Ký túc xá trường trung học nghiệp vụ hải phòng

75 277 3
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2016, 21:01

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ HẢI PHỊNG Lêi Nãi §Çu Qua n¨m häc tËp vµ rÌn lun tr-êng, ®-ỵc sù d¹y dç vµ chØ b¶o tËn t×nh chu ®¸o cđa c¸c thÇy, c¸c c« tr-êng,®Ỉc biƯt c¸c thÇy c« khoa em ®· tÝch l ®-ỵc c¸c kiÕn thøc cÇn thiÕt vỊ ngµnh nghỊ mµ b¶n th©n em ®· lùa chän Sau 16 tn lµm ®å ¸n tèt nghiƯp, ®-ỵc sù h-íng dÉn cđa Tỉ bé m«n X©y dùng, em ®· chän vµ hoµn thµnh ®å ¸n thiÕt kÕ víi ®Ị tµi: “Nhµ Ký Tóc X¸ Tr-êng Trung Häc NghiƯp Vơ H¶I Phßng” §Ị tµi trªn lµ mét c«ng tr×nh nhµ cao tÇng b»ng bª t«ng cèt thÐp, mét nh÷ng lÜnh vùc ®ang phỉ biÕn x©y dùng c«ng tr×nh d©n dơng vµ c«ng nghiƯp hiƯn ë n-íc ta C¸c c«ng tr×nh nhµ cao tÇng ®· gãp phÇn lµm thay ®ỉi ®¸ng kĨ bé mỈt ®« thÞ cđa c¸c thµnh lín, t¹o cho c¸c thµnh nµy cã mét d¸ng vỴ hiƯn ®¹i h¬n, gãp phÇn c¶i thiƯn m«i tr-êng lµm viƯc vµ sinh ho¹t cđa ng-êi d©n vèn ngµy mét ®«ng h¬n ë c¸c thµnh lín nh- Hµ Néi, H¶i Phßng, TP Hå ChÝ Minh Vµ ®©y lµ mét ®Ị tµi ®· thi ®-ỵc thi c«ng, vµ ë mét lÜnh vùc chuyªn m«n lµ thiÕt kÕ nh-ng qu¸ tr×nh lµm ®å ¸n ®· gióp em hƯ thèng ®-ỵc c¸c kiÕn thøc ®· häc, tiÕp thu thªm ®-ỵc mét sè kiÕn thøc míi, vµ quan träng h¬n lµ tÝch l ®-ỵc chót Ýt kinh nghiƯm gióp cho c«ng viƯc sau nµy cho dï cã ho¹t ®éng chđ u c«ng t¸c thiÕt kÕ hay thi c«ng.Em xin bµy tá lßng biÕt ¬n ch©n thµnh tíi c¸c thÇy c« gi¸o tr-êng, khoa x©y dùng ®Ỉc biƯt lµ thÇy Ngun ThÕ Duy, TrÇn Dòng vµ thÇy Ngun ThÕ HiĨn ®· trùc tiÕp h-íng dÉn em tËn t×nh qu¸ tr×nh lµm ®å ¸n nµy Do cßn nhiỊu h¹n chÕ vỊ kiÕn thøc, thêi gian vµ kinh nghiƯm nªn ®å ¸n cđa em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khut vµ sai sãt Em rÊt mong nhËn ®-ỵc c¸c ý kiÕn ®ãng gãp, chØ b¶o cđa c¸c thÇy c« ®Ĩ em cã thĨ hoµn thiƯn h¬n ngµnh nghỊ cđa m×nh Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! H¶i Phßng, ngµy 27 th¸ng 01 n¨m 2013 Sinh viªn Ngun H÷u ThÞnh SVTH: Ngun H÷u ThÞnh Lớp: XD1202D ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ HẢI PHỊNG Ch-¬ng giíi thiƯu chung vỊ c«ng tr×nh 1.1.Giíi thiƯu vỊ c«ng tr×nh 1.1.1.Tªn c«ng tr×nh: Nhµ ký tóc x¸ tr-êng Trung Häc NghiƯp Vơ H¶i Phßng 1.1.2.§Þa ®iĨm x©y dùng: Hun An D-¬ng_H¶i Phßng 1.1.3.VÞ trÝ giíi h¹n + Nhµ ký tóc x¸ víi diƯn tÝch mỈt b»ng gÇn nh- vu«ng + Bè trÝ c¸c kh«ng gian sinh ho¹t chung vµ c¸c phßng ë cho sinh viªn Nhµ cao t©ng, mçi tÇng bè trÝ phßng ë, vµ kh«ng gian sinh ho¹t chung ë gi÷a, tiƯn lỵi cho c¸c sinh viªn sinh ho¹t, häc tËp vµ giao l-u 1.1.4.Quy m« vµ c«ng n¨ng cđa c«ng tr×nh - Quy m« c«ng tr×nh: + DiƯn tÝch x©y dùng: kho¶ng 432m2 + Sè tÇng: tÇng, mçi t©ng 3,6 + CÊp c«ng tr×nh: CÊp I + CÊp chÞu lưa: CÊp I + ChiỊu cao tỉng c«ng lµ 18 m - C«ng n¨ng sư dơng: C«ng tr×nh ®-ỵc x©y dùng nh»m phơc vơ n¬i ë cho c¸c sinh viªn vỊ häc t¹i tr-êng C«ng tr×nh ®-ỵc thiÕt kÕ phï hỵp víi chøc n¨ng cđa nhµ ký tóc x¸ phơc vơ viƯc sinh ho¹t vµ häc tËp cđa sinh viªn 1.2.Các giải pháp kiến trúc cơng trình 1.2.1.Gi¶i ph¸p mỈt b»ng - C«ng tr×nh tÇng: tÇng 1, tÇng ®iĨn h×nh tõ tÇng 5,thang bé, chiỊu cao tÇng lµ 3,6m ChiỊu cao toµn c«ng tr×nh: 18m + MỈt b»ng c¸c tÇng bè trÝ gÇn nh- gièng nhau, ®Ịu lµ c¸c phßng ë, sinh ho¹t cho sinh viªn + L-u th«ng gi÷a c¸c phßng lµ kh«ng gian sinh ho¹t chung, gi÷a c¸c tÇng lµ cÇu thang bé.Mçi phßng ®Ịu cã ban c«ng phơc vơ sinh viªn cã kh«ng gian ph¬i qn ¸o, hµng lang vµ hƯ thèng cưa t¹o lªn sù th«ng tho¸ng cho sinh viªn th- gi·n vµ nghØ ng¬i 1.2.2.Gi¶i ph¸p kiÕn tróc mỈt ®øng vµ h×nh khèi - MỈt ®øng cđa c«ng tr×nh thĨ hiƯn mét vỴ ®Đp kiÕn tróc hiƯn ®¹i nh-ng ®¬n gi¶n, kÕt hỵp víi hƯ thèng cưa vµ c¸c m¶ng t-êng, ®-ỵc phèi hỵp víi cïng SVTH: Ngun H÷u ThÞnh Lớp: XD1202D ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ HẢI PHỊNG c¸c mµu s¬n hỵp lý t¹o lªn vỴ ®Đp phï hỵp víi nhµ ký tóc x¸ t¹i thêi ®iĨm hiƯn t¹i vµ t-¬ng lai - C«ng tr×nh x©y dùng ngoµi mơc ®Ých tho¶ m·n nhu cÇu sư dơng cßn ®¶m b¶o vỊ kiÕn tróc c¶nh quan quy ho¹ch ®é thÞ cđa thµnh t¹o lªn sù hµi hoµ vµ ®ång nhÊt kiÕn tróc tỉng thĨ cđa c¶nh quan cđa nhµ tr-êng vµ c¸c c«ng tr×nh l©n cËn - Xung quanh c¸c mỈt ®øng cđa c«ng tr×nh ®Ịu ®-ỵc bè trÝ c¸c hµnh lang vµ c¸c cưa sỉ ®¶m b¶o cho viƯc th«ng giã vµ chiÕu s¸ng - C¸c cưa sỉ ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu cđa tiªu chn hiƯn hµnh ®èi víi nhµ cao tÇng : - Giao th«ng ph-¬ng ®øng : thang bé lµ bé phËn giao th«ng chÝnh cđa c«ng tr×nh - C«ng tr×nh ®-ỵc ph¸t triĨn lªn cao c¸ch liªn tơc vµ ®¬n ®iƯu tõ tÇng trë lªn kh«ng cã sù thay ®ỉi nhiỊu vỊ kiÕn tróc kh«ng g©y nh÷ng biªn ®é dao ®éng lín tËp trung ë ®ã 1.2.3.Gi¶i ph¸p vỊ kÕt cÊu - C«ng tr×nh dïng gi¶i ph¸p kÕt cÊu chÞu lùc lµ khung BTCT, t-êng chÌn, hƯ thèng khung vµ c¸c dÇm däc cïng sµn BTCT ®ỉ toµn khèi t¹o lªn hƯ kÕt cÊu chÞu lùc chÝnh cho c«ng tr×nh §èi víi sµn khu WC ®ỉ bª t«ng toµn khèi cã cao tr×nh thÊp h¬n cao tr×nh sµn c¸c phßng ë vµ hµnh lang 300 mm - ViƯc chän gi¶i ph¸p BTCT toµn khèi cã c¸c -u ®iĨm, tho¶ m·n tÝnh ®a d¹ng cÇn thiÕt cho viƯc bè trÝ kh«ng gian vµ h×nh khèi kiÕn tróc TËn dơng ®-ỵc c¸c lo¹i vËt liƯu ®Þa ph-¬ng cã s½n nh- c¸t, ®¸ sái Nhê nh÷ng tiÕn bé kü tht c¬ giíi ho¸ thi c«ng ®¶m b¶o cho thêi gian thi c«ng ®-ỵc rót ng¾n, chÊt l-ỵng c«ng tr×nh ®-ỵc ®¶m b¶o, h¹ gi¸ thµnh cho c«ng tr×nh, n©ng cao hiƯu qu¶ kinh tÕ 1.2.4.Gi¶i ph¸p vĨ nỊn mãng - C«ng tr×nh n»m khu ®Êt cã diƯn tÝch kh¸ lín, Ýt bÞ giíi h¹n bëi c¸c c«ng tr×nh l©n cËn, mỈt b»ng x©y dùng c«ng tr×nh t-¬ng ®èi b»ng ph¼ng - C¨n cø vµo ph-¬ng ¸n kÕt cÊu chÞu lùc cđa nhµ, gi¸ trÞ t¶i träng tÝnh to¸n ®-ỵc vµ sè liƯu kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ta s¬ bé chän ph-¬ng ph¸p mãng cäc 1.2.5.Gi¶i ph¸p vĨ th«ng giã, chiÕu s¸ng 1.2.5.1.Gi¶i ph¸p th«ng giã - VỊ quy ho¹ch: xung quanh c«ng tr×nh trång hƯ thèng c©y xanh ®Ĩ dÉn giã, che n¾ng, ch¾n bơi, ®iỊu hoµ kh«ng khÝ T¹o nªn m«i tr-êng s¹ch tho¸t m¸t - VỊ thiÕt kÕ: C¸c phßng ë c«ng tr×nh ®-ỵc thiÕt kÕ hƯ thèng cưa sỉ, cưa ®i, « tho¸ng, t¹o nªn sù l-u th«ng kh«ng khÝ vµ ngoµi c«ng tr×nh §¶m b¶o m«i tr-êng kh«ng khÝ tho¶i m¸i, s¹ch 1.2.5.2 Gi¶i ph¸p ¸nh s¸ng - KÕt hỵp ¸nh s¸ng tù nhiªn vµ chiÕu s¸ng nh©n t¹o SVTH: Ngun H÷u ThÞnh Lớp: XD1202D ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ HẢI PHỊNG + ChiÕu s¸ng tù nhiªn: C¸c phßng ®Ịu cã hƯ thèng cưa ®Ĩ tiÕp nhËn ¸nh s¸ng tõ bªn ngoµi kÕt hỵp cïng ¸nh s¸ng nh©n t¹o ®¶m b¶o ®đ ¸nh s¸ng phßng + ChiÕu s¸ng nh©n t¹o: §-ỵc t¹o tõ hƯ thèng ®iƯn chiÕu s¸ng theo tiªu chn ViƯt Nam vỊ thiÕt kÕt ®iƯn chiÕu s¸ng c«ng tr×nh d©n dơng 1.2.6.Gi¶i ph¸p vỊ giao th«ng - Bao gåm gi¶i ph¸p vỊ giao th«ng theo ph-¬ng ®øng vµ theo ph-¬ng ngang mçi tÇng + Giao th«ng theo ph-¬ng ®øng: C«ng tr×nh ®-ỵc bè trÝ cÇu thang bé, ®-ỵc bè trÝ th«ng tÇng t¹i vÞ trÝ ®Ĩ ®¶m b¶o nhu cÇu thn tiƯn cho viƯc ®i l¹i cđa khu ký tóc x¸ vµ dƠ qu¶n lý + Giao th«ng theo ph-¬ng ngang: Bao gåm c¸c s¶nh vµ kh«ng gian chung dÉn tíi c¸c phßng - ViƯc bè trÝ cÇu thang ®¶m b¶o cho viƯc ®i l¹i theo ph-¬ng ngang lµ nhá nhÊt, ®ång thêi ®¶m b¶o ®-ỵc kh¶ n¨ng tho¸t hiĨm cao nhÊt cã sù cè s¶y 1.2.7.Gi¶i ph¸p cung cÊp ®iƯn, n-íc vµ th«ng tin 1.2.7.1.HƯ thèng ®iƯn - §iƯn ®-ỵc cÊp tõ m¹ng ®iƯn sinh ho¹t cđa thµnh phè, ®iƯn ¸p pha xoay chiỊu 380v/220v, tÇn sè 50Hz §¶m b¶o ngn ®iƯn sinh ho¹t ỉn ®Þnh cho toµn c«ng tr×nh HƯ thèng ®iƯn ®-ỵc thiÕt kÕ ®óng theo tiªu chn ViƯt Nam cho c«ng tr×nh d©n dơng, dĨ b¶o qu¶n, sưa ch÷a, khai th¸c vµ sư dơng an toµn, tiÕt kiƯm n¨ng l-ỵng 1.2.7.2.HƯ thèng cÊp n-íc - Ngn n-íc: N-íc ®-ỵc lÊy tõ hƯ thèng cÊp n-íc s¹ch cđa thµnh th«ng qua bĨ chøa n-íc sinh ho¹t cđa nhµ tr-êng ®-ỵc ®-a vµo c«ng tr×nh b»ng hƯ thèng b¬m ®Èy lªn bĨ chøa t¹o ¸p Dung tÝch bĨ chøa ®-ỵc thiÕt kÕt trªn c¬ së sè l-ỵng ng-êi sư dơng vµ l-ỵng n-íc dù tr÷ xÈy sù cè mÊt ®iƯn vµ ch÷a ch¸y Tõ bĨ chøa n-íc sinh ho¹t ®-ỵc dÉn xng c¸c khu vƯ sinh, t¾m giỈt t¹i mçi tÇng b»ng hƯ thèng èng thÐp tr¸ng kÏm ®Ỉt c¸c hép kü tht - Theo qui m« vµ tinh chÊt cđa c«ng tr×nh, nhu cÇu sư dơng n-íc bªn c«ng tr×nh nh- sau: + N-íc dïng cho sinh ho¹t + N-íc dïng cho phßng ch¸y, cøu háa - §Ĩ ®¶m b¶o nhu cÇu sư dơng n-íc cho toµn c«ng tr×nh, yªu cÇu cÇn cã bĨ chøa n-íc.3 tÐc n-íc trªn m¸i - Gi¶i ph¸p cÊp n-íc bªn c«ng tr×nh: S¬ ®å ph©n phèi n-íc ®-ỵc thiÕt kÕ theo tÝnh chÊt vµ ®iỊu kiƯn kü tht cđa nhµ cao tÇng, hƯ thèng cÊp n-íc cã thĨ ®-ỵc ph©n vïng t-¬ng øng cho c¸c khèi §èi víi hƯ thèng cÊp n-íc cã thiÕt kÕ, tÝnh to¸n c¸c vÞ trÝ ®Ỉt bĨ chøa n-íc, kÐt n-íc, tr¹m b¬m trung chun ®Ĩ cÊp n-íc ®Çy ®đ cho toµn bé c«ng tr×nh SVTH: Ngun H÷u ThÞnh Lớp: XD1202D ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ HẢI PHỊNG 1.2.7.3.HƯ th«ng tho¸t n-íc bÈn - N-íc tõ bĨ tù ho¹i, n-íc th¶i sinh ho¹t, ®-ỵc dÉn qua hƯ thèng ®-êng èng tho¸t n-íc cïng víi n-íc m-a ®ỉ vµo hƯ thèng tho¸t n-íc cã s½n cđa khu vùc - L-u l-ỵng thoat n-íc bÈn: 40 l/s - HƯ thèng tho¸t n-íc trªn m¸i, yªu cÇu ®¶m b¶o tho¸t n-íc nhanh, kh«ng bÞ t¾c nghÏn - Bªn c«ng tr×nh, hƯ thèng tho¸t n-íc bÈn ®-ỵc bè trÝ qua tÊt c¶ c¸c phßng, lµ nh÷ng èng nhùa ®øng cã hép che 1.2.7.4.VËt liƯu chÝnh cđa hƯ thèng cÊp, tho¸t n-íc - CÊp n-íc: §Ỉt tr¹m b¬m n-íc tõ tÇng hÇm, ®đ ®¶m b¶o cung cÊp n-íc th-êng xuyªn lªn tÐc n-íc trªn m¸iphơc vơ ®Ịu cho sinh ho¹t c¸c phßng, c¸c tÇng + Nh÷ng èng cÊp n-íc: dïng èng s¾t tr¸ng kÏm cã D = (15-50) mm, nh÷ng èng cã ®-êng kÝnh lín h¬n 50 mm ding èng PVC ¸p lùc cao - Tho¸t n-íc: §Ĩ dƠ dµng tho¸t n-íc bÈn, dïng èng nhùa PVC cã D = 110 mm hc lín h¬n, ®èi víi nh÷ng èng ®i d-íi ®Êt ding èng bª t«ng hc èng sµnh chÞu ¸p lùc - ThiÕt bÞ vƯ sinh tïy theo ®iỊu kiƯn mµ ¸p dơng c¸c trang thiÕt bÞ cho phï hỵp §-êng èng dÉn ph¶i kÝn, kh«ng dß rØ, ®¶m b¶o ®é dèc tho¸t n-íc 1.2.7.5.Gi¶i ph¸p cung cÊp th«ng tin - Trong c«ng tr×nh bè trÝ hƯ thèng ®iƯn tho¹i víi d©y dÉn ®-ỵc bè trÝ c¸c hép kü tht dÉn tíi phßng b¶o vƯ vµ phßng ban qu¶n lý ký tóc x¸ 1.2.8.Gi¶i ph¸p phßng ch¸y ch÷a ch¸y - Gi¶i ph¸p phßng ch¸y, ch÷a ch¸y ph¶i tu©n theo tiªu chn phßng ch¸y, ch÷a ch¸y cho nhµ cao tÇng cđa viƯt nam hiƯn hµnh HƯ thèng phßng ch¸y, ch÷a ch¸y ph¶i ®-ỵc trang bÞ c¸c thiÕt bÞ sau + Hép ®ùng èng mỊm vµ vßi phun n-íc ®-ỵc bè trÝ ë c¸c vÞ trÝ thÝch hỵp cđa tõng tÇng + M¸y b¬m ch÷a ch¸y ®-ỵc ®Ỉt ë tÇng kü tht + BĨ n-íc ch÷a ch¸y - T¹i mçi tÇng vµ t¹i nót giao th«ng gi÷a hµnh lang vµ cÇu thang ThiÕt kÕ ®Ỉt hƯ thèng hép cøu ho¶ ®-ỵc nèi víi ngn n-íc ch÷a ch¸y Mçi tÇng ®Ịu ®-ỵc ®Ỉt biĨn chØ dÉn vỊ phßng vµ ch÷a ch¸y 1.2.9.Gi¶i ph¸p vỊ m«i tr-êng SVTH: Ngun H÷u ThÞnh Lớp: XD1202D ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ HẢI PHỊNG - T¹i mçi tÇng ®Ỉt nhiỊu thïng chøa r¸c, råi tõ ®ã chun ®Õn c¸c xe ®ỉ r¸c cđa thµnh phè, quanh c«ng tr×nh ®-ỵc thiÕt kÕ c¶nh quan khu«n viªn, c©y xanh t¹o nªn m«i tr-êng s¹ch ®Đp ®ång thêi t¹o d¸ng vỴ kiÕn tróc cho c«ng tr×nh 1.2.10.Mét sè vÊn ®Ị vỊ hƯ thèng chèng sÐt, hƯ thèng th«ng h¬i - ViƯc lùa chän gi¶i ph¸p chèng sÐt ®-ỵc tÝnh to¸n theo yªu cÇu tiªu chn chèng sÐt hiƯn hµnh - Ngoµi c¸c yªu cÇu vỊ c¸c vÊn ®Ị nªu trªn ta còng cÇn ph¶i chó ý thiÕt kÕ hƯ thèng th«ng h¬i, ®iỊu hoµ kh«ng khÝ theo tiªu chn hiƯn hµnh 1.3.Kết luận - Nh×n chung c«ng tr×nh ®· tháa m·n yªu cÇu kiÕn tróc chung nh- sau: + Yªu cÇu thÝch dơng chung:Tháa m·n yªu cÇu thiÕt kÕ chøc n¨ng cđa c«ng tr×nh C¸c phßng sinh ho¹t tho¶i m¸i, bè trÝ linh ho¹t, tiƯn nghi vỊ sư dơng còng nh- ®iỊu kiƯn vi khÝ hËu, + Yªu cÇu bỊn v÷ng: Víi thiÕt kÕ hƯ khung chÞu lùc, biƯn ph¸p thi c«ng mãng cäc Ðp, c«ng tr×nh ®· ®¶m b¶o chÞu ®-ỵc t¶i träng ngang, t¶i träng ®øng cïng c¸c t¶i träng kh¸c C¸c cÊu kiƯn thiÕt kÕ ngoµi ®¶m b¶o c¸c t¶i träng tÝnh to¸n kh«ng lµm ph¸t sinh c¸c biÕn d¹ng v-ỵt qu¸ giíi h¹n cho phÐp Víi ph-¬ng ph¸p thi c«ng bª t«ng toµn khèi c¸c kÕt cÊu cã ti thä l©u dµi vµ lµm viƯc tèt + Yªu cÇu kinh tÕ: MỈt b»ng vµ h×nh khèi kiÕn tróc phï hỵp víi yªu cÇu sư dơng, h¹n chÕ ®Õn møc tèi thiĨu c¸c diƯn tÝch vµ kho¶ng kh«ng cÇn thiÕt Gi¶i ph¸p kÕt cÊu hỵp lý, cÊu kiƯn lµm viƯc s¸t thùc tÕ, ®¶m b¶o sư dơng vµ b¶o qu¶n Ýt tèn kÐm - Yªu cÇu mü quan: Víi d¸ng vỴ h×nh khèi còng nh- tØ lƯ chiỊu cao vµ chiỊu réng hỵp lý cho c«ng tr×nh cã d¸ng vỴ uy nghi vµ v÷ng ch¾c c¸c « cưa kÝnh mÇu, mµu s¾c gh¹ch l¸t, n-íc s¬n t¹o c«ng tr×nh d¸ng vỴ ®¬n gi¶n vµ tho¸t KiÕn tróc bªn vµ bªn ngoµi hµi hßa vµ phï hỵp víi ®iỊu kiƯn ë ViƯt Nam SVTH: Ngun H÷u ThÞnh Lớp: XD1202D ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ HẢI PHỊNG CHƢƠNG LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU 2.1.Phân tích lựa chọn giải pháp kết cấu - Căn vào thiết kế kiến trúc, đặc điểm cụ thể cơng trình khối nhà tầng, chiều cao cơng trình khơng lớn lắm, tải trọng tác dụng vào cơng trình khơng q phức tạp nên ta chọn hệ kết cấu chịu lực cơng trình hệ khung chịu lực, có sơ đồ tính sơ đồ khung - Hệ khung chịu lực hệ kết cấu sử dụng phổ biến lĩnh vực xây dựng dân dụng Việt Nam, cột dầm tạo nên khung, khung chịu tải trọng đứng theo diện chịu tải, tải trọng ngang phân khung theo tỉ lệ độ cứng Trong sơ đồ khung chịu tải trọng đứng phần tải trọng ngang, nút khung nút cứng Cơng trình thiết kế có chiều dài nhà 22,5m, ngang nhà 19,2m L/B < 2, độ cứng theo phương dọc nhà phương ngang nhà tương đương Do tính ta tính theo khung khơng gian - Dựa vào hồ sơ vẽ kiến trúc, ta định sơ đồ khung nhịp chiều cao tầng - Lựa chọn kích thước tiết diện theo tính tốn sơ hay dựa vào kinh nghiệm thầy giáo hướng dẫn - Liên kết cấu kiện cột, dầm liên kết cứng nút liên kết chân cột Móng liên kết ngàm, giải pháp kêt cấu khung bê tơng cốt thép tồn khối 2.2.Chọn vật liệu sử dụng Sử dụng bê tơng mác M250 có: Rn = 115kG/cm2 ; Rk = kG/cm2 Sử dụng cốt thép : + Thép có   12 mm dùng cốt thép AI có: Ra  Ra  2250 kG/cm2 + Thép có   12 mm dùng cốt thép AII có: Ra  Ra  2800 kG/cm2 2.3 Lựa chọn sơ kích thƣớc cấu kiện 2.3.1.Chọn sơ chiều dày sàn Việc chọn xác chiều dầy sàn có ý nghĩa quan trọng cần thay đổi chiều dầy vài centimet khối lượng bê tơng tồn sàn thay đổi đáng kể Từ vẽ kiến trúc sàn lớn có kích thước: x 5,09 m Xét tỷ số: r  l2 5,09   1,27   Bản chịu uốn theo hai phương, tính tốn l1 theo kê cạnh SVTH: Ngun H÷u ThÞnh Lớp: XD1202D ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ HẢI PHỊNG Chọn chiều dầy theo cơng thức: + D hƯ sè phơ thc vµo t¶i träng, D = (0,8  1,4)  Chän D = D hb  l  4000  89 cm m 45 Chọn hb = 10 cm 2.3.2.Chọn sơ kích thƣớc tiết diện dầm - Chiều dài tiết diện dầm nhịp l = 7,2 m: hd= l m bd= l Với m=24  bd= 220 mm m Với m=812 lấy m=12  hd=  7200 lấy hd = 600 mm 12  Chọn bh = 220600 - Chiều cao tiết diện dầm nhịp l2 = m: hd= l m Với m=812 lấy m=10  hd= ×6000 lấy hd = 600 mm  Chọn bh = 220x600 - Chiều cao tiết diện dầm theo phương dọc nhà dầm cơng xơn chọn tính tốn theo dầm D10 có nhịp lớn l = 4,5m Chän s¬ bé hdp   1  450 450  l    (22.5  37.5)cm =>Chän hdp = 40cm, 12 20  12 20  - Chän b theo ®iỊu kiƯn ®¶m b¶o sù ỉn ®Þnh cđa kÕt cÊu: bdp= (0,25  0,5) hdp =(0,25  0,5) 40=(10  20) => bdp = 22 cm  Chọn bh = 220400 Dầm mái tiết diện chọn giống dầm tầng 2,3,4,5 2.3.3.Chọn sơ kích thƣớc tiết diện cột Kích thước cột chọn dựa vào tải trọng, độ mảnh điều kiện khác Kích thước sơ xác định theo cơng thức : F= k N R N : Tổng lực dọc chân cột R : Cường độ bê tơng (Rn=110 KG/cm2 bêtơng mác 250) k =1.21.5 hệ số kể đến trường hợp tải trọng mà ta chưa kể tới gió Tĩnh tải hoạt tải sàn sơ lấy T/m2 Do cơng trình có tầng nên: + Cột däc trơc 2-7 Có lực nén lớn tác dụng lên cột N = s.q.n = ( + 12 5= 1485KN Trong q: tải trọng sơ 1m2 sàn; q= 1014 KN/m2 chon q= 12 SVTH: Ngun H÷u ThÞnh Lớp: XD1202D ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ HẢI PHỊNG  Fcột = (0.91.5) x =1215  2025 cm2  Chọn tiết diện cột: 400x400mm( F = 1600 cm2) + Cột biên däc trơc 1-8 Có lực nén lớn tác dụng lên cột N = s.q.n = ( 12 5= 216KN Trong q: tải trọng sơ 1m2 sàn; q= 1014 KN/m2 chon q= 12  Fcột = (0.91.5) x =177  295 cm2  Chọn tiết diện cột: 220x400mm( F = 880cm2)  Vì cơng trình nhà tầng, nên ta ngun tiết diện cột cho tầng Chọn tiết diện cột däc trơc 2-7 : 400x400mm Chọn tiết diện cột biên däc trơc 1-8 : 220x400mm 2.4.Sơ đồ tính Sử dụng mơ hình khung khơng gian sử dụng ETABS 9.07 để phân tích nội lực 2.5.Xác định tải trọng 2.5.1.Tĩnh tải 2.5.1.1.Tĩnh tải sàn a.Với sàn phòng Bảng 2.1: Cấu tạo tải trọng lớp vật liệu sàn Tĩnh tải STT Loại vật liệu Trọng lượng Chiều Hệ số riêng dày vượt tải Tính tốn (Kg/m3) (m) n Gạch lát ceramic dày 10mm 2000 0,01 1,1 Vữa XM lót 1800 0,02 1,2 43,2 Vữa XM trát 1800 0,015 1,2 32,4 22 TỔNG CỘNG => Tĩnh tải sàn bỏ qua tải trọng : 0,1(T/m2) SVTH: Ngun H÷u ThÞnh Lớp: XD1202D (Kg/m2) 97,6 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ HẢI PHỊNG b.Với sàn WC, lan can Bảng 2.2: Cấu tạo tải trọng lớp vật liệu sàn WC Loại vật liệu Trọng lượng Chiều dày riêng Hệ số vượt tải Tónh Tải (Kg/m2) (Kg/m3) (m) n Gạch lát ceramic dày 10mm 2000 0,01 1,1 Vữa lót 1800 0,02 1,2 43,2 Vữa láng chống thấm 1800 0,22 1,2 475,2 Lớp trát 1800 0,015 1,2 32,4 22 TỔNG CỘNG 572,8 => Tĩnh tải sàn bỏ qua tải trọng : 0,58(T/m2) c.Với sàn mái Bảng 2.1: Cấu tạo tải trọng lớp vật liệu sàn STT Loại vật liệu Trọng lượng Chiều dày Hệ số vượt riêng tải Tĩnh tải Tính tốn (Kg/m3) (m) n Gạch lát ceramic dày 10mm 2000 0,01 1,1 Vữa XM lót 1800 0,02 1,2 43,2 Lớp chống thấm 1800 0,25 1,2 165 Lớp chống nóng 1500 0,1 1,1 340 Vữa XM trát 1800 0,015 1,2 32,4 22 TỔNG CỘNG => Tĩnh tải sàn mái bỏ qua tải trọng : 0,8(T/m2) SVTH: Ngun H÷u ThÞnh Lớp: XD1202D (Kg/m2) 802,6 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ HẢI PHỊNG 6.4.10 Tính tốn đài chịu uốn Diện tích cốt thép xác định theo cơng thức : As = MI 0,9.ho Ra ( 7-20) ( 7-20) MI :mơmen uốn tương ứng với mặt ngàm cạnh cột ngàm 1-1 MI = 77,46.0,25=19,365 Tm Rs = 2800 kg/cm2 As = 1936500 = 11 cm2 0,9.70.2800 Chọn 10 16 a150 (As = 20,111 cm2) MI :mơmen uốn tương ứng với mặt ngàm cạnh cột ngàm 2-2 MI = 77,46.0,7=54,222 Tm Rs = 2800 kg/cm2 As = 5422200 = 30,74 cm2 0,9.70.2800 Chọn 16 18 a150 ( As = 40,71 cm2 ) SVTH: Ngun H÷u ThÞnh Lớp: XD1202D 77 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ HẢI PHỊNG Hình 6-1 Cấu tạo cốt thép đài móng Cột C72-C2 SVTH: Ngun H÷u ThÞnh Lớp: XD1202D 78 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ HẢI PHỊNG 6.5 Tính móng cột C73-C3 -Tải trọng tiêu chuẩn : N tcmax = 197,1 164, 25(T ) 1, M tcx = 0,77 0,642(Tm) 1, M tcy = 9, 22 7,68(Tm) 1, Qtcx = 3, 424 2,853(T ) 1, Qtcy = 0, 416 0,347(T ) 1, 6.5.1 Sơ chọn cọc đài cọc Từ tài liệu địa chất chọn : Chiều dài cọc 30 m kể từ đáy đài Cọc xun xuống lớp đất thứ 1,6m Đường kính cọc tròn chọn phụ thuộc vào khả chịu lực Chọn kích thước cọc : 0,3x0,3m Chiều sâu chơn đài hcd = 2,1 m ( cốt -2,1 m ) 6.5.2 Kiểm tra chiều sâu chơn đài Chiều sâu chơn đài phải thoả mãn điều kiện hđ > 0,7 hmin để đảm bảo điều kiện móng cọc đài thấp hmin = tg ( 45o – ) Trong đó: SVTH: Ngun H÷u ThÞnh Lớp: XD1202D H b ( 7-5) 79 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ HẢI PHỊNG , : góc ma sát trọng lượng tự nhiên đất từ đáy đài trở lên với = h i i hi , = i hi ( 7-6) hi đài coi lấp tới mặt đài Đài nằm lớp đất thứ = 24o , h3 = 3,5m = 21,5 KN/m3 =2,15 T/m3 H : tổng tải trọng ngang Từ kết nội lực , có Q max chân cột = 3,424 T b : cạnh đáy đài theo phương hmin = tg ( 45o – H , chọn b = 2,4 m 3, 424 24 ) 2,15.2, 0,815m Chọn chiều sâu chơn đài hd= Hcd-1,2=2,1-1,2=0,9m Hcd = 2,1 m > 0,7 hmin = 0,7 0,815 = 0,57 m 6.5.3 Xác định sức chịu tải cọc 6.5.3.1 Theo vật liệu làm cọc Sức chịu tải cọc ép chịu nén: Pv = (Rb Fb + Ra Fa ) ( 7-7) : hệ số uốn dọc ( kể đến cọc xun qua tầng đất yếu) = 0,85 Rb, Rs : cường độ chịu nén tính tốn bêtơng cốt thép Fb : Diện tích tiết diện ngang bêtơng cọc Fb =30.30= 900( cm2) Fs : Diện tích tiết diện ngang cốt thép dọc Fs = 1%Fb = cm2 SVTH: Ngun H÷u ThÞnh Lớp: XD1202D 80 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ HẢI PHỊNG Chọn 18 As = 10,18 cm2 Pvl = 0,85 (145 900+ 2800 9) = 103879 kg = 132,35 T 6.5.3.2 Xác định sức chịu tải cọc theo đất Theo Meyerhof : Pu = K1 N Ap/3 + K2 Ntb U L/2 ( KN) ( 7-8) N :chỉ số SPT trung bình khoảng 1d mũi cọc 4d mũi cọc N=80 Ap : diện tích tiết diện mũi cọc, Ap = 30.30 = 900cm2 = 0,09 m2 Ntb : số SPT trung bình dọc theo thân cọc Nihi hi N tb Ntb= ( 7-9) 20.3,5 10.4,8 17.9 35.11, 38.1,6 24,12 3,5 4,8 11, 1,6 U : chu vi cọc = 0,3 = 1,2 m L : Chiều dài cọc phạm vi lớp đất = 30m K1: hệ số = 400 cho cọc ép K2 : hệ số = cho cọc ép Pu = (400.80.0,09)/3 + (2.24,12.1,2.30)/2= 1697(KN)=170(T) Theo TCXD 195 - 1997 : Sức chịu tải cho phép cọc gồm lớp đất dính đất rời tính theo cơng thức : Pa = 15 N Ap + ( 0,15 Nc Lc + 0,43 Ns Ls ) – Wp (T) (7-10) N : số SPT trung bình khoảng 1d mũi cọc 4d mũi cọc N = 80 > 50 N = 50 SVTH: Ngun H÷u ThÞnh Lớp: XD1202D 81 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ HẢI PHỊNG Nc : Giá trị trung bình số xun tiêu chuẩn lớp đất rời ( đất cát gồm lớp: 4,5,6) Nc = 17.9 35.11, 38.1,6 27,85 11, 1,6 Ns : Giá trị trung bình số xun tiêu chuẩn lớp đất dính Ns = 20.3,5 10.4,8 14, 22 3,5 4,8 Ap : Diện tích tiết diện mũi cọc = 0,09 m2 Ls : Chiều dài phần thân cọc nằm lớp đất dính Ls = 8,3 m Lc: Chiều dài phần thân cọc nằm lớp đất rời Lc = 9+11,4+6,6 = 22 m : Chu vi tiết diện cọc = 4.0,3 = 1,2 m Wp : hiệu số trọng lượng cọc trọng lượng trụ đất cọc thay đất = 21,5.3,5 18,5.4,8 19, 2.9 19.11, 19, 2.1,6 19, 27 KN / m3 1,93T / m3 3,5 4,8 11, 1,6 Wp = Abêtơng L 2500 + Wthép – Acọc L đất Abêtơng = 900 – = 891 cm2=0,089m2 Wthép = 30 1,998 = 239,76 kg = 0,24 T Wp = 0,09 30 2,5 + 0,24 – 0,09 30 1,93 = 1,78T Pa = 15.50 0,09+( 0,15.27,85.22+0,43.14,22.8,3).1,2– 1,78= 163 (T) Patt = Pa 163 54(T ) Vậy sức chịu tải cọc P = ( Pvl , Pu,Patt) = min(132,35;170;54T P=54 (T) SVTH: Ngun H÷u ThÞnh Lớp: XD1202D 82 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ HẢI PHỊNG 6.5.4 Xác định số lượng cọc bố trí cọc Số cọc: n= N P (7-11) Trong : n : số lượng cọc đài : hệ số kinh nghiệm, kể đến ảnh hưởng lực ngang mơmen , = 1,2 N : tổng lực đứng kể đến cao trình đáy đài , N = 197,1 T P : sức chịu tải tính tốn cọc , P = 54T n = 1, 197,1 54 4, 48 Chọn n = cọc Mặt bố trí cọc cột C73-C3 hình vẽ: Như có kích thước đài : 2400 x 1500 x 900 mm SVTH: Ngun H÷u ThÞnh Lớp: XD1202D 83 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ HẢI PHỊNG 6.5.5 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc Tải trọng tác dụng lên cọc chịu nén nhiều chịu kéo nhiều xác định theo cơng thức : P omax,min = M x y max yi2 N max n M y xmax (7-12) xi2 Nmax : tổng tải trọng đứng cao trình đáy đài Nmax = Ntt + Nđ =197,1+1,1.(2,4.1,5.0,9).2,5=206 T Mx = 0,77 Tm My= 9,22 Tm ymax = 0,9 m , x max = 0,45 m y i2 = 0,92 = 3,24 m2 x i2 = 0,452 = 0,81 m2 P omax,min = 206 0,77.0,9 9, 22.0, 45 56,84 = T 46,16 3, 24 0,81 Pomax = 56,84 ( T ) < Pgh = 90,27 T Pomin = 46,16 ( T ) > khơng cần kiểm tra điều kiện chịu nhổ Theo phương vng góc với khung tính tốn có mơmen, lực cắt tĩnh tải hoạt tải gây (My, Qx) bé Việc tính tốn khả chịu lực cọc theo phương tốn tính tốn móng cọc ép chịu tải trọng đứng, ngang mơmen (1 cọc) Mơmen lực cắt truyền cho đất quanh cọc, giằng móng chịu Vậy cọc đảm bảo khả chịu lực SVTH: Ngun H÷u ThÞnh Lớp: XD1202D 84 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ HẢI PHỊNG 6.5.6 Kiểm tra cường độ đất Để kiểm tra cường độ đất mũi cọc, coi đài cọc , cọc phần đất cọc móng khối quy ước có chiều sâu đáy móng khoảng cách từ mặt đất tới mặt phẳng qua mũi cọc Diện tích đáy móng khối quy ước xác định theo cơng thức : Fđq = ( A1 + 2L tg ) ( B1 + 2L tg ) ( 7-13) Trong đó: tb = tb với i = tb li li = = góc ma sát trung bình lớp đất từ mũi cọc trở lên 24.3,5 16.4,8 18.9 30.11, 35.1,6 = 23o52’ 3,5 4,8 11, 1,6 23o52' = 5o88’ A1, B1 cạnh hình chữ nhật ngoại tiếp cọc, A1 = 1,2 m, B1 = 2,1 m L : chiều dài cọc tính từ đáy đài tới mũi cọc = 30 m Fqđ = ( 1,2 + 30 tg 5o88’)x( 2,1 + 30 tg 5o88’) = 60,1 m2 Mơmen chống uốn W Fđq : 11,74.11,742 Wx = W y = 269,7m3 Kiểm tra cường độ đáy móng khối quy ước phải thoả mãn điều kiện : tt < [P] = Pgh Fs với tt = tt N dd Fdq tt tt max < 1,2 [P] với tt max = tt M N dd + dd Fdq W Trọng lượng khối quy ước từ đáy đài trở lên : SVTH: Ngun H÷u ThÞnh Lớp: XD1202D 85 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ HẢI PHỊNG N1 = Fqư hđ tb = 60,1 0,9 1,93 = 106,13 T ( 7-14) Trọng lượng khối quy ước từ đáy cọc đến đáy đài : N2 = Nđất + Ncọc ( 7-15) Ncọc = n Fcọc Lcọc = 0,09 1,93 30= 20,84T Nđất = ( Vqư – Vcọc ) ( 7-16) tbđất Vqư = Fqư Lcọc Vcọc = n Fcọc Lcọc 2,15.3,5 1,85.4,8 1,92.9 1,9.11, 1,92.1,6 1,93T / m3 3,5 4,8 11, 1,6 = tbđất Nđất = ( 60,1 30 – 0,09 30 ) 1,93 = 3859 T N2 = 3859+ 20,84 = 3880 T Lực tác dụng đáy khối móng quy ước : Nqư = N + N1 + N2 = 197,1 +206 + 3880 = 4132,13 T My = 9,22 Tm tt = tt 4132,13 N dm = Fdq 60,1 70,93T / m2 tt tt max M 4132,13 N tt = dm + dd = Fdq 60,1 W 9, 22 269,7 70,96T / m2 Sức chịu tải đất đáy khối móng quy ước tính theo cơng thức Terzaghi : Pgh = 0,5nγγNγ + nqqNq + nccNc ( 7-17) Trong đó: n: hệ số hình dạng ( l > b ) n = – 0,2 b/ l = – 0,2.11,74/11,74 = 0,8 nq = SVTH: Ngun H÷u ThÞnh Lớp: XD1202D 86 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ HẢI PHỊNG nc = + 0,2 b / l = + 0,2.11,74/11,74 = 1,2 = 38o N = 79,5 ; Nq = 48,9 , Nc = 61,4 : dung trọng đất đáy móng = 2,01 T/m3 q = γohm o: dung trọng đất từ mũi cọc lên tới mặt đất tự nhiên = o 2,15.3,5 1,85.4,8 1,92.9 1,9.11, 1,92.6,6 1,93T / m3 3,5 4,8 11, 6,6 hm: khoảng cách từ mũi cọc lên tới mặt đất tự nhiên = 31,2 m c: lực dính đất đáy móng, c = Pgh = 0,5.0,8.2,01.79,5 + 1.1,93.31,2.48,9 +0 = 3480,4 T/m2 Pgh p Fs tt 3480, = 1160T / m2 = 70,93 T/m2 < p tt max 1160 T/m2 = 70,96 T/m2 < 1,2 p 1,2.1160 = 1392 T/m2 Như đất mũi cọc đảm bảo khả chịu lực 6.5.7 Kiểm tra độ lún móng cọc Ứng suất gây lún đáy khối móng quy ước: tt tb gl bt: bt 1,15 h 70,93 1,93.36, 1,15 0,925T / m ( 7-18) ứng suất thân lớp đất đáy khối móng quy ước tb h 1,93.31, 69,866T / m2 SVTH: Ngun H÷u ThÞnh Lớp: XD1202D 87 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ HẢI PHỊNG p gl = 0,925 = 4,625 T/m2 bt khơng cần tính lún 6.5.8 Tính tốn đài cọc Giả thiết bỏ qua ảnh hưởng cốt thép ngang 7.4.8.1 Tính tốn đâm thủng cột P [ ( bc + c2 ) + ( hc + c1 )] ho Rbt Trong : P : tổng phản lực cọc nằm ngồi phạm vi đáy tháp đâm thủng ( bỏ qua trọng lượng đài đất đài ) P omax,min = 56,84 T 46,16 bc = hc = 1,2 m ho:chiều cao hữu ích đài (lấy a = 20 cm) ho = 0,9 – 0,2 = 0,7 m 0,5.ho = 0,5.0,7 =0,35m C1,C2:khoảng cách mặt từ mép cột đến mép đáy tháp chọc thủng C1 = 0,1 m , C2 = 0,1 m Rbt = kg/cm2 = 90 T/m2 Vì C1, C2 < 0,5 ho nên lấy C1 = C2 = 0,5ho 1=α2= 1,5 ho C1 = 1,5 ho 0,5ho = 3,35 VP = [ 3,35.(1,2+0,35)+3,35.(1,2+0,35 ) ] 0,7.90 = 654,255 T P = 56,84 + 46,16 = 103 < 654,255 T SVTH: Ngun H÷u ThÞnh Lớp: XD1202D 88 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ HẢI PHỊNG thoả mãn điều kiện chọc thủng 6.5.9 Tính tốn cắt tiết diện nghiêng Điều kiện cường độ : Q b ho Rbt ( 7-19) Trong : Q : tổng phản lực cọc nằm ngồi tiết diện nghiêng Q = 103 T b: bề rộng đài = 2,4 m ho = 0,7 m Rbt = 90 T/m2 = 0,7 ho C C = 0,5 m < 0,5ho = 0,7 ho 0,5ho = 1,56 VP = 1,56 2,4 0,7 90 = 235,87 T Q = 103 T < 235,87 T Vậy thoả mãn điều kiện chịu cắt 6.5.10 Tính tốn đài chịu uốn SVTH: Ngun H÷u ThÞnh Lớp: XD1202D 89 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ HẢI PHỊNG Diện tích cốt thép xác định theo cơng thức : As = MI 0,9.ho Ra ( 7-20) MI :mơmen uốn tương ứng với mặt ngàm cạnh cột ngàm 1-1 MI = 103.0,25=25,75 Tm Rs = 2800 kg/cm2 As = 2575000 = 14,6 cm2 0,9.70.2800 Chọn 10 16 a150 ( As = 20,111 cm2 ) MI :mơmen uốn tương ứng với mặt ngàm cạnh cột ngàm 2-2 MI = 103.0,7=72,1 Tm ; Rs = 2800 kg/cm2 As = 7210000 = 38,15 cm2 0,9.70.2800 SVTH: Ngun H÷u ThÞnh Lớp: XD1202D Chọn 16 18 a150 ( As = 40,71 cm2 ) 90 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ HẢI PHỊNG Hình 6-2 Cấu tạo cốt thép đài móng Cột C73-C3 SVTH: Ngun H÷u ThÞnh Lớp: XD1202D 91 [...]... NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ HẢI PHỊNG Hình 2.2: Mặt bằng kết cấu tầng 2,3,4,5 Hình 2.2: Mặt bằng kết cấu sàn mái SVTH: Ngun H÷u ThÞnh Lớp: XD1202D 13 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ HẢI PHỊNG Hình 2.3: Khung trục ngang Tĩnh tải sàn tầng 2,3,4,5 SVTH: Ngun H÷u ThÞnh Lớp: XD1202D 14 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP... HỌC NGHIỆP VỤ HẢI PHỊNG Tĩnh tải sàn mái Tải trọng tường xây trực tiếp lên dầm SVTH: Ngun H÷u ThÞnh Lớp: XD1202D 15 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ HẢI PHỊNG 2.7.Kết quả nội lực của cơng trình.Nội lực cho khung trục 4 Mơmen do tĩnh tải gây ra Gió phương X SVTH: Ngun H÷u ThÞnh Lớp: XD1202D 16 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ HẢI PHỊNG... kích thước tiết diện thì phải đặt cốt thép chịu nén A’s và tính tốn theo tiết diện đặt cốt kép 4.3 Nội lực tính tốn SVTH: Ngun H÷u ThÞnh Lớp: XD1202D 36 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ HẢI PHỊNG Từ bảng tổ hợp nội lực chọn ra các cặp nội sau: SVTH: Ngun H÷u ThÞnh Lớp: XD1202D 37 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ HẢI PHỊNG Bảng 4-1 Nội lực... TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ HẢI PHỊNG Hình 4-1.Mặt cắt thép dầm B9 dầm mái **** Dầm cơng xơn có chiều dài 79cm là khá nhỏ nên ta bố trí thép chịu mơ men âm giống thép tại mặt cắt I-I và mặt cắt III-III của dầm B9 **** Cốt thép dọc cấu tạo, chọn 2Ø14 đặt phía dưới SVTH: Ngun H÷u ThÞnh Lớp: XD1202D 47 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ HẢI... H÷u ThÞnh Lớp: XD1202D b sc a hf h hf 0,1.h 35 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ HẢI PHỊNG Xác định vị trí trục trung hồ: Mf = Rb.bf hf (ho - 0,5.hf ) + Nếu M Mf trục trung hồ qua cánh, lúc này tính tốn như đối với tiết diện chữ nhật kích thước bc x h + Nếu M > Mf trục trung hồ qua sườn, cần tính cốt thép theo trường hợp vùng nén chữ T M Rb (b f m b)h f (ho 0.5h f )... x1 h thì tính tốn theo trường hợp nén lệch R o tâm bé Xác định được chiều cao vùng nén x theo cơng thức gần đúng : SVTH: Ngun H÷u ThÞnh Lớp: XD1202D 50 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ HẢI PHỊNG x R 1 R ho ; 1 50 o2 o eo h (5-6) Diện tích tồn bộ cốt thép được tính theo cơng thức : Ne Rbbx ho Ast = x 2 kRsc Z hệ số k lấy bằng 0,4 ( 5-7) 5.2.3.3 Trường hợp 3 eo ho Khi... diện chữ T - Để xác định vị trí của trục trung hồ ta tính MC: Mf = Rb.bf hf (ho - 0,5.hf ) hf : chiều cao của cánh hf = hb = 10 cm bf : bề rộng của cánh bf = b + 2Sc Sc: độ vươn sải của cánh, Sc = 50 cm ho: chiều cao làm việc của tiết diện ho= h - a h: chiều cao của tiết diện h = 60 cm SVTH: Ngun H÷u ThÞnh Lớp: XD1202D 43 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ HẢI PHỊNG a: khoảng... XD1202D 45 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ HẢI PHỊNG Qbo 0,5 b4 (1 n ).Rbt b.ho + bê tơng nặng 1,5 b4 + dầm khơng có lực nén nên Qbo 0,5 b4 (1 n n 0 ).Rbt b.ho 0,5.1,5.(1 0).9.22.55 8167( Kg ) 8,167(T ) Qbo 8,167T 9, 71T → Vậy bêtơng khơng đủ khả năng chiu lực cắt dưới tác Qmax dụng của ứng suất nghiêng Ta cần phải tính tốn cốt đai + Lực cắt mà cốt đai phải chịu: Qm2 ax... Y 2.8.Tổ hợp nội lực Mục đính là để tìm ra được các cặp nội lực nguy hiểm (lớn nhất)   -Với dầm ta xác định: M max , M max , Qmax -Với cột ta xác định:  M max và NTƯ  M max và NTƯ N max và MTƯ SVTH: Ngun H÷u ThÞnh Lớp: XD1202D 17 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ HẢI PHỊNG Chương 4 Tính tốn dầm 4.1 Vật liệu sử dụng - Bê tơng mác B20: Rb = 115 kg/cm2 Rbt = 9 kg/cm2... đến khả năng làm việc đồng thời giữa sàn và dầm nên dầm được tính như tiết diện chữ T - Để xác định vị trí của trục trung hồ ta tính MC: Mf = Rb.bf hf (ho - 0,5.hf ) hf : chiều cao của cánh hf = hb = 10 cm SVTH: Ngun H÷u ThÞnh Lớp: XD1202D 38 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NHÀ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ HẢI PHỊNG bf : bề rộng của cánh bf = b + 2Sc Sc: độ vươn sải của cánh, Sc = 50 cm ho: chiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Ký túc xá trường trung học nghiệp vụ hải phòng , Ký túc xá trường trung học nghiệp vụ hải phòng , Ký túc xá trường trung học nghiệp vụ hải phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay