Báo cáo giữa nhiệm kỳ Hội Liên hiệp thanh niên

15 423 3
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2016, 07:13

HỘI LHTN VIỆT NAM UB HUYỆN LÂM THAO * Lâm Thao, ngày tháng năm 2012 BÁO CÁO CỦA UB HỘI LHTN VIỆT NAM HUYỆN LÂM THAO TẠI HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU GIỮA NHIỆM KỲ 2006 - 2011 Kính thưa: Các vị đại biểu khách quý Thưa: Toàn thể hội nghị Cùng với phát triển đất nước thập kỷ qua, tổ chức Hội LHTN Việt Nam thể rõ vai trò tổ chức xã hội rộng rãi, thu hút, tập hợp đông đảo tầng lớp TN tổ chức TN Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh “ Phấn đấu độc lập tự dân tộc, phồn vinh đất nước ” Trong 52 năm xây dựng trưởng thành, ngày đầu thành lập, hoạt động tổ chức hội LHTN gắn liền với nghiệp cách mạng dân tộc, góp phần quan trọng việc tập hợp, đoàn kết tầng lớp TN Việt Nam lãnh đạo Đảng CSVN vai trò nòng cốt Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Hội nghị đại biểu nhiệm kỳ Hội LHTN Việt Nam huyện Lâm Thao diễn thời điểm Đảng nhân dân huyên Lâm Thao sức thi đua thực nghị Đại hội tỉnh Đảng lần thứ XVI, nghị Đại hội Đảng huyên Lâm Thao lần thứ XXVII Cùng thành tựu sau 10 năm tái lập huyện Lâm Thao, tình hình trị ổn định, kinh tế tiếp tục có tăng trưởng, ANQP giữ vững, đời sống vật chất tinh thần nhân dân nâng lên rõ rệt Đây yếu tố quan trọng điều kiện thuận lợi để đoàn kết tập hợp tầng lớp TN Góp phần phấn đấu cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh hạnh phúc phát triển hệ TN Hội nghị lần có nhiệm vụ đánh giá kết công tác Hội phong trào TN gữa nhiệm kỳ, bổ xung phương hướng nhiệm vụ cho công tác Hội phong trào TN thời gian tới Đồng thời hiệp thương chọn cử đoàn đại biểu dự Đại hội Hội LHTN tỉnh Phú Thọ lần thứ III PHẦN THỨ NHẤT TÌNH HÌNH CÔNG TÁC HỘI LHTN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN HUYỆN LÂM THAO GIỮA NHIỆM KỲ 2006 - 2011 I.TÌNH HÌNH THANH NIÊN: Lâm Thao huyện đồng xen đồi núi thấp, có tổng diện tích đất tự nhiên 9754,59 ha, dân số 101.442 người Toàn huyện có 14 sở Hội trực thuộc, 215 chi hội Số Thanh niên độ tuổi từ 16 đến 35 chiếm khoảng 27% dân số toàn huyện Thanh niên Lâm Thao có trình độ học vấn nhận thức xã hội tương đối đồng Trong điều kiện hội nhập kinh tế giới, tuổi trẻ Lâm Thao thể động, nhạy bén chế mới, phát huy tinh thần tự lực, tự c ường, không cam chịu đói nghèo, lạc hậu, chủ động trang bị hành trang cho vào đời lập thân, lập nghiệp, đóng góp tích cực việc thực thắng lợi mục tiêu kinh tế, văn hoá, xã hội huyện Bên cạnh đó, công tác Hội phong trào TN huyện cấp ủy Đảng, quyền quan tâm, tạo điều kiện, đội ngũ cán Hội từ huyện tới sở hầu hết trẻ, có trình độ, có lực công tác, say mê, nhiệt tình với công tác Đoàn, Hội Bên cạnh công tác phối hợp cấp, ngành với Đoàn niên, Hội LHTN trọng, qua chất lượng phong trào TN, chất lượng tổ chức sở Hội ngày đảm bảo; tỉ lệ tập hợp đoàn kết niên vào tổ chức ngày tăng, qua góp phần tích cực việc tuyên truyền giáo dục ĐVTN tin tưởng vào đường lối lãnh đạo Đảng CSVN, định hướng cho ĐVTN theo đường CNXH mà Đảng Bác Hồ lựa chọn Tình hình niên nay: Thanh niên Lâm Thao lực lượng lớn xã hội, toàn huyện có 28.705 người, chiếm tỷ lệ 27% dân số toàn huyện lực lượng chủ yếu độ tuổi người lao động, giữ gìn an ninh trị trật tự an toàn xã hội Thanh niên tin tưởng vào lãnh đạo Đảng, tích cực hưởng ứng tham gia vào công đổi Đảng khởi xướng lãnh đạo Thanh niên Lâm Thao có trình độ nhận thức xã hội tương đối đồng đều, thời kỳ hội nhập tuổi trẻ Lâm Thao tin tưởng thực chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước, tình hình niên đánh giá cụ thể sau: * Thanh niên nông thôn: Thanh niên nông thôn có 17.248 người, chiếm 60,1% tổng số niên độ tuổi Đây lực lượng lao động chính, có vai trò quan trọng lĩnh vực KTVH- XH- ANQP huyện Điểm bật niên nông thôn có sức khoẻ, tích cực đầu việc chuyển giao áp dụng tiến KHKT vào sản xuất nông nghiệp, thực có hiệu chủ trương đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước Nhìn chung niên nông thôn yên tâm với việc sản xuất phát triển kinh tế quê hương, tham gia tích cực vào phong trào VHVN- TDTT, xây dựng nếp sống văn hoá khu dân cư, giữ gìn an ninh trật tự địa phương Tuy nhiên, khó khăn lớn niên nông thôn thiếu vốn thiếu việc làm, dó số niên phải làm ăn xa lâu ngày chiếm tỷ lệ cao, kiến thức nghề nông hạn chế, việc tiếp cận khoa học kỹ thuật bất cập, trình độ văn hoá không đồng đều, phận niên chưa thích nghi với chế thị trường điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, đời sống số niên gặp khó khăn, điều kiện lao động đơn giản Thu nhập thấp phần tác động đến tâm lý niên nông thôn Do số niên nôngthôn tham gia vào hoạt động Đoàn, Hội hạn chế * Thanh niên lực lượng học sinh- sinh viên: Thanh niên- học sinh- sinh viên có số lượng 11.060 người, chiếm tỷ lệ 38,5% số niên toàn huyện Đây lực lượng chủ yếu bổ sung cho đội ngũ trí thức nguồn lực quan trọng nghiệp CNH- HĐH đất nước Hằng năm có nhiều niên đào tạo tốt nghiệp qua trường Đại học, Cao đẳng, THCN dạy nghề toàn huyện Niềm tin niên - học sinh - sinh viên Đảng nghiệp đổi Đảng khởi xướng lãnh đạo ngày củng cố vững Thanh niên - học sinh - sinh viên giữ phong cách, sắc truyền thống dân tộc, có lối sống lành mạnh Tuy nhiên, phận Thanh niênhọc sinh- sinh viên chưa xác định rõ động cơ, thái độ học tập, rèn luyện đắn, thiếu ý thức vươn lên học tập, rèn luyện * Thanh niên khối hành chính- nghiệp: Có số lượng 356 người, chiếm 1,24% niên độ tuổi, đối tượng niên mạnh trình độ văn hoá, lĩnh trị, xác định rõ ước mơ hoài bão Đồng thời có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, tiếp cận khoa học công nghệ tiên tiến cách nhạy bén, có nhận thức đắn gương mẫu đầu việc thực chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, tin tưởng tích cực tham gia công đổi Đảng khởi xướng lãnh đạo Thanh niên khối hành nghiệp có vai trò to lớn nghiệp CNH- HĐH địa bàn huyện Tuy nhiên trước nghiệp CNH- HĐH đất nước đòi hỏi cấp uỷ, tạo điều kiện, đạo niên khối hành nghiệp ngày phải hoàn thiện mặt, trình độ chuyên môn kiến thức tinhọc, ngoại ngữ, tác phong lao động kỹ thuật kỷ luật lao động chặt chẽ, tham gia tích cực cải cách hành * Thanh niên lực lượng vũ trang: Các cấp uỷ từ huyện đến sở xác định lực lượng nòng cốt việc giữ gìn ANTT- ATXH với số lượng 41 người, chiếm tỷ lệ 0,15% niên toàn huyện Tuy số lượng không nhiều niên lực lượng vũ trang lực lượng xung kích đầu mặt trận bảo vệ ANCT, TTATXH địa bàn có vai trò quan trọng công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội đào tạo bản, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, hăng say học tập, rèn luyện công tác, cấp uỷ đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao II- CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC CỦA HỘI VÀ MỞ RỘNG MẶT TRẬN TẬP HỢP ĐOÀN KẾT THANH NIÊN: 1- Công tác tuyên truyền giáo dục Hội HLTN: Nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng ý nghĩa to lớn công tác giáo dục trị tư tưởng, giác ngộ lý tưởng Đảng CSVN cho niên, năm qua, cấp Đoàn, Hội từ huyện đến sở coi trọng nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng tổ chức Đoàn, tổ chức Hội LHTN thành khối thống góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ trị địa phương, đơn vị, từ hình thành nhân tố có đủ đức, đủ tài, công dân có ích cho xã hội, cho nghiệp CNH-HĐH đất nước Công tác tuyên truyền học tập chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật nhà nước, chuyên đề học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh, hoạt động giáo dục truyền thống dân tộc Đoàn, Hội triển khai sâu rộng có hiệu rõ nét Thông qua đợt sinh hoạt trị tổ chức quán triệt đến đông đảo đoàn viên, hội viên NQ 25 Ban chấp hành Trung ương Đảng công tác niên, Ngị 20 ngày 01/11/2007 BCH Đảng tỉnh chương trình số 22 Huyện uỷ Lâm Thao đổi lãnh đạo Đảng MTTQ đoàn thể nhân dân, NQ Đại hội Hội LHTN tỉnh Phú Thọ lần thứ II, Nghị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX Nhân ngày lễ lớn hàng năm 3/2, 26/3, 30/4, 15/7, 2/9, 15/10 BTV Huyện đoàn, Hội LHTN huyên Lâm Thao đạo sở Đoàn, Hội toàn huyện tổ chức hoạt động VHVN-TDTT, mít tinh cổ động, Hội trại, gặp mặt truyền thống hệ cán đoàn, cựu TNXP thông qua khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tạo cho đoàn viên, hội viên có lý tưởng tốt đẹp nâng cao hiểu biết truyền thống cách mạng hào hùng dân tộc Việt Nam Công tác giáo dục truyền thống triển khai đồng bộ, rộng khắp địa bàn huyện tạo phong trào sôi niên Tiêu biểu hoạt động Hội trại liên hoan vê nghệ chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng huyện Lâm Thao, nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đoan TNCS Hồ Chí Minh ( 26/3/193126/3/2006) Đoàn TN - Hội LHTN Việt Nam huyện Lâm Thao tổ chức gặp mặt, toạ đàm với đồng chí cựu cán đoàn qua thời kỳ Bên cạnh niên Lâm Thao tích cực hưởng ứng đóng góp kinh phí để tặng quà xây dựng nhà tình nghĩa cho cựu TNXP Thông qua hoạt động giáo dục truyền thống góp phần nâng cao chất lượng trị hội viên, niên; tự hào truyền thống vẻ vang dân tộc Việt nam, ngày tin tưởng vào lãnh đạo Đảng CSVN, nâng cao ý thức trách nhiệm tuổi trẻ xây dựng bảo vệ tổ quốc, nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực đấu tranh chống lại luận điệu xuyên tạc lực thù địch hòng làm phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực: năm qua tổ chức Đoàn, Hội LHTN huyện Lâm Thao phối hợp với Phòng tư pháp, trung tâm BDCT huyện tổ chức lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 540 hội viên TN tham gia, đồng thời tổ chức hướng dẫn cho TN ký kam kết không vi phạm pháp luật TNXH, tuyên truyền luật, tổ chức diễn đàn “Thanh niên với công tác phòng chống tệ nạn xã hội ”, “Hãy nói không với ma tuý”, “Thanh niên sống đẹp, sống có ích” qua cung cấp cho hội viên, niên kiến thức pháp luật, TNXH, nâng cao ý thức trách nhiệm việc tham gia ngăn chặn phòng chống TNXH Trong năm qua toàn huyện thành lập 118 lượt CLB phòng chống TNXH hoạt động có hiệu quả, điển hình trường cao đẳng háo chất, trường THPT Phong Châu, Hội LHTN xã Cao Xá 2) Xây dựng tổ chức Hội mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết TN, tham gia xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh: Thực quan điểm Đảng Bác Hồ công tác vận động quần chúng, năm qua, UB hội LHTN huyên Lâm Thao tập trung đạo việc xây dựng chi Hội TN sở, mở rộng phát triển loại hình CLB nhằm thu hút đối tượng TN tham gia hoạt động, tích cực tham mưu với cấp uỷ, quyền để thành lập Hội LHTN cở sở Đến toàn huyện có 14/14 xã, thị trấn thành lập Uỷ ban Hội với 195 uỷ viên uỷ ban hội, có 215 chi hội tăng 01 tổ chức hội sở 08 chi hội (Thị trấn Hùng Sơn), thu hút 17 nghìn hội viên tham gia Trong trình xây dựng phát triển Hội xuất nhiều UB Hội sở, nhiều CLB, hợp tác xã TN hoạt động có hiệu quả, thông qua khẳng định vai trò phát triển công tác Hội phong trào TN huyện nhà Điển hình UB Hội TN xã Cao Xá, CLB tiền hôn nhân xã Thạch Sơn, CLB gia đình trẻ thôn Cao Lĩnh xã Cao Xá, hợp tác xã mộc Thành Chu xã Bản Nguyên Với phương trâm đa dạng hoá hình thức tập hợp đoàn kết TN vào tổ chức, thông qua hoạt động Đoàn- Hội, tỷ lệ tập hợp TN vào tổ chức nâng lên rõ rệt số lượng chất lượng Tính đến nay, toàn huyện có 28.705 TN độ tuổi từ 16-35 Tỷ lệ tập hợp vào tổ chức đạt 69,4%, TN có gia đình tập hợp 11,8% so với tổng số TN tập hợp vào tổ chức Với vận động lớn UB Hội LHTN huyện Lâm Thao triển khai tổ chức thực tạo bước đệm để thu hút đông đảo tầng lớp TN huyện Lâm Thao tích cực tham gia Những kết góp phần nâng cao tỷ lệ TN tập hợp vào tổ chức từ 68,4% năm 2006 lên 69,4% năm 2008 Thông qua khẳng định vai trò tổ chức Hội LHTN việc vận động quần chúng tập hợp đoàn kết niên vào tổ chức Bên cạnh Hội LHTN Việt Nam huyện Lâm Thao giới thiệu 7.015 niên ưu tú cho tổ chức Đoàn Đoàn TN kết nạp 6.806 đoàn viên III- KẾT QUẢ CUỘC VẬN ĐỘNG CỦA HỘI LHTN HUYÊN LÂM THAO: 1) Cuộc vận động “ Thanh niên đầu xã hội học tập ”: Đây giải pháp để nâng cao nhận thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần với huyện nhà xây dựng xã hội học tập, thực mục tiêu CNH-HĐH đất nước a)Thanh niên khối trường học: Trong phong trào “ Học tập rèn luyện ngày mai lập nghiệp ” với chủ đề “Tuổi trẻ học đường thi đua học tập rèn luyện, xung kích tình nguyện xây dựng xã hội học tập ” Các cấp Đoàn, Hội khối trường học phát động phong trào thi đua học tập, rèn luyện thông qua nhiều hình thức khác nhau, trì hình thức học tập thành lập CLB môn học như: CLB văn học, toán học, ngoại ngữ, thi sáng tạo, buổi sinh hoạt tọa đàm qua định hướng nghề nghiệp cho TN Ngoài tổ chức sân chơi trí tuệ dạng “ sắc cầu vồng ”, “ Đường lên đỉnh olimpia” nửa nhiệm kỳ qua toàn huyện xây dựng 94.689.000 đồng tiền quỹ khuyến học khuyến tài trao 986 xuất quà trị giá 85.650.000 đồng cho TN, HS có hoàn cảnh khó khăn b) Thanh niên trường học: Để đáp ứng với nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn, lực lượng TN nông thôn tích cực học tập nâng cao trình độ văn hoá, trình độ KHKT Bên cạnh số TN tham gia lớp bổ túc tập trung Trung tâm GDTX huyện, trường đào tạo dạy nghề địa bàn, nhiều TN tích cực nghiên cứu tài liệu sách báo, phương tiện thông tin đại chúng, tham gia lớp tập huấn, học hỏi trao đổi SXKD để nâng cao trình độ nhận thức mình, tự tìm kiếm việc làm áp dụng hiểu biết KHKT, kinh nghiêm thực tế vào SXKD làm giàu đáng cho thân, gia đình xã hội, bên cạnh đó, Đoàn TN Hội LHTN từ huyện đến sở trọng, chủ động phối hợp với ngành chức mở khoá học bồi dưỡng nâng cao kiến thức tiến KHKT sản xuất công nghiệp, lớp dạy nghề cho TN trung tâm học tập cộng đồng Trong thời gian qua, toàn huyện mở 63 lớp tập huấn KHKT cho 2.034 lượt cán đoàn viên, hội viên tham gia học tập Phối hợp với với trạm khuyến nông tổ chức 04 lớp tập huấn chuyển giao xây dựng 42 mô hình trang trại trẻ niên nông thôn Thanh niên Công nhân, trí thức LLVT lực lượng có trình độ văn hoá chuyên môn cao Tuy nhiên, với yêu cầu xã hội ngày cao, lực lượng tích cực trau học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao tay nghề đáp ứng yêu cầu xã hội Trong nửa nhiệm kỳ qua xuất nhiều tập thể điển hình học tập, nghiên cứu khoa học, điển hình như: niên Ngân hàng Nông nghiệp đảm nhận ứng dụng tin học vào chương trình cho vay tín dụng, niên trường Cao Đẳng hoá đảm nhận việc nghiên cứu phần mền quản lý sinh viên, mô hình máy hớt giác tự động nước máy thu quần áo tự động niên trường học xã Cao Xá v.v…Những hoạt động giúp TN định hướng đắn xác định rõ vai trò nghiệp CNH-HĐH đất nước 2) Cuộc vân động “ Thanh niên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia xoá đói giảm nghèo” vận động cấp Hội huyện tích cực triển khai đặc biệt tăng cường nguồn lực cho TN tham gia phát triển kinh tế vay vốn, chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật, hưởng ứng có hiệu phong trào "4 mới", "Sáng tạo trẻ"gắn với hoạt động Hội Để đẩy mạnh việc giúp niên lập thân, lập nghiệp Do TƯ Hội LHTN Việt Nam phát động phong trào “Đồng hành với niên hướng nghiệp lập nghiệp” TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động Trong năm qua tuổi trẻ Lâm Thao nêu cao ý trí tự lực, tự cường phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tâm vượt qua nghèo nàn lạc hậu, nhiều nội dung hình thức hoạt động đa dạng phong phú thu hút đông đảo niên tham gia, niên nông thôn lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thông qua tạo dựng lớp niên động, sáng tạo, biết làm kinh tế, tích cực tham gia vào chương trình chuyển giao áp dụng tiến KHKT, xoá đói giảm nghèo xây dựng nông thôn Thông qua tổ nhóm niên giúp làm kinh tế, CLB CLB “ gia đình trẻ ”, CLB “ khuyến nông ”, v.v năm qua toàn huyện có 93 tổ nhóm niên giúp làm kinh tế giúp 225,5 triệu đồng cho 243 niên có vốn để sản xuất kinh doanh Bên cạnh tổ chức Đoàn – Hội tạo điều kiện giúp cho TN vay vốn từ nhiều nguồn vốn khác có nguồn vốn giải việc làm 50,8 triệu đồng, nguồn vốn từ ngân hàng CSXH 3,4 tỷ đồng cho 400 hộ gia đình TN vay Thông qua chương trình vay vốn giúp cho TN có việc làm, thu nhập ổn định, số gia đình vươn lên làm giàu đáng, tích cực tham gia vào phát triển kinh tế xã hội địa phương Trong chương trình tham gia giải việc làm cho TN có nhiều chuyển biến tích cực, năm toàn huyện có 953 niên dạy nghề, 346 niên giải việc làm có thu nhập ổn định Bên cạnh việc giới thiệu việc làm thông qua chương trình xuất lao động tổ chức Đoàn – Hội quan tâm, toàn huyện có gần 1.630 người tham gia lao động nước ngoài, có 80% đối tượng độ tuổi niên Lực lượng góp phần quan trọng việc xoá đói giảm nghèo làm giàu đáng Để giúp niên chọn nghề phù hợp với khả năng, kiến thức mình, cấp Hội huyện chủ động phối hợp với quan chức năng, đặc biệt Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp tổ chức tuyên truyền hướng nghiệp cho 3.650 niên học sinh bậc THPT Đồng thời phối hợp với quan liên quan, công ty tuyển dụng lao động tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho 724 niên, có 346 niên tìm kiếm việc làm Việc đảm nhận tổ chức công trình TN loại hình sở toàn huyện trọng nhằm tạo việc làm chỗ cho TN xây dựng quỹ để hoạt động Kết nửa nhiệm kỳ qua toàn huyện có 234 công trình niên cấp huyện cấp sở trị giá 1,3 tỉ đồng 3- Cuộc vận động “ Thanh niên tình nguyện sống cộng đồng” Được triển khai nhằm phát huy ý thức “Mình người” Động viên hội viên thi đua yêu nước, tham gia thực nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội thông qua hoạt động Hội Đây hoạt động cấp, ngành ghi nhận đánh giá cao, thể tính tình nguyện xung phong đảm nhận công việc việc khó, từ tạo nên sức sống phong trào niên hoạt động tuổi trẻ huyện nhà Làm tốt việc tuyên truyền tổ chức có hiệu mô hình tình nguyện đặc biệt tập trung vào mô hình tình nguyện chỗ như: đội TNXK, đội TNTN tham gia hoạt động ngày thứ tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, tình nguyện trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tình nguyện đàn em thân yêu Hưởng ứng vận động “ngày thứ tình nguyện”, “ngày chủ nhật xanh” thời gian qua toàn huyện có 100% sở thường xuyên tổ chức cho đoàn viên, hội viên quân bảo vệ môi trường công việc cụ thể như: khơi thông cống rãnh, giải toả bãi rác, trồng chăm sóc xanh Huy động 4.387 lượt TN tham gia vệ sinh môi trường Đền Hùng Thực chương trình phối hợp ĐTN- Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức vận động “ Tuổi trẻ Phú Thọ xung kích, tình nguyện, giữ gìn trật tự ATGT ” UB Hội LHTN huyện đạo sở sở thành lập 16 đội TNTN tập trung trường THPT, Cao đẳng để tham gia giữ gìn trật tự ATGT khu vực cổng trường cao điểm Để TNTN tình nguyện viên có kiến thức cần thiết, Đoàn TN – Hội LHTN công an huyện tổ chức tập huấn cụ thể, chi tiết cho TNTN Các hoạt động “ Đền ơn đáp nghĩa ”, “ Nhân đạo từ thiện” TN tiếp tục sở Hội toàn huyện tích cực hưởng ứng Bằng hoạt động như: tặng quà cho người nghèo, gia đình sách, gia đình TBLS, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài Trong năm qua toàn huyện trao 1.064 xuất quà cho đối tượng sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 108.050.000đ Trong năm 2008-2009 Hội LHTN - Đoàn niên huyện Lâm Thao phát động tuổi trẻ vận động ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa, toàn huyện quyên góp 65.000.000đ xây tặng 01 nhà tình nghĩa trị giá 50.180.000đ cho đối tượng cựu TNXP, nộp tỉnh xây dựng nhà tình nghĩa 15.000.000đ, giúp đỡ 8.000.000đ cho chiến sỹ nơi biên giới hải đảo Giúp đỡ niên Nguyễn Văn Tiến – Đoan Hùng 1.000.000đ 4- Cuộc vận động “ Vì chủ quyền tổ quốc, sống bình yên”: Trên sở phong trào “Xung kích bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh, trị, trật tự an toàn xã hội ” TƯ Đoàn phát động, Hội LHTN Việt Nam huyện Lâm Thao đề nội dung, phương hướng đạo sát nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm tuổi trẻ nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Thông qua nhiều hoạt động đa dạng phong phú, sở Hội tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho TN: luật nghĩa vụ quân sự, luật hôn nhân gia đình, luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, luật hình sự, luật phòng chống ma tuý Đặc biệt việc tuyên truyền thị, nghị phủ, tổ chức tuyên truyền cho TN ký cam kết không vi phạm luật ATGT theo Nghị 03/CP phủ, năm vừa qua toàn huyện phối hợp tổ chức 163 đợt tuyên truyền luật: luật nghĩa vụ quân sự, luật giao thông, luật hình sửa đổi Bên cạnh đó, hàng năm việc vận động ĐVTN lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc Đoàn TN - Hội LHTN từ huyện đến sở tích cực tham gia thực tốt công tác tuyển quân hàng năm, thông qua việc gặp mặt chia tay, tặng quà, động viên tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ, tuyên truyền phát động cho niên viết đơn tình nguyện, thể ý trí, trách nhiệm lòng tâm tuổi trẻ Lâm Thao nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Trong năm, toàn huyện có gần 598 đồng chí viết đơn tình nguyện nhập ngũ, trao gần 598 xuất quà cho tân binh với trị giá gần 60 triệu đồng Duy trì đẩy mạnh hoạt động đội TNTN, TNXK sở, tích cực tham gia công tác giữ gìn ANCT, trật tự ATXH, đặc biệt ý đến công tác an ninh nông thôn địa phương năm qua toàn huyện có 32 sở thành lập đội TNXK, DQTV sẵn sàng làm nhiệm vụ có yêu cầu, có 1.963 TN tham gia vào đội TNXK, DQTV quan đơn vị, bên cạnh thành lập đội TNTN tham gia hướng dẫn ATGT vào đợt cao điểm như: tháng TN, tháng ATGT Đoàn TN- Hội LHTN tổ chức thành lập trì hoạt động 118 CLB TN tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, thu hút 2.183 hội viên tham gia điển hình như: CLB phòng chống tội phạm TNXH trường cao đẳng hoá chất, trường THPT Phong Châu đồng thời mở rộng liên kết phối hợp 2-3 lực lượng thông qua hoạt động như: giao lưu VHTT, giáo dục pháp luật góp phần quan trọng vào việc thực nhiệm vụ giữ vững ANCT, trật tự ATXH Điển hình hoạt động đơn vị Công an huyện Trường THPT Long Châu Sa 5- Cuộc vận động “ Thanh niên sống đẹp” Trong nửa nhiệm kỳ qua, UB Hội LHTN huyện Lâm Thao tích cực triển khai vận động “Thanh niên sống đẹp”, Hội LHTN từ huyện đến sở tích cực tuyên truyền sâu rộng TN nét đẹp truyền thống văn hoá Việt Nam, vận động TN tham gia bảo tồn phát triển lễ hội văn hoá dân gian, khơi dậy ý thức bảo tồn phát huy truyền thống văn hoá địa phương thông qua việc tham gia vào tổ chức thi như: liên hoan văn nghệ quần chúng, tổ chức hoạt động nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng, lễ hội trò trám- Tứ Xã, lễ hội rước chúa gái thị trấn Hùng Sơn hoạt động thu hút đông đảo TTN quần chúng nhân dân tham gia Qua góp phần vào việc bảo tồn phát huy nét đẹp văn hoá truyền thống dân tộc Tích cực đấu tranh trừ TNXH, hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, loại hình văn hoá phẩm độc hại năm qua tổ chức Đoàn- Hội bước làm tốt việc vận động TN thực tốt nghị HĐND huyện Lâm Thao việc cưới, tang, lễ hội Đồng thời tham gia thực tốt vận động “ Toàn dân đòan kết xây dựng đời sống văn hoá mới” Kính thưa: Các vị đại biểu khách quý Thưa: Toàn thể hội nghị Nhìn lại kết mà phong trào TN huyện Lâm Thao đạt nửa nhiệm kỳ vừa qua, thực vận động Hội LHTN VN vui mừng khẳng định rằng: Mặc dù điều kiện kinh tế giới bị suy thoái, song lãnh đạo BCH Đảng huyện, đạo định hướng có hiệu Hội LHTN VN tỉnh Phú Thọ, với vai trò nòng cốt Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, vận động Hội LHTN việt Nam đề triển khai cách cụ thể, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế huyện nhà, vận động có ý nghĩa sâu sắc trình giáo dục nhân cách, ý thức cộng đồng, khơi dậy phát huy truyền thống tốt đẹp huyện Anh hùng, góp phần vào trình phát triển KT- XH, ổn định kinh tế trị địa phương IV- NHỮNG HẠN CHẾ, TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN 1) Những hạn chế, tồn tại: Bên cạnh ưu điểm kết đạt nêu trên, công tác Hội phong trào TN huyện nửa nhiệm qua bộc lộ số tồn tại, hạn chế là: 1- Công tác tuyên truyền giáo dục Hội chưa đáp ứng với giai đoạn nay, số sở nhận thức vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ Hội chưa đầy đủ 2- Các vận động triển khai, song trưa rộng khắp, chưa có nhiều phong trào mang màu sắc Hội 3- Việc thực nhiệm vụ trọng tâm chưa đạo liệt; công tác đạo phong trào dàn trải, chất lượng phong trào sở Hội chưa đồng 4- Công tác xây dựng tổ chức Hội cở sở chưa phát triển tương xứng với điều kiện địa phương đặc biệt chi hội Một số sở có tỉ lệ tập hợp đoàn kết niên có tăng chưa vững thiếu tính ổn định bền vững Đặc biệt tỉ lệ tập hợp niên có gia đình, niên doanh nghiệp nhà nước thấp 2) Nguyên nhân: a Nguyên nhân chủ quan: - Trình độ kỹ phận cán số sở hạn chế, thiếu kinh nghiệm đạo tổ chức thực vận động 100% cán Hội làm công tác kiêm nhiệm phần ảnh hưởng đến công việc - Công tác tham mưu với cấp uỷ, quyền cấp số sở Hội việc tổ chức hoạt động chưa thường xuyên, thiếu cụ thể, chưa đáp ứng với nhu cầu niên - Nội dung hoạt động chưa phong phú, số hoạt động triển khai chưa rộng khắp đồng nên chưa phát huy sức mạnh TN b Nguyên nhân khách quan: - Một số cấp uỷ, quyền chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò Tổ chức Hội LHTN, chưa quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động tổ chức Hội - Điều kiện kinh phí sở vật chất phục vụ cho hoạt động Hội gặp nhiều khó khăn, tình trạng thiếu việc làm TN nông thôn TN phải làm xa ảnh hưởng tới việc tập hợp TN vào tổ chức - Khả nhu cầu niên ngày tăng, đổi công tác Hội phong trào niên chưa đáp ứng kịp thời, dẫn đến làm giảm sức thu hút niên Bên cạnh phận niên không thiết tha tham gia vào hoạt động Hội tổ chức PHẦN THỨ HAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI A MỤC TIÊU PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC HỘI LHTN HUYỆN LÂM THAO TRONG NỬA NHIỆM KỲ CÒN LẠI I- MỤC TIÊU TỔNG QUÁT: Chăm lo giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc: phát huy sức mạnh đại đoàn kết tinh thần thi đua tình nguyện tầng lớp niên đầu tham gia phát triển kinh tế, xã hội, sẵn sàng bảo vệ tổ quốc Động viên hỗ trợ niên học tập, lập nghiệp, lao động sáng tạo vượt bậc, làm giàu đáng Tăng cường tính chủ động nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức sở Hội, tạo nhiều mô hình thiết thực, phù hợp với nhu cầu nguyện vọng niên; Xây dựng tổ chức Hội thực tổ chức niên, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp TN, góp phần xây dựng quê hương Lâm Thao Anh hùng giàu đẹp văn minh II- NHỮNG CHỈ TIÊU CƠ BẢN: 1, Tỷ lệ tập hợp niên đến cuối nhiệm kỳ từ 70- đến 72% 2, 100% cấp Hội thành lập Đội TN tình nguyện hoạt động có hiệu 3, 100% cán Hội cấp tập huấn nghiệp vụ công tác 4, Tỷ lệ sở Hội đạt vững mạnh từ 75% trở lên 5, 100% trường xây dựng quỹ “ khuyến học, khuyến tài”, quỹ “ Hỗ trợ tài trẻ” với số tiền 03 triệu đồng 6, Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 1.500 đến 2.000 lượt niên tuyên truyền phổ biến tiến KHKT 7, 100% UB Hội LHTN Việt Nam cấp sở tổ chức hoạt động VHVN-TDTT cho niên nhân ngày lễ lớn 8, 100% tổ chức hội sở tổ chức vận động TN tham gia hiến máu nhân đạo theo tiêu vận động BCĐ hiến máu tình nguyện huyện Lâm Thao 100% cấp Hội 80 % cán bộ, hội viên, niên triển khai học tập, quán triệt nghị quyết, thị Đảng, Đoàn, Hội 10 Đến cuối nhiệm kỳ giới thiệu từ 1.600 đến 2.000 niên ưu tú cho tổ chức Đoàn kết nạp B CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG CỦA HỘI LHTN TRONG THỜI GIAN TỚI 1- Cuộc vận động “ Thanh niên lập thân, lập nghiệp lao động sáng tạo" 10 * Mục tiêu: Tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức hành động hội viên, niên nhiệm vụ học tập, tích cực lao động sáng tạo lập thân, lập nghiệp chủ động hội nhập kinh tế quốc tế * Nội dung, giải pháp: - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục niên học tập đường để chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu điều kiện để lập thân, lập nghiệp vượt qua thách thức điều kiện phát triển nhanh khoa học, công nghệ, hội nhập kinh tế quốc tế - Các sở tập chung tổ chức hoạt động nhằm động viên, khuyến khích niên tự học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu phát triển đời sống kinh tế- xã hội Trong trọng hình thức phối hợp nhằm áp dụng kiến thức thực hành để nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn - Tích cực tham, mưu đẩy mạnh đa dạng hình thức hỗ trợ niên học tập, nâng cao chất lượng hoạt động loại hình Quỹ khuyến học, khuyến tài tổ chức niên, trọng đến đối tượng thanh, thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập - Xây dựng kế hoạch phối hợp với ngành chức để hỗ trợ cho niên tiếp cận tiến khoa học công nghệ mới, công nghệ sinh học Tiếp tục phát triển điểm trình diễn khoa học kỹ thuật, CLB khuyến nông Nhân rộng mô hình trang trại trẻ; tham mưu thành lập tổ chức hoạt động loại CLB niên lập nghiệp, mô hình hợp tác xã niên - Phát động 100% sở Hội phong trào giúp hội viên thoát nghèo, phát động phong trào : “tiết kiệm để tích luỹ" niên thông qua hoạt động liên kết để tạo vốn cho niên phát triển sản xuất, tổ chức mô hình chi hội, đội, nhóm để niên liên kết giúp đỡ vốn, kiến thức, kinh nghiệm làm kinh tế - Tiếp tục phát động hội viên, niên, thiếu niên học sinh hưởng ứng phong trào "Sáng tạo trẻ" với cách làm phù hợp, để hội viên, niên ý tưởng sáng tạo, sở Hội vườn ươm sáng tạo trẻ, tổ chức thi sáng tạo trẻ niên, thiếu niên, học sinh Cuộc vận động "Thanh niên sống đẹp, tình nghuyện cộng đồng" * Mục tiêu: Vận động hội viên, niên xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh có văn hoá; cổ vũ đề cao giá trị truyền thống tốt đẹp quan hệ cách sống người Việt Nam yêu nước, nhân ái, hiếu thảo, thuỷ chung, uống nước nhớ nguồn phương châm hành động sống "Mình người, người mình" * Nội dung, giải pháp: - Tăng cường họat động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức tình nguyện sống cộng đồng hội viên, niên; Tiếp tục tập chung tổ chức diễn đàn "thanh niên sống đẹp- sống cộng đồng” sở Hội, nhằm tuyên truyền tính xung kích tình nguyện niên Cần có hình thức biểu dương "Người tốt, việc tốt" từ phong trào tình nguyện cách thường xuyên thông qua hình thức "Gặp mặt niên tình nguyện tiêu biểu", tuyên dương gương niên tốt, việc tốt 11 - Chỉ đạo sở Hội tổ chức hoạt động tuyên truyền phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội hội viên, niên, quan tâm tới đối tượng niên chậm tiến Chủ động, tích cực phối hợp với cấp, ngành tham gia hoạt động giúp hội viên, niên tích cực đấu tranh với tệ nạn xã hội; thực tốt luật giao thông, đặc biệt đẩy mạnh hoạt động phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm thông qua hoạt động như: Phong trào chi hội hội viên phạm pháp mắc vào tệ nạn xã hội, tổ chức tư vấn, tuyên truyền tờ rơi, panô, áp phích, tiểu phẩm tuyên truyền - Tiếp tục phát triển Đội hình niên tình nguyền tập chung sẵn sàng đảm nhận việc mới, việc khó địa phương, đơn vị như: trì hoạt động "Ngày thứ tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh" để tuyên truyền bảo vệ, gìn giữ môi trường sống xanh, sạch, đẹp Phát huy tinh thần tình nguyện niên tham gia phát triển kinh tế- xã hội địa phương đơn vị Cuộc vận động "Thanh niên với trách nhiệm bảo vệ biên cương Tổ quốc" * Mục tiêu: Bồi dưỡng tinh thần yêu nước, ý thức cảnh giác cách mạng, tinh thần sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc tích cự tham gia hoạt động biên giới, hải đảo niên; đồng bào thiếu niên vùng sâu, vùng xã, vùng biên giới, hải đảo * Nội dung, giải pháp: - Tổ chức hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên niên nêu cao ý thức cảnh giác cánh mạng, chống lại âm mưu "Diễn biến hoà bình", “bạo loạn lật đổ” lực thù địch - Tăng cường vận động hội viên, niên thực nghiêm túc Luật nghĩa vụ quân sự, tích cực tham gia hoạt động xây dựng quốc phòng toàn dân; đẩy mạnh nâng cao chất lượng hoạt động Đội niên xung kích an ninh, dân quân tự vệ Tiếp tục làm tốt công tác hậu phương quân đội thông qua phong trào "uống nước nhơ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với nước, cựu TNXP Triển khai thục tốt phong trào "Vì người bạn tòng quân", "Vì chiến sỹ nơi biên giới hải đảo", quan tâm tổ chức tốt hoạt động tiễn đưa niên lên đường nhập ngũ; tham mưu cho quyền có hình thức tập hợp giúp đỡ, tạo việc làm cho đội hoàn thành nghĩa vụ trở địa phương Cuộc vận động "Thanh niên với pháp luật sống" * Mục tiêu: Vận động hội viên, niên chủ động tìm hiểu pháp luật, sống làm theo hiến pháp pháp luật; tham gia tuyên truyền sách, pháp luật Nhà nước * Nội dung, giải pháp: - Chỉ đạo sở Hội vận động hội viên, niên gương mẫu chấp hành pháp luật, góp phần hình thành văn hoá "Sống làm việc theo hiến pháp, pháp luật"; giúp hội viên niên thực tốt quyền nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia thực quy chế dân chủ sở - Chủ động phối hợp với ban ngành chức tổ chức phổ biến, tuyên truyền pháp luật luật an toàn giao thông, luật chuyên ngành có liên quan đến đối tượng, nghề nghiệp hội viên, niên Giáo dục ý thức chấp hành kỷ luật lao dộng, tuân thủ nội quy, quy định tổ chức, tập thể, hương ước, quy ước làng, xã 12 - Thường xuyên đổi đa dạng hình thức phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên, niên, trọng hình thức sân khấu hoá, tổ chức Hội thi câu lạc tuyên truyền pháp luật để thu hút hội viên, niên tham gia - Tổ chức hoạt động cụ thể để tuyên truyền vận động hội viên, niên không vi phạm pháp luật Cuộc vận động "Thanh niên với bảo vệ mội trường" * Mục tiêu: khuyến khích hội viên, niên tham gia tích cực hoạt động bảo vệ môi trường phát triển bền vững trở thành lực lượng xung kích đầu sử dụng hợp lý tài nguyên đất, tài nguyên nước, vận động hội viên, niên tham gia vào công tác phát hiện, đấu tranh chống hành vi huỷ hoại tài nguyên, môi trường * Nội dung, giải pháp: - Tiếp tục tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức thay đổi hành vi niên công tác bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu - Phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường thành lập đội TNTN bảo vệ môi trường, có hoạt động sinh môi trường, xử lý rác thải - Tuyên truyền vận động nhằm thúc đẩy tham gia niên sách nhà nước công tác bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu - Phát động sâu rộng thiếu niên phong trào bảo vệ môi trường thông qua hoạt động trồng xanh, thu gom rác thải, vệ sinh đường làng ngõ xóm C CÁC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA HỘI: Chương trình xây dựng tổ chức Hội mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp niên: * Mục tiêu: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh thực tổ chức xã hội rộng rãi niên sở, tăng cường vai trò nòng cốt trị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổ chức sở Hội có vị trí quan trọng, Hội nơi trực tiếp tập hợp niên, thời gian tới, Hội chủ trương tập chung nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động sở Hội, đa dạng loại hình tập hợp niên Chú trọng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp niên Đặc biệt niên doanh nghiệp nhà nước, niên xây dựng gia đình, xây dựng tổ, nhóm niên, hợp tác xã niên * Nội dung, giải pháp: - Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho niên, nâng cao hiệu công tác giáo dục nhằm củng cố niềm tin, bồi đắp lý tưởng cho niên - Tổ chức vận động hội viên, niên hăng hái tham gia vận động “Tuổi trẻ Lâm Thao học tập làm theo lời Bác”, phát động hội viên, niên phấn đấu đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” Phối hợp tuyên truyền, đẩy mạnh thực Nghị số 20-NQ/TW ngày 01/11/2007 BCH Đảng tỉnh “Đổi nội dung, phương thức hoạt động Mặt trận Tổ Quốc đoàn thể nhân dân đến năm 2015” nghị số 24 tỉnh uỷ “Tiếp tục phát triển tổ chức công đoàn, Đoàn niên doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ” Thông qua hoạt động, buổi sinh hoạt chi hội, CLB, đợt giáo dục truyền thống Hội, nhằm giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào với truyền thống văn hoá, văn hiến người Việt Nam - Định kỳ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán Đào tạo đội ngũ cán Hội có ý thức trách nhiệm, giỏi kỹ năng, có uy tín 13 hội viên, niên Nâng cao chất lượng hoạt động Hội, đồng thời huấn luyện cán chi hội, CLB kỹ - Chú trọng quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển hội viên tập hợp niên vào tổ chức Hội Tăng cường phát triển hội viên doanh nghiệp quốc doanh, niên lao động tự do… tập chung cao độ cho việc phát triển loại hình chi hội, CLB, đội, nhóm sở - Thường xuyên kiện toàn củng cố tổ chức Hội, tuyên truyền vận động phát triển Hội doanh nghiệp, doanh nghiệp quốc doanh Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu Đoàn cho hội viên; hội viên nòng cốt tham gia sinh hoạt tổ chức Hội có trách nhiệm phát hiện, bồi dưỡng hội viên phấn đấu trở thành đoàn viên Phấn đấu hàng năm có 60 đến 70% số niên kết nạp hội viên - Phát huy vai trò nòng cốt trị Đoàn tổ chức Hội Trong thời gian tới, Hội LHTN sở tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trị Đoàn tổ chức hoạt động Hội Định kỳ làm việc với BTV Đoàn cấp thống nội dung, chương trình hoạt động nguồn lực cho hoạt động Tạo điều kiện thuận lợi để đông đảo đoàn viên tham gia hoạt động với vai trò nòng cốt tổ chức Hội Tăng cường mối quan hệ phối hợp, thống hành động Đoàn Hội; tổ chức hoạt động cần khắc phục tình trạng chồng chéo, không hiệu Hội Đoàn sở - Tiếp tục đổi công tác đạo, tham mưu, phối hợp Hội, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, dân chủ hiệu toàn hệ thồng Đoàn Hội sở Tăng cường đạo định hướng tới sở, đồng thời phát huy mạnh mẽ vai tào nòng cốt Đoàn cấp sức sáng tạo sở - Tăng cường mở rộng quan hệ với ngành, đoàn thể công tác niên; tạo nguồn lực môi trường để Hội hoạt động Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tổng kết nhân rộng mô hình có hiệu công tác đoàn kết, tập hợp niên xây dựng thành viên tập thể Hội Chương trình phát huy niên tài * Mục tiêu: Khuyến khích, tạo điều kiện để niên có tài phát huy cao lực, nhiệt tình cống hiến nhiều cho quê hương đất nước * Nội dung, giải pháp: - Các sở Hội tích cực với nhà trường, gia đình phát thiếu niên có khiếu lĩnh vực, để tham mưu cấp, ngành có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tài trẻ - Chủ động phối hợp với tổ chức Đoàn, Phòng văn hoá, Nhà thiếu nhi để mở lớp khiếu cho thiếu nhi tham gia - Tổ chức hoạt động “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Đất tổ”… nhằm khuyến khích hội viên, niên địa bàn, tích cực tham gia cống hiến tài cho tổ chức Hội, cho quê hương - Tham mưu cho cấp uỷ, có kế hoạch vận động nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng Quỹ tài trẻ Chương trình hỗ trợ niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn * Mục tiêu: Hỗ trợ, tạo hội phát triển cho niên đặc biệt khó khăn tạo lập sống, hội nhập cộng đồng * Nội dung, giải pháp: 14 - Chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục để niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khắc phục tâm lý mặc cảm, tự ti, xây dựng ý chí phấn đấu vươn lên tạo lập sống cá nhân đóng góp cho gia đình, xã hội; tuyên truyền, đấu tranh chống thái độ kỳ thị, thờ xã hội niên đặc biệt khó khăn - Tăng cường vận động ủng hộ hội viên tài trợ xã hội vật chất tinh thần cho niên đặc biệt khó khăn Nghiên cứu triển khai hoạt động hỗ trợ phù hợp cho đối tượng niên đặc biệt khó khăn (thanh niên tàn tật, thiếu niên nhiễm chất độc da cam, niên nhiễm HIV/AIDS, niên mắc tệ nạn xã hội tái hoà nhập cộng đồng…) học văn hoá, học nghề, giải việc làm tạo lập sống D- ĐỔI MỚI CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THEO HƯỚNG PHÁT HUY NỘI LỰC CỦA THANH NIÊN THÔNG QUA VIỆC TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG, TẬP TRUNG HƯỚNG CÁC HOẠT ĐỘNG VỀ CƠ SỞ Đổi công tác đạo tham mưu, phối hợp Hội, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, dân chủ hiệu toàn hệ thống Đoàn Hội Tiếp tục tăng cường đạo định hướng từ huyện đến sở, đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo Đoàn cấp Cùng với Đoàn TN cần đổi tăng cường tham mưu cấp uỷ Đảng lãnh đạo, đạo công tác TN Nâng cao hiệu công tác kiểm tra, hướng dẫn hoạt động cho sở Tăng cường hướng dẫn việc kiểm tra chủ trương, vận động, chương trình Hội Mở rộng quan hệ với quyền, ngành, đoàn thể công tác TN; tạo nguồn lực môi trường để Hội phát triển Kịp thời tổng kết nhân rộng mô hình có hiệu công tác đoàn kết, tập hợp TN xây dựng thành viên tập thể Hội UB HỘI LHTN HUYỆN LÂM THAO 15
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo giữa nhiệm kỳ Hội Liên hiệp thanh niên, Báo cáo giữa nhiệm kỳ Hội Liên hiệp thanh niên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay