Ngữ pháp và bài tập tiếng anh lớp 7 unit 4

18 1,033 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2016, 15:37

Ngữ pháp và bài tập tiếng anh lớp 7 unit 4. Phần 1 cung cấp cho các bạn lượng từ mới trong bài cùng loại từ và ví dụ ghép vào ngữ cảnh. Phần 2 là nội dung ngữ pháp trong bài. Được chia làm từng ý và ví dụ đầy đủ. phần 3 là phần bài tập tương ứng với từng phần ngữ pháp trong bài Người soạn: Đỗ Thị Ngọc Mai Unit 4: At school Vocabulary I No Word Transcript Class Meaning Example phiêu lưu, My most interesting adventure is phiêu lưu, mạo hiểm traveling to Africa adventure /ədˈventʃər/ n area /ˈeəriə/ n khu vực author /ˈɔːθər/ n tác giả break /breɪk/ n giải lao cafeteria /ˌkæfəˈtɪriə/ n quán ăn tự phục vụ capital /ˈkæpɪtl/ n thủ đô contain /kənˈteɪn/ v chứa, bao gồm copy /ˈkɑːpi/ n sao, chép dictionary /ˈdɪkʃəneri/ n từ điển 10 employee /ɪmˈplɔɪiː/ n 11 high school /haɪ skuːl/ n 12 index /ˈɪndeks/ n 13 label /ˈleɪbl/ v dán nhãn, ghi nhãn 14 library /ˈlaɪbreri/ n thư viện All areas of the country will have some rain tonight He is the author of two books on French history We'll take another break at 3.30 I'll buy a cup of tea in the cafeteria on the next break Australia's capital city is Canberra This drink doesn’t contain any alcohol I will give you the copy of the timetable To check how a word is spelt, look it up in the dictionary nhân viên, người lao This company has about 200 động employees Trường phổ thông I am 17 years old and I'm studying at trung học Texas high school mục lục (Sách thư I am trying to look up a biology book viện) in the index Each item is labeled the contents and the date I often go to the library on Friday Người soạn: Đỗ Thị Ngọc Mai morning 15 novel /ˈnɑːvl/ n truyện, tiểu thuyết 16 order /ˈɔːrdər/ n thứ tự 17 past /pɑːst/ prep qua (Khi nói giờ) 18 plan /plæn/ n 19 quarter /ˈkwɔːrtər/ n 1/4, 15 phút It's quarter to nine 20 rack /ræk/ n giá đỡ We have a plate rack in the kitchen 21 reader /ˈriːdər/ n sách đọc thêm (phục My sister has many readers on her 22 receive /rɪˈsiːv/ v nhận 23 reference /ˈrefrəns/ n tham khảo 24 schedule /ˈskedʒuːl/ n 25 secondary school /ˈsekənderi skuːl/ n sơ đồ (Hướng dẫn mượn sách) His latest novel is selling really well Arrange the books in alphabetical order It's half past seven I don't understand the library plan vụ việc học ngôn ngữ) bookshelf Did you receive my letter? There are a lot of reference books in the library lịch trình, chương We expect the building work to be trình completed ahead of schedule Trường trung học I'm 14 years old and I am studying at sở New York secondary school He bought Mandy a set of cutlery for 26 set /set/ n 27 shelf /ʃelf/ n giá sách 28 shelves /ʃelvz/ n giá sách (số nhiều) 29 show /ʃəʊ/ v cho thấy He began to show signs of recovery 30 snack /snæk/ n đồ ăn nhanh, bữa ăn I had a huge lunch, so I'll only need a nhẹ snack for dinner 31 timetable /ˈtaɪmteɪbl / n thời gian biểu, bảng I'm not sure when the train leaves giấc Do you have a timetable? her birthday I can reach the bookshelf We have two bookshelves in the reading room Người soạn: Đỗ Thị Ngọc Mai 32 title /ˈtaɪtl/ n tiêu đề 33 uniform /ˈjuːnɪfɔːrm/ n đồng phục 34 wear /weə(r)/ v mang, đeo, mặc 35 Biology /baɪˈɒlədʒi/ n Môn sinh học 36 Chemistry /ˈkemɪstri / n Môn hóa học 37 Economics /ˌiːkəˈnɒmɪks/ n Môn kinh tế 38 English /ˈɪŋglɪʃ/ n Môn tiếng Anh 39 Geography /dʒiˈɑːɡrəfi/ n Địa lý, môn địa lý 40 History /ˈhɪstri/ n Lịch sử, môn lịch sử 41 Literature /ˈlɪtrətʃər/ n Văn học, môn văn học I like English Literature 42 Math /mæθ/ n Môn toán, toán học 43 Music /ˈmjuːzɪk/ n Môn nhạc I like music lessons Physical /ˈfɪzɪkl ˌedʒu Education ˈkeɪʃn/ n Môn thể dục I hate Physical Education Physics /ˈfɪzɪks / n Môn vật lý Tony has Physics class on Monday 44 45 I Grammar A Asking for and stating the time Asking for the time Some common question to ask for the time Every novel has a title A T-shirt and jeans are the student's uniform of our school Sometimes, she likes to wear a pink dress My favorite subject is Biology I like learning Chemistry in the laboratory She's in her third year of economics at Washington University Mandy has English class on Friday We will learn the geography of Australia next week I studied American history at school When we learn Math, we learn numbers Người soạn: Đỗ Thị Ngọc Mai What time is it? What is the time? - Bây giờ? Các câu hỏi dùng phổ biến tình đời thường Hỏi thời gian tình trang trọng người gặp lần dùng câu hỏi sau ( với nghĩa ‘Bây giờ” - Do you have the time? - Do you know what time is it? - Could you tell me the time? Khi muốn hỏi bạn làm gì, ta dùng cấu trúc: - What time + TĐT + S + V ? Ex: What time you get up? What time you have English class? Lưu ý: - Để cho câu hỏi trở lên lịch hơn, thêm từ: Excuse me Stating the time Giờ chẵn: It’s + số giờ+ o’clock (sharp) Ex: It’s ten o’clock (Bây 10 giờ) It’s five o'clock sharp (Năm đúng) Giờ có phút kèm theo a/- Trong giao tiếp hàng ngày (evervday English): Ta dùng It + be + số giờ+ số phút Ex: It’s eight fifteen : 8.15 (8 15) It’s ten twenty-two: 10.22 (10 22) b/- Trong cách nói trang trọng (formal English) - Dùng “past” để nói “to” để nói - Ta dùng “a quarter” thay cho 15’ Người soạn: Đỗ Thị Ngọc Mai “half past” thay cho 30’ ■ Khi số phút nhỏ 30: (giờ hơn) It + be + số phút + past + số Ex: It’s ten past seven: 10 It’s twenty-five past three: 25 ■ Khi số phút lớn 30: (giờ kém) It + be + số phút tới kế + to + giờkế Ex: It’s ten to five: 10 (4 50) It’s six to eight: (7 54) ■ Khi số phút 30: It + be + half past + số Ex: It's half past eleven: 11 30 (11 rưỡi) ■ Khi số phút 15, ta dùng a quarter thay Ex: It’s fifteen past nine = It’s (a) quarter past nine: 15 It’s fifteen to ten = It’s (a) quarter to ten: 45 B Present progressive tense Forms (+): S + be + V-ing + … (-) : S + be + not + V-ing + … (?): Be + S + V-ing + … - Yes, S + am / is / are No, S + am not / isn't / aren't Chia tobe tương ứng với chủ ngữ Eg: I am studying Physics S be V+ing O Uses 1/- Hành động hay kiện có tính tạm thời hay xảy thời điểm nói Ex: Tom is staying with his uncle in the city (Tom với bác thành phố) Please don’t make so much noise I’m working (Xin đừng làm ồn Tói làm việc) 2/- Dùng theo sau câu đề nghị, mệnh lệnh Người soạn: Đỗ Thị Ngọc Mai Ex: Look! The child is crying Be quiet! The baby is sleeping in the next room 3/- Diễn tả hành động gây bực khó chịu Eg: He is always smoking at home 4/- Diễn tả chiều hướng thay đổi Eg: My English is getting better Identifying Signal - Now - Right now - At the moment - At present - Look! Listen! Spelling - Nếu động từ tận e đơn bỏ e trước thêm ing (trừ động từ : to age (già đi), to dye (nhuộm), to singe (cháy xém) động từ tận từ ee Ex: come > coming - Động từ tận nguyên âm phụ âm nhân đôi phụ âm cuối lên thêm ing Ex: run > running begin > beginning - Nếu động từ tận ie đổi thành y thêm ing Ex: lie > lying - Nếu động từ tận l mà trước nguyên âm đơn ta nhân đôi l lên thêm ing Ex: travel > travelling C Demonstrative adjective ( tính từ định) Tính từ định khác đại từ định Bốn tính từ định: This, That, These, Those Cho biết vị trí vật đâu số lượng vật Người soạn: Đỗ Thị Ngọc Mai Tính từ dịnh dùng để vật việc không gian thời gian This / That : Đứng trước N đếm dạng số This + N người/ vật vị trí gần người nói That+ N người/ vật vị trí xa người nói Eg: (+) This is a/ my book That is my class (?) Is this your book? – Yes, it is (?) Is that your pen? – No, it isn’t Those / These : Đứng trước N đếm dạng số nhiều Those + N người/ vật vị trí gần người nói These + N người/ vật vị trí xa người nói Eg: (+) These are my books Those are the windows (?) Are these your books? – Yes, they are (?) Are those your pens? No, they aren’t Ex1 Chọn đáp án để hoàn thành câu sau What time …? A does Linh go to school B Linh go to school C does Linh goes to school D None is correct Mai has Math … Tuesday … 7:00 o’clock A on – in B in – at C on – at D at – at Người soạn: Đỗ Thị Ngọc Mai … we have Literature class? – At 9.05 A What B What time C Which D How C Sorry D Both B and C …, could you tell me the time? A Please B Excuse me … you have Geography? – I have Geography on Monday A What time B What C When D How C I’m sorry D I’m OK 6.Excuse me! Do you have the time? - … A Yes, I B Yes, it’s seven twenty Ex2 Phần gồm 10 câu, câu có đồng hồ bốn đáp án a, b, c d Hãy nhìn vào đồng hồ chọn đáp án thể số đồng hồ a It’s ten fort b It’s twenty c Both a and d None is co a It’s o’clo b It’s ocloc c It’s twenty d It’s twelve a It’s half to b It’s half pa c It’s six fifte d It’s a quart Người soạn: Đỗ Thị Ngọc Mai a It’s eight th b It’s twenty c It’s twenty d It’s seven f a It’s five to b It’s five to c It’s eleven d Both a and a It’s a quart b It’s a quart c It’s a quart d It’s a quart a It’s nine oh b It’s a quart c It’s nine fiv d It’s five pa a It’s twenty b It’s twenty c It’s ten to f d None is co Người soạn: Đỗ Thị Ngọc Mai a It’s half pa b It’s half pa c It’s twelve d Both b and a It’s a quart b It’s a quart c It’s seven f d None is co 10 Ex3 Đặt câu hỏi cho phần gạch chân câu sau I go to bed at 10:00 ………………………………………………………………………………………… We have History at 10:15 ………………………………………………………………………………………… Nam has Physical Education on Tuesday and Thursday ………………………………………………………………………………………… Trang has Music at 9:50 ………………………………………………………………………………………… They have Math on Monday, Wednesday and Saturday ………………………………………………………………………………………… Ex4 Phần gồm câu, câu có chỗ trống Hãy viết sau dạng chữ viết ( cách) 11.30 = Người soạn: Đỗ Thị Ngọc Mai ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 7.15 = ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 9.10 = ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 5.40 = ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 2.05 = ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 8.45 = ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 4.25 = ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ex5 Hãy sử dụng từ cho sẵn để đặt câu hỏi Sau đó, nhìn vào thời khóa biểu sau để trả lời Chú ý viết câu trả lời đầy đủ thời gian viết số MONDAY 7:30 Geography 9:30 Physical Education 8:15 Math 10:20 Physics Người soạn: Đỗ Thị Ngọc Mai What time/ you/ have/ Geography? Question: …………………………………………………………………………… Answer: …………………………………………………………………………… When/ your Math class/ start? Question: …………………………………………………………………………… Answer: …………………………………………………………………………… What time/ you/ have/ Physical Education? Question: …………………………………………………………………………… Answer: …………………………………………………………………………… you/ have/ Physics/ Monday?/ When? Question: …………………………………………………………………………… Answer: …………………………………………………………………………… Ex6 Tìm lỗi sai sửa My mother is cook dinner in the kitchen It doesn’t snowing now, so why don’t we go out? Listen! Nam sings Our parents is watching TV at home now She is never borrowing money from me This shoes are lovely and cheap Those loudspeakers over there is rather expensive Người soạn: Đỗ Thị Ngọc Mai Those boy at the door are my friends These pears is not fresh 10 This clock on the wall over there is old Ex7 Hãy chọn dạng động từ để điền vào chỗ trống I my English book Do you see where it is, Mom? A is looking for B am looking for C are looking for D look for Don’t go out, son! It heavily A is raining B rains C doesn’t rain D rain I our tickets now Our flight Hanoi at 4:15 A am booking – will leave B am booking – leaves C am booking – is leaving D booking – leaves Now, my younger sisters a sandcastle while my parents A is building – are swimming B are building – swimming C are building – are swimming D building – is swimming Listen! He the guitar A is playing B is play C playing D plays Look! Someone after our car A is runing B running C runs D is running My parents flowers in the garden at present They vegetables A isn’t planting – are planting B aren’t planting – are planting C planting – are planting D don’t plant – planting Where is your father? – He on the field Người soạn: Đỗ Thị Ngọc Mai working are working is working works Look! The train A coming B is comeing C are coming D is coming 10 The cat on the sofa now A lieing B is lying C are lying D lying A B C D Ex8 Phần gồm 12 ô trống Hãy chia động từ ngoặc cho ngữ pháp phù hợp nghĩa để điền vào ô trống (Lan/watch) films now? No, she What (study) English (Nam and Trang/study) at the moment? My sister (make) some coffee in the kitchen now My father (read) magazines while my mother Be quiet! They It (cook) dinner (do) their homework (begin) to snow now Don’t forget to bring your coat I have just gone to Hanoi so I don’t have anywhere to live I house We are on holiday We (study) now (stay) at my friend’s Người soạn: Đỗ Thị Ngọc Mai He (always/ask) stupid questions 10 My sister and I (lie) on the bed to watch TV Ex9 Dựa vào từ gợi ý để viết thành câu hoàn chỉnh, sử dụng tiếp diễn Lam/ study/ Music/ moment ……………………………………………………………………………………………… What/ Minh/ study? ……………………………………………………………………………………………… I/ read books/ library/ now ……………………………………………………………………………………………… She/ always/ talk/ in the class ……………………………………………………………………………………………… Look/ Lan/ dance ……………………………………………………………………………………………… Ex10 Phần gồm 10 câu, câu có tranh chỗ trống Hãy nhìn vào tranh chọnthis/that/these/those để điền vào chỗ trống để hoàn thành câu cho cat is my sister's Người soạn: Đỗ Thị Ngọc Mai shoes are so beautiful house is big but expensive Look over there! books are dictionaries Look! dress is too tight for me Have you got any one bigger? Người soạn: Đỗ Thị Ngọc Mai Look at Ex12 Viết câu sau dạng số nhiều Ví dụ: That boy is my son => Those boys are my sons That girl is so lovely ………………………………………………………………… This house is big and beautiful ………………………………………………………………… This T-shirt is not my brother's size ………………………………………………………………… That dolphin is very clever ………………………………………………………………… That man is an architect ………………………………………………………………… Is that building new? ………………………………………………………………… What does that man do? ………………………………………………………………… This bag isn't too expensive ………………………………………………………………… Where is this boy from? painting over there! Người soạn: Đỗ Thị Ngọc Mai ………………………………………………………………… 10 That bank is closed now …………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ pháp và bài tập tiếng anh lớp 7 unit 4, Ngữ pháp và bài tập tiếng anh lớp 7 unit 4, Ngữ pháp và bài tập tiếng anh lớp 7 unit 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay