Lợi nhuận và một số biện pháp tài chính nhằm tăng lợi nhuận tại công ty dược liệu TW i

45 26 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2016, 17:30

www.luanvan.online LỜI MỞ ĐẦU Hiện kinh tế nước ta vận động theo chế thị trường có quản lý nhà nước Trong bối cảnh nhiều loại hình tổ chức kinh doanh, thuộc thành phần kinh tế đời hoạt động thị trường, mà cạnh tranh kinh doanh ngày liệt Xu hướng quốc tế hoá kinh tế thúc đẩy sản xuất tăng trưởng mạnh mẽ, làm cho lực lượng sản xuất phát triển Xu hướng lôi kéo tất doanh nghiệp dù muốn hay bước hội nhập vào quỹ đạo kinh tế Trong trình hội nhập doanh nghiệp phải tối đa hoá lợi nhuận mục tiêu hàng đầu doanh nghiệp thực hoạt động sản xuất kinh doanh Như vậy, tối đa hoá lợi nhuận vấn đề mang tính chiến lược có ý nghĩa quan trọng doang nghiệp trình hoạt động sản xuất kinh doanh Với nỗ lực cố gắng phấn đấu, Công ty Dược liệu trung ương I dần chứng tỏ khả với vị vững thị trường kinh doanh Tuy nhiên, bên cạnh Công ty tồn số vấn đề cần khắc phục thời gian tới Sau thời gian thực tập Công ty Dược Liệu TW I, em mạnh dạn chọn đề tài: “Lợi nhuận số biện pháp tài nhằm tăng lợi nhuận Công ty Dược Liệu TW I ’’ cho luận văn tốt nghiệp Ngoài phần mở đầu phần kết luận, luận văn bao gồm phần: • Phần I: Lý luận chung lợi nhuận doanh nghiệp kinh tế thị trường • Phần II: Tình hình thực lợi nhuận Công ty Dược liệu trung ương I • Phần III: Một số biện pháp tài nhằm tăng lợi nhuận Công ty Dược liệu trung ương I luanvan.online Page www.luanvan.online PHẦN MỘT LÝ LUẬN CHUNG VỀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG I Lợi nhuận ý nghĩa lợi nhuận kinh tế thị trường Để tồn phát triển thiết doanh nghiệp phải làm ăn có hiệu Có lợi nhuận, doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu, tăng thu nhập cho cán công nhân viên tăng động lực khuyến khích tăng suất lao động, đồng thời tăng phần đóng góp vào ngân sách Nhà nước Như vậy, lợi nhuận nguồn nội lực tăng cường biếu trực tiếp sức mạnh cạnh tranh doanh nghiệp, đích cuối mà doanh nghiệp muốn vươn tới nhằm bảo đảm sinh tồn, phát triển thịnh vượng kinh tế thị trường Do đó, việc sâu nghiên cứu tìm hiểu biện pháp quản lý để làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp cần thiết Khái niệm nội dung lợi nhuận 1.1 Khái niệm lợi nhuận Lợi nhuận doanh nghiệp số tiền chênh lệch doanh thu chi phí mà doanh nghiệp bỏ để đạt doanh thu Đây kết tài cuối hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, tiêu chất lượng để đánh giá hiệu kinh tế hoạt động doanh nghiệp 1.2 Nội dung lợi nhuận - Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh: số lợi nhuận thu từ hoạt động kinh doanh thường xuyên doanh nghiệp Đây phận lợi nhuận chủ yếu doanh nghiệp luanvan.online Page www.luanvan.online -Lợi nhuận từ hoạt động khác: số lợi nhuận doanh nghiệp thu từ hoạt động tài hay hoạt động bất thường kỳ luanvan.online Page www.luanvan.online Ý nghĩa lợi nhuận - Lợi nhuận doanh nghiệp có ý nghĩa lớn toàn hoạt động doanh nghiệp, lợi nhuận tác động đến hoạt động doanh nghiệp, có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài doanh nghiệp Việc phấn đấu thực tiêu lợi nhuận điều kiện quan trọng đảm bảo cho tình hình tài doanh nghiệp ổn định vững Vì vậy, lợi nhuận coi đòn bẩy kinh tế quan trọng, đồng thời tiêu để đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Lợi nhuận tiêu chất lượng tổng hợp nói lên kết toàn hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ Nếu doanh nghiệp phấn đấu cải tiến hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ làm giá thành chi phí hạ thấp lợi nhuận tăng lên cách trực tiếp Ngược lại, giá thành chi phí tăng lên trực tiếp làm giảm bớt lợi nhuận Vì vậy, lợi nhuận coi tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp - Hơn nữa, lợi nhuận nguồn tích luỹ để tái sản xuất mở rộng, bù đắp thiệt hại, rủi ro cho doanh nghiệp, nguồn vốn quan trọng để đầu tư phát triển doanh nghiệp - Đối với Nhà nước, lợi nhuận nguồn thu quan trọng cho Ngân sách Nhà nước thông qua việc thu thuế thu nhập doanh nghiệp…, sở bảo đảm nguồn lực tài kinh tế quốc dân, củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng, trì máy quản lý hành Nhà nước - Đặc biệt, lợi nhuận đòn kinh tế quan trọng có tác dụng khuyến khích người lao động doanh nghiệp sức phát triển sản xuất, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp sở sách phân phối lợi nhuận đắn, phù hợp luanvan.online Page www.luanvan.online II Phương pháp xác định lợi nhuận nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận doanh nghiệp: Phương pháp xác định lợi nhuận doanh nghiệp Lợi nhuận doanh nghiệp số chênh lệch tổng doanh thu tổng chi phí, xác định sau: Lợi nhuận = Tổng thu – Tổng chi Trong kinh tế thị trường, muốn tối đa hoá lợi nhuận hoạt động kinh doanh doanh nghiệp phải phong phú đa dạng Các doanh nghiệp không tiến hành kinh doanh loại hàng hoá theo ngành nghề đăng ký kinh doanh, mà tiến hành hoạt động khác Khi đó, lợi nhuận doanh nghiệp tổng hợp từ nguồn lợi nhuận khác nhau, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), lợi nhuận từ hoạt động tài (HĐTC) lợi nhuận hoạt động bất thường (HĐBT) Từ đó, ta có công thức tính lợi nhuận sau: LNDN = LN SXKD + LN HĐTC + LN HĐBT Trong đó: -LNDN: lợi nhuận doanh nghiệp -LN SXKD:lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh -LNHĐTC: lợi nhuận từ hoạt động tài -LNHĐBT: lợi nhuận từ hoạt động bất thường Phương pháp xác định lợi nhuận doanh nghiệp sử dụng lập kế hoạch lợi nhuận lập báo cáo thu nhập năm doanh nghiệp, xác định hai phương pháp: Phương pháp trực tiếp phương pháp xác định lợi nhuận theo bước trung gian 1.1 Phương pháp trực tiếp: luanvan.online Page www.luanvan.online • Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh: phận lợi nhuận chủ yếu doanh nghiệp thu từ hoạt động sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ kỳ, xác định công thức sau: = - + + Hoặc xác định: = - Trong : - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: Là số lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp - Trị giá vốn hàng bán: Đối với doanh nghiệp sản xuất giá thành sản xuất khối lượng sản phẩm tiêu thụ; sản phẩm ăn uống tự chế trị giá vốn sản phẩm tự chế doanh nghiệp dịch vụ tuý (chính trị giá nguyên liệu, vật liệu tiêu hao chế biến tiêu thụ sản phẩm ăn uống tự chế ); doanh nghiệp thương nghiệp kinh doanh lưu chuyển hàng hoá trị giá mua hàng hoá bán - Chi phí bán hàng: Gồm chi phí phát sinh trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ như: tiền lương, khoản phụ cấp cho nhân viên bán hàng, tiếp thị, đóng gói, vận chuyển, bảo quản, khấu hao TSCĐ, chi phí vật liệu, hao phí dụng cụ, chi phí dịch vụ mua chi phí tiền khác như: chi phí bảo hành sản phẩm, chi phí quảng cáo… -Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là khoản chi phí cho máy quản lý điều hành doanh nghiệp, chi phí có liên quan đến hoạt động chung cuả doanh nghiệp chi phí công cụ lao động nhỏ, khấu hao TSCĐ phục vụ cho máy quản lý, luanvan.online Page www.luanvan.online điều hành doanh nghiệp chi phí phát sinh khác phạm vi toàn doanh nghiệp tiền lương, phụ cấp trả cho Hội đồng quản trị ( có ), công tác phí… • Lợi nhuận hoạt động khác: Lợi nhuận từ hoạt động tài số chênh lệch doanh thu từ hoạt động tài với chi phí hoạt động tài khoản thuế gián thu (nếu có) = - Trong đó: - Doanh thu từ hoạt động tái bao gồm khoản thu từ hoạt động đóng góp vốn tham gia liên doanh, hoạt động đầu tư mua bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn, cho thuê tài sản, hoạt động đầu tư khác, cho vay vốn, bán ngoại tệ, hoàn nhập khoản dự phòng giảm giá… - Chi phí hoạt động tài chính: Là chi phí cho hoạt động nói • Lợi nhuận hoạt động bất thường: Là số chênh lệch doanh thu bất thường với chi phí bất thường khoản thuế gián thu (nếu có) = - - Trong đó: - Doanh thu bất thường: Là khoản thu mà doanh nghiệp không dự tính trước có dự tính đến khả thực khoản thu không mang tính thường xuyên Những khoản thu bất thường chủ quan hay khách quan đưa tới bao gồm khoản thu từ nhượng bán, lý TSCĐ, thu tiền phạt vi phạm hợp đồng, thu hồi khoản nợ khó đòi, khoản thu nhập kinh doanh năm trước bỏ sót hay lãng quên ghi sổ kế toán, năm phát ra, bán loại vật liệu thừa… luanvan.online Page www.luanvan.online - Chi phí bất thường: Là chi phí xảy không thường xuyên chi phí nảy sinh kiện hay nghiệp vụ riêng rẽ với hoạt động thông thường doanh nghiệp, khoản chi phí cho hoạt động kể Như vậy, tổng hợp lại ta có lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp tính sau: = ++ Từ xác định lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp kỳ sau: = Cách xác định lợi nhuận đơn giản, dễ tính, áp dụng rộng rãi doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp sản xuất nhiều mặt hàng khối lượng công việc tính toán lớn 1.2 Phương pháp xác định lợi nhuận qua bước trung gian Với phương pháp này, xác định lợi nhuận cách tiến hành tính dần lợi nhuận doanh nghiệp qua khâu hoạt động, sở giúp cho người quản lý thấy trình hình thành lợi nhuận tác động khâu hoạt động yếu tố kinh tế đến kết hoạt động kinh doanh cuối doanh nghiệp lợi nhuận sau thuế hay gọi lợi nhuận ròng Tuỳ theo yêu cầu quản lý doanh nghiệp, người ta thiết lập mô hình khác việc xác định lợi nhuận qua bước trung gian Dưới mô hình xác định lợi nhuận theo phương pháp trung gian sử dụng nước ta nay: Tổng doanh thu bán hàng, cung ứng dịch vụ (Doanh thu nghiệp vụ kinh doanh) - Giảm giá - Hàng bị trả lại - Thuế gián thu v.v luanvan.online Doanh thu Doanh thu hoạt động khác Hoạt động tài Hoạt động bất thường Lợi nhuận Chi phí hoạt hoạt động động khác khác Page www.luanvan.online Giá vốn Lợi nhuận Lợi nhuận gộp hoạt động kinh hàng hoạt động doanh bán khác - Chi phí bán Lợi nhuận Lợi nhuận hàng hoạt động hoạt động - Chi phí quản kinh doanh khác lý DN Lợi nhuận trước thuế Thuế thu nhập Lợi nhuận sau doanh nghiệp thuế luanvan.online Page www.luanvan.online Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp: Lợi nhuận kết cuối hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, mục tiêu công tác quản lý Vấn đề đặt làm để sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, tiếp sau làm để lợi nhuận ngày tăng Muốn trước hết cần phải biết lợi nhuận hình thành từ đâu sau phải biết nguyên nhân nào, nhân tố làm tăng giảm lợi nhuận…Việc nhận thức tính chất, mức độ ảnh hưởng nhân tố đến kết kinh doanh chất vấn đề phân tích kinh tế sở ta có khoa học để đánh giá xác, cụ thể công tác doanh nghiệp Từ nhà quản lý đưa định thích hợp để hạn chế, loại trừ tác động nhân tố làm giảm, động viên khai thác tác động nhân tố làm tăng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đạt hiệu ngày cao cho doanh nghiệp Trong kinh tế thị trường nay, doanh thu, chi phí lợi nhuận doanh nghiệp có mối quan hệ tác động qua lại với Những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập nhân tố ảnh hưởng đến chi phí sản xuất nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận Ngoài lợi nhuận chịu tác động nhiều nhân tố kinh tế xã hội: tình hình kinh tế xã hội nước, ngành doanh nghiệp, thị trường nước…Tất nhân tố tác động có lợi bất lợi cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Dưới số nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận doanh nghiệp 2.1 Đối với nhân tố số lượng sản phẩm tiêu thụ: Khi nhân tố khác cấu thành nên giá hàng hoá không thay đổi lợi nhuận doanh nghiệp thu nhiều hay phụ thuộc vào khối lượng hàng hoá tiêu thụ năm nhiều hay Nhưng việc tăng hay giảm số lượng hàng hoá bán tuỳ thuộc vào kết trình sản xuất công tác bán hàng, phụ thuộc vào quan hệ cung cầu chất lượng sản phẩm Do nhân tố chủ quan công tác quản lý luanvan.online Page 10 www.luanvan.online doanh nghiệp thương mại Công ty Dược liệu trung ương I So với năm 2002, năm 2003 tỷ trọng vốn lưu động giảm 7%, tỷ trọng vốn cố định tăng 7% Công ty đầu tư vào việc xây dựng mở rộng phân xưởng thuốc viên mua số dây chuyền công nghệ theo chủ trương Công ty để đảm bảo cho yêu cầu, đòi hỏi người tiêu dùng Nhìn vào bảng số liệu ta thấy, 100 đồng doanh thu năm 2003 mang lại 0,11 đồng lợi nhuận ròng thấp, so với năm 2002 giảm 0,04 đồng, trren thị trường có số biến động khiến mặt hàng kinh doanh Công ty bị giảm giá Diieù khiến cho khả thu lợi nhuận Công ty bị giảm đáng kể Đối với tỷ suất lợi nhuận ròng vốn kinh doanh: Cứ 100 đồng vốn bỏ năm 2003 thu 0,19 đồng lãi, giảm 0,09 đồng so với năm 2002 kết thấp Điều chứng tỏ hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty chưa thật tốt, số vốn kinh doanh Công ty bỏ năm 2003 cao năm 2002 16.849.629 nghìn đồng Trong năm tới Công ty cần trọng hiệu suất sinh lời vốn Thên vào nợ phải trả Công ty tổng vốn kinh doanh tương đối cao có dấu hiệu tăng lên, năm 2003 100 đồng vốn kinh doanh Công ty phải trả khoản nợ 89,95 đồng, tăng năm 2002 1,39 đồng, vốn chủ sở hữu vốn kinh doanh giảm 1,39 đồng so với năm 2002, báo hiệu năm làm ăn hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, độ rủi ro tương đối cao Trong năm tới, Công ty cần có biện pháp tích cực quản lý vốn xem xét lại cấu vốn kinh doanh 4.2 Tình hình sử dụng vốn lưu động • Kết cấu vốn lưu động : Cũng giống nhiều doanh nghiệp thương mại khác, tổng nguồn vốn mình, Công ty tìm biện pháp để nâng cao việc sử dụng vốn luanvan.online Page 31 www.luanvan.online Bảng 4: Kết cấu vốn lưu động năm 2002-2003 Đơn vị: 1000 đồng Năm 2002 STT Chỉ tiêu Năm 2003 Số tiền Tỷ trọng (%) So sánh Số tiền Tỷ trọng (%) Số tuyệt đối Tỷ lệ (%) Vốn tiền 2.839.831 1,91 2.349.604 1,43 -490.227 -17,26 Các khoản phải thu 54.381.473 36,62 91.943.514 56,03 37.562.041 69,87 Hàng tồn kho 90.504.258 60,94 69.352.474 42,26 -21.151.784 -23,37 Tài sản LĐ khác 792.135 0,53 460.012 0,28 -332.123 -41,93 Chi nghiệp 0 0 0 148.517.697 100 164.105.604 100 15.587.907 10,50 Tổng VLĐ Qua bảng ta thấy: -Vốn tiền Công ty năm 2003 giảm 490.227 nghìn đồng so với năm 2002 tương ứng 17,26% - Các khoản phải thu Công ty năm 2003 tăng so với năm 2002 37.562.041 nghìn đồng tương ứng 69,87%, chứng tỏ phần lớn vốn lưu động Công ty bị đọng khâu toán, có dấu hiệu bị doanh nghiệp khác chiếm dụng vốn, Công ty cần phải có biện pháp tích cực để quản lý vốn - Hàng tồn kho năm 2002 giảm 21.151.784 nghìn đồng so với năm 2002 tương ứng 23,37% Điều cho thấy tình hình tiêu thụ hàng hoá Công ty tốt, tỷ lệ hàng tồn kho giảm mạnh, hàng bị trả lại, bị khách hàng chịu nhiều nên không thu vốn tiền • Tình hình sử dụng vốn lưu động: Việc sử dụng vốn lưu động hợp lý biểu chỗ tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động Tốc độ luân chuyển vốn lưu động nhanh hay chậm biểu hiệu sử luanvan.online Page 32 www.luanvan.online dụng vốn lưu động Công ty cao hay thấp Nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động nhằm nâng cao lợi nhuận Có lợi nhuận có tích luỹ cho xã hội, tích tụ vốn cho doanh nghiệp để phát triển sản xuất Bảng 5: Tình hình sử dụng vốn lưu động năm 2002-2003 Đơn vị: 1000 đồng Chênh lệch STT Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2002 Năm 2003 Tỷ lệ % Doanh thu ng.đ Lợi nhuận sau thuế ng.đ Vốn LĐ bình quân ng.đ 4=1/3 Số vòng quay VLĐ vòng 2,05 1,89 -0,16 -7,81 ngày 175,61 190,48 14,87 8,47 5=360/4 Số ngày luân chuyểnVLĐ 304.948.816 310.466.518 Số TĐ 5.517.702 1,81 -103.496 -23,38 148.517.697 164.105.604 15.587.907 10,50 442.584 339.088 6=3/1 Hàm lượngVLĐ % 0,49 0,53 0,04 8,16 7=2/3 Lợi nhuận sau thuế/VLĐ % 0,003 0,002 -0,001 -33,33 Qua bảng số liệu ta thấy vốn lưu động bình quân sử dụng năm 2003 Công ty tăng lên so với năm 2002, cụ thể năm 2003 tăng lên 10,5% tương ứng với số tiền 15.587.907 nghìn đồng Tuy nhiên số vòng quay vốn lưu động năm 2003 lại nhỏ so với năm 2002 0,16 vòng tương ứng 7,81% Điều cho thấy hiệu sử dụng vốn lưu động năm 2003 hiệu Lượng hàng tồn kho năm 2003 69.352.474 nghìn đồng, giảm 21.151.784 nghìn đồng so với năm 2002 tương ứng 23,37% dấu hiệu tốt, hàng hoá luân chuyển nhanh, bên cạnh khoản thu năm 2003 tăng lên tương đối cao, cụ thể năm 2003 91.943.514 nghìn đồng tăng lên 37.562.041 nghìn đồngtương ứng 69,87% so với năm 2002.Đây xu hướng không tốt Công ty Công ty cần có biện pháp đắn điều chỉnh kịp thời khoản phải thu Vòng quay vốn lưu động Công ty giảm 0,16 vòng, chứng tỏ tốc độ luân chuyển vốn lưu động Công ty chậm so với năm trước Hệ tất yếu số ngày luanvan.online Page 33 www.luanvan.online luân chuyển vốn lưu động tăng lên, cụ thể năm 2003 số ngày luân chuyển vốn lưu động 190,48 ngày tăng lên 14,87 ngày tương ứng 8,47% Đây dấu hiệu xấu công tác hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Xét hàm lượng vốn lưu động, để có đồng doanh thu năm 2002, Công ty cần 0,49 đồng vốn lưu động sang đến năm 2003 Công ty cần phải có 0,53 đồng vốn lưu động, tăng 0,04 đồng tương ứng 8,16% Đây nguyên nhân làm cho lợi nhuận Công ty giảm, phản tình hình thực tế thị trường có nhiều biến động ảnh hưởng không tốt tới đại phận doanh nghiệp nước nói chung công ty Dược nói riêng Năm 2002 đồng vốn lưu động bình quân Công ty bỏ thu 0,003 đồng lợi nhuận sang đến năm 2003 thu 0,002 đồng lợi nhuận Chỉ tiêu tỷ lệ thấp so với chi phí rủi ro mà Công ty gặp phải lĩnh vực kinh doanh thị trường Công ty cần phải có biện pháp tích cực để nâng cao hệ số nhằm tăng lợi nhuận Công ty Tóm lại thông qua loạt tiêu phản ánh tình hình sử dụng vốn kinh doanh Công ty năm qua cho phép ta đánh giá việc sử dụng vốn kinh doanh Công ty hiệu Do dẫn tới lợi nhuận năm sau thấp lợi nhuận năm trước PHẦN III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG I I Đánh giá chung thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty hai năm qua Ưu điểm: - Nhận thức tầm quan trọng lợi nhuận tồn phát triển Công ty với phương châm phát huy thuận lợi khắc phục khó khăn, từ luanvan.online Page 34 www.luanvan.online thành lập đến nay, với nỗ lực cán lãnh đạo cán công nhân viên Công ty, kinh nghiệm quản lý điều hành, trình độ cán công nhân viên không ngừng nâng cao Do đạt kết sản xuất, tăng thu nhập Công ty nói chung cán công nhân viên nói riêng - Qua nhiều năm hoạt động tích luỹ nhiều kinh nghiệm sản xuất quản lý vốn Sự phối hợp, hỗ trợ phòng ban ngày ăn ý, nhịp nhàng đạt kết sản xuất, tăng thu nhập Công ty nói chung cán công nhân viên nói riêng - Công tác kế toán theo dõi rõ ràng, kịp thời Trong kỳ, có khoản thu nhập, chi phí phát sinh ghi chép đầy đủ sổ sách kế toán, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh phận chủ yếu Công ty - Năm 2003 có khoản thu bất thường lớn thể Công ty ý đến công tác thu hồi nợ Ngoài Công ty có lợi nhuận từ hoạt động bất thường tiền gửi ngân hàng, chênh lệch tỷ giá, khoản khó đòi đòi lại Điều cho thấy Công ty nỗ lực việc tối đa hoá lợi nhuận Tuy lợi nhuận tăng không nhiều với điều kiện kinh doanh khó khăn, việc nâng cao lợi nhuận kết đáng khích lệ cho toàn công ty Nhược điểm cần khắc phục thời gian tới Bên cạnh kết đạt được, Công ty gặp khó khăn hạn chế cần khắc phục 2.1 Về quản lý giá vốn hàng bán Trong năm 2003, giá vốn hàng bán cón chiếm tỷ trọng cao doanh thu ( chiếm 92.05%) tổng doanh thu thuần, tăng 0,27% so với năm 2002 Điều cho thấy Công ty chưa trọng đến khai thác nguồn hàng, tìm đối tác hay luanvan.online Page 35 www.luanvan.online nhà cung cấp Công ty chưa ý xây dựng định mức chi phí, chưa có sách hợp lý cho việc sản xuất hàng thu mua 2.2 Về công tác quản lý chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Trong năm 2002: Chi phí bán hàng 9.126.263 nghìn đồng chiếm 2,99% so với doanh thu thuần; Chi phí quản lý doanh nghiệp 7.387.781 nghìn đồng chiếm 2,43% so với doanh thu Sang năm 2003,các khoản chi tăng lên: Chi phí bán hàng 10.014.514 nghìn đồng chiếm 3,23% so với doanh thu thuần; Chi phí quản lý doanh nghiệp 7.765.019 nghìn đồng chiếm 2,5% so với doanh thu Việc chi phí kinh doanh tăng lên nhiều vấn đề mà Công ty cần phải lưu ý đến mục tiêu đề phải giảm tối thiểu khoản chi Công ty cần phải lập kế hoạch dự toán chi phí hàng năm theo dõi chặt chẽ Ngoài ra, Công ty cần xây dựng định mức lao động, chế độ lương, trợ cấp, định mức tiêu hao nguyên vật liệu, quản lý chặt chẽ khoản chi hội họp, tiếp khách đối ngoại tránh không sử dụng vào việc không mục đích 2.3 Về sử dụng vốn kinh doanh hiệu Qua số liệu bảng ta thấy hiệu sử dụng vòng quay vốn năm 2003 Công ty chưa đạt hiệu quả, số vòng quay vốn lưu động giảm 0,16 vòng, chứng tỏ khả sử dụng vốn Công ty so với năm trước, kéo theo số ngày luân chuyển vốn lưu động tăng lên 14,87 ngày Đây dấu hiệu không tôt việc quản lý vốn nói riêng công tác hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung Công ty Công ty cần có nhiều biện pháp tích cực để nâng cao hiệu sử dụng vốn 2.4 Về tỷ suất lợi nhuận năm sau thấp năm trước luanvan.online Page 36 www.luanvan.online Từ bảng số liệu ta thấy hầu hết tỷ suất lợi nhuận Công ty giảm năm 2003 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu – tiêu quan trọng phản ánh tỷ lệ lợi nhuận tổng doanh thu giảm 0,05% Tỷ suất lợi nhuận ròng vốn kinh doanh bị giảm 0,09% so với năm 2002 Điều gây ảnh hưởng lớn đến tiêu lợi nhuận Công ty Tóm lại, với tồn đây, Công ty cần nhanh chóng khắc phục, đảm bảo cho trình hoạt động kinh doanh tốt hơn, không ngừng phát triển tăng lợi nhuận Tích cực tìm biện pháp giảm bớt mặt tồn tại, bên cạnh đưa sách hiệu góp phần tăng lợi nhuận cho Công ty II Một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận Công ty Dược liệu trung ương I Định hướng phát triển cuả Công ty thời gian tới - Tiếp tục ổn định tổ chức, đẩy mạnh đồng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, phấn đấu nâng cao doanh số, chất lượng sản phẩm đảm bảo chi phí hợp lý, giữ vững uy tín hình ảnh Công ty với thị trường nước - Củng cố mở rộng thị trường nước, bước phát triển thị trường quốc tế với phương châm:”đa dạng hoá chức năng, đa dạng hoá sản phẩm, đa dạng hoá thị trường” Từ mục tiêu trên, Công ty định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh sau: Công ty tiếp tục phát triển mạng lưới kinh doanh tăng cường khâu sản xuất nội địa phát huy xưởng thuốc viên GMP mở rộng, sở để tăng cường xuất khẩu, tăng kinh doanh nội địa Đặc biệt coi trọng công tác tiếp cận thị trường tạo nguồn hàng xuất khẩu, có chế độ ưu tiên vốn xuất khẩu, sách xúc tiến thương mại Bộ tài hàng xuất mang ngoại tệ cho Nhà nước Công ty luanvan.online Page 37 www.luanvan.online tìm hướng để đưa xuất lên mức cao, mở văn phòng đại diện Lào, Mianma để đưa hàng sản xuất Công ty ngày nhiều Đẩy mạnh việc trồng trọt dược liệu phục vụ nước xuất khẩu, dự kiến năm 2004 đầu trồng trọt khoảng 2500 loại dược liệu bạc hà SK 33, cao, tinh dầu sả Đẩy mạnh việc bào chế thuốc nam bắc, cải tạo mở rộng nâng cấp dây chuyền Đông dược Tăng cường số thiết bị phục vụ cho dây chuyền thuốc viên cải tạo mở rộng, để có khối lượng lớn, tốt phục vụ nước xuất Các biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận Công ty Dược liệu trung ương I Sau thời gian tìm hiểu phân tích cụ thể tình hình tài Công ty Dược liệu trung ương I, em xin mạnh dạn đưa số biện pháp chủ yếu nhằm khắc phục điểm yếu tồn số đề xuất kiến nghị để góp phần nâng cao lưọi nhuận, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, em hy vọng góp phần nhỏ việc phát triển kinh tế, nâng cao hiệu sử dụng vốn tăng lợi nhuận cho Công ty -Xin Nhà nước Bộ Y tế cấp bổ sung vốn lưu động để Công ty giảm bớt gánh nặng lãi vay lớn nay, từ lợi nhuận tăng lên Công ty áp dụng sách tái đầu tư mở rộng -Xưởng thuốc viên Công ty đạt tiêu chuẩn quốc tế GMP vào năm 2001 Điều thể đầu tư thích đáng Công ty vào quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm Trong thời gian tới, Công ty cần củng cố đầu tư thêm vào xưởng sản xuất mặt hàng đông dược để thể đạt mục tiêu đa dạng hoá sản phẩm sản xuất - Công ty cần nâng cao khả cạnh tranh đứng vững thị trường Muốn vậy, Công ty phải gia tăng cải thiện yếu tố tác động đến khả luanvan.online Page 38 www.luanvan.online cạnh tranh như: suất lao động, gía thành sản phẩm, chất lượng sản phẩm kinh nghiệm kinh doanh thương trường Từ mục tiêu trên, đứng góc độ tài doanh nghiệp, để tăng lợi nhuận Công ty cần quan tâm tới biện pháp chủ yếu sau: 2.1 Đẩy mạnh công tác Maketing, công tác quảng cáo, đăng ký thương hiệu sản phẩm: Công ty nên xây dựng đội ngũ Maketing có chuyên môn cao để phát triển công tác thị trường, tiếp nhận ý kiến đóng góp từ phía khách hàng Công ty quảng cáo sản phẩm phương tiện thông tin đại nhằm mở rộng thị trường nâng cao thị phần nước để tiêu thụ sản phẩm tăng doanh thu 2.2 Thực tiết kiệm triệt để chi phí sản xuất: Như biết việc sử dụng hợp lý khoản chi phí kinh doanh góp phần làm tăng lợi nhuận Công ty Qua hai năm 2002 2003, khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng tương đối lớn doanh thu thuần, đặc biệt thân Công ty buôn bán kinh doanh chủ yếu thông qua hợp đồng Về chi phí bán hàng, có nhu cầu lớn vận tải nhu cầu nhiều phát sinh đột xuất nên Công ty chọn phương thức thuê dịch vụ vận tải bên Tuy đầu tư vốn ban đầu, trường hợp Công ty khối lượng hàng hoá vận chuyển lớn nên Công ty nên đầu tư mua phương tiện vận tải riêng thay cho việc thuê bên Về chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2003 tăng so với năm 2002 377.238 nghìn đồng, tương ứng 5,11%, Công ty cần phải xem xét xây dựng định mức chi phí nội Hiện tồn tượng nhiều công việc cá nhân đưa vào tận dụng Công ty gọi điện thoại đường dài liên tỉnh, điện thoại di động phục vụ cá nhân Song song với việc kiểm tra xem xét, phạt phòng luanvan.online Page 39 www.luanvan.online ban sử dụng vào mục đích cá nhân, cần phải có biện pháp khen thưởng phòng ban, phân xưởng sử dụng mức chi phí, làm cho cá nhân có ý thức việc xây dựng tập thể Công ty vững mạnh 2.3 Nâng cao chất lượng hàng hoá, nhằm giảm giá thành sản phẩm tạo điều kiện giảm giá bán, tăng sức cạnh tranh, tăng doanh thu: Yếu tố chất lượng sản phẩm định tới doanh thu tiêu thụ hàng hoá Công ty, để làm điều đòi hỏi Công ty phải đề biện pháp tích cực sau: -Nâng cao chất lượng sản phẩm việc củng cố hoàn thiện hệ thống quản lý quy trình công nghệ sản phẩm, nghiên cứu chất lượng sản phẩm tuổi thọ -Nâng cao suất, hạ giá thành sản phẩm, cải tiến mẫu mã, bố trí mở rộng dây chuyền sản xuất -Nâng cao trình độ tay nghề công nhân kỹ thuật, đào tạo cán quản lý, thu hút nhiều nguồn chất xám từ bên ngoài, thuê chuyên gia giỏi lĩnh vực sản xuất công nghiệp 2.4 Đẩy mạnh công tác xuất khẩu: Những năm qua, xuất Công ty đứng đầu toàn ngành dược kim ngạch xuất khẩu, vậy, Công ty nên tiếp tục xác định vị trí mũi nhọn định hướng phát triển năm Công ty nên đè số biện pháp sau: - Tích cực tạo nguồn hàng có chất lượng cao, giá cạnh tranh - Khai thác triệt để khả để xuất nhiều nguồn, nhiều sản phẩm khác - Hợp tác liên doanh với doanh nghiệp khác, trường, viện nghiên cứu, sở sản xuất ngành luanvan.online Page 40 www.luanvan.online - Nâng cao trình độ cán làm công tác xuất 2.5 Sử dụng hợp lý có hiệu vốn kinh doanh bao gồm vốn cố định vốn lưu động nhằm tăng hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh: Tổ chức tốt việc quản lý sử dụng vốn giúp cho doanh nghiệp tăng khối lượng sản xuất sản phẩm , tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm, góp phần tăng lợi nhuận cho Công ty Nhìn chung hiệu sử dụng vốn Công ty năm qua chưa đạt mong muốn Để khác phục tình trạng trên, Công ty cần đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hoá để tăng vòng quay vốn lưu động nói riêng vòng quay vốn toàn Công ty nói chung, góp phần đạt mục tiêu lợi nhuận cho Công ty.Tìm biện pháp áp dụng nhiều sách ưu đãi toán để đẩy nhanh công tác thu hồi vốn, giảm tỷ lệ khoản phải thu Trên số biện pháp góp phần nâng cao lợi nhuận Công ty Dược liệu trung ương I sở nghiên cứu phân tích tình hình cụ thể tồn Công ty trọng năm 2002 -2003 Em hy vọng với ý kiến nhỏ bé góp phần giúp Công ty tìm giải pháp cho vấn đề tồn đọng Công ty, để Công ty xứng đáng với tầm vóc Công ty Dược trung ương KẾT LUẬN Bước sang kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế tự cạnh tranh, doanh nghiệp nhà nước thực bước vào trận chiến đầy cam go liệt Thành công hay thất bại, sống sót hay tiêu vong phụ thuộc hoàn toàn vào khả nhanh nhẹn nhập trì tiềm lực kinh tế ổn định doanh nghiệp, Công ty Dược Liệu TWI không nằm số Để tồn phát triển được, thời gian qua Công ty không ngừng phấn đấu mặt để tạo lên Công ty Dược Liệu TWI bề ngày hôm Đóng vai trò không nhỏ vào thành công phải kể đến công tác tài công ty Tuy nhiên để tiến xa hội luanvan.online Page 41 www.luanvan.online nhập vào kinh tế giới công tác công ty cần phải củng cố mà trọng tâm công tác phân tích hiệu kinh doanh để tìm giải pháp hợp lý nhằm nâng cao hiệu kinh doanh mà đích cuối đạt lợi nhuận tối đa Lợi nhuận đề tài bao quát, khó khăn lý luận thực tiễn song thời gian có hạn nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy, cô giáo khoa Tài Kế toán Ban lãnh đạo Công ty Dược liệu trung ương I Cuối , em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy Lê Văn Chắt người hướng dẫn em giúp đỡ em chuyên môn em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cán nhân viên Công ty Dược liệu trung ương I giúp đỡ em hoàn thành luận văn Ngày …… tháng …… năm 2004 Sinh viên Nguyễn Thanh Hà TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình “Tài doanh nghiệp” – Trường đại học quản lý kinh doanh Hà Nội Giáo trình “Kế toán doanh nghiệp tập 1,2” – Trường đại học quản lý kinh doanh Hà Nội luanvan.online Page 42 www.luanvan.online Giáo trình ”Phân tích báo cáo tài chính” –Chủ biên PGS.TS Nguyễn Văn Công – Nhà xuất tài Báo cáo tài Công ty Dược liệu trung ương I Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty Dược liệu trung ương I Chế độ quản lý tài doanh nghiệp – Nhà xuất tài luanvan.online Page 43 www.luanvan.online MỤC LỤC Lời mở đầu Phần I: Lý luận chung lợi nhuận doanh nghiệp kinh tế thị trường I Lợi nhuận ý nghĩa lợi nhuận kinh tế thị trường .2 Khái niệm nội dung lợi nhuận 2 Ý nghĩa lợi nhuận II Phương pháp xác định lợi nhuận nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận doanh nghiệp Phương pháp xác định lợi nhuận doanh nghiệp Các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận doanh nghiệp III Một số biện pháp tài nhằm tăng lợi nhuận doanh nghiệp 12 Phần II: Tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty dược liệu TW I 14 I Quá trình hình thành phát triển công ty 14 Lịch sử hình thành phát triển Công ty dược liệu TW I 14 Chức nhiệm vụ Công ty .15 Sơ đồ cấu tổ chức máy Công ty 16 Đặc điểm tổ chức nhiệm vụ phòng tài 17 II Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty dược liệu TW I .19 Những kết Công ty đạt năm 2002-2003 19 Tình hình sản xuất kinh doanh tình hình lợi nhuận công ty .21 luanvan.online Page 44 www.luanvan.online Phân tích đánh giá nhân tố làm ảnh hưởng đến lợi nhuận công ty 23 Một số nhân tố khác ảnh hưởng đến lợi nhuận 26 Phần III: Một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận Công ty dược liệu TW I 30 I Đánh giá chung thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty vài năm qua 30 Ưu điểm 30 Nhược điểm cần khắc phục thời gian tới 31 II Một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận Công ty dược liệu TW I 32 Định hướng phát triển Công ty thời gian tới 32 Các biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tạI Công ty Dược liệu trung ương I .33 Kết luận 37 luanvan.online Page 45 [...]... cao hệ số này nhằm tăng l i nhuận của Công ty Tóm l i thông qua một loạt các chỉ tiêu phản ánh tình hình sử dụng vốn kinh doanh của Công ty trong 2 năm qua cho phép ta đánh giá là việc sử dụng vốn kinh doanh của Công ty là kém hiệu quả Do đó dẫn t i l i nhuận năm sau thấp hơn l i nhuận năm trước PHẦN III MỘT SỐ GI I PHÁP NHẰM NÂNG CAO L I NHUẬN T I CÔNG TY DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG I I Đánh giá chung về thực... nghĩa v i việc cung cấp sản phẩm hàng hoá, dịch vụ không những thoả mãn nhu cầu của xã h i mà còn đem l i l i nhuận t i đa cho doanh nghiệp Trong quá trình cạnh tranh, khả năng về vốn d i dào sẽ giúp doanh nghiệp giành được th i cơ trong kinh doanh, có i u kiện mở rộng thị trường từ đó tạo i u kiện cho doanh nghiệp tăng doanh thu và tăng l i nhuận III Một số biện pháp t i chính nhằm tăng l i nhuận của... Là một công ty trực thuộc liên hiệp các xí nghiệp Dược liệu Việt Nam( nay là Tổng Công ty Dược Việt Nam) - Bộ YTế, Công ty Dược Liệu TWI ph i đảm bảo các yêu cầu sau: - Xây dựng tổ chức bộ máy kinh doanh và ph i báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh lên tổng công ty - Quản lý và sử dụng vốn kinh doanh theo đúng chế độ chính sách, đạt hiệu quả kinh tế, đảm bảo phát triển vốn và tự trang tr i về t i chính. .. doanh nghiệp 3.2 L i nhuận từ hoạt động t i chính Năm 2002 và năm 2003 là hai năm hoạt động t i chính của Công ty xuống thấp nhất do ảnh hưởng của việc tham gia thị trường chứng khoán của Công ty và góp vốn liên doanh chưa đạt hiệu quả Phần nữa là việc trả l i cho việc vay ngắn hạn và trung hạn cho vốn kinh doanh đã làm cho l i nhuận hoạt động t i chính giảm Nhìn vào bảng số liệu ta thấy, chi phí cho... -2,92 (Số liệu từ Báo cáo t i chính) Qua bảng số liệu trên ta thấy năm 2003, t i sản lưu động chiếm 93,20% trong tổng t i sản, t i sản cố định chiếm 6,80% trong tổng t i sản i u này cho thấy Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh là chính V i cơ cấu t i sản và nguồn vốn như trên ta có thể thấy rằng, so v i năm 2002 thì năm 2003 có sự tăng lên cả về t i sản và nguồn vốn Tổng t i sản của Công ty năm... đồng chi phí và l i nhuận đạt được là 2,22 đồng Như vậy, chi phí kinh doanh của Công ty năm 2003 tăng hơn năm 2002 là 0,31 đồng, kéo theo đó là l i nhuận của Công ty giảm i 0,58 đồng, l i nhuận năm 2003 giảm i 1.648.318 nghìn đồng tương ứng 19,30% Đây quả là một dấu hiệu không tốt cho Công ty, là một vấn đề nan gi i mà buộc các cấp lãnh đạo của Công ty ph i có những biện pháp triệt để hơn trong việc... thành và phát triển của công ty: 1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Dược liệu trung ương I Công ty Dược liệu trung ương I là một doanh nghiệp nhà nước được hình thành từ 01/04/1971 theo quyết định số 170/BYT QĐ của Bộ YTế Công ty có tên giao dịch là MEDIPLANTEX Là một doanh ngiệp thực hiện chế độ hạch toán độc lập, tự chủ về t i chính, có tư cách pháp nhân, có t i khoản riêng t i ngân hàng,... xây dựng thêm một số phân xưởng thuốc viên, và đ i m i một số dây chuyền công nghệ sản xuất sản phẩm Nhưng cũng có nghĩa là hàng năm Công ty ph i trả một lượng chi phí vốn rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến l i nhuận của Công ty i u này đ i h i Công ty ph i có những biện pháp tích cực hơn để khắc phục tình trạng trên Tuy nhiên để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty, ta ph i xem xét kết... như mong đ i L i nhuận của Công ty trong năm 2003 giảm, i u này có ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất n i chung và ngư i lao động n i riêng Để i sâu vào những nguyên nhân cụ thể chúng ta sẽ xem kỹ ở phần sau 3 Phân tích và đánh giá các nhân tố làm ảnh hưởng đến l i nhuận của Công ty 3.1 L i nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh: L i nhuận là kết quả t i chính cu i cùng, là chỉ tiêu đánh giá hiệu quả... tiền g i ngân hàng, chênh lệch tỷ giá, các khoản khó đ i nay đ i l i được i u đó cho thấy Công ty đã nỗ lực trong việc t i đa hoá l i nhuận Tuy l i nhuận tăng không nhiều nhưng v i i u kiện kinh doanh ngày nay ngày càng khó khăn, việc nâng cao được l i nhuận cũng là một kết quả đáng khích lệ cho toàn công ty 2 Nhược i m cần được khắc phục trong th i gian t i Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Lợi nhuận và một số biện pháp tài chính nhằm tăng lợi nhuận tại công ty dược liệu TW i , Lợi nhuận và một số biện pháp tài chính nhằm tăng lợi nhuận tại công ty dược liệu TW i , Lợi nhuận và một số biện pháp tài chính nhằm tăng lợi nhuận tại công ty dược liệu TW i

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay