Cơ chế hành chính một cửa trong lĩnh vực quản lý đất đai ở huyện tứ kỳ, tỉnh hải dương

105 110 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2016, 21:13

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM THỊ HỒNG CƠ CHẾ HÀNH CHÍNH "MỘT CỬA" TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ở HUYỆN TỨ KỲ, TỈNH HẢI DƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH HÀ NỘI - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM THỊ HỒNG CƠ CHẾ HÀNH CHÍNH "MỘT CỬA" TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ở HUYỆN TỨ KỲ, TỈNH HẢI DƢƠNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHÍ MẠNH HỒNG XÁC NHẬN CỦA GVHD XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ PGS.TS PHÍ MẠNH HỒNG PGS.TS PHẠM VĂN DŨNG HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam kết công trình nghiên cứu riêng dƣới hƣớng dẫn khoa học PGS.TS Phí Mạnh Hồng Các số liệu, tài liệu luận văn nêu trung thực, đảm bảo tính khách quan, khoa học Các tài liệu tham khảo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng Tác giả Phạm Thị Hồng LỜI CẢM ƠN Để thực hoàn thành đƣợc luận văn này, nhận đƣợc quan tâm, giúp đỡ nhƣ đóng góp quý báu nhiều cá nhân tập thể Trƣớc tiên, xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo trƣờng đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, Ban lãnh đạo thầy cô Khoa Kinh tế trị trƣờng tạo điều kiện thuận lợi cho đƣợc học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin bày tỏ kính trọng lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Phí Mạnh Hồng - ngƣời tận tình hƣớng dẫn, bảo truyền đạt kinh nghiệm quý báu nghiên cứu khoa học cho thời gian qua Tôi xin đƣợc gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, cán bộ, công chức Phòng tài nguyên - môi trƣờng, Bộ phận tiếp nhận trả kết huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dƣơng cung cấp cho thông tin hữu ích, đến ngƣời dân địa bàn huyện tham gia trả lời phiếu khảo sát Cuối cùng, xin đƣợc cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên, khích lệ, giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu luận văn Mặc dù cố gắng nhƣng luận văn tránh khỏi sai sót, kính mong nhận đƣợc bảo, góp ý quý thầy cô bạn bè đồng nghiệp để luận văn đƣợc hoàn thiện Tác giả Phạm Thị Hồng MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC HÌNH iii DANH SƠ ĐỒ iii PHẦN MỞ ĐẦU .1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CƠ CHẾ HÀNH CHÍNH "MỘT CỬA" TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ở ĐỊA PHƢƠNG 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2 Một số vấn đề chế hành "một cửa" lĩnh vực quản lý đất đai địa phƣơng 1.2.1 Các khái niệm .9 1.2.2 Quy trình cách thức thực TTHC lĩnh vực quản lý đất đai theo chế "một cửa" địa phương .14 1.2.3 Những yếu tố tác động đến việc thực chế hành "một cửa" lĩnh vực quản lý đất đai địa phương 18 1.2.4 Điều kiện để thực thành công chế "một cửa" quản lý đất đai địa phương 23 1.2.5 Tiêu chí đánh giá việc thực chế hành "một cửa" lĩnh vực quản lý đất đai địa phương 25 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 28 2.1 Phƣơng pháp thu thập liệu .28 2.1.1 Phương pháp thu thập liệu thứ cấp 28 2.1.2 Phương pháp thu thập liệu sơ cấp .29 2.2 Phƣơng pháp phân tích xử lý liệu .35 2.2.1 Phân tích xử lý liệu thứ cấp 35 2.2.2 Phân tích xử lý liệu sơ cấp .35 2.3 Quy trình nghiên cứu: 36 CHƢƠNG 3: CƠ CHẾ HÀNH CHÍNH "MỘT CỬA" TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ở HUYỆN TỨ KỲ, TỈNH HẢI DƢƠNG 39 3.1 Tổng quan huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dƣơng Bộ phận tiếp nhận trả kết theo chế "một cửa" huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dƣơng .39 3.1.1 Tổng quan huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương 39 3.1.2 Tổng quan Bộ phận tiếp nhận trả kết theo chế "một cửa" huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương .42 3.2 Các TTHC đất đai quy trình giải TTHC đất đai huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dƣơng 45 3.2.1 Các TTHC đất đai tiếp nhận giải phận cửa Huyện Tứ Kỳ bao gồm: .45 3.2.2 Quy trình giải TTHC đất đai theo mô hình cửa áp dụng phận cửa huyện Tứ Kỳ: 48 3.3Quá trình triển khai thực chế hành "một cửa" lĩnh vực quản lý đất đai huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dƣơng 50 3.3.1 Thuận lợi khó khăn 50 3.3.2 Quá trình triển khai thực 52 3.3.3 Kết tích cực đạt 53 3.4Đánh giá kết thực chế hành "một cửa" lĩnh vực quản lý đất đai huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dƣơng 55 3.4.1 Những khía cạnh tích cực .55 3.4.2 Những hạn chế tồn nguyên nhân 63 CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CHẾ HÀNH CHÍNH "MỘT CỬA" TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI .71 Ở HUYỆN TỨ KỲ, TỈNH HẢI DƢƠNG 71 4.1 Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp có chứng thực 71 4.2 Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC 71 4.3 Nâng cao phẩm chất lực CB, CC 72 4.3.1 Về phía cán bộ, công chức .73 4.3.2 Về phía lãnh đạo huyện 74 4.4 Tăng cƣờng công tác truyền thông 76 4.5 Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát .78 KẾT LUẬN .80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa BPMC Bộ phận cửa CB, CC Cán bộ, công chức CCHC Cải cách hành CCHCNN Cải cách hành nhà nƣớc CCTTHC Cải cách thủ tục hành GCN GCNQSDĐ HCNN Hành nhà nƣớc HĐND Hội đồng nhân dân 10 UBND Ủy ban nhân dân 11 VPCP Văn phòng phủ Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất i DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Diện tích đất theo mục đích sử dụng tính đến 01/01/2015 40 Bảng 3.2: Diện tích đất theo mục đích sử dụng qua năm 41 Bảng 3.3 Số lƣợng hồ sơ tiếp nhận giải năm 2012 2013 53 Bảng 3.4: Bảng tổng hợp kết cắt giảm thời gian thực TTHC lĩnh vực QLĐĐ trƣớc sau thực chế "một cửa" huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dƣơng 54 Bảng 3.5: Bảng tổng hợp ý kiến ngƣời dân 55 Bảng 3.6: Bảng tổng hợp kết đánh giá ý kiến ngƣời dân 58 ii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Sơ đồ quy trình thực TTHC lĩnh vực quản lý đất đai theo chế "một cửa" địa phƣơng 14 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Khung lý thuyết nghiên cứu chế hành "một cửa" lĩnh vực quản lý đất đai địa phƣơng 38 iii - Trẻ hóa đội ngũ cán sở đảm bảo tiêu chuẩn, tính liên tục, tính kế thừa Học tập, bồi dƣỡng phải đƣợc xem mục đích phấn đấu tiêu đánh giá công chức năm, nhƣng không nên trọng đề cao "chuẩn" cấp Nếu lấy cấp làm tiêu chuẩn bổ nhiệm đánh giá CB, CC họ tìm cách có đƣợc cấp cách, dẫn đến tình trạng không thực chất Điều quan trọng học tập, bồi dƣỡng phải cung cấp bổ sung kỹ năng, nghiệp vụ cho công việc cụ thể tập trung vào kiến thức thực tiễn Để làm đƣợc điều phải xây dựng đƣợc chƣơng trình đào tạo cụ thể cho đối tƣợng cụ thể khác nhau, đồng thời sát với yêu cầu quản lý nhà nƣớc b) Quan tâm đến chế độ đãi ngộ CB, CC Thực tế cho thấy tình trạng CB, CC làm việc cho xong, thiếu trách nhiệm nhiệt tình giải thích hƣớng dẫn công dân hoàn thành hồ sơ Điều đƣợc giải thích phần chế độ đãi ngộ chƣa thực mức khiến cho CB, CC không thực thoải mái yên tâm làm việc, từ tạo không khí làm việc ức chế, gây xúc cho ngƣời dân - Chế độ lƣơng, thƣởng Nếu chế độ tiền lƣơng, thƣởng đảm bảo nguồn thu nhập chủ yếu viên chức, công chức, đảm bảo sống ngƣời lao động máy hành nhà nƣớc họ yên tâm phục vụ lâu dài Do đó, việc cần làm có thay đổi cách tính lƣơng Lƣơng, thƣởng phải đƣợc gắn trực tiếp với vai trò cán công chức chất lƣợng công việc họ, theo phƣơng châm "làm hƣởng ít, làm nhiều hƣởng nhiều, không làm không hƣởng" 75 Để làm đƣợc điều lại cần phải có khuôn khổ chuẩn mực định để đánh giá công chất lƣợng thực thi công việc, để phân biệt cá nhân làm tốt chƣa tốt để có cách xử lý thích hợp - Quy chế thƣởng phạt Ngoài việc thay đổi chế độ lƣơng, thƣởng, cần xây dựng quy chế thƣởng phạt công bằng: có công thƣởng, làm sai phạt, không phân biệt cấp cấp dƣới Thƣởng để khuyến khích, động viên CB, CC có thêm việc làm tốt nhƣng phạt nghĩa làm nhụt ý chí phấn đấu làm cho CB, CC cảm thấy tự ti Thƣởng phạt nhƣ cho đúng, cho hiệu nghệ thuật ngƣời lãnh đạo Quy chế thƣởng - phạt đƣợc áp dụng công tác tra, kiểm tra: khen thƣởng kịp thời, động viên khuyến khích cán bộ, công chức có tâm huyết, có trách nhiệm công việc; xử phạt nghiêm minh cán bộ, công chức có hành vi vi phạm đạo đức công vụ gây khỏ khăn, phiền hà cho nhân dân 4.4 Tăng cƣờng công tác truyền thông Công tác thông tin, tuyên truyền phải đƣợc thực thƣờng xuyên, liên tục, cập nhật để chủ trƣơng, sách Đảng Nhà nƣớc đến đƣợc với ngƣời dân, đƣợc ngƣời dân hiểu đồng tình ủng hộ Muốn vậy, cần phải xây dựng đƣợc chiến lƣợc truyền thông rõ ràng, xác định cụ thể đối tƣợng mục tiêu, nội dung truyền thông hình thức truyền thông (lựa chọn kênh thông tin) * Đối tƣợng mục tiêu - Đội ngũ lãnh đạo cán Lãnh đạo cán phải có nhận thức quản điểm đúng, phải hiểu thông suốt tất nội dung, nhiệm vụ mục tiêu CCHC nhƣ CCTTHC thông qua chế "một cửa" lĩnh vực nhạy cảm lĩnh 76 vực đất đai tổ chức thực hóa đƣờng lối, chủ trƣơng Đảng, sách, pháp luật Nhà nƣớc CB, CC phận tiếp nhận xử lý hồ sơ phải hiểu thông suốt TTHC, quy trình, quy định Nhà nƣớc giải thích cho dân hiểu, hƣớng dẫn dân làm Cho nên, đội ngũ lãnh đạo cán đối tƣợng cần đƣợc thông tin tuyên truyền - Công dân tổ chức Công dân tổ chức cần đƣợc tuyên truyền phổ biến diện phận cửa lợi ích chế "một cửa" lĩnh vực đất đai, TTHC lĩnh vực đất đai để tránh tình trạng lợi dụng quan hệ đến thẳng quan chuyên môn giải công việc mà không qua phận cửa, để biết phải làm làm gì, tránh bị hạch sách, nhũng nhiễu * Nội dung truyền thông phải làm rõ đƣợc: - Sự diện phận cửa - Lợi ích chế "một cửa" CCTTHC - Các TTHC khoản phí lệ phí theo quy định lĩnh vực đất đai - Các TTHC ban hành sửa đổi, bổ sung * Hình thức truyền thông - Cần niêm yết công khai, đầy đủ, rõ ràng TTHC phận cửa dƣới dạng danh mục, sơ đồ Tuy nhiên, hình thức có tác dụng với thông tin đơn giản Với thông tin phức tạp việc sử dụng cẩm nang hay sổ tay in sẵn hiệu hơn; 77 - Đẩy mạnh truyền thông thông qua phƣơng tiện truyền thông nhƣ đài, báo địa phƣơng, ấn phẩm quan hành nhƣ sách hƣớng dẫn, tờ rơi, qua hội nghị, hội thảo; - Cần xây dựng website riêng cho phận cửa Bộ phận cửa đăng lên website nội dung TTHC, quy trình, giấy tờ cần thiết, khoản phí lệ phí nhƣ thông tin khác để công dân tìm hiểu, nhƣ giảm bớt đƣợc áp lực giải thích hƣớng dẫn, đồng thời hƣớng đến thực chế "một cửa" điện tử - Việc tăng cƣờng truyền thông thông qua tổ chức trị - xã hội, tổ chức quần chúng hội nghề nghiệp địa phƣơng nhƣ Hội phụ nữ, Đoàn thành niên, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, v.v…là kênh quan trọng Đây hạt nhân nòng cốt tuyên truyền kiến thức đến ngƣời dân Để cán tổ chức làm nhiệm vụ mình, lãnh đạo huyện cần có đạo, định hƣớng nội dung quan trọng, thiết thực cần có phối hợp quan chuyên môn việc tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền Có thể nói, giải pháp đƣợc thực thƣờng xuyên, liên tục mang lại hiệu tích cực CCTTHC nói chung hoàn thiện chế "một cửa" lĩnh vực quản lý đất đai nói riêng, đồng thời nâng cao đƣợc ý thức trách nhiệm ngƣời dân hoạt động giám sát nâng cao tinh thần trách nhiệm cán bộ, công chức trinh thực thi nhiệm vụ đƣợc giao đảm bảo khoa học, chuyên nghiệp 4.5 Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát Công tác kiểm tra, giám sát nhằm chấn chỉnh sai sót trình thực hiện, phát bất hợp lý quy trình giải TTHC ban hành; giúp lãnh đạo tháo gỡ khó khăn đạo thống cách giải TTHC; phát hành vi vi phạm đạo đức công vụ có biện pháp xử lý kịp thời 78 Để thực tốt công tác tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực chế "một cửa" lĩnh vực đất đai huyện Tứ Kỳ, cần thực giải pháp sau: - Tổ chức kiểm tra đột xuất, không thông báo trƣớc địa điểm, nhƣ thời gian khiến cho công tác kiểm tra đƣợc khách quan - Thƣờng xuyên tổ chức kiểm tra nội bộ, kiểm tra công vụ đổi với cán bộ, công chức; - Có thể kiểm tra sổ sách ghi chép việc tiếp nhận trả kết hồ sơ phận "một cửa" - Tuyên truyền, động viên nhân dân tham gia công tác giám sát thông qua phiếu điều tra thăm dò tổ chức, công dân có nhu cầu giải TTHC địa phƣơng; - Dựa kết tra, kiểm tra kênh đánh giá khác, cần có chế tài khen thƣởng - kỷ luật công minh, rõ ràng; - Xây dựng ban hành quy định, quy chế làm sở để nhân dân phát huy vai trò giám sát hoạt động quản lý nhà nƣớc nhƣ quy định khiếu nại, tố cáo, tiếp dân, v.v…; - Đảm bảo dƣờng dây nóng lúc trạng thái sẵn sàng tiếp nhận ý kiến phản ánh công dân 79 KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu, điều tra, khảo sát tình hình thực tế việc thực chế hành "một cửa" lĩnh vực quản lý đất đai huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dƣơng, tác giả rút đƣợc số kết luận nhƣ sau: Thứ nhất, công tác quản lý đất đai chế hành "một cửa" huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dƣơng thời gian qua đạt đƣợc kết tích cực nhƣ giải đƣợc nhiều hồ sơ hơn, rút ngắn đƣợc thời gian giải TTHC liên quan đến đất đai, từ tạo điều kiện cho công dân tổ chức phát triển kinh tế việc tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí lại Tuy nhiên, công tác quản lý đất đai chế hành "một cửa' hạn chế gây khó khăn cản trở ngƣời dân nhƣ bất cập công tác chứng thực y, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất (GNC), thủ tục hành rƣờm rà, chƣa hợp lý, công tác cán bộ, công tác truyền thông công tác kiểm tra, giám sát Thứ hai, xuất phát từ thực trạng quản lý đất đai chế hành "một cửa" huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dƣơng, tác giả mạnh dạn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý đất đai chế hành "một cửa" địa phƣơng này, bao gồm: chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp có chứng thực; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC; nâng cao phẩm chất lực CB, CC; Tăng cƣờng công tác truyền thông tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát Với giải pháp đề xuất, tác giả đƣa nhiệm vụ cụ thể cần thực 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nguyễn Văn Cƣờng, 2011 Cải cách hành số quốc gia kinh nghiệm vận dụng vào Việt Nam Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 197 Phan Huy Đƣờng, 2012 Quản lý nhà nước kinh tế Hà Nội: NXB Đại học quốc gia Hà Nội Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Hà Nội, tháng 11 năm 2013 Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013 Luật đất đai năm Hà Nội, tháng 11 năm 2013 Nguyễn Hồng Sơn Phan Huy Đƣờng, 2013 Khoa học quản lý Hà Nội: NXB Đại học quốc gia Hà Nội Nguyễn Khắc Thái Sơn, 2007 Giáo trình quản lý nhà nước đất đai Hà Nội: NXB Nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Thị Thanh, 2011 Cải cách thủ tục hành theo chế cửa số UBND huyện thuộc tỉnh Quảng Nam Luận văn thạc sỹ quản lý kinh tế Trƣờng đại học kinh tế Nguyễn Đình Thọ, 2011 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh Hà Nội: NXB Lao động Xã hội Thủ tƣớng Chính phủ, 2010 Nghị định 63/2010/NĐ-CP Chính phủ kiểm soát thủ tục hành Hà Nội, tháng năm 2010 10.Thủ tƣớng Chính phủ, 2011 Nghị số 30c/NQ-CP Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 Hà Nội, tháng 11 năm 2011 81 11 Thủ tƣớng Chính phủ, 2007 Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg, Quy chế Thực chế cửa, chế cửa liên thông quan hành nhà nước địa phương Hà Nội, tháng năm 2007 12 Thủ tƣớng Chính phủ, 2001 Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 phê duyệt Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2001-2010 Hà Nội, tháng năm 2001 13 Thủ tƣớng Chính phủ, 2007 Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg việc ban hành quy chế thực chế cửa địa phương Hà Nội, tháng năm 2003 14 Thủ tƣớng Chính phủ, 2007 Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/1/2007 phê duyệt Đề án đơn giản hóa TTHC lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 Hà Nội, tháng năm 2003 15 Thủ tƣớng Chính phủ, 1994 Quyết định số 38/CP cải cách bước TTHC giải công việc công dân tổ chức Hà Nội, tháng năm 1994 16 Thủ tƣớng Chính phủ, 2007 Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg Thủ tướng phủ ban hành Quy chế thực chế cửa, cửa liên thông quan hành nhà nước địa phương Hà Nội, tháng năm 2007 17.Lƣơng Thị Phƣơng Thúy, 2010 Cải cách thủ tục hành theo chế cửa quan hành nhà nước địa phương (Qua thực tiễn tỉnh Bắc Giang Luận văn thạc sỹ luật học Trƣờng đại học Quốc gia Hà Nội 18.Nguyễn Tất Vũ, 2014 Cải cách thủ tục hành quản lý đất đai huyện Đông Anh Luận văn thạc sỹ quản lý kinh tế Trƣờng đại học kinh tế Tiếng Anh 22 Hair, Black, Babin, Anderson, Tatham, 2006 Multivariate Data Analysis Prentical-Hall International, Inc 82 PHỤ LỤC Phụ lục 1: PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN Ngày …… / …… / …… (Đây phiếu thăm dò vô danh) Số: ………… Nhằm nâng cao chất lƣợng cung cấp dịch vụ công lĩnh vực đất đai Bộ phận tiếp nhận trả kết huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dƣơng (Bộ phận cửa), cần ý kiến đóng góp xác thực tế ông/bà cách trả lời chân thực câu hỏi dƣới Những ý kiên ông/bà chắn tạo thành sở quan trọng để cải thiện nâng cao hiệu hoạt động Bộ phận này, giúp công dân tổ chức có đƣợc lợi ích điều kiện thuận lợi đến giải công việc hành liên quan đến đẩ đai Bộ phận Ông/bà trả lời câu hỏi cách đánh dấu (x) vào phƣơng án trả lời cột từ (3) đến (7) dƣới đây: Rất STT Phát biểu (1) (2) Bộ phận cửa đƣợc bố trí gần chỗ để xe, thuận tiện, dễ tìm Bộ phận cửa có ghế chờ, nƣớc non điều kiện hỗ trợ đầy đủ, thoải mái cho công dân Bộ phận cửa có trang thiết bị phục vụ công việc đại (máy tính, máy fax,…) Cán bộ, công chức hiểu đƣợc yêu cầu ông/bà cách dễ dàng nhanh chóng đồng ý (3) Đồng Không Không đphngný ý không ả đối (4) (5) đồng ý (6) Rất không đồng ý (7) Rất Đồng Không đphngný Không Rất S1 1 1 k đ đồ ng ý k h đồn g ý Rất Đồng Không đphngný Không Rất S k h ô n 23 24 25 đồ Ln g y c ủ b ộ p h 2 nh c h c ủ a ó ô n g / b Ô T p n g a ửi h ệ c n g / b ậ n h m ộ i h ả i t g c i a đ i ửa nhiều lần lấy l i đƣợc k ế t í Q N r h B b ò m đ ế n q u ả t h ƣ Thời gian trả g ó p b ộ kết cho p ông/bà h so với phiếu ậ hẹn n T m h C ủ n ộ t c ý t ụ b c ộ , Ý kiến khác ông/bà: [...]... nghiên cứu và một số vấn đề cơ bản về cơ chế hành chính "một cửa" trong lĩnh vực quản lý đất đai ở địa phƣơng Chƣơng 2: Phƣơng pháp và thiết kế nghiên cứu Chƣơng 3: Cơ chế hành chính "một cửa" trong lĩnh vực quản lý đất đai ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dƣơng Chƣơng 4: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế hành chính "một cửa" trong lĩnh vực quản lý đất đai ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dƣơng 4 CHƢƠNG 1: TỔNG... quả quản lý đất đai thông qua cơ chế hành chính "một cửa" ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dƣơng?" 2 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nhận diện những hạn chế, bất cập trong lĩnh vực quản lý đất đai và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập đó, luận văn đề xuất một số giải pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất đai thông qua cơ chế hành chính "một cửa" ở huyện Tứ Kỳ,. .. huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dƣơng 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa những vấn đề chung về tình hình quản lý đất đai ở Việt Nam; về cơ chế hành chính "một cửa" trong lĩnh vực quản lý đất đai ở Việt Nam; - Phân tích, đánh giá tình hình quản lý đất đai thông qua cơ chế hành chính "một cửa" ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dƣơng; chỉ ra đƣợc những yếu kém, hạn chế, bất cập và nguyên nhân của chúng trong lĩnh vực này;... một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất đai thông qua cơ chế hành chính "một cửa" ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dƣơng 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn là cơ chế hành chính "một cửa" trong lĩnh vực quản lý đất đai ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dƣơng 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: luận văn phân tích và đánh giá tình hình quản lý đất đai. .. thiệu và trình bày một số vấn đề lý luận về cơ chế "một cửa" , tình hình CCTTHC theo cơ chế "một cửa" tại cơ quan hành chính nhà nƣớc ở Bắc Giang và phƣơng hƣớng tăng cƣờng hiệu quả CCTTHC theo cơ chế "một cửa" tại cơ quan hành chính nhà nƣớc ở Bắc Giang nói chung (chứ không cụ thể hóa trong lĩnh vực quản lý đất đai) Nguyễn Tất Vũ, Cải cách thủ tục hành chính trong quản lý đất đai ở huyện Đông Anh, Hà... công cuộc CCTTHC ở địa phƣơng mình, tác giả đã chọn đề tài "Cơ chế hành chính "một cửa" trong lĩnh vực quản lý đất đai ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương" để tìm hiểu và nghiên cứu 2 Để giải quyết vấn đề này, tác giả cố gắng nghiên cứu để tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi "Công tác quản lý đất đai thông qua cơ chế hành chính "một cửa" đang đƣợc thực hiện nhƣ thế nào ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dƣơng và Làm... qua cơ chế hành chính "một cửa" ở một đơn vị cấp huyện; 3 - Về không gian: luận văn phân tích tình hình quản lý đất đai thông qua cơ chế hành chính "một cửa" tại địa bàn huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dƣơng - Về thời gian: từ khi Bộ phận "một cửa" huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dƣơng đƣợc thành lập và đi vào hoạt động (2012) đến nay 4 Ý nghĩa nghiên cứu đề tài - Phân tích, đánh giá tình hình quản lý đất đai thông qua cơ. .. hiện các TTHC trong lĩnh vực quản lý đất đai theo cơ chế "một cửa" ở địa phương a) Quy trình thực hiện các TTHC trong lĩnh vực quản lý đất đai theo cơ chế "một cửa" ở địa phƣơng Lãnh đạo huyện Hình 1.1 Sơ đồ quy trình thực hiện TTHC trong lĩnh vực quản lý đất đai theo cơ chế "một cửa" ở địa phƣơng 14 Quy trình giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế "một cửa" có thể đƣợc diễn giải khái quát nhƣ sau: 1... theo cơ chế "một cửa" ; hoạt động và nhiệm vụ của Bộ phận một cửa; quyền hạn và trách nhiệm của mỗi phòng ban, cán bộ và công chức; tổng hợp kết quả thực hiện CCTTHC theo cơ chế "một cửa" trong một số lĩnh vực trong đó có lĩnh vực quản lý đất đai; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện CCTTHC theo cơ chế "một cửa" tại một số UBND huyện, thị xã tỉnh Quảng Nam 8 Nguyễn Lƣơng Bằng, Cơ chế "một cửa" trong. .. mà ngƣời dân chƣa hài lòng, trong đó có những vấn đề liên quan đến đất đai Vì vậy, việc đánh giá cụ thể về tình hình thực hiện cơ chế hành chính "một cửa" trong lĩnh vực quản lý đất đai để tìm ra nguyên nhân của những bất cập, trên cơ sở đó kiến nghị giải pháp hoàn thiện cơ chế hành chính "một cửa" trong lĩnh vực quản lý đất đai đang là yêu cầu đặt ra cho huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dƣơng Từ những lí do nêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ chế hành chính một cửa trong lĩnh vực quản lý đất đai ở huyện tứ kỳ, tỉnh hải dương , Cơ chế hành chính một cửa trong lĩnh vực quản lý đất đai ở huyện tứ kỳ, tỉnh hải dương , Cơ chế hành chính một cửa trong lĩnh vực quản lý đất đai ở huyện tứ kỳ, tỉnh hải dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn