Luận văn đặc điểm hội chứng quá kích buồng trứng nặng do phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và kết quả điều trị bệnh viện phụ sản trung uơng

45 431 1
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2016, 00:29

TV Vô sinh v nh nh Vi t Nam Vi c nhi u s quan tâm th gi u tr thành công cho nh ng c p v ch ng vô sinh o khoa h c c s c bi c dân s u tr c c kho sinh c coi m t n i dung quan tr ng chi n c ta Vô sinh m t v ngày hay g p, vi c s d ng thu c kích phóng noãn ngày m i vi c dùng thu c kích thích phóng c bi t thu c tiêm bi n ch ng kích bu ng tr ng (QKBT) b nh sinh c y ut u tr m i ch u tr tri u ch m thành m ch xu tiên t m ch máu bu ng tr r i lo n c a nhi T u m i t ch c nguyên nhân gây u hi n gi m kh ng tu n hoàn, máu n nay, k thu t th tinh ng nghi ni m vui cho c p v ch i thu t th tinh ng nghi m ngày phát tri n nhanh chóng không ng ng hoàn thi n Song song v i s phát tri n c a k thu t th tinh ng nghi m k thu tr c bi t kích thích bu ng tr ng M t khâu quan u tr vô sinh Các thu c kích thích bu ng tr kích thích bu ng tr ng ngày phát tri n nh thô tinh ng nghi ng th i gi m t a l i k t qu cao n ch ng c a kích thích bu ng tr ng, nh t bi n ch ng kích ng bu ng tr ng Quá kích ng bu ng tr ng tình tr tr ng m c c a bu ng i v i thu c kích thích bu ng tr ng H i ch ng bi u hi n b ng nhi u tri u ch m chung tình tr d ch t lòng m hoá thoát [14], [22] T n su t g p kích ng bu ng tr ng có ranh gi i r nh ng b nh nhân (BN) iv i ng g p QKBT v i th lâm sàng nh i nh ng BN có phóng noãn QKBT BN tr clomiphen citrate hi m g BN u u tr b ng FSH hCG [14][19] Theo th ng kê t nhi u tài li u th gi i, h i ch ng kích ng bu ng tr ng có th g p kho ng h p s d thích bu ng tr ng, v i m t nh kích n n ng Trên BN b QKBT, t l có i hay b s B nh vi n Ph s thu t th tinh ng nghi m t nh c bi t nh ng áp d ng nh ng k thu t công ngh m i th tinh ng nghi m, BVP thành m t nh ng trung tâm th tinh ng nghi m l n c a Vi t Nam công nh n c c khu v T l c p v ch ng vô sinh tham gia th tinh ng nghi m ngày n su t g p BN b QKBT m [1] V i mong mu n nghiên c u làm rõ thêm v bi n ch ng QKBT y u t nv im QKBT T ng có th nh ng bi u tr a bi n ch ng B i v y, ti n hành nghiên c m h i ch ng kích bu ng tr ng n pháp th tinh ng nghi m k t qu u tr t i B nh vi n Ph s n i m c tiêu: Mô t bu ng tr ng m lâm sàng c n lâm sàng b nh nhân kích b nh nhân kích thích bu ng tr ng làm th tinh ng nghi m t qu u tr b nh nhân kích bu ng tr ng sau th tinh ng nghi m m t s y u t liên quan n k t qu i u tr Thang Long University Library C - T NG QUAN TÀI LI U sinh c nhân [12], [16] 1.1.2 Tình hình nguyên nhân vô sinh [35] không rõ nguyên nhân 10% BN n vô sinh 1.2 Sinh lý phóng noãn oãn g í 34 in bên nang Thang Long University Library 1.3 Kích thích bu ng tr ng có nh t [11], [26] ó chu í 41], [55] 1.3.1 Các ch nh c a KTBT Không phóng noãn 1.3.2 Nguyên lý c a KTBT FSH kích thích thành 1.4 H i ch ng kích bu ng tr ng 1.4.1 Khái ni m , hay QKBT sinh HCQKBT máu tràn Thang Long University Library b nh sinh QKBT minh rõ rà kèm [21], [22], [36], [38], [48] máu Xét BN vi 1.4.3 Các tri u ch ng lâm sàng c n lâm sàng HCQKBT 20 kg umin QKBT BN có phù BN QKBT QKBT Thang Long University Library QKBT Htc > 45% Creatinin 110 umol/L Phù toàn thân 1.4.4 Phân lo i QKBT QKBT th sàng [28] QKBT [16] QKBT khung 23% chu - - < 12cm, khám BN BN to BN - 10 Thang Long University Library B ng 3.9 cho th y s l n ch c hút d ch màng b ng trung bình 2,55 l n v i ng d ch ch c hút trung bình 7180,65 ml kích bu ng tr ng ch y u th ng g p h i ch ng h i ch ng bu ng tr BN tr tu i, có h tr hoàng th BN có thai Trong nghiên c u không c a kích bu ng tr ng nh ng giá nh giá y u t liên quan c nguy c n k t qu i u tr cho th y v i BN có thai trình i u tr dài ngày h n (th i gian n m vi n nhóm có thai 14,06 + 5,9 ngày nhóm thai 7,22 + 2,9 ngày), t ng t l ng Albumin ph i truy n c ng nhi u h n nhóm có thai so v i nhóm thai (22,32 + 16,1 chai so v i 10,03 + 7,2 chai), l ng d ch truy n c ng nhi u h n nhóm có thai so v i nhóm thai (8245,28 + 3697,2 ml so v i 6114,06 + 3114,3 ml) S l n ch c d ch màng b ng nhóm BN có thai c ng nhi u h n nhóm BN thai (2,21 + 1,9 l n so v i 1,28 + 1,4 l n) T t c s khác bi t u có ý ngh a th ng kê v i p < 0,05 Nh v y BN có thai vi c làm t ng nguy c kích bu ng tr ng c ng làm n ng lên tình tr ng kích bu ng tr ng, v y trình i u tr c ng dài ngày h n c ng nh thu c u tr c ng c n ph i dùng nhi u h n T i BN kích bu ng tr ng l i liên quan thai ch c nghiên c u rõ nh ng có th liên quan rau thai ti t ng n tình tr ng BN có n n ng hCG i ta nh n th y BN i u tr vô sinh m c dù thai nh ng h tr hàng th b ng hCG tiêm t l kích bu ng tr ng g p nhi u h n m c n ng h n Chính v có th nói r ng thành công c a th tinh ng nghi kích bu ng tr ng, v y BN có thai th bu ng tr ng 31 i ng r t d b kích K T LU N Sau ti n hành nghiên c tr ng n ng t i u tra BN b kích bu ng t c m t s k t lu n sau: m lâm sàng c n lâm sàng Tu i trung bình BN nghiên c u 30,51 + 47,1% BN b tràn d ch màng b ng 58,1% BN b tràn d ch c màng b ng màng ph i Các BN kích bu ng tr ub c máu gi ng Albumin máu K t qu u tr m t s y u t liên quan S ngày n m vi n trung bình c a BN kích bu ng tr ng 11,48 +5,9 ngày T t c BN u ph i truy n d ch l ng d ch truy n trung bình cho m i BN 7442,94 + 3622,2ml T t c BN u ph i truy n Albumin s chai Albumin ph i truy n trung bình cho m i BN 17,69 + 14,7 chai Bu ng tr không n k t qu u tr ng d ch truy n, s chai Albumin s ngày n m vi n không khác hai nhóm u ng tr BN nhi ) ng d ch, s chai Albumin s ngày n m vi n i BN thai 32 Thang Long University Library KHUY N NGH c a cu c nghiên c t s khuy n ngh sau: Ti p t c nghiên c u làm sáng t bu ng tr ng n b nh sinh tìm bi ng viên c BN kích u tr hi u qu c t p hu v chuyên môn v h i ch ng kích bu ng tr ng n ng 33 nghi p M CL C TV - T NG QUAN TÀI LI U 1.1.2 Tình hình nguyên nhân vô sinh 1.2 Sinh lý phóng noãn 1.3 Kích thích bu ng tr ng 1.3.1 Các ch nh c a KTBT 1.3.2 Nguyên lý c a KTBT 1.4 H i ch ng kích bu ng tr ng 1.4.1 Khái ni m b nh sinh 1.4.3 Các tri u ch ng lâm sàng c n lâm sàng 1.4.4 Phân lo i 1.4.5 Các bi n ch ng có th g p 11 1.4.6 Các y u t 1.4 n s xu t hi n HCQKBT 12 u tr h i ch ng kích ng bu ng tr ng 13 1.4.8 Các bi n pháp phòng ng a 15 1.4.9 Nh ng nghiên c u v h i ch ng kích ng bu ng tr ng th gi i t i Vi t Nam 15 U 17 34 Thang Long University Library ng 17 m th i gian nghiên c u 17 u 17 2.4 Các bi n s nghiên c u 18 2.5 X lý phân tích s li u 18 c nghiên c u 18 ng nghiên c u 19 3.1.1.Tu i 19 3.1.2 Lo i vô sinh 19 m bu ng tr ng 20 3.1.4 T ng li u FSH kích thích bu ng tr ng 20 m tri u ch ng lâm sàng 21 3.2.1 Tràn d ch màng b ng ph i 21 3.2.2 Khó th 21 m xét nghi m c n lâm sàng 22 m b nh nhân nghiên c u 28 m lâm sàng c n lâm sàng b nh nhân kích bu ng tr ng 28 K T LU N 32 35 PH L C DANH SÁCH B NH NHÂN TRONG NGHIÊN C U STT H tên a ch T Th Minh T Hà N i 45 Hoàng Th H Hà N i 46 Th H i Y Hà N i H i Phòng Thanh H STT H tên N Hà N i 47 Nguy n Th Lan A ng Th Thanh H Hà N i 48 Nguy n Th H Ngh An 49 Lê Th Hà N i 50 Bùi Th H Tr n Th Hi n D Nguy n Th X Bùi Th T Tp H Chí Minh 51 Mai Th D Hà N i 52 Ninh Bình 53 Nguy n Th Ng c H Lào Cai Bùi Th T ng Th T 10 Bùi Th Q 11 Lê Th Thanh H 12 Ph m Ng c P 13 15 16 17 Thanh H Th Thúy H Tr n Th N Minh H B c Giang Hà N i Hà N i 54 Thùy D 14 ng a ch nh Thanh T Phú Th Thái Bình Hà N i 55 Nguy n Thu H Hà N i Hòa Bình 56 Nguy n Th C B c Giang Ninh Bình 57 Tô Th Thu H Tuyên Quang Hà N i 58 Nguy n Th Mai L Hà N i Hà N i 59 Ngô Th Ng c A Hà N i Hà N i 60 Ngô Th Thanh T Hà N i Hà N i 61 Tr nh Mai H Hà N i B c Giang 62 18 Nguy n Th K 19 Lê Th T Hà N i 63 Nguy n Tu M 20 T ng Th T Hà N i 64 Nguy n Th Thúy N 21 Nguy n Th H Hà N i 65 Nguy n Th X 22 Bùi Th H H i Phòng 66 23 Nguy n Th Ng c H Phú Th 67 Lê Th H 24 Mai P Phú Th 68 Nguy n Th Kim L Hà N i Hà N i 69 Tr nh Th Lan P Hà N i 25 Ph m Th Thanh T ng Th Kim P Khánh H Thanh Xuân Thanh Hóa Y n Bái 36 Thang Long University Library 26 Nguy n Th H Hà N i 70 Nguy n Th Thu T Hà N i 27 Nông Th Viên Hà Giang 71 Ph m T U Hà N i 28 Lê Th Thanh M Thái Bình 72 Ngô Th Q Hà N i 29 Ngô Th Thùy D Hà N i 73 Nguy n Th M 30 Tr n Th H Hà N i 74 Tr n Th T Qu ng Ninh 75 Hà N i 76 Ph Phùng Th Thùy T 31 ng Th Lan H N Hà N i 32 Lê Th H 33 Tr n Th Loan nh 77 34 Lê Th Minh P Hòa Bình 78 35 L i Th T nh 79 36 H Thái Bình 80 Lò Th T 37 Tr n Th Kim L Hà N i 81 Hoàng Th T 82 Ph m Th Thu H Hà N i 38 H Hà N i nh Cao B ng Th Mai L nh Hà N i nh 39 Nguy n Th Hà N i 83 Nguy n Th H Hà N i 40 Hoàng Th H Hà N i 84 Nguy n Th T Hà N i 41 Lê Th Minh P Hòa Bình 85 Nguy n Th D 42 Tr n Th Y Thái Bình 43 Bá Th D 44 Tr n Th L Hà N i nh 37 H PHI U NGHIÊN C U TR QUÁ KÍCH BU NG TR NG Hành H S b a ch n tho Ngh nghi Y ut ng tr ng Bu ng tr Có Không Chi Kích thích bu ng tr ng Thu c u ng Thu c tiêm Li u thu Bi u hi n Tràn d ch màng b ng Khó th S B ng Ph i Có Không c ti u Có thai Tim ng Có Ít Không u tr ng d ch truy ng Albumin truy Ch c d l S ngày n m vi 38 Thang Long University Library DANH M C VI T T T BN : B nh nhân : B nh vi n Ph s HCQKBT : H i ch ng kích bu ng tr ng QKBT : Quá kích bu ng tr ng 39 DANH M C B NG B ng 3.1: m tu i b nh nhân tham gia nghiên c u 19 B ng 3.2 T ng li u FSH kích thích bu ng tr ng 20 Bi 3.3: T l tràn d ch màng b ng ph i 21 B ng 3.3: T l b nh nhân khó th 21 B ng 3.4: Dung tích h ng c u 22 B ng 3.5: N Hemoglobin 22 B ng 3.6: N Albumin máu 23 B ng 3.7: S ng d ch truy n 23 B ng 3.8: ng Albumin truy n 24 B ng 3.9: S l n ch c hút d ch màng b ng 24 B ng 3.10: ng d ch ch c hút 25 B ng 3.11: S ngày n m vi n 25 B ng 3.12: Liên quan gi m bu ng tr ng k t qu B ng 3.13: Liên quan gi a tràn d ch màng k t qu B ng 3.14: Liên quan có thai k t qu u tr 26 u tr 26 u tr 27 DANH M C BI Bi Bi 3.1: Lo i vô sinh c ng nghiên c u 19 m bu ng tr ngc ng nghiên c u 20 40 Thang Long University Library L IC M c h t xin bày t lòng bi t n Ban Giám hi i h c, Khoa Khoa h c S c kh e u ki ih c h c t p, rèn luy n ph t pt o u su t trình h c ng Tôi xin g i l i c i Gs.Ts.Ph m Th Khoa h c S c kh e i h công s c gi ng d ng khoa i th ng d n nhi t tình ch b nhi u c h c t p hoàn thành khóa lu n il ic i o toàn th ng viên c a khoa H i s c c p c u B nh vi n Ph s n u ki th c hi n th i gian nghiên c u tài c bi t xin chân thành c H S Hùng m c dù r t b n r n v i công vi u th i gian t ng d n ch b o, cung c p tài li u nh ng ki n th c quý báu giúp th c hi n tài Cùng v i t t c lòng thành kính xin chân thành c m t bi s h n s h tài ng ch m khóa lu n t t nghi báu giúp hoàn thành t t ng ý ki n quý tài Cu i xin chân thành bày t lòng bi n ng viên ng h trình th c hi n tài Hà N i, tháng 11 Sinh viên Phan Th Vân 41 TÀI LI U THAM KH O TI NG VI T m (2006) Ph s u tr kích bu ng tr ng t i B nh vi n i ngh vô sinh h tr sinh s n Hà N i, 9-2006 Tr 21-33 Ch n m u nghiên c u d ch t h c (2004): nghiên c u khoa h c y h c s c kh e c ng Nhà xu t b n y h c Tr.58-71 u tr kích thích bu ng tr ng k thu t h tr sinh s n (2004): N i ti t h c sinh s n, Nam h c Nhà xu t b n y h c, Hà N i -2004 Tr 206 238 Nguy n Quang Hòa (2003) Tìm hi u tr t i Vi n B o v bà m tr t nghi khoa H ng (2003) tr sinh s n u tr vô sinh, Vi n B o v bà m tr -187 Nguy n Xuân Huy (2004) Nghiên c u k t qu c a th tinh ng nghi m t i B nh vi n Ph s t nghi p bác s chuyên khoa II Ng c Lan (1999) c a noãn s r ng tr ng S phát tri n nang noãn, s ng thành m mu n vô sinh k thu t h tr sinh s n, Nhà xu t b n thành ph H Chí Minh Tr 151-160 Ng c Lan (2003) GnRH Antagonist- i kích thích bu ng tr ng, H i th o Vi t Pháp l n III Tr 10 Ng c Lan (2002) Kích thích bu ng tr ng k thu t h tr sinh s n p chí s c kh e sinh s n 7/2002 Tr 8-9 11 Ng c Lan (2002) tr Các bi n ch ng c a kích thích bu ng ng t cung tinh nhân t o Nhà xu t b n Y h c Tr 133-141 42 Thang Long University Library 12 Nguy n Kh c Liêu (2002): Vô sinh ch u tr , Nhà xu t b n y h c Tr.5-17; 90-101 13 Nguy n Kh c Liêu (2003) H i ch ng kích ng bu ng tr ng u tr vô sinh, Vi n B o v bà m tr n -92 14 Nguy n Kh c Liêu (2003) H i ch ng bu ng tr u tr vô sinh, Vi n B o v bà m tr 15 Tr n Th Hi m mu n -109 n Th Ng ng c ng s (2002): vô sinh k thu t h tr sinh s n, Nhà xu t b n y h c Tr 258- 269 16 Tr nh Th : b t qu u tr vô sinh tinh ng nghi m t i Vi Lu t nghi p bác s y khoa, 2003 17 Nguy n Th Ng Hi m mu n ng (2002) H i ch ng kích bu ng tr ng vô sinh k thu t h tr sinh s n, Nhà xu t b n thành ph H Chí Minh Tr 236-243 18 Cao Ng c Thành (1992): u tr vô sinh, Lu n án phó ti n s khoa h c c, Hà N i 1992 19 Bùi Minh Ti n (2005) t qu x trí ngo bu ng tr c s y h c, Hà N i 2005 20 Nguy n Vi t Ti n (2003) Kích thích bu ng tr ng tr vô sinh, Vi n B o v bà m tr u -210 21 Ngô H nh Trà (2004): nhà u tr kích bu ng tr ng t i www.ivftudu.com.vn 1/2004 22 Phùng Huy Tuân (2004) Quá kích bu ng tr ng p chí S c kh e sinh s n, s 7/2004 Tr 5-7 23 H M ng (2003) H i ch ng kích bu ng tr ng v m i, Nhà xu t b n y h c Tr 7-10 24 ng Quang Vinh (2003) v iv i H i ch ng bu ng tr m i, Nhà xu t b n y h c Tr 11-16 43 25 Nguy n Th Xiêm (1993) ch u tr vô sinh xu t b n y h c Tr 104-118 26 Nguy n Th Xiêm, Lê Th phóng noãn t b n y h c Tr 150-166; 169-190:291-315 27 Bruno Lumenfeld (2005) nang Vô sinh không Hi u bi t v h i ch ng bu ng tr i th o ASPIRE Thành ph H i Chí Minh 4/2000 Tr 11-14 28 Yohi Morimoto (2005) D sinh u tr bi n ch u tr vô i th o ASPIRE Thành ph H Chí Minh 4/2005 Tr 17 -18 TI NG ANH 29 A, P Ferraretti, L Gianaroli and A Fiorentino (1997) The Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS): Definition, Clinical, Classification and Incidence - Voluml Pp 1-9 30 Arieh Increased early pregnancy loss in IVF patients with severe Ovarian hyperstimulation syndrome -110, 2002 31 Banker M (2006) Ovarian hyperstimulation syndrome aspire: Optimizing infertility management in Asia China, 31 March April, 2006 pp 6-7 32 B C Tarlatzis and G Grimbizis (1997) Treatment of OHSS Managemment of the patient Fertility Series Volum 1.pp 71-80 33 B Danninger and W Feichtinger (1997) Ovarian Hyperstimulation Ovarian Hyperstimulation Syndrome Serono Fertility Series Volum pp 53-68 44 Thang Long University Library 34 D.Navot (1997) Practical Guiderlines to Prevention and Managemment of Ovarian Hyperstimulation Syndrome Syndrome Serono Fertility Series- Volum 1.pp 59-68 35 Dehan Chen, Lynn Burmeister, Dan Goldschlag, Zev Rosenwaks (2003) Ovarian hyperstimulation syndrome: strategies for prevention Reproductive BioMedicine Online; Vol 7, Np pp 43-49 36 Goosens V, Senmon K, Lissens.W.CT al (2000) Clinical application of preimplantation genetic dignossis for cystic fibrosis 571 -581 37 G Mosconi, G La Mana, F Zanichelli, L.B.De Sanctis, V Dalmastri and S Stefoni (1997) Ovarian Hyperstimulation Syndrome : the Nephrologists Poin of View Fertility Serie Volum pp 21 25 38 Hassan N Sanllam (2004) Embryo transfer a critique of the factor involved in optimizing pregnancy success, Advance in fertility and reproductive medicine -117 39 L.Gianarolli, A P Ferraretti and M C, Magli (1997) Pathophysilogy of ovarian hyperstimulation syndrome Serono Fertility- Volum pp 11-19 40 : hyperstimulation during superovulation and in vitro fertilization-embryo 45
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn đặc điểm hội chứng quá kích buồng trứng nặng do phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và kết quả điều trị bệnh viện phụ sản trung uơng , Luận văn đặc điểm hội chứng quá kích buồng trứng nặng do phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và kết quả điều trị bệnh viện phụ sản trung uơng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn