Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong tư tưởng triết học hồ chí minh tiểu luận cao học

22 323 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2016, 00:08

MỞ ĐẦUChủ tịch Hồ Chí Minh không có những tác phẩm riêng bàn về triết học. Lịch sử cách mạng Việt Nam không đặt ra yêu cầu này đối với Người. Nhiệm vụ bức thiết đặt ra cho cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX là cứu nước, giải phóng dân tộc và tìn con đường phát triển cho đất nước.Trong kho tàng ngôn ngữ của mình, Hồ Chí Minh rất ít hoặc không nói đến những khái niệm thuần túy triết học như duy tâm, duy vật, biện chứng, siêu hình,… Sau khi tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản, Hồ Chí Minh “trở về nước, đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấy tranh giành độc lập”, thì vấn đề Người quan tâm là nói và ,viết lý luận sao cho hàng chục, hàng triệu người lao động mù chữ và thất học có thể hiểu được, hiểu được để làm được, đó là mục tiêu, là cứu cánh đích thực của lý luận.Là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, được cả nhân loại phương Đông và phương Tây thừa nhận, đương nhiên Hồ Chí Minh có hệ thống tư tưởng của mình. Một trong những di sản lý luận mà Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta là tư tưởng về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn như một biện pháp cơ bản nhằm ngăn ngừa, khắc phục bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều. Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một nguyên tắc quan trọng trong tư tưởng triết học Hồ Chí Minh, do đó em chọn đề tài “Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong tư tưởng triết học Hồ Chí Minh” làm tiểu luận kết thúc môn học. MỞ ĐẦU Chủ tịch Hồ Chí Minh tác phẩm riêng bàn triết học Lịch sử cách mạng Việt Nam không đặt yêu cầu Người Nhiệm vụ thiết đặt cho cách mạng Việt Nam đầu kỷ XX cứu nước, giải phóng dân tộc tìn đường phát triển cho đất nước Trong kho tàng ngôn ngữ mình, Hồ Chí Minh không nói đến khái niệm túy triết học tâm, vật, biện chứng, siêu hình,… Sau tìm thấy đường cứu nước, giải phóng dân tộc theo đường cách mạng vô sản, Hồ Chí Minh “trở nước, vào quần chúng, thức tỉnh họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ tranh giành độc lập”, vấn đề Người quan tâm nói ,viết lý luận cho hàng chục, hàng triệu người lao động mù chữ thất học hiểu được, hiểu để làm được, mục tiêu, cứu cánh đích thực lý luận Là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, nhân loại phương Đông phương Tây thừa nhận, đương nhiên Hồ Chí Minh có hệ thống tư tưởng Một di sản lý luận mà Hồ Chí Minh để lại cho tư tưởng thống lý luận thực tiễn biện pháp nhằm ngăn ngừa, khắc phục bệnh kinh nghiệm bệnh giáo điều Thống lý luận thực tiễn nguyên tắc quan trọng tư tưởng triết học Hồ Chí Minh, em chọn đề tài “Nguyên tắc thống lý luận thực tiễn tư tưởng triết học Hồ Chí Minh” làm tiểu luận kết thúc môn học NỘI DUNG Thống lý luận thực tiễn – yếu tố tạo nên thành công việc tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin Hồ Chí Minh Vào năm đầu kỷ XX, phong trào yêu nước nhân dân ta sôi động lại lâm vào tình trạng khủng hoảng đường lối trị Thực tiễn cách mạng nước ta đòi hỏi phải có lý luận cách mạng soi sáng Nếu lý luận cách mạng không tìm đường cách mạng đắn để giải phóng dân tộc Và đó, Hồ Chí Minh người hết nhận thức sâu sắc vấn đề Bởi lẽ, nhiều sĩ phu yêu nước, nhiều nhà cách mạng đó, kể Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh không nhận thức điều Trong hoàn cảnh ấy, Hồ Chí Minh định tìm đường cứu nước Người mong muốn tìm đường cách mạng để tiến hành đấu tranh giải phóng dân tộc Vì thế, Người bôn ba khắp châu lục, tham gia hoạt động đấu tranh phong trào cách mạng giai cấp công nhân nhân dân lao động bị áp nhiều nước khác Khi định tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh xác định rõ mục đích là: “muốn nước ngoài, xem nước Pháp nước khác Sau xem xét họ làm nào, trở giúp đồng bào chúng ta”1 Điều cần lưu ý Nguyễn Tất Thành – Hồ Chí Minh quan tâm xem xét dân tộc khác “làm nào” Muốn vậy, theo Người phải xem xét sau xem xét trở giúp đồng bào Có thể nói rằng, thống lý luận thực tiễn thể rõ nét từ việc xác định mục đích tìm đường cứu nước Phải xuất phát từ thực tiễn để tìm lý luận cách mạng, sau trở vận dụng lý luận cách mạng vào đấu tranh cách mạng nước Trần Dân Tiên: Những mẩu chuyện đời hoạt động Hồ Chủ tịch, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1986, tr.14 Thực tiễn mà Người trải qua từ năm 1911 đến Đại hội Tua (1920) thực tiễn vào sống lao động Pháp nước giới Tiếp thực tiễn hoạt động tổ chức quần chúng, tổ chức trị - xã hội khác nhau, đặc biệt tham gia Đảng xã hội Pháp tạo bước ngoặt quan trọng tư tưởng Người Đây nhân tố khách quan quan trọng tạo nên thành công việc tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin Hồ Chí Minh Có thể nói nhờ hoạt động thực tiễn cách mạng năm đó, Hồ Chí Minh chuẩn bị điều kiện tư tưởng, nhận thức để đến tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin Tổng kết điều mắt thấy, tai nghe Người bôn ba nước, Hồ Chí Minh rút kết luận quan trọng gần với quan điểm chủ nghĩa MácLênin Để tổng kết kết luận vậy, Hồ Chí Minh phải có vốn hiểu biết sâu sắc, có trình độ lý luận trình độ tư lý luận định Như thân kết luận Người tổng kết trước gặp chủ nghĩa Mác-Lênin hàm chứa thống sâu sắc lý luận cách mạng thực tiễn cách mạng Hoạt động thực tiễn nước tư nước thuộc địa, với trí tuệ óc quan sát tinh tế, với trình độ lý luận định biết tổng kết điều mắt thất tai nghe cách có lý luận nên Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh phát mặt thật chủ nghĩa tư bản: “Để che đậy xấu xa chế độ bóc lột giết người, chủ nghĩa tư thực dân luôn điểm trang cho huy chương mục nát châm ngôn lý tưởng: Bác ái, bình đẳng,…”2, “… lời tuyên bố tự nhà tư lúc chiến tranh thật lời đường mật Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 1995, t.1, tr.75 để lừa bịp dân tộc Và muốn giải phóng, dân tộc trông cậy vào mình, cậy vào lực lượng thân mình”3 Xét lôgic, thấy đến với chủ nghĩa Mác-Lênin túy từ nhận thức lý luận từ hoạt động thực tiễn cách mạng Nhưng dừng lại nhận thức lý luận mà không đưa lý luận nhận thức bào thực tiễn cách mạng, không bổ sung lý luận kết luận rút từ thực tiễn cách mạng sinh động nhận thức lý luận bền vững Ngược lại, dừng lại hoạt động thực tiễn cách mạng túy, dựa vào lý luận cách mạng nhận thức tiếp cận chủ nghĩa Mác-Lênin cách đầy đủ, trọn vẹn, hoàn chỉnh Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác-Lênin sở thống lý luận cách mạng thực tiễn cách mạng Hơn nữa, lý luận cách mạng lại Người vận dụng sáng tạo hoạt động thực tiễn cách mạng Điều thể rõ chỗ, Người tích cực tham gia hoạt trng động tổ chức cách mạng, tổ chức trị - xã hội nhằm đưa chủ nghĩa Mác-Lênin vào phong trào cách mạng Từ tham gia Đảng xã hội Pháp, Hồ Chí Minh bỏ phiếu tán thành Quốc tế III tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, Hội Liên hiệp thuộc địa, báo Người khổ- quan tuyên truyền vận động cách mạng Hội Liên hiệp thuộc địa Người viết nhiều nói phong trào công nhân nước thuộc địa phụ thuộc tố cáo tội ác bọn đế quốc thực dân đăng báo: Nhân đạo, Đời sống công nhân, Người khổ… xuất Pari Người tham dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản, Đại hội Quốc tế công hội đỏ, Quốc tế phụ nữ, Quốc tế niên, ủy viên Bộ phương Đông, trực tiếp phụ trách Cục phương Nam Người trực tiếp chuẩn bị trị, tư tưởng Trần Dân Tiên: Những mẩu chuyện đời hoạt động Hồ Chủ tịch, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1986, tr.31 tổ chức để thành lập Đảng Cống sản Việt Nam… Đây trình phát triển từ nhận thức lý luận đến việc kết hợp sáng tạo lý luận Mác-Lênin vào thực tiễn phong trào cách mạng giới thực tiến cách mạng Việt Nam Rõ ràng Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác-Lênin không từ nhận thức lý luận mà từ hoạt động thực tiễn cách mạng không dừng lại đó, Người đưa lý luận vào thực tiễn cách mạng Nhờ mà Người sớm đến với chủ nghĩa Mác-Lênin Năm 1920, có Hồ Chí Minh đọc Sơ thảo Luận cương vấn đề dân tộc thuộc địa Lênin, có Người tìm thấy đường cách mạng đắn để giải phóng dân tộc Việt Nam dân tộc bị áp Như vậy, Hồ Chí Minh đến nhận thức chủ nghĩa MácLênin sở kinh nghiệm chủ nghĩa hay giáo điều sách mà sở thống nhuần nhuyễn lý luận cách mạng hoạt động thực tiễn cách mạng Người Thống lý luận thực tiễn - nguyên tắc họa động cách mạng Hồ Chí Minh 2.1 Quan niệm Hồ Chí Minh lý luận vai trò lý luận Hồ Chí Minh quan niệm đắn lý luận Theo Người: “Lý luận tổng kết kinh nghiệm loài người, tổng hợp tri thức tự nhiên, xã hội tích trữ lại trình lịch sử” Còn “Lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin tổng kết kinh nghiệm phong trào công nhân từ trước đến tất nước”5 Sđđ, 1996, t.8, tr.497 Sđđ, 1996, t.8, tr.497 Qua nhận thấy, quan niệm lý luận Hồ Chí Minh hàm chứa yếu tố thống lý luận thực tiễn, thể mối quan hệ biện chứng lý luận thực tiễn yếu tố kế thừa lý luận Bởi lẽ, theo Người, lý luận tổng kết kinh nghiệm thực tiễn loài người, tổng hợp tri thức loài người tự nhiên, xã hội tích lũy lịch sử Tất nhiên, tri thức hoạt động thực tiễn người, bao gồm thực tiễn lao động sản xuất thực tiến đấu tranh cách mạng Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Hồ Chí Minh nêu cách cụ thể hơn: “Lý luận đem thực tế lịch sử, kinh nghiệm, tranh đấu, xem xét, so sánh thật kỹ lưỡng rõ ràng, làm thành kết luận Rồi lại đem chứng minh với thực tế” Và theo Người, “đó lý luận chân chính”7 Như vậy, lý luận tổng kết kinh nghiệm thực tiễn mà thành, lý luận chân lý luận phải chứng minh với thực tế tức phải phù hợp với thực tế, phải vận dụng vào thực tế Trong nói, viết, Hồ Chí Minh dùng nhiều cách diễn đạt khác lý luận, điều mà bắt gặp Người muốn nhấn mạnh lý luận là: “Do kinh nghiệm từ trước mà kinh nghiệm gom góp, phân tích kết luận kinh nghiệm mà thành”8 Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò lý luận mối quan hệ với thực tiễn: “Lý luận kim nam, phương hướng cho công việc thực tế Không có lý luận lúng túng người nhắm mắt mà đi”9 Người nói: “Có kinh nghiệm mà lý luận, mắt sáng mắt mờ”10 Làm mà lý luận không Sđđ, 1995, t.5, tr.233 Sđđ, 1995, t.5, tr.233 Sđđ, 1995, t.5, tr.272 Sđđ, 1995, t.5, tr.233-234 10 Sđđ, 1995, t.5, tr.217 khác mò đêm tối, vừa chậm chạp, vừa hay vấp váp Như vậy, với lời gắn gọn, cách so sánh dễ hiểu thiết nghĩ, Hồ Chí Minh diễn đạt đầy đủ vai trò to lớn lý luận thực tiễn Ngay từ năm 1947, Hồ Chí Minh rằng, “kém lý luận, khinh lý luận, lý luận suông” 11 mà nhiều cán bộ, đảng viên ta mắc phải bệnh chủ quan Cũng lý luận mà cán ta“gặp việc xem xét cho rõ, cân nhắc cho đúng, xử trí cho khéo Không biết nhận rõ điều kiện hoàn cảnh khách quan, ý nghĩa làm Kết thường thất bại”12 Từ làm cho bệnh kinh nghiệm chủ quan dễ nảy sinh phát triển Chính vậy, Đảng Cộng sản phải có lý luận tiền phong Để nhấn mạnh vai trò lý luận tiền phong đồi với Đảng, Hồ Chí Minh lưu ý cán bộ, đảng viên dẫn Lênin: “Không có lý luận cách mạng phong trào cách mạng; có Đảng có lý luận titiền phong hướng dẫn làm tròn vai trò chiễn sĩ tiền phong” Người rằng, Đảng Cộng sản anh em luôn trọng đến lý luận “Vì Đảng nhận lý luận vạch cho Đảng đường đắn để tiến lên chủ nghĩa cộng sản”13 Người lưu ý rằng, lý luận cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam chủ nghĩa Mác-Lênin Đây vũ khí tư tưởng, kim nam cho hành động cách mạng Đảng, chủ nghĩa Mác-Lênin kinh thánh, thuốc chữa bách bệnh, lý thuyết khô cứng Nó đòi hỏi phải nắm chất cách mạng, khoa học học thuyết để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng Việt Nam không ngừng bổ sung phát triển 11 Sđđ, 1995, t.5, tr.233 Sđđ, 1995, t.5, tr.234 13 Sđđ, 1995, t.8 , tr.495 12 Qua viết, nói Hồ Chí Minh, thấy vai trò lý luận thể điểm sau: Nó vũ trang cho quan điểm phương pháp nhận thức thật, thấy chất phát quy luật vật; giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao lập trường, quan điểm giai cấp vô sản trau dồi đạo đức cách mạng, lẽ lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học có lập trường giai cấp vững vàng 2.2 Quan niệm Hồ Chí Minh thực tiễn Trong diễn văn khai mạc lớp học lý luận khóa I trường Nguyễn Ái Quốc ngày 7/9/1957, đề cập lý luận thực tiễn thống chúng, Hồ Chí Minh nêu rõ: “Thực tế vấn đề phải giải quyết, mâu thuẫn vật Chúng ta người cán cách mạng, thực tế vấn đề mà cách mạng đề cho ta giải Thực tế bao gồm rộng Nó bao gồm kinh nghiệm công tác tư tưởng cá nhân, sách Đảng, kinh nghiệm lịch sử Đảng vấn đề nước giới”14 Điều cần lưu ý viết, nói chuyện mình, Hồ Chí Minh dùng hai khái niệm thực tiễn thực tế với nội hàm Điều thấy rõ qua nói, viết Hồ Chí Minh thời điểm khác Chẳng hạn tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (1947); “Nói công tác huấn luyện học tập” (1950); “Diễn văn khai mạc lớp học lý luận khóa I trường Nguyễn Ái Quốc” (1957)… Đó cách nói, cách diễn đạt Cũng xuất phát từ chỗ người dễ hiểu, dễ nhớ, dễ liên hệ nên Hồ Chí Minh thường dùng khái niệm thực tế khái niệm thực tiễn Một điều cần lưu ý phần lớn cán bộ, đảng viên ta xuất thân từ nông dân, 14 Sđđ, t.8, tr.497 trình độ học vấn nói chung hạn chế, lại không quen với lý thuyết sách cao xa với khái niệm chuyên môn khó hiểu Việc dùng khái niệm thực tế chắn dễ giải thích, dễ tuyên truyền, dễ hiểu khái niệm thực tiễn - với tư cách phạm trù triết học Xét thực tế, theo Hồ Chí Minh bao gồm rộng thực tế cách mạng nước ta, kinh nghiệm công tác tư tưởng cá nhân, sách đường lối Đảng, kinh nghiệm Đảng, vấn đề nước giới… Thực tế không đối lập với thực tiễn, rộng thực tiễn Hơn nưa, Hồ Chí Minh quan niệm: muốn tuyên truyền cho quảng đại quần chúng có hiệu phải học cách nói quần chúng Trong tác phẩm “Đời sống mới” (1947), Hồ Chí Minh phê phán cách tuyên truyền đời sống mà sử dụng khái niệm khách quan, chủ quan, tích cực, tiêu cực, khoa học hóa… làm cho quần chúng nghe hay không hiểu Qua viết, nói Hồ Chí Minh, nhận thấy đề cập đến thống lý luận thực tiễn nguyên tắc chủ nghĩa Mác-Lênin Hồ Chí Minh dùng khái niệm thực tiễn đề cập đến việc áp dụng lý luận thực tiễn, liên hệ lý luận với thực tiễn giải thích nguyên tắc này, Người thường dùng khái niệm thực tế thay cho thực tiễn Cho nên, viết, nói, Hồ Chí Minh dùng hai khái niệm thực tiễn thực tế Như xét chất, hai khái niệm thực tiễn thực tế Hồ Chí Minh sử dụng với nội hàm nhau, dùng khái niệm thực tế Người có nhã ý để quần chúng nhân dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng Chính vậy, hai khái niệm không hoàn toàn đồng với không thay cho Vì thế, Hồ Chí Minh không viết “thống lý luận thực tế”, mà Người viết “thống lý luận thực tiễn” Xuất phát từ việc hiểu thực tế rộng, bao gồm toàn thực tiễn Đảng ta, kinh nghiệm đấu tranh cách mạng, đường lối, sách… Cho nên, Hồ Chí Minh dặn cán bộ, đảng viên rằng: liên hệ lý luận với thực tế cần tránh lệch lạc không hiểu rõ vấn đề, đòi hỏi phải giải vấn đề thực tế lúc, thực tế trình lâu dài toàn Đảng, toàn dân15 2.3 Quán triệt thống lý luận thực tiễn để khắc phục ngăn chặn bệnh giáo điều bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa Hồ Chí Minh thường dùng nhiều cách nói khác như: “lý luận đôi với thực tiễn”16; “Lý luận phải gắn liền với thực tế” 17; “lý luận thực hành phải đôi với nhau”18; “phải gắn liền lý luận với công tác thực tế”19 Dù nói “đi đôi”, “gắn liền”, “liên hệ”… điều cốt lõi Người muốn nhấn mạnh: “Thống lý luận thực tiễn nguyên tắc chủ nghĩa Mác-Lênin Thực tiễn lý luận hướng dẫn thành thực tiễn mù quáng Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn lý luận suông”20 Lý luận mà xa rời thực tiễn sớm muộn dẫn tới bệnh giáo điều, sách hay nói theo cách nói Hồ Chí Minh lý luận suông, thực tiễn mà không hướng dẫn, đạo, tổ chức tổng kết lý luận, dễ trở thành mảnh đất mầu mỡ cho bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa nảy sinh, tồn phát triển, thực tiễn thực tiễn mù quáng Ở đâu có lý luận đích thực bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa bệnh giáo điều 15 Sđđ, 1996, t.8, tr.496 Sđđ, 1996, t.9, tr.292 17 Sđđ, 1995, t.8, tr.496,498 18 Sđđ, 1995, t.5, tr.149 19 Sđđ, 1996, t.6, tr.48 20 Sđđ, 1996, t.8, tr.496 16 10 chỗ đứng Nhưng lý luận đích thực tự gắn liền với thực tiễn Vì xét đến xuất phát từ thực tiễn, thực tiễn quy định Tất nhiên, lại đóng vai trò định hướng, đạo, tổ chức thực tiễn Thực tiễn phát triển đòi hỏi lý luận phải phát triển Ngược lại, thực tiễn phải đạo, tổ chức thực tồng kết lý luận thực tiễn không bị phương hướng Theo Hồ Chí Minh, để quán triệt tốt thống lý luận thực tiễn trước hết cần khắc phục bệnh lý luận, bệnh coi kinh lý luận, bệnh lý luận suông cán bộ, đảng viên Bởi vì, lý luận, coi khinh lý luận, lý luận suông nên dễ mắc phải bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa bệnh giáo điều, sách Tuy nhiên, có lý luận khoa học lại phải kết hợp chặt chẽ với kinh nghiệm thực tế, lý luận phải gắn liền với thực tiễn cách mạng, liên hệ với thực tiễn cách mạng quan trọng “lý luận luôn cần bổ sung kết luận rút từ thực tiễn sinh động”21 Đó yêu cầu mà Hồ Chí Minh đặt cho cán bộ, đảng viên Bản thân Hồ Chí Minh chưa có lý luận cách mạng tìm đến với lý luận cách mạng, có lý luận cách mạng không dừng lại lý luận sách vở, không suy diễn lý luận cách túy chủ quan mà đưa lý luận cách mạng kết hợp chặt chẽ với thực tiễn cách mạng Việt Nam thực tiễn cách mạng giới, đồng thời bổ sung lý luận kinh nghiệm thực tiến Chính mà Người, thực tiễn - lý luận, lý luận - thực tiễn, hòa quyện thống với nhau, tạo tiền đề cho phát triển Sự thống lý luận thực tiễn hoạt động cách mạng Hồ Chí Minh thống sách vở, lời nói, mà thẩm thấu viết, nói chuyện, đồng thời chắt lọc trở thành chất tinh túy 21 Sđđ, 1996, t.8, tr.496 11 di sản lý luận Người Có thể nói, thống lý luận thực tiễn trở thành nguyên tắc không chủ nghĩa MácLênin mà tư tưởng Hồ Chí Minh Trong lịch sử phát triển tư lý luận, C.Mác Ph.Ăngghen người đưa phạm trù thực tiễn vào triết học sở hệ thống lý luận đề nguyên tắc thống lý luận thực tiễn nhận thức Đến Lênin, nguyên tắc bổ sung, hoàn thiện, phát triển vận dụng sáng tạo việc đề đường lối cách mạng cho giai cấp vô sản Nga Ở Hồ Chí Minh, nguyên tắc thống lý luận thực tiễn trở thành chất nội tại, nét đặc trưng thiếu tư tưởng hoạt động lý luận hoạt động thực tiễn Người Chính tư tưởng Hồ Chí Minh “sự kết hợp gữa trí tuệ cao với thực tiễn lớn dân tộc nhân loại Trước hết, đay kết hợp chủ nghĩa Mác đời phương Tây với cách mạng Việt Nam tiên hành phương Đông cổ kính đầy rẫy nét đặc thù kinh tế, xã hội, truyền thống văn hóa, tâm lý tình cảm, phong tục vùng” 22 Chính vậy, giống chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có tính khoa học, cách mạng sáng tạo có sức sống trường tồn Hồ Chí Minh không để lại tác phẩm triết học túy tác phẩm chuyên khảo thống lý luận thực tiễn nhiều viết, nói Người đề cập tới nguyên tắc nhiều cách nói, cách viết, cách diễn đạt khác nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên quần chúng dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng: “Cán Đảng phải hiểu biết lý luận cách mạng lý luận thực hành phải luôn đôi với nhau”23 Lý luận tên viên đạn 22 Tư tưởng đạo dức Hồ Chí Minh truyền thống dân tộc nhân loại, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1993, tr.20 23 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb, Chính trị quốc gia, 1995, t.5, tr 249 12 Thực hành đích để bắn Có tên mà không bắn bắn lung tung tên Lý luận cốt để áp dụng vào công việc thực tế Lý luận mà không áp dụng vào thực tế lý luận suông Dù xem hàng ngàn hàng vạn sách lý luận Nếu đem thực hành khác hòm đựng sách Người viết lý luận mà không thực hành vô ích… Có thể nói, hoạt động lý luận mình, Hồ Chí Minh thiên thứ “lý luận ứng dụng” Lênin làm trước nước Nga Trong tác phẩm mình, Hồ Chí Minh hạn chế nói đến phạm trù, khái niệm, nguyên lý dạng túy Lý luận Người bừng sáng khía cạnh sống, từ việc tăng gia sản xuất, tiết kiệm, chống đói, chống giặc dốt, trồng cây, làm thủy lợi… đến vấn đề chiến lược, sách lược cách mạng Việt Nam Thiên tài Hồ Chí Minh chỗ đề cập đến vấn đề đời thường, Người thể quán triệt sâu sắc nguyên tắc thống lý luận thực tiễn Quan trọng không Người có biểu tầm thường hóa lý luận nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin Thiết nghĩ, lời nói Người giữ nguyên ý nghĩa lý luận thực tiễn việc quán triệt nguyên tắc thống lý luận thực tiễn: không nên đào tạo người thuộc sách làu làu, cụ Mác nói này, cụ Lênin nói kia, nhiệm vụ giao quét nhà lại nhà đầy rác, hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin phải sống với có tình có nghĩa Nếu thuộc sách mà sống tình có nghĩa gọi hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin Dó phương pháp diễn đạt, phương pháp trình bày mà Hồ Chí Minh thường dùng Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên rằng, quán triệt tốt thống lý luận thực tiễn có nghĩa góp phần khắc phục ngăn ngừa bệnh giáo điều, sách bệnh kinh nghiệm chủ 13 nghĩa Để khắc phục bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa cán bộ, đảng viên phải sức học tập lý luận, nâng cao trình độ lý luận chuyên môn, nghiệp vụ Bởi lẽ, trình độ lý luận hoạt động thực tiễn người ta dễ phải dựa vào kinh nghiệm, dẫn tới sùng bái kinh nghiệm, mắc phải bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa Nếu trình độ lý luận yếu làm cho mãi dừng lại tư kinh nghiệm, lối làm việc theo kinh nghiệm cũ, làm cho bệnh kinh nghiệm chủ quan thêm trầm trọng, kéo dài Hơn nữa, Đảng ta có cán bộ, đảng viên cũ, làm việc, có kinh nghiệm Cố nhiên, anh em quý báu cho Đảng Nhưng họ lại mắc phải bệnh kinh nghiệm lý luận Họ quên rằng: họ có kinh nghiệm mà lại biết thêm lý luận công việc tốt nhiều Họ quên rằng: kinh nghiệm họ tốt, chẳng qua phận mà thôi, thiên mặt mà Có kinh nghiệm mà lý luận mắt sáng, mắt mờ Cho nên toàn Đảng, toàn dân phải phát huy tinh thần cầu học, cầu tiến bộ, đẩy mạnh phong trào học tập lý luận nhằm nâng cao trình độ lý luận Hồ Chí Minh nhắc nhở cán bộ, đảng viên quán triệt lời dặn Lênin: Học, học nữa, học trở thành người cán cộng sản biết làm giàu trí óc hiểu biết tất kho tàng tri thức mà nhân loại tạo Người dặn rằng, để khắc phục bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa phải học tập lý luận, nâng cao trình độ mặt, phải có phương pháp học tập đắn, phải học đôi với hành, lý luận phải liên hệ với thực tiễn, không chưa khắc phjc bệnh kinh nghiệ chủ nghĩa lại mắc phải bệnh giáo điều sác vở: “Lý luận cần thiết, cách học tập không đắn hiệu Do đó, lúc học tập lý luận, cần nhấn mạnh: Lý 14 luận phải liên hệ với thực tế”24 Điều quan trọng phải chống giáo điều việc học tậ chủ nghĩa Mác-Lênin, nghĩa không nên học thuộc lòng câu, chữ chủ nghĩa Mác-Lênin Khi sống, Người phê phán kiểu học thuộc lòng sách vè chủ nghĩa Mác-Lênin mà không học tinh thần Mác-Lênin Theo Hồ Chí Minh, học tập lý luận MácLênin tức “phải học tập tinh thần chủ nghĩa Mác-Lênin, học lập trường, quan điểm phương pháp chủ nghĩa Mác-Lênin để áp dụng lập trường, quan điểm phương pháp mà giải cho tốt vấn đề thực tế công tác cách mạng chúng ta”25 Bản chất chủ nghĩa Mác-Lênin sáng tạo, khoa học biện chứng Nói theo cách nói Hồ Chí Minh phải học tinh thần xử trí việc người thân Như vậy, để chống chủ nghĩa giáo điều học tập chủ nghĩa Mác-Lênin phải nắm bắt linh hồn chủ nghĩa Mác-Lênin - tức học tập phương pháp tư biện chứng vật, không đơn học thuộc lòng nguyên lý, khái niệm, phạm tru chủ nghĩa Mác-Lênin Vấn đề đặt để nắm bắt linh hồn sống, chất khoa học cách mạng chủ nghĩa MácLênin học vẹt Tất nhiên, không học vẹt phải hiểu thấu đáo, phải nắm nguyên lý, quy luật, phạm trù… chủ nghĩa Mác-Lênin Thực tế cho thấy, việc nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin theo lối chủ quan, giáo điều, sách nguyên nhân dẫn tới bệnh giáo điều hoạt động thực tiễn Thấm nhuần lời dạy Hồ Chí Minh, phải kiên khắc phục tình trạng 24 25 Sđđ, 1996, t.8, tr.496 Sđđ, 1996, t.8, tr.497 15 Hồ Chí Minh dặn học lý luận cốt để áp dụng vào thực tế, “học lý luận nhằm mục đích học để vận dụng không phảo học lý luận lý luận để sau đưa mặc với Đảng” 26 Điều quan trọng theo Hồ Chí Minh “khi vận dụng bổ sung, làm phong phú thêm lý luận kết luận rút từ thực tiễn cách mạng ta”27 Qua thấy, để đảm bảo thống lý luận thực tiễn nhằm khắc phục ngăn ngừa có hiệu bệnh giáo điều, sách bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa phải tăng cường học tập lý luận, nâng cao trình độ lý luận Khi có lý luận phải vận dụng vào thực tiễn, phải biết làm phong phú thêm lý luận vằng kinh nghiệm thực tiễn Chỉ thông qua quy trình lý luận gắn với thực tiễn, lý luận không trở thành giáo điều, sách vở, phát triền thực tiễn đạo, định hướng lý luận, chánh vấp váp hay chệch hướng Như vậy, bệnh giáo điều, sách bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa không chỗ đứng Theo Hồ Chí Minh, thống lý luận thực tiễn nghĩa coi nhẹ việc tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn sống, từ thực tiễn cách mạng, mà ngược lại đảm bảo nguyên tắc biết tăng cường tổng kết thực tiễn để bổ sung cho lý luận kết luận Những kinh nghiệm đúc rút từ thực tiễn sống, từ thực tiễn cách mạng lý luận Đó thứ lý luận gắn với thực tiễn Nếu lý luận không xuất phát từ thực tiễn nói chung lý luận dễ tưởng tượng chủ quan túy Tất nhiên, lý luận đời trực tiếp từ thực tiễn, thân lý luận trước thực tiễn, xét đến xét mối 26 27 Sđđ, 1996, t.8, tr.497 Sđđ, 1996, t.8, tr.497 16 quan hệ lý luận thực tiễn, lý luận không xuất phát từ thực tiễn Tổng kết, khái quát kinh nghiệm thực tiễn tích lũy dần lượng để bổ sung, hoàn thiện phát triển lý luận Cho nên, thống lý luận thực tiễn có nghĩa phải tăng cường tổng kết kinh nghiệm thực tiễn Ngay từ năm đầu sau cách mạng, Hồ Chí Minh nhắc nhở cán bộ, đảng viên: “… công việc thành công hay thất bại, cần phải nghiên cứu đến cội rễ, phân tích thật rõ ràng kết luận Kết luận chìa khóa để phát triển công việc để giúp cho cán tiến tới”28 Đó trình tổng kết, đúc rút kinh nghiệm để bổ sung cho lý luận Đó biện pháp tốt để quán triệt thống lý luận thực tiễn để khắc phục bệnh giáo điều bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa Khi nói chuyện với cán bộ, đảng viên học tập lý luận, Hồ Chí Minh dặn rằng, học tập lý luận phải biết dùng lý luận học để phân tích thắng lợi thất bại công tác, mặt đúng, mặt sai tư tưởng, phân tích cách toàn diện tìm nguyên nhân đúng, sai lập trường, quan điểm phương pháp Theo Người: “Làm tổng kết để làm cho nhận thức vấn đề nâng cao công tác có kết hơn”29 Đồng thời, Hồ Chí Minh dặn rằng, nhấn mạnh quan trọng học tập lý luận nhằm chống bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa, Người rằng: “chúng ta phải luôn nhấn mạnh nguyên tắc lý luận liên hệ với thực tế”30 để chống chủ nghĩa giáo điều Trong Diễn văn khai mạc lớp học lý luận Khóa I trường Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh thẳng thắn rằng, Đảng ta nhờ kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với tình hình thực 28 Sđđ, 1995, t.5, tr.243 Sđđ, 1996, t.8, tr.498 30 Sđđ, 1996, t.8, tr.499 29 17 tế đất nước nên đạt nhiều thắng lợi công tác Tuy nhiên, việc kết hợp chân lý chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam chúa hoàn toàn đầy đủ, nhiều sai lầm Cho nên, Người lưu ý tới việc phải vận dụng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin kinh nghiệm nước xã hội chủ nghĩa anh em khác vào hoàn cảnh cụ thể nước ta để tránh mắc phải bệnh giáo điều, sách vở:“Không trọng đến đặc điểm dân tộc học tập kinh nghiệm nước anh em sai lầm nghiêm trọng, phạm chủ nghĩa giáo điều”31 Như vậy, phải chống giáo điều học tập lý luận, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin giáo điều vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, áp dụng kinh nghiệm nước khác vào thực tiễn nước ta Biện pháp quan trọng nhất, theo Hồ Chí Minh để khắc phục ngăn ngừa hai loại giáo điều phải gắn lý luận với thực tiễn cách mạng nước ta, học phải đôi với hành, lý luận phải liên hệ với thực tiễn cách mạng nước nhà Nói cách khác phải quán triệt tốt thực tế nguyên tắc thống lý luận thực tiễn Đi đôi với bệnh chống giáo điều chủ nghĩa, theo Hồ Chí Minh, phải đề phòng, ngăn ngừa chủ nghĩa xét lại Bởi lẽ, quan điểm đắn việc quán triệt nguyên tắc thống lý luận thực tiễn để khắc phục ngăn ngừa bệnh giáo điều chủ nghĩa, người ta dễ nhấn mạnh thái đặc điểm dân tộc để phủ nhận giá trị phổ biến kinh nghiệm lớn, nước chủ nghĩa Mác-Lênin, để rơi vào chủ nghĩa xét lại - thái cực chủ nghĩa giáo điều Cho nên, Người nhắc nhở: “Chúng ta phải khắc phục bệnh giáo điều đồng thời phải đề phòng chủ nghĩa xét lại” 32 Để tránh mắc phải bệnh 31 32 Sđđ, 1996, t.8, tr.499 Sđđ, 1996, t.8, tr.499 18 giáo điều chủ nghĩa xét lại, Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, đảng viên “khi đặt hiệu thị, luôn phải đặt vào điều kiện thực kinh nghiệm cách mạng nước, nước địa phương”33 Lênin rõ rằng, có chủ nghĩa giáo điều nơi mà tiêu chuẩn tối cao học thuyết phù hợp với trình thực tế phát triển kinh tế - xã hội Thực tiễn cho thấy, bệnh giáo điều bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa bắt nguồn từ tách rời lý luận thực tiễn, lý luận không dùng để phân tích, lý giải vấn đề thực tiễn đặt ra, thực tiễn không hướng dẫn, tổ chức thực lý luận Vì vậy, để khắc phục ngăn ngừa cách có hiệu bệnh giáo điều bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa tất yếu phải gắn lý luận với thực tiễn cách nhuần nhuyễn, đạt tới thống chúng Thực tiễn mà xa rời lý luận, đạo, hướng dẫn lý luận rơi vào mò mẫm, rập khuôn, bắt chước, máy móc kinh nghiệm nước khác… Quan điểm Hồ Chí Minh rõ ràng quán: để khắc phục ngăn ngừa bệnh giáo điều bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa phải quán triệt tốt thống lý luận thực tiễn Chính Người gương sáng ngời việc quán triệt sâu sắc vận dụng nhuần nhuyễn nguyên tắc thống lý luận thực tiễn Ở đây, cần lưu ý tới phong cách lời nói đôi với việc làm Hồ Chí Minh Chúng ta cần phải hiểu rằng, lời nói Chủ tịch Hồ Chí Minh bao gồm nói hội nghị, trước quần chúng cán bộ, đảng viên, viết đăng sách, báo thị, định Người điều hành công việc đất nước Như vậy, thực chất lời nói bao hàm nội dung lý luận quan điểm tư tưởng thể 33 Sđđ, 1995, t.5, tr.249 19 chủ trương, đường lối Người vạch Việc làm Hồ Chí Minh hiểu biện pháp tổ chức hoạt động nhằm thực đường lối, chủ trương mà Người đề Như lời nói đôi với việc làm Hồ Chí Minh thực chất vấn đề lý luận gắn liền với thực tiễn Cho nên, không gò ép cúng ta cho tằng, lời nói đôi với việc làm không nguyên tắc đạo đức, lẽ sống mà biểu cụ thể việc quán triệt sâu sắc nguyên tắc thống lý luận thực tiễn hoạt động thực tiễn Hồ Chí Minh Vì thế, từ việc nhỏ đến việc lớn, Hồ Chí Minh miệng nói, tay làm, tai lắng nghe Lời nói đôi với việc làm Hồ Chí Minh thể thấm nhuần sâu sắc nguyên tắc thống lý luận thực tiễn hoạt động thực tiễn Chi nên, Đạo đức cách mạng (1958), Hồ Chí Minh nêu rõ: “… có đồng chí học thuộc lòng số sách chủ nghĩa Mác-Lênin Họ tự cho hiểu biết chủ nghĩa Mác-Lênin hết Song gặp việc thực tế, họ máy móc, lúng túng Lời nói việc làm họ không trí Họ học sách Mác-Lênin, không học tinh thần Mác-Lênin Học để trang sức để vận dụng vào công việc cách mạng”34 Qua thấy rằng, theo Hồ Chí Minh, lời nói việc làm không trí với biểu cụ thể việc học tập lý luận không liên hệ với thực tiễn, không áp dụng vào thực tiễn, tức vi phạm nguyên tắc thống lý luận thực tiễn KẾT LUẬN Như vậy, thấy để quán triệt tốt nguyên tắc thống lý luận thực tiễn nhằm ngăn ngừa, khắc phục bệnh kinh nghiệm bệnh giáo điều có hiệu phải không ngừng học tập lý luận, nâng cao trình 34 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 1995, t.9, tr.292 20 độ lý luận Khi có lý luận phải vận dụng vào thực tiễn, phải biết tổng kết thực tiễn để làm giàu lý luận kinh nghiệm thực tiễn Chỉ thông qua quy trình lý luận gắn với thực tiễn, không trở thành giáo điều Đồng thời thực tiễn đạo bồi lý luận không bị mò mẫm, vấp váp, hay chệch hướng Như bệnh kinh nghiệm bệnh giáo điều không chỗ Tư tưởng Hồ Chí Minh thống lý luận thực tiễn biện pháp để ngăn ngừa, khắc phục bệnh kinh nghiệm bệnh giáo điều có ý nghĩa to lớn nay, mà tìm lời giải đáp cho nhiều vấn đề thực tiễn đổi đặt Bởi lẽ, để tìm lời giải cho vấn đề phải tìm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thực tiễn đổi nước ta Nghĩa phải phương pháp, quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh tổng kết vấn đề thực tiễn hôm cách có lý luận Những tư tưởng Hồ Chí Minh thống lý luận thực tiễn có ý nghĩa to lớn nay, mà phải tìm lời giải đáp cho vấn đề lý luận thực tiễn công đổi mới, mà có quan niệm cho rằng, đào sâu nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tìm thấy câu trả lời, thực tiễn đặt yêu cầu tự trả lời Cả hai quan niệm đầu có hợp lý nó, song hai chưa quán triệt tốt nguyên tắc thống lý luận thực tiễn mà cụ thể chưa quán triệt tốt kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn đổi 21 22
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong tư tưởng triết học hồ chí minh tiểu luận cao học, Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong tư tưởng triết học hồ chí minh tiểu luận cao học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay