XU HƯỚNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM

19 658 1
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2016, 15:43

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Anh TS Lê Văn Hảo Trường Đại học Nha Trang Hội thảo tập huấn, Nha Trang, 23-24/12/2013 LOGO NỘI DUNG Thuật ngữ “chương trình đào tạo” Mục đích đánh giá chất lượng chương trình đào tạo Xu hướng đánh giá chất lượng chương trình đào tạo số nước giới Xu hướng đánh giá chất lượng chương trình đào tạo Việt Nam Thuật ngữ “chương trình đào tạo” Curriculum: Là văn quy định mục đích mục tiêu cụ thể đặt ngành đào tạo, nội dung khối kiến thức môn học, tổng thời lượng thời lượng dành cho môn, phương pháp dạy – học, đánh giá tổ chức giảng dạy để trang bị kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết cho sinh viên Program: Đó nội dung, cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ hoạt động học thuật đơn vị đào tạo (thường cấp khoa môn tuỳ theo cấu tổ chức đơn vị) triển khai để đào tạo ngành học bậc học định 2 Mục đích đánh giá chất lượng chương trình đào tạo - Giúp trường đại học thực tốt sứ mạng mục tiêu - Giúp cá nhân/tổ chức liên quan (stakeholders) có thông tin xác cần thiết chương trình đào tạo trường đại học mà họ quan tâm để có định phải giải vấn đề liên quan đến chương trình đào tạo 3 Xu hướng đánh giá chất lượng CTĐT giới  Đa dạng hình thức đánh giá từ bên ngoài: Đánh giá chất lượng (Quality assessment/review/evaluation):  - Nhằm cung cấp cho trường/khoa/BM góp ý để tiếp tục phát triển CTĐT - Không chấm điểm xếp loại/hạng 3 Xu hướng đánh giá chất lượng CTĐT giới  Thẩm định/Kiểm toán chất lượng (Quality audit): - Nhằm xác định tính hiệu chế, máy, hoạt động tạo chất lượng CTĐT sở so sánh với mục tiêu đặt (bởi nhà trường quan thẩm định/kiểm toán) - Kết thể văn thẩm định/kiểm toán thức 3 Xu hướng đánh giá chất lượng CTĐT giới  Kiểm định chất lượng (Quality accreditation): Đánh giá toàn diện khía cạnh CTĐT dựa chuẩn mực chung Cung cấp kết đánh giá: chấm điểm, xếp loại/hạng 3 Xu hướng đánh giá chất lượng CTĐT giới  Phát triển hệ thống KĐCL quốc gia: Mỗi quốc gia mong muốn thiết lập hệ thống KĐCL riêng, với hệ thống chuẩn mực riêng 3 Xu hướng đánh giá chất lượng CTĐT giới Hoa Kỳ: - Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo (program accreditation) phổ biến kiểm định chất lượng trường đại học (institutional accreditation) - Người ta gọi “kiểm định chất lượng chương trình đào tạo” “kiểm định chất lượng đào tạo nghề nghiệp” (professional accreditation) “kiểm định chuyên môn” (specialized accreditation) - Có khoảng 52 tổ chức kiểm định chất lượng đào tạo nghề nghiệp 3 Xu hướng đánh giá chất lượng CTĐT giới Indonesia: - Hội đồng Quốc gia Kiểm định Giáo dục Đại học (National Board for Accreditation in Higher Education) có trách nhiệm kiểm định trường đại học lẫn chương trình đào tạo - Hội đồng đưa khuyến cáo trực tiếp việc cải tiến chương trình Những khuyến cáo dựa sở phân tích điểm mạnh, yếu, hội thách thức nêu kết kiểm định - Các khuyến cáo gửi tới Cục trưởng Cục đại học (Director General of Higher Education) để Cục có hành động có tính sách liên quan tới chương trình đào tạo 3 Xu hướng đánh giá chất lượng CTĐT giới Malaysia: - Chất lượng trường đại học tư thục chương trình đào tạo trường Lembaga Akkreditasi Negara (LAN) tức Hội đồng Kiểm định Quốc gia kiểm định - Việc đánh giá chương trình đào tạo trường đại học công lập Cục văn Malaysia thực - Tiêu chuẩn đánh giá Chính phủ đề ra, có tham vấn ý kiến cá nhân/tổ chức liên quan - Malaysia có số tổ chức đánh giá nghề nghiệp Hội đồng Y học Malaysia (Malaysian Medical Coucil), Hội đồng Kỹ sư (Board of Engineers) Hội đồng ngành Pháp luật (Legal Profession Qualifications Board) 3 Xu hướng đánh giá chất lượng CTĐT giới Philippines: Có tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, kiểm định trường đại học chương trình đào tạo - Tổ chức kiểm định chất lượng trường đại học hiến chương Philippines (AACCUP) thành lập năm 1987 có chức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trường đại học công - Hiệp hội kiểm định chất lượng trường phổ thông trường đại học Philippines (PAASCU) Hoạt động Hiệp hội thực cấp chương trình đào tạo, bao gồm việc đánh giá hoạt động giáo dục lẫn công tác nghiên cứu khoa học - Hội đồng kiểm định chất lượng trường đại học Philippines (PACUCOA), tập trung đánh giá chương trình đào tạo liên quan chủ yếu đến việc mở rộng trí tuệ, không đơn đào tạo kỹ thuật nghề nghiệp (liberal arts), chương trình đào tạo giáo dục, thương mại, biển 3 Xu hướng đánh giá chất lượng CTĐT giới Thailand: - Cục Tiêu chuẩn & Đánh giá chất lượng giáo dục quốc gia (ONESQA) thành lập năm 2000 chịu trách nhiệm công tác kiểm định chất lượng - Vòng kiểm định chất lượng tiến hành năm 2006 - Thailand tiến hành kiểm định chất lượng cấp trường đại học cấp chương trình đào tạo 3 Xu hướng đánh giá chất lượng CTĐT giới Thể vai trò tổ chức khu vực:  VD: INQAAHE, ENQA, APQN, AUN Chia sẻ kinh nghiệm hay, hỗ trợ đào tạo nhân lực ĐBCL, xây dựng định hướng/chuẩn mực chung Xu hướng đánh giá chất lượng CTĐT giới  KĐCL xuyên quốc gia tổ chức có uy tín: Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE) Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP) Xu hướng đánh giá chất lượng CTĐT Việt Nam Chủ trương Bộ GD&ĐT: - “Khuyến khích sở giáo dục đăng ký đánh giá, kiểm định tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương” (Đề án Xây dựng phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục giáo dục đại học trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2011 – 2020) - Xây dựng phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục để triển khai đánh giá sở giáo dục chương trình GDĐH (Trích Mục tiêu Đề án Xây dựng phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục giáo dục đại học trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2011 – 2020) Xu hướng đánh giá chất lượng CTĐT Việt Nam Ban hành Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 Quy định quy trình chu kỳ kiểm định chất lượng CTĐT trường đại học, cao đẳng THCN Thành lập Trung tâm KĐCLGD ĐHQG (2013) Thành lập Trung tâm đào tạo kiểm định viên CLGD ĐHQG (2013) Xu hướng đánh giá chất lượng CTĐT Việt Nam Xu hướng trường đại học: Chờ tham gia KĐCL CTGD theo kế hoạch Bộ GD&ĐT (đến chưa có kế hoạch/lộ trình cụ thể) Tham gia KĐCL khu vực, quốc tế Đến 11/2013: có 15 CTĐT kiểm định AUN, 02 CTĐT kiểm định ABET) www.themegallery.com [...]... Hội đồng kiểm định chất lượng các trường đại học Philippines (PACUCOA), tập trung đánh giá các chương trình đào tạo liên quan chủ yếu đến việc mở rộng trí tuệ, không đơn thuần đào tạo về kỹ thuật hoặc nghề nghiệp (liberal arts), các chương trình đào tạo về giáo dục, thương mại, biển 3 Xu hướng đánh giá chất lượng các CTĐT trên thế giới Thailand: - Cục Tiêu chuẩn & Đánh giá chất lượng giáo dục quốc gia...3 Xu hướng đánh giá chất lượng các CTĐT trên thế giới Malaysia: - Chất lượng các trường đại học tư thục và các chương trình đào tạo trong các trường này do Lembaga Akkreditasi Negara (LAN) tức là Hội đồng Kiểm định Quốc gia kiểm định - Việc đánh giá chương trình đào tạo trong các trường đại học công lập do Cục văn bằng Malaysia thực hiện - Tiêu chuẩn đánh giá do Chính phủ đề ra,... định chất lượng - Vòng kiểm định chất lượng đầu tiên mới chỉ được tiến hành trong năm 2006 - Thailand cũng tiến hành kiểm định chất lượng cả ở cấp trường đại học và cấp chương trình đào tạo 3 Xu hướng đánh giá chất lượng các CTĐT trên thế giới Thể hiện vai trò của các tổ chức khu vực:  VD: INQAAHE, ENQA, APQN, AUN Chia sẻ các kinh nghiệm hay, hỗ trợ đào tạo nhân lực ĐBCL, xây dựng các định hướng/ chuẩn... Xu hướng đánh giá chất lượng các CTĐT trên thế giới  KĐCL xuyên quốc gia bởi các tổ chức có uy tín: 1 2 3 Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE) Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP) 4 Xu hướng đánh giá chất lượng các CTĐT ở Việt Nam Chủ trương của Bộ GD&ĐT: - “Khuyến khích các cơ sở giáo dục đăng ký đánh. .. dục đăng ký đánh giá, kiểm định bởi các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế và trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương” (Đề án Xây dựng và phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2011 – 2020) - Xây dựng và phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục để triển khai đánh giá các cơ sở giáo dục và chương trình GDĐH (Trích... số tổ chức đánh giá nghề nghiệp như Hội đồng Y học Malaysia (Malaysian Medical Coucil), Hội đồng Kỹ sư (Board of Engineers) và Hội đồng ngành Pháp luật (Legal Profession Qualifications Board) 3 Xu hướng đánh giá chất lượng các CTĐT trên thế giới Philippines: Có 3 tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, kiểm định cả các trường đại học và các chương trình đào tạo - Tổ chức kiểm định chất lượng các trường... GDĐH (Trích Mục tiêu của Đề án Xây dựng và phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2011 – 2020) 4 Xu hướng đánh giá chất lượng các CTĐT ở Việt Nam Ban hành Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng CTĐT của các trường đại học, cao đẳng và THCN Thành lập 2 Trung tâm KĐCLGD tại... lượng các trường đại học hiến chương của Philippines (AACCUP) thành lập năm 1987 có chức năng chính là kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo của các trường đại học công - Hiệp hội kiểm định chất lượng trường phổ thông và trường đại học Philippines (PAASCU) Hoạt động của Hiệp hội được thực hiện ở cấp chương trình đào tạo, bao gồm cả việc đánh giá các hoạt động giáo dục lẫn công tác nghiên cứu... 2 ĐHQG (2013) Thành lập 2 Trung tâm đào tạo kiểm định viên CLGD tại 2 ĐHQG (2013) 4 Xu hướng đánh giá chất lượng các CTĐT ở Việt Nam Xu hướng của các trường đại học: Chờ tham gia KĐCL CTGD theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT (đến nay vẫn chưa có kế hoạch/lộ trình cụ thể) Tham gia KĐCL khu vực, quốc tế Đến 11/2013: có 15 CTĐT được kiểm định bởi AUN, 02 CTĐT được kiểm định bởi ABET) www.themegallery.com
- Xem thêm -

Xem thêm: XU HƯỚNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM, XU HƯỚNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM, XU HƯỚNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM, Mục đích đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn