ĐẶC điểm lâm SÀNG, cận lâm SÀNG và ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ PHẪU THUẬT tụ máu TRONG não DO TAI BIẾN MẠCH máu não

93 214 4
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2016, 10:37

B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI TRNG QUANG HUY ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, CậN LÂM SàNG Và ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị PHẫU THUậT Tụ MáU TRONG NãO DO TAI BIếN MạCH MáU NãO KHểA LUN TT NGHIP BC S Y KHOA KHểA 2010 - 2016 NGI HNG DN KHOA HC: PGS TS DNG I H H NI 2016 LI CM N Tụi xin trõn trng cm n ti ng u, Ban giỏm hiu, Phũng o to i hc trng i hc Y H Ni ó cho phộp v to iu kin giỳp tụi sut quỏ trỡnh nghiờn cu v hon thnh lun ny Vi lũng kớnh trng v bit n, tụi xin trõn trng cm n cỏc thy giỏo hi ng chm cng v hi ng chm lun ó ch bo, giỳp tụi tn tỡnh quỏ trỡnh nghiờn cu v hon thnh lun cú c thnh qu ny tụi xin c by t lũng bit n sõu sc ti PGS.TS Dng i H ngi thy ó ch bo v luụn to mi iu kin thun li cho tụi sut quỏ trỡnh hc tp, nghiờn cu v hon thnh lun Tụi xin chõn thnh cm n th cỏn b nhõn viờn khoa Thn kinh I,II ca bnh vin Vit c ó to mi iu kin cho tụi sut quỏ trỡnh hc tp, nghiờn cu v hon thnh lun Cui cựng tụi xin by t lũng bit n sõu sc ti gia ỡnh, bn bốnhng ngi luụn bờn tụi, chia s, ng viờn v giỳp tụi sut thi gian va qua H Ni, thỏng nm 2016 Trng Quang Huy LI CAM OAN Tụi xin cam oan ti c im lõm sng, cn lõm sng v kt qu iu tr phu thut t mỏu nóo tai bin mch mỏu nóo l ti t bn thõn tụi thc hin Cỏc s liu bn lun l hon ton trung thc v cha tng cụng b bt kỡ mt cụng trỡnh no khỏc Trng Quang Huy DANH MC VIT TT AANS: American Association of Neurological Surgeons (Hi phu thut thn kinh Hoa kỡ) AHA: American Heart Association (Hi tim mch Hoa Kỡ) BN: Bnh nhõn M: ng mch TM: Tnh mch XHN: Xut huyt nóo MC LC ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, CậN LÂM SàNG .1 Và ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị PHẫU THUậT Tụ MáU TRONG NãO DO TAI BIếN MạCH MáU NãO LI CM N LI CAM OAN DANH MC VIT TT .4 MC LC DANH MC BIU .8 T VN .1 CHNG TNG QUAN 1.1 Nhc li v gii phu v sinh lớ tun hon nóo .3 1.1.1 H thng M cnh .3 1.1.2 H thng M sng nn 1.1.3 Cỏc h thng tip ni 1.1.4 c im cung cp mỏu ca bỏn cu i nóo 1.1.4.1 M nóo gia .5 1.1.4.2 M nóo trc .5 1.1.4.3 M mch mc trc 1.1.4.4 M nóo sau 1.1.5 c im sinh lớ ti mỏu nóo .5 1.2 Nguyờn nhõn v yu t thun li ca xut huyt nóo 1.3 Sinh lớ bnh ca xut huyt nóo (15) 1.4 Chn oỏn xut huyt nóo 1.4.1 Chn oỏn lõm sng .8 1.4.2 Chn oỏn hỡnh nh .11 1.4.2.1 Chp ct lp vi tớnh s nóo (21) (22) 11 1.4.2.2 Chp cng hng t (21) 12 1.4.2.3 Hỡnh nh XHN trờn ct lp vi tớnh v cng hng t 13 1.4.3 Chn oỏn h tr 16 1.5 iu tr ni khoa xut huyt nóo .16 1.5.1 m bo thụng khớ tt 16 1.5.2 Chng phự nóo .16 1.5.3 m bo tun hon 16 1.5.4 iu tr d phũng cỏc bin chng 17 1.5.5 Dinh dng calo, ng phc hi chc nng sm .18 1.6 iu tr phu thut xut huyt nóo 18 1.6.1 Ch nh v chng ch nh ca phu thut 18 1.6.2 Thi gian ch nh phu thut 19 1.6.3 Cỏc phng phỏp phu thut 19 1.6.4 Bin chng 20 1.6.5 Tiờn lng kt qu iu tr phu thut bng bng im Hemphill (10) .21 1.6.6 ỏnh giỏ kt qu iu tr .22 CHNG 23 I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 23 2.1 I TNG NGHIấN CU 23 2.1.1 Tiờu chun la chn BN xut huyt nóo: .23 2.1.2 Tiờu chun loi tr .24 2.1.3 C mu nghiờn cu 24 2.2 PHNG PHP NGHIấN CU V X L S LIU 24 2.2.1 Cỏc d liu cn thu thp 24 2.2.1.1 Mt s c im chung 24 2.2.1.2 Cỏc biu hin lõm sng .24 2.2.1.3 Cn lõm sng .24 2.2.1.4 Thụng tin v iu tr 25 2.2.2 Phng phỏp tin hnh .27 2.2.3 Phng phỏp nghiờn cu 27 2.2.4 X lớ s liu 29 CHNG 30 KT QU NGHIấN CU 30 3.1 C IM LM SNG 30 3.1.1 Phõn b theo gii 30 3.1.2 Phõn b theo tui 31 3.1.3 Thi gian nhp vin sau tai bin mch mỏu nóo 31 3.1.4 Mt s yu t nguy c v tin s bnh 31 3.1.5 Triu chng lỳc phỏt 32 3.1.6 Triu chng lõm sng lỳc vo vin .33 3.1.7 í thc lỳc vo vin, lỳc vin .33 3.2 C IM CN LM SNG 34 3.2.1 S lng mỏu t 34 3.2.2 Kớch thc mỏu t trờn phim ct lp vi tớnh 34 3.2.3 V trớ mỏu t 35 3.3 C IM IU TR 36 3.3.1 iu tr ni khoa 36 3.3.2 Thi gian t lỳc b t qu n phu thut 37 3.3.3 Cỏc phng phỏp phu thut 37 3.3.4 Kt qu iu tr phu thut 38 3.3.5 Liờn quan gia im Glasgow lỳc vo vin v kt qu iu tr 39 3.3.6 Liờn quan gia mc tng huyt ỏp v kt qu iu tr 40 3.3.7 Liờn quan gia kớch thc mỏu t v kt qu iu tr 41 3.3.8 Liờn quan gia th tớch mỏu t v kt qu iu tr .42 3.3.9 Liờn quan gia v trớ mỏu t v kt qu iu tr 43 3.3.10 Liờn quan gia thi gian phu thut v kt qu iu tr 44 3.3.11 Liờn quan gia phng phỏp phu thut v kt qu iu tr .45 3.3.12 Vai trũ ca bng im Hemphill 46 CHNG 46 4.1 c im chung ca bnh 46 4.1.1 T l mc bnh theo gii .47 4.1.2 T l mc bnh theo tui 48 4.1.3 Thi gian t t qu n vo vin: 49 4.1.4 Mt s yu t nguy c 49 4.2 c im lõm sng, cn lõm sng mỏu t nóo tai bin mch nóo .52 4.2.1 Triu chng lõm sng lỳc phỏt 52 4.2.2 Triu chng lõm sng lỳc vo vin .52 4.2.3 c im cn lõm sng ca mỏu t nóo tai bin mch mỏu nóo 53 4.3 Kt qu iu tr phu thut mỏu t nóo tai bin mch mỏu nóo 57 4.3.1 Bn lun v iu tr ni khoa .57 4.3.2 Bn lun v thi gian t b t qu n phu thut 57 4.3.3 Bn lun v im Glasgow lỳc vo vin 58 4.3.4 Bn lun v im Glasgow sau phu thut 58 4.3.5 Bn lun v cỏc phng phỏp phu thut .59 4.3.6 Bn lun v kt qu iu tr sau phu thut 60 4.3.7 Vai trũ ca bng im Hemphill 61 KT LUN .63 KIN NGH 65 TI LIU THAM KHO PH LC .7 DANH MC BIU DANH MC BNG Bng 3.1 iu tr ni khoa 36 Bng 3.2Liờn quan gia im Hemphill v kt qu iu tr 46 19 Kase CS, Mohr JP and Caplan LR(2004) Intracerebral Hemorrhage Stroke: pathophysiology, Diagnosis and management, Vol 3, pp 327-376 20 Rincon F and Mayer SA(2004) Novel therapies for intracerebral hemorrhage, pp 94-100 21 Qureshi A.I, Tuhrim S, et al(2001) Spontaneous intracerebral hemorrhage N.Engl J Med., pp 1450-1460 22 Norris JW,Zhu CZ, Bornstein NM(1991) Vascular risks and asymptomatic carotid stenosis Stroke, pp 1485-1490 23 Broderick JP, Adam HP, Barsan W, et al(1999) Guideline for the management of Spontaneous Intracerebral Hemorrhage: A statement for Healthcare Professionals from a Special Writing Group Council, American Heart Asociation, Vol 30, 4, pp 905-915 24 Nguyn Vn ng(2006) Tai bin mch mỏu nóo s.l.: Y hc H Ni 25 V Vn ớnh v cng s(2005) Cn tng huyt ỏp Hi sc cp cu ton s.l.: nh xut bn Y hc H N, pp 126-137 26 Morgnstern and al(1998) Surgical treatmen for Intracerebral Hemorrhage(STICH): a single- center randomized clinical trial, Vol 51, pp 1359-1363 27 Nguyn Quang Bi, Nguyn Quang Long(2001) Nhn xột kt qu bc u iu tr xut huyt nóo tai bin mch mỏu nóo(tng huyt ỏp v d dng mch) bng khoan mt l xng s chc hỳt mỏu t pp 131-137 28 Kiu ỡnh Hựng(2013) mỏu t s tiờn phỏt.GS ng Hanh Cp cu ngoi khoa H ni: NXB Giỏo dc 29 Bựi Th Tuyn(1996) Gúp phn nghiờn cu lõm sng v hỡnh nh chp ct lp vi tớnh chy mỏu nóo trờn BN tng huyt ỏp s.l.: Ha Noi Medical University 30 Hong Vn Thun(2005) X trớ tai bin mch nóo ti bnh vin trung ng Quõn i 108 pp 142-148 31 Bựi Ngc Tin v cng s(2004) iu tr mỏu t nóo bng phu thut 32 Lờ Xuõn Trung v cụng s(2003) Bnh hc phu thut thn kinh s.l.: Nh xut bn Y hc H Ni pp 9-60,211-239,350-358 33 Trng Vn Vit, Dng Minh Mn(2002) Phu thut Stereotaxy Chuyờn ngoi thn kinh s.l.: Nh xut bn Y hc Thnh ph h Chớ Minh, pp 391-402 34 Trnh Th Khanh(2004) Nghiờn cu chn oỏn v iu tr chy mỏu nóo nhng ngi tng huyt ỏp Lun ỏn tin s y hc trng i hc Y H Ni 35 Nguyen JP, Phillippe Decp et al(1992) A technique for Stereotactic aspiration of deep intracerebral hematomas under Computer Tomographic control using a new device, Vol 31, pp 330-335 36 Bannerjee TK and al(2001) Stroke in urban population of calcta- an epidemiological study Vol 20, pp 7-201 37 Nguyn Vn Tun(2000) ỏnh giỏ vai trũ ca mt s du hiu c in v tiờn lng chy mỏu nóo tng huyt ỏp Khoa hc v phỏt trin Vol 9, pp 15-18 38 Nguyn Hu Tớn(2004) Nghiờn cu din bin lõm sng v mt s yu t tiờn lng s lan rng ca mỏu t tng huyt ỏp Lun thc s Y hc trng i hc Y H Ni 39 Nguyn Vn ng(1996) Tỡnh hỡnh tai bin mch mỏu nóo ti khoa thn kinh bnh vin Bch Mai K yu cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc khoa thn kinh, pp 101-109 40 Bựi Mai Nguyờn v cng s(1995) Kt qu iu tra tai bin mch mỏu nóo qun ng a v Hai B Trng- H Ni 1989-1994 pp 37-41, Bỏo cỏo chuyờn tai bin mch mỏu nóo 41 Phm Gia Khi v cng s(2004) tỡnh hỡnh tai bin mch mỏu nóo ti vin tim mch Vit nam t 1996 - 2000, hi tho liờn khoa bỏo cỏo khoa hc Y hc Vit Nam s 8,2004, pp 17-21 42 Mai Huyn(1998) Nghiờn cu s c im tai bin mch mỏu nóo ngi trờn 45 tui ti khoa thn kinh bnh vin Bch Mai t 1995-1997 Lun thc s Y hc, trng i hc Y H Ni 43 Nguyn Th Thoan(2008) Nghiờn cu hiu qa diu tr phu thut bnh nhõn xut huyt nóo Lun tt nghip bỏc s chuyờn khoa II, trng i hc Y H Ni 44 Fewel ME, Thompson BG and Hoff JT(2003) Spontaneous Intracerebral Hemorrhage: a review., Vol 15, 4, pp 1-15 45 JP, Broderick(2005) Advances in the treatment of hemorrhagic stroke: a possible new treatment Cleveland Clinic jounal of Medicine 4, Vol 72, pp 341-344 46 Lờ in Nhi v cng s(2005) iu tr phu thut xut huyt nóo cao huyt ỏp 47 JP, Broderick(2000) Intracerebral hemorrhage in the 21st century Americal of Academy of Neurology, 52nd Annual Meeting, Sandiego, 2FC.001, pp 12-23 48 Brott T et al (1997) Early hemorrhage growth in patients intracerebral hemorrhage., Stroke, Vol 28, pp 1-5 49 Labovitz DL and Sacco R L(2001) Intracerebral Hemorrhage: update, Vol 73, pp 18-36 50 Aur LM and Deinsberger(1989) Endoscopic Surgery Vessus medical treatment for Spontaneous Intracranical Hematoma: a randomized study pp 530-535 51 Zuccarello M and al(1999) Early surgical treatment for supratentorial intracerebral hemorrhage, Vol 30, pp 1833-1839 52 Dission AA and al(1985) Spontaneous Intracerebral Hemorrhage an analysis of factors afecting prognosis Can J Neurol, Vol 12, pp 267-271 53 Juvela S and al(1989) The Treatment of Spontaneous Intracerebral hemorrhage: a prospective randomized trial of surgical and conservative treatment, Vol 70, pp 755-758 54 Chen X, Yang H and Czherig(1961) A prospective randomized trial of surgical and consertive treatment of hypertensive intracerebral Hemorrhage, Vol 19, pp 237-240 55 Butcher K, Baird T, Parson Mand Davis S(2002) Medical management of intracerebral hemorrhage, Vol 12, 4, pp 261-278 56 Sombat Muengtaweepongsa MD, Bancha Seamhan MD(2013) Predicting mortality rate with ICH score in Thai intracerebral hemorrhage patients, Vol 18, 2, pp 131-135 57 Rashid HU et al(2013) Correlation between Intracerebral Hemorrhage Score and surgical outcome of spontaneous intracerebral hemorrhage Bangladesh Med Res Counc pp 1-5 PH LC BNH N MINH HO Bnh nhõn Nguyn Th T, n 62 tui, s nhp vin 40091 Vo vin 0h30 phỳt ngy 16/10/2015 BN tin s tng huyt ỏp nhiu nm, iu tr khụng thng xuyờn ngy trc vo vin BN au u nhiu, nụn, bun nụn ngy trc vo vin BN l m i khỏm vin Bch Mai c chn oỏn tai bin mch mỏu nóo chuyn vin Vit c Lỳc vo vin BN Glasgow 12 im, Huyt ỏp 160/90mmHg, mch 94 ln/phỳt, lit hon ton na ngi phi Chp ct lp vi tớnh: chy mỏu nhu mụ thu thỏi dng trỏn trỏi ng kớnh 50mm, th tớch mỏu t 45ml, khụng cú chy mỏu nóo tht im Hemphill ca BN l im BN cú ch nh m cp cu v c phu thut ly mỏu t, gii to nóo Sau m 10 ngy, BN c chp ct lp vi tớnh kim tra li: mỏu t nhu mụ nóo gim i, cũn phự nóo nh BN vin n nh, Glasgow 14 im, cũn lit, Huyt ỏp: 130/90mmHg Phim chp ct lp vi tớnh BN Trc phu thut: Sau phu thut ngy PH LC BNH N MU I HNH CHNH H tờn: Tui: Gii: Nam N Ngh nghip: Hu trớ Lm rung Nhõn viờn phũng Cụng nhõn Lao ng t Khỏc: a ch: a ch liờn lc: Ngy vo vin: gi.phỳt, ngy / thỏng./ nm Ngy vin: gi.phỳt, ngy / thỏng./ nm II CHUYấN MễN Lớ vo vin: gi th ca bnh Tin s: ỏi thỏo ng Bnh tim mch Tng huyt ỏp Nghin ru TBMMN thoỏng qua Hỳt thuc lỏ TBMMN c Bnh lớ khỏc: Triu chng xut hin: au u Nụn/Bun nụn Lit na ngi Co git Ri lon ý thc Ri lon ngụn ng Ri lon cm giỏc Triu chng khỏc: Thi gian b bnh 7 ngy KHM BNH Ton thõn - Th trng: Bộo Gy Bỡnh thng BMI: - Da niờm mc: Hng Nht Khỏc: - Hch ngoi biờn: - Lụng túc múng: Khỏm thn kinh í thc Tnh L m Ng g Hụn mờ Glasgow: im 12 ụi dõy thn kinh s: Lit dõy thn kinh s s: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Vn ng ch ng - Tay: Lit hon ton Lit khụng hon ton Khụng lit - Chõn Lit hon ton Lit khụng hon ton Khụng lit - Nghim phỏp c lc Barre chi trờn: Dng tớnh m tớnh Barre chi di: Dng tớnh m tớnh Migazzini: m tớnh Dng tớnh Phn x: - Phn x gõn xng bờn lit: Tng Bỡnh thng Gim - Phn x da, niờm mc Phn x da bng: Cú Khụng Phn x da bỡu: Cú Khụng Babinsky: Cú Khụng Hoffman: Cú Khụng - Phn x bnh lớ Trng lc c bờn lit: Tng Gim Bỡnh thng Cm giỏc: - Cm giỏc nụng: Cú Khụng V trớ: - Cm giỏc sõu Cú Khụng V trớ: Ri lon c trũn Cú Khụng Hi chng - HC mng nóo: Cú Khụng - HC tng ỏp lc ni s: Cú Khụng Khỏm c quan b phn khỏc: IV CN LM SNG Chn oỏn hỡnh nh Ct lp vi tớnh Gi th Ca bnh S lng mỏu t: V trớ: ng kớnh mỏu t: Th tớch mỏu t: Chy mỏu nóo tht: Cú Khụng Chy mỏu di lu tiu nóo: Cú Khụng Phự nóo: Cú Khụng Xột nghim khỏc: V IU TR iu tr ni khoa Vo Trc Sau PT Sau PT Sau PT Ra vin PT 1 ngy ngy ngy Th oxy Th mỏy H huyt ỏp An thn Mannitol Truyn dch Khỏng sinh Thuc khỏc ngy vin iu tr ngoi khoa - Thi gian ch nh PT: - Phng phỏp PT - Bin chng +TrongPT: +SauPT: - Kt qu iu tr tin trin tt tin trin xu T vong DANH SCH BNH NHN NGHIấN CU STT H v tờn Gii Tui Ngy vo Ngy Mó bnh Hong Vn Nam 56 vin vin 27-07-2015 09-08-2015 Chim Phm Vn Nam 40 03-08-2015 21-08-2015 28350 Trng Nguyn Th Ngc Nguyn Vn Hu on Tin Dng Nguyn Phựng N Nam Nam Nam 82 64 66 76 01-7-2015 13-8-2015 10-8-2015 13-8-2015 11-7-2015 21-8-2015 20-8-2015 21-8-2015 26451 30515 29651 29919 Kim Phm Vn Tun c Th Nguyn Bu Nam Nam Nam 48 50 75 15-8-2015 19-9-2015 09-9-2015 26-8-2015 28-9-2015 01-10-2015 30835 35487 34052 10 11 Quyn Nguyn ụng H Nguyn Th Nam N 69 62 21-9-2015 26-9-2015 13-10-2015 19-10-2015 35960 40091 12 Tuyn Nguyn Gia Nam 76 06-11-2015 13-11-2015 43211 13 Trng Nguyn Vn Nam 69 11-11-2015 24-11-2015 44567 14 Thanh Nguyn Ngc Nam 61 07-12-2015 20-12-2015 48332 15 16 17 18 Ton Nguyn th Thnh Nguyn Th Lý Phm Minh Phờ Hong Tun N N Nam Nam 52 53 48 52 10-12-2015 20-12-2015 15-2-2016 17-1-2016 07-1-2016 29-12-2015 02-3-2016 29-1-2016 48389 49978 5266 2304 19 Cng Nguyn Vn Nam 61 28-1-2016 03-2-2016 3864 Khm ỏn 27741 20 21 Ninh c Hi Nguyn Ngc Nam Nam 56 44 01-2-2016 01-2-2016 11-2-2016 13-2-2016 4303 4308 22 Khỏnh Nguyn Vn Nam 48 19-2-2016 28-2-2016 6169 23 Dng Hong Vn Nam 34 27-2-2016 10-3-2016 6893 24 25 26 27 28 Cng V Quang Kỡ Nụng Th La inh Bỏ n Nụng Th Hng Nguyn Tin Nam N Nam N Nam 57 30 59 44 53 15-3-2016 22-3-2016 23-3-2016 23-3-2016 26-3-2016 20-4-2016 07-4-2016 07-4-2016 30-3-2016 10-4-2016 7291 7621 7723 7912 8224 29 30 31 32 33 34 Dng Dng Cụng Ng inh Thoang Linh c Hanh Nguyn Th Hnh Th Thng Nguyn Th Nam Nam Nam N Nam N 69 76 52 60 37 61 25-3-2016 28-3-2016 29-3-2016 03-4-2016 09-4-2016 16-4-2016 03-4-2016 24-4-2016 11-4-2016 15-4-2016 18-4-2016 26-4-2016 8321 11412 12562 12991 35 36 Mun Lng Th Kim Nguyn Chớ Ho N Nam 56 80 15-4-2016 10-3-2016 28-4-2016 20-3-2016
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẶC điểm lâm SÀNG, cận lâm SÀNG và ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ PHẪU THUẬT tụ máu TRONG não DO TAI BIẾN MẠCH máu não , ĐẶC điểm lâm SÀNG, cận lâm SÀNG và ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ PHẪU THUẬT tụ máu TRONG não DO TAI BIẾN MẠCH máu não

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn