Phát huy vai trò đội ngũ giảng viên trong đổi mới giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học cao đẳng việt nan hiện nay

180 433 3
  • Loading ...
1/180 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2016, 12:30

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYẾN QUANG TRUNG PHÁT HUY VAI TRÒ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRONG ĐỔI MỚI GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC Hà Nội – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN QUANG TRUNG PHÁT HY VAI TRÒ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRONG ĐỔI MỚI GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành: CNDVBC & CNDVLS Mã số: 62 22 80 05 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS PHẠM NGỌC ANH TS NGUYỄN THÁI SƠN Xác nhận NCS chỉnh sửa theo Quyết nghị Hội đồng đánh giá luận án Ngƣời hƣớng dẫn khoa học Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ PGS.TS Phạm Ngọc Anh Hà Nội – 2015 PGS.TS Dƣơng Văn Thịnh LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan kết nghiên cứu luận án riêng tác giả hướng dẫn PGS.TS Phạm Ngọc Anh TS Nguyễn Thái Sơn Số liệu, tài liệu trích dẫn luận án trung thực, khách quan, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2016 Tác giả Nguyễn Quang Trung LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn: - PGS.TS Phạm Ngọc Anh TS Nguyễn Thái Sơn – người thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh; - Đội ngũ giảng viên Khoa triết học, Phòng Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội; - Đội ngũ giảng viên trẻ Khoa Lý luận Chính trị trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Các quan thư viện cung cấp tài liệu: - Phòng Lưu trữ Bộ Giáo dục Đào tạo, P102 Nhà D, ĐT - 04 38681440; - Phòng Hành Ban Tuyên giáo Trung ương, ĐT – 0438453010; - Phòng đọc - Thư viện Quốc gia, ĐT - 04-38255397; - Phòng đọc - Thư viện Cục thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia – Bộ Khoa học Công nghệ, 26 Lý Thường Kiệt, ĐT- 04 39349928; - Phòng đọc - Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ĐT: 0437547823; - Phòng đọc - Thư viện Tạ Quang Bửu - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Thư viện trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, ĐT0838531986 đồng nghiệp, bạn bè giúp tác giả hoàn thành luận án Những người có nhu cầu trao đổi ý kiến với tác giả luận án xin liên hệ: ĐT - 0912 502 038; Email: trungktqd72@gmail.com Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2016 Tác giả Nguyễn Quang Trung MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 1.1 Những công trình nghiên cứu phát huy nhân tố ngƣời 1.2 Những công trình nghiên cứu giảng dạy đổi giảng dạy môn lý luận trị Việt Nam 1.3 Những công trình nghiên cứu đội ngũ giảng viên phát huy vai trò đội ngũ giảng viên giảng dạy môn lý luận trị 16 1.4 Những kết đạt đƣợc vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu 22 CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT HUY VAI TRÒ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRONG ĐỔI MỚI GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM 26 2.1 Vai trò đội ngũ giảng viên đổi giảng dạy môn lý luận trị trƣờng đại học cao đẳng Việt Nam 26 2.1.1 Đổi giảng dạy môn lý luận trị trường đại học, cao đẳng 26 2.1.2 Đội ngũ giảng viên môn lý luận trị 34 2.1.3 Vai trò chủ yếu đội ngũ giảng viên đổi giảng dạy môn lý luận trị trường đại học, cao đẳng 38 2.2 Quan niệm phát huy vai trò đội ngũ giảng viên đổi giảng dạy môn lý luận trị trƣờng đại học, cao đẳng Việt Nam 45 2.2.1 Khái niệm nội dung chất phát huy vai trò đội ngũ giảng viên đổi giảng dạy môn lý luận trị trường đại học, cao đẳng 45 2.2.2 Các chủ thể phương thức phát huy vai trò đội ngũ giảng viên đổi giảng dạy môn lý luận trị trường đại học, cao đẳng 52 2.2.3 Một số tiêu chí đánh giá phát huy vai trò đội ngũ giảng viên đổi giảng dạy môn lý luận trị trường đại học, cao đẳng 56 KẾT LUẬN CHƢƠNG 60 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT HUY VAI TRÒ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRONG ĐỔI MỚI GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG VIỆT NAM THỜI GIAN QUA VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 62 3.1 Thực trạng phát huy vai trò đội ngũ giảng viên đổi giảng dạy môn lý luận trị trƣờng đại học cao đẳng Việt Nam 62 3.1.1 Chủ trương, sách phát huy vai trò đội ngũ giảng viên đổi giảng dạy môn lý luận trị trường đại học, cao đẳng 62 3.1.2 Quá trình thực phát huy vai trò đội ngũ giảng viên đổi giảng dạy môn lý luận trị trường đại học, cao đẳng chủ thể 73 3.1.3 Nội dung phát huy vai trò đội ngũ giảng viên đổi giảng dạy môn lý luận trị trường đại học, cao đẳng 89 3.1.4 Nguyên nhân thành tựu hạn chế phát huy vai trò đội ngũ giảng viên đổi giảng dạy môn lý luận trị trường đại học, cao đẳng 97 3.2 Những vấn đề đặt từ thực trạng phát huy vai trò đội ngũ giảng viên đổi giảng dạy môn lý luận trị trƣờng đại học, cao đẳng Việt Nam 103 3.2.1 Chủ trương phát huy vai trò đội ngũ giảng viên đổi giảng dạy môn lý luận trị bị cản trở chế quản lý tập trung bao cấp nội dung chương trình 104 3.2.2 Phương thức phát huy vai trò đội ngũ giảng viên xây dựng cung cấp giáo trình làm hạn chế nhu cầu cập nhật tri thức họ 106 3.2.3 Chưa gắn việc đòi hỏi phải nâng cao phẩm chất, lực phận giảng viên với chế độ Đảng Nhà nước dành cho họ 108 KẾT LUẬN CHƢƠNG 109 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT HUY HƠN NỮA VAI TRÒ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRONG ĐỔI MỚI GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM HIỆN NAY 112 4.1 Nhóm giải pháp chủ trƣơng, sách phát huy vai trò đội ngũ giảng viên đổi giảng dạy môn lý luận trị trƣờng đại học, cao đẳng 112 4.1.1 Nhận thức, ban hành bước hoàn thiện văn vai trò phát huy vai trò đội ngũ giảng viên đổi giảng dạy môn lý luận trị 112 4.1.2 Đổi quan niệm nội dung chương trình giáo trình 116 4.2 Nhóm giải pháp tổ chức thực phát huy vai trò đội ngũ giảng viên đổi giảng dạy môn lý luận trị trƣờng đại học, cao đẳng chủ thể 122 4.2.1 Đảng Nhà nước 122 4.2.2 Các trường đại học, cao đẳng khoa, môn lý luận trị 131 4.2.3 Đội ngũ giảng viên môn lý luận trị 139 KẾT LUẬN CHƢƠNG 144 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 146 DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO 153 PHỤ LỤC 165 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam Đại hội lần thứ XI (tháng năm 2011) Hội nghị Trung khóa XI (tháng 11 năm 2013) Đổi toàn diện giáo dục đào tạo cung cấp luận đưa đến nhận định rằng: Hiện nay, bên cạnh thành tựu đạt to lớn nhiều mặt, cán cân giáo dục Việt Nam nói chung giảng dạy môn lý luận trị trường đại học, cao đẳng nói riêng lệch hẳn phía tồn đọng, yếu kém; nhiều vấn đề cốt đặt Chính tồn đọng yếu vấn đề nên phải “đổi toàn diện giáo dục đào tạo” Hội nghị Trung ương VIII khóa XI giải thích rằng: “Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo đổi vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, chế, sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi từ lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước đến hoạt động quản trị sở giáo dục - đào tạo” [53] Vậy, câu hỏi đặt cho lĩnh vực giáo dục lý luận trị nói riêng giáo dục đào tạo nói chung, trình đạo đổi diễn từ năm 1996 Nghị Hội nghị Trung ương II khóa mà phải đổi toàn diện ? Phải chăng, trình đổi gặp phải nhiều vấn đề chưa giải ? Đúng! Đổi thực chưa vào vấn đề chưa mang lại hiệu mong muốn Chúng cho rằng, số nhiều nguyên nhân vai trò, vị trí người thầy chưa nhận thức đắn nguyên nhân dẫn đến yếu đổi giáo dục đào tạo Riêng giảng dạy môn lý luận trị, nhận thấy bất cập hiệu quả, Đảng Nhà nước ta có chủ trương khơi dậy, phát huy vai trò đội ngũ giảng viên Ngày 12/10/1983, Ban Bí thư Trung ương Đảng Chỉ thị số 25 CT/TW Về việc cải cách giáo dục lý luận trị trường đại học cao đẳng Trong Chỉ thị này, Ban Bí thư có chủ trương “Đưa tất khâu trình giáo dục lý luận - trị, đặc biệt khâu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, vào quy trình chặt chẽ, quy hóa” Ngày 06/04/1995, Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quyết định số 1226/QĐ – BGD&ĐT Về việc bồi dưỡng quan điểm tư tưởng trị cho đội ngũ giảng viên Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Quyết định tạo điều kiện vật chất tài giúp tăng cường phát huy vai trò đội ngũ giảng viên lên bước Gần đây, ngày 24 tháng 06 năm 2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành định số 494/QĐ-TTg Về việc phê duyệt đề án số Biện pháp nâng cao chất lượng hiệu giảng dạy, học tập Bộ môn Khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường đại học, cao đẳng, môn trị trường trung học chuyên nghiệp dạy nghề Quyết định tạo động lực thúc đẩy đội ngũ giảng viên môn lý luận trị trường đại học, cao đẳng phát huy vai trò đổi giảng dạy Nhiều đề tài, dự án đổi giảng dạy lý luận trị đời giai đoạn này, góp phần đổi phương pháp nội dung môn học, nâng cao nhận thức lý luận phương pháp tư khoa học trước yêu cầu nghiệp đổi Tuy nhiên, chủ trương sách chưa thực vấn đề nhằm cởi trói mở đường để khơi dậy tiềm năng, phát huy vai trò độc lập tự chủ, sáng tạo đội ngũ giảng viên đổi giảng dạy môn lý luận trị Đại đa số đội ngũ giảng viên môn lý luận trị có tư tưởng thụ động, trông chờ, chưa chủ động hoạt động chuyên môn Họ cảm thấy khiên cưỡng giảng dạy nội dung tri thức giáo trình Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Một phận khác đội ngũ không tin tưởng vào nội dung mà dạy cho sinh viên Vì vậy, để bảo đảm chất lượng đổi giảng dạy môn lý luận trị có hiệu quả, làm cho người học yêu mến chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu mến chế độ học môn lý luận trị; để làm cho tri thức lý luận trị thực trở thành giới quan, phương pháp luận cho sinh viên việc học tập môn chuyên ngành thực tiễn trường; để bảo đảm cho việc học tập môn lý luận trị sinh viên hứng thú say mê, phát huy vai trò đội ngũ giảng viên đòi hỏi cấp bách Xuất phát từ tình hình khách quan đây, tác giả chọn đề tài: Phát huy vai trò đội ngũ giảng viên đổi giảng dạy môn lý luận trị trường đại học, cao đẳng Việt Nam làm luận án tiến sĩ triết học Mục đích, nhiệm vụ luận án Mục đích luận án: Làm sáng tỏ khía cạnh lý luận thực tiễn việc phát huy vai trò đội ngũ giảng viên đổi giảng dạy môn lý luận trị trường đại học, cao đẳng Việt Nam; sở đó, đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò đội ngũ giảng viên đổi giảng dạy môn học trường đại học, cao đẳng Việt Nam Nhiệm vụ luận án: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận đội ngũ giảng viên giảng dạy môn lý luận trị vai trò họ đổi giảng dạy môn học trường đại học, cao đẳng Việt Nam; - Làm rõ thực trạng vấn đề đặt việc phát huy vai trò đội ngũ giảng viên đổi giảng dạy môn lý luận trị trường đại học, cao đẳng Việt Nam thời gian qua; - Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò tác đạo, quản lý việc giảng dạy môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường đại học, cao đẳng, Hội Đồng khoa học Ban Đảng, Hà Nội 57 Nguyễn Thị Phương Hồng (1996), Những biện pháp chủ yếu để phát huy tính tích cực niên học sinh, sinh viên nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Luận án phó tiến sĩ triết học, Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, Hà Nội 58 Trần Hùng (2000), Hiệu giáo dục lý luận trị cho sinh viên trường đại học thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng giải pháp, Luận án tiến sĩ triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 59 Nguyễn Đình Hùng (2006), Phát huy nhân tố người đội ngũ cán bộ đội biên phòng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia nay, Luận án tiến sĩ triết học, Học Viện Chính trị Quân sự, Hà Nội 60 Lương Vị Hùng, Khổng Khang Hoa (2008), Triết học giáo dục đại, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 61 Nguyễn Đức Khang (2002), Phát huy nhân tố người đội pháo binh Việt Nam việc thực nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc nay, Luận án tiến sĩ triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 62 Đinh Xuân Khuê (2010), Quan hệ nâng cao lực giảng dạy lực nghiên cứu khoa học giảng viên khoa học xã hội nhân văn trường đại học quân nay, Luận án tiến sĩ triết học, Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 63 Bùi Thị Ngọc Lan (2000), Phát huy nguồn lực trí tuệ công đổi nước ta nay, Luận án tiến sĩ triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 64 V.I Lênin (1981), Toàn tập, T 29, NXB Tiến bộ, Mát - xcơ – va 65 Nguyễn Hồng Lương (2006), Phát huy vai trò nhân tố chủ quan hoạt động hệ thống trị cấp sở Bà Rịa - Vũng Tàu 159 nay, Luận án tiến sĩ triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 66 C.Mác - Ph.Ăng -ghen (1980), Tuyển tập, T 1, NXB Sự thật, Hà Nội 67 C.Mác - Ph.Ăng -ghen (1982), Tuyển tập, T 3, NXB Sự thật, Hà Nội 68 Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, T 8, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 69 Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, T 12, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 70 CD - ROOM Hồ Chí Minh (2013), Toàn tập, T 4, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 71 CD - ROOM Hồ Chí Minh (2013), Toàn tập, T 15, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 72 Nguyễn An Ninh (1999), Phát huy tiềm trí thức khoa học xã hội công đổi nước ta, Luận án tiến sĩ triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 73 Nhà Xuất Sách giáo khoa Mác - Lênin (1989), Một số văn kiện Đảng công tác giáo dục lý luận trị, NXB Sách giáo khoa Mác - Lênin, Hà Nội 74 Hoàng Phê (2011), Từ điển tiếng Việt, Trung tâm Từ điển học, Hà Nội 75 Trần Viết Quang (2009), Giảng dạy triết học với việc bồi dưỡng rèn luyện lực tư biện chứng cho sinh viên sư phạm nước ta nay, Luận án tiến sỹ triết học, Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 76 Quốc Hội (2012), Luật giáo dục đại học, NXB Lao động xã hội, Hà Nội 77 Jean - jacques rousseau (2010), Émile giáo dục, NXB Tri thức, Hà Nội 78 Nguyễn Văn Tài (2010), Phát huy tính tích cực xã hội đội ngũ cán nước ta nay, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 79 Nguyễn Đình Tập (2002), Một số vấn đề phát huy vai trò nhân dân bảo vệ an ninh, trật tự nước ta nay, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 80 Thái Duy Tiên (2007), Triết học giáo dục Việt Nam, NXB Đại học sư 160 phạm, Hà Nội 81 Nguyễn Thị Tình (2009), Nghiên cứu tính tích cực giảng dạy giảng viên đại học, Luận án tiến sĩ tâm lý học, Viện Tâm lý học, Hà Nội 82 Hoàng Tụy (2010), Giáo dục xin cho nói thẳng, NXB Tri thức, Hà Nội 83 Nguyễn Văn Thạo (2005), Kết hợp tính định hướng trị với tính khoa học giảng dạy lý luận trị trường sĩ quan bậc đại học Quân đội nhân dân Việt Nam nay, Luận án tiến sĩ triết học, Học viện Chính trị Quân sự, Hà Nội 84 Nguyễn Văn Tháp (2009), Xây dựng đội ngũ giảng viên khoa học xã hội nhân văn trường đào tạo sĩ quan quân đội, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 85 Nguyễn Văn Thắng (2001), Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận trị cho cán đơn vị sở quân đội ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, Luận án tiến sĩ triết học, Học viện Chính trị Quân sự, Hà Nội 86 Lê Hanh Thông (2003), Đổi giáo dục lý luận trị cho cán chủ chốt hệ thống trị cấp xã tỉnh khu vực Nam Bộ (qua khảo sát số trường trị khu vực), Luận án tiến sĩ triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 87 Thủ Tướng Chính phủ (2002), Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 24 tháng 06 năm 2002 Phê duyệt đề án “một số Biện pháp nâng cao chất lượng hiệu giảng dạy, học tập Bộ môn Khoa học Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường đại học, cao đẳng, môn trị trường Trung học chuyên nghiệp Dạy nghề”, Hà Nội 88 Nguyễn Tiến Thủ (2001), Quan hệ chủ thể khách thể nhận thức với việc phát huy vai trò chủ thể học tập sinh viên Việt Nam nay, Luận án tiến sĩ triết học, Học viện Chính trị Quốc gia 161 Hồ Chí Minh, Hà Nội 89 Phạm Văn Thuần (2003), Nâng cao lực đấu tranh tư tưởng - lý luận giảng viên khoa học xã hội nhà trường Quân đội nhân dân Việt Nam nay, Luận án tiến sĩ triết học, Học viện Chính trị Quân sự, Hà Nội 90 Phạm Văn Thuần (2009), Quản lý đội ngũ giảng viên đại học đa ngành, đa lĩnh vực Việt Nam theo quan điểm tự chủ trách nhiệm xã hội, Luận án tiến sĩ quản lý giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 91 Trần Thị Thủy (2000), Nhân tố người biện pháp nhằm phát huy nhân tố người điều kiện Việt Nam nay, Luận án tiến sĩ triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 92 Nguyễn Thị Thu Thuỷ (2012), Quản lý đào tạo giảng viên lý luận trị đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi nay, Luận án tiến sĩ quản lý giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 93 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (2006), Hội thảo - Đổi phương pháp giảng dạy, học tập môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường đại học, cao đẳng khối ngành kỹ thuật, Hà Nội 94 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (2010), Hội thảo - Đổi nội dung, chương trình giảng dạy môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo Quyết định 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo, Hà Nội 95 Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (2007), Đổi giảng dạy môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo tinh thần văn kiện Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh 96 Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn (2004), Hội thảo - khoa học: Triết học cổ điển Đức nhận thức luận đạo đức học, tham luận 162 học giả nước, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 97 Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội (2006), Đổi phương pháp giảng dạy, học tập môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường đại học, cao đẳng khối ngành khoa học xã hội nhân văn, Hà Nội 98 Trường Đại học Nông nghiệp I (2006), Đổi phương pháp giảng dạy, học tập môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường đại học, cao đẳng khối ngành Nông - Lâm - Ngư, Hà Nội 99 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (2001), Hội thảo - Đổi nội dung, phương pháp giảng dạy môn Mác - Lênin, Hà Nội 100 Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên (2005), Hội thảo - Đổi nội dung, phương pháp giảng dạy môn khoa học Mác - Lênin trường đại học sư phạm phía Bắc, Thái Nguyên 101 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (2007), Hội thảo Đổi phương pháp tổ chức dạy học đánh giá môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh 102 Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (2013), Hội thảo - Đổi công tác giảng dạy, học tập môn lý luận trị trường Đại học Kiến trúc, Hà Nội 103 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Khoa Mác - Lênin (2002), Đặc trưng Quan hệ sản xuất Kinh tế thị trường Định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học - Phối hợp với đề tài KX.01Chương Trình khoa học cấp Nhà nước, Hà Nội 104 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (2008), Phương pháp nghiên cứu phương pháp giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Hà Nội 105 Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (1960), Nguyên lý triết học Mác – xít, Ph.1: Chủ nghĩa vật biện chứng, NXB Sự thật, Hà Nội 106 Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (1961), Nguyên lý Triết học Mác xít, NXB Sự thật, Hà Nội 163 107 Vụ Công tác Chính trị - Bộ Đại học Trung học chuyên nghiệp (1977), Tập giảng Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Đại học Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 108 Vụ Công tác Chính trị Bộ Đại học Trung học chuyên nghiệp (1973), Kinh tế trị Mác – Lênin, NXB Đại học Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 109 Vụ Công tác Chính trị Bộ Đại học Trung học chuyên nghiệp (1973), Đề cương giảng môn triết học (Phần vật biện chứng), NXB Hà Nội, Hà Nội 110 Nguyễn Hữu Vui (2002), Đổi phương pháp giảng dạy môn khoa học Mác - Lênin Việt Nam - Những vấn đề chung, Đề tài KX10, nhánh KX 10.09, Hà Nội 111 Phạm Viết Vượng (2008), Giáo dục học, NXB Hà Nội, Hà Nội 164 PHỤ LỤC Phụ lục Mô hình chủ thể, nội dung, phương thức phát huy vai trò đội ngũ giảng viên đổi giảng dạy môn lý luận trị (1) Đảng Nhà nƣớc Sáng tạo; tổng kết, đánh giá kết đổi Nghiên cứu, Đề xuất, công bố lên tạp chí khoa học Báo cáo năm Chủ trương, sách (2) Các trƣờng Nghiên cứu, Đề xuất (3) Các khoa, môn lý luận trị 165 Triển khai kế hoạch Kế hoạch Báo cáo học kỳ (4) ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRị Phụ lục Câu hỏi điều tra mức độ thích học/hoặc không thích học môn lý luận trị kết 296 sinh viên mục đích học 250 sinh viên Nội dung câu hỏi: Hiện môn lý luận trị gồm Kết trả có môn là: 1/Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – lời Lênin; 2/Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam; 3/ Tư tưởng Hồ Chí Minh Rất mong hợp tác Số bạn cách trả lời số câu hỏi (câu lựa câu câu câu 3) cách đánh dấu v vào chọn Tỷ lệ % phương án trả lời Câu Dành cho người không thích học môn lý luận trị (những người thích học trả lời câu hỏi này) Anh/Chị, không thích học môn lý luận trị xuất phát từ nguyên nhân ? a Các môn môn không liên quan đến môn chuyên ngành việc làm sau tốt nghiệp 57 31,0% b Các môn khó học, cao siêu nên không thích 54 29,4% c Các môn nhạt nhẽo, gây buồn ngủ 43 23,4% d Nguyên nhân khác 30 16,3% Câu : Dành cho người thích học môn lý luận trị (những người không thích trả lời câu khỏi này) Vì Anh/Chị thích học môn lý luận trị? a Đây môn học giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên nên thích b Sở dĩ thích học giáo viên dạy hay 166 45 42% 26 24% c Tôi thích học phấn đấu để có kết học tập cao d Nguyên nhân khác 16 15% 20 19% Câu Mục đích việc học môn lý luận trị Anh/Chị xuất phát từ yếu tố yếu tố đây? a b c Các môn môn bắt buộc nên phải học cho đạt 15 kết theo yêu cầu Bản thân người thích học môn lý luận trị môn quan trọng Phải học môn để có kết học tập cao, sau tốt nghiệp đại học dễ tìm kiếm việc làm d Mục đích khác 167 62% 32 13% 30 12% 32 13% Phụ lục (Phiếu điều tra lực tự phát huy đổi giảng dạy dành cho 475 giảng viên đợt tập huấn tháng 07/2011 Học viện Báo chí - Tuyên truyền kết quả) Nội dung câu hỏi Kết trả lời Số lựa chọn Tỷ lệ % Câu 1: Xin mời quý thầy (cô) cho biết giảng dạy môn học nào? a Những nguyên ký chủ nghĩa Mác – Lênin 164 35% b Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam 167 35% c Tư tưởng Hồ Chí Minh 117 25% d Môn công tác khác 27 6% 168 36% 161 34% 77 16% 66 14% 110 23% 165 34% c Sinh viên tự ghi chép tự nghe giảng 154 32% d Các phương pháp khác 50 10% Câu 2: Việc giảng dạy lớp quý thầy (cô) theo phương pháp chủ yếu? a b c Trình bày nội dung kiến thức giảng giải thích cho sinh viên hiểu Cho sinh viên nghiên cứu tài liệu nhà buổi sau lên lớp trả lời câu hỏi thảo luận Tổ chức cho sinh viên tự nghiên cứu, đến lớp giảng viên gợi ý cho sinh viên trả lời d Phương pháp khác Câu 3: Tại lớp học mà quý thầy (cô) phụ trách, sinh viên tiếp thu kiến thức môn học lớp chủ yếu cách nào? a Ghi chép học nhờ việc đọc giảng giảng viên b Dùng tài liệu mà giảng viên phổ biến để theo dõi học lớp Câu 4:Tài liệu mà quý thầy (cô) sử dụng để giảng 168 dạy lớp loại tài liệu nào? a Giáo trình Bộ ban hành 251 52% b Bài giảng tự biên soạn 140 29% 42 9% 51 11% a Từ sinh viên 82 17% b Từ giảng viên 131 28% 212 45% 51 11% 81 17% 298 62% c Sinh viên tự lựa chọn tài liệu theo ý muốn 63 13% d Tài liệu khác 41 8% a Giáo trình Bộ phát hành 271 57% b Tự nghiên cứu tài liệu tác giả kinh điển tiếng 74 16% 91 19% 36 8% c Tài liệu thân biên soạn đem xuất thành sách d Câu trả lời khác Câu 5: Tại lớp học mà quý thầy (cô) phụ trách, trung tâm hoạt động dạy học diễn chủ yếu từ đâu? c Chủ yếu từ giảng viên sinh viên nghe kết hợp ghi chép d Phương án khác Câu 6: Việc học tập nhà sinh viên lớp mà quý thầy (cô) phụ trách chủ yếu dùng loại tài liệu nào? a Phô tô giảng giảng viên b Giáo trình tài liệu phổ biến công khai từ đầu học kỳ Câu Trong biên soạn ( bổ sung, sửa đổi) giảng, quý thầy (cô) chủ yếu sử dụng nguồn tài liệu nào? c Thông tin thu thập từ tài liệu khoa học phương tiện thông tin đại chúng d Câu trả lời khác 169 Câu Cuộc sống quý thầy (cô) chủ yếu dựa vào nguồn nào? a Chỉ có từ nghề dạy học nguồn thu khác 164 34% 228 47% c Nguồn sống chủ yếu từ nghề dạy học 86 18% d Câu trả lời khác 1% a Chấm thi viết tự luận 246 56% b Giảng dạy lớp 59 13% c Đổi mới, sửa đổi bổ sung giảng 50 11% d Hoạt động khác 84 19% 238 52% b Mỗi học kỳ lần 110 24% c Diễn thường xuyên 85 18% d Phương án khác 29 6% a Giáo trình giảng 175 37% b Đề tài môn trường, 222 46% c Dự dán đơn vị tự tạo để tạo nguồn thu cho đơn vị 49 10% d Chủ đề khác 32 7% b phát sinh từ nghề dạy học Nguồn thu từ nghề dạy học chiếm phần chủ yếu sống Câu 9: Quý thầy (cô) cho biết công việc đơn điệu nhàm chán nghề dạy học hoạt động ? Câu 10 Sinh hoạt khoa học đơn vị quý thầy (cô) diễn thông thường lần? a Mỗi học kỳ lần Câu 11 Nếu đơn vị tổ chức sinh hoạt khoa học chủ đề thường tập trung vào vấn đề chủ yếu? Câu 12 Việc viết đăng tạp chí, kỷ yếu, làm đề tài khoa học quý thầy (cô) chủ yếu xuất phát từ nguyên nhân 170 nào? a Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học mà quan đơn vị 233 49% 152 32% 63 13% 31 6% 45 9% 210 44% 177 37% 49 10% a Viết tự luận 196 41% b Trắc nghiệm 82 17% c Kết hợp tự luận trắc nghiệm 185 39% d Hình thức khác 17 4% 114 24% 257 54% giao b Đó nhiềm say mê thân c Chỉ viết làm thấy đề tài chủ đề ưa thích d Nguyên nhân khác Câu 13 Trong năm gần đây, việc dự thành viên môn, khoa (ban) quý thầy (cô) diễn thời gian nào? a Không có, kể giảng viên tập không dự b c Chỉ có giảng viên tập dự giảng viên lâu năm Thỉnh thoảng đơn vị tổ chức lần dự lẫn d Câu trả lời khác Câu 14: Trong tổ chức cho sinh viên làm tập, kiểm tra, tự luận… thuộc phạm vi quyền hạn mình, quý thầy (cô) chủ yếu dùng hình thức nào? Câu 15 Nội dung đề mà quý thầy (cô) cho câu hỏi thứ 14 chủ yếu cấu tạo tỷ lệ kiến thức sao? a b Kiến thức tài liệu phổ biến đầu kỳ Kiến thức tài liệu chủ yếu, liên hệ thực tế chiếm phần nhỏ 171 c Chủ yếu liên hệ thực tế, kiến thức tài liệu chiếm 77 16% 31 6% a Có 109 23% b Không có 302 64% c Mấy năm có lần 54 11% d Câu trả lời khác 1% a Từ nỗ lực thân 165 36% b Từ nhiệm vụ nhà trường đơn vị giao 191 42% c Từ nhu cầu xã hội 56 12% d Từ yếu tố khác 44 10% tỷ lệ thấp d Cách cấu tạo khác Câu 16 : Môn học mà quý thầy (cô) đảm nhiệm có tổ chức thực hành, thực tập cho sinh viên không? Câu 17 Động lực thúc đẩy đổi giảng dạy quý thầy (cô) xuất phát từ yếu tố chủ yếu? 172 Phụ lục Những văn chủ yếu đạo, quản lý giảng dạy môn lý luận trị từ 1956 đến Số văn Số văn - theo Tính chất theo thứ tự Tính chất thứ tự danh văn danh văn mục tài liệu tham mục tài liệu khảo tham khảo 03 Phát huy 25 Đổi 04 Đổi 28 Phát huy 05 Đổi 34 Phát huy 06 Đổi 38 Đổi 07 Đổi 39 Đổi 09 Đổi 40 Đổi 15 Đổi 41 Đổi 42 Đổi Đổi 16 Phát huy 17 Đổi 43 18 Đổi 44 Phát huy 48 Phát huy 19 21 22 Phát huy Đổi 53 Phát huy 173 87 Đổi Phát huy [...]... VỀ PHÁT HUY VAI TRÒ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRONG ĐỔI MỚI GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM 2.1 Vai trò đội ngũ giảng viên trong đổi mới giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trƣờng đại học cao đẳng Việt Nam 2.1.1 Đổi mới giảng dạy các môn lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng 2.1.1.1 Giảng dạy các môn lý luận chính trị trong các trường đại học, .. .đội ngũ giảng viên trong đổi mới giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng Việt Nam hiện nay 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Vấn đề phát huy vai trò đội ngũ giảng viên trong đổi mới giảng dạy các môn lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Không phải phát huy vai trò đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn lý luận. .. đóng góp mới của luận án - Hệ thống hóa những nội dung lý luận đối với vấn đề phát huy vai trò đội ngũ giảng viên trong đổi mới giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng Việt Nam; - Đề xuất một số giải pháp để phát huy hơn nữa vai trò đội ngũ giảng viên trong đổi mới giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng Việt Nam hiện nay 6 Ý nghĩa lý luận và thực... niệm, nội dung, các chủ thể và phương thức để phát huy vai trò đội ngũ giảng viên trong đổi mới giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng Việt Nam hiện nay Thứ hai, trên cơ sở lý luận, luận án khái quát thực trạng phát huy vai trò đội ngũ giảng viên trong đổi mới giảng dạy các môn lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng thời gian qua Theo hướng này, luận án nghiên... vấn đề lý luận của phát huy vai trò đội ngũ giảng viên trong đổi mới giảng dạy các môn lý luận chính trị Theo hướng này, luận án nghiên cứu những vấn đề và những khái niệm công cụ Đó là những vấn đề về quan niệm và nội dung đổi mới giảng dạy các môn lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng; quan niệm về vai trò của đội ngũ giảng viên trong đổi mới giảng dạy các môn lý luận chính trị; khái... viên trong đổi mới giảng dạy các môn lý luận chính trị; các công trình chưa phân tích một cách toàn diên thực trạng, giải pháp cơ bản, có tính quyết định nhằm phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên trong đổi mới giảng dạy các môn lý luận chính trị nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường đại học, cao đẳng Việt Nam hiện nay Đa số công trình đề cập tới những vấn đề bản lĩnh chính trị, đạo đức cách... đã gợi mở cho chúng tôi nghiên cứu phương pháp tiếp cận việc phát huy vai trò đội ngũ giảng viên trong đổi mới giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng Việt Nam hiện nay 1.2 Những công trình nghiên cứu về giảng dạy và đổi mới giảng dạy các môn lý luận chính trị ở Việt Nam Năm 2001, Nguyễn Văn Thắng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành xây dựng đảng “Nâng cao chất... nghiên cứu vai trò đội ngũ giảng viên trong đổi mới giảng dạy các môn lý luận chính trị 1.3 Những công trình nghiên cứu về đội ngũ giảng viên và phát huy vai trò đội ngũ giảng viên trong giảng dạy các môn lý luận chính trị Về đổi mới giảng dạy có Đề tài KX10, nhánh KX 10.09 của Phạm Tất Dong (1996), Đổi mới quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học Mác - Lênin - kiến... có luận án tiến sĩ triết học của Vũ Thanh Bình (2012) “Vấn đề chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay , Đại học Quốc gia Hà Nội Luận án đã phân tích một số vấn đề lý luận về chất lượng đội ngũ giảng viên các môn lý luận chính trị và chỉ ra những tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên các môn lý luận chính trị Trên cơ sở đó, luận. .. như: giảng viên, giảng viên lý luận chính trị, lý luận chính trị; đã chỉ ra thực trạng chất lượng đội ngũ giảng viên các môn lý luận chính trị; chỉ ra cơ cấu của đội ngũ và những giải pháp nâng cao chất lượng đó Nhìn theo một vài khía cạnh khác thì một số giải pháp trong đó cũng là giải pháp phát huy vai trò đội ngũ giảng viên trong đổi mới giảng dạy các môn lý luận chính trị, sẽ được kế thừa trong luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát huy vai trò đội ngũ giảng viên trong đổi mới giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học cao đẳng việt nan hiện nay , Phát huy vai trò đội ngũ giảng viên trong đổi mới giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học cao đẳng việt nan hiện nay , Phát huy vai trò đội ngũ giảng viên trong đổi mới giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học cao đẳng việt nan hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay