Luận văn giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành đô

73 254 5
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2016, 14:33

-o0o - : : A18013 : 2014 -o0o - VAY : : : A18013 : 2014 Thang Long University Library Thang Long University Library N 11 12 1.3.1 12 13 17 -C 22 Nam 22 2.1.1 - 22 - 25 2.2 n c - 32 32 2.2.2 34 2013 36 2013 37 2013 39 2013 44 m 2011 2013 46 2013 47 2013 48 - 49 49 50 51 53 53 54 54 54 54 55 3.3.7 55 56 56 57 58 58 59 59 59 61 61 63 Thang Long University Library 2013 26 2013 28 2013 29 30 36 37 39 41 45 cho vay 46 47 48 36 38 40 43 46 48 Chi 23 S c n thi t c t nh ng m a n n kinh t nh n n kinh t ho ng c thi tr ng c iv is quan tr ng t o ngu n thu ch y v ng m u qu nh tri is t l n Xu v ng t huy t m ch c a n kinh t b n th d ng ngu n c b i c nh n n kinh t th c t c ti tc ng t i c m t s k t qu nh Trong nh nh nh c l nhi u h n ch nh nh m c CVTD p, th i h n CVTD ng t c CVTD ct t h n ch Th c t ph ch v i b Nh n th y r ng ch ng CVTD t n Vi t Nam (BIDV) c Vi ng CVTD v cs c ng kinh doanh c a BIDV Chi th p thi t c a v c t m quan tr cao ch ng n Vi t Nam hi u qu ho i c ph s nh M - t i uc ts v i c ph - ic nv i (NHTM) c tr ng ch ng cho n Vi t Nam - xu t nh ng gi n ngh nh i c ph ng ho ng n Vi t Nam - i gian t i Thang Long University Library - uc ng cho vay n Vi t Nam - Chi i c ph - Ph uc i c ph c tr ng ho n Vi t Nam i - 2013 u cs d bao g c hi n ng h p K t c u c im n i dung c n u, k t lu n, danh m c t vi t t t, danh m ng bi u, ng n chung v cho c tr ng ho m i c ph i n Vi t Nam i c ph n Vi t Nam - N CHUNG V C I 1.1 T ng quan v 1.1.1 L ch s NHTM i i i n n s n xu cho s pv a ngh pv i ti n ho m ngh cho vay n uc ti c t tr mb nhi i ti nhi n u i nghi p v c t tr h Vi c c t tr h c a n thu nh i ti ys n m t Do vi i ti n nhi Trong ho ng th c ti n, nh i g i ti i c t tr ti n nh i n ra, song t t c t b ph i thi u ti n mu th d ng s ti l i l i nhu n l cho vay b ng c d Do v i g i ti n Ho n, t k cho vay n Theo Lu ch c th c hi n t t c lo m t tr ng l n nh t v s n th m hi M : NHTM m t ho ng n ho t : ng, th ph t nhi ch nh c a Lu t n m v NHTM: p d ch v ch v - : NHTM c ti n g hay d ch v - p h h gi nh n c nghi p v chi t kh NHTM cho vay ti - : n ti n g i n ti n g Thang Long University Library i ng ng cho kh c a h vi c tri n khai ho ng CVTD 2.3.1.3 V thu nh L i nhu m nh 18 t t 15,82 t y, m doanh s i i nhu n c n th hi p t ho c ng c ac ng c qu ng ng l i nhu n t cho vay m i ch t t c a m t lo i s n ph m kinh il v s il nh ng k t qu kh quan vi 2.3.2 M t s t n t i Th nh t, t tr ng c i n kh ng t i qu i theo u kho ph i th c hi sau u ch c ti p c ng ph c v t kpt ph ng cho vay v ng ch i u, ch h pd u ng n ph m nv as s n n ph m c ng s n ph n vay h n ch v th Th ba, nh thi n c a Vi t Nam CVTD Nh nhi u h n ch t, bi n Danh m c s n ph o s ng v n ch d ng l i m ys n ch u th c s n ph m CVTD l n c a n n kinh t ng d ch v truy n th ng s n ph c uh tr , kinh nghi m r ng th Th hai, nh v ng tr c ti i m t hi ng m c, h n ch c tri n khai ho c bi m b o ti n vay, giao d ch b mv 50 t, nhi i ng d n c th v ng th t ng b u p Vi c th c hi i hi u qu l n cho ho Th ng vay v n c d ch v ng ti p th , qu ng CVTD c r ng t i giao i ts i v i lo ch y c bi mb ng k p th i nhu c u vay v n c 2.3.3 2.3.3.1 n, ho c u th i gian, qua nhi u c b Th nh t, nh t, t mb a cs Do v y r t nhi n mb c vay v n lo i kh vi c cung ng CVTD ng n h n m d ch v , kh b t Th hai, v c chuy n qua nhi u b ph ig b gi m t, v v n tr ng n s d ng ng CVTD b gi m n th c tr ng h p, a , th i gian b u l n t vay v n c th c hi n gi ng ti n cm Th ba, m gi y t inh l i t ho c t ch i h p ch t ch ng n th c t c s d ng v n vay c a BIDV CVTD 2.3.3.2 Nh ng d ch v N gi ph nh s m th d ng tr td i cao v ch t ph i h p n ng u th t 51 Thang Long University Library r ng th t mr c t p H t cao g p nhi u l t c 2.3.3.3 Th nh t, c kh s kh ti n th u b t c p Kh h u i Vi a ch nh im ih u s qu t nhi u i v i nh ng t c p gi y ch ng nh n quy n s h nhi u b t c p Th hai, Vi t Nam v ng kinh t - i t i Vi t Nam Ph n l ng ti n m t, r t h n ch r t l hi n ph m CVTD s d ng ngu n tr n t u thi t n vi n th ch K t lu nh b :T ch n i Vi t ch a, ph n m b o ng s li ng ho doanh s thu n s thu n quay v n CVTD n h n, n x u Qua vi th c m t ph n th c tr ng ho ng CVTD v i nh ng h n ch n ngh nh m p p tr ti n n ch c ch t s ch CVTD nt t s gi i ng c a CVTD t i BIDV - 52 T IC PH N VI T NAM n ho m i c ph n Vi t Nam gian t i V v i ng v n: ng nh cn nv n r ng quan h v ch c ti p th m r ng danh m tr ng ti n g t tr ng ng v ch c t ng ngu n v ng v n ng ngu n v n t i thi u 60% ch c kinh t , k ho ch gi v ng n n v ng: Ti p t u ti p h tr x u, n ;t nh ch ng th i k ho ch ym c xu t nh p kh u - ng x y m nh thu h i n h in i b ng, ph d i ro ng th 13% so v V d ch v : T p trung ngu n l vi V m ng huy ng ng v n hi u qu t 3.020 t ng v V ng ng n h th ng d ch v i: T cu i k t 2.576 t ch v ng pc c ch m p 01 qu ti t ki m ch nh m m r ng m i kinh doanh V : u qu c ng b ng d ng ph c v t V ngu ng 2c v c ac ho u qu theo t ng m ng nghi p v cc an ngu qu ng c a BIDV, c V qu n tr kinh doanh: ul nm u qu kinh doanh t ng m ng nghi p v cv s t pv p, p v i nhu c u th c t nN - , ng, hi u qu ng 53 Thang Long University Library V th i gian t th , chung is ti p t c bi tr pt n ph m tu ng c bi s a ch 3.2 S c n thi t ph 3.2.1 i v i n n kinh t is ng s a n n kinh t ng c a ng CVTD t nhu c u c ng t t o m t kho n l i nhu n nh c th c hi c u kinh t h nd i gi c c i thi cs t ph n ki m ch l c hi n t ng l ng v n c ng cho vay c s d ng hi u qu ng iv th i ng uc h ts m hi ph c v m t nh t v h nghi c u c ng m ng p nt n ti n nh uc cn m tra, ki a ch a nh ng thi M c s d ng v T n s n xu c iv i ng cu n vi ng CVTD i vi c l i nhu n h ng hi u qu , vi t t m cao m i d ns t nt mb ov 54 nc y ch th m quan tr ng c a CVTD iv ng c n n kinh t ,v n c tr m nh ng gi p nh m hi u qu 3.3 Gi i c ph 3.3 t tri n Vi t Nam n ngu c n - - BIDV - C n u 55 Thang Long University Library t 3.3 t tri n ph B i l nhu c ch t, s a ch - d ch v , nhu c m i ch du h ab n nh ng nhu c t, mua s t, i y u tr du h ng k vay c m c ch c chi t kh u gi y t M t p trung n ph n ph r ng nhi u lo i s n ph m d ng C c n ng th i c i thi n ch ng ng nhu c ng c y chi c c nh tranh gi cv m 3.3.3 M r ng ho ng CVTD ng Marketing - - - 56 - 3.3.4 M r Hi y nh nh v n th ch c cho vay tr n cv n d i v i nh nv in p n n ch v c an Nh n b p c hi n cho nh) l i ch chi m m t ph n nh , nh n ct ph n, o Trong s nhi p n nh p y, tl n m m r ng ho Th t v c ah kinh doanh nh t s h tr t m th i ti n v n i qu p u qu ng B doanh nghi p l c n u m ng c hi nt i cn r i iv p c a doanh nghi C th - n i h i th o cho t t c nh v i ban qu p ti u vay v c t ch c kinh t ch c m t bu i ts 57 Thang Long University Library n ho i h i th n gi i thi u v h th ng th ng d c gi n c nt m n n ph m d ch v i h n, m c o ng cm n d ch v ti n ho 3.3.5 Gi ch m thi u r i ro h n ch t i ro ti m tra, ki nh ng h c t c bi t v i c gi th ng vi c th nh ch c ch n ngu n g quy t k p th i n ng gi i ng x n mc m gi m thi n ngu n thu nh p c ng m vay nhi u kh c ho c m vi Khi ti c gi ngu n tr n bi 3.3.6 v t ch t k thu uk v v tb BIDV58 3.3.7 X mb o tr cn u hi u vi ph m h nx m c r t ph c t p, v nh th x mb os nh m b o Vi c x i ph thu ng mb n ph x n c m c , th ch p N u th nh chung c a BIDV m tra, th mb m b o thu iv c r t quan tr ng 3.4 M t s ki n ngh 3.4.1 Ki n ngh - i v i s qu c c - - - 59 Thang Long University Library - s CVTD CVTD qu - n - N - NHTM CVTD n 60 CVTD CVTD p 3.4.2 Ki n ngh v c -T ng nh cho s n c a th u ki ng ho ng cho vay n h ng d n c th v vi u ki il u ki n vay v t linh ho vay c - H tr iv n vay ng kinh doanh c ho ng cho nh v r ng quan h h c h i, ti nt ng v ct H m ct c ho th nc cm cao ch ng ho ng, t c ti n t hi i Ch ng CVTD 3.4.3 Ki n ngh v i c ph n Vi t Nam Chi ph n n m h th ng tri n Vi t Nam i ho ng c u ch u s ng tr c ti p t ng l i ho ng c a n n Vi t Nam B i th , n n Vi t Nam c ng nh m h tr c th c hi ng CVTD C th : - Ch ng ho ng c ch -T chi c l a ch n d ch v , nhu c u c pv n vay u ch nh nh u ki ng m m d o, linh ho i v i kh - H tr v ng gi i thi nh u - Th c hi ki u n n Vi t Nam tr bi u ki n 61 Thang Long University Library thu n l cao ch c nhi ng l ng CVTD t - H tr vi - m b o vi ng CVTD c i g n li n v ng t tr ng CVTD ho ng cho vay t mb ng c th ng n n Vi t Nam K t lu : N i dung ng ho ng kinh th c a BIDV BIDV i T c n thi t ph ch ng CVTD t i n xu t gi th ng v m c s n ph m ng th t s ki n ngh iv in iv ic n Vi t Nam nh m ng CVTD t i n Vi t Nam 62 Trong nh g t, ho tr v c ti ng n ng cho vay kinh doanh v m nh truy n th ng c ic CVTD u th c tr ng ch c nhi u k t qu ng n m i nhu n ng CVTD BIDV - nv th y ho n c nh tranh h t s c gay ng CVTD c n, song nh ng k t qu i v th u h n ch c nh t , nh u ki n, cung c p s li u c kh c ph c nhi c P hi u bi em s pv c mong nh u u, nhi u v ng v ng th i c bi t, nc em xin g i l i c Th c s ng d n, ch b o cho em su t th i gian vi t lu n ch v ki n th v m l chi m n c ti ng th i h n ch c c n lu t cs ho ng CVTD Ph m Th Mai Linh 63 Thang Long University Library - - www.dankinhte.vn Website: http://www.bidv.com.vn/
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành đô , Luận văn giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành đô

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay