Mẫu hợp đồng thi công xây dựng

53 566 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2016, 20:30

MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Kèm theo Thông tư số : /2014/TT-BXD ngày tháng năm 2014 Bộ Xây dựng việc hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc (Địa danh), ngày tháng năm 2013 HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Số: …/ (Năm) / (ký hiệu hợp đồng) DỰ ÁN HOẶC CÔNG TRÌNH HOẶC GÓI THẦU (tên dự án công trình gói thầu) THUỘC DỰ ÁN (tên dự án) GIỮA (TÊN GIAO DỊCH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ ) VÀ ( TÊN GIAO DỊCH CỦA NHÀTHẦU ) MỤC LỤC PHẦN - CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG .13 PHẦN – CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG 13 Điều Các định nghĩa diễn giải 14 1.1 “Chủ đầu tư” (tên giao dịch Chủ đầu tư) .14 1.2 “Nhà thầu” (tên giao dịch Nhà thầu) 14 Điều Hồ sơ hợp đồng thứ tự ưu tiên .16 2.1.Hồ sơ hợp đồng 16 2.2.Thứ tự ưu tiên tài liệu .16 Điều Luật ngôn ngữ sử dụng 16 3.2 Ngôn ngữ sử dụng cho hợp đồng tiếng Việt (Trường hợp hợp đồng có tham gia phía nước ngoài: ngôn ngữ sử dụng tiếng Vi ệt tiếng Anh Khi hợp đồng xây dựng ký kết hai ngôn ngữ bên phải thoả thuận ngôn ngữ sử dụng trình giao dịch hợp đồng thứ tự ưu tiên sử dụng ngôn ngữ để giải tranh chấp hợp đồng xây dựng) 16 Điều Bảo đảm thực bảo lãnh tạm ứng hợp đồng 16 4.1.Bảo đảm thực hợp đồng .16 Nhà thầu phải nộp bảo đảm thực hợp đồng tương đương % giá trị hợp đồng cho Chủ đầu tư vòng ngày sau hợp đồng ký kết Bảo đảm thực hợp đồng phải Chủ đầu tư chấp thuận phải tuân theo mẫu Phụ lục số [Bảo đảm thực hợp đồng] (hoặc theo mẫu khác Chủ đầu tư chấp thuận) Trường hợp Nhà thầu nhà thầu liên danh thực theo khoản 3, Điều 16 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP hợp đồng hoạt động xây dựng .17 Nhà thầu không nhận lại bảo đảm thực hợp đồng trường hợp từ chối thực Hợp đồng có hiệu lực trường hợp (do bên thoả thuận) Chủ đầu tư phải hoàn trả cho Nhà thầu bảo đảm thực hợp đồng nhà thầu hoàn thành công vi ệc theo hợp đồng chuyển sang nghĩa vụ bảo hành 17 4.2 Bảo lãnh tiền tạm ứng: 17 Điều Yêu cầu chất lượng sản phẩm nghiệm thu, bàn giao sản phẩm Hợp đồng thi công xây dựng 18 6.1 Yêu cầu chất lượng sản phẩm Hợp đồng thi công xây dựng: 18 a) Công trình phải thi công theo vẽ thi ết kế (kể phần sửa đổi chủ đầu tư chấp thuận), dẫn kỹ thuật nêu Phụ lục số [Hồ sơ mời thầu (Hoặc Hồ sơ yêu cầu)] phù hợp với hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án quy định chất lượng công trình xây dựng nhà nước có liên quan; nhà thầu phải có sơ đồ thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng thi công, giám sát chất lượng thi công .18 b) Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư kết thí nghiệm vật liệu, sản phẩm công việc hoàn thành Các kết thí nghiệm phải thực phòng thí nghiệm hợp chuẩn theo quy định .18 c) Nhà thầu đảm bảo vật tư, thiết bị Nhà thầu cung cấp có nguồn gốc xuất xứ quy định hồ sơ hợp đồng .18 6.2 Kiểm tra, giám sát chủ đầu tư .18 6.3 Nghiệm thu sản phẩm công việc hoàn thành: 19 a) Chủ đầu tư nghiệm thu sản phẩm Hợp đồng sản phẩm công việc đảm bảo chất lượng theo quy định khoản 6.1 nêu 19 b) Căn nghiệm thu sản phẩm Hợp đồng vẽ thi ết kế (kể phần sửa đổi Chủ đầu tư chấp thuận); thuyết minh kỹ thuật; quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan; chứng kết thí nghi ệm; bi ểu mẫu hồ sơ nghiệm thu bàn giao 19 c) Thành phần nhân tham gia nghi ệm thu, bàn giao gồm: 19 - Đại diện Chủ đầu tư (Tên người đại diện Chủ đầu tư) 19 - Đại diện Nhà thầu (Tên người đại diện Nhà thầu) 19 - Đại diện Nhà tư vấn (Tên người đại di ện Nhà tư vấn) 19 d) Hồ sơ nghiệm thu, bàn giao gồm: 19 - Biên nghiệm thu chất lượng, khối lượng hoàn thành (Theo mẫu biên nghiệm thu chất lượng có ghi khối lượng 02 bên thống sở quy định nhà nước) .19 - Kết thí nghiệm vật liệu, sản phẩm cần nghiệm thu 19 6.4 Chạy thử công trình (nếu có) .19 6.5 Nghiệm thu, bàn giao công trình hạng mục công trình 20 b) Trường hợp không sửa chữa sai sót: .21 6.7 Các kiểm định thêm 21 6.8 Những nghĩa vụ chưa hoàn thành 21 Điều Thời gian tiến độ thực Hợp đồng 22 7.1 Ngày khởi công, thời gian thực Hợp đồng 22 7.2.Tiến độ thực Hợp đồng 22 7.3 Gia hạn Thời gian hoàn thành 22 7.4 Khắc phục tiến độ chậm trễ 23 Điều Giá Hợp đồng, tạm ứng toán 23 8.1 Giá Hợp đồng 23 8.2 Tạm ứng 23 a) Chủ đầu tư toán cho Nhà thầu vòng ngày làm vi ệc, kể từ ngày Chủ đầu tư nhận hồ sơ toán hợp lệ Nhà thầu 24 b) Chủ đầu tư chậm toán ngày sau thời hạn theo quy định điểm a nêu phải bồi thường cho Nhà thầu theo lãi suất hạn áp dụng cho ngày chậm toán ngân hàng thương mại mà Nhà thầu mở tài khoản công bố kể từ ngày chậm toán Chủ đầu tư toán đầy đủ cho Nhà thầu .24 8.5 Thanh toán tiền bị giữ lại .25 8.6 Đồng tiền hình thức toán 25 - Biên nghiệm thu khối lượng hoàn thành giai đoạn toán (theo mẫu biên nghiệm thu chất lượng có ghi khối lượng) có xác nhận đại diện Chủ đầu tư đại diện Nhà tư vấn (nếu có) đại di ện Nhà thầu; biên nghiệm thu khối lượng xác nhận hoàn thành công trình, hạng mục công trình, khối lượng công vi ệc phù hợp với phạm vi công việc phải thực theo hợp đồng (không cần xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết); .25 Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh (nếu có) nằm phạm vi công việc phải thực theo hợp đồng ký kết có xác nhận đại diện Chủ đầu tư đại diện Nhà tư vấn (nếu có) đại diện Nhà thầu (phụ lục 4); 25 Đề nghị toán Nhà thầu cần thể nội dung: giá trị khối lượng hoàn thành theo Hợp đồng, giá trị khối lượng công vi ệc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng, giá trị đề nghị toán giai đoạn sau bù trừ khoản có xác nhận đại di ện Chủ đầu tư đại diện Nhà thầu (phụ lục 1); 25 b) Giá hợp đồng theo đơn giá cố định: 25 Biên nghiệm thu khối lượng hoàn thành thực tế giai đoạn toán có xác nhận đại diện Chủ đầu tư đại di ện Nhà tư vấn (nếu có) đại diện Nhà thầu (theo mẫu biên nghiệm thu chất lượng có ghi khối lượng); 25 Bảng xác định giá trị cho công việc chưa có đơn giá Hợp đồng (nếu có), cần thể khối lượng đơn giá cho công việc có xác nhận đại diện Chủ đầu tư đại di ện Nhà tư vấn giám sát thực hợp đồng (nếu có) đại diện Nhà thầu (phụ lục 4); 25 Đề nghị toán Nhà thầu cần thể nội dung: giá trị khối lượng hoàn thành theo Hợp đồng, giá trị khối lượng công vi ệc phát sinh(nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng, giá trị đề nghị toán giai đoạn sau bù trừ khoản có xác nhận đại di ện Chủ đầu tư đại diện Nhà thầu (phụ lục 1) 26 c) Giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh: 26 Biên nghiệm thu khối lượng hoàn thành thực tế giai đoạn toán có xác nhận đại diện Chủ đầu tư đại di ện Nhà tư vấn (nếu có) đại diện Nhà thầu (theo mẫu biên nghiệm thu chất lượng có ghi khối lượng); 26 Bảng xác định đơn giá điều chỉnh trượt giá (còn gọi đơn giá toán) theo Điều [Điều chỉnh giá hợp đồng] có xác nhận đại diện Chủ đầu tư, đại diện Nhà tư vấn (nếu có) đại diện Nhà thầu (phụ lục 3); 26 Đề nghị toán Nhà thầu cần thể nội dung: giá trị khối lượng hoàn thành theo Hợp đồng, giá trị khối lượng công vi ệc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng, giá trị đề nghị toán giai đoạn sau bù trừ khoản có xác nhận đại di ện Chủ đầu tư đại diện Nhà thầu (phụ lục 1) 26 Điều Điều chỉnh giá hợp đồng .26 9.1 Giá hợp đồng trọn gói: giá hợp đồng điều chỉnh bổ sung khối lượng phạm vi Hợp đồng ký kết (ngoài phạm vi công việc phải thực theo thiết kế) trường hợp bất khả kháng 26 Khi có khối lượng công việc bổ sung phạm vi Hợp đồng ký kết bên phải lập phụ lục hợp đồng bổ sung, cần xác định rõ khối lượng công việc bổ sung đơn giá áp dụng 26 10.1 Quyền Chủ đầu tư: .27 Ngoài quyền khác quy định Hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền khiếu nại khi: 27 Chủ đầu tư khấu trừ số tiền từ khoản nợ hay nợ Nhà thầu Chủ đầu tư quyền trừ giảm số tiền từ tổng số xác nhận khoản nợ Nhà thầu theo khiếu nại khác Nhà thầu theo khoản 27 10.2 Nghĩa vụ Chủ đầu tư: .28 Ngoài nghĩa vụ khác quy định Hợp đồng, Chủ đầu tư có nghĩa vụ sau: 28 a) Phải xin giấy phép xây dựng theo quy định; 28 b) Bàn giao toàn phần mặt xây dựng cho Nhà thầu quản lý, sử dụng phù hợp với tiến độ thoả thuận Hợp đồng; 28 c) Cử thông báo văn cho Nhà thầu nhân lực tham gia quản lý thực Hợp đồng; 28 d) Bố trí đủ nguồn vốn để toán cho Nhà thầu theo ti ến độ toán Hợp đồng; 28 đ) Thuê tư vấn giúp Chủ đầu tư giám sát theo quy định Đi ều 12 Điều 13 Hợp đồng [Quyền nghĩa vụ nhà tư vấn]; 28 e) Cung cấp kịp thời hồ sơ thiết kế tài liệu có liên quan, vật tư (nếu có) theo thoả thuận Hợp đồng quy định pháp luật có liên quan; 28 g) Xem xét chấp thuận kịp thời văn đề xuất liên quan đến thiết kế, thi công Nhà thầu trình thi công xây dựng công trình Nếu khoảng thời gian mà Chủ đầu tư không trả lời coi Chủ đầu tư chấp thuận đề nghị hay yêu cầu Nhà thầu 28 Điều 11 Quyền nghĩa vụ chung Nhà thầu 28 11.1 Quyền Nhà thầu 28 a) Được quyền đề xuất với Chủ đầu tư khối lượng phát sinh Hợp đồng; từ chối thực công việc phạm vi Hợp đồng chưa hai bên thống yêu cầu trái pháp luật Chủ đầu tư; .28 b) Được thay đổi biện pháp thi công sau Chủ đầu tư chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hi ệu công trình sở giá Hợp đồng ký kết; 29 c) Tiếp cận công trường: .29 11.2 Nghĩa vụ Nhà thầu 29 11.3 Nhân lực Nhà thầu .29 11.4 Báo cáo nhân lực thiết bị Nhà thầu .30 11.5 Hợp tác 30 11.6 Định vị mốc 30 11.7 Điều kiện công trường 30 11.8 Đường phương tiện 31 11.9 Vận chuyển vật tư thiết bị 31 11.10 Thiết bị Nhà thầu 32 11.11 Thiết bị vật liệu Chủ đầu tư cấp (nếu có) .32 11.12 Hoạt động Nhà thầu công trường .32 11.13 Các vấn đề khác có liên quan 33 Điều 12 Quyền nghĩa vụ Nhà tư vấn (áp dụng trường hợp Chủ đầu tư ký hợp đồng thuê tư vấn quản lý dự án) 33 12.1 Quyền Nhà tư vấn 33 12.2 Uỷ quyền Nhà tư vấn 34 12.3 Chỉ dẫn Nhà tư vấn 34 12.4 Thay Nhà tư vấn 35 12.5 Quyết định Nhà tư vấn (trường hợp Chủ đầu tư không thuê Nhà tư vấn khoản áp dụng cho Chủ đầu tư) .35 Điều 13 Quyền nghĩa vụ Nhà tư vấn (áp dụng trường hợp Chủ đầu tư ký hợp đồng thuê tư vấn giám sát thi công xây dựng) 35 13.1 Quyền Nhà tư vấn giám sát thi công xây dựng (NTVGSTCXD) 35 Điều 14 Nhà thầu phụ 36 14.1 Khi ký hợp đồng thầu phụ, Nhà thầu phải thực hi ện theo quy định sau: 36 a) Đối với nhà thầu phụ danh sách thầu phụ kèm theo Hợp đồng phải Chủ đầu tư chấp thuận; .36 b) Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, bảo vệ môi trường sai sót công việc Nhà thầu phụ thực hiện; 36 c) Nhà thầu không giao lại toàn công vi ệc theo Hợp đồng cho Nhà thầu phụ thực 36 14.2 Nhà thầu phụ Chủ đầu tư định (nếu có) 36 a) Nhà thầu phụ Chủ đầu tư định nhà thầu Chủ đầu tư định cho Nhà thầu thuê làm Nhà thầu phụ để thực hi ện số phần việc chuyên ngành có yêu cầu kỹ thuật cao Nhà thầu không đáp ứng tiến độ thực hợp đồng sau Chủ đầu tư yêu cầu 36 b) Nhà thầu có quyền từ chối nhà thầu phụ Chủ đầu tư định công việc Nhà thầu thực tuân thủ thỏa thuận Hợp đồng có đầy đủ sở cho nhà thầu phụ Chủ đầu tư định không đáp ứng yêu cầu theo Hợp đồng 37 14.3 Chủ đầu tư toán trực ti ếp cho Nhà thầu phụ sở đề xuất toán Nhà thầu (hoặc theo thoả thuận khác bên) 37 Điều 15 An toàn lao động, bảo vệ môi trường phòng chống cháy nổ 37 15.1 An toàn lao động 37 a) Nhà thầu thi công xây dựng phải lập biện pháp an toàn cho người công trình công trường xây dựng, kể công trình phụ cận 37 b) Biện pháp an toàn, nội quy an toàn lao động phải thể hi ện công khai công trường xây dựng để người biết chấp hành; vị trí nguy hiểm công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn 37 c) Các bên có liên quan phải thường xuyên ki ểm tra giám sát công tác an toàn lao động công trường Khi phát hi ện có vi phạm an toàn lao động phải đình thi công xây dựng Tổ chức, cá nhân để xảy vi phạm an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý phải chịu trách nhiệm trước pháp luật 37 đ) Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhi ệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến quy định an toàn lao động cho người lao động Đối với số công việc yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo an toàn lao động 37 e) Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhi ệm cấp đầy đủ trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động 38 Khi có cố an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý báo cáo quan quản lý nhà nước an toàn lao động theo quy định pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục bồi thường thi ệt hại Nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây .38 15.2 Bảo vệ môi trường .38 a) Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hi ện bi ện pháp bảo đảm môi trường cho người lao động công trường bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải thu dọn trường Phải thực biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến nơi quy định 38 b) Trong trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có bi ện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường 38 c) Các bên phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát vi ệc thực hi ện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu kiểm tra giám sát quan quản lý nhà nước môi trường Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ quy định bảo vệ môi trường Chủ đầu tư, quan quản lý nhà nước môi trường có quyền tạm ngừng thi công xây dựng yêu cầu Nhà thầu thực biện pháp bảo vệ môi trường .38 d) Tổ chức, cá nhân để xảy hành vi làm tổn hại đến môi trường trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhi ệm trước pháp luật bồi thường thiệt hại lỗi gây 38 15.3 Phòng chống cháy nổ: .38 Các bên tham gia hợp đồng xây dựng phải tuân thủ quy định nhà nước phòng chống cháy nổ 38 Điều 16 Điện, nước an ninh công trường 38 16.2 An ninh công trường 39 b) Những người có nhiệm vụ vào công trường gồm nhân lực Nhà thầu Chủ đầu tư người khác Chủ đầu tư (hoặc người thay mặt) thông báo cho Nhà thầu biết .39 Điều 17 Tạm ngừng chấm dứt Hợp đồng Chủ đầu tư 39 17.1 Tạm ngừng thực công việc Hợp đồng Chủ đầu tư 39 Chủ đầu tư định ngừng thực công vi ệc Hợp đồng Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu chất lượng, an toàn lao động tiến độ theo Hợp đồng ký kết 39 Trước tạm dừng, Chủ đầu tư thông báo văn cho Nhà thầu không ngày thông báo nêu rõ lý tạm ngừng 39 17.2 Chấm dứt Hợp đồng Chủ đầu tư 39 17.3 Xác định giá vào ngày chấm dứt Hợp đồng 40 17.4.Thanh toán sau chấm dứt Hợp đồng .41 b) Thu lại từ Nhà thầu phí tổn hư hỏng, mát mà Chủ đầu tư phải chịu chi phí thêm khác vi ệc hoàn thành công trình, sau tính đến khoản nợ Nhà thầu Sau thu hồi lại từ mát, hư hỏng chi phí thêm, Chủ đầu tư toán phần tiền cân đối lại cho Nhà thầu 41 Điều 18 Tạm ngừng chấm dứt Hợp đồng Nhà thầu .41 18.1 Quyền tạm ngừng công việc Nhà thầu 41 18.2 Chấm dứt Hợp đồng Nhà thầu 41 18.3 Ngừng công việc di dời thiết bị Nhà thầu 42 18.4 Thanh toán chấm dứt Hợp đồng 42 Điều 19 Bảo hiểm bảo hành 42 19.1 Bảo hiểm 42 a) Chủ đầu tư phải mua bảo hiểm công trình xây dựng theo quy định Chủ đầu tư mua bảo hiểm công trình; có tổn thất, thi ệt hại xẩy công trình mà tổn thất, thiệt hại thuộc phạm vi công vi ệc Nhà thầu, Nhà thầu phải thực thủ tục cần thiết theo quy định để bồi thường Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm trường hợp Nhà thầu không thực thủ tục Trường hợp Nhà thầu bồi thường Nhà thầu phải chịu mức khấu trừ theo quy định hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo hiểm xây dựng công trình ký Chủ đầu tư đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm .42 b) Nhà thầu phải thực mua bảo hiểm thi ết bị, nhân lực Nhà thầu, bảo hiểm bên thứ .43 19.2 Bảo hành 43 Sau nhận biên nghiệm thu công trình, hạng mục công trình để đưa vào sử dụng, Nhà thầu phải: 43 Điều 20 Rủi ro Bất khả kháng 43 20.1 Rủi ro bất khả kháng 43 a) Rủi ro nguy ảnh hưởng tiêu cực đến vi ệc thực hi ện Hợp đồng .43 10 16.1 Điện, nước công trường Trừ trường hợp quy định đây, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp điện, nước dịch vụ khác mà Nhà thầu cần Nhà thầu có quyền sử dụng việc cung cấp điện, nước dịch vụ khác có công trường cho mục đích thi công công trình mà chi tiết giá đưa yêu cầu Chủ đầu tư; Nhà thầu có trách nhiệm bảo vệ nguồn điện, nước để phục vụ thi công công trình Nhà thầu phải tự chịu rủi ro dùng chi phí mình, cung cấp máy móc thiết bị cần thiết để sử dụng dịch vụ để đo số lượng tiêu thụ Số lượng tiêu thụ số tiền phải trả cho dịch vụ Nhà thầu phải toán theo quy định Hợp đồng 16.2 An ninh công trường Trừ có quy định khác điều kiện riêng: a) Nhà thầu phải chịu trách nhiệm việc cho phép người nhiệm vụ vào công trường; b) Những người có nhiệm vụ vào công trường gồm nhân lực Nhà thầu Chủ đầu tư người khác Chủ đầu tư (hoặc người thay mặt) thông báo cho Nhà thầu biết Điều 17 Tạm ngừng chấm dứt Hợp đồng Chủ đầu tư 17.1 Tạm ngừng thực công việc Hợp đồng Chủ đầu tư Nếu Nhà thầu không thực nghĩa vụ theo Hợp đồng, Chủ đầu tư thông báo yêu cầu Nhà thầu phải thực sửa chữa sai hỏng khoảng thời gian hợp lý cụ thể Chủ đầu tư định ngừng thực công việc Hợp đồng Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu chất lượng, an toàn lao động tiến độ theo Hợp đồng ký kết Trước tạm dừng, Chủ đầu tư thông báo văn cho Nhà thầu không ngày thông báo nêu rõ lý tạm ngừng 17.2 Chấm dứt Hợp đồng Chủ đầu tư Chủ đầu tư quyền chấm dứt Hợp đồng Nhà thầu: a) Không thực theo bảo đảm thực hợp đồng thông báo theo khoản 17.1 Hợp đồng [Tạm ngừng thực công việc Hợp đồng Chủ đầu tư]; 39 b) Bỏ dở công trình thể rõ ràng ý định không tiếp tục thực nghĩa vụ theo Hợp đồng; c) Không có lý đáng mà ngày liên tục không thực công việc theo Hợp đồng; d) Giao thầu phụ toàn công trình chuyển nhượng Hợp đồng mà thỏa thuận Chủ đầu tư; đ) Bị phá sản vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản, phải thương lượng với chủ nợ tiếp tục kinh doanh giám sát người quản lý tài sản, người uỷ quyền người quản lý lợi ích chủ nợ có hành động kiện xảy (theo luật áp dụng) có ảnh hưởng tương tự tới hoạt động kiện này; Nếu có trường hợp này, Chủ đầu tư có thể, cách thông báo cho Nhà thầu trước ngày, chấm dứt Hợp đồng trục xuất Nhà thầu khỏi công trường Tuy nhiên, trường hợp phần (đ) Chủ đầu tư thông báo chấm dứt Hợp đồng Sự lựa chọn Chủ đầu tư việc định chấm dứt Hợp đồng không làm ảnh hưởng đến quyền lợi khác Chủ đầu tư theo Hợp đồng Nhà thầu phải rời công trường chuyển vật tư, vật liệu cần thiết, tài liệu Nhà thầu hồ sơ thiết kế khác Nhà thầu cho Chủ đầu tư Tuy nhiên, Nhà thầu cố gắng hết mức để tuân thủ hướng dẫn hợp lý nêu thông báo, bảo vệ tính mạng tài sản hay cho an toàn công trình Sau chấm dứt Hợp đồng, Chủ đầu tư hoàn thành công trình đặt cho đơn vị khác thực Chủ đầu tư đơn vị sử dụng vật tư, vật liệu, tài liệu Nhà thầu tài liệu thiết kế khác Nhà thầu thực đại diện Nhà thầu thực Chủ đầu tư thông báo thiết bị Nhà thầu công trình tạm thời giải phóng cho Nhà thầu gần công trường Nhà thầu xếp để chuyển đi, rủi ro chi phí cho việc Nhà thầu chịu Tuy nhiên, đến lúc mà Nhà thầu nợ Chủ đầu tư khoản toán Chủ đầu tư quyền bán chúng để lấy lại tiền Số tiền dư trả cho Nhà thầu Trường hợp đặc biệt, Chủ đầu tư có quyền chấm dứt Hợp đồng vào lúc thuận tiện cho Chủ đầu tư, cách thông báo cho Nhà thầu việc chấm dứt Hợp đồng Việc chấm dứt có hiệu lực sau ngày sau Nhà thầu nhận thông báo Chủ đầu tư Chủ đầu tư trả lại bảo lãnh thực Chủ đầu tư không chấm dứt Hợp đồng theo khoản để tự thi công công trình xếp nhà thầu khác thi công công trình 17.3 Xác định giá vào ngày chấm dứt Hợp đồng 40 Ngay thông báo chấm dứt theo khoản 17.2 Hợp đồng [Chấm dứt Hợp đồng Chủ đầu tư] có hiệu lực, Chủ đầu tư xem xét đồng ý xác định giá trị công trình, vật tư, vật liệu tài liệu Nhà thầu khoản tiền phải toán cho Nhà thầu cho công việc thực theo Hợp đồng 17.4.Thanh toán sau chấm dứt Hợp đồng Sau thông báo chấm dứt Hợp đồng theo khoản 17.2 Hợp đồng [Chấm dứt Hợp đồng Chủ đầu tư] có hiệu lực, Chủ đầu tư có thể: a) Không toán thêm cho Nhà thầu chi phí thi công, hoàn thành sửa chữa sai sót hư hỏng chậm trễ thời gian hoàn thành (nếu có) chi phí khác mà Chủ đầu tư chấp thuận xác định; b) Thu lại từ Nhà thầu phí tổn hư hỏng, mát mà Chủ đầu tư phải chịu chi phí thêm khác việc hoàn thành công trình, sau tính đến khoản nợ Nhà thầu Sau thu hồi lại từ mát, hư hỏng chi phí thêm, Chủ đầu tư toán phần tiền cân đối lại cho Nhà thầu Điều 18 Tạm ngừng chấm dứt Hợp đồng Nhà thầu 18.1 Quyền tạm ngừng công việc Nhà thầu Nếu Chủ đầu tư không tuân thủ khoản 8.4 Hợp đồng [Thời hạn toán] vượt … ngày; Nhà thầu có thể, sau thông báo cho Chủ đầu tư không muộn ngày, tạm ngừng công việc (hoặc giảm tỷ lệ công việc) trừ Nhà thầu toán theo điều khoản Hợp đồng, tùy trường hợp mô tả thông báo Việc tạm ngừng công việc Nhà thầu theo khoản không làm ảnh hưởng đến quyền lợi Nhà thầu chi phí tài để chấm dứt Hợp đồng theo khoản 18.2 Hợp đồng [Chấm dứt Hợp đồng Nhà thầu] Nếu Nhà thầu tiếp nhận toán trước thông báo chấm dứt Hợp đồng, Nhà thầu phải tiếp tục tiến hành công việc trở lại bình thường Nếu Nhà thầu phải chịu chậm trễ chi phí phát sinh hậu việc tạm ngừng công việc (hoặc giảm tỷ lệ công việc) theo khoản này, Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư theo Điều 22 Hợp đồng [Khiếu nại xử lý tranh chấp] 18.2 Chấm dứt Hợp đồng Nhà thầu Nhà thầu quyền chấm dứt Hợp đồng : 41 a) Nhà thầu không nhận số tiền toán vòng 45 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư nhận đủ hồ sơ toán hợp lệ; b) Chủ đầu tư không thực nghĩa vụ theo Hợp đồng; c) Việc tạm ngừng bị kéo dài 45 ngày; d) Chủ đầu tư bị phá sản, vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản phải điều đình với chủ nợ tiếp tục kinh doanh điều hành người uỷ thác người đại diện cho quyền lợi chủ nợ có hành động kiện xẩy (theo Luật hành) có tác dụng tương tự tới hành động kiện Trong kiện trường hợp nêu trên, Nhà thầu có thể, thông báo trước ngày cho Chủ đầu tư để chấm dứt Hợp đồng Tuy nhiên trường hợp điểm (d) Nhà thầu thông báo chấm dứt Hợp đồng 18.3 Ngừng công việc di dời thiết bị Nhà thầu Sau nhận thông báo chấm dứt Hợp đồng, Nhà thầu lập tức: a) Ngừng tất công việc thêm, ngoại trừ công việc Chủ đầu tư hướng dẫn để bảo vệ người tài sản an toàn công trình; b) Chuyển giao cho Chủ đầu tư toàn tài liệu Nhà nhà thầu, thiết bị, vật liệu công việc khác mà Nhà thầu toán; c) Di dời tất vật tư, vật liệu khỏi công trường, ngoại trừ thứ cần thiết cho việc an toàn rời khỏi công trường 18.4 Thanh toán chấm dứt Hợp đồng Sau thông báo chấm dứt Hợp đồng theo khoản 18.2 Hợp đồng [Chấm dứt Hợp đồng Nhà thầu] có hiệu lực, Chủ đầu tư : a) Trả lại bảo lãnh thực cho Nhà thầu; b) Thanh toán cho Nhà thầu Điều 19 Bảo hiểm bảo hành 19.1 Bảo hiểm a) Chủ đầu tư phải mua bảo hiểm công trình xây dựng theo quy định Chủ đầu tư mua bảo hiểm công trình; có tổn thất, thiệt hại xẩy công trình mà tổn thất, thiệt hại thuộc phạm vi công việc Nhà thầu, Nhà thầu phải thực thủ tục cần thiết theo quy định để bồi thường Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm trường hợp Nhà thầu không thực thủ tục Trường hợp Nhà thầu bồi 42 thường Nhà thầu phải chịu mức khấu trừ theo quy định hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo hiểm xây dựng công trình ký Chủ đầu tư đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm b) Nhà thầu phải thực mua bảo hiểm thiết bị, nhân lực Nhà thầu, bảo hiểm bên thứ 19.2 Bảo hành Sau nhận biên nghiệm thu công trình, hạng mục công trình để đưa vào sử dụng, Nhà thầu phải: - Thực việc bảo hành công trình thời gian tháng (tối thiểu 24 tháng) công trình cấp đặc biệt, cấp và/hoặc tháng (tối thiểu 12 tháng) công trình cấp 2, cấp cấp 4, cụ thể bên thoả thuận; - Trường hợp, Chủ đầu tư trả tiền giữ lại giai đoạn toán cho bảo hành Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư bảo lãnh để thực nghĩa vụ bảo hành công trình vòng .ngày trước ngày nhận biên nghiệm thu công trình, hạng mục công trình để đưa vào sử dụng Bảo lãnh bảo hành phải có giá trị hết thời gian bảo hành phải thể nhân pháp nhân cấp phải theo mẫu quy định Phụ lục số [các biểu mẫu] mẫu khác phải Chủ đầu tư chấp thuận - Trong thời gian bảo hành công trình Nhà thầu phải sửa chữa sai sót, khiếm khuyết lỗi Nhà thầu gây trình thi công công trình chi phí Nhà thầu Việc sửa chữa lỗi phải bắt đầu vòng không ngày sau nhận thông báo Chủ đầu tư lỗi Nếu thời hạn mà Nhà thầu không bắt đầu thực công việc sửa chữa Chủ đầu tư có quyền thuê nhà thầu khác (bên thứ ba) thực công việc toàn chi phí cho việc sửa chữa để chi trả cho bên thứ ba Nhà thầu chịu khấu trừ vào tiền bảo hành Nhà thầu thông báo cho Nhà thầu giá trị trên, Nhà thầu buộc phải chấp thuận giá trị Điều 20 Rủi ro Bất khả kháng 20.1 Rủi ro bất khả kháng a) Rủi ro nguy ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực Hợp đồng b) Bất khả kháng kiện rủi ro chống đỡ xảy lường trước ký kết Hợp đồng như: động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất hay hoạt động núi lửa, chiến tranh, dịch bệnh trường hợp bất khả kháng khác 43 c) Khi bên bị rơi vào tình trạng bất khả kháng, phải thông báo văn cho bên thời gian sớm 20.2 Hậu rủi ro Nếu chừng mực rủi ro liệt kê khoản 20.1 Hợp đồng dẫn đến mát hay hư hỏng cho công trình, bất động sản, vật tư thiết bị hay tài liệu Nhà thầu, Nhà thầu phải gửi thông báo cho Chủ đầu tư sửa chữa mát hư hỏng phạm vi Chủ đầu tư yêu cầu 20.3 Trách nhiệm Nhà thầu rủi ro Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm việc bảo đảm công trình hàng hoá từ ngày khởi công ngày phát hành biên nghiệm thu coi phát hành theo khoản 6.5 Hợp đồng [Nghiệm thu, bàn giao công trình hạng mục công trình] cho công trình, trách nhiệm chuyển qua Chủ đầu tư Nếu biên nghiệm thu phát hành (hoặc coi phát hành) cho hạng mục hay công trình nào, trách nhiệm bảo đảm hạng mục công trình chuyển cho Chủ đầu tư Sau trách nhiệm chuyển cách phù hợp cho Chủ đầu tư, Nhà thầu nhận trách nhiệm bảo đảm đến công việc tồn lại chưa giải xong vào ngày nêu biên nghiệm thu công việc hoàn thành Nếu việc mát hay hư hỏng xảy cho công trình, vật tư thiết bị tài liệu Nhà thầu khoảng thời gian Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo đảm, liệt kê khoản 20.3 Hợp đồng [Trách nhiệm Nhà thầu rủi ro], Nhà nhà thầu phải sửa mát hay hư hỏng rủi ro chi phí Nhà thầu, để công trình, vật tư thiết bị tài liệu Nhà thầu với Hợp đồng Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hỏng hóc hay mát xảy sau biên nghiệm thu phát hành việc xảy trước thuộc trách nhiệm Nhà thầu 20.4 Bồi thường rủi ro Nhà thầu phải bồi thường gánh chịu tổn hại cho Chủ đầu tư, nhân viên Chủ đầu tư khiếu nại, hỏng hóc, mát chi phí (bao gồm phí chi phí pháp lý) có liên quan đến: a) Tổn hại thân thể, bệnh tật, ốm đau hay chết, người xảy nguyên nhân thi công hoàn thành công trình sửa chữa sai sót, trừ quy cho việc cẩu thả, cố ý làm vi phạm Hợp đồng Chủ đầu tư, nhân viên Chủ đầu tư, đại diện riêng họ; b) Hỏng hóc hay mát tài sản nào, bất động sản hay cá nhân (không phải công trình), phạm vi mà hỏng hóc hay mát này: 44 - Phát sinh từ trình tiến hành nguyên nhân thi công hoàn thành công trình sửa chữa sai sót; - Được quy cho bất cẩn, cố ý làm vi phạm hợp đồng Nhà thầu, nhân lực Nhà thầu, người trực tiếp hay gián tiếp họ thuê Chủ đầu tư phải bồi thường gánh chịu tổn hại cho Nhà thầu, nhân viên Nhà thầu khiếu nại, thiệt hại, mát chi phí (bao gồm phí phí pháp lý) liên quan đến tổn hại thân thể, ốm đau, bệnh tật hay chết quy cho cẩu thả, cố ý làm vi phạm Hợp đồng Chủ đầu tư, nhân viên Chủ đầu tư 20.5 Thông báo bất khả kháng Nếu bên bị cản trở thực nghĩa vụ theo Hợp đồng tình trạng bất khả kháng, bên phải gửi thông báo cho bên việc trường hợp gây nên tình trạng bất khả kháng phải nêu rõ nghĩa vụ, công việc bị cản trở Thông báo phải gửi sớm sau bên nhận biết tình trạng, lẽ nhận biết việc trường hợp gây nên tình trạng bất khả kháng Bên đó, thông báo, phải miễn cho việc thực công việc thuộc nghĩa vụ thời gian mà tình trạng bất khả kháng cản trở việc thực họ Dẫu cho có quy định khác khoản này, bất khả kháng không áp dụng nghĩa vụ toán tiền bên cho bên theo Hợp đồng 20.6 Các hậu bất khả kháng Nếu Nhà thầu bị cản trở thực nhiệm vụ theo Hợp đồng bất khả kháng mà thông báo theo khoản 20.5 Hợp đồng [Thông báo bất khả kháng], chịu chậm trễ chịu chi phí bất khả kháng, Nhà thầu có quyền theo Điều 22 Hợp đồng [Khiếu nại xử lý tranh chấp]: a) Kéo dài thời gian chậm trễ này, việc hoàn thành bị bị chậm trễ, theo khoản 7.3 Hợp đồng [Gia hạn thời gian hoàn thành]; b) Nếu việc hay trường hợp thuộc loại mô tả điểm (b) khoản khoản 20.1 Hợp đồng [Rủi ro bất khả kháng] toán chi phí Sau nhận thông báo này, Chủ đầu tư phải xem xét để trí hay định vấn đề 20.7 Chấm dứt Hợp đồng bất khả kháng, toán, hết trách nhiệm Nếu việc thực công trình tiến hành bị cản trở liên tục thời gian ngày bất khả kháng thông báo theo khoản 20.5 Hợp đồng [Thông báo bất khả kháng] nhiều khoảng thời gian mà tổng số 45 ngày bất khả kháng thông báo, hai bên gửi thông báo chấm dứt Hợp đồng cho bên Trong trường hợp này, việc chấm dứt Hợp đồng có hiệu lực ngày sau có thông báo Đối với trường hợp chấm dứt này, Chủ đầu tư phải toán cho Nhà thầu: a) Các khoản toán cho công việc thực mà giá nêu Hợp đồng; b) Chi phí cho thiết bị vật tư đặt hàng cho công trình chuyển tới cho Nhà thầu, thứ Nhà thầu có trách nhiệm chấp nhận giao hàng: thiết bị vật tư trở thành tài sản (và rủi ro) Chủ đầu tư Chủ đầu tư toán, Nhà thầu Chủ đầu tư tuỳ ý sử dụng; c) Mọi chi phí trách nhiệm khác mà trường hợp bất khả kháng Nhà thầu phải chịu để hoàn thành công trình; d) Chi phí di chuyển công trình tạm thiết bị Nhà thầu khỏi công trình trả lại hạng mục thiết bị cho công trình Nhà thầu; e) Chi phí bồi thường cho đội ngũ nhân viên người lao động Nhà thầu thuê cho toàn thời gian liên quan đến công trình vào thời điểm chấm dứt Hợp đồng Điều 21 Thưởng hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng 21.1 Thưởng hợp đồng: Trường hợp Nhà thầu hoàn thành nghĩa vụ Hợp đồng sớm so với thời hạn quy định Hợp đồng này, mang lại hiệu cho Chủ đầu tư tháng (khoảng thời gian) Chủ đầu tư thưởng cho Nhà thầu % giá hợp đồng mức thưởng tối đa không % giá trị phần hợp đồng làm lợi 21.2 Phạt vi phạm hợp đồng Đối với Nhà thầu: chậm tiến độ ngày phạt % giá hợp đồng cho ngày chậm tổng số tiền phạt không % giá trị hợp đồng bị vi phạm Điều 22 Khiếu nại xử lý tranh chấp 22.1 Khiếu nại Thực theo quy định nêu Điều 43 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 Chính phủ 22.2.Xử lý tranh chấp 46 Khi có tranh chấp phát sinh trình thực Hợp đồng, bên cố gắng thương lượng để giải biện pháp hòa giải Trường hợp thương lượng kết vòng ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp Hợp đồng hòa giải, bên gửi vấn đề lên trọng tài để xử lý tranh chấp theo quy tắc Việt Nam (hoặc Toà án Nhân dân) theo quy định pháp luật Quyết định trọng tài (hoặc Toà án Nhân dân) định cuối có tính chất bắt buộc với bên 22.3 Hợp đồng bị vô hiệu, chấm dứt không ảnh hướng đến hiệu lực điều khoản giải tranh chấp Điều 23 Quyết toán lý Hợp đồng 23.1 Quyết toán Hợp đồng a) Trong vòng ngày sau nhận biên nghiệm thu hoàn thành toàn nội dung công việc theo quy định Hợp đồng, Nhà thầu trình cho Chủ đầu tư (Bộ) toán Hợp đồng với tài liệu trình bày chi tiết theo mẫu mà Chủ đầu tư chấp thuận, bao gồm tài liệu sau: - Biên nghiệm thu hoàn thành toàn công việc thuộc phạm vi Hợp đồng; - Bản xác nhận giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có) phạm vi Hợp đồng; - Bảng tính giá trị toán Hợp đồng (gọi toán A-B), nêu rõ phần toán giá trị lại mà Chủ đầu tư có trách nhiệm toán cho Nhà thầu; - Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công xây dựng công trình; - Các tài liệu khác theo thoả thuận Hợp đồng (nếu có) b) Thời hạn Nhà thầu giao nộp hồ sơ toán Hợp đồng không ngày kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn nội dung công việc cần thực theo Hợp đồng, bao gồm công việc phát sinh (nếu có) 23.2 Thanh lý Hợp đồng a) Hợp đồng lý trường hợp: 47 - Các bên hoàn thành nghĩa vụ theo Hợp đồng ký; - Hợp đồng bị chấm dứt (huỷ bỏ) theo quy định Điều 18 Hợp đồng [Tạm ngừng chấm dứt Hợp đồng Nhà thầu], Điều 17 Hợp đồng [Tạm ngừng chấm dứt Hợp đồng Chủ đầu tư ] b) Việc lý Hợp đồng phải hoàn tất thời hạn ngày kể từ ngày bên tham gia Hợp đồng hoàn thành nghĩa vụ theo Hợp đồng Hợp đồng bị chấm dứt (huỷ bỏ) theo điểm a khoản Điều 23.3 Chấm dứt trách nhiệm chủ đầu tư Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm với Nhà thầu việc vấn đề theo Hợp đồng liên quan đến Hợp đồng sau lý Hợp đồng Điều 24 Hiệu lực Hợp đồng 24.1 Thời điểm có hiệu lực Hợp đồng: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày….tháng….năm (hoặc thời điểm cụ thể khác bên thoả thuận) sau Chủ đầu tư nhận bảo đảm thực Hợp đồng Nhà thầu 24.2 Tính pháp lý Hợp đồng xây dựng: a) Hợp đồng có hiệu lực sở pháp lý mà Chủ đầu tư, Nhà thầu bên liên quan có nghĩa vụ thực hiện; b) Hợp đồng có hiệu lực sở để giải tranh chấp bên Các tranh chấp phát sinh Hợp đồng giải sở quy định pháp luật có liên quan Điều 25 Điều khoản chung 25.1 Hai bên cam kết thực điều quy định Hợp đồng này; 25.2 Hợp đồng bao gồm trang, phụ lục lập thành tiếng Việt Chủ đầu tư giữ tiếng Việt Nhà thầu giữ tiếng Việt (trường hợp có sử dụng từ hai ngôn ngữ trở lên quy định thêm số Hợp đồng ngôn ngữ khác) 48 ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 49 PHỤ LỤC BẢNG TÍNH GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN Ngày tháng năm Tên dự án Tên/số hợp đồng: Chủ đầu tư Nhà thầu Giai đoạn toán / lần toán số: Căn khối lượng nghiệm thu, bên nhận thầu đề nghị bên giao thầu toán số tiền sau: Giá trị khối lượng hoàn thành theo Hợp đồng Giá trị khối lượng công việc phát sinh Hợp đồng Chiết khấu tiền tạm ứng (theo quy định Hợp đồng) Giá trị đề nghị toán (1+2-3) Bằng chữ: Hồ sơ kèm theo: Nhà thầu Chủ đầu tư (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu) Đại diện Nhà tư vấn (nếu có) (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 50 PHỤ LỤC BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG Ngày tháng năm Tên dự án Tên/số hợp đồng: Chủ đầu tư Nhà thầu Giai đoạn toán / lần toán số: Căn xác định: Số TT Tên công việc Đơn vị tính Khối lượng Theo HĐ Đã thực Đơn giá toán Thành tiền (đồng) Theo HĐ Ghi Đã thực Tổng cộng Bằng chữ: Nhà thầu Chủ đầu tư (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 51 PHỤ LỤC BẢNG XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ ĐIỀU CHỈNH THEO QUY ĐỊNH CỦA HỢP ĐỒNG Ngày tháng năm Tên dự án Tên/số hợp đồng: Chủ đầu tư Nhà thầu Giai đoạn toán / lần toán số: Căn xác định: Đơn giá Số TT Tên công việc Đơn vị tính (đồng) Ghi Theo Hợp đồng Điều chỉnh theo quy định Hợp đồng Nhà thầu Chủ đầu tư (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 52 PHỤ LỤC BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH NGOÀI HỢP ĐỒNG (Chưa có đơn giá Hợp đồng) Ngày tháng năm Tên dự án Tên/số hợp đồng: Chủ đầu tư Nhà thầu Giai đoạn toán / lần toán số: Căn xác định: Thành tiền Đơn giá Số TT Tên công việc Đơn vị tính Khối lượng phát sinh (đồng) (đồng) Theo Hợp đồng Theo đơn giá bổ sung Ghi Theo Hợp đồng Theo đơn giá bổ sung Tổng cộng Bằng chữ: Nhà thầu Chủ đầu tư (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 53 [...]... phẩm Hợp đồng thi công xây dựng 6.1 Yêu cầu về chất lượng sản phẩm của Hợp đồng thi công xây dựng: a) Công trình phải được thi công theo bản vẽ thi t kế (kể cả phần sửa đổi được chủ đầu tư chấp thuận), chỉ dẫn kỹ thuật được nêu trong Phụ lục số [Hồ sơ mời thầu (Hoặc Hồ sơ yêu cầu)] phù hợp với hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng cho dự án và các quy định về chất lượng công trình xây dựng của... năm 2012 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Căn cứ Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Căn cứ Thông tư số ./2014/TT-BXD ngày tháng năm 2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng; Căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu tại văn bản số PHẦN 2 – CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG Hôm nay, ngày tháng... n ội dung công việc cần thực hiện theo Hợp đồng, bao gồm cả công việc phát sinh (nếu có) 47 a) Hợp đồng được thanh lý trong trường hợp: 47 - Các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo Hợp đồng đã ký; 48 - Hợp đồng bị chấm dứt (huỷ bỏ) theo quy định của Đi ều 18 của Hợp đồng [Tạm ngừng và chấm dứt Hợp đồng bởi Nhà thầu], Điều 17 của Hợp đồng [Tạm ngừng và chấm dứt Hợp đồng bởi Chủ... thầu trình một bản tiến độ thi công được sửa đổi để thực hiện tiến độ hoàn thành trong thời gian yêu cầu Điều 8 Giá Hợp đồng, tạm ứng và thanh toán 8.1 Giá Hợp đồng Tổng giá trị Hợp đồng là đồng (Bằng chữ: ) Hợp đồng này là Hợp đồng trọn gói ( hoặc đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh) Chi tiết giá Hợp đồng được nêu trong Phụ lục số [Giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán] Giá Hợp đồng trên đã bao gồm toàn... phải thể hiện: - Biện pháp tổ chức thi công trên công trường và các giai đoạn chính trong việc thi công công trình; - Nhà thầu được phép điều chỉnh tiến độ chi tiết theo tuần, tháng nhưng phải phù hợp với tiến độ tổng thể của Hợp đồng Nhà thầu phải thực hiện theo tiến độ thi công và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng Nếu bản tiến độ thi công này không phù hợp với Hợp đồng thì Chủ đầu tư sẽ thông báo cho... 1.29 Công trường” là địa điểm Chủ đầu tư giao cho Nhà thầu để thi công công trình cũng như bất kỳ địa điểm nào khác được quy định trong hợp đồng 1.30 “Thay đổi” là sự thay đổi (điều chỉnh) phạm vi công việc, chỉ dẫn kỹ thuật, bản vẽ thi t kế, giá hợp đồng hoặc tiến độ thi công khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Chủ đầu tư 15 Điều 2 Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên 2.1.Hồ sơ hợp đồng Hồ sơ hợp đồng. .. máy móc, thi t bị thi công và các điều kiện vật chất liên quan khác đủ số lượng và chủng loại theo Hợp đồng để thực hiện các công việc theo nội dung Hợp đồng đã ký kết; Nhà thầu phải thi công xây dựng công trình đúng thi t kế, tiêu chuẩn dự án, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ; Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công, ghi... đối với trường hợp Chủ đầu tư ký hợp đồng thuê tư vấn giám sát thi công xây dựng) 13.1 Quyền của Nhà tư vấn giám sát thi công xây dựng (NTVGSTCXD) Nhà tư vấn giám sát thi công xây dựng là Người sẽ thực hiện các nhiệm vụ do Chủ đầu tư giao cho NTVGSTCXD trong hợp đồng và các quy định cụ thể theo quy định của pháp luật NTVGSTCXD có thể bao gồm những cá nhân có trình độ chuyên môn phù hợp và có đủ năng... lý thực hiện hợp đồng (Nhà tư vấn có thể là tư vấn quản lý dự án hoặc tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình) 1.6 “Đại diện Nhà tư vấn” là người được Nhà tư vấn uỷ quyền làm đại diện để thực hiện các nhiệm vụ do Nhà tư vấn giao 1.7 “Tư vấn thi t kế” là tư vấn thực hiện việc thi t kế xây dựng công trình 1.8 “Nhà thầu phụ” là nhà thầu ký hợp đồng với Nhà thầu để thi công một phần công việc của... 48/2010/NĐ-CP về hợp đồng trong hoạt động xây dựng Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải có giá trị và có hiệu lực tới khi Nhà thầu đã thi công, hoàn thành công trình, hoặc hạng mục công trình tương ứng với Hợp đồng đã ký kết được Chủ đầu tư nghiệm thu và chuyển sang nghĩa vụ bảo hành công trình Nếu các điều khoản của bảo đảm thực hiện hợp đồng nêu rõ ngày hết hạn và Nhà thầu chưa hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu hợp đồng thi công xây dựng, Mẫu hợp đồng thi công xây dựng, Mẫu hợp đồng thi công xây dựng, (Thứ tự ưu tiên các mục của khoản 2.1 do các bên thoả thuận)., c) Tiền tạm ứng sẽ được thu hồi bằng cách giảm trừ trong các lần thanh toán. Tỷ lệ giảm trừ sẽ dựa trên tỷ lệ thu hồi được quy định trong Phụ lục số ... [Giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán]

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay