Đề thi và đáp án môn quản trị ngân hàng

5 274 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/06/2016, 13:55

Đề thi và đáp án môn quản trị ngân hàng Đề thi và đáp án môn quản trị ngân hàng Đề thi và đáp án môn quản trị ngân hàng Đề thi và đáp án môn quản trị ngân hàng Đề thi và đáp án môn quản trị ngân hàng Đề thi và đáp án môn quản trị ngân hàng Đề thi và đáp án môn quản trị ngân hàng Đề thi và đáp án môn quản trị ngân hàng Đề thi và đáp án môn quản trị ngân hàng Đề thi và đáp án môn quản trị ngân hàng ĐÁP ÁN MÔN THI: QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI Câu (3,0 điểm) Khái niệm rủi ro quản trị rủi ro tín dụng? Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại? * Khái niệm rủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng khoản lỗ tiềm tàng ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng, nghĩa khả luồng thu nhập dự tính mang lại từ khoản cho vay ngân hàng thực đầy đủ số lượng thời hạn Theo qui định NHNN: Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổn thất có khả xảy nợ Tổ chức Tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng không thực khả thực phần toàn nghĩa vụ theo cam kết * Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng: Quản trị rủi ro tín dụng việc sử dụng hệ thống biện pháp xác định đo lường rủi ro, lựa chọn chấp nhận rủi ro, quản lý kiểm soát rủi ro để thực định kinh doanh nhằm đạt mục tiêu hiệu an toàn * Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại: Quản trị rủi ro tín dụng hiệu kinh doanh ngân hàng nhằm tối đa hóa lợi ích phạm vi mức độ rủi ro chấp nhận Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng nhằm vào việc khống chế đến mức thấp rủi ro tín dụng, nâng cao mức độ an toàn hoạt động kinh doanh NHTM sách, biện pháp quản lý, giám sát hoạt động tín dụng khoa học hiệu Xây dựng mức giới hạn rủi ro khách hàng nhóm khách hàng Định hướng tỷ lệ vốn tối thiểu tài sản phải từ 8%/tổng tài sản Có trở lên nợ xấu coi tiêu để đánh giá chất lượng tín dụng ngân hàng Tỷ lệ nợ xấu 5%/ tổng dư nợ đánh giá ngưỡng an toàn Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng phải gắn kết với với mục tiêu kinh doanh ngân hàng thương mại mục tiêu kinh doanh tảng để hình thành mục tiêu quản trị Để đạt mục tiêu ngân hàng thương mại phải định hướng chiến lược kinh doanh cụ thể thời kỳ, cụ thể thiết lập cho "Chính sách tín dụng an toàn hiệu quả", nội dung quản trị rủi ro tín dụng Các yếu tố quan trọng thường cấu thành sách tín dụng ngân hàng là: - Mục đích danh mục tín dụng ngân hàng bao gồm đặc điểm danh mục tín dụng tốt xét theo tiêu chí như: loại tín dụng, kỳ hạn tín dụng, độ lớn tín dụng chất lượng tín dụng - Phân hạng thẩm quyền cho vay cán tín dụng Hội đồng tín dụng (quy định mức cho vay tối đa, loại tín dụng phép, chữ ký người có trách nhiệm) - Phân cấp chịu trách nhiệm công việc báo cáo thông tin nội phòng tín dụng - Quy trình tiếp nhận, kiểm tra, đánh giá định đơn xin vay khách hàng - Hồ sơ bắt buộc đơn xin vay, hồ sơ phải lưu giữ ngân hàng (ví dụ: báo cáo tài chính, hợp đồng đảm bảo tín dụng ) - Phân cấp chịu trách nhiệm nội ngân hàng, cụ thể người chịu trách nhiệm trì kiểm tra hồ sơ tín dụng - Các dẫn, định giá hoàn tất hồ sơ đảm bảo tín dụng - Quy định sách quy trình ấn định mức lãi suất tín dụng chung cho tất loại tín dụng, mức phí điều kiện hoàn trả nợ vay - Quy định tiêu chuẩn chất lượng áp dụng cho tất loại hình tín dụng - Quy định giới hạn tối đa, nghĩa quy định tỷ lệ “tổng dư nợ/tổng tài sản” phép tối đa - Quy định lĩnh vực hoạt động ngân hàng, từ hướng tín dụng vào lĩnh vực - Các phương án ưu tiên việc phát hiện, phân tích xử lý tín dụng có vấn đề Chính sách tín dụng ngân hàng mang lại nhiều ưu điểm trình thực cho vay Thông qua sách tín dụng, ngân hàng đạt danh mục tín dụng đa mục đích, làm tăng khả sinh lời, kiểm soát tiềm ẩn rủi ro đáp ứng đòi hỏi từ phía nhà quản lý Đối với cán tín dụng, họ biết cần phải làm bước tiến hành khoản cho vay biết trách nhiệm Câu (1,5 điểm) Xác định tổng nhu cầu khoản Đơn vị tính: tỷ đồng Số tiền dự trữ bắt buộc cho nguồn vốn Nguồn vốn Số tiền Dự trữ bắt buộc Số tiền DTBB Vốn nóng 3.840 4% 153,6 Vốn ổn định 7.480 1% 74,8 Vốn ổn định 2.120 0% Số tiền dự trữ khoản cho nguồn vốn Nguồn vốn nóng: (3.840 – 153,6) x 75% = 2.764,8 Nguồn vốn ổn định: (7.480 – 74,8 ) x 20% = 1.481,04 Nguồn vốn ổn định: 2.120 x 3% = 63,6 Tổng nhu cầu khoản tiền gửi: 2.764,8 + 1.481,04 + 63,6 = 4.309,44 Dư nợ tín dụng tại: 12.000 Mức dư nợ tối đa: 14.400 Tăng trưởng tín dụng = 14.400 x 15% = 2.160 Tổng nhu cầu khoản tiền vay: 2.160 + (14.400 – 12.000) = 4.560 Tổng nhu cầu khoản 4.309,44 + 4.560 = 8.869,44 Câu 3: ( 3,0 điểm) Đơn vị tính: tỷ đồng a/ Xác định vốn tự có ngân hàng COB vào ngày 30/7 Vốn cấp 1: - Vốn điều lệ + Quĩ dự trữ bổ sung VĐL + Quĩ DDTPT nghiệp vụ + Lợi nhuận không chia 18.000 + 1.600 + 6.400 + 8.800 = 34.800 - Các khoản loại trừ vốn cấp 1: 520 + 240 + 2.240 = 3.000  Lợi thương mại: 1.000 - 480 = 520  Các khoản vốn góp vào công ty con: 240  Góp vốn cổ phần vào NHTM khác: 2.240 Vốn cấp = 34.800 – 3.000 = 31.800 - Góp vốn vào công ty thành viên vượt mức: 10% x 31.800 = 3.180 (4.000 – 3.180 ) + ( 3.600 – 3.180 ) + ( 3.880 – 3.180) = 1.940 Tổng vốn góp vào công ty thành viên : 11.480 – 1.940 = 9.540 < 12.720 (40% x 31.800 ) = 12.720 (không trừ phần tăng thêm) Vốn cấp để tính hệ số an toàn = 31.800 – 1.940 = 29.860 Vốn cấp 2: 50% giá trị tăng thêm TSCĐ = 50% x 480 = 240 40% giá trị tăng thêm chứng khoán ĐTư = 40% x 180 = 72 Quĩ dự phòng tài chính: 2.800 Vốn cấp = 240 + 72 + 2.800 + 320 + 100 = 3.532 Giới hạn vốn cấp 2: Vốn cấp ≤ vốn cấp ( thỏa điều kiện) Quĩ dự phòng tài ≤ 1,25%/ Tổng tài sản Có rủi ro Vốn tự có = 29.860 + 3.532 = 33.392 b/ Xác định tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu ( H3) ngày 30/7 ngân hàng thương mại COB cho nhận xét tình hình đảm bảo yêu cầu vốn COB? Tổng TS có rủi ro nội bảng qui đổi Chỉ tiêu Số tiền HS rủi ro Số tiền qui đổi Tiền mặt, vàng 320 0% Đầu tư vào TP NHNN 360 0% Cho khách hàng vay đảm bảo KP NH 80 0% phát hành Cho vay VND TCTD nước 2.240 20% 448 Cho UBND Tỉnh vay 200 20% 40 Cho vay ngoại tệ với Chính phủ VN 1.000 20% 200 Các khoản phải đòi đảm bảo GTCG 720 20% 144 TCTD khác phát hành Các khoản phải đòi TCTC NN 300 20% 60 Kim loại quí (Trừ vàng) 600 20% 120 Các khoản cho vay đảm bảo BĐS 643.200 50% 321.600 Tài sản Có khác 2.400 100% 2.400 Tổng Tài sản Có nội bảng rủi ro 325.012 Tổng TS có rủi ro ngoại bảng qui đổi Chỉ tiêu Số tiền HSĐC HS rủi ro Số tiền qui đổi Bảo lãnh giao hàng 360 20% 0% HĐ bán USD 90 ngày 200 2% 100% HĐ hoán đổi LS kỳ hạn 2,5 năm 3.400 2% 100% 68 Tổng TS có rủi ro ngoại bảng qui đổi 72 Tổng Tài sản Có rủi ro qui đổi = 325.012 + 72 = 325.084 Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu ( H3) ngày 30/7 NHTM COB Như vậy, ngân hàng COB thực tốt tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo qui định NHNN H3= 10,27% > 9% Mức độ rủi ro giảm, điều tác động tốt đến hoạt động kinh doanh ngân hàng hạn chế rủi ro khoản, rủi ro tín dụng… Tuy nhiên, lợi nhuận ngân hàng bị giảm sút Câu ( 2,5 điểm) Đơn vị tính: 1.000.000 đồng a/ Xác định mức dự trữ phù hợp cho ngân hàng? Số tiền dự trữ bắt buộc: (138.170 + 356.616 + 310.044) x 3% = 24.144,9 Số tiền Dự trữ toán (138.170 + 356.616 + 310.044 + 27.046 ) x 7% = 58.231,32 Tổng số tiền dự trữ = 24.144,9 + 58.231,32 = 82.376,22 b/ Xác định tỷ lệ chi phí hòa vốn cho nguồn vốn tài trợ từ bên tỷ lệ chi phí vốn sau thuế bình quân Nguồn vốn Số dƣ Lãi suất Chi phí lãi Tiền gửi TCKT 138.170 - Tiền gửi toán 71.448 3% 2.143,44 - TG kỳ hạn ≤ 12 tháng 66.722 6,1% 4.070,042 Tiền gửi cá nhân 356.616 - Tiền gửi toán 56.486 3% 1.694,58 - TGTK kỳ hạn ≤12 tháng 125.012 6,4% 8.000,768 - TGTK kỳ hạn > 12 tháng 175.118 6,5% 11.382,67 Phát hành GTCG 310.044 - Kỳ phiếu 124.792 6,25% 7.799,5 - Trái phiếu 125.934 7,85% 9.885,819 - Chứng TG tháng 59.318 6,8% 4.033,624 Vốn vay 27.046 - Vay NHNN 7.220 3,4% 245,48 - Vay Tổ chức tín dụng 19.826 5,48% 1.086,4648 Vốn tài trợ ủy thác Chính phủ 0% 8.816 840.692 50.342,3878 Chi phí lãi = 50.342,3878 Tổng chi phí = 100.684,7756 Chi phí phi lãi = 100.684,7756 – 50.342,3878 = 50.342,3878 Tổng tài sản = tổng nguồn = 840.692 + 3.421.000 = 4.261.692 Tài sản có sinh lời = (1- 10,5%) x 4.261.692 = 3.814.214,34 * Tỷ lệ chi phí vốn bình quân sau thuế Vốn chủ sở hữu = 3.421.000 ROE = 9% Lợi nhuận sau thuế = 9% x 3.421.000 = 307.890 Tỷ lệ chi phí vốn bình quân sau thuế 10,76 % + 2,64 % = 13,4% c/ Nếu ngân hàng muốn lợi nhuận tăng 30% với ROE tỷ lệ chi phí vốn bình quân sau thuế không đổi Tỷ lệ sinh lời tối thiểu vốn chủ không thay đổi = 10,76% Tỷ lệ chi phí vốn tài trợ từ bên không đổi Lợi nhuận tăng 30% = 130% x 307.890 = 400.257 Nếu ngân hàng muốn tăng lợi nhuận tỷ lệ sau thuế bình quân không đổi tài sản Có sinh lời ngân hàng tăng với số tiền là: Tài Sản có sinh lời tăng = – 3.814.214,34 = 1.145.599,78639
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi và đáp án môn quản trị ngân hàng, Đề thi và đáp án môn quản trị ngân hàng, Đề thi và đáp án môn quản trị ngân hàng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay