MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI THIÊN MINH

74 90 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2016, 21:08

CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan phân tích tài doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm tài doanh nghiệp Tài doanh nghiệp hệ thống quan hệ kinh tế hình thức giá trị nảy sinh trình phân phối cải xã hội gắn liền với việc tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ doanh nghiệp để phục vụ cho yêu cầu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhu cầu chung xã hội Cơ sở hình thành nên tài doanh nghiệp mối quan hệ kinh tế Doanh nghiệp đầu tư vào tư liệu lao động sức lao động để sản xuất hàng hóa với kì vọng nhận khoản lợi ích lớn khoản đầu tư ban đầu Các mối quan hệ kinh tế phát sinh vòng chu chuyển với tạo vận động dòng tiền doanh nghiệp Như vậy, hình thức: tài doanh nghiệp quỹ tiền tệ trình tạo lập, phân phối, sử dụng vận động gắn liền với hoạt động doanh nghiệp Về nội dung: tài doanh nghiệp quan hệ kinh tế hình thức giá trị gắn liền với việc tạo lập, phân phối sử dụng quỹ tiền tệ phát sinh hoạt động doanh nghiệp 1.1.2 Chức vai trò tài doanh nghiệp Tài doanh nghiệp có chức xác định tổ chức nguồn vốn nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng vốn trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp: đưa nhu cầu vốn cần thiết cho trình sản xuất kinh doanh, tạo lập phương án huy động vốn cụ thể, so sánh đưa phương án chọn lựa nguồn vốn cho chí phí thấp khoảng thời gian hợp lí Tài doanh nghiệp giúp phân phối thu nhập doanh nghiệp: bù đắp yếu tố đầu vào tiêu hao trình sản xuất kinh doanh Phần lại để bù đắp chí phí không trừ, chia lãi cho đối tác góp vốn, chi trả cổ tức cho cổ đông, phân phối lợi nhuận sau thuế vào quỹ doanh nghiệp, trì hoạt động sản xuất kinh doanh Tài doanh nghiệp có chức “giám đốc tài chính” trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp: giúp nhà quản trị kiểm tra, kiểm soát trình tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ doanh nghiệp (thông qua việc xem xét tiêu tài chính) 1.1.3 Khái niệm phân tích tài doanh nghiệp Phân tích tài doanh nghiệp trình nghiên cứu nội dung, kết cấu mối ảnh hưởng qua lại tiêu báo cáo tài để đánh giá tình hình tài doanh nghiệp; thông qua việc so sánh với mục tiêu mà doanh nghiệp đề so với doanh nghiệp ngành Từ đó, đưa định giải pháp quản lý phù hợp Phân tích tài doanh nghiệp kết hợp sử dụng tổ hợp khái niệm, công cụ, phương pháp để thu thập, xử lý thông tin kế toán thông tin quản lý khác,nhằm đánh giá tình hình tài chính, tiềm lực rủi ro, hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Khi tiến hành phân tích tài chính, nhà quản trị cần xem xét hoạt động tài doanh nghiệp nhiều góc độ khách quan khác nhau, vừa có đánh giá toàn diện, khái quát, vừa phải sâu xem xét cách chi tiết 1.1.4 Mục đích ý nghĩa việc phân tích tài doanh nghiệp Kết phân tích tài doanh nghiệp quan tâm sử dụng nhiều đối tượng, bao gồm: nhà quản trị doanh nghiệp tổ chức, cá nhân bên doanh nghiệp Các đối tượng khác xem xét kết góc độ khác mục đích sử dụng khác Mục đích nhà quản trị doanh nghiệp để phát vấn đề tài tồn trình quản lý từ đưa biện pháp cải thiện, khắc phục cải tiến quản lý, kiểm soát nội bộ, giúp cho hoạt động tài doanh nghiệp phát triển ổn định; xác định giá trị kinh tế doanh nghiệp, phán đoán, dự báo đưa định tài thích hợp Họ quan tâm đến thu nhập đầu tư hiệu công tác quản trị tài sản Cuối cung cấp thông tin nhiều cho nhà cung cấp,… nhằm đạt thương lượng hiệu với nguồn bên Vì vậy, mục tiêu nhà quản trị tối đa hóa giá trị doanh nghiệp, họ phải nhận khai thác sức mạnh điều chỉnh điểm yếu doanh nghiệp Phân tích tài liên quan đến việc so sánh hiệu suất công ty với hiệu suất công ty khác ngành đánh giá xu hướng vị tài công ty theo thời gian Những nghiên cứu công cụ giúp nhà quản trị xác định khiếm khuyết từ có hành động kịp thời nhằm cải thiện hiệu suất doanh nghiệp Phân tích tài nhằm đánh giá hiệu suất mức độ rủi ro hoạt động tài Ngoài ra, đối tượng doanh nghiệp, việc phân tích tài doanh nghiệp vô quan trọng, nhằm đưa định đầu tư, hợp tác cho vay đắn, giảm thiểu rủi ro tiến hành hoạt động Đối với chủ nợ thương mại (nhà cung cấp vốn hàng hóa dịch vụ), họ có liên quan trực tiếp với công ty khoản nợ ngắn hạn Họ quan tâm đến khả phát sinh ngân quỹ để đáp ứng khoản nợ doanh nghiệp Khả Thang Long University Library toán doanh nghiệp dấu hiệu quan trọng mà họ quan tâm, tìm hiểu Các ngân hàng thương mại cung cấp vốn ngắn hạn cho công ty có mối quan tâm tương tự Đối với nhà đầu tư, mối quan tâm họ gắn với vốn đầu tư mà họ bỏ công ty Điều băn khoăn lớn họ khả thu hồi vốn bỏ ra, khả sinh lời rủi ro gắn liền với vốn đầu tư họ Vì thế, họ muốn biết thu nhập thu nhập kỳ vọng, khả ổn định dòng thu nhập Họ tập trung vào khả sinh lợi, điều kiện tài công ty ảnh hưởng đến khả trả cổ tức khả vượt qua nguy phá sản; tìm hiểu sâu nguồn lực công ty, tình hình sử dụng nguồn lực rủi ro nguồn lực 1.2 Quy trình phân tích tài doanh nghiệp 1.2.1 Thông tin phân tích Thông tin sử dụng trình phân tích tài doanh nghiệp thu thập từ nguồn đa dạng khác nhau, bao gồm hai nguồn thông tin quan trọng nguồn thông tin bên doanh nghiệp nguồn thông tin bên doanh nghiệp Nguồn thông tin bên doanh nghiệp gồm có: Các báo cáo tài Báo cáo tài báo cáo trình bày tổng quát, phản ánh cách tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình tài chính, luồng tiền kết kinh doanh kỳ doanh nghiệp Báo cáo tài phương tiện trình bày thực trạng tài doanh nghiệp hướng tới đối tượng quan tâm (chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, quan thuế, quan chức năng,…) cách công khai, minh bạch Theo chế độ kế toán hành, doanh nghiệp thuộc ngành, thành phần kinh tế phải lập trình bày báo cáo tài năm Báo cáo tài có ý nghĩa quan trọng, cung cấp liệu để nhà phân tích đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, thực trạng tài doanh nghiệp qua kỳ hoạt động; đánh giá, giám sát diễn biến diễn khứ hoạt động tài doanh nghiệp, dự báo sơ nguy hội tài tương lai gần đơn vị Báo cáo tài bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài Các báo cáo sử dụng nguồn liệu phân tích tài doanh nghiệp Bảng cân đối kế toán báo cáo tài phản ánh toàn giá trị tài sản có nguồn hình thành tài sản doanh nghiệp hình thức tiền tệ thời điểm xác định (thời điểm lập báo cáo) Bảng cân đối kế toán lập vào thời điểm cuối kỳ kế toán Số liệu bảng cân đối kế toán cho biết toàn giá trị tổng tài sản khoản mục chi tiết tài sản ngắn hạn dài hạn doanh nghiệp, nguồn vốn cấu nguồn vốn hình thành tài sản thời điểm lập báo cáo Bất kỳ hoạt động tài tác động đến khoản mục tài sản hay nguồn vốn, làm thay đổi Bảng cân đối kế toán lập thời điểm trước Chính vậy, Bảng cân đối kế toán coi hình chụp tình hình tài sản nguồn vốn doanh nghiệp thời điểm xác định để thấy thay đổi chúng theo thời gian Căn vào bảng báo cáo này, người sử dụng nhận xét, đánh giá cách tổng quát tình hình tài doanh nghiệp mặt quy mô tài sản nguồn vốn, thay đổi quy mô hoạt động doanh nghiệp, mức độ tự chủ tài chính, khả toán khoản nợ doanh nghiệp,… Bảng cân đối kế toán coi báo cáo có tầm quan trọng bậc hệ thống báo cáo tài Báo cáo kết hoạt động kinh doanh (còn gọi Báo cáo thu nhập) báo cáo tài tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình kết hoạt động kinh doanh kỳ kế toán doanh nghiệp chi tiết theo hoạt động sản xuất kinh doanh (bán hàng cung cấp dịch vụ; hoạt động tài hoạt động khác) Báo cáo kết hoạt động kinh doanh giúp phân tích đánh giá tình hình thực kế hoạch, dự toán chi phí sản xuất, giá vốn, doanh thu tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, tình hình chi phí, thu nhập hoạt động khác kết hoạt động Từ đó, giúp đánh giá xu hướng phát triển doanh nghiệp, có biện pháp khai thác tiềm hạn chế, khắc phục tồn tương lai Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ báo cáo tài tổng hợp, phản ánh việc hình thành sử dụng lượng tiền kỳ báo cáo doanh nghiệp, cho biết lưu lượng dòng tiền – vào doanh nghiệp Trong tài chính, quan tâm đến câu hỏi mà báo cáo lưu chuyển tiền tệ trả lời: Công ty có tạo đủ tiền mặt để mua tài sản cần thiết cho tăng trưởng không? Công ty có tạo thêm tiền để trả nợ đến hạn hay đầu tư thêm vào sản phẩm mới? Đây dạng thông tin hữu ích cho nhà quản trị nhà đầu tư, vậy, báo cáo lưu chuyển tiền tệ báo cáo quan trọng Báo cáo với ngân sách tiền mặt giúp dự báo tình hình tiền mặt công ty Bản thuyết minh báo cáo tài phận hợp thành tách rời hệ thống báo cáo tài Thuyết minh báo cáo tài giải trình chi tiết số tiêu tổng hợp phản ánh báo cáo tài khác, đồng thời tuyên Thang Long University Library bố sách kế toán mà doanh nghiệp áp dụng để ghi nhận nghiệp vụ kinh tế phát sinh doanh nghiệp, giúp người đọc báo cáo có thông tin bổ sung cần thiết cho việc đánh giá tình hình tài doanh nghiệp Ngoài ra, thông tin khác bên doanh nghiệp cần quan tâm xem xét thông tin nhân doanh nghiệp Thông tin có ảnh hưởng trực tiếp đến độ xác báo cáo tài chính, tình hình hoạt động doanh nghiệp: trình độ nguồn nhân lực doanh nghiệp có đủ để thực tốt công việc? Các nhà quản trị có khả quản lý, điều hành, định hướng giúp doanh nghiệp vận hành có hiệu hay không? Bên cạnh luồng thông tin từ bên doanh nghiệp, ta cần quan tâm tới thông tin bên vô quan trọng như: thông tin liên quan đến kinh tế, thông tin lãi suất thị trường, thông tin ngành đặc điểm hoạt động doanh nghiệp, thông tin đối thủ cạnh tranh doanh nghiệp,… 1.2.2 Các bước phân tích tài doanh nghiệp Sơ đồ 1.1.Quy trình thực phân tích tình hình tài doanh nghiệp Lập kế hoạch phân tích Xác định mục tiêu, phạm vi thời gian tiến hành phân tích Xác định nội dung phân tích Thực phân tích Hoàn thành công việc phân tích Sưu tầm tài liệu xử lý số liệu Lập báo cáo Tính toán phân tích Tổng hợp kết luận Lựa chọn tài liệu, thông tin cần thu thập Lựa chọn phương tiện phân tích (Nguồn: Giáo trình Phân tích tài doanh nghiệp - Học viện Tài chính) Quy trình thực phân tích tình hình tài doanh nghiệp chia làm ba bước chính: Bƣớc 1: Lên kế hoạch phân tích tài doanh nghiệp Trước tiến hành việc phân tích, ta cần xác định rõ ràng mục tiêu thực công việc này, phân tích tài doanh nghiệp nhằm đạt điều để phương hướng phân tích không sai lệch, tránh tạo kết sai lầm, gây thời gian công sức, tiền bạc Sau xác định mục tiêu, ta giới hạn phạm vi phân tích, lên thời gian biểu để tiến hành việc phân tích cách cụ thể, xác định nội dung phân tích mong muốn Từ đó, lựa chọn danh sách loại tài liệu, thông tin cần thu thập phương tiện cần đến phân tích tài doanh nghiệp Bƣớc 2: Thực phân tích Phân tích hoạt động tài cần sử dụng nguồn thông tin có khả lý giải thuyết minh thực trạng hoạt động tài hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Nguồn thông tin cần có đầy đủ từ thông tin nội nguồn thông tin bên doanh nghiệp, thông tin kế toán, thông tin quản lý, … Trong đó, thông tin kế toán vô quan trọng, chúng phản ánh tập trung báo cáo tài doanh nghiệp Trên thực tế, hoạt động phân tích tài doanh nghiệp phần lớn việc phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Tiếp theo, sau thu thập nguồn thông tin cần thiết, ta cần tiến hành xử lý thông tin Trong giai đoạn này, nhà phân tích sử dụng thông tin góc độ nghiên cứu, ứng dụng phương pháp công cụ khác để phục vụ mục tiêu phân tích khác đặt bước quy trình Người phân tích cần xếp thông tin theo mục tiêu định, tính toán so sánh liệu Sau kết thúc trình tính toán phân tích, ta tổng hợp lại kết nhận đưa kết luận tình hình tài doanh nghiệp: nhận xét, đánh giá, giải thích, xác định nguyên nhân kết đạt nhằm phục vụ cho việc lập báo cáo, đề xuất phương án, định phù hợp Bƣớc 3: Lập báo cáo Kết thúc trình thực việc phân tích tài doanh nghiệp, tổng hợp kết thu được, đưa nhận xét, đánh diễn giải, thuyết minh kết nhận Chỉ điểm mạnh hạn chế tồn doanh nghiệp nhắm đưa giải pháp khắc phục, dự đoán nhu cầu định hoạt động kinh doanh Đối với chủ doanh nghiệp, phân tích tài doanh nghiệp nhằm đưa định quản lý doanh nghiệp, định liên quan tới mục tiêu tăng trưởng, tối đa hóa giá trị doanh nghiệp Đối với nhà đầu tư người cho vay, cần đưa định tài trợ đầu tư Thang Long University Library 1.3 Các phƣơng pháp phân tích tài doanh nghiệp 1.3.1 Phương pháp so sánh Phương pháp so sánh phương pháp nhằm nghiên cứu biến động xác định xu hướng, mức độ biến động tiêu phân tích Mức biến động tuyệt đối kết so sánh trị số tiêu hai kỳ liên tiếp: tế với kỳ kế hoạch, tế với kỳ kinh doanh trước,… Mức biến động tương đối kết so sánh trị số tiêu kỳ với trị số tiêu kỳ gốc, điều chỉnh theo hệ số tiêu có liên quan, mà tiêu liên quan định quy mô tiêu phân tích Điều kiện áp dụng phương pháp so sánh: cần tồn hai đại lượng (chỉ tiêu) Phải đảm bảo tiêu đồng nội dung kinh tế, thống phương pháp tính toán, thời gian đơn vị đo lường Bước đầu để tiến hành so sánh, ta cần xác định gốc so sánh Gốc so sánh phụ thuộc vào mục đích so sánh Gốc so sánh chọn gốc mặt thời gian không gian Kỳ phân tích chọn hiện, kỳ kế hoạch kỳ kinh doanh trước Giá trị so sánh chọn số tuyệt đối, số tương đối số bình quân Nội dung so sánh bao gồm: So sánh số thực tế kỳ phân tích với số thực tế kỳ kinh doanh trước nhằm xác định xu hướng thay đổi tình hình hoạt động tài doanh nghiệp Đánh giá mức độ tăng trưởng hay xuống hoạt động kinh doanh doanh nghiệp So sánh số thực tế kỳ phân tích với kỳ kế hoạch nhằm xác định mức phấn đấu hoàn thành tiêu kế hoạch doanh nghiệp So sánh tiêu doanh nghiệp với số liệu tiêu trung bình ngành, với doanh nghiệp khác (đặc biệt đối thủ cạnh tranh trực tiếp) nhắm đánh giá tình hình tài thực tế xác định vị trí công ty thị trường Các hình thức so sánh So sánh số tuyệt đối để thấy biến động số tuyệt đối tiêu phân tích So sánh số tương đối để thấy tốc độ hay tỷ lệ tăng hay giảm % tiêu phân tích Nghiên cứu tiêu mối quan hệ với tiêu khác, nhằm đánh giá quan hệ kinh tế doanh nghiệp So sánh theo chiều ngang: so sánh tiêu theo thời gian theo không gian khác có tính chất tương đồng Từ đưa nhận xét biến đổi quy mô tiêu So sánh theo chiều dọc: so sánh số tương đối phận với tổng thể, so sánh phận với phận khác thuộc tổng thể để đánh giá cấu, quan hệ tỷ lệ phần tử tổng thể có từ hai phần tử hợp thành trở lên 1.3.2 Phương pháp tỷ số Phương pháp tỷ số phương pháp áp dụng phổ biến phân tích tài doanh nghiệp, dựa ý nghĩa chuẩn mực tỷ lệ đại lượng tài mối quan hệ tài Nguyên tắc thực hiện: yêu cầu xác định ngưỡng định mức để nhận xét, đánh giá tình hình tài doanh nghiệp, dựa sở so sánh tỷ lệ doanh nghiệp với tỷ lệ tham chiếu Đây phương pháp mang tính thực tế cao với điều kiện áp dụng bổ sung ngày hoàn thiện Nguồn thông tin tài kế toán cải tiến cung cấp đầy đủ công khai minh bạch sở hình thành nguồn tham chiếu đáng tin cậy nhằm đánh giá các tỷ lệ doanh nghiệp hay nhóm doanh nghiệp Việc áp dụng công nghệ thông tin doanh nghiệp cho phép lưu trữ tổ hợp liệu thực nhiệm vụ tính toán hàng loạt xác 1.3.3 Phương pháp Dupont Vào năm 1919, Công ty Dupont bắt đầu sử dụng cách tiếp cận đặc biệt phân tích thông số để đánh giá hiệu công ty Phương pháp Dupont kỹ thuật dùng để phân tích khả sinh lời doanh nghiệp nhờ tích hợp nhiều yếu tố báo cáo kết kinh doanh với bảng cân đối kế toán Nói cách khác, phân tích Dupont phân tích thành phần số đo lợi nhuận thành tỷ số cấu thành, cho thấy mối quan hệ tương hỗ tỷ lệ tài Trong phân tích tài chính, nhà phân tích thường dùng phương pháp để phân tích mối liên hệ tiêu tài Thông qua việc tìm hiểu nguyên nhân tăng giảm, mối liên hệ đồng biến,nghịch biến tiêu tiêu thành phần, ta phát nhân tố cụ thể ảnh hưởng tới biến động tiêu cần phân tích theo trình tự định Phương pháp Dupont giúp nhà quản trị có nhìn tổng quan toàn vấn đề doanh nghiệp, từ đưa định đắn Theo phương pháp Dupount, ta khai triển tiêu khả sinh lời thành yếu tố thành phần khác nhau, có ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời để từ đó, đánh giá sâu nhiều khía cạnh xoay quanh thay đổi tiêu Thang Long University Library Xem xét phương pháp phân tích tài Dupont, trước hết xem xét mối quan hệ tương tác tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS – Return on Sales) với hiệu suất sử dụng tổng tài sản (hay gọi vòng quay tổng tài sản): Tỷ suất sinh lời Tài sản = Lợi nhuận sau thuế Tổng Tài sản = Lợi nhuận sau thuế Doanh thu * Doanh thu Tổng tài sản = Tỷ suất sinh lời doanh thu * Hiệu suất sử dụng Tổng tài sản Sau phân tích ta thấy, tỷ suất sinh lời tài sản (ROA – Return on Assets) phụ thuộc vào hai yếu tố Lợi nhuận sau thuế đồng doanh thu (ROS) đồng tài sản tạo đồng doanh thu (Hiệu suất sử dụng tổng tài sản) Phân tích tiêu ROA cho phép xác định đánh giá xác nguồn gốc làm thay đổi lợi nhuận doanh nghiệp Trên sở đó, nhà quản trị đưa giải pháp nhằm tăng tiêu thụ tiết kiệm chi phí Tiếp theo, ta tiến hành xem xét Tỷ lệ sinh lời Vốn chủ sở hữu (ROE – Return on Equity) Chỉ tiêu chịu ảnh hưởng mối quan hệ sau: Tỷ suất sinh lời Vốn chủ sở hữu = = Lợi nhuận sau thuế Doanh thu thuẩn * Lợi nhuận sau thuế Vốn chủ sở hữu Tổng tài sản Doanh thu * Tổng Tài sản Vốn chủ sở hữu = ROS * Hiệu suất sử dụng Tổng tài sản * Trong đó, tỷ số Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu biểu diễn sau: Tổng tài sản / Vốn chủ sở hữu = Tổng tài sản / (Tổng tài sản – Nợ phải trả) Thực rút gọn, chia tử 1 mẫu cho Tổng tài sản, ta có tỷ số : Nợ phải trả = 1-Hệ số nợ tổng tài sản 1Tổng Tài sản Như vậy, ta có quan hệ đồng biến Tỷ suất sinh lời Vốn chủ sở hữu (ROE) Hệ số nợ tổng tài sản Khi hệ số nợ tổng tài sản tăng lên, 1- Hệ số nợ tổng tài sản giảm đi, dẫn đến tăng lên tiêu ROE (giả sử tỷ số khác không đổi) Do vậy, tỷ lệ nợ cao khuyến khích hệ lợi nhuận: Nếu doanh nghiệp có lợi nhuận kỳ lợi nhuận cao , ngược lại, doanh nghiệp thua lỗ thua lỗ nặng nề 1.4 Nội dung phân tích tài doanh nghiệp Do hạn chế báo cáo tài công cụ phân tích nên phân tích tình hình tài doanh nghiệp, số tỷ lệ, tỷ suất số nhận phải so sánh với doanh nghiệp khác ngành so sánh với tiêu trung bình ngành 1.4.1 Phân tích tình hình Tài sản – Nguồn vốn thông qua Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán tài liệu quan trọng việc đánh giá khái quát tình hình kết hoạt động sản xuất kinh doanh, trình độ sử dụng vốn triển vọng kinh tế, tài doanh nghiệp Các tiêu phản ánh hình thái giá trị tiền nên cho phép tổng hợp đánh giá toàn tài sản Bảng cân đối kế toán chia làm hai phần phần Tài sản phần Nguồn vốn Phần Tài sản phản ánh quy mô kết cấu loại tài sản doanh nghiệp Các tiêu phản ánh phần Tài sản xếp theo nội dung kinh tế loại tài sản này, trình bày theo trình tự tính khoản tài sản giảm dần Các tiêu phản ánh phần Nguồn vốn xếp theo nguồn hình thành tài sản doanh nghiệp, trình bày theo trình tự tính cấp thiết phải toán hay nghĩa vụ pháp lý với loại nguồn vốn giảm dần Tổng tài sản luôn Tổng nguồn vốn Thông qua đẳng thức bảng cân đối kế toán, ta xem xét tình hình tài doanh nghiệp sau: Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn Tài sản ngắn hạn + Tài sản dài hạn = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu 1.4.1.1 Tình hình Tài sản Bất kỳ doanh nghiệp muốn tiến hành sản xuất kinh doanh phải có tài sản Tài sản toàn cải vật chất vô hình hữu hình gắn với lợi ích kinh tế tương lai doanh nghiệp, thuộc quyền sở hữu kiểm soát lâu dài doanh nghiệp Tài sản doanh nghiệp biểu nhiều loại hình thái vật chất như: tiền mặt, tiền gửi, nhà xưởng, máy móc, hàng hóa, quyền, sáng chế, loại giấy tờ có giá,… Nhằm đánh giá biến động tài sản hợp lý cấu vốn hoạt động doanh nghiệp, ta tiến hành phân tích cấu biến động tình hình tài sản doanh nghiệp Để phân tích tình hình tài sản doanh nghiệp, ta cần xem xét biến động tổng tài sản loại tài sản thông qua việc so sánh số dư đầu kỳ cuối kỳ theo số tương đối số tuyệt đối; đánh giá đến tác động loại tài sản đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Căn vào đặc điểm luân chuyển tài sản, tài sản doanh nghiệp chia làm hai loại tài sản ngắn hạn tài sản dài hạn Một đồng vốn kinh doanh bỏ ra, việc doanh nghiệp dành để hình thành tài sản ngắn hạn, lại bao 10 Thang Long University Library 2.2.4.3 Nhóm tiêu đánh giá khả cân đối vốn Bảng 2.9.Các tiêu đánh giá khả cân đối vốn Công ty TNHH Vận tải Thiên Minh 2012-2014 Đơn vị tính: Lần Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Chênh lệch 2013/2012 Chênh lệch 2014/2013 Hệ số nợ tài sản 0,37 0,38 0,38 0,01 (0,01) Hệ số nợ vốn chủ sở hữu 0,60 0,62 0,60 0,02 (0,02) 137,82 19,76 21,87 (154,06) 2,11 Khả toán lãi vay (Nguồn: Báo cáo tài chính) Năm 2012, hệ số nợ tài sản công ty 0,37 lần, đồng tài sản có 0,37 đồng tài trợ nguồn vốn vay bên Năm 2013, hệ số tăng lên 0,01 lần so với năm 2012, mức tăng nhỏ Năm 2014, hệ số gần không thay đổi thấy, hệ số nợ tài sản công ty ổn định, nhiều sai khác năm Công ty không sử dụng nhiều nguồn vốn vay bên So với hệ số nợ trung bình ngành dịch vụ du lịch 0,82 lần, hệ số nợ công ty thấp Công ty có khả tự chủ cao, độc lập với chủ nợ, không chịu nhiều ràng buộc sức ép từ khoản nợ vay, tự huy động vốn Tuy nhiên, doanh nghiệp lại phần lợi ích tiết kiệm từ chắn thuế nhờ khoản nợ vay này, tài sản sử dụng tiêu tốn lượng lớn nguồn vốn chủ sở hữu Hệ số nợ vốn chủ sở hữu công ty ổn định, cho thấy cấu nguồn vốn ổn định công ty Công ty có lượng vốn chủ sở hữu lớn khoản nợ phải trả, công ty có khả tự chủ cao Điều tốt, nhiên công ty nên tận dụng nguồn lực tài từ bên Khả toán lãi vay công ty tương đối cao, cho thấy tình hình sử dung vốn hiệu công ty, độ an toàn sử dụng vốn vay cao Công ty sẵn sàng trả lãi toán chi phí lãi vay, mức lợi nhuận có sử dụng vốn vay để đảm bảo trả lãi cho chủ nợ cao, có nghĩa công ty sử dụng tốt vốn vay Đây sở tốt để công ty có nguồn vốn vay tương lai từ chủ nợ Năm 2012, hệ số khả toán lãi vay công ty lớn, lên tới 137,82 lần Năm 2013, hệ số giảm 19,76 lần Điều xảy chi phí lãi vay năm 2012 nhỏ, có 15.777.358 đồng Trong đó, dù lợi nhuận trước thuế lãi vay năm 2013 có tăng lên so với năm 2012 chi phí lãi vay lớn nhiều so với 2012, có giá trị 223.412.119 đồng Năm 2013, công ty phải trả thêm phần chi phí lãi vay từ năm 2012, lượng vốn vay công ty tăng lên Khả 60 Thang Long University Library toán lãi vay công ty năm 2014 tiếp tục tăng lên theo tăng lên lợi nhuận trước thuế lãi vay Tình hình sử dụng vốn vay công ty tốt 2.2.4.4 Nhóm tiêu đánh giá khả sinh lời Bảng 2.10.Các tiêu đánh giá khả sinh lời Công ty TNHH Vận tải Thiên Minh 2012-2014 Đơn vị tính: % Chênh Chênh lệch lệch 2013/2012 2014/2013 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Tỷ suất sinh lời Doanh thu (ROS) 15,59 18,44 21,47 2,85 3,03 Tỷ suất sinh lời Tài sản (ROA) 15,14 15,82 16,33 0,68 0,51 Tỷ suất sinh lời VCSH (ROE) 24,19 25,64 26,15 1,45 1,96 Chỉ tiêu (Nguồn: Báo cáo tài chính) Tỷ suất sinh lời doanh thu (ROS) năm 2012 15,59%, năm 2013 18,44% tăng lên 2,85% so với năm 2012 Năm 2014, hệ số tiếp tục tăng lên, lợi nhuận sau thuế chiếm 21,47% doanh thu công ty, tăng thêm 3,03% so với năm 2013 Có nghĩa vào năm 2014, 100 đồng doanh thu tạo 21,47 đồng lợi nhuận sau thuế So với mức tiêu ROS trung bình ngành 12%, khả sinh lời công ty mức tốt Lợi nhuận sau thuế doanh thu công ty liên tục tăng năm, nhiên mức độ tăng lợi nhuận sau thuế lớn mức độ tăng lên doanh thu Năm 2013, doanh thu tăng lên 16,46% lợi nhuận sau thuế tăng lên 37,76% so với năm 2012 Năm 2014, doanh thu công ty tăng lên 3,78% lợi nhuận sau thuế tăng lên 20,81% so với năm 2013 Điều bước đầu cho thấy việc quản lý tốt chi phí công ty, đặc biệt giá vốn hàng bán – chiếm tỷ trọng lớn tổng doanh thu Tình hình doanh thu công ty giai đoạn tốt việc mở rộng hoạt động kinh doanh, khai thác thêm thị trường Tỷ suất sinh lời tổng tài sản (ROA) phản ánh giá trị lợi nhuận mà công ty thu từ việc đầu tư cho tài sản Tỷ suất sinh lời tổng tài sản công ty năm 2012 15,14% Năm 2013, tiêu tăng thêm 0,68% so với năm 2012 đạt mức 15,82% Năm 2014, tỷ suất sinh lời tổng tài sản công ty tiếp tục tăng lên, có giá trị 16,33%, tăng lên 0,51% so với năm 2013 Cứ 100 đồng tài sản đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại cho công ty 16,33 đồng lợi nhuận sau thuế Mức tỷ suất sinh lời tổng tài sản trung bình ngành 7%, thông qua so sánh, ta thấy khả sinh lời tổng tài sản công ty tốt, sức sinh lời khoản mục đầu tư vào tài sản cao Tài sản công ty có hiệu kinh tế cao Nguyên 61 nhân khiến cho ROA tăng lên giá trị tổng tài sản lợi nhuận sau thuế công ty tăng lên, mức tăng lợi nhuận sau thuế cao mức độ tăng tài sản Năm 2013 so với năm 2012, tổng tài sản tăng 31,87%, lợi nhuận sau thuế tăng 37,76% Năm 2014, tổng tài sản tăng 17,04% lợi nhuận sau thuế công ty tăng 20,81% so với năm 2013 Tuy tỷ suất sinh lời tổng tài sản công ty mức tốt mức độ tăng lên chưa lớn, công ty chưa khai thác hết hiệu tài sản Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) phản ánh hiệu sử dụng vốn công ty Năm 2012, tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu công ty 24,19% Năm 2013, tiêu tăng thêm 1,45% so với năm 2012 Năm 2014, tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu công ty 26,15%, tiếp tục tăng lên 1,96% so với năm 2013 Cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu bỏ ra, công ty thu lại 26,15 đồng lợi nhuận sau thuế Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu trung bình ngành 12%, sau so sánh, thấy hấp dẫn công ty nhà đầu tư, chủ sở hữu công ty lợi so với cổ đông ngành Công ty sử dụng nguồn vốn có hiệu Bảng 2.11 Phân tích tiêu Tỷ suất sinh lời tài sản theo Phương pháp Dupont Đơn vị tính: % Chỉ tiêu Tỷ suất sinh lời doanh thu (1) Vòng quay tổng tài sản (2) Chênh Chênh lệch lệch 2013/2012 2014/2013 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 15,59 18,44 21,47 2,85 3,03 0,97 0,86 0,76 (0,11) (0,10) 15,14 15,82 16,33 0,68 0,51 Tỷ suất sinh lời tổng tài sản = (1) * (2) (Nguồn: Báo cáo tài chính) Theo phương pháp phân tích Dupont, ta thấy tiêu tỷ suất sinh lời tài sản có mối quan hệ tỷ lệ thuận với tiêu tỷ suất sinh lời doanh thu hệ số vòng quay tổng tài sản Hệ số vòng quay tổng tài sản công ty TNHH Vân tải Thiên Minh liên tục giảm xuống giai đoạn này, nhiên mức độ giảm xuống hệ số vòng quay tổng tài sản nhỏ mức độ tăng lên tỷ suất sinh lời doanh thu công ty Nhờ mà tỷ suất sinh lời tổng tài sản công ty tăng lên Như vậy, dù hiệu sử dụng tài sản công ty chưa tốt, nhờ có tình hình doanh thu tốt 62 Thang Long University Library sách quản lý chi phí chặt chẽ, công ty cải thiện khả sinh lời tài sản Việc số ROA tăng lên tác động tích cực từ hoạt động kinh doanh công tác quản lý chi phí hiệu công ty Tuy nhiên, để phát triển bền vững, công ty cần cải thiện, nâng cao hiệu sử dụng tài sản Bảng 2.12 Phân tích tiêu Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu theo Phương pháp Dupont Đơn vị tính: % Chênh lệch 2013/2012 Chênh lệch 2014/2013 21,47 2,85 3,03 0,86 0,76 (0,11) (0,10) 1,60 1,62 1,60 0,02 (0,02) 24,19 25,64 26,15 1,45 1,96 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 15,59 18,44 Vòng quay tổng tài sản (2) 0,97 Đòn bẩy tài (3) Chỉ tiêu Tỷ suất sinh lời doanh thu (1) Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu = (1) * (2) * (3) (Nguồn: Báo cáo tài chính) Theo phương pháp phân tích Dupont, ta có: ROE = Lợi nhuận sau thuế Vốn chủ sở hữu = Lợi nhuận sau thuế Doanh thu * Doanh thu Tổng tài sản * Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu hay ROE = ROS * Vòng quay tổng tài sản * Đòn bẩy tài Từ đó, ta lý giải cách rõ ràng nguyên nhân biến động tiêu tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu Chỉ tiêu ROE có mối quan hệ đồng biến với tiêu ROS, vòng quay tổng tài sản hệ số đòn bẩy tài Ở đây, cấu vốn công ty TNHH MTV Vận tải Thiên Minh ổn định nên hệ số đòn bẩy tài biến động lớn, gây tác động nhỏ lên thay đổi tiêu ROE Như vậy, biến động tiêu chủ yếu tác động tiêu ROS hệ số vòng quay tổng tài sản Tương tự biến động liên quan đến tiêu ROA, tiêu ROE tăng lên mức độ tăng tiêu sinh lời doanh thu công ty lớn mức độ giảm xuống vòng quay tổng tài sản Công ty có tình hình kinh doanh tốt dẫn đến tác động tích cực lên khả sinh lời, nhiên việc sử dụng tài sản chưa hiệu việc chưa khai thác hết nguồn lực từ đòn bẩy tài vấn đề công ty cần xem xét 63 2.3 Đánh giá tình hình tài Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vận tải Thiên Minh giai đoạn 2012-2014 2.3.1 Những kết đạt Về tình hình tài sản: Quy mô tổng tài sản ngày mở rộng, sở để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nâng cao lực cạnh tranh công ty Tỷ trọng khoản phải thu ngắn hạn giảm cho thấy công tác quản lý khoản phải thu chặt chẽ có hiệu Hàng tồn kho trì hợp lý, không dự trữ dư thừa, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng công ty Về tình hình nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu công ty có xu hướng tăng lên nhờ bổ sung thường xuyên khoản lợi nhuận chưa chia, quỹ dự phòng tăng lên cho thấy công ty hoạt động ổn định Về kết hoạt động kinh doanh: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ tăng liên tiếp giai đoạn Lợi nhuận sau thuế dương có xu hướng tăng lên Chính sách quản lý giá vốn hàng bán chặt chẽ, đem lại hiệu tốt giúp công ty tăng lợi nhuận Về tình hình quản lý dòng tiền: Dòng tiền thu từ hoạt động kinh doanh hoạt động tài dương cho thấy công ty tạo tiền Các khoản tiền tương đương tiền cuối năm dương tăng lên qua năm, công ty thu hồi số khoản phải thu, làm cho lượng tiền dư cuối kỳ tăng lên Đây dấu hiệu tốt cho thấy công ty dần có phương án giải khoản phải thu có xu hướng tăng thêm lượng tiền gửi ngân hàng, phục vụ cho nghĩa vụ toán khoản nợ vay đến hạn Chính sách quản lý vốn: Năm 2012, công ty thực sách quản lý vốn theo trường phái thận trọng, sử dụng nguồn nợ vay ngắn hạn tài trợ cho tài sản ngắn hạn, nguồn nợ vay dài hạn tài trợ cho tài sản dài hạn, giúp công ty đảm bảo an toàn toán khoản nợ đến hạn Như vậy, nhìn chung tình hình tài Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vận tải Thiên Minh tốt, hoạt động kinh doanh công ty có hiệu quả, đem lại lợi nhuận cao ổn định 2.3.2 Những hạn chế tồn Tiền khoản tương đương tiền chiếm tỷ trọng nhỏ tổng tài sản công ty, gây ảnh hưởng xấu đến khả toán ngắn hạn dẫn tới rủi ro toán Các tiêu đánh giá khả toán thấp, mức nhỏ so với mức tiêu khả toán trung bình ngành, cho thấy khả toán yếu công ty 64 Thang Long University Library Các khoản đầu tư tài dài hạn: Tỷ trọng khoản đầu tư tài dài hạn tăng, công ty tập trung đầu tư cho công ty bên ngoài, gây xao lãng việc đầu tư cho tài sản cố định trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất công ty Mặt khác, dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm, cho thấy khoản lãi lợi tức thu từ công ty không cao tiền vốn góp đầu tư liên tục tăng lên với tỷ trọng lớn tổng tài sản Các khoản phải thu ngắn hạn công ty giảm chiếm tỷ trọng lớn, cho thấy công ty bị chiếm dụng vốn Việc quản lý khoản phải thu không hiệu khiến công ty mắc phải vấn đề khả toán Lượng tiền dự trữ phục vụ toán khoản phải thu lớn khiến công ty gặp khó khăn việc thực nghĩa vụ trả nợ Doanh thu công ty tăng lên qua năm, nhiên mức độ tăng không lớn, doanh thu đạt chưa cao Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ năm 2014 công ty tăng lên 3,78% so với năm 2013 Nếu so sánh với tốc độ tăng lên khoản chi phí hoạt động công ty, công ty biện pháp gia tăng thu nhập, tương lai doanh thu công ty giảm xuống Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp liên tục gia tăng qua năm, chiếm tỷ trọng không nhỏ tổng doanh thu công ty Tuy lợi nhuận công ty tăng lên giai đoạn này, việc quản lý không tốt khoản chi phí hoạt động gây ảnh hưởng xấu đến tình hình hoạt động lâu dài công ty, khiến cho mức độ tăng lợi nhuận không cao Hiệu sử dụng tài sản: Công ty khai thác sử dụng tài sản chưa có hiệu Hiện tại, công ty tập trung vào đầu tư vào tài sản dài hạn, nhiên, tiêu đánh giá hiệu sử dụng tài sản mức thấp Việc sử dụng tài sản hiệu làm giảm khả sinh lời công ty dài hạn 2.3.3 Nguyên nhân gây hạn chế 2.3.3.1 Nguyên nhân chủ quan Năng lực quản lý tài công ty hạn chế Công tác quản lý tiền khoản tương đương tiền chưa tốt Lượng tiền doanh nghiệp dự trữ nhằm phục vụ nghĩa vụ toán khoản nợ vay ngắn hạn nhỏ, dẫn đến khả toán công ty Khả quản lý tiền, tính toán mức dự trữ tiền tối ưu công ty chưa tốt, điều làm giảm uy tín tài công ty, khả toán không đảm bảo, công ty dễ dàng bỏ qua hội hưởng lợi chiết khấu toán, chiết khấu thương mại hay hội sinh lời khác Việc quản lý khoản đầu tư tài dài hạn công ty TNHH MTV Vận tải Thiên Minh chưa hiệu Nguồn vốn góp công ty đầu tư vào công ty bên 65 công ty tiếp tục tăng, lợi nhuận thu kém, có xu hướng giảm Công ty chưa thực tốt công tác phân tích, lựa chọn dự án đầu tư để hạn chế đầu tư vào dự án có khả sinh lời thấp, công ty cần cải thiện kỹ thuật đầu tư vốn Công ty chưa có sách thu hồi nợ rõ ràng, khả quản lý khoản phải thu chưa tốt khiến cho khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao tổng tài sản công ty Việc thu hồi nợ chậm trễ khiến công ty bị chiếm dụng lượng vốn lớn, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh doanh công ty Trình độ quản lý – Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao Trình độ nhà quản trị chưa đủ để bao quát hết toàn hoạt động công ty Công tác phân tích lập dự án kém, dự án đầu tư lựa chọn có khả sinh lời chưa cao Tuy cán bộ, nhân viên công ty có trình độ cử nhân đại học trở lên, đội ngũ nhân lực trẻ, kinh nghiệm không nhiều, nhiều thiếu sót trình công tác, quản lý Công tác Marketing chưa hiệu Công ty tập trung khai thác thị trường khách du lịch nước Việt Nam mà chưa trọng quảng bá thương hiệu nước, làm lượng du khách lớn có tiềm sử dụng dịch vụ công ty Nếu công ty khai thác tốt thị trường nước, với tiềm lực mình, công ty có đủ khả để thu hút thêm nhiều khách hàng, thúc đẩy doanh thu công ty tăng lên 2.3.3.2 Nguyên nhân khách quan Môi trƣờng kinh doanh: Môi trường kinh tế môi trường pháp lý Việt Nam từ năm 2012-2014 chưa ổn định Môi trường kinh tế nhiều biến động Việc ban hành sách Nhà nước nhiều bất cập, có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhiều lĩnh vực, ngành nghề Thị trƣờng đầu đầu vào: Việc thu hút khách hàng bên công ty chưa triển khai mạnh, phần lớn dịch vụ công ty cung cấp cho công ty có liên quan, trực thuộc Tập đoàn Thiên Minh Tính cạnh tranh: Ngành du lịch dịch vụ ngành nghề sôi động nhất, có tính cạnh tranh cao Bên cạnh việc hội nhập kinh tế khiến cho doanh nghiệp vừa phải cạnh tranh với doanh nghiệp nước, vừa phải cạnh tranh với đối thủ mạnh trường quốc tế 66 Thang Long University Library CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI THIÊN MINH 3.1 Định hƣớng phát triển Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Vận tải Thiên Minh Bắt đầu từ năm 2013, với dấu hiệu phục hồi cải thiện kinh tế phát triển ổn định công ty cho thấy nhiều tín hiệu lạc quan hoạt động kinh doanh tới Trước thuận lợi khó khăn tồn công ty mà nhà quản lý đặt định hướng phát triển công ty tương lai để tiếp tục phát huy điểm mạnh sẵn có không ngừng phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh Công ty TNHH MTV Vận tải Thiên Minh thống mục tiêu hướng tới cung cấp “dịch vụ khách hàng tốt nhất”, tiếp tục đạt vị trí top đầu ngành du lịch thị trường Đông Nam Á Đồng thời thực kế hoạch mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, tiến sâu vào thị trường Châu Âu Công ty tiếp tục tích cực tìm kiếm đối tác khu vực, xác định phát triển trọng tâm thị trường Đông Nam Á Duy trì liên kết với chi nhánh, hợp tác với tổ chức nước nhằm trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, cách thức quản lý tổ chức hiệu không ngừng tìm kiếm khách hàng tiềm Xây dựng bền vững văn hóa doanh nghiệp – giá trị vô hình có vai trò tảng vô quan trọng giúp công ty trì tồn cạnh tranh điều kiện toàn cầu hóa kinh tế Luôn trì môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, dành hội cho người trẻ tuổi động, quan tâm gắn kết thành viên công ty, coi họ tài sản quý giá nhất, thứ vũ khí cạnh tranh sắc bén Liên tục cập nhật đào tạo kiến thức, kỹ mới, bắt kịp xu hướng thị trường 3.2 Đề xuất số giải pháp nhằm cải thiện hạn chế Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải Thiên Minh 3.2.1 Giải pháp nâng cao lực quản lý tài doanh nghiệp 3.2.1.1 Quản lý tiền khoản tương đương tiền Do công tác quản lý tiền khoản tương đương tiền công ty chưa hiệu chưa quan tâm mức, dẫn tới nhiều hạn chế khả toán công ty, công ty cần xem xét tiến hành khắc phục hạn chế Để xác định lượng tiền dự trữ tối ưu, công ty áp dụng số mô hình xác định mức dự trữ tiền sau đây: Mô hình xác định mức dự trữ tiền tối ƣu MÔ HÌNH BAUMOL 67 Giả định nhu cầu tiền doanh nghiệp ổn định, dự trữ tiền cho mục đích an toàn Ta có công thức xác định mức dự trữ tiền tối ưu sau: T C* = √ Trong C* : mức dự trữ tiền tối ưu T : tổng mức tiền mặt năm F: chi phí giao dịch lần bán chứng khoán khả thị K: tỷ lệ chi phí hội (%) Thời gian dự trữ tiền tối ưu = Mức dự trữ tiền tối ưu / Số tiền sử dụng ngày MÔ HÌNH MILLER-ORR Mô hình áp dụng cho doanh nghiệp có nhu cầu tiền không ổn định doanh nghiệp không dự đoán xác khoản thực thu thực chi ngân sách Công thức xác định mức dự trữ tiền tối ưu: +L C* = Trong C*: mức dự trữ tiền tối ưu F: chi phí giao dịch lần bán chứng khoán khả thị V: phương sai luồng tiền hàng ngày (độ phân tán) K: lãi suất / ngày L: mức dự trữ tiền tối thiểu 3.2.1.2 Quản lý khoản phải thu Công ty cần có sách quản lý thu – chi tiền hợp lý: tiến hành đàm phán với khách hàng nhà cung cấp để có thời gian thu hồi nợ nhanh nhất, thời gian trả nợ người bán muộn Thực sách thắt chặt khoản phải thu, đặc biệt khoản phải thu khác Vì khoản phải thu khác công ty có liên quan (công ty công ty trực thuộc Tập đoàn Thiên Minh), khoản phải thu khoản phải thu chưa xác định thời hạn, công ty sách chặt chẽ hơn, công ty bị chiếm dụng vốn thời gian dài Để quản lý khoản phải thu khách hàng, công ty cần phương pháp để cân nhắc lợi ích rủi ro chấp nhận bán chịu Nếu khoản phải thu cho NPV lớn 0, giá trị dương, có nghĩa công ty thu lợi bán chịu, công ty định bán chịu trường hợp 68 Thang Long University Library Mô hình tảng: NPV = – CF0 CFt: dòng tiền sau thuế giai đoạn K: tỷ lệ thu nhập theo yêu cầu Cfo: Giá trị doanh nghiệp đầu tư vào khoản phải thu Cfo = VC * S * (ACP/365 ngày) CFt = [ S*(1-VC) – S*BD – CD] * (1-t ) VC: Chi phí biến đổi tính theo tỷ lệ % dòng tiền vào S/365: Dòng tiền vào dự kiến ngày ACP: Thời gian quay vòng khoản phải thu BD: Tỷ lệ nợ xấu doanh thu CD: Dòng tiền gia tăng thêm phận tín dụng (lương trả cho nhân viên tín dụng,…) T: thuế suất thuế doanh nghiệp 3.2.1.3 Lựa chọn dự án đầu tư Do hoạt động đầu tư công ty chưa hiệu quả, tiền đầu tư cho dự án công ty tăng lợi nhuận thu thấp, vậy, trước định đầu tư, công ty cần phân tích kỹ tính khả thi khả sinh lời dự án Bƣớc 1: Xác định dòng tiền dự án Chi phí đầu tư ban đầu (Cfo) chi phí công ty cần bỏ để thực dự án, bao gồm: chi phí đầu tư cho tài sản cố định, vốn lưu động ròng yêu cầu tăng thêm, chi phí hội chi phí liên quan (vận chuyển, lắp đặt) Dòng tiền từ hoạt động (CFAT) dòng tiền phát sinh tài sản dự án sử dụng CFAT = EAT + dep = (Cfin – Cfout) *(1-t) + dep *t Bƣớc 2: Quyết định đầu tƣ Để định có thực đầu tư hay không, công ty cân nhắc số tiêu sau: Thời gian hoàn vốn (PP – Payback Period): khoảng thời gian doanh nghiệp thu hồi toàn vốn đầu tư cho dự án, tức khoản thời gian thu hồi vốn Ta sử dụng tiêu để lập kế hoạch chi trả khoản nợ vay C o- ∑m t 1C t PP = m + C m1 69 Trong đó: M số năm chẵn hoàn vốn CFt dòng tiền năm thứ t Công ty định đầu tư PP ≤ Thời gian hoàn vốn yêu cầu Giá trị ròng (NPV – Net present Value): xác định cách chiết khấu dòng tiền thời điểm theo tỷ lệ chiết khấu k, sau trừ chi phí đầu tư ban đầu Cfo NPV gọi quy mô lãi, lỗ dự án, cho thấy hiệu kinh tế Công ty định đầu tư NPV dương C t n NPV = ∑t - CFo k t Tỷ suất sinh lời (PI – Profitability Index): xác định chiết khấu dòng tiền năm theo tỷ suất chiết khấu k sau chia cho chi phí đầu tư ban đầu Cfo PI cho biết, đồng chi phí công ty bỏ thu đồng tiền vào Vì vậy, PI lớn 1, cho thấy đầu tư có lãi Ngược lại PI nhỏ không nên đầu tư ∑nt PI = C t k t C o = NPVC C o o Tỷ suất nội hoàn (IRR- Internal Rate of Return) tỷ lệ chiết khấu mà làm cho NPV dự án Chỉ tiêu cho biết tỷ suất sinh lời trung bình năm mà doanh nghiệp đạt định đầu tư vào dự án Công ty định đầu tư IRR lớn k (tỷ suất chiết khấu yêu cầu) Như vậy, trước định đầu tư, công ty nên xác định tiêu để đưa định xác, giảm thiểu rủi ro đầu tư thua lỗ, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh tình hình tài công ty 3.2.1.4 Nâng cao hiệu quản lý chi phí Hiện khoản chi phí hoạt động bao gồm: chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí bán hàng có xu hướng tăng lên trình mở rộng sản xuất kinh doanh công ty Để quản lý tốt khoản chi phí công ty, trước hết ta cần phải xác định mức chi phí tiêu hao (bao gồm chi phí cố định chi phí biến đổi), sau tiến hành hoạch định chi phí Mọi chi phí phát sinh trình hoạt động công ty phải theo dõi thường xuyên để có điều chỉnh thích hợp Thuê phương tiện vận chuyển khách hàng thay đầu tư nhiều tài sản cố định có giá trị lớn Sử dụng hiệu quản lý chặt chẽ khoản chi Áp dụng công nghệ thông tin phương thức liên lạc nhanh để giảm chi phí giấy 70 Thang Long University Library tờ chi phí lại Cắt giảm thủ tục, quy trình hành không cần thiết để giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, bước quy trình hoạt động cung cấp dịch vụ phải chuẩn hóa xếp hợp lý Xây dựng văn hóa ý thức tiết kiệm nội công ty 3.2.2 Xúc tiến hoạt động Marketing Đẩy mạnh hoạt động marketing nước, đưa thương hiệu công ty đến với nhiều đối tượng khách hàng thông qua kênh truyền thông đại chúng như: báo đài, truyền hình, trang báo mạng, trang mạng xã hội, … Đưa trang website công ty chế độ song ngữ: Anh – Việt để khách hàng nước tiếp xúc dễ dàng Đưa chương trình khuyến mại đặc biệt giảm giá tour du lịch nước, tài trợ cho chương trình xã hội có liên quan chương trình khám phá vẻ đẹp Việt Nam, du lịch văn hóa vùng miền,… Tăng cường hợp tác doanh nghiệp nước ngành, giao lưu tiếp xúc nhiều người dân địa địa phương nước để có thêm nhiều thông tin thực tế liên quan đến hoạt động kinh doanh công ty vùng miền khác 3.2.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Do trình độ nguồn nhân lực công ty chưa cao, khuyết thiếu kinh nghiệm công tác, công ty cần trì công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nhân viên công ty Chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực hướng tới mục tiêu trang bị, cập nhật đầy đủ kiến thức, kỹ cần thiết cho công việc, đảm bảo gắn kết nhiệt tình lâu dài, ổn định Đối với đào tạo chuyên môn với nhân viên có, công ty trọng đào tạo chỗ, kết hợp với sách trao đổi nhân viên đến chi nhánh nước Tổng công ty để tiếp tục phát triển Đối với nhân viên tuyển dụng mới, công ty tăng cường nhân có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm giúp đỡ nhân viên Hiện công ty sở hữu nguồn lực vô giá trị đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt tình, động, chuyên nghiệp,dày dạn kinh nghiệm sẵn sàng tiếp thu kiến thức công nghệ mới, việc trì, gìn giữ thứ vũ cạnh tranh nhiệm vụ hàng đầu cần trọng Ngoài ra, công ty tiến hành đào tạo thêm tuyển thêm nhân viên có trình độ chuyên môn lĩnh vực công ty yếu 71 3.3 Kiến nghị Việc tình hình kinh tế vĩ mô bất ổn khiến cho hoạt động kinh doanh công ty TNHH MTV Vận tải Thiên Minh doanh nghiệp khác gặp phải nhiều khó khăn Tình hình lạm phát khiến cho giá vốn đầu vào công ty tăng cao, giá xăng lên xuống thất thường gây ảnh hưởng đến công tác quản lý chi phí công ty công ty công ty dịch vụ vận tải du lịch, chuyên cung cấp phương tiện di chuyển cho khách du lịch nên xăng hàng hóa đầu vào quan trọng công ty,… Việc mở cửa, tăng cường giao lưu với nước giới, tiến hành toàn cầu hóa kinh tế đem lại cho doanh nghiệp nhiều hội tìm kiếm thị trường mới, song gặp phải nhiều khó khăn phải cạnh tranh với doanh nghiệp lớn nước ngoài, đặc biệt công ty toàn cầu, đa quốc gia Chính bất ổn nêu trên, công ty nên có kiến nghị quan Nhà nước, thực chức bình ổn kinh tế mình, có hình thức trợ giúp doanh nghiệp nước phát triển Việc ban hành dự thảo luật có liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp cần đưa họp bàn công khai nhận góp ý từ doanh nghiệp Chỉ có môi trường kinh doanh ổn định, doanh nghiệp yên tâm phát triển, tạo giá trị thặng dư cho xã hội 72 Thang Long University Library KẾT LUẬN Phân tích tài doanh nghiệp công tác vô quan trọng việc nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp quản lý tài chính, nhằm mục tiêu đánh giá thực trạng công ty, tìm hạn chế tồn Từ đó, đưa biện pháp thích hợp, điều chỉnh yếu tố tài theo mục tiêu, định hướng phát triển riêng doanh nghiệp Qua việc phân tích tình hình tài Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Vận tải Thiên Minh, thấy dù tình hình tài sản nguồn vốn nhiều biến động, tiêu toán mức an toàn tồn nhiều điểm hạn chế hoạt động kinh doanh tình hình tài công ty Nhờ việc phân tích tài mà ta nhận định xác hạn chế này, rõ điểm mạnh điểm cần khắc phục, tạo sở để đưa giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, giúp công ty trì hoạt động ổn định, ngày phát triển, giảm thiểu rủi ro không tốt tương lai Trong trình hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, nhiều hạn chế kiến thức, thông tin thu thập kinh nghiệm thực tế thân, phân tích đánh giá nêu khóa luận nhiều thiếu sót chưa sát thực Em mong nhận đóng góp, bổ sung từ thầy cô để viết hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo giảng dạy trường Đại học Thăng Long truyền thụ cho em kiến thức quý giá quãng thời gian học tập trường em Đặc biệt, em xin cảm ơn hướng dẫn tận tình Cô Nguyễn Thị Tuyết suốt trình thực hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2015 Sinh viên thực Lƣu Thu Hồng 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Trọng Cơ (2010), Giáo trình Phân tích tài doanh nghiệp, Học viện Tài Bộ Tài (2012), Báo cáo tài chứng từ sổ kế toán – Sơ đồ kế toán, Nhà xuất Lao động Lưu Thị Hương (2010), Giáo trình Tài doanh nghiệp, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Giáo trình Tài doanh nghiệp (2004), Đại học Kinh tế Quốc dân Nguyễn Hải Sản (2005), Quản trị Tài doanh nghiệp đại, Nhà xuất Tài Báo cáo tài Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vận tải Thiên Minh giai đoạn 2012 – 2014 Thang Long University Library
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI THIÊN MINH, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI THIÊN MINH, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI THIÊN MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay