HOÀN THIỆN QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU DÂN CƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY TNHH LIỆU XÂY DỰNG – XÂY LẮP VÀ KINH DOANH NHÀ ĐÀ NẴNG

26 284 1
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/06/2016, 04:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN HỮU LIÊN HỒN THIỆN QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CƠNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU DÂN CƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TẠI CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG – XÂY LẮP VÀ KINH DOANH NHÀ ĐÀ NẴNG Chun ngành: Xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp Mã số: 60.58.20 TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT ĐÀ NẴNG – NĂM 2013 Cơng trình hồn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Đình Thám Phản biện 1: TS Lê Thị Kim Oanh Phản biện 2: TS Trần Đình Quảng Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kỹ thuật họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Cơng ty TNHH thành viên Vật liệu xây dựng - Xây lắp Kinh doanh nhà Đà Nẵng doanh nghiệp có vốn nhà nước 100%, hoạt động lĩnh vực xây dựng Cơng ty giao nhiệm vụ thay mặt Chủ đầu tư Sở Xây dựng thành phố làm điều hành số dự án cơng trình HTKT khu dân cư sử dụng vốn ngân sách địa bàn thành phố Đà Nẵng Trong thời gian qua, cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư sử dụng vốn ngân sách Cơng ty đạt kết định bên cạnh tồn hạn chế nên việc hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cần thiết, đồng thời sau tiếp thu kiến thức từ khóa học nên tác giả chọn đề tài "Hồn thiện quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư sử dụng vốn ngân sách Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Vật liệu xây dựng - Xây lắp Kinh doanh nhà Đà Nẵng” làm luận văn tốt nghiệp khóa học Mục đích nghiên cứu: Phân tích tồn vướng mắc để đề xuất giải pháp khắc phục Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước Phạm vi nghiên cứu giới hạn giai đoạn 2008 - 2012 Phương pháp nghiên cứu: Căn số liệu thực tế sử dụng phương pháp tổng hợp, thống kê, kết hợp lý thuyết quy định Nhà nước lĩnh vực QLDA ĐTXD hành Những đóng góp luận văn Đề xuất số giải pháp hồn thiện quy trình QLDA ĐTXD cơng trình hạ tầng kỹ thuật sử dựng vốn ngân sách Cơng ty Đồng thời, luận văn sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho cán cơng nhân viên làm cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Cơng ty thời gian đến Kết cấu luận văn: Ngồi phần mở đầu, kết luận kiến nghị Luận văn kết cấu thành chương Chương 1: Tổng quan cơng tác QLDA ĐTXD cơng trình HTKT khu dân cư sử dụng vốn ngân sách Cơng ty TNHH thành viên Vật liệu xây dựng - Xây lắp Kinh doanh nhà Đà Nẵng Chương 2: Cơ sở pháp lý khoa học Chương 3: Một số giải pháp hồn thiện quy trình QLDA ĐTXD cơng trình HTKT khu dân cư sử dụng vốn ngân sách Cơng ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng - Xây lắp Kinh doanh nhà Đà Nẵng CHƯƠNG TỔNG QUAN CƠNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CƠNG TRÌNH HTKT KHU DÂN CƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TẠI CƠNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG – XÂY LẮP VÀ KINH DOANH NHÀ ĐÀ NẴNG 1.1 Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG – XÂY LẮP VÀ KINH DOANH NHÀ ĐÀ NẴNG 1.1.1 Giới thiệu chung Cơng ty Cơng ty TNHH thành viên Vật liệu xây dựng – Xây lắp Kinh doanh nhà Đà Nẵng doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND thành phố quản lý, Cơng ty chuyển đổi thành Cơng ty TNHH thành viên 100% vào năm 2010 vốn sở hữu nhà nước với số vốn đăng ký kinh doanh: 31.037.585.010 đồng Tiền thân Cơng ty Cơng ty Vật liệu xây dựng Quảng Nam – Đà Nẵng thành lập năm 1976 1.1.2 Chức năng, ngành nghề Cơng ty Cơng ty có chức sau: Thi cơng xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, nhà ở, cầu đường; Khai thác quỹ đất; Kinh doanh nhà, vật liệu xây dựng; Sản xuất vật liệu xây dựng; Điều hành dự án hạ tầng kỹ thuật bố trí tái định cư (thực giải tỏa đền bù, quản lý thi cơng hạ tầng kỹ thuật, bố trí tái định cư) 1.1.3 Cơ cấu tổ chức máy Cơng ty Cơng ty tổ chức theo mơ hình quản lý với Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, phòng chun mơn, Xí nghiệp Đội xây dựng trực thuộc 1.1.4 Tình hình chung sản xuất kinh doanh Cơng ty Tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty: Tỷ lệ lãi so với doanh thu năm gần tăng cao 1.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QLDA ĐTXD CÁC CƠNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU DÂN CƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TẠI CƠNG TY HIỆN NAY 1.2.1 Thực trạng quản lý dự án (Điều hành dự án) cơng trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Cơng ty nay: a Chức năng, nhiệm vụ quản lý điều hành dự án đầu tư xây dựng cơng trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Cơng ty Cơng ty Sở Xây dựng Chủ đầu tư Ủy quyền Điều hành số dự án cơng trình HTKT khu dân cư địa bàn thành phố b Mơ hình quản lý điều hành dự án đầu tư xây dựng cơng trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Cơng ty 1.2.2 Đặc điểm cơng trình HTKT KDC Cơng ty điều hành - Cơng tác đầu tư xây dựng cơng trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thành phố nhằm phục vụ tái định cư cho nhân dân vùng giải tỏa, góp phần chỉnh trang phát triển đồng thị 1.2.3 Tình hình phân bổ kế hoạch vốn dự án cơng trình HTKT Cơng ty làm cơng tác điều hành năm qua Nguồn vốn XDCB từ năm 2009-2012 phân bổ cho Cơng ty tương đối lớn (vốn xây lắp chiếm gần 28% vốn tồn thành phố) so với có 12 đơn vị làm cơng tác Điều hành dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư địa bàn thành phố 1.2.4 Một số dự án cơng trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Cơng ty thực năm qua Nhìn chung, thời gian thực dự án kéo dài, chậm hồn thành so với kế hoạch chậm tốn vốn đầu tư Nhiều dự án giá trị tổng mức đầu tư tăng nhiều so với ban đầu Ngun nhân chủ yếu vướng giải tỏa mặt thi cơng chưa có chủ trương thảm nhựa lát gạch vỉa hè UBND thành phố 1.2.5 Quy trình quản lý dự án cơng trình HTKT khu dân cư Cơng ty Quy trình quản lý dự án Cơng ty thời gian qua xây dựng dựa sở văn quy phạm pháp luật đầu tư xây dựng quy định hành nhà nước Tuy nhiên chưa hồn thiện nhiều hạn chế, thiếu sót, nội dung cơng tác mức độ khái qt chung chưa thể cụ thể q trình triển khai thực gặp nhiều khó khăn, bất cập 1.3 TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC GIAI ĐOẠN CỦA DỰ ÁN CƠNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU DÂN CƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TẠI CƠNG TY HIỆN NAY 1.3.1 Cơng tác lập, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư, BCKTKT, hồ sơ thiết kế vẽ thi cơng - dự tốn cơng trình Trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012, Cơng ty thực lập trình thành phố thẩm định, phê duyệt 59 hồ sơ dự án đầu tư, BCKTKT với tổng vốn đầu tư 4.226 ngàn tỷ đồng Cơng tác lập hồ sơ thiết kế vẽ thi cơng, dự tốn cơng trình từ năm 2008 đến năm 2012, Cơng ty thực lập trình Sở Xây dựng thành phố thẩm định, phê duyệt 230 hồ sơ với tổng dự tốn 3.483 ngàn tỷ đồng Bên cạnh số dự án chất lượng thuyết minh dự án đầu tư nhiều hạn chế khơng đầy đủ thiếu xác, chất lượng hồ sơ lập dự án, thiết kế chưa cao Chất lượng hồ sơ thiết kế BVTC - dự tốn nhiều hạn chế, thiếu chuẩn xác 1.3.2 Cơng tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu Kết thực đấu thầu từ năm 2008-2012 bảng sau: Bảng số lượng gói thầu theo hình thức chọn thầu Năm Số gói thầu 2008 2009 2010 2011 2012 Tổng 15 47 75 49 47 233 Phân loại theo hình thức chọn thầu Đấu thầu hạn chế Chỉ định thầu Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) 13,33 13 86,67 19,15 38 80,85 13 17,33 62 82,67 11 22,45 38 77,55 19,15 38 80,85 44 18,88 189 81,12 Bên cạnh kết đạt nhiều hạn chế nảy sinh nhiều sai sót cơng tác đấu thầu như: Hầu hết gói thầu xây lắp thực theo hình thức đấu thầu hạn chế định thầu thi cơng, tỷ lệ tiết kiệm chi phí cho gói thầu chưa cao 3,64% Một số gói thầu tư vấn theo hình thức định thầu khơng tn thủ quy trình định thầu HSDT nhiều nhà thầu hay gặp sai sót 1.3.3 Cơng tác giải phóng mặt xây dựng Các dự án Cơng ty triển khai GPMB bàn giao kịp thời cho nhà thầu triển khai thi cơng Tuy nhiên, số dự án cơng tác GPMB chậm trễ, kéo dài so với kế hoạch dự án Cơng tác tun truyền vận động nhân dân ý thức người dân vùng giải tỏa chưa tốt dẫn đến chậm trễ việc bàn giao mặt thi cơng 1.3.4 Cơng tác quản lý chất lượng, tiến độ khối lượng thi cơng xây dựng cơng trình Đến nay, cơng tác quản lý chất lượng Cơng ty thực tốt, kịp thời phối hợp với đơn vị TVTK, TVGS nhà thầu thi cơng xử lý phát sinh q trình thi cơng, kiểm tra hồ sơ trình duyệt thiết kế điều chỉnh, bổ sung xử lý vướng mắc q trình xây dựng Bên cạnh số cơng trình cơng tác quản lý giám sát thi cơng chưa thực quan tâm mức vấp phải nhiều sai sót q trình thực 1.3.5 Cơng tác quản lý an tồn lao động vệ sinh mơi trường cơng trình xây dựng Hầu hết đơn vị thi cơng Cơng ty điều hành dự án chưa lập biện pháp an tồn lao động vệ sinh mơi trường trước thi cơng cơng trình, cơng tác quản lý lỏng lẻo chưa trọng 1.3.6 Cơng tác tốn vốn đầu tư cơng trình XD Tính đến hết năm 2012 có tổng số 51 cơng trình HTKT khu dân cư Cơng ty làm điều hành triển khai, có số dự án hồn thành, bàn giao đưa vào sử dụng tốn vốn đầu tư, đa số lại kéo dài thời gian tốn cơng trình 1.4 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHĨ KHĂN HẠN CHẾ CỦA CƠNG TY TRONG THỜI GIAN QUA 1.4.1 Thuận lợi Là doanh nghiệp có vốn 100% Nhà nước nên Cơng ty có nhiều điều kiện thuận lợi để phố thành phố giao nhiệm vụ thay mặt Chủ đầu tư Sở Xây dựng thành phố làm điều hành số dự án cơng trình HTKT khu dân cư địa bàn thành phố thành phố 1.4.2 Khó khăn, hạn chế Mơ hình tổ chức chưa thật hợp lý chưa đáp ứng u cầu thời kỳ Cơng tác bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chun mơn cho các cán trực tiếp quản lý điều hành dự án hạn chế Các quy trình quản lý dự án Cơng ty chưa hồn thiện 1.5 PHÂN TÍCH NGUN NHÂN CỦA NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA CƠNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CƠNG TRÌNH HTKT KHU DÂN CƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TẠI CƠNG TY THỜI GIAN QUA 1.5.1 Phân tích ngun nhân tồn tại, hạn chế cơng tác lập, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư, BCKTKT, hồ sơ thiết kế BVTC - dự tốn cơng trình Cơng tác lập, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế BVTC - dự tốn số dự án đơn vị tư vấn, Cơng ty quan chức nhiều thiếu sót, khơng đạt u cầu, thời gian thực kéo dài Ngun nhân chủ yếu lực đơn vị TVTK yếu, chất lượng đội ngũ kỹ sư thiếu kinh nghiệm, cơng tác lựa chọn đơn vị tư vấn, kiểm tra nghiệm thu hồ sơ thiết kế dự tốn chưa Cơng ty quan tâm mức, chưa có chế tài xử phạt hồ sơ thiết kế khơng đạt u cầu, cơng tác lựa chọn nhà thầu tư vấn chưa có tính cạnh tranh Thời gian thẩm định kéo dài so với quy định, thiếu phối hợp bên liên quan chưa chặt chẽ 1.5.2 Phân tích ngun nhân tồn tại, hạn chế cơng tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu Cơng tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu: Chất lượng đấu thầu, lựa chọn nhà thầu chưa thực nâng cao, đặc biệt cơng tác lựa chọn nhà thầu tư vấn theo hình thức định thầu chưa thực theo trình tự quy định Ngun nhân chủ yếu chưa có cạnh tranh cơng tác đấu thầu dẫn đến lựa chọn nhà thầu khơng đảm bảo lực, phương pháp đánh giá HSDT mang tính chung chung chưa chuẩn xác, tính bảo mật đấu thầu chưa phát huy cao, việc thực chế tài cụ thể bên tham gia đấu thầu thiếu tính kiên quyết, cơng tác giám sát, đánh giá đấu thầu chưa quan tâm mức 1.5.3 Phân tích ngun nhân tồn tại, hạn chế cơng tác giải phóng mặt thi cơng Cơng tác giải phóng mặt bằng: Tiến độ GPMB chậm, mặt giải tỏa khơng đồng bộ, chưa xử lý giải dứt điểm tồn vướng mắc cơng tác giải tỏa đền bù Ngun nhân là: Do chế sách đền bù nhiều bất cập, giá đền bù đất nơng nghiệp thấp, trình tự thủ tục thu hồi đất chưa chặt chẽ, dự án bị điều chỉnh quy hoạch, cơng tác tun truyền vận động nhân dân bị di dời giải tỏa chưa tốt, phối hợp bên liên quan chưa đồng bộ, chưa kiên xử lý trường hợp cố tình chây ỳ, cản trở 1.5.4 Phân tích ngun nhân tồn tại, hạn chế cơng tác quản lý chất lượng, khối lượng tiến độ thi cơng XDCT Cơng tác quản lý chất lượng, khối lượng tiến độ thi cơng xây dựng cơng trình: Chưa mang tính chun nghiệp, chưa thực hiệu thời gian thi cơng kéo dài Ngun nhân lực nhà thầu hạn chế tài kỹ thuật, khơng thực theo HSDT phê duyệt, thi cơng khơng theo hồ sơ thiết kế, khơng nghiệm thu theo quy trình, quy định, khơng thực xác nhận báo cáo khối lượng thi cơng thực theo định kỳ Đội ngũ cán kỹ thuật cơng nhân lực quản lý nhà thầu yếu Cơng tác giải GPMB chậm, khơng đồng bộ, thời tiết biến đổi, biến động giá thị trường, chậm giải ngân…cũng ảnh hưởng khơng nhỏ đến tiến độ Lực lượng cán TVGS vừa thiếu, vừa yếu chưa làm hết chức nhiệm vụ Chưa có tham gia giám sát tác giả TVTK, đơn vị nhận bàn giao sử dụng Thiếu kiểm tra giám sát, chưa kịp thời đơn đốc nhằm ngăn ngừa sai phạm chất lượng tiến độ thực nhà thầu Cơng ty chưa kịp thời xử lý đơn vị nhà thầu TVGS vi phạm 1.5.5 Phân tích ngun nhân tồn tại, hạn chế cơng tác quản lý an tồn lao động vệ sinh mơi trường Cơng tác quản lý an tồn lao động vệ sinh mơi trường cơng trường xây dựng nhà thầu xem nhẹ, chưa trọng Ngun nhân là: Trong q trình thi cơng xây dựng phần lớn bỏ qua khơng buộc đơn vị thi cơng thực theo hồ sơ dự thầu duyệt, khơng có biện pháp đảm bảo an tồn lao động vệ sinh mơi trường cơng trình Cán giám sát theo dõi giám sát TVGS 10 2.2.3 Các giai đoạn thực dự án đầu tư xây dựng cơng trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư sử dụng vốn ngân sách Bao gồm giai đoạn: chuẩn bị đầu tư, thực kết thúc đầu tư 2.2.4 Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình a Khái niệm b Sự cần thiết cơng tác quản lý dự án 2.2.5 Nội dung Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Bao gồm: Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, an tồn lao động mơi trường xây dựng, đấu thầu chi phí đầu tư xây dựng cơng trình, nguồn lực việc trao đổi thơng tin 2.2.6 Các hình thức quản lý thực dự án Bao gồm Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án Chủ đầu tư th tổ chức tư vấn quản lý điều hành dự án 2.2.7 Mơ hình quản lý dự án cụ thể doanh nghiệp Các mơ hình: theo chức năng, theo chun trách, theo ma trận 2.2.8 Các chủ thể tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng Bao gồm quan quản lý nhà nước ĐTXD, người có thẩm quyền định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu xây lắp, nhà thầu tư vấn 2.2.9 Mối quan hệ ĐHDA chủ thể liên quan 2.2.10 Trách nhiệm quan tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng Cơng ty địa bàn thành phố CHƯƠNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUY TRÌNH QUẢN LÝ DAĐT XÂY DỰNG CÁC CƠNG TRÌNH HTKT KHU DÂN CƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TẠI CƠNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG – XÂY LẮP VÀ KINH DOANH NHÀ ĐÀ NẴNG 3.1 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT HỒ SƠ DỰ ÁN, HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CƠNG – DỰ TỐN CƠNG TRÌNH 3.1.1 Đối với cơng tác lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình 11 Quy trình lập, thẩm định phê duyệt DAĐTXD đề xuất Hình 3.1 Nghiên cứu thò trường, tìm hiểu đòa điểm, xin thông tin quy hoạch Xin chủ trương UBND TP cho phép làm ĐHDA, lập DA ĐTXDCT UBND TP văn cho phép làm ĐHDA, lập DA ĐTXDCT Công ty thuê Trung tâm đo đạc đo đồ trạng tỉ lệ 1/500 Công ty thuê tư vấn lập DA ĐTXDCT Lập nhiệm vụ thiết kế trình Sở Xây dựng phê duyệt Tư vấn thiết kế quy hoạch tổng mặt chi tiết tỉ lệ 1/500 Trình phê duyệt quy hoạch tổng mặt chi tiết tỉ lệ 1/500 Sở Xây dựng thẩm đònh Khảo sát đòa chất, đòa hình giai đoạn lập DA ĐTXDCT UBND thành phố Quyết đònh phê duyệt Xin thỏa thuận chuyên nghành cấp nước, điện, Lập dự án đầu tư XDCT: Bao gồm thuyết minh DT thiết kế sở phần hạ tầng Trình xin phê duyệt DA ĐTXDCT đến Sở Kế hoạch Đầu tư làm đầu mối thẩm đònh Sở Xây dựng, Công thương, Tài Sở Kế hoạch Đầu tư nguyên môi trường thẩm đònh TKCS thẩm đònh thuyết minh Tổng hợp trình UBNDTP Quyết đònh phê duyệt DT Hình 3.1 Sơ đồ quy trình lập, thẩm định phê duyệt DAĐT 12 Đơn vị tư vấn thực nghiêm túc bước xác định trạng, nhu cầu điều tra xã hội học để làm sở lập dự án Chú trọng chất lượng cơng tác lập cấu tổng mức đầu tư, đơn giá phải trung thực thực tế; chủ động, tích cực tổng hợp, đánh giá hiệu đầu tư hiệu đầu tư dự án Phải nghiên cứu kỹ lưỡng điều kiện địa hình, địa chất, khí hậu, thủy văn, nguồn cung ứng vật liệu, trình độ cơng nghệ, trang thiết bị thi cơng…để đề xuất danh mục khung tiêu chuẩn phù hợp áp dụng cho dự án Hồ sơ thiết kế tư vấn phải đưa nhiều phương án, so sánh phương án tối ưu kinh tế - kỹ thuật để lựa chọn Phải tiến hành khảo sát thật kỹ mỏ vật liệu để sử dụng phù hợp cho dự án (về vị trí, trữ lượng, cự ly vận chuyển phải xác…) 3.1.2 Đối với cơng tác lập hồ sơ TK BVTC - DT cơng trình Hồ sơ thiết kế dự tốn phải lập theo quy định, xác định khối lượng dự tốn cách xác, vẽ thi cơng phải đầy đủ thơng số kỹ thuật, đảm bảo khớp nối với đồng với khu vực trạng, biện pháp thi cơng phải phù hợp với thực tế thi cơng 3.1.3 Đối với đơn vị tư vấn Cơng ty sơ tuyển từ 03 đơn vị tư vấn trở lên, để chọn đơn vị tư vấn có đủ lực, kinh nghiệm phù hợp với chun ngành để thiết kế, tinh thần cạnh tranh lành mạnh cơng Cơng ty phải gắn trách nhiệm cho tổ chức tư vấn thiết kế, cụ thể: Chủ nhiệm đồ án thiết kế chịu trách nhiệm tồn thiết kế cơng trình chất lượng, nội dung khối lượng tồn tài liệu thiết kế Thực việc giám sát tác giả q trình thi cơng xây lắp cơng trình, kịp thời phối hợp với Cơng ty đơn vị thi cơng trường để giải vấn đề phát sinh, sai khác thực tế vẽ, đồng thời tham gia phối hợp tăng cường giám sát, kiểm sốt chất lượng cơng trình Có chế độ bảo hiểm sản phẩm tư vấn tài để đảm bảo cho sản phẩm tư vấn 3.1.4 Đối với Cơng ty Tăng cường cơng tác giám sát khảo sát, u cầu chun viên 13 kiểm tra, nghiệm thu khảo sát phải rà sốt kỹ hồ sơ khảo sát thực tế trường Các sản phẩm khảo sát, thiết kế tư vấn phải tiến hành kiểm tra, sốt xét nội theo quy trình đề xuất sau: Hình 3.2 Người phụ trách Nhóm 1: Theo dõi hồ sơ TKCS san nền, giao thông thoát nước Cán theo dõi khảo sát Nhóm 2: Theo dõi hồ sơ TKCS Điện, nước, xanh Cán kiểm tra dự toán Soát Tập hợp hồ sơ dự án Trình duyệt Hình 3.2: Sơ đồ quy trình kiểm tra, theo dõi q trình lập trình hồ sơ dự án - Cơng ty giám sát chặt chẽ chất lượng hồ sơ đơn vị tư vấn trước trình quan thẩm định thực chế tài xử phạt cụ thể đơn vị tư vấn thiếu lực kinh nghiệm dẫn đến sai sót khâu lập lập dự án đầu tư, phương án thiết kế khơng phù hợp hay chưa đánh giá hiệu đầu tư - Quy định mức chế tài cụ thể thưởng phạt trách nhiệm tư vấn chậm tiến độ giao nộp hồ sơ, khơng đảm bảo chất lượng hồ sơ thiết kế dự tốn phải điều chỉnh nhiều lần, làm tăng giá trị cơng trình tư vấn thiết kế khơng hợp lý gây 3.1.5 Đối với quan thẩm định Cơng ty đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ với quan thẩm định để kịp thời giải trình, chỉnh sửa, bổ sung hồn chỉnh hồ sơ hồ sơ theo u cầu đơn vị thẩm định hồ sơ theo quy định góp phần rút ngắn thời gian xử lý 14 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 3.2.1 Xây dựng quy trình lựa chọn nhà thầu Quy trình đấu thầu đề xuất cụ thể sau: Hình 3.3 Tổ chức thực Bộ phận đấu thầu Công ty thuê tư vấn lập Sở KH-ĐT thẩm đònh, UBND thành phố phê duyệt Các bước Lập Kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu Không đạt Thẩm đònh, phê duyệt Bộ phận đấu thầu Công ty Chủ đầu tư phê duyệt danh sách Thành lập Tổ chuyên gia Thông báo mời thầu Tổ chuyên gia Sơ tuyển lực nhà thầu Tổ chuyên gia Phát hành HSMT cho nhà thầu qua sơ tuyển Hội đồng mở thầu Mở thầu Tổ chuyên gia Đánh giá hồ sơ dự thầu Tổ chuyên gia Báo cáo kết đánh giá Sở KH-ĐT thẩm đònh, UBND thành phố phê duyệt Thẩm đònh, phê duyệt kết đấu thầu Bộ phận đấu thầu Công ty Thông báo trúng thầu, đăng tải thông tin kết đấu thầu Công ty đơn vò trúng thầu Thương thảo, ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu Hội nghò tiền Nếu nhà đấu thầu làm rõ thầu không rõ HSMT Không đạt điều Loại kiện tiên HSMT Đánh giá sơ Đạt Làm rõ HSDT (nếu cần) Đánh giá chi tiết Không đáp Đáp ứng ứng mặt mặt kỹ thuật kỹ thuật Đánh giá tài xếp hạng Hình 3.3: Sơ đồ quy trình lựa chọn nhà thầu Loại Thương thảo sơ hợp đồng (nếu cần thiết) 15 Đối với trường hợp định thầu Cơng ty cần phải sơ tuyển lựa chọn 03 đơn vị nhà thầu để sơ tuyển hồ sơ lực để chọn nhà thầu có đảm bảo điều kiện lực, kinh nghiệm giải pháp thực đáp ứng theo u cầu gói thầu quy trình thực định thầu phải tn thủ theo quy định 3.2.2 Nâng cao chất lượng đấu thầu, lựa chọn nhà thầu * Nâng cao chất lượng đấu thầu theo hướng: Nâng cao chất lượng Hồ sơ mời thầu; Tăng cường kiểm sốt mặt thời gian; Tăng cường tính bảo mật tài liệu đấu thầu; Lập nhật ký đấu thầu; Tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán làm cơng tác đấu thầu; Tăng cường áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, hạn chế giao thầu đấu thầu hạn chế * Tổ chức chặt chẽ kiểm tra, tra đấu thầu: * Có chế tài cụ thể để chống tiêu cực đấu thầu, xử lý nghiêm minh trường hợp vi phạm quy chế đấu thầu 3.3 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC GPMB XÂY DỰNG - Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng GPMB cơng tác kiểm định, xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư hợp lý, thỏa đáng cho người dân bàn giao mặt - Tăng cường phổ biến, tun truyền, vận động giải thích kịp thời sách liên quan đến cơng tác đền bù giải tỏa tái định cư, cơng khai niêm yết giá trị đền bù kết giải bố trí đất tái định cư hộ dân giải tỏa - Cương xử lý cưỡng chế thu hồi đất trường hợp xây dựng trái phép, cố tình chây ỳ, khơng nhận tiền đền bù, bàn giao mặt giải thỏa đáng - Tổ chức giao ban định kỳ nội Cơng ty ban nghành liên quan khác tình hình giải toả 3.4 HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, TIẾN ĐỘ VÀ KHỐI LƯỢNG THI CƠNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 3.4.1 Các biện pháp cho quản lý chất lượng thi cơng xây dựng cơng trình 16 Cơng tác giám sát chất lượng cơng trình xây dựng đề xuất theo quy trình sau: Hình 3.4 Các bước Tổ chức thực Sau ký hợp đồng thi công Điều hành dự án Nhà thầu thi công Vật liệu, cấu kiện đầu vào Nhà thầu thi công Kiểm tra, nghiệm thu Giám sát điều hành dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công Không đạt Thi công công việc xây dựng Không đạt Nghiệm thu nội Nghiệm thu A-B Thi công phận, giai đoạn thi công Không đạt Nhà thầu, giám sát nhà thầu tổ thi công Điều hành dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công Nhà thầu thi công Nghiệm thu nội Nhà thầu, giám sát nhà thầu tổ thi công Nghiệm thu A-B Điều hành dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công Hoàn thành hạng mục Không đạt Nhà thầu thi công Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình Nhà thầu thi công Hội đồng nghiệm thu Bàn giao đưa công trình vào sử dụng Hội đồng nghiệm thu Lập phương án bảo dưỡng, bảo trì, bảo hành công trình Nhà thầu thi công Hình 3.4: Sơ đồ quy trình quản lý chất lượng thi cơng cơng trình 17 - Phân cơng cán giám sát có nghiệp vụ, chun mơn phù hợp phối hợp chặt chẽ với TVGS thường xun có mặt trường tiến hành kiểm tra, giám sát chất lượng cơng trình bắt đầu thi cơng đến cơng trình vào giai đoạn vận hành khai thác - Trước thi cơng u cầu nhà thầu thi cơng phải trình kế hoạch phương thức kiểm sốt chất lượng bao gồm: Kiểm sốt đảm bảo chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện, thiết bị, đảm bảo chất lượng, đảm bảo an tồn cơng tác thi cơng xây dựng - Khi phát nhà thầu có biểu thi cơng khơng đảm bảo chất lượng, khơng thực theo HSDT lập biên trường, u cầu Lãnh đạo nhà thầu thực cho Những nhà thầu thi cơng khơng đảm bảo chất lượng cơng trình u cầu tháo dỡ phải tự bỏ kinh phí để khắc phục, ngồi đề xuất xử phạt - Lãnh đạo Cơng ty có kế hoạch kiểm tra trường hàng tuần tổ chức họp giao ban cơng trình với đơn vị TVGS, TVTK, nhà thầu để kịp thời thời xử lý vướng mắc tồn - TVGS trước huy động lên cơng trường phải có kinh nghiệm, chun mơn phù hợp, có tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp cao, ý thức kỷ luật tốt thường xun có mặt trường để thực nhiệm vụ giám sát thi cơng của, kiên xử ký vi phạm chất lượng q trình thực - Đối với tư vấn thiết kế: Cơng ty phải thường xun u cầu tư vấn thiết kế thực nhiệm vụ giám sát tác giả Phối hợp tham gia giám sát đơn vị sử dụng sau Cơng ty kiểm tra chất lượng q trình thi cơng nhà thầu thi cơng - Cần thiết lập nên hệ thống quy trình quản lý chất lượng phù hợp với đặc điểm, tính chất cơng trình hạ tầng kỹ thuật Cơng ty quản lý sở nhà thầu tập trung làm theo 3.4.2 Các biện pháp quản lý tiến độ thi cơng xây dựng cơng trình Quy trình quản lý tiến độ thi cơng cơng trình xây dựng đề xuất sau: Hình 3.5: 18 Các bước Lập tiến độ thi công xây lắp Không đạt Tổ chức thực Nhà thầu thi công Duyệt Điều hành dự án Thi công theo tiến độ duyệt Giám sát ĐHDA Tư vấn giám sát Nhà thầu thi công Điều chỉnh tiến độ Không đạt Duyệt Hoàn thành tiến độ Nhà thầu thi công UBND thành phố Giám sát ĐHDA Tư vấn giám sát Nhà thầu thi công Hình 3.5: Sơ đồ quy trình quản lý tiến thi cơng cơng trình xây dựng - Cơng trình xây dựng trước triển khai nhà thầu phải có nghĩa vụ lập tiến độ thi cơng cơng trình phải phù hợp với tổng tiến độ cơng trình phê duyệt - Trên sở tiến độ thi cơng xây dựng cơng trình nhà thầu lập, Cơng ty tư vấn giám sát kiểm tra tiến độ lập có khả thi khơng bao gồm việc tập kết vật tư, thiết bị, xe máy, nhân cơng, biện pháp thi cơng khối lượng cơng việc cần thực ứng với thời gian thi cơng khơng, có phù hợp với biện pháp tổ chức thi cơng tiến độ thi cơng hồ sơ dự thầu hợp đồng ký kết Nếu tiến độ đảm bảo đồng ý cho triển khai thi cơng - Trên sở tiến độ thi cơng xây dựng cơng trình nhà thầu lập, Cơng ty tư vấn giám sát kiểm tra tiến độ lập có khả thi khơng bao gồm việc tập kết vật tư, thiết bị, xe máy, nhân cơng, biện pháp thi cơng khối lượng cơng việc cần thực ứng với thời gian thi cơng khơng, có phù hợp với biện pháp tổ chức thi cơng tiến độ thi cơng hồ sơ dự thầu hợp đồng ký kết Nếu tiến độ đảm bảo đồng ý cho triển khai thi cơng 19 - Thực tốt việc ghi chép nhật kí thi cơng cơng trình, báo cáo định kỳ tiến độ cơng việc thực dự án theo tuần, tháng - Cơng ty cần lập tổ giám sát tiến độ để theo dõi tiến độ thực nhà thầu tổ chức họp giao ban cơng trường với đơn vị thi cơng, TVGS để kịp thời thời xử lý vướng mắc tồn - Khi phát Nhà thầu có biểu thi cơng chậm, khơng đảm bảo tiến độ lập biên xử lý 3.4.3 Các biện pháp quản lý khối lượng thi cơng XDCT Cơng tác quản lý khối lượng q trình thi cơng xây dựng thực thơng qua quy trình đề xuất sau: Hình 3.6 Tổ chức thực Các bước Khối lượng thiết kế (dự toán) Tư vấn thiết kế Duyệt Chủ đầu tư Thi công đảm bảo chất lượng Điều hành dự án Tư vấn giám sát Nhà thầu thi công Không đạt Khối lượng thi công thực tế nghiệm thu Khối lượng phát sinh thiết kế Khối lượng thiết kế Duyệt Thanh toán khối lượng hoàn thành Điều hành dự án Tư vấn giám sát Nhà thầu thi công Chủ đầu tư Chủ đầu tư Điều hành dự án Nhà thầu thi công Hình 3.6: Sơ đồ quy trình quản lý khối lượng thi cơng cơng trình - Việc thi cơng xây dựng cơng trình phải thực theo khối lượng thiết kế thi cơng dự tốn duyệt - Hằng tháng đơn vị thi cơng phải báo cáo khối lượng thực có xác nhận điều hành dự án, tư vấn giám sát nhà thầu thi cơng gởi cho Phòng QLDA – Kỹ thuật để kiểm tra, theo dõi 20 - Khối lượng thi cơng xây dựng phải nghiệm thu với thực tế thi cơng hồn thành phải đảm bảo phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn u cầu kỹ thuật thiết kế, có đầy đủ hồ sơ quản lý chất lượng cơng trình, có xác nhận điều hành dự án, nhà thầu thi cơng xây dựng, TVGS theo thời gian giai đoạn thi cơng đối chiếu với khối lượng thiết kế duyệt để làm sở nghiệm thu, tốn theo hợp đồng - Đối với đơn vị thi cơng khơng thực nghiêm túc báo cáo khối lượng thực theo tháng, xác nhận khơng khối lượng tốn khối lượng để làm sở điều chỉnh, bổ sung giá vật liệu, nhân cơng, máy thi cơng khơng tốn khối lượng phần khối lượng hưởng giao thầu giá trị bổ sung theo quy định bị xử lý phạt hành vi sai phạm theo quy định 3.5 HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ AN TỒN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MƠI TRƯỜNG TRÊN CƠNG TRƯỜNG 3.5.1 Biện pháp đảm bảo an tồn lao động Để quản lý an tồn lao động cơng trường xây dựng đảm bảo ta thực theo quy trình sau: Hình 3.7 Các bước Tổ chức thực Biện pháp an toàn lao động Nhà thầu thi công Không đạt Duyệt Điều hành dự án Thi công xây dựng công trình Nhà thầu thi công Tổ chức, cá nhân làm việc công trường Máy, thiết bò làm việc công trường Không an toàn Không an toàn An toàn Nhà thầu thi công An toàn Điều hành dự án Tư vấn giám sát Nghiệm thu bàn giao công trình Hình 3.7: Sơ đồ quy trình quản lý an tồn lao động cơng trường 21 * Biện pháp đảm bảo an tồn cơng trường xây dựng: Nhà thầu phải thiết kế tổng mặt cơng trường xây dựng trình Cơng ty phê duyệt Trên cơng trường vật tư, vật liệu phải xếp gọn gàng ngăn nắp theo thiết kế tổng mặt phê duyệt Khơng để vật tư, vật liệu chướng ngại vật cản trở đường giao thơng Nội quy an tồn phải thể cơng khai cơng trường, phải lắp đặt rào chắn, dây an tồn, biển cảnh báo nguy hiểm hướng dẫn đề phòng tai nạn, ban đêm có đèn tín hiệu * Biện pháp đảm bảo an tồn lao động thi cơng xây dựng - Trước khởi cơng thi cơng xây dựng nhà thầu phải có thiết kế biện pháp thi cơng duyệt, biện pháp thi cơng phải thể giải pháp đảm bảo an tồn cho người lao động máy, thiết bị thi cơng cơng việc - Đối với tổ chức, cá nhân phải có đủ điều kiện lực phù hợp với cơng việc đảm nhận theo quy định Đối với máy, thiết bị thi cơng u cầu nghiêm ngặt an tồn lao động phải kiểm định, đăng ký với quan có thẩm quyền theo quy định phép hoạt động cơng trường Khi hoạt động, máy thiết bị thi cơng phải tn thủ quy trình, biện pháp đảm bảo an tồn - Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm đào tạo mở lớp tập huấn an tồn lao động, hướng dẫn, phổ biến quy định an tồn lao động đến người lao động cơng trường Có trách nhiệm cấp đầy đủ trang bị bảo hộ lao động, an tồn lao động cho người lao động theo quy định sử dụng lao động cơng trường 3.5.2 Biện pháp bảo vệ mơi trường cơng trường Quản lý vệ sinh mơi trường cơng trường xây dựng thực theo quy trình sau: Hình 3.8 - Nhà thầu thi cơng xây dựng phải thực biện pháp đảm bảo mơi trường cho người lao động cơng trường bảo vệ mơi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải thu dọn trường đưa đến nơi quy định 22 - Điều hành dự án TVGS phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực bảo vệ mơi trường xây dựng q trình thi cơng nhà thầu Trường hợp nhà thầu thi cơng xây dựng khơng tn thủ quy định bảo vệ mơi trường điều hành dự án đình thi cơng xây dựng u cầu nhà thầu thực biện pháp bảo vệ mơi trường Nhà thầu để xảy hành vi làm tổn hại đến mơi trường q trình thi cơng xây dựng cơng trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật bồi thường thiệt hại lỗi gây Tổ chức thực Các bước Sau ký hợp đồng xây lắp Nhà thầu thi công Thi công xây dựng công trình Nhà thầu thi công Tổ chức, cá nhân tác động đến môi trường Máy, thiết bò,phương tiện tác động đến môi trường gây tiếng ồn Nhà thầu thi công Không an toàn Không an toàn Đảm bảo Đảm bảo Điều hành dự án Tư vấn giám sát Nghiệm thu bàn giao công trình Hình 3.8 Sơ đồ quy trình quản lý vệ sinh mơi trường cơng trường 3.6 HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUYẾT TỐN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH Cơng tác tốn thực theo quy trình sau Hình 3.9 Cơng ty cần tập trung kiểm tra, rà sốt dự án hồn thành chưa lập hồ sơ tốn vốn đầu tư Đơn đốc nhà thầu nghiêm túc tổ chức thực lập hồ sơ tốn vốn đầu tư kịp thời theo quy định Đối với nhà thầu khơng tích cực làm hồ sơ tốn, Cơng ty đơn phương lập hồ sơ tốn với giá trị tốn đề nghị tối đa số vốn tốn cho nhà thầu, đồng thời cấm nhà thầu khơng tham gia thi cơng cơng trình Cơng ty từ năm đến năm 23 Các bước Tổ chức thực Công trình hoàn thành Nhà thầu thi công Không đạt Điều hành dự án, TVGS, nhà thầu thi công Nghiệm thu Lập bảng toán Nhà thầu thi công Kiểm toán toán Kiểm toán độc lập Thẩm tra toán Sở Tài Duyệt UBND thành phố Quyết toán công trình Điều hành dự án, nhà thầu thi công Hình 3.9 Sơ đồ quy trình tốn vốn đầu tư xây dựng cơng trình 3.7 HỒN THIỆN BỘ MÁY QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TY 3.7.1 Hồn thiện máy tổ chức QLDA đầu tư xây dựng Mơ hình tổ chức QLDAĐT Cơng ty kiện tồn Tổng Giám đốc Các phó Tổng Giám đốc Phòng Hành Bộ phận theo dõi lập dự án đầu tư Phòng Tổ chức L.độngT.lương Bộ phận theo dõi công tác đấu thầu Phòng QLDA Kỹ thuật Phòng Dự án Tái đònh cư Bộ phận theo dõi hồ sơ TKKTTC-DT giám sát san nền, giao thông thoát nước Phòng Tài vụ Bộ phận theo dõi hồ sơ TKKTTC - DT giám sát điện, nước, xanh Hình 3.10: Mơ hình tổ chức QLDAĐT Cơng ty kiện tồn 24 3.7.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán chun mơn Thường xun bồi dưỡng nghiệp vụ QLDA, đấu thầu, giám sát cho cán trực tiếp tham gia quản lý dự án, tạo điều kiện thuận lợi, cơng cho đội ngũ cán có khả cạnh tranh lành mạnh, cần có chế độ đãi ngộ thích đáng cán có trình độ, có kinh nghiệm, phẩm chất đạo đức, nhiệt huyết cơng tác có nâng cao chất lượng cán KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trong phạm vi cho phép, luận văn phân tích: Tổng kết, đánh giá thực trạng cơng tác QLDA ĐTXD cơng trình HTKT KDC sử dụng vốn ngân sách Cơng ty Để đưa kết đạt được, tồn tại, hạn chế ngun nhân Đề xuất giải pháp hồn thiện quy trình QLDA ĐTXD Cơng ty thời kỳ bao gồm giải pháp hồn thiện cơng tác: lập, thẩm định phê duyệt hồ sơ dự án, hồ sơ TKBVTC- DT cơng trình; đấu thầu lựa chọn nhà thầu; GPMB; quản lý chất lượng, tiến độ khối lượng thi cơng xây dựng cơng trình; ATLĐ VSMT; tốn vốn ĐTXDCT hồn thiện máy tổ chức quản lý dự án Kiến nghị Về phía UBND thành phố: Khơng cho phép tổ chức triển khai cơng trình theo hình thức vừa thiết kế vừa thi cơng dự án HTKT khu dân cư địa bàn thành phố hình thức đấu thầu hạn chế, định thầu gói thầu khơng đủ điều kiện theo quy định pháp luật đấu thầu cho phép nhà thầu thi cơng phần thảm bê tơng nhựa phần tốn khối lượng hồn thành chi trả vốn cho nhà thầu với hình thức trả chậm nhiều năm có hỗ trợ lãi suất Tiếp tục đẩy mạnh cơng tác cải cách thủ tục hành quản lý xây dựng bản, tăng cường phối hợp Sở Ban ngành Về phía Cơng ty: Tăng cường mối quan hệ với quan quản lý Nhà nước, tổ chức liên quan đến dự án Thành lập tổ giám sát cơng tác đấu thầu giám sát thi cơng xây dựng cơng trình [...]... quy t định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu xây lắp, nhà thầu tư vấn 2.2.9 Mối quan hệ của ĐHDA đối với các chủ thể liên quan 2.2.10 Trách nhiệm của các cơ quan tham gia quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Cơng ty trên địa bàn thành phố CHƯƠNG 3 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUY TRÌNH QUẢN LÝ DAĐT XÂY DỰNG CÁC CƠNG TRÌNH HTKT KHU DÂN CƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TẠI CƠNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG –. .. kỹ thuật khu dân cư sử dụng vốn ngân sách Bao gồm 3 giai đoạn: chuẩn bị đầu tư, thực hiện và kết thúc đầu tư 2.2.4 Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình a Khái niệm b Sự cần thiết của cơng tác quản lý dự án 2.2.5 Nội dung Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Bao gồm: Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, an tồn lao động và mơi trường xây dựng, đấu thầu chi phí đầu tư xây dựng cơng trình, nguồn... lý bao gồm hệ thống văn bản quy phạm pháp luật như: Luật, Nghị định và Thơng tư hướng dẫn liên quan đến hoạt động quản lý dự án xây dựng do Nhà nước ban hành từ Trung ương đến địa phương 2.2 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ LÝ THUYẾT QUẢN LÝ DỰ ÁN 2.2.1 Khái niệm dự án đầu tư xây dựng cơng trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư sử dụng vốn ngân sách 2.2.2 Khái niệm và các u cầu chủ yếu của dự án đầu tư xây dựng cơng trình. .. hiện Công trình hoàn thành Nhà thầu thi công Không đạt Điều hành dự án, TVGS, nhà thầu thi công Nghiệm thu Lập bảng quy t toán Nhà thầu thi công Kiểm toán quy t toán Kiểm toán độc lập Thẩm tra quy t toán Sở Tài chính Duyệt UBND thành phố Quy t toán công trình Điều hành dự án, nhà thầu thi công Hình 3.9 Sơ đồ quy trình quy t tốn vốn đầu tư xây dựng cơng trình 3.7 HỒN THIỆN BỘ MÁY QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY... HTKT khu dân cư sử dụng vốn ngân sách * Cơng trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư: Gồm các cơng trình kỹ thuật phục vụ hoạt động của khu dân cư bao gồm hệ thống giao thơng, hệ thống cơng trình cấp thốt nước, hệ thống cung cấp điện, hệ thống chiếu sáng cơng cộng, hệ thống cây xanh, thơng tin, tín hiệu và các cơng trình khác 10 2.2.3 Các giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơng trình hạ tầng kỹ thuật. .. và việc trao đổi thơng tin 2.2.6 Các hình thức quản lý thực hiện dự án Bao gồm Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án và Chủ đầu tư th tổ chức tư vấn quản lý điều hành dự án 2.2.7 Mơ hình quản lý dự án cụ thể trong các doanh nghiệp Các mơ hình: theo chức năng, theo chun trách, theo ma trận 2.2.8 Các chủ thể tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng Bao gồm cơ quan quản lý nhà nước về ĐTXD, người có thẩm quy n... cơng trình hạ tầng kỹ thuật Cơng ty quản lý trên cơ sở đó các nhà thầu tập trung làm theo 3.4.2 Các biện pháp quản lý tiến độ thi cơng xây dựng cơng trình Quy trình quản lý tiến độ thi cơng cơng trình xây dựng được đề xuất như sau: Hình 3.5: 18 Các bước Lập tiến độ thi công xây lắp Không đạt Tổ chức thực hiện Nhà thầu thi công Duyệt Điều hành dự án Thi công theo tiến độ đã được duyệt Giám sát ĐHDA Tư. .. thi công Điều hành dự án Nhà thầu thi công Vật liệu, cấu kiện đầu vào Nhà thầu thi công Kiểm tra, nghiệm thu Giám sát điều hành dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công Không đạt Thi công các công việc xây dựng Không đạt Nghiệm thu nội bộ Nghiệm thu A-B Thi công bộ phận, giai đoạn thi công Không đạt Nhà thầu, giám sát nhà thầu và tổ thi công Điều hành dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công Nhà. .. thầu thi công Nghiệm thu nội bộ Nhà thầu, giám sát nhà thầu và tổ thi công Nghiệm thu A-B Điều hành dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công Hoàn thành hạng mục Không đạt Nhà thầu thi công Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình Nhà thầu thi công Hội đồng nghiệm thu Bàn giao và đưa công trình vào sử dụng Hội đồng nghiệm thu Lập phương án bảo dưỡng, bảo trì, bảo hành công trình Nhà thầu thi công Hình... xuất các giải pháp hồn thiện quy trình QLDA ĐTXD tại Cơng ty trong thời kỳ mới bao gồm các giải pháp hồn thiện về cơng tác: lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ dự án, hồ sơ TKBVTC- DT cơng trình; đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; GPMB; quản lý chất lượng, tiến độ và khối lượng thi cơng xây dựng cơng trình; ATLĐ và VSMT; quy t tốn vốn ĐTXDCT và hồn thiện bộ máy tổ chức quản lý dự án Kiến nghị Về phía UBND
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU DÂN CƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY TNHH LIỆU XÂY DỰNG – XÂY LẮP VÀ KINH DOANH NHÀ ĐÀ NẴNG, HOÀN THIỆN QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU DÂN CƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY TNHH LIỆU XÂY DỰNG – XÂY LẮP VÀ KINH DOANH NHÀ ĐÀ NẴNG, HOÀN THIỆN QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU DÂN CƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY TNHH LIỆU XÂY DỰNG – XÂY LẮP VÀ KINH DOANH NHÀ ĐÀ NẴNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn