Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 tỉnh Nam Định năm học 2015 - 2016

4 240 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2016, 04:32

Trường tiểu học Trần Phú Thứ………., ngày …… tháng……năm 2010 Lớp: 5…. Họ và tên:…………………………………… KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II Năm học: 2009-2010 MÔN:TOÁN Thời gian: 35 phút Điểm Lời phê của giáo viên: ĐỀ BÀI: I/ PHẦN 1 Em hãy khoanh tròn chữ cái đặt trước câu trả đúng cho mỗi bài tập dưới đây: 1.1. Chữ số 9 trong số thập phân 17,209 thuộc hàng nào: A. Hàng nghìn B. Hàng phần trăm C. Hàng phần nghìn. 1.2. Phân số 4 5 viết dưới dạng số thập phân là : A. 4,5 B. 0,8 C. 0,5 1.3. Tỉ số phần trăm của hai số 2,8 và 80 là : A. 3,5 % B. 80% C. 2,8% 1.4. Kết quả của biểu thức ( 2 5 + 1 3 ) x 3 4 là: A. 11 20 B. 13 20 C. 25 60 1.5. Hà đi ở nhà lúc 7 giờ15 phút, Hà đến nơi lúc 10 giờ 5 phút, giữa đường Hà nghỉ 20 phút. Vậy thời gian đi của Hà là: A. 2 giờ 50 phút B. 2giờ 30 phút C. 3 giờ 20 phút. 1.6. Hình lập phương có cạnh 6cm, thể tích của hình lập phương là: A. 36 cm 3 B.216 cm 3 C. 316 cm 3 . II/ PHẦN 2: Bài 1: Đặt tính rồi tính: a. 3,57 x 41 b. 21,352 : 6,28 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . c. 12 x 9 22 d. 4 7 : 3 11 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… . Bài 2: Tìm x a. 2,8 x X = 76, 58 + 58,38 b. X + 73,7 = 83,5 x 2,4 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… . Bài 3: Lúc 6 giờ, một xe đạp đi từ A với vận tốc 12 km/giờ. Đến 9 giờ. Một xe máy cũng đi từ A với vận tốc 36 km/giờ và đi cùng chiều với xe đạp. Hỏi kể từ lúc xe máy bắt đầu đi, sau bao lâu xe máy đuổi kòp xe đạp? Bài giải . . SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II N M HỌC – 2016 Môn: TOÁN, Lớp (Thời gian làm bài: 90 phút) Đề khảo sát gồm 01 trang Câu (2,0 điểm): Xét tính liên tục hàm số  x2  2x  x   điểm x  f  x     x  1 2 x   Câu (2,0 điểm): Tính giới hạn: lim x lim x x  3x  x2 1 4x   x  x2 Câu (2,0 điểm): Giải phương trình cos2 x  3cos x   Trong hộp có viên bi g m viên màu bi xanh viên bi màu vàng, lấy ngẫu nhiên viên bi Tính xác suất để viên bi lấy đư c có đủ màu Câu (3,0 điểm): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang đáy AB CD , cạnh bên SA vuông góc đáy ABCD Biết AB  2CD, BC  CD  AD, góc đường thẳng SB mặt phẳng (ABCD) 450 Gọi M trung điểm AB Chứng minh đường thẳng DM song song với mp( SBC ) Chứng minh mp  SAD   mp(SBD) Tính cosin góc đường thẳng SB đường thẳng AC Câu (1,0 điểm): Cho hàm số f  x    x  3x    Tìm giá trị x  th a m n f '  x    3x  1 x H T ọ tên học sinh: Chữ í giám thị: ố báo danh: ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN – LỚP (Đáp án, biểu điểm gồm 03 trang) THPT Đáp án  x  2x  x   Xét tính liên tục hàm số f  x     x  1 điểm x  2 x   Câu  x  1 x  3  lim x   x2  2x  Ta có lim f  x   lim  lim x1 x1  x  1 x1  x  1 x1 Câu Điểm f 1  suy lim f  x   f 1 Vậy hàm số liên tục x  x1 Tính giới hạn lim x  3x  x2 1 x  1 x 1      12 x  3x  x x  x x Với x đủ lớn ta có    1 x    Câu 1 x 1   x 2.1  x  1  x  3x  x x 1 Vì lim  lim x x x  1 x 4x   x  Tính giới hạn lim x x2 4x   x  4x   x  lim  lim x x x2  x  2 x   x   Câu  lim x  x  2 2.2  lim x  1,0 1,0 3x  4x   x    0,5 0,5 0,25 0,25 4x   x  0,25 0,25 Giải phương trình:  cos2 x  3cos x   Phương trình tương đương với 2cos2 x  3cos x   0,25 cos x  Câu  3.1 cos x   cos x   x  2k 0,25 0,25   x    2k 0,25 Trong hộp có viên bi xanh viên bi vàng, lấy ngẫu nhiên viên bi Tính xác suất để viên bi có đủ màu 0,25 Trong hộp có viên bi, lấy viên, số cách lấy là: n     C143 Gọi biên cố viên bi lấy có đủ màu Xảy trường h p: 0,25 Có viên xanh viên vàng, số cách lấy là: C62 C81 cos x  Có viên xanh viên vàng, số cách lấy là: C61.C82 Câu 3.2 Suy n  A  C1.C  C C1 8 Vậy xác suất c n tìm P  A  0,25 n  A 24  n    91 0,25 S Câu 4.1 M A D B C E Chứng minh đường thẳng DM song song với mp( SBC ) BM CD song song nên BCDM hình bình hành suy DM / / BC DM hông thuộc mp( SBC ) nên DM song song với mp( SBC ) 0,5 0,5 Chứng minh mp  SAD   mp(SBD) Ta có tam giác ADM đ u BCDM hình thoi có MDC  600 nên BD  AD SA  ( ABCD)  SA  BD Câu 4.2 Suy BD  mp(SAD) Suy mp  SAD   mp(SBD) Tính cosin góc đường thẳng SB đường thẳng AC D ng hình bình hành ABEC suy AC / / BE suy góc đường thẳng SB đường thẳng AC góc đường thẳng SB đường thẳng BE ặt AB  2a , ta tính đư c: BE  a 3, SB  2a Câu 4.3 SB  BE  SE  Tính đư c SE  a 17 , cos SBE  2SB.BE Vậy cosin góc đường thẳng SB đường thẳng AC Cho hàm số f  x    x  3x     3x  1 3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Tìm giá trị x  th a m n f '  x   x Với x dương ta có f '  x    x  3  3x  Câu f ' x   0,25    x  x 3x    3x  1   x  3x  x  3x   x  x  3x     x  3x   0,25 0,5  13 Phương trình x  3x   vô nghi m  13 Vậy x  th a m n yêu c u đ Phương trình x  3x    x  H T Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2003 đề số 10 . Câu 1 ( 2 điểm ) Cho phơng trình : x2 + 2x – 4 = 0 . gọi x1, x2, là nghiệm của phơng trình . Tính giá trị của biểu thức : 221221212221322xxxxxxxxA Câu 2 ( 3 điểm) Cho hệ phơng trình 1272yxyxa a) Giải hệ phơng trình khi a = 1 b) Gọi nghiệm của hệ phơng trình là ( x , y) . Tìm các giá trị của a để x + y = 2 . Câu 3 ( 2 điểm ) Cho phơng trình x2 – ( 2m + 1 )x + m2 + m – 1 =0. a) Chứng minh rằng phơng trình luôn có nghiệm với mọi m . b) Gọi x1, x2, là hai nghiệm của phơng trình . Tìm m sao cho : ( 2x1 – x2 )( 2x2 – x1 ) đạt giá trị nhỏ nhất và tính giá trị nhỏ nhất ấy . c) Hãy tìm một hệ thức liên hệ giữa x1 và x2 mà không phụ thuộc vào m . Câu 4 ( 3 điểm ) Cho hình thoi ABCD có góc A = 600 . M là một điểm trên cạnh BC , đờng thẳng AM cắt cạnh DC kéo dài tại N . a) Chứng minh : AD2 = BM.DN . b) Đờng thẳng DM cắt BN tại E . Chứng minh tứ giác BECD nội tiếp . c) Khi hình thoi ABCD cố định . Chứng minh điểm E nằm trên một cung tròn cố định khi m chạy trên BC . Đề số 11 Câu 1 ( 3 điểm ) Cho biểu thức : 222121.)1111( xxxxA  1) Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa . 2) Rút gọn biểu thức A . 3) Giải phơng trình theo x khi A = -2 . Câu 2 ( 1 điểm ) Giải phơng trình : 12315  xxx Câu 3 ( 3 điểm ) Trong mặt phẳng toạ độ cho điểm A ( -2 , 2 ) và đờng thẳng (D) : y = - 2(x +1) . a) Điểm A có thuộc (D) hay không ? b) Tìm a trong hàm số y = ax2 có đồ thị (P) đi qua A . c) Viết phơng trình đờng thẳng đi qua A và vuông góc với (D) . Câu 4 ( 3 điểm ) Cho hình vuông ABCD cố định , có độ dài cạnh là a .E là điểm đi chuyển trên đoạn CD ( E khác D ) , đờng thẳng AE cắt đờng thẳng BC tại F , đờng thẳng vuông góc với AE tại A cắt đờng thẳng CD tại K . 1) Chứng minh tam giác ABF = tam giác ADK từ đó suy ra tam giác AFK vuông cân . 2) Gọi I là trung điểm của FK , Chứng minh I là tâm đờng tròn đi qua A , C, F , K . 3) Tính số đo góc AIF , suy ra 4 điểm A , B , F , I cùng nằm trên một đờng tròn . Họ và tên HS: Lớp: Trường TH Duy Tân KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ I Năm học : 2010-2011 MÔN : TOÁN. LỚP 2 ( 40phút) Ngày kiểm tra : GT 1 KÝ ĐỀ CHÍNH THỨC Bài 1: (3đ) Tính : 25 37 64 80 47 43 28 46 Bài 2 (2 đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào a/48 + 3 = 73 b/ 59 + 2 = 61 c/ 44 + 5 = 49 d/ 23 + 7 = 93 Bài 3 : (2đ) Tìm x : a/ x + 30 = 60 b/ x – 13 = 47 x = x = x = x = Bài 4 : (2đ) Một cửa hàng buổi sáng bán được 35kg đường, buổi chiều bán ít hơn buổi sáng 5 kg đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu ki lô gam đường ? Tóm tắt Bài giải Bài 5 : ( 1đ) a/ Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng : Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác A. 5 B.7 C. 8 D. 9 b/ Điền dấu (+ , -) vào cho thích hợp : 9 7 4 = 20 8 5 2 = 5 . + + _ _ H v tờn HS: Lp: Trng TH Duy Tõn KIM TRA NH Kè GIA Kè I Nm hc : 2010-2011 C HIU LP 2 ( 5 im 20 phỳt) Ngy kim tra : GT 1 Kí Câu 1 (1đ) : Vit t ch s vt trong cỏc hỡnh sau : M: ẽổ khoá ô tô 1 2 3 4 5 6 7 8 1) 2) 3) 4 5) 6) 7) 8 Câu 2 (0,5 đ) : Tìm từ chỉ hoạt động thích hợp điền vào mỗi chỗ trống : a) Cô Lan môn Mĩ thut, cô rất đẹp. b) Mai rất hay còn Huyền chuyện rất có duyên. Câu 3 (1 đ) : Tìm 2 cách nói có nghĩa giống với nghĩa của câu sau : Hôm ấy thầy không phạt em. Cách 1 : Cách 2 : Câu 4 (1 đ) : Trời ma to chỗ ngồi của Dng bị ớt hết Lc rủ Dũng sang ngồi chung bàn với mình đôi bạn cùng vui vẻ ghi bài. Ngắt đoạn trên thành 4 câu rồi viết lại đúng chính tả (viết hoa đầu câu mới): Câu 5 (1,5 đ) : Đọc thầm bài : Mẫu giấy vụn (TV2/1, trang 48): Hãy đánh dấu X vào ô (1 ) trớc ý đúng: a) Trong câu : Lớp học rộng rãi, sáng sủa và sạch sẽ nh ng không biết ai vứt một mẩu giấy ngay giữa lối ra vào. Có thể thay từ vứt bằng nhóm từ nào : 1 ném, nhặt, cất 1 bỏ, ném, lia 1 treo, quăng, bỏ *b) Câu Các bạn ơi ! Hãy bỏ tôi vào sọt rác ! . Theo em, đó là : 1 Lời nói của mẫu giấy. 1 Đó là ý nghĩ của bạn gái lên nhặt mẩu giấy. c) Em hiểu ý cô giáo nhắc nhở học sinh điều gì : (tréo vào 2 ô trớc 2 ý đúng) 1 Đừng vứt rác ngay giữa lối ra vào, hãy ném ra cửa sổ hoặc góc phòng. 1 Phải luôn giữ vệ sinh trờng lớp. 1Nên bỏ rác vào sọt rác. 1 Tìm cho ra bạn nào vứt rác để bắt bạn ấy phải lên nhặt nó đi. H v tờn HS: Lp: Trng TH1 Duy Tõn KIM TRA NH Kè GIA Kè I Nm hc : 2009-2010 MễN : TING VIT LP 2 Ngy kim tra : GT 1 Kí Chính tả (5điểm - 20 phút) : 1) Âm vần (1,5 điểm) : $ ụ " b ủ a) Điền n hay ng vào chỗ chấm : Cố gắ ; vầ trăng ; vui buồ ; sáng kiế ; gắ bó ; lỡi xẻ ; buồ chuối ; đi la thang b) ai hay ay : bàn t ; máy b ; thính t ; hoa m vàng ; ng ngắn 2) Đoạn bài (3,5đ) : Trên chiếc bè (Nghe viết Tôi và Dế Trũi một chiếc bè) Tập làm văn : 5 điểm - Thời gian : 20 phút. Câu 1 ( 1điểm): Trả lời câu hỏi : Em có thích hc môn Toán không ? Trả lời cách 1 : Trả lời cách 2 : Câu 2 (1 điểm) : Tự giới thiệu về em : - Họ và tên : Nam, nữ : - Học lớp : Trờng Câu 3 (2 điểm) : Tự tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống : Kiến và Chim Gáy Một hôm, Kiến nớc quá, bèn bò xuống để uống nớc. Chẳng may bị ngã, Kiến bị dòng nớc đi. Chim Gáy trên cây, thấy Kiến bị vội một cành khô thả xuống nớc để bạn. Kiến bám đợc vào cành cây chết. Câu 4 (1đ) : Nói lời cảm ơn hoặc xin lỗi thích hợp trong mỗi trờng hợp (em hãy nói nhiều nhiều lên, miệng lỡi lên, đừng trả lời chỉ vài ba tiếng cho có) a) Rồi, con làm bể chiếc ấm tích của mẹ rồi ! b) Bà mua cho cháu chiếc mũ len đây nè ! Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2014 - đề số 1 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (6 điểm) Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. (3,5đ) 1/ Tìm số lớn nhất trong câu sau: A. 8657 B. 8567 C. 8675 D. 8765 2/ Phép tính 2539 + 4736 có kết quả là? A. 6265 B . 6275 C. 7265 D. 7275 3/ Phép tính 9096 – 4488 = ? A. 4618 B. 5608 C. 4608 D. 4508 4/ Tìm y: y : 4 = 1527; y = ? A. 6108 B. 6180 C.6118 D. 6208 5/ Nam coù 3284 viên bi. Số bi của Tuấn bằng 1/4 số bi của Nam. Hỏi Tuấn có bao nhiêu viên bi? A. 812 B. 814 C. 821 D. 824 6/ Ngày 5 tháng 3 năm 2013 là ngày thứ ba. Vậy ngày 26 tháng 3 năm 2013 là thứ mấy. A. thứ hai B. thứ ba C. thứ tư D. thứ năm Bài 3: Điền số tích hợp vào chỗ chấm. (1,5đ) A. Số liền sau của số lớn nhất có ba chữ số là: ……………… B. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 5m 5cm = ……… cm C. 3 x = 111 Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm : Số 2020 được viết thành tổng là: (0,5đ) A. 2000 + 0 + 20 B. 2000 + 20 B. Phần Tự Luận: ( 4điểm) Bài 1: (1đ) Tính giá trị của biểu thức: 1306 + 2896 : 4 1621 x 4 - 2567 Bài 2: (1đ) Cho biết hiệu của một số tự nhiên và số nhỏ nhất có 3 chữ số là số lớn nhất có 2 chữ số. Hãy tìm số tự nhiên đó và ghi phép tính đúng? -Số tự nhiên đó là : ……………………………………………………………… -Phép tính đúng là : Bài 3(2đ)Một cửa hàng buổi sáng bán được 509 kg gạo, buổi chiều bán được gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki -lô -gam gạo? Đáp án đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2014 - đề số 1 Bài 1: Mỗi ý đúng đạt 0,5đ 1 2 3 4 5 6 D D B A C B Bài 2: 9001 nối với C 9110 nối với B Bài 3: A. Số liền sau của số lớn nhất có ba chữ số là: 1000. (0,5đ) B. 5m 5cm = 505cm. (0,5đ) C. 3 x 37 = 50 + 61 (0,5đ) Bài 4: 1 - S 2 - Đ B. PHẦN TỰ LUẬN Bài 1. Tính giá trị biểu thức (1đ) 1306 + 2896 : 4 1621 x 4 - 2567 = 1306 + 724 (0,25đ) = 6484 – 2567 (0,25đ) = 2030 (0,25đ) = 3917 (0,25đ) Bài 2. -Số tự nhiên đó là: 199. (0,5đ) -Phép tính đúng là: 199 – 100 = 99 (0,5đ) Bài 3. Bài giải: Số kg gạo buổi chiều bán được là: (0,25đ) 509 x 2 = 1018 (kg) (0,75) Số kg gạo cả hai buổi bán được là: (0,25đ) 1018 + 509 = 1527 (kg) (0,5đ) Đáp số: 1527 kg. (0,25đ) Lưu ý: Hướng dẫn đánh giá mang tính định hướng; căn cứ tình hình thực tế bài làm của học sinh tổ khối thống nhất đáp án trước khi chấm để đánh giá ghi điểm cho phù hợp. Tuyensinh247.com sẽ tiếp tục cập nhật đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 phần 2 các em chú ý lưu lại link bài này và theo dõi thường xuyên nhé. Xem thêm: Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Văn năm 2014 (P1) Tuyensinh247 tổng hợp KIỂM TRA A. Phần trắc nghiệm: Câu 1: Chữ số số thập phân 24,063 thuộc hàng nào? a. Hàng nghìn b. Hàng phần trăm c. Hàng phần mười d. Hàng phần nghìn. Câu 2: Phân số viết dạng số thập phân là: 7,5 b. 75,0 c. 0,75 a. Câu 3: Biết 60% số 480, số là: 200 b. 80 c. 20 a. Câu 4: Một sợi dây dài 4200m viết dạng đơn vò km là: a. 420 km b. 0,42km c. 42,0km d. 4,2km Câu 5: Phân số số phần chưa tô màu là: a. b. c. d. 6,8 d. 320 B. Phần tự luận Câu 1: Đặt tính tính a. 605,36 + 23,8 b. 800,56 – 38,47 c. 0,256 x 24 d. 65,6 : 32 Câu 2: Tính cách thuận tiện nhất. a) 1,47 × 3,6 + 1,47 x 6,4 Câu 3:Tìm X: a) X - = 12 b) 25,8 x 1,02 - 25,8 x 1,01 b) X + 31 12 = 14,5 + 10 10 Câu 4: Một ô tô từ Huế lúc đến Đà Nẵng lúc 10 45 phút. Ô tô với vận tốc 48 km/giờ nghỉ dọc đường 15 phút. Tính quãng đường từ Huế đến Đà Nẵng. ĐÁP ÁN ĐỀ TOÁN CUỐI KÌ 2- LỚP A. Phần trắc nghiệm : điểm(mỗi câu trả lời điểm) Câu 1: b Câu 2: c Câu 3: a Câu 4: d Câu 5: b B Phần tự luận:5 điểm Câu 1(2 điểm): Mỗi phép tính 0,5 điểm a. 605,36 b. 800,56 c. 0,256 d. 65,6 + x 01 60 23,8 38,47 24 629,16 762,06 32 2,05 1024 512 6,144 Câu 2: điểm Bài giải Thời gian ô tô từ Huế đến Đà Nẵng là: 10 45 phút – 6giờ – 15 phút = 30 phút = 4,5 0,25 điểm 0,25 điểm 0,5 điểm Quãng đường từ Huế đến Đà Nẵng là: 48 x 4,5 = 216 (km) Đáp số : 216 km Câu 3: điểm 0,1 x ,1 101 101 1,1 0,25 điemå 0,5 điểm 0,25 điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 tỉnh Nam Định năm học 2015 - 2016, Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 tỉnh Nam Định năm học 2015 - 2016, Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 tỉnh Nam Định năm học 2015 - 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay