QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đên năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của xã Tân Lĩnh

8 326 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2016, 16:33

Uỷ ban nhân dân huyện lục yên Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Lục Yên, ngày Số: /QĐ-UBND tháng năm 2009 QUyết định Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đên năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Tân Lĩnh Uỷ ban nhân dân huyện lục yên Căn Luật Tổ chức HĐND UBND ngày 26/11/2003; Căn Luật Đất đai năm 2003; Căn Nghị Định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 Chính phủ thi hành Luật Đất Đai năm 2003; Căn định số 1858/QĐ-UBND ngày 30/10/2007 UBND tỉnh Yên Bái việc phê duyệt Dự án đầu t lập Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã, thị trấn thuộc huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái; Xét đề nghị UBND xã Tân Lĩnh Tờ trình số /TT-UBND ngày tháng năm 2009, QUYếT ĐịNH: Điều Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Tân Lĩnh với nội dung chủ yếu nh sau: Ni dung phng ỏn quy hoch s dng t n nm 2015 1.1 Diện tích, cấu loại đất Đơn vị tính: Thứ tự (1) Chỉ tiêu (2) Mã (3) Tổng diện tích đất tự nhiên Hiện trạng năm 2007 Diện Cơ cấu tích (%) (ha) (4) (5) Quy hoạch đến năm 2010 Diện Cơ cấu tich (%) (ha) (6) (7) Quy hoạch đến năm 2015 Diện Cơ tích cấu (ha) (%) (8) (9) 5.557,15 100,00 5.557,15 100,00 5.557,15 Tăng (+), giảm (-) so với trạng Diện Tỷ lệ tích (%) (ha) (10)=(8)(4) (11)=[(1 0)/ (4)]*100 100,00 Đất nông nghiệp NNP 4.776,34 85,95 4.875,47 87,73 5.227,36 94,07 451,02 9,44 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 360,04 7,54 347,44 7,13 345,06 6,60 -14,98 -4,16 1.1.1 Đất trồng hàng năm CHN 224,57 62,37 213,26 61,38 209,33 60,66 -15,24 -6,79 1.1.1.1 Đất trồng lúa LUA 77,47 34,50 73,28 34,36 72,90 34,83 -4,57 -5,90 1.1.1.1.1 Đất chuyên trồng lúa nớc LUC 77,47 100,00 73,28 100,00 72,90 100,00 -4,57 -5,90 a) 147,10 65,50 139,98 65,64 136,43 65,17 -10,67 -7,25 HNC( 1.1.1.2 Đất trồng hàng năm lại 1.1.1.2.2 Đất trồng hàng năm khác HNK 147,10 100,00 139,98 100,00 136,43 100,00 -10,67 -7,25 1.1.2 Đất trồng lâu năm CLN 135,47 37,63 134,18 38,62 135,73 39,34 0,26 0,19 1.2 Đất lâm nghiệp LNP 4.412,72 92,39 4.523,80 92,79 4.876,57 93,29 463,85 10,51 1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 3.410,42 77,29 2.445,25 2.800,87 57,44 -609,55 -17,87 1.2.1.1 Đất có rừng tự nhiên sản xuất RSN 2.164,50 963,84 352,66 332,65 11,88 -1.831,85 -84,63 1.2.1.2 Đất có rừng trồng sản xuất RST 997,22 1.287,23 1.972,59 1.968,22 70,27 971,00 97,37 1.2.1.4 Đất trồng rừng sản xuất RSM 120,00 500,00 17,85 500,00 #DIV/0! 1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 1.002,30 22,71 2.078,55 45,95 2.075,70 42,56 1.073,40 107,09 1.2.2.1 Đất có rừng tự nhiên phòng hộ RPN 1.002,30 100,00 2.078,55 100,00 2.075,70 100,00 1.073,40 107,09 1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 3,58 0,07 4,23 0,09 5,73 0,11 2,15 60,06 đất phi nông nghiệp PNN 74,09 1,33 95,01 1,71 123,12 2,22 49,03 66,18 2.1 Đất OTC 31,59 42,64 34,71 36,53 41,55 33,75 9,96 31,53 2.2 Đất chuyên dùng CDG 28,21 38,08 36,81 38,74 55,93 45,43 27,72 98,26 2.2.1 Đất trụ sở quan, công trình nghiệp CTS 0,24 0,85 0,35 0,95 0,39 0,70 0,15 62,50 2.2.2 Đất quốc phòng, an ninh CQA 2,00 7,09 2,00 5,43 2,00 3,58 2.2.3 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 0,10 0,35 2,10 5,70 7,50 13,41 7,40 7.400,00 2.2.3.2 Đất sở sản xuất, kinh doanh SKC 0,10 2,10 100,00 7,50 100,00 7,40 7.400,00 2.2.4 Đất có mục đích công cộng CCC 25,87 91,71 32,36 87,91 46,04 82,32 20,17 77,97 2.2.4.1 Đất giao thông DGT 17,51 67,68 22,92 70,83 33,95 73,74 16,44 93,89 2.2.4.2 Đất thuỷ lợi DTL 4,38 16,93 4,41 13,63 4,41 9,58 0,03 0,68 2.2.4.3 Đất để chuyển dẫn lợng, truyền thông DNT 0,44 1,70 0,60 1,85 0,85 1,85 0,41 93,18 2.2.4.4 Đất sở văn hóa DVH 0,41 1,58 1,17 3,62 2,82 6,13 2,41 587,80 2.2.4.5 Đất sở y tế DYT 0,25 0,97 0,40 1,24 0,60 1,30 0,35 140,00 2.2.4.6 Đất sở giáo dục - đào tạo DGD 1,50 5,80 1,48 4,57 1,63 3,54 0,13 8,67 2.2.4.7 Đất sở thể dục - thể thao DTT 1,38 5,33 1,38 4,26 1,78 3,87 0,40 28,99 2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 3,70 4,99 4,40 4,63 6,55 5,32 2,85 77,03 2.5 Đất sông suối mặt nớc CD SMN 10,59 14,29 19,09 20,09 19,09 15,51 8,50 80,26 Đất cha sử dụng CSD 706,72 12,72 586,67 10,56 206,67 3,72 -500,05 -70,76 3.2 Đất đồi núi cha sử dụng DCS 706,72 100,00 586,67 100,00 206,67 100,00 -500,05 -70,76 1.2 Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: Đơn vị tính: (3) Giai đoạn 20082010 (4) Giai đoạn 20112015 (5) NNP/PNN 40,58 28,11 68,69 SXN/PNN 32,61 5,88 38,49 Đất trồng hàng năm CHN/PNN 29,90 2,43 32,33 Trong đó: đất chuyên trồng lúa nớc LUC/PNN 13,39 0,38 13,77 Thứ tự Chỉ tiêu Mã (1) (2) 1.1 1.1 đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp Cả thời kỳ (6) 1.1 1.2 1.2 1.3 Đất trồng lâu năm CLN/PNN 2,71 3,45 6,16 Đất lâm nghiệp LNP/PNN 7,92 22,23 30,15 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 6,57 19,38 25,95 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 0,05 chuyển đổi cấu sử dụng đất nội đất nông nghiệp đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất đất Đất phi nông nghiệp đất chuyển sang đất 0,05 PN0(a)/PN1(a) PKT (a)/OTC 1.3 Diện tích đất phải thu hồi: Đơn vị tính: Thứ tự Loại đất phải thu hồi Mã Giai đoạn 2008-2010 Giai đoạn 2011-2015 Cả thời kỳ (1) (2) (3) (4) (5) (6) Đất nông nghiệp NNP 40,58 28,11 68,69 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 32,61 5,88 38,49 1.1.1 Đất trồng hàng năm CHN 29,90 2,43 32,33 Trong đó: đất chuyên trồng lúa nớc LUC 13,39 0,38 13,77 1.1.2 Đất trồng lâu năm CLN 2,71 3,45 6,16 1.2 Đất lâm nghiệp LNP 7,92 22,23 30,15 1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 6,57 19,38 25,95 1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD 1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1.4 Đất làm muối LMU 1.5 Đất nông nghiệp khác NKH Đất phi nông nghiệp 2.1 0,05 0,05 PNN 0,03 0,03 Đất OTC 0,03 0,03 2.1.1 Đất nông thôn ONT 0,03 0,03 2.2 Đất chuyên dùng CDG 2.2.1 Đất trụ sở quan, công trình nghiệp CTS 2.2.2 Đất quốc phòng, an ninh CQA 2.2.3 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 2.2.4 Đất có mục đích công cộng CCC 2.3 Đất tôn giáo, tín ngỡng TTN 2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 2.5 Đất sông suối mặt nớc CD SMN 2.6 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1.4 Diện tích đất cha sử dụng đa vào sử dụng Đơn vị tính: Thứ tự (1) 1.1 1.2 1.2.1 1.3 2.1 2.1.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Mục đích sử dụng Mã (2) (3) NNP SXN LNP RSX NTS PNN OTC ONT CDG TTN NTD SMN PNK Đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp Đất lâm nghiệp Đất rừng sản xuất Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất phi nông nghiệp Đất Đất nông thôn Đất chuyên dùng Đất tôn giáo, tín ngỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất sông suối mặt nớc CD Đất phi nông nghiệp khác Giai đoạn 2008-2010 (4) 120,00 Giai đoạn 2011-2015 (5) 380,00 Cả thời kỳ (6) 500,00 120,00 120,00 380,00 380,00 500,00 500,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Vị trí, diện tích khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng, khu vực đất phải thu hồi đợc xác định theo đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015 tỷ lệ 1/10.000, báo cáo tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Tân Lĩnh Điều Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Tân Lĩnh với tiêu chủ yếu nh sau: Diện tích loại đất phân bổ kỳ kế hoạch: Đơn vị tính: STT 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.4 1.2.2 1.2.2.1 1.3 Chi tiêu Mã số Tổng diện tích đất tự nhiên Đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp Đất trồng hàng năm Đất trồng lúa NNP SXN CHN LUA Đất chuyên trồng lúa nớc LUC Đất trồng hàng năm lại Đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp Đất rừng sản xuất Đất có rừng tự nhiên sản xuất Đất có rừng trồng sản xuất Đất trồng rừng sản xuất Đất rừng phòng hộ Đất có rừng tự nhiên phòng hộ Đất nuôi trồng thuỷ sản HNC(a) CLN LNP RSX RSN RST RSM RPH RPN NTS Diện tích đến năm (ha) Năm Năm 2008 Năm 2009 2010 5.557,15 5.557,15 5.557,15 4.747,36 4.763,98 4.875,47 331,14 349,21 347,44 195,50 214,23 213,26 64,25 73,40 73,28 64,25 73,40 73,28 131,25 135,64 4.412,69 2.332,79 358,80 1.973,99 140,83 134,98 4.411,04 2.331,44 357,85 1.973,59 2.079,90 2.079,90 3,53 2.079,60 2.079,60 3,73 139,98 134,18 4.523,80 2.445,25 352,66 1.972,59 120,00 2.078,55 2.078,55 4,23 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.3.2 2.2.4 2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3 2.2.4.4 2.2.4.5 2.2.4.6 2.2.4.7 2.4 2.5 3.2 Đất phi nông nghiệp Đất Đất chuyên dùng Đất trụ sở quan, công trình nghiệp Đất quốc phòng, an ninh Đất sản xuất, kinh doanh phi NN Đất sở sản xuất, kinh doanh Đất có mục đích công cộng Đất giao thông Đất thuỷ lợi Đất để chuyển dẫn lợng, truyền thông Đất sở văn hóa Đất sở y tế Đất sở giáo dục - đào tạo Đất sở thể dục - thể thao Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất sông suối mặt nớc CD Đất cha sử dụng Đất đồi núi cha sử dụng PNN OTC CDG CTS CQA CSK SKC CCC DGT DTL DNT DVH DYT DGD DTT NTD SMN CSD DCS 103,12 33,20 27,93 0,31 2,00 0,10 0,10 25,52 17,67 4,38 0,44 0,32 0,15 1,18 1,38 3,70 38,29 706,67 706,67 86,50 33,61 30,10 0,33 2,00 0,10 0,10 27,67 19,13 4,41 0,50 0,67 0,40 1,18 1,38 3,70 19,09 706,67 706,67 95,01 34,71 36,81 0,35 2,00 2,10 2,10 32,36 22,92 4,41 0,60 1,17 0,40 1,48 1,38 4,40 19,09 586,67 586,67 Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: Đơn vị tính: Thứ tự Mã NNP/PNN 40,58 29,49 2,58 8,51 SXN/PNN Chỉ tiêu Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất kỳ đầu 32,61 29,41 0,93 2,27 Phân theo năm (ha) 1.1 đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp 1.1.1 Đất trồng hàng năm CHN/PNN 29,90 29,16 0,27 0,47 Trong đó: đất chuyên trồng lúa nớc LUC/PNN 13,39 13,22 0,05 0,12 1.1.2 Đất trồng lâu năm CLN/PNN 2,71 0,25 0,66 1,80 1.2 Đất lâm nghiệp LNP/PNN 7,92 0,03 1,65 6,24 1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 6,57 0,03 1,35 5,19 1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 1,35 0,30 1,05 1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 0,05 chuyển đổi cấu sử dụng đất nội đất nông nghiệp đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất đất Đất phi nông nghiệp đất chuyển sang đất PN0(a)/PN1(a) PKT (a)/OTC Kế hoạch thu hồi đất: 0,05 Đơn vị tính: Thứ tự Mã Loại đất phải thu hồi Diện tích cần thu hồi gđ kỳ kế hoạch Phân theo năm (ha) Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Đất nông nghiệp NNP 40,58 29,49 2,58 8,51 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 32,61 29,41 0,93 2,27 1.1.1 Đất trồng hàng năm CHN 29,90 29,16 0,27 0,47 Trong đó: đất chuyên trồng lúa nớc LUC 13,39 13,22 0,05 0,12 1.1.2 Đất trồng lâu năm CLN 2,71 0,25 0,66 1,80 1.2 Đất lâm nghiệp LNP 7,92 0,03 1,65 6,24 1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 6,57 0,03 1,35 5,19 1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 1,35 0,30 1,05 1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 0,05 0,05 Đất phi nông nghiệp PNN 0,03 0,03 2.1 Đất OTC 0,03 0,03 2.1.1 Đất nông thôn ONT 0,03 0,03 2.1.2 Đất đô thị ODT 2.2 Đất chuyên dùng CDG 2.2.1 Đất trụ sở quan, công trình nghiệp CTS 2.2.2 Đất quốc phòng, an ninh CQA 2.2.3 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 2.2.4 Đất có mục đích công cộng CCC 2.3 Đất tôn giáo, tín ngỡng TTN 2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 2.5 Đất sông suối mặt nớc CD SMN 2.4 Kế hoạch đa đất cha sử dụng vào sử dụng Đơn vị tính: Thứ tự Mã Mục đích sử dụng Diện tích (ha) 120,00 Phân theo năm (ha) Năm Năm Năm 2008 2009 2010 120,00 Đất nông nghiệp NNP 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 1.1.1 Đất trồng hàng năm CHN Trong đó: Đất trồng lúa LUA 1.1.2 Đất trồng lâu năm CLN 1.2 Đất lâm nghiệp LNP 120,00 120,00 1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 120,00 120,00 1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD 1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1.4 Đất làm muối LMU 1.5 Đất nông nghiệp khác NKH Đất phi nông nghiệp PNN 0,05 0,05 2.1 Đất OTC 0,05 0,05 2.1.1 Đất nông thôn ONT 0,05 0,05 2.1.2 Đất đô thị ODT 2.2 Đất chuyên dùng CDG 2.2.1 Đất trụ sở quan, công trình nghiệp CTS 2.2.2 Đất quốc phòng, an ninh CQA 2.2.3 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 2.2.4 Đất có mục đích công cộng CCC 2.3 Đất tôn giáo, tín ngỡng TTN 2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 2.5 Đất sông suối mặt nớc CD SMN 2.6 Đất phi nông nghiệp khác PNK Điều Căn vào Điều 1, Điều Quyết định này, UBND xã Tân Lĩnh có trách nhiệm: Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 theo quy định pháp luật; Thực thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đợc duyệt; Tổ chức kiểm tra thờng xuyên việc thực Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Điều Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Lục Yên, Thủ trởng quan: Tài nguyên Môi trờng, Thủ trởng quan có liên quan Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Tân Lĩnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ Nơi nhận: TM ủy Ban nhân dân - TTHU, HĐND, UBND; - Nh Điều 4; - Lu: VT, TMNT
- Xem thêm -

Xem thêm: QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đên năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của xã Tân Lĩnh, QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đên năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của xã Tân Lĩnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn