DIA LI 6 BAI 21 THUC HANH

8 300 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2016, 10:59

Ngày dạy: 09/03/2016 lớp: 6B Họ tên: Phạm Hữu Qúy MSSV: DDL121095 TIẾT 25 - BÀI 21 THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Mục tiêu Sau học, HS cần: a Về kiến thức - Học sinh biết cách đọc khai thác thông tin, rút nhận xét nhiệt độ lượng mưa địa phương thể biểu đồ b Về kĩ - Nhận biết dạng biểu đồ nhiệt độ lượng mưa nửa cầu Bắc nửa cầu Nam - Phân tích đọc biểu đồ c Định hướng phát triển lực - Các lực chung: lực giải vấn đề, lực hợp tác, lực tính toán - Các lực chuyên biệt: lực sử dụng số liệu thống kê, lực sử dụng biểu đồ Chuẩn bị GV HS a Chuẩn bị GV - SGK, SGV, phiếu học tập - Giáo án điện tử b Chuẩn bị HS - Đọc, tìm hiểu soạn trước nhà - SGK, ghi Tiến trình dạy a Ổn định lớp b Kiểm tra cũ (4 phút) Câu hỏi: Vì không khí có độ ẩm? Trình bày trình tạo thành mây, mưa.Vì vùng xích đạo có mưa nhiều nhất? c Dạy nội dung (41 phút) Vào (1 phút) - GV mở bài: Ở tiết trước em tìm hiểu nhiệt độ lượng mưa, để tiện cho việc quan sát thay đổi hai yếu tố địa phương, người ta dùng biểu đồ để thể chúng Bài học hôm làm quen với biểu đồ nhiệt độ lượng mưa, cách phân tích nhận dạng biểu đồ nhiệt độ lượng mưa địa phương Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Hoạt động Phân tích biểu đồ nhiệt độ lượng mưa I PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ Hà Nội (25 phút) NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA Ở HÀ NỘI Bước Cả lớp Bài tập - GV cho HS quan sát hình 55 - HS dựa vào hình 55, suy – Biểu đồ nhiệt độ lượng nghĩ để trả lời HS trả lời, mưa Hà Nội đặt CH cho HS khác góp ý, bổ sung HS: Em hiểu biểu Yêu cầu nêu được: Biểu đồ đồ nhiệt độ lượng mưa? nhiệt độ lượng mưa hình vẽ mô tả diễn biến yếu tố khí hậu: nhiệt độ, lượng mưa trung bình tháng năm địa phương - GV nhận xét nhấn mạnh: biểu đồ nhiệt độ lượng mưa gọi biểu đồ khí hậu - GV hướng dẫn HS cách đọc - HS quan sát, lắng nghe biểu đồ: Để thể diễn biến nhiệt độ lượng mưa qua tháng năm, người ta dùng hệ tọa độ vuông góc với trục ngang biểu thời gian trục dọc biểu nhiệt độ bên phải lượng mưa bên trái Trên trục ngang có chia 12 phần, phần ứng với tháng, từ tháng đến tháng 12 Trên trục dọc có chia khoảng cách làm đơn vị đo tính đại lượng nhiệt độ ứng với 00C, 100C, 200C, 300C lượng mưa ứng với 0mm, 100mm, 200mm, 300mm - GV chuyển ý: Tiếp theo lớp phân tích biểu đồ nhiệt độ lượng mưa Hà Nội qua tập Trước tiên tập - GV yêu cầu HS đọc đề - HS đọc đề tập - Về nhiệt độ: + Nhiệt độ cao khoảng 290C (tháng 6, 7) + Nhiệt độ thấp khoảng 170C (tháng 1) + Nhiệt độ chênh lệch tháng cao tháng thấp khoảng 120C - Về lượng mưa: + Lượng mưa cao khoảng 300mm (tháng 8) + Lượng mưa thấp - GV đặt CH cho HS: Đề - HS suy nghĩ trả lời: đề khoảng 20mm (tháng 12, 1) tập cho yêu cầu tập cho biểu đồ hình 55 - + Lượng mưa chênh lệch làm gì? Biểu đồ nhiệt độ lượng tháng cao tháng thấp mưa Hà Nội yêu cầu quan sát biểu đồ hình khoảng 280mm 55 trả lời câu hỏi Bài tập HS quan sát biểu đồ hình 55, - GV đặt CH theo yêu cầu đề lần lượt lên xác định biểu mời HS lên xác định đồ để trả lời CH Các HS lại nhận xét Yêu cầu nêu biểu đồ trả lời: xác định được: Quan sát biểu đồ hình 55 trả lời CH sau: + Những yếu tố thể + Yếu tố nhiệt độ lượng biểu đồ? Trong thời mưa thể biểu đồ hình 55, 12 tháng gian bao lâu? + Yếu tố biểu + Nhiệt độ biểu theo đường, yếu tố theo đường Lượng mưa biểu theo hình cột biểu hình cột? + Trục dọc bên phải dùng để + Trục dọc bên phải dùng để - Nhận xét: Nhiệt độ lượng đo tính đại lượng nào? Trục đo tính nhiệt độ, trục dọc bên mưa có chênh lệch dọc bên trái dùng để đo tính trái dùng để đo tính lượng tháng năm, tháng có mưa đại lượng nào? nhiệt độ cao, tháng có nhiệt + Đơn vị để tính nhiệt độ + Đơn vị để tính nhiệt độ độ thấp; tháng có lượng mưa C, đơn vị để tính lượng mưa gì? Đơn vị để tính lượng mưa nhiều, tháng có lượng mưa ít; mm gì? chênh lệch nhiệt độ lượng mưa tháng cao - GV nhận xét chuẩn kiến tháng thấp tương thức cho HS đối lớn Bước Hoạt động theo cặp - GV yêu cầu HS đọc đề - HS đọc đề tập - GV đặt CH cho HS: Đề - Đề tập cho biểu đồ tập cho yêu cầu hình 55, bảng số liệu làm gì? yêu cầu xác định đại lượng nhiệt độ, lượng mưa ghi kết vào bảng - GV yêu cầu HS hoạt động theo cặp tổ với thời - HS bàn hoạt động gian phút giao nhiệm vụ theo hướng dẫn GV, cho tổ qua phiếu học HS dựa vào hình 55 đối chiếu tập chuẩn bị sẵn: Dựa vào trục hệ tọa độ vuông góc để xác định đại lượng ghi kết vào bảng sau: đại lượng vào trục biểu đồ, đo ghi kết vào phiếu học tập Sau đó, HS xung phong lên đọc kết + Tổ 1, 2: hoàn thành phiếu Các HS tổ quan sát, học tập số 1: xác định đại nhận xét lượng nhiệt độ (0C) Cao Trị số Tháng Thấp Trị số Nhiệt độ Tháng + Tổ 3, 4: hoàn thành phiếu học tập số 2: xác định đại lượng lượng mưa (mm) Cao Trị số Tháng Thấp Trị số Lượng mưa Tháng - Sau thời gian thảo luận, GV gọi HS lên đọc kết GV nhận xét, cộng điểm cho HS trả lời - GV chuẩn kiến thức cho HS Bước Cả lớp - GV đặt CH cho HS: Từ bảng số liệu nêu nhận xét nhiệt độ lượng mưa Hà Nội? - HS dựa vào bảng số liệu điền kết để trả lời HS trả lời, HS khác góp ý, bổ sung Yêu cầu nêu được: - GV nhận xét chuẩn kiến Nhiệt độ lượng mưa có thức chênh lệch tháng năm, tháng có nhiệt độ cao, tháng có nhiệt độ thấp; tháng có lượng mưa nhiều, tháng có lượng mưa ít; chênh lệch nhiệt độ lượng mưa tháng cao tháng thấp tương đối lớn - GV đặt CH cho HS: Qua tập để phân tích biểu đồ nhiệt độ lượng mưa Hà Nội, em nêu bước để phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa (có cộng điểm) - HS dựa vào tập làm để nêu lên bước HS trả lời, HS khác góp ý, bổ sung Yêu cầu HS nêu bước: + Bước 1: Đọc tên biểu đồ, nhận dạng yếu tố nhiệt độ, lượng mưa - GV chuyển ý: Lớp vừa phân tích biểu đồ nhiệt độ lượng mưa Hà Nội, dựa vào đâu để biết biểu đồ nhiệt độ lượng mưa Hà Nội địa điểm khác nằm nửa cầu Bắc hay nửa cầu Nam? Để biết điều này, lớp tìm hiểu sau + Bước 2: Dựa vào biểu đồ để đo, tính nhiệt độ, lượng mưa tháng Đặc biệt ý tháng cao tháng thấp để tìm chênh lệch + Bước 3: Đối chiếu, so sánh, phân tích tổng hợp số liệu thu thập để rút nhận xét, kết luận đặc điểm khí hậu địa phương Hoạt động Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa địa điểm A B Nhận biết biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa nửa cầu Bắc nửa cầu Nam (10 phút) Bước Cá nhân - GV yêu cầu HS đọc đề - HS đọc đề tập 4, - GV đặt CH cho HS: Đề - Đề tập 4, cho biểu đồ tập 4, cho yêu hình 56, 57, bảng thống kê cầu làm gì? yêu cầu xác định đại lượng nhiệt độ, lượng mưa ghi kết vào bảng Từ cho biết biểu đồ hình 56, 57 nằm nửa cầu Bắc hay nửa cầu Nam Vì sao? - GV yêu cầu HS hoạt động - HS bàn hoạt động theo cặp tổ với thời theo hướng dẫn GV, gian phút giao nhiệm vụ HS dựa vào hình 55 đối chiếu cho tổ qua phiếu học đại lượng vào trục tập chuẩn bị sẵn: Quan sát biểu đồ, đo ghi kết biểu đồ hình 56, 57 trả lời vào phiếu học tập Sau đó, HS xung phong lên đọc kết câu hỏi bảng sau: Các HS tổ quan sát, + Tổ 1, 2: hoàn thành phiếu nhận xét học tập số 3: Nhiệt độ lượng mưa Biểu đồ A Tháng có nhiệt độ cao tháng nào? Tháng có nhiệt độ thấp tháng nào? Những tháng có mưa nhiều (mùa mưa) tháng đến tháng mấy? Địa điểm nằm nửa cầu Bắc hay nửa cầu Nam Vì sao? + Tổ 3, 4: hoàn thành phiếu học tập số 4: II PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Ở ĐỊA ĐIỂM A VÀ B Bài tập Nhiệt độ lượng mưa Biểu đồ B Tháng có nhiệt độ cao tháng nào? Tháng có nhiệt độ thấp tháng nào? Những tháng có mưa nhiều (mùa mưa) tháng đến tháng mấy? Địa điểm nằm nửa cầu Bắc hay nửa cầu Nam Vì sao? - Sau thời gian thảo luận, GV gọi HS lên đọc kết GV nhận xét, cộng điểm cho HS trả lời - GV chuẩn kiến thức cho HS - Biểu đồ hình 56: + Tháng có nhiệt độ cao nhất: tháng + Tháng có nhiệt độ thấp nhất: tháng + Mùa mưa tháng – 10 - Biểu đồ hình 57: + Tháng có nhiệt độ cao nhất: tháng 12 + Tháng có nhiệt độ thấp nhất: tháng + Mùa mưa tháng 10 – Bài tập - Biểu đồ hình 56 biểu đồ nhiệt độ lượng mưa địa điểm nửa cầu Bắc từ ngày 21/3 – 23/9 mùa nóng bán cầu Bắc, mưa nhiều từ tháng – 10 - Biểu đồ hình 57 biểu đồ nhiệt độ lượng mưa địa điểm nửa cầu Nam từ ngày 23/9 – 21/3 mùa nóng bán cầu Nam, mưa nhiều từ tháng 10 – d Củng cố học (4 phút) - GV yêu cầu HS nhắc lại bước để phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa (+1 điểm) - GV cho HS xem biểu đồ nhiệt độ lượng mưa địa điểm yêu cầu HS cho biết biểu đồ nằm nửa cầu Bắc? Vì sao? (+1 điểm) biểu đồ nằm nửa cầu Nam? Vì sao? (+1 điểm) e Hướng dẫn HS tự học nhà (1 phút) - Về nhà xem lại thực hành - Tìm hiểu trước nội dung: Bài 22 Các đới khí hậu Trái Đất Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Giáo viên hướng dẫn Trần Thị Thuận Hải Long Xuyên, ngày 29 tháng 02 năm 2016 Sinh viên thực tập Phạm Hữu Quý
- Xem thêm -

Xem thêm: DIA LI 6 BAI 21 THUC HANH, DIA LI 6 BAI 21 THUC HANH, DIA LI 6 BAI 21 THUC HANH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay