TÍNH TOÁN THIẾT kế hệ THỐNG xử lý nước THẢI tập TRUNG KHU CÔNG NGHIỆP THỤY vân TỈNH PHÚ THỌ

134 336 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2016, 22:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ TP.HCM KHOA MƠI TRƯỜNG VÀ CƠNG NGHỆ SINH HỌC -  - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KHU CƠNG NGHIỆP THỤY VÂN TỈNH PHÚ THỌ NGÀNH HỌC : MƠI TRƯỜNG Mà NGÀNH 108 : GVHD SVTH MSSV : ThS PHẠM ĐỨC PHƯƠNG : LÊ THỊ THANH XN :02DHMT352 TP.Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2006 Chương I – MỞ ĐẦU I.1 Lóù dé câé đềỵà i I.2 Muuc ỵiêu èáâiêè cư ùu I.3 Pâư ơèá êâáê èáâiêè cư ùu I.4 Néäi dá đềỵà i I.5 Giới âa đềỵà i I.6 Ýèáâóa đềỵà i Chương II - TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP II.1 Pâư ơèá êâáê âéuc II.1.1 Íéèá câắè ìác ]II.1.2 Lưới lọc II.1.3 Lắèá cáỵ II.1.4 Bể ỵácâ dầu mỡ II.1.5 Lọc âọc II.2 Pâư ơèá êâáê âéùa âéuc vàâéùa lóù II.2.1 Tìá âéø a II.2.2 K ỵuu II.2.3 Hấê êâuu 10 II.2.4 Tekè èéki 10 II.2.5 Tìắ đéki iéè 11 II.3 Pâư ơèá êâáê íièâ âéuc 12 II.3.1 âéàâiếu kâí 12 II.3.2 âéàkỵ kâí 13 II.3.3 âéàâiếu – kỵ kâí 13 II.3.4 Cáèâ đéàèá ỵư ới vàbãi léuc 13 II.3.5 Quá ỵììèâ òư û lóù bằèá bù è âéa ỵíèâ với vậỵ liệu ỵiếê òúc 14 II.3.6 Bù è âéa ỵíèâ 15 II.3.7 Bekléuc íièâ âéuc 18 II.3.8 Bekléuc kâéâ 20 II.3.9 Réièá Biéléáical Céỵacỵéì ( RBC) 20 II.4 Pâư ơèá êâáê òư û lóù bù è 20 II.4.1 Íâè êâơi bù è 21 II.4.2 Máó léuc caqè cââè kâéâèá 22 II.4.3 Máó léuc éê băèá ỵải 22 II.4.4 Máó éê caqè ló ỵâm 23 II.5 Pâư ơèá êâáê kâư û ỵìù èá 23 CHƯƠNG III - TỔNG QUAN KHU CÔNG NGHIỆP THỤY VÂN 25 III.1 Tékèá quằ vềkâu céâèá èáâiệê 25 III.1.1 Tìèâ âìèâ êâáỵ ỵìiekè đầu ỵư ỵaui kâu céâèá èáâiệê 25 III.1.2 Tìèâ âìèâ òư û lóù èư ớc ỵâải ỵaui KCN 26 III.1.3 Các vấè đềméâi ỵìư èá kâác cầè đư ơuc quằ ỵâm ỵaui KCN 27 III.2 Tékèá quằ vềKCN Tâu Vâè 29 III.2.1 Lòcâ íư û âìèâ ỵâà èâ vàêâáỵ ỵìiekè KCN 29 III.2.2 Điều kiệè ỵư âiêè 31 III.2.3 Hiệè ỵìaá íở âaầèá 31 III.2.4 Tìèâ âìèâ âéa đéäèá kâu céâèá èáâiệê 33 III.2.5 Vấè đềméâi ỵìư èá ỵaui KCN Tâu Vâè 34 III.2.5.1 Kâí ỵâải 34 III.2.5.2 Nư ớc ỵâải 35 III.2.5.3 Câấỵ ỵâải ìắè 35 III.3 Tìèâ âìèâ êâáỵ íièâ èư ớc ỵâải ỵaui KCN 36 III.3.1 Lư u lư ơá èư ớc ỵâải 36 III.3.2 Tíèâ câấỵ èư ớc ỵâải 37 CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP THỤY VÂN 11 IV.1 TÍNH TOÁN PHƯ Ơ NG ÁN 41 IV.1.1 Íơ đéàcéâèá èáâệêâư ơèá áè 41 IV.1.2 Tâếỵ mièâ q ỵììèâ céâèá èáâệ: 41 IV.1.3 Íéáliệu đầu é 44 IV.1.4 Héáỵâu 45 IV.1.5 Íéèá câắè ìác ỵâéâ 46 IV.1.6 Íéèá câắè ìác ỵièâ 49 IV.1.7 Beklắèá cáỵ 51 IV.1.8 Bekđiều âéø a 54 IV.1.9 Bekỵìá âéø a 58 IV.1.10 Bekỵìéäè ( câấỵ k ỵuu) 60 IV.1.11Bekêâảè ùèá ( ỵa béâèá) 63 IV.1.12 Beklắèá 68 IV.1.13 Bekaéỵ 72 IV.1.14 Beklắèá ló ỵâm 80 IV.1.15 Bekkâư û ỵìù èá 83 IV.1.16 Bekèéè bù è 85 IV.1.17 Máó éê bù è 87 IV.2 TÍNH TOÁN PHƯ Ơ NG ÁN 89 IV.2.1 Íơ đéàcéâèá èáâệêâư ơèá áè 89 IV.2.2 Tâếỵ mièâ q ỵììèâ céâèá èáâệ 89 IV.2.3 Íéáliệu đầu é 92 IV.2.4 Bekỵìá áiằ 92 IV.2.5 BekÍBR 93 IV.2.6 Bekèéè bù è 106 CHƯƠNG V: KHÁI TOÁN VÀ LỰA CHỌN CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI 109 V.1 Pââè ỵícâ áiá ỵâà èâ 109 V.1.1 Cơ íở ỵíèâ ỵéáè 109 V.1.2 Câi êâí êâư ơèá áè 109 V.1.2.1 Câi êâí òâó dư vàỵâiếỵ bò 109 V.1.2.2 Câi êâí câé 1m3 èư ớc ỵâải 113 V.1.3 Câi êâí êâư ơèá áè 115 V.1.3.1 Câi êâí òâó dư vàỵâiếỵ bò 115 V.1.3.2 Câi êâí câé 1m3 èư ớc ỵâải 117 V.2 Lư ua câé êâư ơèá áè 118 CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 122 V.1 Kếỵ luậè 122 V.2 Kiếè èáâò 123 TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH KHOA: MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC CỘNG HÒA Xà HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Họ Tên: LÊ THỊ THANH XUÂN Ngành học: MÔI TRƯỜNG MSSV: 02ĐHMT235 Lớp: 02ĐMT2 1/ Tehn đềtà ã Đồán togt nghãệp: “Tính toán, thãegt hệthogng xư û lóù nư ớc thảã Khï cohng nghãệp tahp trïng Thïïó Vahn” 2/ Nhãệm vïïĐồán togt nghãệp: 3/ Ngà ó gãao Đồán togt: 4/ Ngà ó hoà n nh nhãệm vïï: 5/ Họtehn gãáo vãehn hư ớng dẫn Th.S Phạm Đư ùc Phư ơng Th.S Lahm Vónh Sơn Nộã dïng vàóehï cầï Đồán togt nghãệp đãđư ợc thohng qïa Ngày tháng năm 2006 CHỦ NHIỆM KHOA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN PHẦN DÀNH CHO KHOA Người duyệt ( chấm sơ ): Đơn vò: Ngày bảo vệ: Điểm tổng kết: Nơi lưu trữ Đồ án tốt nghiệp: Chương I: MỞ ĐẦU Chương I – MỞ ĐẦU I.1 Lý chọn đề tài Tsèâ đegè 31/6/2006, èư ớc céù 134 KCN, KCX vớã ỵékèg dãệè ỵscâ đagỵ ỵư u èâãêè ỉà27.745 âa, ỵékèg dãệè ỵscâ đagỵ céâèg ègâãệê céù ỵâekcâé ỵâuêỉà18.561 âa KCN ỵìêè èư ớc bắ géàm 19 dư uáè céù végè ĐTNN và112 dư uáè ỵìéèg èư ớc vớã ỵékèg végè đầu ỵư đa âơè ỵỷ USD và33 ègâìè ỵỷ đéàèg Tìéèg đéù, KCN dé déằâ ègâãệê ègéà ã ëgc déằâ ỉà m câủ đầu ỵư câãegm ségỉư ơg ỉớè èâagỵ: 45 KCN vớã ỵékèg végè đầu ỵư 15.673 ỵỷ đéàèg; 33 KCN đư ơuc đầu ỵư ỵâ câegđơè vx sư u ègâãệê céù ỵâu vớã ỵékèg végè đầu ỵư âaầèg đa ỵìêè 7.424 ỵỷ đéàèg, KCN céø è ỉa dé déằâ ègâãệê èâàèư ớc ỉà m câủ đầu ỵư vớã ỵékèg végè đầu ỵư âơè 9.835 ỵỷ đéàèg (34 KCN) Đegè cgã èăm 2005, céù 79 KCN, đãâéà è ỵâà èâ xây dư g bảè vàđã é vậè âà èâ; 51 KCN céø è ỉa đằg ỵìéèg gãẫ đéa đềè bùgãảã êâéùèg mặỵ bằèg vàxây dư g bảè KCN ỉàèơã ỵậê ỵìg déằâ ègâãệê céâèg ègâãệê, dé đéù céù đãều kãệè ỵậê ỵìg câagỵ ỵâảã dé déằâ ègâãệê ỵâảã ìa đekxư û ỉý, ỵìáèâ ỵìèâ ỵìag kâéù kãekm séáỵ âéa đéäèg déằâ ègâãệê dé êââè ỵáè vềđxa đãekm sảè xuagỵ KCN géùê êâầè ỵâư uc âãệè muuc ỵãêu dã dờ ã sở sảè xuagỵ ỵư øèéäã đéâ; ỵa đãều kãệè ỵâuậè ỉơ âơè câé ëuằ ëuảè ỉý èâàèư ớc méâã ỵìư èg ỵìéèg vãệc kãekm séáỵ éâèâãễm vàcéù bãệè êâáê xư û ỉý kxê ỵâờ ã đégã vớã âà èâ vã gây éâ èâãễm déằâ ègâãệê sé vớã déằâ ègâãệê ègéà ã KCN Tâư uc ỵegcâé ỵâagy méäỵ ségKCN ỵâư uc âãệè ìagỵ ỵégỵ vàâà ã âéàmuuc ỵãêu ỵâu âúỵ đầu ỵư vớã gãảã ëuyegỵ vagè đề méâã ỵìư èg, ỵâư uc sư àèâư õèg "céâèg vãêè céâèg ègâãệê", ỉàmẫu âìèâ đekcác KCN kâác ỵãegê ỵuuc ỵìãekè kâẫ áê dug, đãekè âìèâ ỉà KCN Bãêè HéàII, KCN Tâăèg Léèg Tìéèg ỵâờ ã gãằ ëua, céâèg ỵác bảé vệ méâã ỵìư èg ỵìéèg KCN mặc dùđã đư ơuc câú ỵìég âơè èâư èg đa ségcác KCN ỵìêè êâaum vã èư ớc céø è câư a đư ơuc cảã ỵâãệè èâãều vàcâư a đáê ùèg đư ơuc èâư õèg ỵãêu câuakè méâã ỵìư èg ỵâ ëuy đxèâ Chương I: MỞ ĐẦU Nâãều KCN câư a xây dư g èơã ỵậê ỵìg vàxư û ỉý ìác ỵâảã Vãệc ỵâu gém vậè câuyekè ìác ỵâảã câỉ ỵâư uc âãệè ỵìéèg êâaum vã ỵư ø èg èâàmáy Nâư õèg èâàmáy sảè xuagỵ bắ bì, âéá câagỵ, èâư ua,… ỵâư èg céù èâư õèg câagỵ kâéù êââè âuỷ, gây đéäc âa câé méâã ỵìư èg èư ớc mặỵ, èư ớc ègầm vàđagỵ OHèâãễm vềèư ớc ỵâảã céâèg ègâãệê cà èg ỵìở èêè ègâãêm ỵìég Hãệè câỉ céù 33 KCN đãcéù céâèg ỵììèâ xư û ỉý èư ớc ỵâảã ỵậê ỵìg, 10 KCN đằg xây dư g, céø è ỉa KCN kâác ỵìư uc ỵãegê ỵâảã ìa séâèg, bãekè, gây éâèâãễm ègâãêm ỵìég méâã ỵìư èg xg ëuằâ, èâagỵ ỉàèâư õèg KCN ỵậê ỵìg ègà èâ céâèg ègâãệê dệỵ, ỵâäc da, âéá câagỵ… céù ỉư ơg èư ớc ỵâảã ỵâảã ìa vớã kâégã ỉư ơg ỉớè vàcéù ỵsèâ đéäc âa cắ Pâú Tâéàỵỉèâ mãềè èúã ỵâäc vù èg Đéâèg Bắc Vãệỵ Nam.Tâà èâ êâégVãệỵ Tìì ỉàỵìg ỵâm âà èâ câsèâ ỵỉèâ, cácâ ỵâủ đéâHàNéäã 80 km sâè bay Néäã Bà ã 50 km vềêâsa ỵây bắc Đegè 30/9/2006, Kâu céâèg ègâãệê (KCN) ỵìêè đxa bà è ỵỉèâ dé Bằ ëuảè ỉý KCN Pâú Tâéuảè ỉý céù 46 dư uáè đầu ỵư céø è âãệu ỉư uc (KCN Tâ Vâè: 44 dư u áè; KCN Tìg Hà : 01 dư uáè; CCN Baucâ Hauc: 01 dư uáè) vớã ỵékèg ségvégè đăèg ký ỉà126,878 ỵìãệu USD và1.180,9 ỵỷ đéàèg Céù 30 dư uáè đãđã é sảè xuagỵ kãèâ déằâ, 04 dư uáè ỵaum dư ø èg âéa đéäèg, dư uáè kâác đằg ỵìéèg ëuá ỵììèâ xây dư g èâàxư ởèg vàỉắê đặỵ máy méùc ỵâãegỵ bx sẽđã é sảè xuagỵ ỵìéèg èăm 2006; 02 dư uáè mớã đư ơuc cagê êâéê đầu ỵư Kâu céâèg ègâãệê Tâuuy Vâè ỉàèơã ỵâu âúỵ ìagỵ maâ mẽsư ầu ỵư déằâ ègâãệê ỵìéèg vàègéà ã èư ớc, đégèg ỵâờ ã ỉàèơã ỵậê ỵìg èâãều ègà èâ ègâề sảè xuagỵ, dé đéù èư ớc ỵâảã ìagỵ đa dag Nư ớc ỵâảã ỵa kâu céâèg ègâãệê èegu kâéâèg đư ơuc xư û ỉý ỵìư ớc kâã xả ỵâảã ìa méâã ỵìư èg ỵâì ảèâ âư ởèg ègâãêm ỵìég đegè ègàè èư ớc vàđờ ã ségèg kâu dâè cư ỉâè cậè Dé đéù, ỵâãegỵ kegméäỵ âệỵâégèg xư û ỉý èư ớc ỵâảã kâu céâèg ègâãệê êâùâơ vớã ëuy méâỵsèâ câagỵ èư ớc ỵâảã đek đảm bảé câagỵ ỉư ơg èư ớc ỵâảã ìa méâã ỵìư èg đa ỵãêu câuakè câé êâéê vàỉàméäỵ Chương I: MỞ ĐẦU yêu cầu cầè ỵâãegỵ Vì vậy, đề ỵà ã“ỵsèâ ỵéáè vàỵâãegỵ kegâệ ỵâégèg xư û ỉý èư ớc ỵâảã ỵậê ỵìg KCN Tâuuy Vâè ỵỉèâ Pâú Tâéu” đãđư ơuc đư ơuc ỉư ua câé đekỵâư uc âãệè đéà áè ỵégỵ ègâãệê I.2 Mục tiêu nghiên cứu Kâảé sáỵ vàègâãêè cư ùu ỵâư uc ỵìag èư ớc ỵâảã êâáỵ sãèâ ỵa KCN Tâuuy Vâè đekỵsèâ ỵéáè vàỵâãegỵ kegâệỵâégèg xư û ỉý èư ớc ỵâảã ỵậê ỵìg êâùâơ I.3 Phương pháp nghiên cứu Đềỵà ã ègâãêè cư ùu bằèg êâư ơèg êâáê sau - Kâảé sáỵ ỵâư uc đxa KCN Tâuuy Vâè - Tâu ỵâậê, êââè ỵscâ ỵékèg âơ dư õỉãệu đekỵsèâ ỵéáè vàỵâãegỵ keg - Ngâãêè cư ùu ỵư ỉãệu: đéuc vàỵâu ỵâậê ségỉãệu ỵìèâ âìèâ èư ớc ỵâảã KCN vàcác âệỵâégèg xư û ỉý èư ớc ỵâảã ỵa KCN kâác - Pâư ơèg êâáê sé sáèâ: êâư ơèg êâáê èà y èâằm đáèâ gãá âãệu ëuả xư û ỉý èư ớc ỵâảã đầu é vàìa ỵâ ỵãêu câuakè Vãệỵ Nam (TCVN 5945 – 1995, TCVN 6980-2001) - Pâư ơèg êâáê êââè ỵscâ câã êâs ỉơ scâ: èâằm đáèâ gãá âãệu ëuả kãèâ ỵeg ỵìéèg ëuá ỵììèâ xư û ỉý èư ớc ỵâảã êâư ơèg êâáê xư û ỉý I.4 Nội dung đề tài Đéàáè ỵậê ỵìg ègâãêè cư ùu èâư õèg èéäã dg câsèâ sau: - Ngâãêè cư ùu ỵékèg ëuằ êâư ơèg êâáê xư û ỉý èư ớc ỵâảã céâèg ègâãệê - Tìm âãeku èâư õèg vagè đề kãèâ ỵegvàméâã ỵìư èg ỵa kâu céâèg ègâãệê Tâuuy Vâè - Tsèâ ỵéáè ỵâãegỵ kegâệỵâégèg xư û ỉý èư ớc ỵâảã ỵậê ỵìg KCN Tâuuy Vâè - Kâáã ỵéáè kãèâ êâs đầu ỵư xây dư g céâèg ỵììèâ câé âệỵâégèg xư û ỉý èư ớc ỵâảã KCN Tâuuy Vâè Chương I: MỞ ĐẦU I.5 Giới hạn đề tài Vớã muuc ỵãêu ègâãêè cư ùu đư ơuc xác đxèâ, đềỵà ã èà y câỉ ỵâư uc âãệè ỵìéèg gãớã âa ỵìm âãeku vềỵsèâ câagỵ vàỉư u ỉư ơg èư ớc ỵâảã êâáỵ sãèâ ỵư øcác èâàmáy ỵìéèg KCN, ỵư øđéù, ỵsèâ ỵéáè vàỵâãegỵ kegâệỵâégèg xư û ỉý èư ớc ỵâảã êâùâơ I.6 Ý nghóa đề tài Đề ỵà ã đư ơuc ỵâư uc âãệè ỵìêè sở ègâãêè cư ùu ỵìm âãeku ỵâà èâ êâầè ỵsèâ câagỵ èư ớc ỵâảã êâáỵ sãèâ ỵa KCN Tâuuy Vâè cù èg êâư ơèg êâáê xư û ỉý đekỵâãegỵ kegHTXLNT ỵậê ỵìg êâùâơ câé KCN, mằg ỵsèâ kâả ỵâã cắ Kegỵ ëuả ỵsèâ ỵéáè ỵâãegỵ kegcủa đềỵà ã céù ỵâekỉà m sở câé céâèg ỵy đầu ỵư âaầèg KCN Tâuuy Vâè ỵâam kâảé đekđầu ỵư xây dư g céâèg ỵììèâ, đảm bảé KCN ỉâè xằâ saucâ đe, âa câegđegè mư ùc ỵâagê èâagỵ ỵác đéäèg ỵãêu cư uc èư ớc ỵâảã câư a xư û ỉý đegè méâã ỵìư èg xg ëuằâ Chương V: KHÁI TOÁN CÔNG TRÌNH XLNT Påh = 6.801.468.000 = 1.242.278 VNĐ/èáà ó 15 x 365  CÂI PÂÍVẬN ÂÀNÂ:  Chi phí hóa chất Chi êhs ché ỉư ơá êhè è èhéhm tiehu thuutìéèá méät èáà ó: P1 = 33,3 (åá/èáà ó) * 4.500 (VNĐ/åá) = 150.000 (VNĐ/èáà ó) Chi êhs ché ỉư ơá NaÔ tiehu thuutìéèá méät èáà ó: P2 =5,281 (L/èáà ó) * 20.000(VNĐ/L) = 105.600VNĐ  Chi êhs ché ỉư ơá it Â2ÍO4 tiehu thuutìéèá méät èáà ó: P3 = 10,8 (L/èáà ó) * 30.000 (VNĐ/L) = 324.000VNĐ  Chi êhs ché ỉư ơá êéỉóm ( tạo bơng) tiehu thuutìéèá méät èáà ó: P4 = (åá/èáày) * 100.000 = 800.000 VNĐ  Chi êhs ché ỉư ơá êéỉóm (ép bùn) tiehu thuutìéèá méät èáà ó: P5 = 1,82(m3/èáà ó) * 280.000 (VNĐ/m3) = 509.600 VNĐ  Téåèá chi êhs héá chất ché méät èáà ó ỉà : Phc = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 = 150.000 + 105.600 + 324.000 + 800.000 + 509.600 = 1.889.200 VNĐ  Chi phí điện năng: Chi êhs wiệè èăèá åhéảèá 1000 w/m3 , dé wéù: Pdè = 1000 w/m3 ò 4532,4ÅĐ/èáà ó = 4.532.400 VNĐ/èáà ó  Chi phí nhân công Chi êhs tìá bìèh ché méät èhahè céhèá ỉà2.000.000 VNĐ/tháèá 114 Chương V: KHÁI TOÁN CÔNG TRÌNH XLNT Íéáèáư i ỉà m èáư i Pèc = ò 2.000.000 VNĐ/tháèá = 12.000.000 VNĐ/tháèá = 400.000 VNĐ/èáà ó  Chi phí sữa chữa Chi êhs sư ûa chư õa chiếm åhéảèá 0,5% téåèá chi êhs wầu tư bằ wầu Psc = 0,5% ò 6.801.468.000 = 34.007.340VNĐ/èăm = 93171VNĐ/èáà ó  Tổng chi phí xử lý nước thải là: P = Påh + Phc + Pdè + Pèc + Psc P1 = 1.242.278 + 1.889.200 + 4.532.400 + 400.000 + 93171 = 8.157.049 VNĐ/èáà ó  Chi phí xử lý cho m3 nước thải là: ê= P1 8.157.049 = 2.040 VNĐ/m3  4000 4000 V.1.3 CHI PHÍ PHƯƠNG ÁN V.1.3.1 CHI PHÍ XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ STT Hạng mục Đặc tính kỹ thuật Số lượng Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Tất èhư õèá haá muuc céhèá tììèh vàthiết bò của: bểthu áém, séèá chắè ìác tièh, bểỉắèá cát, bểtìá héø a, bểå tuu, bểta 5.028.788.000 béhèá, behỉắèá, bểåhư û tìù èá wư ơuc tsèh téáè èhư êhư ơèá áè Bể trung gian Thểtsch: 209m3 bể 1.500.000 313.500.000 8.1 Bơm èư ớc thải Léaui: chìm 80.000.000 160.000.000 115 Chương V: KHÁI TOÁN CÔNG TRÌNH XLNT Céhèá suất: 200m3/h@15ÅĐ 8.2 Céhèá tắc mư uc èư ớc Bể SBR Vật ỉiệu: ÍÏÍ Thểtsch: 2668m3 béä 240.000 bể 1.500.000 240.000 313.500.000 9.1 Máó suuc åhs bề Điệè èăèá: maqt 13,5ÅĐ 154.256.000 617.024.000 9.2 Âệthéáèá chắt Céhèá suất: 167 èư ớc m3/h 120.000.000 240.000.000 9.3 Vằ wiệè 9.4 Vằ bư ớm 4.704.000 28.224.000 Béäcảm biếè wé bềmaqt béä 3.000.000 3.000.000 9.5 Béäwiều åhiềè béä 60.000.000 60.000.000 9.3 Bơm bù è dư 42.800.000 85.760.000 10 Bể nén bùn Céhèá suất: 7,06m3/h@0,75Å Đ Thểtsch: 7,35m3 Bể 1.500.000 109.500.000 Vật ỉiệu: behtéhèá 10.1 Bơm bù è wếè máó éê bù è Céhèá suất: 3m3/h@0,75ÅĐ Cái 30.000.000 60.000.000 10.2 èá tìá tahm Vật ỉiệu: théê êhủ Béä éòó 500.000 1.000.000 10.3 Cảm biếè mư uc èư ớc 240.000 240.000 11 Máy ép bùn Vật ỉiệu: ÍÏÍ Béä Céhèá suất: Cái 1000L/h@7,5ÅĐ TỔNG CỘNG 172.576.000 172.576.000 6.049.352.000 116 Chương V: KHÁI TOÁN CÔNG TRÌNH XLNT V.1.3.2 CHI PHÍ CHO 1M3 NƯỚC THẢI  CÂI PÂÍX Y DƯ Ï NG: Thờ i áiằ åhấu hắ céhèá tììèh T = 15 èăm Chi êhs òahó dư tsèh th èáà ó: Påh = 6.049.352.000 = 1.104.905 VNĐ/èáà ó 15 x 365  CÂI PÂÍVẬN ÂÀNÂ:  Chi phí hóa chất Chi êhs ché ỉư ơá êhè è èhéhm tiehu thuutìéèá méät èáà ó: P1 = 33,3 (åá/èáà ó) * 4.500 (VNĐ/åá) = 150.000 (VNĐ/èáà ó) Chi êhs ché ỉư ơá NaÔ tiehu thuutìéèá méät èáà ó: P2 =5,281 (L/èáà ó) * 20.000(VNĐ/L) = 105.600VNĐ  Chi êhs ché ỉư ơá it Â2ÍO4 tiehu thuutìéèá méät èáà ó: P3 = 10,8 (L/èáà ó) * 30.000 (VNĐ/L) = 324.000VNĐ  Chi êhs ché ỉư ơá êéỉóm ( tạo bơng) tiehu thuutìéèá méät èáà ó: P4 = (åá/èáày) * 100.000 = 800.000 VNĐ  Chi êhs ché ỉư ơá êéỉóm (ép bùn) tiehu thuutìéèá méät èáà ó: P5 = 1,82(m3/èáà ó) * 280.000 (VNĐ/m3) = 509.600 VNĐ  Téåèá chi êhs héá chất ché méät èáà ó ỉà : Phc = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 = 150.000 + 105.600 + 324.000 + 800.000 + 509.600 = 1.889.200 VNĐ  Chi phí điện năng: 117 Chương V: KHÁI TOÁN CÔNG TRÌNH XLNT Chi êhs wiệè èăèá åhéảèá 1000 w/m3 , dé wéù: Pdè = 1000 w/m3 ò 3569ÅĐ/èáà ó = 3.569.000 VNĐ/èáà ó  Chi phí nhân công Chi êhs tìá bìèh ché méät èhahè céhèá ỉà2.000.000 VNĐ/tháèá Íéáèáư i ỉà m èáư i Pèc = ò 2.000.000 VNĐ/tháèá = 12.000.000 VNĐ/tháèá = 400.000 VNĐ/èáà ó  Chi phí sữa chữa Chi êhs sư ûa chư õa chiếm åhéảèá 0,5% téåèá chi êhs wầu tư bằ wầu Psc = 0,5% ò 6.049.352.000 = 30.246.760VNĐ/èăm = 82.868VNĐ/èáà ó  Tổng chi phí xử lý nước thải là: P = Påh + Phc + Pdè + Pèc + Psc P1 = 1.104.905 + 1.889.200 + 3.569.400 + 400.000 + 82.868 = 7.046.373 VNĐ/èáà ó  Chi phí xử lý cho m3 nước thải là: ê= P1 7.046.373 = 1.762 VNĐ/m3  4000 4000 V.2 LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN BểAétằå ỉàỉéaui bểtìềè théáèá với èhiều u wiểm èhư wơè áiảè, dei thiết åế, dei vậè hà èh, héaut wéäèá ỉiehè tuuc déø èá é ìa T èhiehè, với céhèá èáhệ hiệè waui èáà ó è việc áiới héùa hệ théáèá òư û ỉóù ỉàviệc cầè thiết Maqt åhác việc thư uc thi céhèá tììèh bểÍBR céù èhiều wiểm mah hơè sé với bểAétằå 118 Chương V: KHÁI TOÁN CÔNG TRÌNH XLNT Thư uc tếcác céhèá tììèh tìehè thếáiới wãché thấó èhư õèá thuậè ỉơui tìéèá việc òư û ỉóù èư ớc thải bằèá bểÍBR sé với Aétằå èhư sau: Các ưu điểm công nghệ SBR:  Åết cấu wơè áiảè (åhéhèá cầè bểỉắèá, tiết åiệm wư ơuc chi êhs) vàbềè hơè  Âéaut wéäèá deidà èá vàáiảm èhahè céhèá  Thiết åếchắc chắè  Céù thểỉắê waqt tư ø èá êhầè vàdeidà èá mở ìéäèá thehm  Âiệu òư û ỉóù chất éhèhieim cắ  Cah tìằh áiá cà i waqt vàvậè hà èh  Åhả èăèá åhư û wư ơuc Nitơ vàPhétêhé cắ  Ổ è wòèh vàỉièh héaut th wéåi tải tìéá  Tiết åiệm diệè tsch òahó dư Q tììèh th wéåi ỉuahè êhiehè tìéèá bểÍBR åhéhèá ỉà m åhả èăèá åhư û BOD tìéèá åhéảèá 90 – 95% Bảng 5.1: So sánh hai phương án STT ĐẶC ĐIỂM SBR Náeh è tắ c sièh héu c Quá tììèh òư û ỉóù sièh héu c bảè AEROTANK Tư ơèá tư u chủ óế u dư u a tìeh è sư hát tìiể è VÍV tìéèá bù è héau t tsèh Các théh èá séásièh héu c - Méh i tìư èá héau t wéäèá Rấ t áiới hau è chsèh ìéäèá: hiế m åhs, tù ó èáhi hiế u åhs - Tå i bù è èáắ è Phải tuầè héà è bù è tư ø 119 Chương V: KHÁI TOÁN CÔNG TRÌNH XLNT - Bểòáé tìéäè vàỉắ èá cù èá bểỉắ èá chá méät bể Tiế è tììèh héau t wéäèá - Téà è béä tììèh vậè - Åhéù th wéå i tììèh vậè hà èh héà è téà è tư uwéäèá hà èh cũèá èhư thờ i áiằ héau t bằ èá béäwiều åhiể è èeh è céù wéäèá thểwiều chỉèh åhi tsèh chấ t èư ớc thải th wéå i Íư ucéátải tìéu èá bù è Thư èá òảó ìa Åhéh èá céù Thiế t bò -Thiế t bòsuu c åhs vàåhuấ ó - Thiế t bò suu c åhs vàåhuấ ó tìéäè tìéäè - Bơm bù è dư - Bơm bù è tuầè héà è, wư èá éá èá - Bơm bù è dư Diệè tsch Rấ t quằ tìéu èá Tiế t åiệm 20-30%sé với Aétằå Xư ûỉóùbậc cắ Rấ t hau è chế Céù åhả èă èá åhư û Nitơ, êhétêhé 50% tiế t åiệm wéá i với òư û ỉóù bậc cắ Giáthà èh Rấ t hau è chế Tiế t åiệm 20% sé với Aétằå 120 Chương V: KHÁI TOÁN CÔNG TRÌNH XLNT Đồ thò 5.1 So sánh chi phí hai phương án CHI PHÍ XÂY DỰN G VÀ THIẾT BỊ 7000000000 6500000000 VNĐ 6000000000 5500000000 PA1 PA2 PHƯƠNG ÁN CHI PHÍ VẬN HÀNH 9000000 VNĐ 8000000 7000000 6000000 PA1 PA2 PHƯƠNG ÁN CHI PHÍ XỬ LÝ 1M3 NƯỚC THẢI 2200 VNĐ 2000 1800 1600 PA1 PA2 PHƯƠNG ÁN Íau tììèh tsèh téáè vàsé sáèh ta èhậè thấó êhư ơèá áè hiệu åièh tế hơè Như vậó ta ché êhư ơèá êháê sư û duá bểÍBR wểthiết åếtìaum òư û ỉóù èư ớc thải ché ÅCN Thụy Vân 121 Phụ lục PHỤ LỤC : Tiêu chuẩn nước thải đầu vào trạm xử lý nước thải tập trung KCN Thụy Vân TT CHỈ TIÊU Ô NHIỄM NƯỚC THẢI ĐẦU NƯỚC THẢI VÀO NMXLNT TẬP SAU XỬ LÝ TRUNG (tiêu chuẩn loại A) Nhiệt đéä(½) léại ½) 40 êH 5-9 6-9 ¼OD5 (má/l) 250 ( > léại ½) 20 ½OD (má/l) 600 ( > léại ½) 50 SS (má/l) 300 ( > léại ½) 50 en(má/l) 0,1 (léại ¼) 0,05 ½admiïm (má/l) 0,02 ( léại ¼) 0,01 ½hr (má/l) 0,5 ( léại ¼) 0,1 ½lé dư (má/l) ( léại ½) 10 ½réhm VI (má/l) 0,1 ( léại ¼) 0,05 11 ½réhm III (má/l) ( léại ½) 0,2 12 Dafï mỡåhéáná (má/l) ( léại ½) 13 Dafï mỡđéäná-thư ïc vật(má/l) 100 ( > léại ½) 14 Đéfná(má/l) (léại ¼) 0,2 15 Kẽm(má/l) ( léại ¼) 16 Manáan(má/l) (léại ¼) 0,2 17 Niåen(má/l) (léại ¼) 0,2 18 Phéát êhé hư õï (má/l) 10 (>léại ½) 0,2 19 Téåná êhéát êhé(má/l) 14 (>léại ½) 20 Sắt (má/l) 10(léại ½) 21 Tetracléetylen(má/l) 0,1 ( léại ¼) 0,02 22 Thiếc (má/l) 1(léại ¼) 0,2 23 Thïûy náahn(má/l) 0,005 ( léại ¼) 0,005 24 Téåná N(má/l) 60 ( léại ½) 30 25 Tricléetylen(má/l) 0,3 (léại ¼) 0,05 26 NH3 ( tính th N)(má/l) 29 (>léại ½) 0,1 27 Flérïa(má/l) (léại ¼) 28 Phenél(má/l) 0,05 (léại ¼) 0,001 29 Sïlfïa(má/l) 0,5 (léại ¼) 0,2 30 Xianïa(má/l) 0,1 (léại ¼) 0,05 31 Téåná céliférm ( Né/100ml) 37.107 (>léại ½) 5.000 32 Téåná héạt đéäná êhéùná xạ  0,1 (léại ¼) 0,1 (¼á/l) 1,0 (léại ¼) 1,0 33 Téåná héạt đéäná êhéùná xạ  (¼á/l) PHỤ LỤC 2: Đặc tính số loại máy thổi khí dạng JET Mãhiệï Hãná íản ½éhná xïất íïất Hïná Pïmê Lư ï lư ợná ê lư ïc (m) m3åå/h åáO2/h 0,375 0,12  0,23 1,5 0,75 10 0,3  0,5 (T)JA - 20 1,5 22 0,9 1,1 2,5 (T)JA - 30 2,2 40 1,9  2,2 3,0 (T)JA - 50 3,75 70 2,8  3,3 3,5 3,39 72 3,0 3,85 86,4 3,0 OXY 101/12 4,8 115 3,0 OXY 101/13 6,5 120 3,0 (T)JA - 05 (T)JA – 10 OXY 101/10 OXY 101/11 Flymatér 314 (Đà i Léan) ½ărari (Italy) 9,0 10  13,5 2,0  5,5 13,5 13  22 2,0  6,0 Flymatér 320 22 18  35 2,0  6,0 Flymatér 323 30 24  48 2,0  6,0 Flymatér 330 40 30  65 2,0  6,0 Flymatér 315 Flt (Thïïy Điển) PHỤ LỤC 3: Catalogue bơm chìm hãng Info Center Dia Model (mm) 50 80 80 (100) Output Head (kw) (M) CV-3-50 0.25 (K)CV-4-50 Capacity Weight (M3/min) (kg) 0.13 0.40 (K)CV-7-50 0.75 (K)CV-15-50 Dim (mm) L H D 13 205 395 125 0.15 14 205 415 125 0.20 18 304 445 165 1.50 15 0.20 30 357 530 213 (K)CV-15-80 1.50 10 0.40 31 357 530 213 (K)CV-22-80 2.20 11 0.50 32 357 550 213 (K)CV-37-80 3.70 16 0.60 56 488 660 249 (K)CV-55-80 5.50 23 0.60 66 488 700 249 Nguồn: http://www.eNFound.com PHỤ LỤC : Catalogue thiết bò rút nước kiểu phao PROJECT Worsley Alumina WA DECANTER NO Length OFF 4.0 m COMMENTS Weir loading rate 15 L/s - round steel tanks Black Rock VIC 9.45 m 32 basins x decanters per basin Rottnest Island 2.1 m 2 basin system Capel Dairy WA 1.0 m 2 basin system Surabaya 0.6 m Single basin system 12.55 m WA School INDO Kawana Waters QLD basins x decanters per basin Winmalee NSW 10.5 m basins X decanters per basin Dalby QLD 6.0 m 2 basin system Oberon NSW 5.0 m 2 basin system Caboolture QLD 9.0 m basins x decanters per basin Yungaburra 1.0 m 2 basin system 5.0 m 2 basin system Busselton WA 6.0 m 2 basin system Kinoya FIJI 11.0 m 2 basin system QLD Bakers Creek QLD Port Douglas 6.0 m 2 basin system Highfields QLD 2.0 m Single basin system Walpole 2.0 m Single basin system Atherton 5m 2 basin system Mt Beauty 4m 2 basin system Corindi 3m Single basin system Woodman Point 10 m 32 QLD basins x decanters per basin Nguồn : www.sequencertech.com PHỤ LỤC 6: Catalogue máy ép băng tải PRO – Equipment, INC MODEL N¼D- N¼D- NBD- N¼D- N¼D- N¼D- N¼D- 60E 90E (M) 120E 125E 150E 180E 200E 0,8 – 1,4 1,6– 2,6 2,8-4 4,5-6 6– 8 – 13 14-20 băná,mm 600 900 1200 1250 1500 1800 2000 Vận téác băná, 1– 1– 1–7 1– 1– 1– 1– (M) Tải tréïná (m3/h) ½hiefï réäná m/êh Lư ï lư ợná nư ớc rư ûa, m3/h 2,7 3,2 8,3 10,2 Métér qïay, ¼ ¼ ¼ ½ ½ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ - ½hiefï dà i 2200 2200 2200 3300 3300 3300 4200 - ½hiefï réäná 1110 1410 1710 1770 2020 2320 2580 - ½hiefï cắ 1900 1900 1900 2400 2400 2400 2800 Khéái lư ợná, 740- 840- 940- 1880 2080 2280 3090 åá 920 1020 1120 HP Máy nén åhí, HP ½én qïay, HP Kích thư ớc [...]... saucâ èư zùc ỵìãệỵ wekvàcâuakè bòwékvà é ègfè Nư zùc và é NaOCỉé Nư zùc ìa Hình 2.12: Bể khử trùng 24 Chương III: TỔNG QUAN KHU CÔNG NGHIỆP CHƯƠNG III - TỔNG QUAN KHU CÔNG NGHIỆP THỤY VÂN III.1 Tổng quan về khu công nghiệp III.1.1 Tình hình phát triển đầu tư tại các khu công nghiệp Tìư ớc èapm 1991: Đãcéù åhái èiệm åhï céhèá èáhiệp, íư ïhìèh thà èh åhï céhèá èáhiệp héà è téà è dư ới hìèh thư ùc tư... Tình hình xử lý nước thải tại các KCN Th ëïó đòèh, các KCN bắt đầï òahó dư ïèá vàhéạt đéäèá thì phải céù hệ théáèá òư û ỉóù èư ớc thải tập tìïèá, èhư èá tìehè thư ïc tếcéù ìất ít KCN tïậè thïû Thehm èư õa, íé với èhiềï hạèá mïïc òahó dư ïèá åhác tìéèá héà è cảèh ỉïéhè thiếï véáè thì HTXLNTTT tìở thà èh hạèá mïïc thư ù óếï Chíèh vì thế, thật dei hiểï åhi ché đếè 26 Chương III: TỔNG QUAN KHU CÔNG NGHIỆP... åehíơ béämới chỉ céù åhéảèá 20 KCX, KCN héà è thiệè hệ thống xử lý nước thải tập trung Déằh èáhiệp tìéèá các KCN íảè òïất hà èá tìapm èáà èh hà èá åhác èhạ, èư ớc thải òư û ỉóù chư a đạt tiehï chïẩè đéåthẳèá ìa các íéhèá íïéái, åehèh mư ơèá Đặc biệt, đéái với èhư õèá èáà èh òi mạ, dệt èhïéäm, áiấó, da, chếbiếè thư ïc phẩm, héá chất èáïéàè èư ớc thải ìất đéäc hại đãđư ợc cảèh báé ỉahï è, èhư èá vaiè...Chương II: TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỨ LÝ NƯỚC THẢI Chương II - TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP Các ỉéa èư zùc ỵâảã wefu câư ùa các ỵa câagỵ gâó èâãễm bakè céù ỵsèâ câagỵ ìagỵ kâác èâau: ỵư øcác ỉéa câagỵ ìắè kâéâèg ỵằ wegè các câagỵ kâéù ỵằ vàèâư õèg âz... tìư ờ èá åhéhèá thểtìáèh đư ợc Khéhèá chỉ các DN thiết bò cïõ, ỉạc hậï áahó éhèhieim Phầè ỉớè các KCN hiệè đại cïõèá åhéhèá céù hệ théáèá òư û ỉóù èư ớc thải tập tìïèá vàđằá tiếp tïïc áahó éh èhieim tìầm tìéïèá Các ỉéại éhèhieim èặèá èhất màcác KCN đem đếè ché méhi 27 Chương III: TỔNG QUAN KHU CÔNG NGHIỆP tìư ờ èá ỉàéhèhieim èư ớc thải, éhèhieim åhí thải, éhèhieim chất ìắè Th Tiếè íó Náïóeiè Tìïèá... tìư ờ èá åhï vư ïc vàcéäèá đéàèá dahè cư ỉahè cậè Hầï hết các KCN chư a céù tìïèá tahm ỉư ï tìư õvàòư û ỉóù chất thải ìắè đéäc hại Nhiềï èhàmáó tìéèá KCN thải ìa åhéùi đéäc chư a đư ợc òư û ỉóù ìéát ìáé Khéhèá hệ théáèá òư û ỉóù èư ớc thải, åhéhèá hệ théáèá òư û ỉóù chất thải ìắè, åhéhèá hệ théáèá òư û ỉóù åhéùi đéäc Các KCN “3 åhéhèá” đằá tìở thà èh éåphát táè éhèhieim Mặc åhác tìéèá các ỉéại éhèhieim... ờ èá cïûa èhiềï åhï vư ïc Hà èá èapm các èhàmáó tìéèá KCN – KCX tìehè đòa bà è TP HCM thải ìa 62.726,4 tấè chất thải ìắè (èếï tíèh ỉïéhè các èhàmáó èáéà i các KCN thì tải ỉư ợèá chất thải ìắè thải ìa ỉà667.137,1 tấè/èapm), các èhàmáó tại các KCN tìehè đòa bà è tỉèh Bìèh Dư ơèá hà èá èáà ó thải ìa åhéảèá 82 tấè chất thải ìắè Thờ i áiằ ëïa, Bằ ëïảè ỉóù các KCX – KCN TP HCM (HEPZA) cïõèá đãphéái hợp với... pháp xử lý bùn Bù è caqè của èư zùc ỵâảã ỵìéèg èâàmáó òư û ỉóù ỉàâéãè âz của èư zùc vàcaqè ỉắèg céù câư ùa èâãefu câagỵ âư õu cz céù kâả èăèg êââè âủó, dễ bò ỵâégã ìư ûa vàcéù các vã kâuakè céù ỵâekgâó wéäc âa câé méâã ỵìư zø èg vì ỵâegcafè céù bãệè êâáê òư û ỉóù ỵìư zùc kâã ỵâảã ìa ègfè ỵãegê èâậè Muuc wscâ của quá ỵììèâ òư û ỉóù bù è caqè ỉà : 20 Chương II: TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỨ LÝ NƯỚC THẢI... Khí thải céhèá èáhiệp cïõèá chòï phầè tạé èehè íư ïéhèhieim méhi tìư ờ èá Hiệè è, éhèhieim méhi tìư ờ èá åhéhèá åhí cïûa KCN vàcác vïø èá ỉahè cậè dé 2 èáïéàè chíèh íạ: - Khí thải cïûa các èhàmáó èằm tìéèá åhï céhèá èáhiệp: đa íéácác èhàmáó èằm tìéèá åhï céhèá èáhiệp đềï céù các thiết bò èhiệt èhư : èéài hơi, máó phát điệè,… dé đéù ëïá tììèh vậè hà èh thiết bò èà ó phải íư û dïïèá dầï DP, FO và thải. .. é ỵảã ỵìég âư õu cz 14 Chương II: TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỨ LÝ NƯỚC THẢI vàỵảã ỵìég ỵâủó ỉư uc Tảã ỵìég âư õu cz ảèâ âư zûèg wegè ỵégc wéä ỵìắ wékã câagỵ ỵìéèg mà èg èâafó Tảã ỵìég ỵâủó ỉư uc ảèâ âư zûèg wegè ìư ûa ỵìéâã mà èg Pâư zèg êâáê èà ó céù ỵâeksư û dug ỵìéèg wãefu kãệè âãegu kâs âéaqc ỵìéèg wãefu kãệè óegm kâs II.3.6 Bùn hoạt tính Ngêè ỉóù câg của quá ỵììèâ bù è âéa ỵsèâ ỉàéòó âéùa sãèâ
- Xem thêm -

Xem thêm: TÍNH TOÁN THIẾT kế hệ THỐNG xử lý nước THẢI tập TRUNG KHU CÔNG NGHIỆP THỤY vân TỈNH PHÚ THỌ, TÍNH TOÁN THIẾT kế hệ THỐNG xử lý nước THẢI tập TRUNG KHU CÔNG NGHIỆP THỤY vân TỈNH PHÚ THỌ, TÍNH TOÁN THIẾT kế hệ THỐNG xử lý nước THẢI tập TRUNG KHU CÔNG NGHIỆP THỤY vân TỈNH PHÚ THỌ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay