Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu hình ảnh bệnh học cho phương pháp sử dụng công nghệ đa phương tiện multimedia trong hỗ trợ đào tạo và chuẩn hóa bệnh

91 149 0
  • Loading ...
1/91 trang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay