PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIÁO VIÊN mầm NON VÙNG KHÓ KHĂN TỈNH hòa BÌNH

122 274 1
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2016, 12:18

Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học s phạm hà nội & QUáCH THị MếN phát triển đội ngũ giáo viên MầM NON VùNG KHó KHĂN TỉNH HòA BìNH luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục hà nội - 2015 Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học s phạm hà nội & QUáCH THị MếN phát triển đội ngũ giáo viên MầM NON VùNG KHó KHĂN TỉNH HòA BìNH Chuyên Ngành : Qun lý giỏo dc Mã Số : 60140114 luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục Ngời hớng dẫn khoa học: TS Hoàng Anh Phớc hà nội - 2015 LI CM N Sau mt thi gian hc v nghiờn cu, ti: Phỏt trin i ng giỏo viờn mm non vựng khú khn tnh Hũa Bỡnh ó c hỡnh thnh Vi tỡnh cm chõn thnh: Em xin by t lũng bit n sõu sc n Cụ giỏo - TS Hong Anh Phc - Ngi ó tn tỡnh hng dn v giỳp em quỏ trỡnh thc hin lun ny Em xin cm n cỏc Thy, Cụ ging viờn Khoa Qun lý Giỏo dc, Phũng Sau i hc - Trng i hc S phm H Ni v cỏc Khoa liờn quan, cỏc thy cụ ó o to, hng dn, to iu kin thun li cho em thi gian hc v nghiờn cu Tụi chõn thnh cm n cỏc ng Lónh o S Giỏo dc v o to tnh Hũa Bỡnh, Phũng Giỏo dc mm non, Phũng Giỏo dc v o to cỏc huyn v ton th cỏc ng cỏn b qun lý, giỏo viờn, nhõn viờn cỏc trng mm non vựng khú khn trờn a bn tnh Hũa Bỡnh ó to iu kin giỳp tụi quỏ trỡnh thc hin ti Xin cm n gia ỡnh, bn bố ó ng viờn, chia s vi tụi quỏ trỡnh hc v hon thnh cụng trỡnh nghiờn cu Lun ó nghiờn cu k v bn thõn tụi ó c gng song khụng trỏnh thiu sút, tụi rt mong nhn c s ch dn v úng gúp b sung quỏ trỡnh dng vo thc t ti a phng./ H Ni, thỏng 10 nm 2015 Tỏc gi Quỏch Th Mn MC LC Trang PHN M U 1 Lý chn ti Mc ớch nghiờn cu .3 Khỏch th nghiờn cu v i tng nghiờn cu 4 Gi thuyt khoa hc .4 Nhim v nghiờn cu Gii hn v phm vi nghiờn cu Phng phỏp nghiờn cu .5 Cu trỳc lun Chng C S Lí LUN V PHT TRIN I NG GIO VIấN MM NON .7 1.1 Lch s nghiờn cu 1.2 Mt s khỏi nim 10 1.2.1 Khỏi nim phỏt trin 10 1.2.2 Khỏi nim i ng 11 1.2.3 Khỏi nim giỏo viờn 11 1.2.4 Khỏi nim i ng giỏo viờn v i ng giỏo viờn mm non 12 1.2.5 Khỏi nim phỏt trin i ng giỏo viờn 13 1.2.6 Khỏi nim phỏt trin i ng giỏo viờn mm non 13 1.2.7 Khỏi nim vựng khú khn .17 1.3 Ni dung phỏt trin i ng giỏo viờn mm non (theo chun ngh nghip) 17 1.3.1 Quy hoch i ng giỏo viờn 18 1.3.2 Tuyn dng sp xp i ng giỏo viờn .19 1.3.3 ỏnh giỏ i ng giỏo viờn 20 1.3.4 Qun lý vic o to bi dng i ng giỏo viờn mm non .22 1.3.5 Thc hin ch chớnh sỏch i vi giỏo viờn mm non 23 1.4 Cỏc yu t nh hng n phỏt trin i ng giỏo viờn mm non .24 1.4.1 Cỏc yu t v khoa hc, kinh t, xó hi 24 1.4.2 Dõn s v dõn s tui n trng 25 1.4.3 S phỏt trin quy mụ trng lp .26 Kt lun chng .27 Chng THC TRNG PHT TRIN I NG GIO VIấN MM NON VNG KHể KHN TNH HềA BèNH .28 2.1 Vi nột v tnh Hũa Bỡnh 28 2.1.1 S lc v c im a lý, iu kin tc nhiờn .28 2.1.2 Vựng khú khn tnh Hũa Bỡnh 29 2.1.3 S phỏt trin giỏo dc v o to tnh Hũa Bỡnh 29 2.2 Thc trng giỏo dc mm non tnh Hũa Bỡnh 31 2.2.1 c im phỏt trin 31 2.2.2 Quy mụ trng lp 32 2.2.3 Tỡnh hỡnh i ng giỏo viờn mm non 33 2.2.4 Tỡnh hỡnh u t kinh phớ, xõy dng c s vt cht 34 2.3 Thc trng giỏo dc mm non vựng khú khn tnh Hũa Bỡnh 35 2.3.1 Nhng mt mnh .35 2.3.2 Nhng khú khn 35 2.3.3 Nhng mõu thun c bn ca vựng khú khn tnh Hũa Bỡnh 36 2.4 Thc trng i ng giỏo viờn mm non vựng khú khn tnh Hũa Bỡnh 37 2.4.1 V s lng .37 2.4.2 V cht lng 38 2.4.3 V c cu 39 2.4.4 V thc hin ch chớnh sỏch 41 2.4.5 ỏnh giỏ chung v thc trng i ng giỏo viờn mm non vựng khú khn tnh Hũa Bỡnh .42 2.5 Thc trng phỏt trin i ng giỏo viờn mm non vựng khú khn tnh Hũa Bỡnh 47 2.5.1 Quy hoch i ng 47 2.5.2 Tuyn dng v sp xp giỏo viờn .48 2.5.3 o to bi dng 51 2.5.4 ỏnh giỏ i ng giỏo viờn .53 2.5.5 Thc hin cỏc chớnh sỏch ói ng 54 2.6 Nhu cu phỏt trin i ng giỏo viờn mm non vựng khú khn tnh Hũa Bỡnh 56 2.7 ỏnh giỏ chung v i ng giỏo viờn mm non vựng khú khn tnh Hũa Bỡnh 58 2.7.1 Nhng im ó t c 58 2.7.2 Nhng mt hn ch 58 2.7.3 Nhng thun li 60 2.7.4 Nhng khú khn .60 Kt lun chng .61 Chng BIN PHP PHT TRIN I NG GIO VIấN MM NON VNG KHể KHN TNH HềA BèNH 62 3.1 Nhng nh hng a bin phỏp .62 3.1.1 nh hng phỏt trin giỏo dc v o to tnh Hũa Bỡnh 62 3.1.2 nh hng phỏt trin giỏo dc mm non tnh Hũa Bỡnh .63 3.2 Nguyờn tc xut cỏc bin phỏp 65 3.3 Mt s bin phỏp phỏt trin i ng giỏo viờn mm non vựng khú khn tnh Hũa Bỡnh .66 3.3.1 Nõng cao nhn thc v chớnh sỏch phỏt trin i ng giỏo viờn mm non vựng khú khn 66 3.3.2 o to v s dng i ng giỏo viờn mm non t ngun hc sinh a phng (o to v s dng giỏo viờn "cm bn" 71 3.3.3 Bi dng i ng giỏo viờn mm non hin ang cụng tỏc ti cỏc c s giỏo dc mm non vựng khú khn theo yờu cu ca chun ngh nghip 75 3.3.4 Tng cng cỏc hot ng kim tra v ỏnh giỏ giỏo viờn mm non theo chun ngh nghip 84 3.3.5 Xõy dng mụi trng lm vic, phỏt huy vai trũ ca t chc v cỏ nhõn nh trng 88 3.3.6 Tng cng cỏc ngun lc, phỏt huy nhng chớnh sỏch, xõy dng thờm c ch chm lo i sng vt cht, tinh thn cho i ng giỏo viờn mm non .90 3.4 Mi quan h gia cỏc bin phỏp 95 3.5 Kho nghim tớnh cn thit v kh thi 97 3.5.1 Mc ớch kho nghim .97 3.5.2 Quy trỡnh kho nghim 97 3.5.3 Kt qu kho nghim .98 Kt lun chng .102 KT LUN V KHUYN NGH 103 Kt lun 103 Khuyn ngh 105 TI LIU THAM KHO PH LC PHN M U Lý chn ti Th k XXI vi s bựng n tri thc khoa hc v cụng ngh Kinh t th gii phỏt trin theo xu hng ton cu húa, cỏc nc trờn th gii ngy cng ph thuc ln ú l nhng thỏch thc ln v cng l thi c i vi mi Quc gia: hoc l yu kộm tt hu hoc l lờn hi nhp vi cỏc nc khu vc v trờn th gii phỏt trin nn kinh t, nhiu nc trờn th gii rt coi trng vic chun b ngun nhõn lc v coi giỏo dc l chỡa khúa vng tin vo tng lai Vỡ vy nhiu nc trờn th gii, ú cú Vit Nam t nhng nm cui ca th k XX ó vch chin lc ci cỏch giỏo dc nhm ỏp ng yờu cu phỏt trin ca thi i Vi quan im giỏo dc l quc sỏch, Vit Nam ó a chin lc phỏt trin giỏo dc v o to, coi phỏt trin i ng nh giỏo l mt gii phỏp quan trng cỏc gii phỏp c bn thc hin chin lc Ngh quyt Hi ngh ln th 8, Ban Chp hnh Trung ng khúa XI (Ngh quyt s 29-NQ/TW) v i mi cn bn, ton din giỏo dc v o to, ỏp ng yờu cu cụng nghip húa - hin i húa t nc iu kin kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha v hi nhp quc t nờu rừ nhim v phỏt trin i ng nh giỏo v cỏn b qun lý, ỏp ng yờu cu i mi giỏo dc v o to l: "Xõy dng quy hoch, k hoch o to, bi dng i ng nh giỏo v cỏn b qun lý giỏo dc gn vi nhu cu phỏt trin kinh t-xó hi, bo m an ninh, quc phũng v hi nhp quc t Thc hin chun húa i ng nh giỏo theo tng cp hc v trỡnh o to Tin ti tt c cỏc giỏo viờn tiu hc, trung hc c s, giỏo viờn, ging viờn cỏc c s giỏo dc ngh nghip phi cú trỡnh t i hc tr lờn, cú nng lc s phm Ging viờn cao ng, i hc cú trỡnh t thc s tr lờn v phi c o to, bi dng nghip v s phm Cỏn b qun lý giỏo dc cỏc cp phi qua o to v nghip v qun lý"[2.8] Khụng ch c cp ti Ngh quyt s 29-NQ/TW, ngun nhõn lc giỏo dc v o to trc õy ó c quan tõm ti Ch th s 40-CT/TW ngy 15/6/2004 ca Ban th Trung ng ng v vic xõy dng nõng cao cht lng i ng nh giỏo v cỏn b qun lý giỏo dc l: "mc tiờu l xõy dng i ng nh giỏo v cỏn b qun lý giỏo dc c chun húa, m bo cht lng, v s lng, ng b v c cu, c bit chỳ trng nõng cao hn bn lnh chớnh tr, phm cht lng tõm, tay ngh ca nh giỏo thụng qua vic qun lý, phỏt trin ỳng nh hng v cú hiu qu s nghip giỏo dc nõng cao cht lng o to ngun nhõn lc, ỏp ng nhng ũi hi ngy cng cao ca s nghip cụng nghip húa, hin i húa t nc "[1.1] ng v Nh nc luụn coi i ng giỏo viờn úng vai trũ quan trng cú ý ngha quyt nh ti vic m bo cht lng giỏo dc Bi vy, xõy dng i ng giỏo viờn núi chung, i ng giỏo viờn mm non núi riờng u l nhim v trng tõm, mt yờu cu thit thc giỏo dc v o to hin Phỏt trin giỏo dc mm non cn bt u t vic phỏt trin i ng cỏn b qun lý v giỏo viờn mm non ang trc tip ng lp v t chc cỏc hot ng nuụi dng, chm súc v giỏo dc tr em, lc lng nũng ct gi vai trũ then cht a giỏo dc mm non phỏt trin bn vng ng v Nh nc ta hin ó quan tõm n c ch, chớnh sỏch, xõy dng c s vt cht ỏp ng yờu cu ca cụng tỏc nuụi dng, chm súc v giỏo dc tr em v c bit quan tõm n qun lý phỏt trin cú mt i ng giỏo viờn v s lng v m bo v cht lng hnh chng trỡnh giỏo dc mm non phự hp vi c im riờng mi a phng khỏc nhau, phự hp vi s khỏc bit v húa v iu kin sng ca mi dõn tc nhng iu kin sng khỏc Cựng vi thnh tu chung v kinh t - xó hi, s nghip giỏo dc v o to ca tnh Hũa Bỡnh ú c quan tõm chm lo phỏt trin v ó t c nhng kt qu nht nh Giỏo dc mm non c u t, tip tc c cng c, xõy dng v phỏt trin Cỏc cp lónh o chớnh quyn t tnh n xó núi chung v ngnh giỏo dc núi riờng ú cú nhiu gii phỏp chm lo v tinh thn, vt cht i vi giỏo dc mm non ú cú i ng giỏo viờn Hin nay, ti cỏc vựng khú khn tnh, nht l vựng sõu, vựng cao, vựng xa, vựng cú nhiu ng bo dõn tc thiu s sinh sng, ch chớnh sỏch cho i ng giỏo viờn ó c quan tõm thc hin, i ng giỏo viờn mm non hin cú v c bn ó c o to t chun v trỡnh , nhit tỡnh, tham gia tớch cc vo hot ng chm súc giỏo dc tr Mc dự vy k nng tay ngh i ng ny cha ngang tm vi ũi hi thc t, tỡnh trng thiu giỏo viờn mm non l ph bin, nhiu a phng gii quyt c tỡnh trng thiu giỏo viờn li cha cú iu kin quan tõm n vic phỏt trin v nõng cao v mt cht lng i ng, c bit cha cú nhiu chớnh sỏch ói ng kp thi i vi i ng giỏo viờn ang cụng tỏc ti vựng sõu, vựng xa, vựng kinh t xó hi c bit khú khn Trong nhng nm gn õy, ó cú nhiu cụng trỡnh khoa hc nghiờn cu v giỏo dc mm non v phỏt trin i ng giỏo viờn mm non nhng hu ht cỏc ti nghiờn cu trung vic phỏt trin i ng cỏn b qun lý, giỏo viờn ti cỏc vựng trung tõm cú iu kin cú iu kin kinh t - xó hi thun li, cha cú nhiu ti nghiờn cu v phỏt trin i ng giỏo viờn mm non vựng khú khn cú a s dõn c sinh sng l ng bo dõn tc thiu s Vic nghiờn cu phỏt trin i ng giỏo viờn mm non vựng khú khn tnh Hũa Bỡnh cho n cha cú cụng trỡnh khoa hc no trin khai thc hin gii quyt cỏc trờn, nhm tỡm cỏc gii phỏp hu hiu nhm phỏt trin i ng giỏo viờn mm non ti vựng khú khn tnh Hũa Bỡnh Vi mong mun gúp phn thc hin tinh thn Ngh quyt Hi ngh ln th 8, Ban Chp hnh Trung ng khúa XI, gii quyt mt nhng ca chin lc xõy dng phỏt trin ngun nhõn lc thi k cụng nghip húa, hin i húa t nc Tụi la chn Phỏt trin i ng giỏo viờn mm non vựng khú khn tnh Hũa Bỡnh lm ti nghiờn cu khoa hc Mc ớch nghiờn cu: Trờn c s nghiờn cu lý lun v ỏnh giỏ thc trng i ng giỏo viờn mm non vựng khú khn tnh Hũa Bỡnh ti xut mt s bin phỏp phự hp phỏt trin i ng giỏo viờn mm non vựng khú khn trờn a bn tnh Hũa Bỡnh, gúp phn nõng cao cht lng giỏo dc mm non a phng cho rng "rt cn thit" Tuy nhiờn, cũn nhiu ý kin cho rng cỏc bin phỏp trờn ch mc cn thit (bin phỏp 4: Tng cng cỏc hot ng kim tra v ỏnh giỏ giỏo viờn theo chun ngh nghip) 21,4% Khụng cú ý kin no cho rng "khụng cn thit" Qua phiu hi ý kin kim chng tớnh cn thit v kh thi v cỏc bin phỏp ca 75 chuyờn gia, ct cỏn ca ngnh gm cỏn b qun lý giỏo dc trờn a bn tnh Ho Bỡnh cho chỳng ta thy dự ang ng cỏc v trớ khỏc cụng tỏc qun lý, ch o ca ngnh Giỏo dc v o to Ho Bỡnh song cỏc cỏn b qun lý ca ngnh u nhn thc rừ tm quan trng ca vic phỏt trin i ng giỏo viờn mm non vựng khú khn tnh Ho Bỡnh, cng nh tớnh cn thit v tớnh kh thi ca ca mt s bin phỏp phỏt trin i ng giỏo viờn mm non vựng khú khn tnh Ho Bỡnh Kt qu kho nghim trờn chng minh tớnh cn thit v kh nng thc hin ca mt s bin phỏp m chỳng tụi ó nghiờn cu, xut thi gian hc v nghiờn cu va qua 101 Kt lun chng Trờn c s nghiờn cu v lý lun v thc trng cỏc bin phỏp phỏt trin i ng giỏo viờn mm non vựng khú khn tnh Hũa Bỡnh ti ó xut bin phỏp phỏt trin i ng giỏo viờn mm non vựng khú khn tnh Hũa Bỡnh, ú l: Bin phỏp 1: Nõng cao nhn thc v v trớ, vai trũ v s cn thit phỏt trin i ng giỏo viờn mm non vựng khú khn; Bin phỏp 2: o to v s dng i ng giỏo viờn mm non t ngun hc sinh a phng - o to v s dng giỏo viờn "cm bn"; Bin phỏp 3: Bi dng i ng giỏo viờn mm non hin ang cụng tỏc ti cỏc c s giỏo dc mm non vựng khú khn theo yờu cu ca chun ngh nghip; Bin phỏp 4: Tng cng cỏc hot ng kim tra v ỏnh giỏ giỏo viờn theo chun ngh nghip; Bin phỏp 5: Xõy dng mụi trng, phỏt huy vai trũ cỏc t chc v cỏ nhõn nh trng; Bin phỏp 6: Tng cng cỏc ngun lc, phỏt huy nhng chớnh sỏch, xõy dng thờm c ch chm lo i sng vt cht, tinh thn cho i ng giỏo viờn mm non Qua kt qu kho nghim cú th khng nh cỏc bin phỏp phỏt trin i ng giỏo viờn mm non vựng khú khn tnh Hũa Bỡnh lun xut u cú tớnh cn thit v tớnh kh thi mc cao Nhng bin phỏp xut trờn c trin khai thc hin s cú tỏc dng thit thc i vi vic phỏt trin i ng giỏo viờn mm non vựng khú khn tnh Hũa Bỡnh, ỏp ng yờu cu giai on mi Nhng bin phỏp nghiờn cu trờn mi ch l bc u, cỏc bin phỏp ú thc s cú hiu qu, cỏc cp qun lý giỏo dc mm non phi bit dng, phi hp cht ch, ng b, linh hot mm cỏc bin phỏp, phự hp vi thi im v tỡnh hỡnh thc t a phng Mt khỏc cn phi cú s ch o, thng nht ca cỏc cp qun lý giỏo dc; s hng ng thc hin mt cỏch tớch cc, t nguyn ca i 102 ng giỏo viờn mm non ng thi bn thõn tỏc gi phi tip tc nghiờn cu t c kt qu nh mong i KT LUN V KHUYN NGH Kt lun T nhng kt qu nghiờn cu lý lun v thc tin ca ti "phỏt trin i ng giỏo viờn mm non vựng khú khn tnh Hũa Bỡnh", chỳng tụi rỳt mt s kt lun nh sau: 1.1 V lý lun Trong s nghip giỏo dc v o to, i ng giỏo viờn chớnh l nhõn t quyt nh n cht lng giỏo dc, l ngun nhõn lc ch yu thc hin cỏc mc tiờu giỏo dc ỏp ng cỏc nhu cu ũi hi ngy cng cao ca xó hi i vi ni dung phỏt trin giỏo dc mm non, i ng giỏo viờn cú vai trũ c bit quan trng, quyt nh cht lng chm súc giỏo dc tr mm non Vỡ vy cn phi phỏt trin i ng giỏo viờn mm non v s lng, m bo cht lng cỏc nh trng Cht lng v hiu qu cụng tỏc nuụi dng, chm súc, giỏo dc tr ch c tng cng i ng giỏo viờn mm non ó v s lng, m bo v cht lng 1.2 V thc tin Qua vic kho sỏt v ỏnh giỏ thc trng i ng giỏo viờn mm non vựng khú khn tnh Hũa Bỡnh, cho thy * im mnh: i ng giỏo viờn t chun o to tng i cao, i a s cú ý thc trỏch nhim vi cụng vic c giao, yờu ngh mn tr, cú nhng k nng c bn t chc cỏc hot ng chm súc v giỏo dc tr mm non * im yu: S lng giỏo viờn cũn thiu so vi quy nh, s giỏo viờn cú trỡnh trờn chun cũn ớt, vic i mi phng phỏp dy tr cũn chm, mt b phn rt ớt giỏo viờn thiu tn tõm vi ngh, cha yờn tõm cụng tỏc, thiu ng lc t hc t bi dng lờn v chuyờn mụn Tnh Ho Bỡnh nhng nm gn õy ó cú nhiu bin phỏp xõy dng v phỏt trin i ng giỏo viờn núi chung v i ng giỏo viờn mm non núi riờng, 103 ú cú nhiu bin phỏp mang li hiu qu cao Tuy nhiờn, phỏt trin i ng giỏo viờn mm non vựng khú khn cn phi cú cỏc bin phỏp riờng, phự hp li cha c cp rừ nột v thc hin cha hiu qu Trờn c s lý lun v thc tin, cỏc thun li, khú khn, thi c v thỏch thc, lun ó xut mt s bin phỏt trin i ng giỏo viờn mm non vựng khú khn tnh Hũa Bỡnh, bao gm cỏc bin phỏp: - Nõng cao nhn thc v v trớ, vai trũ v s cn thit phỏt trin i ng giỏo viờn mm non vựng khú khn - o to v s dng i ng giỏo viờn mm non t ngun hc sinh a phng - o to v s dng giỏo viờn "cm bn" - Bi dng i ng giỏo viờn mm non hin ang cụng tỏc ti cỏc c s giỏo dc mm non vựng khú khn theo yờu cu ca chun ngh nghip - i mi cụng tỏc qun lý, tng cng cỏc hot ng kim tra v ỏnh giỏ giỏo viờn theo chun ngh nghip - Xõy dng mụi trng, phỏt huy vai trũ cỏc t chc v cỏ nhõn nh trng - Tng cng cỏc ngun lc, phỏt huy nhng chớnh sỏch, xõy dng thờm c ch chm lo i sng vt cht, tinh thn cho i ng giỏo viờn mm non Cỏc bin phỏp nờu lun cú mi quan h mt thit, gn bú hu c vi nhau, tỏc ng h tr ln nhm phỏt trin i ng giỏo viờn mm non vựng khú khn tnh Hũa Bỡnh ỏp ng cỏc yờu cu thc t ũi hi, thc hin i mi phng phỏp dy hc, nõng cao cht lng chng trỡnh giỏo dc mm non Cỏc bin phỏp thng nht, khụng tỏch ri, thi im nht nh, bin phỏp l quan trng v bin phỏp 2,3, l h tr Nhng thi im khỏc s ngc li, bin phỏp 2, l quan trng, bin phỏp cũn li l h tr Kt qu kho nghim tớnh cp thit, tớnh kh thi ca cỏc bin phỏp trờn din rng vi cỏc i tng c trng ca ngnh, ca cỏc nh qun lý, cỏc chuyờn gia ca ngnh ó cho thy tin cy cao ca cỏc bin phỏp nờu lun l rt cn thit v mang tớnh kh thi i vi cỏc vựng nỳi phớa Bc cú iu kin kinh t, 104 chớnh tr, xó hi tng ng nh vựng khú khn tnh Ho Bỡnh cú th dng mt s bin phỏp xut lun phỏt trin i ng giỏo viờn mm non Khuyn ngh 2.1 Vi B Giỏo dc v o to: Ban hnh hoc tham mu ban hnh thờm cỏc bn v chớnh sỏch u ói cho i ng giỏo viờn mm non ang cụng tỏc ti vựng khú khn nh ph cp tin lng, gi lm vic, nh biờn giỏo viờn ti cỏc nhúm lp, 2.2 Vi y ban nhõn dõn tnh Hũa Bỡnh v y ban nhõn dõn cỏc huyn: Cn cú nhng c ch chớnh sỏch thc s hu hiu giỏo dc mm non phỏt trin mnh m hn na, chng hn: Vic thng nht ch trng cp t v u t kinh phớ cho giỏo dc xõy dng cỏc trng cú phũng hc, phũng lm vic, phũng chc nng, bp n, cng nh vic mua sm trang thit b dựng chi cho tr c bit quan tõm u t xõy dng cỏc trng mm non t chun Quc gia; c giỏo viờn i hc nõng cao i ng giỏo viờn cú trỡnh vt chun, vic thc hin cỏc ch , chớnh sỏch u ói i vi giỏo viờn v thu hỳt nhõn ti, Cú ch h tr kp thi i vi giỏo viờn mm non tham gia hc nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghip v 2.3 i vi S Giỏo dc v o to Hũa Bỡnh v Phũng Giỏo dc v o to cỏc huyn: - M cỏc lp bi dng dnh cho giỏo viờn nhm nõng cao chuyờn mụn nghip v cho i ng giỏo viờn mm non - Thng xuyờn kim tra ụn c, t v h tr vic thc hin nhim v ca i ng giỏo viờn cỏc trng mm non, xõy dng lc lng giỏo viờn ct cỏn, lm mi nhn cho nh trng - Thng xuyờn t chc cho giỏo viờn mm non giao lu, trao i cú iu kin hc hi nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghip v 2.4 i vi cỏc trng mm non - Thc hin tt v ng b hn cỏc quy nh, tng cng hiu qu cụng tỏc kim tra ni b trng hc nõng cao cht lng i ng giỏo viờn 105 - Lp k hoch v thc hin tt k hoch phỏt trin nh trng theo giai on, theo nm hc; - Nghiờm tỳc thc hin k hoch nhim v nm hc, chng trỡnh giỏo dc mm non, theo ch o v thc hin tt cỏc nhim v qun lý trng mm non 2.5 i vi giỏo viờn mm non Nhn thc y hn v v trớ, vai trũ ca mỡnh v luụn cú ý thc t hc, t bi dng th hin lng tõm ngh nghip, nõng cao trỡnh chuyờn mụn, nng lc s phm, rốn luyn phm cht o c ỏp ng yờu cu nõng cao cht lng giỏo dc tr cỏc c s giỏo dc mm non Phỏt huy vai trũ ch th tớch cc quỏ trỡnh cụng tỏc, dng cỏc kin thc c hc v thc tin chm súc, giỏo dc tr v i mi phng phỏp giỏo dc tr em mt cỏch cú hiu qu, xng ỏng vi s tụn vinh ca xó hi, s quan tõm chm lo ca ng, Nh nc v nhõn dõn 106 Ph lc PHIU IU TRA tng cng qun lý phỏt trin i ng giỏo viờn mm non (NGVMN) vựng khú khn tnh Hũa Bỡnh, xin ng vui lũng cho bit nhng ý kin ca mỡnh v nhng sau: Cõu hi ỏnh giỏ ca ng v thc trng quy hoch NGVMN vựng khú khn tnh Hũa Bỡnh (ng ỏnh du (x) vo ụ trng ( ) sau ni dung no ng cho l ỳng) a Vựng khú khn tnh Hũa Bỡnh cú thc hin quy hoch i ng giỏo viờn mm non khụng? - Cú : - Khụng : b ỏnh giỏ hiu qu quy hoch phỏt trin i ng giỏo viờn vựng khú khn tnh Hũa Bỡnh - Tt - Bỡnh thng - Cha tt Cõu hi Tuyn dng nhõn s a phng ng cú thc hin theo cỏc yờu cu sau khụng? TT Yờu cu ỳng chuyờn ngnh, phự hp vi yờu cu ca nh trng Phự hp vi k hoch phỏt trin nh trng Cú chuyờn mụn v kinh nghim lnh vc giỏo dc mm non Cú phm cht o c tt Cú lũng yờu ngh v yờu tr Gn bú lõu di vi nh trng 107 Thng ụi xuyờn Khụng bao gi (3 im) (1 im) (2 im) Cõu hi 3: Nh trng ng thng tuyn nhõn s t cỏc ngun no sau õy? STT Thng ụi xuyờn Ngun tuyn Khụng bao gi (3 im) (2 im) (1 im) Cỏc cỏn b, giỏo viờn, nhõn viờn ang lm vic nhn lm thờm gi, kiờm nhim thờm cụng vic Giỏo viờn, nhõn viờn ó ngh vic, chuyn cụng tỏc y ban nhõn dõn huyn, phũng giỏo dc v o to phõn b Sinh viờn cỏc trng s phm v cỏc ngun o to khỏc T xin vic Bn bố, ngi quen gii thiu Qung cỏo tuyn ngi trờn cỏc phng tin thụng tin i chỳng Cõu hi 4: í kin ca ng v ni dung phỏt trin NGVMN vựng khú khn (ng ỏnh du (x) vo ụ trng ( ) sau mt ni dung ng cho l ỳng) a Phỏt trin NGVMN vựng khú khn: To nờn mt lc lng ụng v s lng, mnh v cht lng v ng b v c cu b Phỏt trin NGVMN vựng khú khn: Gúp phn cng c, trỡ v phỏt trin bc hc mm non c Phỏt trin NGVMN vựng khú khn: Khc phc c tỡnh trng thiu giỏo viờn d Phỏt trin NGVMN vựng khú khn: Khc phc c tỡnh trng phỏt trin khụng cõn i gia cỏc vựng tnh e C ni dung trờn 108 Cõu hi Mc thc hin cỏc ni dung o to, bi dng n v ng chớ? STT Ni dung o to bi dng Thng ụi xuyờn Khụng bao gi (3 im) (2 im) (1 im) T tng chớnh tr, ch trng, ng li, quan im giỏo dc ca ng v Nh nc Phm cht o c li sng o to, bi dng nhng kin thc phỏp lut Kin thc v qun lý nh nc, qun lý giỏo dc Chuyờn mụn - nghip v Vn hoỏ, ngoi ng, tin hc Sc khe, th dc th thao, ngh Cõu hi í kin ca ng v cỏc yu t to nờn nhng im mnh cụng tỏc phỏt trin NGVMN vựng khú khn (Chn nguyờn nhõn chớnh v ỏnh du (x) vo ụ trng ( ) Do lm tt cụng tỏc o to bi dng Xỏc nh ỳng mc tiờu, ni dung phỏt trin i ng Cú chớnh sỏch ói ng hp lý c s ng tỡnh ng h ca cỏc cp lónh o i ng giỏo viờn tõm huyt vi ngh Chớnh quyn a phng quan tõm C ch thu hỳt v tuyn dng hp lý í kin khỏc: 109 Cõu hi 7: Mc thc hin cỏc ni dung phỏt trin NGVMN trng mm non ni ng cụng tỏc? STT Ni dung ỏnh giỏ Thng xuyờn ụi Khụng bao gi (3 im) (2 im) (1 im) Chp hnh cỏc ch trng ng li, ca ng, chớnh sỏch ca Nh nc Thc hin tt ni quy, quy nh ca nh trng Quan h tt vi ng nghip, vi tr em v ph huynh Cú ý thc gi gỡn on kt ni b Chp hnh tt k lut lao ng Thc hin quy ch chuyờn mụn ỏnh giỏ gi dy Bi dng nghip v Cỏc cụng tỏc khỏc Cõu hi í kin ca ng v nhng yu t hn ch nh hng n cụng tỏc phỏt trin NGVMN vựng khú khn (chn nguyờn nhõn chớnh v ỏnh du (x) vo cỏc ụ trn ( ) Cụng tỏc tuyn dng cũn nhiu bt cp C ch chớnh sỏch thu hỳt cũn nhiu hn ch Cht lng o to, bi dng cha cao v chm i mi Thiu ngun tuyn dng Qun lý cha cht ch v ng b Cha cú k hoch phỏt trin hp lý Cỏc cp qun lý thiu quan tõm í kin khỏc (xin vit c th) 110 Cõu hi Theo ng chớ, vựng khú khn tnh Ho Bỡnh cú nhng thun li khú khn gỡ cụng tỏc phỏt trin NGVMN? * Thun li: * Khú khn: Cõu hi 10: Nhng kin ngh, xut ca ng v phỏt trin NGVMN vựng khú khn tnh Hũa Bỡnh ? Xin ng vui lũng cho bit ụi iu v bn thõn: H v tờn: Nam/N Tui Chc v hin nay: Trỡnh chuyờn mụn: Xin chõn thnh cm n ý kin quý bỏu ca ng chớ! 111 Ph lc PHIU HI í KIN V phm cht ngi giỏo viờn mm non tnh Hũa Bỡnh cú c s xut mt s bin phỏp phỏt trin i ng giỏo viờn mm non tnh Ho Bỡnh, xin (anh) ch vui lũng cho bit ý kin ca mỡnh v phm cht ca ngi giỏo viờn mm non tnh Ho Bỡnh vi nhng ni dung nh sau: (ng ỏnh du X vo ụ tng ng) S Phn ỏnh giỏ T Nhng phm cht c th T Rt Khụng Quan Bỡnh quan trng thng quan trng trng Cú lp trng t tng, quan im chớnh tr vng vng Hiu v thc hin cỏc ng li, ch trng, chớnh sỏch ca ng, Nh nc v ca ngnh GD & T Cú o c, li sng gng mu, lnh mnh, gin d Cú lũng yờu ngh, tn tu, gn bú tõm huyt vi cụng vic, vi nh trng ni ang cụng tỏc Khc phc khú khn, phn u lờn hon thnh nhim v c giao Cú c tớnh trung thc, khiờm tn, khụng v li, khụng c hi Cú ý thc k lut nghiờm tỳc Khụng tham nhng; cú ý thc u tranh phũng, chng tham nhng, chng hin tng tiờu cc giỏo dc v xó hi Cú tinh thn on kt, giỳp ln cụng tỏc v sinh hot Ht lũng thng yờu, tụn trng tr em, bo v cỏc quyn v li ớch chớnh ỏng ca tr mm non Xin chõn thnh cm n s giỳp ca Anh (Ch) 112 Ph lc PHIU HI í KIN V nng lc giỏo viờn mm non tnh Hũa Bỡnh cú c s xut mt s bin phỏp phỏt trin i ng giỏo viờn mm non tnh Ho Bỡnh Xin (anh) ch vui lũng cho bit ý kin ca mỡnh v nng lc ca ngi giỏo viờn mm non tnh Ho Bỡnh vi nhng ni dung nh sau: Phn ỏnh giỏ S Nhng nng lc c th Rt Bỡnh Khụng Quan quan thn quan trng trng g trng Cú trỡnh o to chun Tớch cc hng say hc tp, nghiờn cu nõng cao trỡnh chuyờn mụn, nghip v Nm vng ni dung, chng trỡnh, k hoch, phng phỏp giỏo dc tr mm non Cú nng lc thc hin chng trỡnh giỏo dc mm non: Lp k hoch thc hin chng trỡnh, cỏc ch , cỏc hot ng, Tớch cc tham gia cỏc hot ng chuyờn mụn trng v ngnh t chc: sinh hot chuyờn mụn t, nhúm, hi tho khoa hc, hi thi thao din ging dy, thi giỏo viờn dy gii cỏc cp, Cú kh nng t hc, t bi dng, nghiờn cu khoa hc, tng kt rỳt kinh nghim Thng xuyờn v tớch cc tham gia vo i mi phng phỏp ging dy ngnh v trng quy nh Cú kh nng kim tra, nhn xột ỏnh giỏ tr t ú cú bin phỏp iu chnh k hoch giỏo dc phự hp vi tng loi i tng tr Phi hp tt cỏc giỏo viờn khỏc, vi cha m tr, vi cỏc lc lng xó hi t chc thc hin chng trỡnh giỏo dc mm non Xin chõn thnh cm n s giỳp ca (anh) ch 113 Ph lc PHIU HI í KIN V tớnh cn thit ca cỏc bin phỏp phỏt trin i ng giỏo viờn mm non vựng khú khn tnh Hũa Bỡnh cú c s xut mt s bin phỏp phỏt trin i ng giỏo viờn mm non vựng khú khn tnh Hũa Bỡnh, xin (anh) ch vui lũng cho bit ý kin ca mỡnh v tớnh cn thit ca cỏc bin phỏp phỏt trin i ng giỏo viờn mm non vựng khú khn tnh Hũa Bỡnh theo cỏc ni dung di õy: STT Rt cn thit Tờn bin phỏp Cn thit Nõng cao nhn thc v chớnh sỏch phỏt trin i ng giỏo viờn mm non vựng khú khn o to v s dng i ng giỏo viờn mm non t ngun hc sinh a phng - o to v s dng giỏo viờn "cm bn" Bi dng i ng giỏo viờn mm non hin ang cụng tỏc ti cỏc c s giỏo dc mm non vựng khú khn theo yờu cu ca chun ngh nghip Tng cng cỏc hot ng kim tra v ỏnh giỏ giỏo viờn theo chun ngh nghip Xõy dng mụi trng, phỏt huy vai trũ cỏc t chc v cỏ nhõn nh trng Tng cng cỏc ngun lc, phỏt huy nhng chớnh sỏch, xõy dng thờm c ch chm lo i sng vt cht, tinh thn cho i ng giỏo viờn mm non Xin chõn thnh cm n s giỳp ca Anh, Ch 114 Khụng cn thit Ph lc PHIU HI í KIN V tớnh kh thi ca cỏc bin phỏp phỏt trin i ng giỏo viờn mm non vựng khú khn tnh Hũa Bỡnh cú c s xut mt s bin phỏp phỏt trin i ng giỏo viờn mm non vựng khú khn tnh Hũa Bỡnh, xin (anh) ch vui lũng cho bit ý kin ca mỡnh v tớnh kh thi ca cỏc bin phỏp phỏt trin i ng giỏo viờn mm non vựng khú khn tnh Hũa Bỡnh theo cỏc ni dung di õy: STT Rt kh thi Tờn bin phỏp Kh thi Nõng cao nhn thc v chớnh sỏch phỏt trin i ng giỏo viờn mm non vựng khú khn o to v s dng i ng giỏo viờn mm non t ngun hc sinh a phng - o to v s dng giỏo viờn "cm bn" Bi dng i ng giỏo viờn mm non hin ang cụng tỏc ti cỏc c s giỏo dc mm non vựng khú khn theo yờu cu ca chun ngh nghip Tng cng cỏc hot ng kim tra v ỏnh giỏ giỏo viờn theo chun ngh nghip Xõy dng mụi trng, phỏt huy vai trũ cỏc t chc v cỏ nhõn nh trng Tng cng cỏc ngun lc, phỏt huy nhng chớnh sỏch, xõy dng thờm c ch chm lo i sng vt cht, tinh thn cho i ng giỏo viờn mm non Xin chõn thnh cm n s giỳp ca Anh, Ch 115 Khụng kh thi [...]... pháp phát triển đội ngũ giáo viên mầm non tại vùng khó khăn tỉnh Hòa Bình 6.3 Giới hạn khách thể quan sát Đội ngũ giáo viên tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc các xã vùng khó khăn tỉnh Hòa Bình, gồm 150 giáo viên và cán bộ quản lý 6.4 Chủ thể quản lí phát triển đội ngũ giáo viên mầm non vùng khó khăn tỉnh Hòa Bình Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên mầm non vùng khó khăn tỉnh Hòa Bình của Sở Giáo. .. về phát triển đội ngũ giáo viên mầm non Chương 2: Thực trạng đội ngũ và phát triển giáo viên mầm non vùng khó khăn tỉnh Hòa Bình Chương 3: Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên mầm non vùng khó khăn tỉnh Hòa Bình 6 Chương 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, các quốc gia luôn coi trọng phát triển nền giáo. .. phát triển đội ngũ giáo viên mầm non vùng khó khăn tỉnh Hòa Bình 5.3 Đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển đội ngũ giáo viên mầm non vùng khó khăn tỉnh Hòa Bình 6 Giới hạn phạm vi nghiên cứu 6.1 Giới hạn về đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu đề xuất một số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên mầm non vùng khó khăn tỉnh Hòa Bình nhằm thực hiện tốt một số chính sách phát triển giáo dục mầm non. .. nghiên cứu Công tác phát triển đội ngũ giáo viên mầm non 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên mầm non vùng khó khăn tỉnh Hòa Bình 4 Giả thuyết khoa học Công tác phát triển đội ngũ giáo viên trong những năm gần đây đã được quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên vấn đề phát triển đội ngũ giáo viên mầm non ở những vùng núi, vùng sâu, vùng đồng bào dân... để phát triển thì đội ngũ giáo viên mầm non ở vùng khó khăn đáp sẽ đáp ứng được các nhiệm vụ, yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay 5 Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận: Nghiên cứu về phát triển đội ngũ giáo viên nói chung và phát triển đội ngũ giáo viên mầm non nói riêng 5.2 Nghiên cứu thực tiễn: Phân tích đánh giá thực trạng tình hình đội ngũ giáo viên mầm non vùng khó khăn tỉnh Hòa Bình. .. vào sự phát triển của giáo dục mầm non, đặc biệt là lĩnh vực phát triển đội ngũ giáo viên mầm non Tuy nhiên, chưa có đề tài, công trình khoa học nào tập trung nghiên cứu sâu về lĩnh vực phát triển đội ngũ giáo viên mầm non ở vùng khó khăn Đặc biệt ở tỉnh Hòa Bình, nơi có vị trí địa lý, phân bố dân cư khá phức tạp, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, đội ngũ giáo viên mầm non còn... tư; Giải pháp cho giáo dục mầm non vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa; Giải pháp về giáo viên mầm non; Tuy nhiên, luận văn chưa phân tích một cách tổng thể về thực trạng giáo dục mầm non vùng khó khăn cũng như vấn đề phát triển đội ngũ giáo viên ở vùng này Năm 2000, ban nghiên cứu mầm non, Viện Nghiên cứu phát triển Giáo dục đã có đề tài "Nghiên cứu các giải pháp phát triển giáo dục mầm non nông thôn" với... trong lĩnh vực giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp Như vậy, có thể khẳng định rằng: đội ngũ giáo viên là những nhà giáo dạy ở các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân * Đội ngũ giáo viên mầm non Đội ngũ giáo viên mầm non: Là những nhà giáo làm nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong trường mầm non, gồm hiệu... trẻ em trong trường mầm non, gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên nhóm, lớp Đội ngũ giáo viên mầm non cũng có nhiệm vụ và quyền hạn như nhà giáo được qui định trong Luật giáo dục 12 1.2.5 Khái niệm phát triển đội ngũ giáo viên Trong quá trình phát triển giáo dục có quá trình phát triển đội ngũ giáo viên Phát triển đội ngũ giáo viên theo quan điểm quản lí nguồn nhân lực không phải bắt đầu từ... trình vận động luôn biến đổi không ngừng Ví dụ: Phát triển kinh tế - xã hội, phát triển văn hoá, phát triển y tế, phát triển con người, phát triển giáo dục, phát triển giáo dục mầm non, phát triển đội ngũ giáo viên mầm non, 1.2.2 Khái niệm đội ngũ Đội ngũ là khối đông người được tập hợp và tổ chức thành một lực lượng có quy củ Theo từ điển tiếng Việt thì Đội ngũ là tập hợp một số đông người, cùng chức
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIÁO VIÊN mầm NON VÙNG KHÓ KHĂN TỈNH hòa BÌNH , PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIÁO VIÊN mầm NON VÙNG KHÓ KHĂN TỈNH hòa BÌNH , PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIÁO VIÊN mầm NON VÙNG KHÓ KHĂN TỈNH hòa BÌNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay