Đề tài NGĂN NGỪA VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ PHÍ DỊCH VỤ CÁC KHU CHUNG CƯ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

95 1,111 2
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2016, 19:53

Đề tài NGĂN NGỪA VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ PHÍ DỊCH VỤ CÁC KHU CHUNG CƯ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Đề tài NGĂN NGỪA VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ PHÍ DỊCH VỤ CÁC KHU CHUNG CƯ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Đề tài NGĂN NGỪA VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ PHÍ DỊCH VỤ CÁC KHU CHUNG CƯ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Đề tài NGĂN NGỪA VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ PHÍ DỊCH VỤ CÁC KHU CHUNG CƯ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Đề tài NGĂN NGỪA VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ PHÍ DỊCH VỤ CÁC KHU CHUNG CƯ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Đề tài NGĂN NGỪA VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ PHÍ DỊCH VỤ CÁC KHU CHUNG CƯ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Đề tài NGĂN NGỪA VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ PHÍ DỊCH VỤ CÁC KHU CHUNG CƯ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Đề tài NGĂN NGỪA VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ PHÍ DỊCH VỤ CÁC KHU CHUNG CƯ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Đề tài NGĂN NGỪA VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ PHÍ DỊCH VỤ CÁC KHU CHUNG CƯ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Đề tài NGĂN NGỪA VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ PHÍ DỊCH VỤ CÁC KHU CHUNG CƯ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI GVHD: TS Nguyễn Ngọc Hiếu BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: NGĂN NGỪA VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ PHÍ DỊCH VỤ CÁC KHU CHUNG CƢ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN Giảng viên hƣớng dẫn: TS Nguyễn Ngọc Hiếu Sinh viên thực hiện: Cao Thị Luân Lý Lớp: kh11-Đô thị HÀ NỘI - 2014 Khóa luận tốt nghiệp Trang GVHD: TS Nguyễn Ngọc Hiếu MỤC LỤC MỤC LỤC MỤC LỤC BẢNG MỤC LỤC HÌNH MỤC LỤC ẢNH DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT LỜI NÓI ĐẦU PHẦN MỚ ĐẦU Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu 10 Kết cấu luận văn 10 CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ TRANH CHẤP TRONG QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƢ 11 1.1 NHÀ CHUNG CƢ 11 1.1.1.Một số khái niệm 11 1.1.2 Phân loại chung cƣ 14 a Phân loại theo sở hữu 14 b Phân loại theo kiến trúc chiều cao tầng 14 c Phân loại theo thời gian hình thành 15 d Phân loại chung cƣ theo giá trị 15 1.1.3 Đặc điểm chung cƣ 17 1.1.4 Vị trí chung cƣ việc phát triển đô thị 18 1.2 CƠ SỞ PHÁP LÝ GIẢI QUYẾT, QUY ĐỊNH CHUNG VÀ NHỮNG TIỀN LỆ ĐÃ CÓ LIÊN QUAN TỚI QUẢN LÝ SỬ DỤNG CHUNG CƢ 19 1.2.1 Các nội dung quản lý nhà nƣớc sử dụng nhà chung cƣ 19 a Phân định phần sở hữu riêng chung nhà chung cƣ 19 b Nội dung tổ chức quản lý vận hành nhà chung cƣ 21 c Nội dung chi phí dịch vụ nhà chung cƣ 21 d Nội dung Quyền, trách nhiệm chủ thể quản lý sử dụng chung cƣ 25 e Giải tranh chấp xử lý vi phạm 29 1.2.2 Tổ chức máy quản lý nhà chung cƣ 32 1.3 CÁC TRANH CHẤP CẦN GIẢI QUYẾT TRONG QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƢ HIỆN NAY 33 1.3.1 Các bên tham gia quản lý sử dụng nhà chung cƣ 33 1.3.2 Các tranh chấp quyền sở hữu chung, riêng 35 1.3.3 Các tranh chấp liên quan tới phí dịch vụ 36 1.4 TIỂU KẾT CHƢƠNG 37 CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI, TÌNH HUỐNG TRANH CHẤP TẠI CHUNG CƢ KEANGNAM VÀ GOLDEN WESTLAKE 38 2.1 TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP, XUNG ĐỘT TẠI CÁC CHUNG CƢ HÀ NỘI 38 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG 40 Khóa luận tốt nghiệp Trang GVHD: TS Nguyễn Ngọc Hiếu 2.3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 41 2.3.1 Tranh cấp chung cƣ Keangnam 41 a Giới thiệu chung cƣ Keangnam 41 b Diễn biến tranh chấp xảy 42 c Phân tích nguyên nhân 47 2.3.2 Tranh chấp chung cƣ Golden Westlake 50 a Chung cƣ Golden Westlake 50 b Diễn biến tranh chấp 50 c Phân tích nguyên nhân tranh chấp 56 2.4 So sánh tranh chấp hai tình 59 2.4.1 Giống 59 2.4.2 Khác 60 2.5 ĐÁNH GIÁ VÀ TÌM NGUYÊN NHÂN TRANH CHẤP 61 2.5.1 Đánh giá 61 2.5.2 Phân tích nguyên nhân 62 a Từ phía CĐT, doanh nghiệp quản lý vận hành 62 b Từ phía cƣ dân cộng đồng 65 c Từ phía nhà nƣớc 66 2.6 TIỂU KẾT CHƢƠNG 72 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA VÀ GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP Ở CHUNG CƢ 74 3.1 CƠ SỞ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 74 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NGĂN NGỪA VÀ GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP Ở CHUNG CƢ 75 3.2.1 Giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm chủ đầu tƣ 75 3.2.2 Giải pháp cho cƣ dân, ban quản trị 77 3.2.3 Giải pháp từ phía quan nhà nƣớc 78 a Xây dựng Hoàn thiện hệ thống pháp luật 78 b Tổ chức máy hoạt động hiệu 80 PHẦN KẾT LUẬN 83 KẾT LUẬN 83 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC 88 Khóa luận tốt nghiệp Trang GVHD: TS Nguyễn Ngọc Hiếu MỤC LỤC BẢNG Bảng 1.1 KHUNG GIÁ DỊCH VỤ NHÀ CC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 24 Bảng 2.1: Sự khác hai tình tranh chấp Keangnam Golden Westlake 60 MỤC LỤC HÌNH Hình 1.1 Tổ chức máy nhà nước quản lý nhà CC 32 Hình 1.2: Các bên tham gia quản lý sử dụng CC 34 Hình 3.1 Sơ đồ minh họa mối quan hệ vấn đề liên quan đến nguyên nhân tranh chấp 62 MỤC LỤC ẢNH Ảnh 2.1 Cư dân Keangnam phản đối CĐT thu phí dịch vụ cao 43 Ảnh 2.2 Người dân mắc võng, trực trước phòng CĐT không nhà 44 Ảnh 2.3 Người dân không nhà sinh hoạt sân tòa nhà 44 Ảnh 2.4 Cư dân GW bỏ xe trời, dán băng rôn phản đối CĐT 53 Ảnh 2.5 Cư dân không vào tầng hầm nên đỗ xe lối vào 54 Khóa luận tốt nghiệp Trang GVHD: TS Nguyễn Ngọc Hiếu DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Stt Các từ viết tắt Ký hiệu viết tắt Ban quản trị BQT Bộ Xây dựng BXD Chung cư CC Chủ đầu tư CĐT Golden westlake GW Thành phố TP Ủy ban nhân dân UBND Khóa luận tốt nghiệp Trang GVHD: TS Nguyễn Ngọc Hiếu LỜI NÓI ĐẦU Từ du nhập vào Việt Nam, mô hình nhà CC xác định giải pháp tốt cho toán nhà đô thị, giải vấn đề không gian sống thành phố chật chội Cũng từ đây, phát triển ngày nhiều loại hình nhà CC đòi hỏi cần phải có mô hình quản lý phù hợp, đội ngũ quản lý chuyên nghiệp để đảm bảo quyền lợi, lợi ích CĐT cư dân CC Tuy nhiên năm gần loại hình nhà nhiều bất cập khiến CC trở thành đề tài nhiều tranh cãi Trong tranh chấp quản lý sử dụng quyền sở hữu tài sản chung – riêng, phí dịch vụ đề tài tốn nhiều giấy mực thời gian qua TP Hà Nội trung tâm kinh tế - trị nước, nơi tập trung nhiều dân cư nơi mà mô hình nhà CC phát triển nhiều năm qua Tuy nhiên với phát triển tranh chấp liên tục xảy diễn đa dạng, nhiều phân khúc CC khác Là sinh viên học chuyên ngành quản lý nhà nước Đô Thị, với kiến thức học quản lý đô thị, quản lý nhà đô thị Giúp em nhận thấy rằng, vấn đề quan trọng cần ngăn ngừa giải từ nhiều phía, nhà nước có vai trò quan trọng Nếu tình trạng liên tục sảy gây khó khăn công tác quản lý, thiệt hại cho bên tham gia, ảnh hưởng lớn tới phát triển mô hình này, gây trật tự văn minh đô thị Qua em muốn gửi lời cảm ơn tới tất thầy cô nhà trường miệt mài giảng dạy chúng em suốt bốn năm học vừa qua, thầy cô khoa Quản lý nhà nước Đô thị Nông thôn giúp đỡ chúng em nhiều trình học tập vào chuyên ngành Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn Ts Nguyễn Ngọc Hiếu – Phó Trưởng Khoa quản lý nhà nước đô thị nông thôn hướng dẫn, giúp em hoàn thành tốt luận văn Khóa luận tốt nghiệp Trang GVHD: TS Nguyễn Ngọc Hiếu Do thời gian kiến thức thân có giới hạn, nên viết chắn nhiều thiếu sót Em mong nhận thông cảm đóng góp ý kiến thầy cô để em hoàn thiện tốt Em xin chân thành cảm ơn! Khóa luận tốt nghiệp Trang GVHD: TS Nguyễn Ngọc Hiếu PHẦN MỚ ĐẦU Giới thiệu lý chọn đề tài, mục đích, đối tƣợng, phạm vi, nhiệm vụ, phƣơng pháp kết cấu nghiên cứu Lí chọn đề tài Hiện nay, xây dựng nhà CC giải pháp phù hợp để phát triển nhà đô thị với ưu điểm tiết kiệm đất, tận dụng tối đa sở hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội, tạo môi trường sống diện mạo đô thị theo hướng văn minh, đại Gần đây, nhà CC đầu tư xây dựng đô thị lớn với tốc độ cao Khác với loại hình nhà khác, Nhà CC có đặc điểm loại nhà có nhiều người sử dụng, nhiều chủ sở hữu, bao gồm chủ sở hữu hộ, chủ sở hữu phần diện tích nhà ở, Đặc biệt, nhà CC có nhiều diện tích thuộc sở hữu chung, sử dụng chung Chính vấn đề quyền sở hữu, quản lý vận hành nhà CC cho hài hòa lợi ích bên vấn đề cần quan tâm Vì, có tranh chấp sảy gây nhiều khó khăn công tác quản lý, ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng, CĐT tăng trưởng nhà nói chung nhà CC nói riêng Cùng với phát triển nhà CC, công tác quản lý sử dụng nhà CC nước nói chung địa bàn Thủ đô Hà Nội nói riêng bước đầu đạt số kết định Qua việc triển khai thực quy định quản lý sử dụng nhà trì chất lượng nhà CC, giữ gìn cảnh quan môi trường, nâng cao điều kiện sống khu CC, đặc biệt góp phần hình thành nếp sống nhà CC theo hướng văn minh, đại Tuy nhiên, với phát triển nhanh chóng số lượng, quản lý sử dụng nhà CC nảy sinh số vướng mắc, bấp cập Thực tế xảy nhiều tranh chấp, hầu hết tranh chấp liên quan đến vấn đề sở hữu chung nhà CC chưa có thống việc thu phí dịch vụ nhà CC gây xúc cho hộ dân nhà CC dư luận Khóa luận tốt nghiệp Trang GVHD: TS Nguyễn Ngọc Hiếu Hiện tranh chấp trầm lắng hơn, nhiên: Rủi ro thị trường bất động sản tiếp diễn, xung đột ngày gay gắt can thiệp kịp thời quan quản lý nhà nước thực nghiêm túc quan liên quan, Tranh chấp CĐT dự án nhà CC cư dân nhà CC không gian công cộng, chi phí dịch vụ chất lượng dịch vụ loại tranh chấp phổ biến thị trường bất động sản [1] Chính em chọn đề tài “Ngăn ngừa giải tranh chấp quyền sở hữu tài sản phí dịch vụ khu CC TP Hà Nội” làm đề tài nghiên cứu Với mục đích nghiên cứu trình bày phần Mục đích nghiên cứu - Phản ánh tình trạng tranh chấp quản lý sử dụng khu CC địa bàn TP Hà Nội năm vừa qua - Cung cấp số thông tin làm sở hỗ trợ trình đánh giá, giải tranh chấp quản lý sử dụng CC Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài hành vi bên quản lý tham gia vụ việc tranh chấp quản lý sử dụng CC địa bàn TP Hà Nội Cụ thể hành vi bên như: CĐT; BQT chủ sở hữu; doanh nghiệp quản lý vận hành, cung cấp dịch vụ; quan nhà nước quản lý nhà phường, quận, TP Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu TP Hà Nội đề cấp tới chung cư hình thành giai đoạn sau có Nghị định 71/2001/NĐ-CP ưu đãi đầu tư xây dựng nhà để bán cho thuê ( nhà chung cư cao tầng) Cụ thể phạm vi nghiên cứu chủ yếu số dự án nhà CC hình thành giai đoạn như: Keangnam (xây dựng cuối năm 2007), Golden westlake (xây dựng vào năm 2006) Nhiệm vụ nghiên cứu Khóa luận tốt nghiệp Trang GVHD: TS Nguyễn Ngọc Hiếu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan tới quản lý giải số tranh chấp quản lý sử dụng CC - Mô tả, đánh giá thực trạng, so sánh, phân tích nguyên nhân tranh chấp quyền sở hữu tài sản phí dịch vụ số khu CC điển hình - Đề xuất số biện pháp, giải pháp, khuyến nghị để ngăn ngừa giải số tranh chấp Phƣơng pháp nghiên cứu Trong nghiên cứu em sử dụng số phương pháp sau: - Phương pháp nghiên cứu, phân tích tài liệu - Phương pháp quan sát thực tiễn - Phương pháp phân tích so sánh, tổng hợp Các phương pháp trình bày rõ phần luận văn, sử dụng phương pháp để nghiên cứu Kết cấu luận văn Kết cấu luận văn phần mở đầu kết luận bao gồm ba chương sau: Chương Tổng quan vấn đề quản lý giải số tranh chấp quản lý sử dụng nhà CC; Chương Tổng quan tranh chấp thành phố Hà Nội, cụ thể tình tranh chấp CC Keangnam Golden Westlake; Chương Một số giải pháp ngăn ngừa giải tranh chấp chung cư Khóa luận tốt nghiệp Trang 10 GVHD: TS Nguyễn Ngọc Hiếu tình trạng tranh chấp kéo dài, thầy việc hòa giải sở hướng dẫn bên gửi đơn lên quan có thẩm quyền giải Tăng cường giám sát quyền cấp quận, huyện phường, xã để đưa pháp luật vào sống Như giám sát việc thực chế pháp lý quản lý CC, chế thành lập BQT tòa nhà, để chế hoạt động rõ ràng theo quy định pháp luật, thay cho việc CĐT “vừa đá bóng vừa thổi còi” diễn thời gian qua, gây nhiều tranh cãi Đồng thời giải tranh chấp Hơn cần tăng cường chế tài xử phạt vi phạm, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra Đặc biệt cần vào liệt đồng quan quản lý nhà nước, có phối hợp với quan chức khác để can thiệp xử lý sai phạm kịp thời CĐT cố không tuân thủ luật định cố tình sai phạm để trục lợi Theo LS Vũ Hữu Thức - Đoàn LS Hà Nội: Để giải bất cập diễn cần có vào nhiều quan quyền địa phương, tổ chức xã hội hội Luật gia, Liên đoàn Luật sư, Trong tài thương mại [18] Phía quan quản lý cần: Tạo thị trường CC lành mạnh, tạo điều kiện cho nguồn cung dồi dào, phù hợp với đa dạng nhu cầu Minh bạch thông tin, tạo kênh thông tin để người mua nhà tiếp cận tìm hiểu dự án CĐT Đồng thời đê nâng cao ý thức, trách nhiệm cư dân mua nhà tránh rắc rối xảy sau [19] Ngoài TP Hà Nội cần phải thực đồng số giải pháp nghiên cứu, thống kê vướng mắc, khiếu kiện, tranh chấp liên quan đến việc quản lý vận hành nhà CC, từ đối chiếu với quy định hành pháp luật để tiếp tục kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật Cùng với đó, quận, huyện có nhà CC cần chủ động phối hợp với chủ đầu tư đơn vị quản lý vận hành để tháo gỡ tranh chấp, vướng mắc người dân Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn để người dân nắm rõ quy định thành phố liên quan đến việc quản lý sử dụng, vận hành nhà CC Đối với vi phạm Khóa luận tốt nghiệp Trang 81 GVHD: TS Nguyễn Ngọc Hiếu pháp luật quy định có chế tài xử lý, UBND quận, huyện cần tổ chức kiểm tra để xử lý nghiêm hành vi vi phạm, nhằm thiết lập trật tự, kỷ cương quản lý sử dụng nhà CC Khóa luận tốt nghiệp Trang 82 GVHD: TS Nguyễn Ngọc Hiếu PHẦN KẾT LUẬN KẾT LUẬN Những tranh chấp liên tục xảy thời gian gần chưa có hướng giải thỏa đáng nguyên nhân làm giảm hấp dẫn CC gián tiếp cản trở phát triển loại hình Trong xung đột quan hệ lợi ích nguyên nhân dẫn tới tranh chấp này, xong tất vụ việc hay địa bàn giống Trong số tranh chấp tiêu biểu xảy địa bàn TP Hà Nội thời gian qua, tranh chấp giải Tuy nhiên tương lai mối tiềm ẩn tranh chấp xảy khu chung cư, sau nghiên cứu, đưa số nguyên nhân số giải pháp để cung cấp thông tin hỗ trợ trình đánh giá vấn đề giải tranh chấp xảy tương lai Hơn nữa, đặt bối cảnh nay, tình trạng cần sớm giải nước ta đặt mục tiêu trở thành nước công nghiệp hóa – đại hóa vào năm 2020 với dân số đô thị chiếm 50% Và theo đó, nhu cầu hộ CC tương lai tăng nhiều lần nay, đặc biệt TP Hà Nội, dân số đô thị ngày gia tăng, tỷ lệ nhập cư lớn, nhu cầu nhà lớn Vì vậy, để bảo đảm quyền lợi người dân, tăng sức hút với thị trường hộ CC, Nhà nước cần nâng cao vai trò quản lý thân CĐT bất động sản cần có hành động tích cực hơn, để giải vấn đề mâu thuẫn nội MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ a Đối với Chính phủ, bộ, ngành Trung ƣơng Sửa đổi, điều chỉnh Quy chế quản lý nhà CC ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD BXD theo hướng quy định rõ cách thức xác định diện tích sở hữu chung, riêng tòa nhà; vai trò, địa vị pháp lý BQT nhà CC, Khóa luận tốt nghiệp Trang 83 GVHD: TS Nguyễn Ngọc Hiếu mối quan hệ BQT tòa nhà với quyền sở quản lý dân cư; trách nhiệm chế tài CĐT không thành lập BQT, việc chấp hành quy định bố trí không gian sinh hoạt cộng đồng đủ điều kiện cho người dân b Đối với UBND TP Tổng kết sớm ban hành định thay Quyết định số 3431/QĐUBND ngày 31/5/2013 việc công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư địa bàn TP Hà Nội (trong Quyết định ghi thời hạn áp dụng thực 01 năm) Nghiên cứu, ban hành đơn giá vận hành CC theo cấp độ đầu tư Đồng thời với chế giám sát tài cho phù hợp với tình hình thực tiễn c Đối với HĐND-UBND quận, huyện, thị xã Tăng cường công tác quản lý nhà nước nhà CC địa bàn, Thường xuyên tổ chức giám sát công tác quản lý, sử dụng nhà CC Công nhận chủ động đôn đốc CĐT thực thành lập BQT tòa nhà theo quy định Tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu mô hình BQT tòa nhà thành lập vào hoạt động, báo cáo TP mô hình tổ chức phù hợp để đưa vào áp dụng Giải vấn đề dân sinh xúc phát sinh khu CC, không để xảy điểm nóng Kịp thời báo cáo UBND TP, Sở Xây dựng để xử lý vướng mắc phát sinh thẩm quyền giải Khóa luận tốt nghiệp Trang 84 GVHD: TS Nguyễn Ngọc Hiếu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phát biểu Ls Trần Hữu Huỳnh Hội thảo “Các giải pháp giải xung đột thị trường bất động sản” 19/11/2013 [2] Trang 3, giáo trình: Lý luận hành nhà nước, Học viện hành chính, năm 2010 [3] Hạnh nhung 2014 Tù mù phân loại chung cư 26/02/2014 [4] Mục từ: “Hòa giải” bách khoa toàn thư Vietnam [5] Theo Điều 5, Nghị định 15/2014/NĐ-CP quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật hòa giải sở [6] Theo Điều 10, Nghị định 15/2014/NĐ-CP quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật hòa giải sở [7] Số liệu lấy bài: Một số vấn đề quản lý sử dụng chung cư Ngày 14/10/2010 [8] Số liệu lấy bài: Số lượng nhà chung cư ngày tăng ngày 06/3/2011 [9] Y Linh 2012 4.000 đồng/m2 mức phí trần Ngày 12/1/2012 [10] Hoàng Lan 2011 CĐT Keangnam trần tình mức phí khủng ngày 6/12/2011 Khóa luận tốt nghiệp Trang 85 GVHD: TS Nguyễn Ngọc Hiếu [11] Tuấn Minh 3013 Hà Nội kết luận vụ tranh chấp chung cư Golden 23/10/2013 [12] Theo ông Nguyễn Văn Hiền, Trưởng phòng Quản lý nhà Bất động sản, Sở Xây dựng Hà Nội Quản lý, sử dụng nhà chung cư: Bùng nhùng phân định chung, riêng 18/1/2014 [13] Theo ông Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trong tọa đàm “quản lý nhà CC cao tầng – thực trạng giải pháp” ngày 2/11/2012 [14] Tranh chấp chung cư: ầm ĩ đâu lại vào 2/11/2013 [15] Theo Báo cáo số 59/2012/BC-HĐND TP Hà nội: Kết giám sát thực pháp luật quản lý nhà chung cư, chế đầu tư quản lý nhà chung cư địa bàn Thành phố; [16] Sớm khắc phục tồn quản lý nhà chung cư 2/11/2012 [17] Cư dân chung cư đòi quyền tự chủ chỗ để xe, phí bảo trì 03/06/2014 [18] Trong bình luận: Tranh chấp CC Nam Đô Complex 9/6/2014 Khóa luận tốt nghiệp Trang 86 GVHD: TS Nguyễn Ngọc Hiếu [19] Phát biểu GS Đặng Hùng Võ Hội thảo “Các giải pháp giải xung đột thị trường bất động sản” 19/11/2013 Khóa luận tốt nghiệp Trang 87 GVHD: TS Nguyễn Ngọc Hiếu PHỤ LỤC Phụ lục Điều Quyết định 107/2009/QĐ-UBND quy định mức phí trông giữ xe ô tô hợp đồng theo tháng Khung mức thu phí trông giữ xe ô tô nhà, tầng trệt, tầng hầm nhà chung cư quy định tạm thời sau: Đơn vị tính: Đồng/xe/tháng Địa bàn chung cư Xe ô tô đến ghế chỗ ngồi Trông giữ ban ngày, mức tối đa Trông giữ ban đêm, mức tối đa Trông giữ ngày đêm, mức tối đa Tại quận nội thành: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa 750.000 1.000.000 1.250.000 Tại quận khác thị xã Sơn Tây 600.000 800.000 1.000.000 Tại huyện ngoại thành 525.000 700.000 875.000 Mức thu phí trông giữ xe ô tô cụ thể không cao mức thu tối đa UBND Thành phố quy định, giao chủ đầu tư thỏa thuận với ban quản trị người nhân dân cử đại diện thống mức thu cụ thể, gửi Sở Tài thẩm định Phụ lục 2: Bảng giá dịch vụ nhà CC theo Quyết định số 4520 cuat UBND TP Hà Nội BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHÀ CHUNG CƯ (Ban hành kèm theo Quyết định số 4520/QĐ-UBND ngày 29/9/2011 UBND thành phố Hà Nội) TT Loại nhà chung cư Nhà chung Khóa luận tốt nghiệp cư Giá đ/m2/tháng Thành phần công việc 2.400 Quét dọn, vệ sinh diện tích công cộng Trang 88 GVHD: TS Nguyễn Ngọc Hiếu không máy có thang tòa nhà đảm bảo sạch, gọn (1 ngày/1 lần); Quản lý, vận hành phương tiện kỹ thuật tòa nhà theo quy định nhà sản xuất chuyên ngành; Thay, rửa bể nước đảm bảo vệ sinh (6 tháng/1 lần): Bảo vệ an ninh, trật tự tòa nhà Nhà chung cư có thang máy - mức thiết yếu 3.100 Quét dọn, vệ sinh diện tích công cộng tòa nhà đảm bảo sạch, gọn (1 ngày/1 lần); Quản lý, vận hành phương tiện kỹ thuật tòa nhà (gồm thang máy, máy phát điện, hệ thống kỹ thuật khác) theo quy định nhà sản xuất chuyên ngành; Tổ chức diễn tập an toàn phòng chống cháy, nổ (1 năm/1 lần); Thay, rửa bể nước đảm bảo bảo vệ sinh (6 tháng/1 lần), Bảo vệ an ninh, trật tự tòa nhà Nhà chung cư có thang máy - mức mở rộng 4.000 Quét dọn, vệ sinh diện tích công cộng tòa nhà đảm bảo sạch, gọn (1 ngày/1 lần); Quản lý, vận hành phương tiện kỹ thuật tòa nhà (gồm thang máy, máy phát điện, hệ thống camera an ninh, doorphone, hệ thống kỹ thuật khác) theo quy định nhà sản xuất chuyên ngành; Tổ chức diễn tập an toàn phòng chống cháy, nổ (1 năm/1 lần); Thay, rửa bể nước đảm bảo vệ sinh (6 tháng/1 lần); Tổ chức phun thuốc diệt côn trùng (1 năm/1 lần) Chăm sóc xanh thảm cỏ thuộc khuôn viên nhà chung cư; Lễ tân trực theo hành chính; Bảo vệ an ninh, trật tự tòa nhà Ghi chú: Giá bao gồm chi phí để thực hoàn chỉnh thành phần công việc; chi phí quản lý chung (gồm chi phí cho Ban quản trị); lợi nhuận doanh nghiệp; thuế VAT chưa tính đến nguồn thu để bù đắp chi phí dịch vụ nhà chung cư theo đặc thù dự án Việc xác định giá dịch vụ chung tòa nhà cụ thể phải theo đặc thù (từ nguồn thu kinh doanh thuộc phần sở hữu chung tòa nhà, từ thỏa thuận bên liên quan từ điều kiện hạ tầng, môi trường …) để xác định cho phù hợp Phụ lục 3: Khóa luận tốt nghiệp Trang 89 GVHD: TS Nguyễn Ngọc Hiếu Hình ảnh minh họa số tranh chấp TP Hà Nội hình ảnh cư dân The manor (2009) biểu tình phản đối CĐT ( Nguồn http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1603718&page=18) Cư dân Sky City phản đối CĐT áp đặt phí gửi xe 2011 (Nguồn: http://www.88langha.com/tin-tuc/2292/sky-city-bi-phan-doi-vi-thu-phi-oto25-trieu-dong-mot-thang, 9/4/1011) Khóa luận tốt nghiệp Trang 90 GVHD: TS Nguyễn Ngọc Hiếu CĐT Pacific Place xây dựng thêm thang máy (8/2013) Sau vấp phải phảnđối kịch liệt cư dân (Nguồn 21/8/2013 Khóa luận tốt nghiệp Trang 91 GVHD: TS Nguyễn Ngọc Hiếu Tranh chấp CC 93 Lò Đúc, Phó Chủ tịch TP Nguyễn Văn Khôi trực tiếp thị sát tầng thượng, nơi mà cư dân cho Kinh Đô cơi nới, xây dựng trái phép Hình bên hình ảnh trước CĐT cơi nới diện tích văn phòng vào lối cư dân, cư dân rủ đạp đổ xảy tranh cãi (nguồn: ngày 1/4/2013 ngày 9/11/2012) Đơn kêu cứu cư dân CC 102 Thái Thịnh hình ảnh Phó BQT CC bị đánh phải nằm viện ( Nguồn 16/1/2014 Khóa luận tốt nghiệp Trang 92 GVHD: TS Nguyễn Ngọc Hiếu 10/1/2014) Phụ lục Điều 11 Mẫu hợp đồng mua bán hộ CC thương mại (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT- BXD) Điều 11 Cam kết phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung công trình dịch vụ tòa nhà CC Bên mua quyền sở hữu riêng diện tích sàn hộ m2 sàn Bên mua quyền sử dụng phần diện tích thuộc sở hữu chung nhà chung cư là: Các diện tích hạng mục công trình thuộc quyền sở hữu riêng Bên bán2: Các diện tích thuộc sở hữu riêng chủ sở hữu khác (nếu có) nhà CC Mức kinh phí đóng góp cho quản lý vận hành nhà chung cư là: đồng/ tháng Mức kinh phí điều chỉnh phải tính toán hợp lý phù hợp với thực tế, Hội nghị nhà chung cư thông qua không vượt mức giá trần UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà chung cư quy định (trừ trường hợp bên có thoả thuận khác) Giá sử dụng dịch vụ gia tăng (như sử dụng bể bơi, tắm , thu có nhu cầu sử dụng) đồng/01tháng đồng/01lượt; Các thoả thuận khác (nếu có): Phụ lục Điều 11 mẫu hợp đồng mua bán hộ chung cư thương mại (ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT- BXD) Khóa luận tốt nghiệp Trang 93 GVHD: TS Nguyễn Ngọc Hiếu Điều 11 Phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung việc sử dụng hộ nhà CC Bên Mua quyền sở hữu riêng diện tích hộ mua theo thỏa thuận hợp đồng trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với hộ bao gồm……… ; có quyền sở hữu, sử dụng phần diện tích, thiết bị thuộc sở hữu chung nhà chung cư quy định khoản điều Các diện tích trang thiết bị kỹ thuật thuộc quyền sở hữu riêng Bên Bán bao gồm: (các bên phải ghi rõ vào mục này) Các phần diện tích thiết bị thuộc sở hữu chung, sử dụng chung chủ sở hữu nhà chung cư bao gồm: (các bên phải vào pháp luật nhà để ghi rõ phần diện tích thiết bị thuộc sở hữu chung, sử dụng chung chủ sở hữu nhà chung cư) Các phần diện tích thuộc sở hữu riêng chủ sở hữu khác (nếu có) nhà CC (như văn phòng, siêu thịvà dịch vụ khác ): bên thỏa thuận cụ thể vào phần Hai bên trí thỏa thuận mức phí quản lý vận hành nhà chung cư sau: a) Tính từ thời điểm Bên Bán bàn giao hộ cho Bên Mua theo quy định điều hợp đồng đến thời điểm Ban quản trị nhà chung cư thành lập ký hợp đồng quản lý, vận hành nhà với đơn vị quản lý vận hành là: đồng/m2/ tháng mức phí điều chỉnh phải tính toán hợp lý cho phù hợp với thực tế thời điểm Bên Mua có trách nhiệm đóng khoản phí cho Bên Bán vào thời điểm (các bên thỏa thuận đóng hàng tháng vào ngày đóng .tháng đầu, thời điểm đóng ) b) Sau BQT nhà chung cư thành lập danh mục công việc, dịch vụ, mức phí việc đóng phí quản lý vận hành nhà chung cư Hội nghị nhà CC định BQT nhà CC thỏa thuận với đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư Khóa luận tốt nghiệp Trang 94 GVHD: TS Nguyễn Ngọc Hiếu c) Trường hợp UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà CC có quy định mức phí quản lý vận hành nhà chung cư mức phí đóng theo quy định Nhà nước, trừ trường hợp bên có thoả thuận khác Khóa luận tốt nghiệp Trang 95
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài NGĂN NGỪA VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ PHÍ DỊCH VỤ CÁC KHU CHUNG CƯ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI, Đề tài NGĂN NGỪA VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ PHÍ DỊCH VỤ CÁC KHU CHUNG CƯ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI, Đề tài NGĂN NGỪA VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ PHÍ DỊCH VỤ CÁC KHU CHUNG CƯ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI, Kết cấu luận văn, CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ TRANH CHẤP TRONG QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ, d. Phân loại chung cư theo giá trị., c. Nội dung về chi phí dịch vụ nhà chung cư, d. Nội dung về Quyền, trách nhiệm của các chủ thể trong quản lý sử dụng chung cư, e. Giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm, Hình 1.2: Các bên tham gia trong quản lý sử dụng CC, CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ TRANH CHẤP TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI, TÌNH HUỐNG TRANH CHẤP TẠI CHUNG CƯ KEANGNAM, b. Diễn biến tranh chấp đã xảy ra, c. Phân tích nguyên nhân, b. Diễn biến tranh chấp, c. Phân tích nguyên nhân tranh chấp, a. Từ phía CĐT, doanh nghiệp quản lý vận hành, c. Từ phía nhà nước, CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA VÀ GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP Ở CHUNG CƯ, b. Tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay