Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường Và Đề Xuất Các Biện Pháp Giảm Thiểu Ô Nhiễm Môi Trường Trong Hoạt Động Khai Thác Than Tại Mỏ Than Núi Hồng Tỉnh Thái Nguyên

108 407 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2016, 12:02

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LƢƠNG THỊ HOA ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THAN TẠI MỎ THAN NÚI HỒNG TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÔI TRƢỜNG Thái Nguyên – 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - LƢƠNG THỊ HOA ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THAN TẠI MỎ THAN NÚI HỒNG TỈNH THÁI NGUYÊN Ngành: Khoa học môi trƣờng Mã số ngành: 60 44 03 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÔI TRƢỜNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THẾ HÙNG Thái Nguyên - 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng cá nhân Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Thái Nguyên, tháng 10 năm 2015 Tác giả luận văn Lƣơng Thị Hoa ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cám ơn sâu sắc đến Phó Hiệu trưởng Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, PGS.TS Nguyễn Thế Hùng trực tiếp hướng dẫn, bảo, giúp đỡ hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng Quản Lý v Đào Tạo Sau Đại học, khoa Khoa Môi trường, toàn thể thầy, cô giáo Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt cho kiến thức quý báu, tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập trường Tôi xin chân thành cảm ơn Công ty Cổ Phần Môi trường EJC, Công Ty Than Núi Hồng tạo điều kiện cho tham gia đoàn quan trắc lấy mẫu Tôi xin chân thành cảm ơn Ban quản lý, ban lãnh đạo mỏ, anh chị Phòng An toàn & Môi trường Công Ty than Núi Hồng tạo điều kiện cho thực tập, học hỏi tìm hiểu, nghiên cứu kiến thức thực tế mỏ suốt trình thực tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn hộ dân xung quanh khu vực mỏ, ban quản lý mỏ, cô chú, anh chị công nhân nhiệt tình tham gia vấn cung cấp thông tin thiết thực, có ích cho đề tài này, giúp trình điều tra xác khách quan Cuối cùng, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè người thân bên tôi, động viên, giúp đỡ sống, học tập nghiên cứu Thái Nguyên, tháng 10 năm 2015 Tác giả luận văn Lƣơng Thị Hoa iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC VIẾT TẮT vi DANH MỤC HÌNH vii DANH MỤC BẢNG viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài .2 2.1 Mục tiêu chung .2 2.2 Mục tiêu cụ thể .2 Ý nghĩa đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài CHƢƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Một số khái niệm môi trường .4 1.1.2 Một số khái niệm than 1.2 Cơ sở pháp lý .6 1.3 Tình hình hoạt động khai thác than giới Việt Nam 1.3.1 Hoạt động khai thác than giới 1.3.1.1 Tình hình khai thác than giới .8 1.3.1.2 Ô nhiễm môi trường hoạt động khai thác than giới 13 1.3.2 Hoạt động khai thác than Việt Nam .17 1.3.2.1 Tình hình khai thác than Việt Nam 17 1.3.2.2 Khai thác than ảnh hưởng đến môi trường Việt Nam .19 1.3.3 Hoạt động khai thác than tỉnh Thái Nguyên 22 1.3.3.1 Tổng quan hoạt động khai thác than tỉnh Thái Nguyên 22 1.3.3.2 Đặc điểm khoáng sản than tỉnh Thái nguyên 24 1.3.3.3 Thực trạng môi trường hoạt động mỏ than địa bàn tỉnh Thái Nguyên 28 CHƢƠNG 32 ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 32 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 32 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 32 iv 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 32 2.2.1 Địa điểm 32 2.2.2 Thời gian nghiên cứu 32 2.3 Nội dung nghiên cứu 32 2.3.1 Hiện trạng hoạt động khai thác than công tác quản lý môi trường Mỏ than Núi Hồng tỉnh Thái Nguyên 32 2.3.2 Đánh giá trạng môi trường khu vực khai thác than mỏ than Núi Hồng tỉnh Thái Nguyên .32 2.3.3 Đánh giá mức độ ảnh hưởng hoạt động khai thác than tới đời sống cộng đồng dân cư xung quanh khu vực hoạt động khai thác than mỏ than Núi Hồng tỉnh Thái Nguyên .32 2.3.4 Khó khăn tồn đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường hoạt động khai thác than mỏ than Núi Hồng tỉnh Thái Nguyên .32 2.4 Phương pháp nghiên cứu 33 2.4.1 Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu, thông tin thứ cấp 33 2.4.2 Thu thập thông tin sơ cấp 33 2.4.3 Phương pháp điều tra khảo sát thực địa lấy mẫu 34 2.4.4 Phương pháp tổng hợp so sánh 36 2.4.5 Phương pháp phân tích mẫu 37 2.4.6 Phương pháp tính toán, xử lý số liệu 37 CHƢƠNG 39 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .39 3.1 Hiện trạng hoạt động khai thác than công tác quản lý môi trường mỏ than Núi Hồng tỉnh Thái Nguyên 39 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 39 3.1.2 Trữ lượng than mỏ tan Núi Hồng .40 3.1.3 Công nghệ khai thác mỏ than Núi Hồng 43 3.1.4 Đánh giá thực trạng công tác quản lý môi trường mỏ Núi Hồng .46 3.1.4.1 Đánh giá công tác quản lý môi trường mỏ than qua quản lý công nhân mỏ .47 3.1.4.2 Các biện pháp xử lý chất thải mỏ thực .48 3.2 Hiện trạng môi trường khu vực khai thác than mỏ than Núi Hồng Tỉnh Thái Nguyên 50 3.2.1 Hiện trạng môi trường nước mỏ than Núi Hồng 50 3.2.2 Hiện trạng chất lượng môi trường không khí mỏ than Núi Hồng 62 3.2.3 Hiện trạng chất lượng môi trường đất .67 3.3 Đánh giá mức độ ảnh hưởng hoạt động khai thác than tới đời sống cộng đồng dân cư xung quanh khu vực khai thác than mỏ than Núi Hồng 71 v 3.3.1 Ảnh hưởng khai thác than đến việc làm, kinh tế 71 3.3.2 Ảnh hưởng khai thác than đến môi trường không khí 73 3.3.3 Ảnh hưởng khai thác than đến môi trường nước 74 3.3.4 Ảnh hưởng khai thác than đến môi trường đất 75 3.3.5 Ảnh hưởng khai thác than đến sức khỏe người dân 77 3.3.6 Ảnh hưởng khai thác than tới an ninh trật tự xã hội 79 3.4 Khó khăn, tồn đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường hoạt động khai thác than mỏ than Núi Hồng 80 3.4.1 Khó khăn, tồn .80 3.4.2 Giải pháp khắc phục tác động tiêu cực hoạt động khai thác than địa bàn tới môi trường .80 3.4.2.1 Các giải pháp kỹ thuật .80 3.4.2.2 Các giải pháp quản lý 82 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .83 KẾT LUẬN 83 ĐỀ NGHỊ 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Kí hiệu viết tắt Tên kí hiệu BOD (Biochemical Oxygen Demand) Nhu cầu oxy sinh học COD (Chemical Oxygen Demand) Nhu cầu oxy hóa học CTNH Chất thải nguy hại DO (Dissolve oxygen) Oxy hòa tan EPA (The US Environment Protection Cơ quan bảo vệ môi trường Agency) Hoa Kỳ HST Hệ sinh thái MPN (Most Probable Number) Số vi khuẩn lớn TSS (Total Suspended Solid) Tổng chất rắn lơ lửng TCCP Tiêu chuẩn cho phép TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TNH Than Núi Hồng QCVN Quy chuẩn Việt Nam UBND WEC (World Energy Council) Ủy ban nhân dân Hội đồng lượng toàn cầu vii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Biểu đồ sản lượng than khai thác 10 quốc gia đứng đầu giới năm 2013 11 Hình 1.2: Biểu đồ sản lượng xuất than nước đứng đầu giới năm 2013 12 Hình 1.3: Bản đồ phân bố khoáng sản tỉnh Thái Nguyên 25 Hình 1.4: Bản đồ phân bố sản lượng số mỏ than địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 28 Hình 1.5: Ô nhiễm bụi lơ lửng số khu vực khai thác khoáng sản sản xuất vật liệu xây dựng địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ 2008 đến 2010 31 Hình 3.1: Quy trình công nghệ khai thác than lộ thiên mỏ Núi Hồng 44 Hình 3.2: Sơ đồ công nghệ khai thác than kèm dòng thải 45 Hình 3.3: Biểu đồ thể diễn biến hàm lượng TSS nước mặt qua năm mỏ than Núi Hồng 55 Hình 3.4: Biều đồ thể diễn biến hàm lượng Mn nước thải qua năm 58 Hình 3.5: Biểu đồ diễn biến hàm lượng pH nước ngầm qua năm mỏ than Núi Hồng 62 Hình 3.6: Biểu đồ thể cường độ tiếng ồn số điểm xung quanh khu vực khai thác than Núi Hồng qua năm 67 Hình 3.7: Biểu đồ thể hàm lượng As đất năm 2014 70 Hình 3.8: Biểu đồ thể diễn biến hàm lượng Cu đất năm 2014 – 2015 70 Hình 3.9: Biểu đồ thể diễn biến hàm lượng Pb đất năm 2014 – 2015 71 Hình 3.10: Biểu đồ thể nguyên nhân ảnh hưởng sản xuất nông - lâm nghiệp 72 Hình 3.11: Đánh giá người dân mức độ ô nhiễm môi trường không khí 73 Hình 3.12: Biểu đồ thể nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước mặt 75 Hình 3.13: Biểu đồ thể ảnh hưởng hoạt động khai thác than tới môi trường đất 76 Hình 3.14: Biểu đồ thể nguyên nhân gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường đất 77 Hình 3.15: Biểu đồ thể ảnh hưởng tiếng ồn gây người dân công nhân 78 Hình 3.16: Biểu đồ thể bệnh ô nhiễm môi trường không khí gây 78 Hình 3.17: Sơ đồ hệ thống xử lý bụi dự kiến 81 viii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Sản lượng than nước giới 2012 10 Bảng 1.2 Tổng sản lượng than toàn cầu 1990 - 2013 11 Bảng 1.3 Top 10 quốc gia sản xuất than năm 2013 11 Bảng 1.4 Các nước xuất than lớn giới 2013 12 Bảng 1.5 Sản lượng khai thác than năm gần Việt Nam 17 Bảng 1.6 Kế hoạch sản lượng khai thác nước ta 2015 - 2030 17 Bảng 1.7 Sản lượng khai thác than Thái Nguyên 2011-2014 23 Bảng 1.8 Trữ lượng, công suất mỏ than tỉnh Thái Nguyên 26 Bảng 1.9 Sản lượng khai thác than địa bàn tỉnh Thái Nguyên 27 Bảng 1.10 Lưu lượng nước thải số mỏ than tỉnh Thái Nguyên 29 Bảng 2.1 Nội dung quan trắc 35 Bảng 2.2 Các phương pháp phân tích mẫu 37 Bảng 3.1 Trữ lượng địa chất thấu kính than theo mức cao 41 Bảng 3.2 Thực trạng công nghệ xử lý chất thải công ty than Núi Hồng 49 Bảng 3.3 Lượng nước mưa chảy tràn qua mặt 51 Bảng 3.4 Nồng độ chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt mỏ 52 Bảng 3.5 Kết phân tích mẫu nước mặt năm 2013 - 2014 53 Bảng 3.6 Kết đo, phân tích nước mặt đợt năm 2015 54 Bảng 3.7 Kết phân tích mẫu nước thải năm 2013 - 2014 56 Bảng 3.8 Kết phân tích mẫu nước thải năm 2015 57 Bảng 3.9 Kết phân tích nước ngầm năm 2013 59 Bảng 3.10 Kết phân tích nước ngầm năm 2014 60 Bảng 3.11 Kết phân tích mẫu nước ngầm đợt năm 2015 61 Bảng 3.12 Kết phân tích môi trường không khí khu vực khai thác mỏ than Núi Hồng năm 2013 - 2014 63 Bảng 3.13 Kết phân tích môi trường không khí khu vực khai thác mỏ than năm 2015 64 Bảng 3.14 Kết phân tích môi trường không khí xung quanh khu vực khai thác mỏ than Núi Hồng năm 2013 – 2014 65 Bảng 3.15 Kết đo, phân tích không khí khu vực xung quanh mỏ than Núi Hồng đợt năm 2015 66 Bảng 3.16 Kết phân tích mẫu đất xung quanh khu vực khai thác năm 2013 - 2014 68 Bảng 3.17 Kết phân tích mẫu đất xung quanh khu vực khai thác năm 2015 69 84 xử lý nghiêm trường hợp vi phạm Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường Đối với đơn vị khai thác: đầu tư vào công trình thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, xử lý bụi…Thực nghiêm túc quy trình khai thác quy định bảo vệ môi trường Đối với người dân: Phải có ý thức, trách nhiệm, phối hợp với quyền địa phương, quản quản lý môi trường mỏ giám sát chung tay góp sức bảo vệ môi trường 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo điện tử Quảng Ninh (2012), Việc ô nhiễm môi trường khai thác than địa bàn Quảng Ninh: Đầu tư không tương xứng với sản lượng, truy cập ngày 20 tháng 6, năm 2015 Bộ Tài nguyên Môi trường, Cục địa chất khoáng sản Việt Nam (2012), Báo cáo tài nguyên khoáng sản tỉnh Thái Nguyên Công Ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin (2013), Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khai thác lộ thiên mỏ Núi Hồng (cải tạo mở rộng) Công ty Than Núi Hồng (2013), Báo cáo kết quan trắc giám sát môi trường định kỳ đợt I, III năm 2013 (Khu vực mỏ văn phòng) Công ty Than Núi Hồng (2014), Báo cáo kết quan trắc giám sát môi trường định kỳ đợt I, II, III, IV năm 2014 (Khu vực mỏ văn phòng) Công ty Than Núi Hồng (2014), Báo cáo kết quan trắc giám sát môi trường định kỳ đợt I,II, III, IV năm 2014 (Khu vực Phân xưởng vật liệu xây dựng) Công ty Than Núi Hồng (2015), Báo cáo kết quan trắc giám sát môi trường định kỳ đợt I,II năm 2015 (Khu vực mỏ văn phòng) Công ty Than Núi Hồng (2015), Báo cáo kết quan trắc giám sát môi trường định kỳ đợt I, II năm 2015 (Khu vực Phân xưởng vật liệu xây dựng) Cục thống kê Thái Nguyên, Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên năm 2014 10 Cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam (2010), Tiềm khoáng sản tỉnh Thái Nguyên, Liên đoàn Địa chất Đông Bắc, Thái Nguyên 11 Bùi Thanh Hải (2010), Đánh giá chất lượng đất trạng sử dụng đất sau khai thác khoáng sản địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên 12 Lê Hằng (2010), Than Núi Hồng ―Khối đen vàng‖ qua ba thập kỷ, Báo Công Thương, tập 2, trang 4-5 13 Nguyễn Khắc Kinh (2004), Địa điểm địa chất môi trường liên quan đến khai thác than Quảng Ninh (từ Bãi Cháy đến Cẩm Phả) Đề tài nghiên cứu cấp Bộ, Đại học Mỏ địa chất, Hà Nội 14 Luật Bảo vệ Môi trường (2014), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga, 2005, ―Giáo trình công nghệ xử lý nước thải”, NXB Khoa học – Kỹ thuật 16 Sở KHCN MT Thái Nguyên (2000), Báo cáo tổng quan trạngmôi trường tỉnh Thái Nguyên 1999-2000, Thái Nguyên 86 17 Mai Văn Tâm (2005), ―Khai thác chế biến khoáng sản phải gắn bó với vệ sinh môi trường‖, Tạp chí khoa học công nghệ môi trường Hải Dương, tập 6, (số 02) 18 Vũ Đình Tiến (2008), Giáo trình Cơ sở khai thác mỏ hầm lò, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 19 Mai Thanh Tuyết (2006), ―Hướng tới phát triển bền vững sử dụng than sạch‖, Tập chí Khoa học Công nghệ Quảng Ninh, tập 4, (số 4) 20 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (2010), Báo cáo trạng môi trường tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2005-2010, Thái Nguyên 21 Vinacomin: Một số ý kiến phát triển thị trường than Việt Nam (2014), Hội thảo Khoa học trực tuyến, http://nangluongvietnam.vn/news/vn/hoi-thao-tructuyen/vinacomin-mot-so-y-kien-ve-phat-trien-thi-truong-than-viet-nam.html, truy cập ngày 17 tháng năm 2015 22 Vinacomin Công nghiệp khai thác than giới (2013), Diễn đàn kiến thức,http://www.vinacomin.vn/vi/news/Tin-the-gioi/Cong-nghiep-khai-thac-thantren-the-gioi-6115.html, truy cập ngày 17 tháng năm 2015 II Tiếng Anh 23 Jeff Sweeney (2009), Wastewater Pollution Controls, Chesapeake Bay Programe Office, Retrieved August 29, 2015 from http://www.chesapeakebay.net/statuswastewater.aspx?menuitem=19692 24 Speafico.M (2010), Protection of water sourses, water Quality and Quality Ecosystems, Bangkok World Energy Council 25 WilliamM Castleder, David Sheaman, George Crisp, Philip Finch (2011), The mining and burning of coal: effects on health and the environment PHẦN PHỤ LỤC Phiếu điều tra Mẫu 01: Phỏng vấn người dân PHIẾU ĐIỀU TRA NHỮNG ẢNH HƢỞNG CỦA KHAI THÁC THAN ĐẾN ĐỜI SỐNG CỦA NGƢỜI DÂN TRONG KHU VỰC TẠI MỎ THAN NÚI HỒNG TỈNH THÁI NGUYÊN Người vấn: LƢƠNG THỊ HOA Thời gian vấn: ngày tháng năm 2015 Xin ông/bà vui lòng cho biết thông tin vấn đề A Thông tin chung: Họ tên người cung cấp thông tin: Nghề nghiệp: Tuổi: Trình độ văn hóa: .Dân tộc: Địa chỉ: Xóm Xã: Huyện: .Tỉnh: …………… B Phỏng vấn ngƣời dân xung quanh I Ảnh hƣởng hoạt động khai thác than đến việc làm thu nhập ngƣời dân khu vực: 1.1 Hoạt động khai thác than có tạo công ăn việc làm cho ông/bà không?  Có  Không 1.2 Nếu có mức thu nhập hàng tháng: < triệu  Từ 3-5 triệu > triệu 1.3 Hoạt động khai thác than có gây đất ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp ông/bà không?  Có  Không 1.4 Nguyên nhân gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp?  Bụi  Nước thải  Rác thải  Yếu tố khác: chất lượng đất suy giảm, hạn hán, xói mòn rửa trôi … II Ảnh hƣởng khai thác than đến môi trƣờng không khí khu vực 2.1 Theo ông/bà hoạt đông khai thác than có ảnh hưởng tới môi trường không khí không?  Có  Không 2.2 Nếu có mức độ nào: Rất ô nhiễm  Ít ô nhiễm  Bình thường  Không ô nhiễm 2.3 Hoạt động khai thác mỏ than gây ô nhiễm môi trường không khí?  Khoan nổ mìn  Bốc xúc, vận chuyển  Sàng tuyển  Chất thải từ dầu mỡ 2.4 Hoạt động khai thác than gây ô nhiễm không khí nào?  Làm bụi không khí  Gây khó chịu, khó thở  Tác động khác…… 2.5 Nếu bị ảnh hưởng có biện pháp cải thiện môi trường không khí chưa?  Có xe tưới nước dập bụi  Che đậy xe chở hàng  Trồng xanh  Chưa có 2.6 Kiến nghị ông (bà): ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… III Ảnh hƣởng khai thác than đến môi trƣờng nƣớc khu vực 3.1 Nguồn nước gia đình sử dụng gì?  Nước máy  Nước giếng khoan, độ sâu .m  Giếng đào, độ sâu m  Nguồn khác : Nước mưa, 3.2 Nguồn nước gia đình sử dụng có vấn đề không?  Không có  Vị, màu đục Mùi  Khác 3.3 Nếu có vấn đề sao? Và cách khắc phục? ……………………………………………………………………………………… 3.4 Khai thác than có ảnh hưởng đến nước ngầm không?  Có  Không 3.5 Nếu có ảnh hưởng tới nước ngầm mức độ nào?  Ảnh hưởng nhẹ: suy giảm nguồn nước,…  Ảnh hưởng vừa  Ảnh hưởng nghiêm trọng 3.6 Nguồn nước ngầm sử dụng làm gì?  Ăn uống, sinh hoạt  Không sử dụng  Mục đích khác: kinh doanh, dịch vụ, tưới tiêu… 3.7 Mỏ quyền có hướng dẫn cách phòng tránh hay hỗ trợ xử lý nước ô nhiễm tới gia đình ông/bà không?  Không  Có (nếu có biện pháp gì)……………………………… 3.8 Kiến nghị ông (bà) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 3.9 Khai thác than có gây ảnh hưởng tới nước mặt không?  Có (ao, hồ, sông, suối )  Không 3.10 Nếu có theo ông/bà nước mặt ô nhiễm mức độ nào?  Ô nhiễm nhẹ  Ô nhiễm nặng  Không ô nhiễm, môi trường tốt 3.11 Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước mặt khu vực chủ yếu do?  Hoạt động khai thác than  Bụi trình vận chuyển than  Nguồn nước thải, rác thải sinh hoạt hộ gia đình  Ý kiến khác……………… 3.12 Kiến nghị ông/ bà: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… IV Ảnh hƣởng khai thác than đến môi trƣờng đất vực: 4.1 Hoạt động khai thác mỏ ảnh hưởng tới môi trường đất không?  Không ảnh hưởng  Có ảnh hưởng 4.2 Nếu có ảnh hưởng tới môi trường đất?  Ô nhiễm đất  Xói mòn đất, sạt lở đất  Giảm diện tích nông nghiệp, lâm nghiệp  Ảnh hưởng khác……… 4.3 Theo ông bà hoạt động khai thác mỏ có gây nguy cho địa hình, địa mạo nơi không?  Không  Gây tượng sạt lở đất  Gây tượng sụt lún 4.4 Nguyên nhân gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường đất?  Các chất ô nhiễm không khí, nước thải trình khai thác than  Dầu mỡ chất lơ lửng bịt kín mao quản, ảnh hưởng tới trình trao đổi oxy, trao đổi chất đất không khí  Nước thải, rác thải sinh hoạt  Ý kiến khác………………… 4.5 Kiến nghị ông/bà ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… V Ảnh hƣởng khai thác than đến sức khỏe, bệnh tật ngƣời dân sống khu vực: 5.1 Môi trường không khí nơi có ảnh hưởng tới sức khỏe ông/bà không?  Không gây ảnh hưởng  Có ảnh hưởng tới sức khỏe  Ảnh hưởng 5.2 Nếu có theo ông bà ô nhiễm không khí có liên quan đến xuất bệnh sau đây?  Bệnh hô hấp  Bệnh mắt  Bệnh da (mẩn ngứa, mụn nhọt )  Bệnh khác: tiêu hóa,.… 5.3 Tiếng ồn hoạt động mỏ có ảnh hưởng tới sức khỏe ông/bà không?  Không gây ảnh hưởng  Có ảnh hưởng tới sức khỏe  Ảnh hưởng 5.4 Nếu có có gây ảnh hưởng tới công việc, hoạt động sinh hoạt ông/bà không?  Gây nhức đầu  Gây ngủ  Cảm thấy mệt mỏi tiếng ồn kéo dài  Nghe 5.5 Kiến nghị ông/bà ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… VI Ảnh hƣởng hoạt động khai thác khoáng sản tới vấn đề an ninh, trật tự, xã hội 6.1 Việc khai thác than có ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội không?  Có  Không 6.2 Ảnh hưởng tới an ninh, trật tự tệ nạn xã hội thường gặp?  Ma túy  Rượu chè, cờ bạc  Đánh nhau, gây đoàn kết  Giết người, cướp  Không gây ảnh hưởng 6.3 Ý kiến, quan điểm bày tỏ ông/ bà? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Mẫu 02: Phỏng vấn quản lý công nhân PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG KHU VỰC MỎ THAN NÚI HỒNG TỈNH THÁI NGUYÊN Người vấn: LƢƠNG THỊ HOA ngày tháng năm 2015 Thời gian vấn: Xin anh/chị vui lòng cho biết thông tin vấn đề đây: I Thông tin chung: Họ tên người cung cấp thông tin: Tổ công tác :………………………………Tuổi: Trình độ văn hóa: Địa chỉ: Thôn: Xã: Huyện: .Tỉnh: II Phỏng vấn quản lý, công nhân 2.1 Thời gian công tác anh (chị) mỏ bao lâu? < năm  -5 năm > năm 2.2 Sức khỏe anh (chị) có bị ảnh hưởng làm nghề không?  Không vấn đề  Không đáng kể  Có (nếu có ghi rõ)………………… 2.3 Trong trình lao động, anh/chị có sử dụng dụng cụ bảo hộ lao động (như trang, găng tay, quần áo bảo hộ LĐ ) không?  Có  Không 2.4 Anh/chị có khám sức khỏe định kỳ không?  Có  Không 2.5 Theo anh/chị ô nhiễm khai thác mỏ có liên quan đến xuất bệnh sau đây?  Bệnh hô hấp  Bệnh mắt  Bệnh da  Bệnh khác: bệnh tiêu hóa,… 2.6 Tiếng ồn hoạt động mỏ có ảnh hưởng tới sức khỏe ông/bà không?  Không gây ảnh hưởng  Có ảnh hưởng tới sức khỏe  Ảnh hưởng 2.7 Nếu có có gây ảnh hưởng tới công việc, hoạt động sinh hoạt ông/bà không?  Gây nhức đầu  Gây ngủ  Cảm thấy mệt mỏi tiếng ồn kéo dài  Nghe 2.8 Đã có vấn đề địa hình, địa mạo từ diễn hoạt động khai thác ?  Chưa có  Hiện tượng sạt lở đât  Hiện tượng sụt lún 2.9 Các nguồn gây ô nhiễm từ Doanh nghiệp/cơ sở SX-KD  Nước thải SX-KD  Khí thải từ thiết bị máy móc  Chất thải rắn SX- KD  Chất thải nguy hại SX- KD (dầu thải, giẻ lau dính dầu, lọc dầu qua sử dụng, phanh xe qua sử dụng có chứa amiang, bóng đèn huỳnh quang thải, hộp mực in thải…)  Tất ý 2.10 Nguồn nước cung cấp cho trình hoạt động, khai thác mỏ:  Nước máy  Nước giếng  Nguồn nước khác (ao, hồ ) 2.11 Nơi tiếp nhận nước thải sau khai thác thải đâu?  Hồ, suối  Sông  Bể xử lý  Kênh, rãnh nước 2.12 Nước thải có xử lý trước thải môi trường không?  Không  Có, (biện pháp xây dựng hồ lắng, bể lắng; có bể tách dầu trước đưa vào hệ thống bể lắng để thải nước ngoài; nạo vét bể lắng thường xuyên đảm bảo dung tích bể lắng…) 2.13 Đối với nước mưa chảy tràn có biện pháp xử lý để giảm thiểu ảnh hưởng chưa ?  Chưa có  Có: định hướng dòng chảy hệ thống mương rãnh thoát nước hố gạ lắng cặn trước thoát môi trường bên Thu gom đất đá rơi vãi bề mặt,… 2.14 Đối với nước thải sinh hoạt công nhân, quản lý, nhà ăn,…đã có biện pháp để giảm thiểu?  Chưa có, thải trực tiếp môi trường  Có: Nước thải sinh hoạt sau xử lý qua bể tự hoại trước xả môi trường,… 2.15 Khả gây ô nhiễm nước thải xả thải môi trường?  Không đáng kể  Không ô nhiễm  Nặng (nếu có giải thích)………………… 2.16 Đã có biện pháp để giảm thiểu ảnh hưởng chất thải rắn?  Chưa có  Đá thải vận chuyển đổ thải bãi thải  Chất thải rắn nguy hại đăng ký chủ nguồn thải xử lý theo quy định  Rác thải sinh hoạt phân loại, tái chế, hợp đồng với đội vệ sinh môi trường Huyện 2.17 Biện pháp áp dụng để cải thiện môi trường không khí ?  Có xe tưới nước dập bụi  Che đậy xe chở hàng Trồng xanh  Chưa có 2.18 Đã có biện pháp áp dụng để giảm thiểu tiếng ồn  Chưa có  Có: Sử dụng xe tải có chất lượng tốt, có cabin kín nhằm chống bụi ồn Trang bị bảo hộ lao động, bảo vệ khỏi chấn động ồn,… 2.19 Trong trình sản xuất doanh nghiệp thực thủ tục sau chưa?(Đăng ký chủ nguồn thải CTNH/xác nhận hoàn thành công trình môi trường/tự xử lý thuê xử lý CTR/Kiểm soát ô nhiễm môi trường định kỳ,…)  Có  Không 2.20 Doanh nghiệp có quyền địa phương phổ biến, hướng dẫn BVMT không?  Không  Có Nếu có: cho biết hình thức phổ biến, hướng dẫn ( Bằng văn  Bằng nói miệng  Bằng tập huấn  Bằng tờ rơi  Bằng cách khác) 2.21 Doanh nghiệp có tuân thủ Hướng dẫn BVMT không?  Không (Nếu không sao)………………………………………………  Không có hướng dẫn  Có hướng dẫn không làm  Có tuân thủ (Quan trắc định kỳ; Nộp phí BVMT nước thải công nghiệp; Ký quỹ BVMT; Thuế tài nguyên …) 2.22 Vậy công tác quản lý môi trường mỏ thực nào?  Thực tốt quy định chung BVMT  Thực tốt quy định an toàn mỏ, an toàn môi trường, chưa để xảy cố nghiêm trọng trình hoạt động  Thực tương đối đầy đủ quy định chung BVMT  Thực chưa tốt 2.23 Chính quyền hộ láng giềng có than phiền ảnh hưởng môi trường hoạt động SX-KD doanh nghiệp không?  Không  Có (Nếu có: nêu rõ hình thức than phiền)……………………………………… 2.24 Chính quyền địa phương có kiểm tra công tác BVMT doanh nghiệp không?  Không  Có (hình thức kiểm tra: kiểm tra, tra việc thực chấp hành pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường,….) 2.25 Trong trường hợp, sở SX-KD có vấn đề môi trường rõ rệt Chính quyền địa phương đề xuất sơ lược biện pháp giảm thiểu nào?  Giảm thiểu tác động đến tài nguyên sinh học  Quản lý, xử lý ô nhiễm 2.26 Kiến nghị ông/ bà:  Chưa có biện pháp cụ thể Chú thích vị trí lấy mẫu - NM-2.01.1-2: Trên suối Na Mao sau chảy qua vực mỏ, trước nhập lưu với suối Cầu Tây (xã Yên Lãng, huyện Đại Từ) (21041'859'; E:105031'813'') - NM-2.01.1-3: Trên suối Đồng Bèn sau điểm tiếp nhận nước thải moong khai thác 1A khoảng 100m phía hạ lưu (21041'938'; E:105030'996'') - TNN9/NM-2: Mẫu nước suối Na Mao đoạn chảy qua phân xưởng gạch Na Mao 21041’796’’N; 105031’932’’E - TNN9/NM-3: Mẫu nước suối Đồng Bèn đoạn chảy qua mặt SCN 21042’159’’N; 105030’779’’E - NT1: Tại cửa xả nước thải moong 1A sau hệ thống ao lắng, trước thải môi trường (chảy suối Đồng Bèn) (N: 21042’155‖; E: 105030'778") - NT2: Tại cửa xả nước thải moong khai thác khu sau hệ thống ao lắng trước thải môi trường (suối Cầu Tây, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ) (N: 21041’788‖; E: 105031'866") - NN-2.01.1-2: Tại giếng khoan nhà ăn công ty (N: 21041’489‖; E: 105030'906") - NN-2.01.1-3: Tại nhà ông Đặng Văn Toản, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, cách khu vực sàng tuyển sân công nghiệp khoảng 300m phía Nam (N: 21041’898‖; E: 105031'042") - NN-3.02.3-2: Tại giếng khoan nhà ăn công ty (N: 21041’489‖; E: 105030'906") -NN-3.02.3-3: Tại nhà ông Đặng Văn Toản, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, cách khu vực sàng tuyển sân công nghiệp khoảng 300m phía Nam (N: 21041’898‖; E: 105031'042") - NN-2.01.3-2: Tại giếng khoan nhà ăn công ty (N: 21041’489‖; E: 105030'906") - NN-2.01.3.3: Tại nhà ông Đặng Văn Toản, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, cách khu vực sàng tuyển sân công nghiệp khoảng 300m phía Nam (N: 21041’898‖; E: 105031'042") - TNN9/NG-2: Tại giếng khoan nhà ăn công ty (N: 21041’489‖; E: 105030'906") - TNN9/NG-3: Tại nhà ông Đặng Văn Toản, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, cách khu vực sàng tuyển sân công nghiệp khoảng 300m phía Nam (N: 21041’898‖; E: 105031'042") - KK1: Tại khu vực khai trường thấu kính I (N: 21042’626‖; E: 105030'691") - KK2: Tại khu vực khai trường thấu kính II (N: 21041’659‖; E: 105031'699") - KK3: Tại khu vực ven đường vận chuyển (N: 21041’847‖; E: 105031'454") - KK4 : Tại khu vực sàng than sân công nghiệp (N: 21041’171‖; E: 105030'906") - KK5: Tại khu vực trung tâm bãi xúc than tiêu thụ (N:21041.760’; E: 105o31.001’) - KKXQ6: Tại khu vực văn phòng công ty (N: 21041’489‖; E: 105031'906") - KKXQ7: Tại khu vực ngã ba đường quốc lộ 37 vào đường rẽ vào mỏ than(N: 21041’287‖; E: 105031'873") - KKXQ8: Tại nhà ông Đặng Văn Toản, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, cách khu vực sàng tuyển sân công nghiệp khoảng 300m phía Nam (N: 21041’898‖; E: 105031'042") - KKXQ9: Tại nhà bà Lê Thị Hải, xóm Đoàn Kết, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, cách sân sàng tuyển công nghiệp khoảng 600m phía Tây Nam (N: 21041’860‖; E: 105030'919") - MĐ-2.01.1-1: Tại khu vực đất ruộng khu dân cư xã Na Mao, cách phân xưởng vật liệu xây dựng 100m phía Đông Bắc (N: 21041'866''; E:105031'817'') - MĐ-2.01.1-2: Tại khu vực vườn phân xưởng vật liệu xây dựng (N: 21041'843''; E:105031'807'') - MĐ-2.01.2-1: Tại khu vực đất ruộng khu dân cư xã Na Mao, cách phân xưởng vật liệu xây dựng 100m phía Đông Bắc (N: 21041'866''; E:105031'817'') - MĐ-2.01.2-2: Tại khu vực vườn phân xưởng vật liệu xây dựng (N: 21041'843''; E:105031'807'') - MĐ-2.01.3-1: Tại khu vực đất ruộng khu dân cư xã Na Mao, cách phân xưởng vật liệu xây dựng 100m phía Đông Bắc (N: 21041'866''; E:105031'817'') - MĐ-2.01.3-2: Tại khu vực vườn phân xưởng vật liệu xây dựng (N: 21041'843''; E:105031'807'') - MĐ-2.01.4-1: Tại khu vực đất ruộng khu dân cư xã Na Mao, cách phân xưởng vật liệu xây dựng 100m phía Đông Bắc (N: 21041'866''; E:105031'817'') -MĐ-2.01.4-2: Tại khu vực vườn phân xưởng vật liệu xây dựng (N: 21041'843''; E:105031'807'') - TNN10/Đ-1: Tại khu vực đất ruộng khu dân cư xã Na Mao, cách phân xưởng vật liệu xây dựng 100m phía Đông Bắc (N: 21041'866''; E:105031'817'') - TNN10/Đ-2: Tại khu vực vườn phân xưởng vật liệu xây dựng (N: 21041'843''; E:105031'807'') [...]... Thái Nguyên, từ đó đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường phù hợp nhằm bảo vệ môi trường từ hoạt động khai thác than ở mỏ này 2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá hiện trạng hoạt động khai thác than và công tác quản lý môi trường của Mỏ - Đánh giá hiện trạng môi trường đất, nước, không khí khu vực mỏ và xung quanh mỏ than Núi Hồng xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên - Đề xuất các biện pháp. .. tác bảo vệ môi trường vẫn được duy trì trong mỗi công đoạn chế biến cũng như trong quá trình khai thác Bên cạnh những nỗ lực đó vẫn còn nhiều bất cập xảy ra ảnh hưởng đến môi trường và người dân xung quanh Đề tài: Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong hoạt động khai thác than tại mỏ than Núi Hồng tỉnh Thái Nguyên được thực hiện nhằm đánh giá những... môi trường đất, nước, không khí do hoạt động khai thác than của mỏ gây ra, qua đó đề xuất biện pháp hoàn phục môi trường đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường và phục vụ các mục đích có lợi cho con người và sinh vật 2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2.1 Mục tiêu chung Đánh giá được tác động của hoạt động khai thác than tại mỏ than Núi Hồng đến môi trường trên địa bàn xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái. .. Dương: Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường không khí do hoạt động khai thác và vận chuyển than của mỏ Mạo Khê và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm, 2013, Đại Học Dân Lập Hải 22 Phòng + Luận Văn Thạc sĩ Đặng Xuân Thường: Đánh giá hiện trạng ô nhiễm nước thải hầm lò tại ổng công ty Than Đông Bắc và nghiên cứu mô hình xử lý thu gom tuần hoàn phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất, 2013, Đại Học Nông Lâm Thái. .. Vệ Môi trương Việt Nam 2014: Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi của thành phần môi trường không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường và tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật‖[14] - Hoạt động bảo vệ môi trường: Theo khoản 3 điều 3 Luật Bảo Vệ Môi trường Việt Nam 2014: Hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động giữ gìn, phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đên môi trường; ... Môi trường tỉnh Thái Nguyên, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đại Từ thực hiện công tác quản lý và bảo vệ môi trường hiệu quả hơn - Ban lãnh đạo Mỏ than Núi Hồng thấy được hiện trạng môi trường từ đó có những cải tiến về công nghệ, trang thiết bị… trong khai thác, chế biến và xử lý môi trường, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường được tốt hơn - Làm tài liệu nghiên cứu cho các học viên cao học và. .. [21] 1.3.2.2 Khai thác than ảnh hưởng đến môi trường ở Việt Nam Hiện trạng môi trường tại các mỏ than Việt Nam: Hiện nay, TKV có khoảng 29 mỏ lộ thiên, 14 mỏ hầm lò phần lớn nằm ở khu vực bể than Quảng Ninh Trong những năm gần đây, cùng với việc tăng sản lượng khai thác thì nạn ô nhiễm môi trường tại các khu vực khai thác cũng đang tăng lên ở mức báo động 20 Môi trường vùng than Việt Nam hiện nay đang... Thái Nguyên Có thể nói, việc khai thác than trong những năm qua đã và đang kéo theo nhiều những tác động xấu cho môi trường, ảnh hưởng không nhỏ đến HST tại khu vực khai thác và hoạt động sống của người dân quanh vùng Trong khi đó thì chính sách đầu tư cho các giải pháp bảo vệ môi trường, chống ô nhiễm lại chưa tương xứng với sản lượng khai thác hàng năm 1.3.3 Hoạt động khai thác than ở tỉnh Thái Nguyên. .. 1910, Công ty Mỏ than Bắc Kỳ cho khai thác mỏ than Phấn Mễ, rồi cho khai thác tiếp mỏ than Làng Cẩm, Núi Hồng Năm 1924 hoạt động khai thác than ở tỉnh Thái Nguyên do Công ty than và mỏ kim loại Đông Dương tiến hành, sản lượng than khai thác ở Phấn Mễ không ngừng tăng: năm 1912 là 7.646 tấn, năm 1918 lên tới 9.000 tấn, tổng cộng cả 7 năm (1912-1918) Công ty than Phấn Mễ đã khai thác được 40.646 tấn Trong. .. sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, cải thiện, phục hổi môi trường; khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nhằm giữ môi trường trong lành‖[14] - Khái niệm tiêu chuẩn môi trường: Theo khoản 6 điều 3 Luật Bảo Vệ Môi trường Việt Nam 2014: ―Tiêu chuẩn môi trường là mức giới hạn của các thông số về chất lượng môi trường xung quanh, hàm lượng của chất gây ô nhiễm trong chất thải, các
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường Và Đề Xuất Các Biện Pháp Giảm Thiểu Ô Nhiễm Môi Trường Trong Hoạt Động Khai Thác Than Tại Mỏ Than Núi Hồng Tỉnh Thái Nguyên, Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường Và Đề Xuất Các Biện Pháp Giảm Thiểu Ô Nhiễm Môi Trường Trong Hoạt Động Khai Thác Than Tại Mỏ Than Núi Hồng Tỉnh Thái Nguyên, Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường Và Đề Xuất Các Biện Pháp Giảm Thiểu Ô Nhiễm Môi Trường Trong Hoạt Động Khai Thác Than Tại Mỏ Than Núi Hồng Tỉnh Thái Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay