NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ tái CHẾ NGUỘI mặt ĐƯỜNG bê TÔNG ASPHALT TRIỂN KHAI tại VIỆT NAM để áp DỤNG CHO bảo TRÌ ĐƯỜNG đô THỊ CHDCND lào

22 252 1
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2016, 17:52

B GIO DC V O TO TRNG I HC GIAO THễNG VN TI Phouthsavath XAYMONGKHONH NGHIÊN CứU CÔNG NGHệ TáI CHế NGUộI MặT ĐƯờNG BÊ TÔNG ASPHALT TRIểN KHAI TạI VIệT NAM Để áP DụNG CHO BảO TRì ĐƯờNG ĐÔ THị CHDCND LàO Chuyờn ngnh: Xõy dng ng ụtụ v thnh ph Mó s: 62.58.02.05.01 LUN VN THC S K THUT NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS TRN TH KIM NG H NI - 2015 PHN M U Tớnh thit ca nghiờn cu Giao thụng ng b i vi bt k quc gia nc no cng u cú vai trũ ht sc quan trng Mng li ng b mang tớnh chin lc phỏt trin kinh t - xó hi v l huyt mch ca t nc Mc tiờu nghiờn cu ca ti a cỏc gii phỏp c th v thit k v thi cụng theo cụng ngh co búc tỏi sinh ngui mt ng ụ tụ ỏp dng vo cỏc d ỏn bo trỡ, ci to, nõng cp ng ụ tụ ti CHDCND Lo i tng nghiờn cu ng dng cụng ngh tỏi sinh ngui s dng bitum bt Phm vi nghiờn cu Nghiờn cu cụng ngh ó c ỏp dng ti Quc l (Km82+0.00-:Km94+0.00) - Vit Nam xut ỏp dng cho ng ụ th, nc CHDCND Lo Phng phỏp nghiờn cu - Nghiờn cu lý thuyt: - Thu thp v phõn tớch cỏc s liu thc t ti QL5 ca Vit Nam: - ỏnh giỏ v xut kh nng s dng CHDCND Lo Kt cu ca lun phn m u Chng 1: Tng quan v cỏc cụng ngh tỏi sinh mt ng bờ tụng asphalt Chng 2: D ỏn bo trỡ quc l ca Vit Nam - cỏc c im c bn v cỏc gii phỏp cụng ngh bo trỡ mt ng Chng 3: D ỏn bo trỡ quc l ca Vit Nam - cụng tỏc kho sỏt v thit k thnh phn hn hp vt liu tỏi sinh s dng bitum bt Chng 4: xut ỏp dng cụng ngh tỏi sinh ngui mt ng bờ tụng asphalt cho bo trỡ ng ụ th ti CHDCND Lo CHNG TNG QUAN V CC CễNG NGH TI SINH MT NG Bấ TễNG ASPHALT 1.1 Tỏi sinh ngui mt ng bờ tụng Asphalt - cỏc phng phỏp v yờu cu cụng ngh c bn 1.1.1 Khỏi nim v tỏi ch ngui Tỏi ch ngui (Cold-mix recycling) l cụng ngh s dng li vt liu mt ng nha c khụng s dng nhit lm núng hn hp 1.1.1.1 u nhc im ca tỏi ch ngui a u im: - Cụng ngh s dng c hc phỏ v liờn kt bờ tụng nha, nờn cụng ngh n gin khụng tn nhiu nng lng cho vic phỏ búc mt ng c so vi phng phỏp búc núng - Rỳt ngn thi gian xõy dng, gim ỏng k giỏn on giao thụng - t ph thuc vo iu kin thi tit - Gim giỏ thnh xõy dng - t ụ nhim n mụi trng xung quanh nh phng phỏp búc núng b Nhc im: - Gõy ting n s dng c hc phỏ v liờn kt bờ tụng asphalt - Gõy nh hng n nn ng cng nh nhng cụng trỡnh ngm ti v trớ sa cha - Chi phớ cho vic thay th cỏc li ct l ln 1.2 Tỏi sinh núng mt ng bờ tụng Asphalt - cỏc phng phỏp v yờu cu cụng ngh c bn 1.2.1 Khỏi nim tỏi ch núng L mt quỏ trỡnh ú hn hp vt liu bao gm hoc vt liu mt ng nha tỏi ch - RAP (Reclaimed Asphalt Pavement), hoc ct liu tỏi ch - RAM (Reclaimed Aggregate) hoc c c phi hp vi nha ng mi, cú th thờm ct liu mi v nhng tỏc nhõn tỏi ch nu cn thit c trn mt thit b trn trung tõm sn xut hn hp bờtụng nha ri ng kiu trn núng Sn phm hn hp bờtụng nha sau tỏi ch phi phự hp vi tt c cỏc yờu cu ca tiờu chun v vt liu, v cht lng xõy dng nh i vi hn hp bờtụng nha mi 1.2.1.1 u nhc im ca tỏi ch núng a u im - Tn dng c nhit quỏ trỡnh búc phc v cho vic tỏi ch bờ tụng asphalt - Khụng gõy nh hng n nn ng cng nh nhng cụng trỡnh ngm ti ni co búc b Nhc im - Thit b phc tp, cng knh ũi hi cú nhiu thit b ph tr i kốm - Tn tht nhit ln quỏ trỡnh t núng lp bờ tụng asphalt - Khi t núng gõy ụ nhim v nh hng n mụi trng xung quanh - Cụng ngh tỏi ch bờ tụng nha theo phng phỏp t núng c tin hnh vi nhiu cụng on ũi hi dõy chuyn thi cụng phi ng b v cht ch 1.3 Phõn tớch v tớnh ng dng v kh thi ca cỏc phng phỏp tỏi sinh mt ng bờ tụng Asphalt 1.3.1 Tỡnh hỡnh khai thỏc, s dng mt ng BTN cỏc nc trờn th gii 1.3.1.2 Phõn loi mt ng bờ tụng nha a Theo phng phỏp thi cụng b Theo rng cũn d ( rng sau lu lốn) c Theo hm lng ỏ dm d Theo c ht ln nht danh nhca cp phi ỏ 1.3.1.3 u nhc im ca mt ng bờ tụng nha a u im: Cú cng cao, chu c lu lng xe ln (N> 3000 xe/ng.ờm); Chu c xe cú ti trng ln; Tui th ln: cú th ti 15- 20 nm; Khụng phỏt sinh bi, ting ng xe chy; t b bo mũn (di 1mm/nm ); Cú th c gii húa thi cụng; D tu bo dng v sa cha b Nhc im: - Cng khụng n nh theo nhit : - Kộm n nh vi nc - Cỏc loi xe bỏnh xớch, bỏnh st i li trờn mt ng BTN thng hay li nhng du vt lm h hng lp trờn mt, nờn thng khụng lm mt ng BTN cho loi xe ny chy - H s bỏm s gim i mt ng m t nờn xe d b trt cú th khc phc bng cỏch thm lờn b mt lp vt liu to nhỏm - u t ban u tng i ln, nhiờn xột ti hiu qu gia chi phớ ban u, chi phớ tu bo dng v ti m mt ng BTN em li so vi cỏc loi mt ng khỏc thỡ cha chc õy ó l nhc im CHNG LA CHN GII PHP TI CH MT NG - BI HC KINH NGHIM T QUC L CA VIT NAM 2.1 Gii thiu d ỏn bo trỡ quc l 5, H Ni - Hi Phũng 2.1.1 Gii thiu khỏi quỏt v cn c phỏp lý Quc l bt u t ngó ba cu Chui thnh ph H Ni, chy qua cỏc tnh Hng Yờn, Hi Dng v kt thỳc ti thnh ph Hi Phũng Quc l cú tng chiu di 106 km l trc ng chớnh ni thnh ph H Ni v thnh ph Hi Phũng, ng thi l ng vnh ca cỏc tnh Hi Dng, Hng Yờn Quc l c ci to nõng cp ln t nm 1996 - 1998, vo u thi kỡ m ca ti Vit Nam Trong thi gian khai thỏc n gn 20 nm, quc l ó tri qua nhiu ln i tu, tng cng mt ng, c bit l khuụn kh d ỏn bo trỡ cỏc quc l NPP (National Road Network Preservation Program) Ngõn hng Th gii ti tr, vi gii phỏp ch yu ch l tng cng thờm mt lp bờ tụng nha trờn b mt ng c 5 2.1.2 H thng khung tiờu chun ỏp dng cho ci to, khụi phc on Km 82 - Km 94 vi gii phỏp tỏi sinh ngui mt ng s dng bitum bt 2.2 Cỏc iu kin khai thỏc ca quc l v gii phỏp sa cha, bo trỡ mt ng tuyn quc l 2.2.1 Tỡnh trng hin ti ca Quc l 2.2.1.1 Hin trng k thut Quc l a Quy mụ tiờu chun hin ti ca Quc l Quc l l ng giao thụng huyt mch ni cm cng Hi Phũng vi th ụ H Ni, Bc Vit Nam Nú cũn l mt phn ca ng xuyờn AH14 b Cỏc cụng trỡnh hin cú trờn Quc l Bng 2.2 Bng thng kờ cỏc cu vt b hnh trờn QL5 on Km 82 - Km 94 T T Lý trỡnh Km86 + 667 Km86 + 960 Km91 + 200 Tnh khụng cu (m) Tnh Tnh Tnh khụng khụng hin Ti Tờn khụng Ghi chỳ tiờu ti so vi trng cu hin ti chun tiờu chun (m) (m) (cm) H30- Cu vt xe c gii 5.00 4.75 25 XB80 (QL10) H30- Cu vt xe c gii 5.00 4.75 25 XB80 (QL10) 4.90 4.75 15 Cu vt dõn sinh * H thng ng gom trờn Quc l Bng 2.3 H thng ng gom trờn QL, on Km 82 - Km 94 Trỏi tuyn Trỏi tuyn Lý trình Lý trình Bề Chiều Bề Chiều Loại Lý im rộng dài STT im im rộng dài TT im đờng trình (m) (m) (m) (m) u cui u cui Km86+795 km87+50 BTN 2.3 845 Km88+285 km88+940 BTN 3.4-: 685 TT Trỏi tuyn Trỏi tuyn Lý trình Lý trình Bề Chiều Bề Chiều Loại im im im im Lý rộng dài rộng dài STT đờng trình (m) (m) (m) (m) u cui u cui -4.0 Bng 2.4 Hin trng h thng lan can tụn súng ngn cỏch gia ln c gii v ln thụ s v mc chờnh cao mt ng gia ln c gii v ln thụ s on Km 82 - Km 94 Trỏi tuyn Phi tuyn Lý trỡnh Lý trỡnh Chờnh Ghi chỳ cao Chiu gia Khụng Cú TT T ln xe im u im cui di c cú lan lan T im u im cui (m) gii can can v thụ tụn tụn s (cm) súng súng Km82+000 Km82+200 200 x Km82+00 Km82+500 Km82+200 Km82+500 300 x Km83+00 Km83+50 Km83+30 Km83+00 Km83+200 200 x Km83+200 Km83+30 Km84+200 Km84+500 300 x Km83+650 Km84+500 Km84+700 200 x Km84+150 Km84+500 Km84+700 Km84+900 200 x Km84+500 Km85+00 Km84+900 Km85+00 100 x Km85+00 Km85+200 Km85+00 Km85+180.00 180 x Km85+700 Km85+900 Km85+180 Km85+400 220 x Km86+200 Km86+700 10 Km85+400 Km85+650 250 x 10 Km86+700 Km86+900 11 Km85+850 Km86+00 150 x 11 Km87+250 Km87+450 12 Km87+180 Km87+300 120 x 12 Km87+850 Km88+00 13 Km87+300 Km87+550 250 x 13 Km88+300 Km88+500 14 Km87+950 Km88+300 350 x 14 Km88+500 Km88+750 15 Km88+300 Km88+650 350 x 15 Km88+750 Km89+00 16 Km88+800 KM89+00 200 x Chờnh Ghi chỳ cao Chiu gia di ln xe Khụng Cú c cú lan lan (m) gii can can v thụ tụn tụn s (cm) súng súng 500 x 50 x 100 x 350 x 350 500 200 200 500 200 200 150 200 250 250 6 6 6 x x x x x x x x x x x b Tỡnh trng mt ng hin ti trờn Quc l Quc l c ci to nõng cp nm 1996 hin t tiờu chun ng cp II ng bng vi kt cu mt ng nh sau: + cm bờ tụng nha lp trờn + cm bờ tụng nha lp di + 20 cm cp phi ỏ dm loi + 30 cm cp phi ỏ dm loi Bng 2.5 Kt qu ỏnh giỏ tỡnh trng mt ng ca on ỏp dng tỏi sinh ngui V trớ so Lý trỡnh vi tim hin trng tuyn STT Mụ t b mt Lp bờ tụng nha B dy lp BTN Dớnh bỏm vi lp múng Lp 1: rn nt Trỏi tuyn Km83+545 cỏch tim h hng 5.6m Rn nt nng mng li 0.3- 4.0 cm 0.5cm Lp 2: rn mng li nng 0.4- Dớnh bỏm 9.0 cm 0.7cm Lp 1: rn nt Trỏi tuyn Km84+150 cỏch tim h hng 5.2m Rn nt nng Trỏi tuyn Km86+445 va Rn nt cỏch tim h hng 5.8m h hng Trỏi tuyn Km85+030 cỏch tim 5.8m Rn nt va Trỏi tuyn Km89+198 cỏch tim h hng 5.8m Rn nt nng mng li 0.3- 0.6cm Lp 1: rn nt mng 0.1-0.2cm Lp 2: ụi ch rn nt nh Lp 1: rn nt mng 0.1-0.2cm Lp 2: ụi ch rn nt nh Lp 1: rn nt ngang 0.2-0.4cm Lp 2: rn nt mng li 0.3- Km90+450 Trỏi tuyn Rn nt 5.4 cm Dớnh bỏm 8.2 cm 0.6cm Lp 1: rn nt kộm vi lp múng 4.6 cm 6.8 cm cú dớnh bỏm vi lp múng 4.6 cm 7.8 cm cú dớnh bỏm vi lp múng 4.3 cm 4.8 cm 0.5cm Lp 3: rn nt hon ton 0.4- múng 0.5cm Lp 2: rn mng li nng 0.4- kộm vi lp Dớnh bỏm 7.2 cm kộm vi lp múng 5.0 cm V trớ so Lý trỡnh vi tim hin trng tuyn STT Mụ t b mt Lp bờ tụng nha B dy lp BTN Dớnh bỏm vi lp múng hon ton 0.50.8cm Lp 2: rn nt cỏch tim h hng mng li 0.3- 5.7m nng 0.5cm Lp 2: rn nt 0.3-0.5cm 4.2 cm Dớnh bỏm 6.7 cm kộm vi lp múng Mt s hỡnh nh v h hng mt ng trờn on ng dng tỏi sinh ngui c th hin di õy Hỡnh 2.1 Mt s hỡnh nh h hng mt ng trờn on ỏp dng tỏi sinh ngui Bng 2.6: Khi lng h hng mt ng Tng Din tớch din tớch mt Lỳn mt ng tri ng h ln c (m2) hng gii (m2) (m2) Hỡnh thc h hng TT Lý trỡnh Ln (trỏi, phi) Rn nt Rn nt Hn vt h hng h hng xe + Xụ va nng dn (m2) (m2) (m2) H hng chim t l (%) Ln phi (hng H Ni-Hi Km821 Km94 (hng Hi Km) Phũng-H 0.00 27935.35 91041.555 30.68 Phũng) Ln trỏi (11,10 6234.65 20855.90 844.80 Ni) Tng: Km82-Km94 13413.6 23934.3 3210.9 450.00 41008.87 91041.555 45.04 19648.3 44790.2 4055.7 450.0 1 0 68944.22 182083.1 37.86 c Mụ un n hi mt ng c Bng 2.7 Mụ un n hi o trờn lp múng trờn ti v trớ on tỏi sinh TT Lý trỡnh vừng (0.01 mm) I / Ln phi H Ni i Hi Phũng Km82+590 Km88+570 Km92+295 II / Ln trỏi Hi Phũng i H Ni Km82+590 Km83+720 Km84+080 Km85+100 Km86+405 Km87+910 Km89+470 Km90+090 Km90+420 Mụ un n hi (MPa) 93.4 77.6 81.6 86.9 83.1 91.7 84.7 81.4 92.2 78.3 86.8 75.1 Ghi chỳ 10 TT 10 Lý trỡnh vừng Mụ un n hi (0.01 mm) (MPa) 72.9 Km91+010 Ghi chỳ 2.2.1.2 Lu lng giao thụng trờn Quc l Bng 2.8 S liu kho sỏt lu lng giao thụng v thnh phn giao thụng Bng 2.9: Kt qu x lý s liu lu lng giao thụng v thnh phn giao thụng Bng 2.10: Kt qu x lý s liu lu lng giao thụng v thnh phn giao thụng thu thp t c quan qun lý ng b 11 2.3 p dng gii phỏp tỏi sinh ngui ti ch s dng bitum bt sa cha bo trỡ mt ng quc l 2.3.2 Gii thiu cụng ngh tỏi sinh ngui ti ch s dng bitum bt Cụng ngh co búc, tỏi ch ngui kt cu ỏo ng bng bitum bt v xi mng l mt cụng ngh tiờn tin v c nhiu nc trờn th gii ỏp dng Tuy nhiờn Vit Nam, hin cụng ngh ny cũn khỏ mi m Vi cụng ngh co búc v tỏi ch ngui ny, lp múng v mt ng sau co búc, nghin nỏt s c gia c ti ch vi mt lng rt nh xi mng, bitum, nc Sau m nộn s to nờn mt lp múng ng nht v cú cht lng tt Ngoi li ớch bo v ti nguyờn v gim chi phớ qua vic tỏi ch vt liu c, cụng ngh tiờn tin ny cũn rỳt ngn thi gian thi cụng, hn ch ựn tc giao thụng quỏ trỡnh thi cụng gõy S dõy chuyn cụng ngh thi cụng co búc tỏi sinh ngui: Hỡnh 2.7: S dõy chuyn cụng ngh thi cụng co búc tỏi sinh ngui 12 Cỏc hỡnh nh hin trng ỏp dng cụng ngh tỏi sinh ngui hỡnh 2.8 Hỡnh 2.8: Dõy chuyn cụng ngh thi cụng co búc tỏi sinh ngui ca Wirgent Group Cụng ngh co búc tỏi ch ngui ca cụng ty INFRASOL, gúi thu s10, Km82-Km94 - Chiu di 12 Km - n v thi cụng: Cụng ty TNHH INFRASOL - Thi cụng theo Quyt nh s 1162/Q-BGTVT ngy 23/5/2012 v vic Ban hnh Quy nh tm thi v thit k, thi cụng v nghim thu lp tỏi sinh ngui ti ch bng bi tum bt v xi mng kt cu ỏo ng ụ tụ; - Quy mụ v kt cu mt ng: + Chiu rng vt gia c theo cụng ngh co búc, tỏi ch: B = 7,5 m/ lung xe chy x lung xe chy (Ln xe ti v xe con) + Kt cu mt ng tớnh t trờn xung: Bờ tụng nha lp: 10 cm Lp múng co búc, tỏi ch: 22 cm CHNG KHO ST V THIT K THNH PHN HN HP VT LIU TI 13 SINH S DNG BITUM BT CHO D N BO TRè QUC L BI HC KINH NGHIM T D N QUC L VIT NAM 3.1 Khỏi nim v cỏc ng dng ca bitum bt 3.1.1 Khỏi nim v bitum bt Theo Tiờu chun Anh BS 3690: phn 1: 1989 nh ngha bitum l hp cht dng lng nht hoc rn, n nh, hu nh khụng bay hi v mm b nung núng Bitum cú mu nõu hoc en, cú cỏc c tớnh kt dớnh v khụng thm nc Bitum thu c t quỏ trỡnh lc du v cng c tỡm thy thiờn nhiờn dng kt hp vi cỏc khoỏng cht Hỡnh 3.1 Quỏ trỡnh sn xut bitum bt 3.1.3 u nhc im ca bitum bt 3.1.3.1.u im - D dng ỏp dng - Nhanh chúng hỡnh thnh cng - Hm lng cht kt dớnh ớt 3.1.3.2 Nhc im - Giỏ thnh tng i cao so vi phng phỏp gia c khỏc - Nhit bitum: ũi hi bitum nhit cao (180oC) quỏ trỡnh to bt c hon chnh - Thnh phn ht: Cht lng ca hn hp ph thuc rt nhiu vo thnh phn cp phi - Thit b chuyờn dựng: i hi phi cú bung n chuyờn dựng to bt cho bitum v cỏc cụng vic khỏc cú liờn quan 14 Bng 3.1 B dy bờ tụng nha trờn ln xe c gii hng H Ni - Hi Phũng Lý trỡnh Km82+000 Km84+900 Km86+000 Km91+800 B dy bờ tụng nha (cm) - 12.2 -:- 13.0 14.5 9.5 -:- 12.5 18.5 Km84+900 Km86+000 Km91+800 Km94+000 Bng 3.2 B dy bờ tụng nha trờn ln xe c gii hng Hi Phũng - H Ni Lý trỡnh Km82+000 Km83+000 Km83+900 Km85+050 Km86+000 Km90+300 B dy bờ tụng nha (cm) - Km83+000 Km83+900 Km85+050 Km86+000 Km90+300 Km91+700 20.0 -:- 25.0 11.0 -:- 13.0 9.8 -:- 13.6 14.5 -:- 15.5 11.7 -:- 14.0 15.9 -:- 18.0 CHNG XUT P DNG CễNG NGH TI SINH NGUI MT NG Bấ TễNG ASPHALT CHO BO TRè NG ễ TH TI CHDCND LO 4.1 iu kin ỏp dng 4.1.1 Tng quan tỡnh hỡnh phỏt trin kinh t-xó hi ca nc CHDCND Lo Lo (tờn chớnh thc: Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo) l mt quc gia khụng giỏp bin nht ti vựng ụng Nam , nm khu vc tiu vựng sụng Mờ Kụng m rng Cú din tớch t nhiờn l 236.800 km 2, dõn s nm 2008 l 6.677.534 ngi Lo giỏp Trung Quc phớa Bc vi ng biờn gii di 505 km; giỏp Campuchia phớa Nam vi ng biờn gii di 535 km; giỏp vi Vit Nam phớa ụng vi ng biờn gii di 2,069 km, giỏp vi Myanma phớa Tõy Bc vi ng biờn gii di 236 km; giỏp vi Thỏi 15 Lan phớa Tõy vi ng biờn gii di 1,835 km Do v trớ a lý c bit ca mỡnh, CHDCND Lo c coi nh mt a bn trung chuyn ca ụng Nam lc t Tõy sang ụng, t Bc xung Nam v ngc li Vi v trớ ny ó thc y ASEAN y mnh hp tỏc vi CHDCND Lo v l iu kin thun li CHDCND Lo y nhanh quỏ trỡnh hi nhp vi cỏc nc khu vc v Quc t 16 Bng 4.1 Tng s lng phng tin ti ng b t nm 2003 n nm 2013 n v: chic 17 ễtụ sc cha ln Tng nh (4-12 ch) Xe ti Xe khỏch cng 241,379 4,821 34,325 33,541 4,939 319,005 286,236 5,102 36,546 38,837 5,121 371,824 349.433 6.445 42.548 45.698 6.937 451.061 395.552 7.912 49.987 53.032 7.568 514.051 463.354 8.410 59.653 67.132 8.854 607.403 586.211 9.813 69.986 77.894 9.696 753.600 648.664 10.501 85.557 91.012 11.023 846.757 651.992 11.047 102.445 95.867 13.809 875.160 632.156 10.325 115.331 85.652 7.350 750.814 (Ngun: Theo s liu iu tra ca B giao thụng- ti Lo[1]) Stt Nm Xe mỏy Xe Lam 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ễtụ sc cha Bng 4.2 H thng ng b nm 2013 [Theo s liu iu tra ca B Giao thụng - Vn ti Lo] [1] Kt cu mt ng TT ng nha ng ỏ ng t ng b (Km) Km % Km % Km % ng 40.0 1,0314.9 4.134,5 2.733,3 26.49 3.447,1 33.41 quc l ng 26.4 9,900.8 1405.9 14.19 2.622,7 5.872,2 59.31 tnh l ng th H thng Tng s chớnh v a phng Tng cng 9,559.9 29,775.6 643,4 6.73 6,183 20.7 1.381,6 14.45 7.534,9 78.81 6,737.6 22.62 16,854.2 56.60 4.3 Cỏc thớ nghim kim tra, kim soỏt quỏ trỡnh thi cụng 4.3.1 Cỏc yờu cu v vt liu dựng cho hn hp vt liu co búc tỏi sinh ngui Bng 4.3 c tớnh to bt gii hn Nhit hn hp 10oC ti Ln hn tỏi sinh 25oC 25oC Phng phỏp th 18 T l gión n nh 10 nht ER (ln) Chu k bỏn hy Tham kho Quy nh tm thi v thit k, thi cụng v nghim thu lp tỏi sinh ngui ti ch ngn nht 1/2 (giõy) bng bitum bt v xi mng kt cu ỏo ng ụ tụ ca BGTVT - Vit Nam Bng 4.4 Hm lng bitum bt khuyn ngh s dng % Khi lng ht lt qua sng % Bitum bt tớnh theo 4,75 mm 0,075 mm lng hn hp khụ 3,5-:-5,0 2,0-:-2,5 5,0-:-7,5 2,0-:-3,0 10 3,0-:-4,0 3,0-:-5,0 2,0-:-2,5 5,0-:-7,5 2,0-:-3,5 >50 7,5-:-10,0 3,0-:-4,0 >10 3,5-:-4,5 4.3.2 Cỏc yờu cu k thut i vi hn hp vt liu co búc tỏi sinh ngui - Hn hp vt liu co búc tỏi sinh tha ch tiờu bng 4.5 Bng 4.5 Cỏc ch tiờu yờu cu - hn hp vt liu co búc tỏi sinh ngui bng bitum bt v xi mng TT Cỏc ch tiờu k Quy nh Mu Mu Proctor thut Marshall Cng kộo giỏn 250-600 (*) 120-250 Phng phỏp th Tham kho Quy tip (ITS khụ) nh tm thi v 25oC, kPa Cng kộo cũn thit k, thi cụng v li TSR i vi mu nộn thu lp tỏi sinh ngui Marshall T s TSR = ITS 0,8-1 t / ITS khụ Cng nghim ti ch bng bitum bt v xi >700 kPa mng kt 19 khụng hn ch n cu ỏo ng ụ hụng (UCS) 4.3.4 Kim soỏt quỏ trỡnh thi cụng tụ ca Vit Nam 4.4 Cỏc thớ nghim kim tra nghim thu mt ng hon thnh Cụng tỏc kim tra mt ng hon thnh bao gm: - Kim tra kớch thc hỡnh hc vi yờu cu bng 4.7 Bng 4.7 Yờu cu kim tra kớch thc hỡnh hc TT Hng mc Thit b Mt Sai s cho phộp - cm 0,005 B rng Thc thộp 50 m / mt ct dc ngang Mỏy thy bỡnh 50 m / mt ct Chiu sõu co búc Khoan lừi 2500 m2/1 v trớ 5% chiu dy tỏi sinh Cao Mỏy thy bỡnh 50 m/ im 10 mm - Kim tra bng phng ca mt ng vi yờu cu bng 4.8 Bng 4.8: Yờu cu kim tra bng phng TT Hng mc Mt o Ton b Yờu cu Tham kho TCVN 8865:2011 (do bng phng IRI chiu di, CHDCND Lo cha cú tiờu chun bng phng o cỏc ln xe 25 m / mt tng ng) 50% s khe h o c khụng quỏ bng thc 3,0 ct mm, cũn li khụng quỏ mm KT LUN V KIN NGH Kt lun * Cỏc ni dung nghiờn cu ó thc hin - Nghiờn cu v tng hp cỏc cụng ngh tỏi sinh mt ng, phõn tớch cỏc im mu cht v cụng ngh, u nhc im, ý ngha ng dng v tớnh kh thi ng dng ca mi cụng ngh, s sn cú v ti liu v chuyn giao cụng ngh iu kin ca Lo - ỏnh giỏ v s cn thit ng dng cụng ngh tỏi sinh mt ng bờ tụng nha vo Lo 20 - ó thu thp cỏc ti liu liờn quan n d ỏn bo trỡ mt ng quc l 5, c th l onKm 82 - Km 94 ỏp dng tỏi ch mt ng bờ tụng nha s dng bitum bt Phõn tớch s liu v v kh nng ỏp dng cỏc tiờu chun thit k kt cu mt ng hin hnh tớnh toỏn mt ng cho d ỏn ci to khụi phc mt ng ỏp dng tỏi sinh ngui Phõn tớch ó rỳt bi hc kinh nghim cho vic ỏp dng gii phỏp tỏi ch s dng bitum bt cho CHDCND Lo - ó nghiờn cu nguyờn lý hot ng ca bitum bt hn hp v trỡnh t thit k thnh phn hn hp - ó nghiờn cu v trỡnh t cụng ngh tỏi sinh mt ng s dng bitum bt v xi mng theo hng dn tm thi v vic ỏp dng vo thc t ỏnh giỏ tớnh hp lý ca cụng ngh cng nh ca hng dn tm thi thi cụng * Hng tip tc nghiờn cu Nghiờn cu tip tc cú th thc hin theo hai hng tng ng vi hai kt lun trờn: - Nghiờn cu xõy dng hng dn tớnh toỏn thit k ci to khụi phc mt ng, trng hp s dng phng phỏp tỏi sinh vt liu mt ng ti Lo - Thc hin nghiờn cu ỏnh giỏ mt s d ỏn ỏp dng phng phỏp tỏi sinh mt ng xut hon thin cỏc cụng ngh, ỏnh giỏ u nhc im ng dng v gúp phn vo xõy dng tiờu chun thi cụng v nghim thu cho cỏc cụng ngh tỏi sinh mt ng Kin ngh - Gii phỏp sa cha mt ng theo cụng ngh tỏi sinh ngui l thớch hp, vỡ ngoi u im ca tỏi sinh mt ng l to mt lp mt cú cng ng u phớa di lp ri ph, thỡ hin v mt thi cụng, tỏi sinh ngui s dng bitum bt l cụng ngh ó c th nghim v chuyn giao cho phớa Vit Nam khỏ thnh cụng v s c xut ỏp dng cho bo trỡ ng ụ th ti CHDCND Lo 21 - Cn xột n ti trng trc thc t thit k ci to v khụi phc mt ng trỏnh cỏc ri ro h hng iu kin khai thỏc, nh hng n vic ỏnh giỏ cụng ngh mi Tớnh toỏn ti trng nờn xột n s ti vỡ ti trng khụng th tớnh tng quỏ kh nng thụng qua ca ng c - Cn xem xột vit mi hoc b sung hng dn tớnh toỏn thit k kt cu mt ng trng hp ci to v khụi phc cỏc tiờu chun thit k ca CHDCND Lo to iu kin thun li cho cỏc k s thc t vic ỏp dng cụng ngh mi - Hng dn tm thi thi cụng ó ỏp dng cho QL5, on Km 82 - Km 94 ca Vit Nam l khỏ y , cú th ỏp dng th nghim ti CHDCND Lo Tuy nhiờn, trc a tiờu chun chớnh thc s dng cn cú mt chng trỡnh nghiờn cu ti CHDCND Lo, vi ng khỏc cú lp mt bờ tụng nha cú iu chnh nu cn thit i vi CHDCND Lo
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ tái CHẾ NGUỘI mặt ĐƯỜNG bê TÔNG ASPHALT TRIỂN KHAI tại VIỆT NAM để áp DỤNG CHO bảo TRÌ ĐƯỜNG đô THỊ CHDCND lào , NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ tái CHẾ NGUỘI mặt ĐƯỜNG bê TÔNG ASPHALT TRIỂN KHAI tại VIỆT NAM để áp DỤNG CHO bảo TRÌ ĐƯỜNG đô THỊ CHDCND lào

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay