Giấy chứng nhận từ chức bằng tiếng Trung

1 469 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/06/2016, 20:09

CÔNG TY … 。。。。。 GIẤY CHỨNG NHẬN TỪ CHỨC 離離離離離 Họ tên 。。 Ngày sinh 。 。。。 Số CMND Giới tính 。。。。。 。。 Thời gian nhận chức Từ ngày 。。。。 。。。 tháng năm 。 。 。。。 Số năm công tác năm 。。。。 。。。。。。 đến ngày tháng năm 。 。 。。 tháng 。 。 Đơn vị Chức vụ 。。。。 。。 Tên công trình 。。。。 Xác nhận lời khai thật 。。。。。。。。。。。。。 Công ty xác nhận 。。。。。 Người phụ trách 。。。。 Địa 。。。 Số điện thoại 。。。 Mã số thuế 。。。。。 Ngày tháng 日期
- Xem thêm -

Xem thêm: Giấy chứng nhận từ chức bằng tiếng Trung, Giấy chứng nhận từ chức bằng tiếng Trung, Giấy chứng nhận từ chức bằng tiếng Trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay