GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚC VIỆT

96 43 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2016, 22:06

CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Cơ sở lý luận chung chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.1.1 Chi phí sản xuất 1.1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất Quá trình sản xuất trình kết hợp ba yếu tố là: Tƣ liệu lao động, đối tƣợng lao động sức lao động để tạo nguồn lực dƣới dạng sản phẩm lao vụ, dịch vụ Sự yếu tố để đổi lấy kết thu nhằm thỏa mãn mục tiêu hoạt động chất chi phí Nhƣ vậy, chi phí sản xuất doanh nghiệp biểu tiền toàn hao phí lao động sống lao động vật hóa cần thiết khác mà doanh nghiệp trình hoạt động sản xuất kinh doanh tính cho kỳ cụ thể (tháng, quý, năm) Nhƣ vậy, để quản lý chi phí cách có hiệu phải nắm vững đƣợc chất chi phí Các loại chi phí phát sinh doanh nghiệp bao gồm hai loại: chi phí bỏ để tạo nên giá trị sử dụng nhƣ thực giá trị sử dụng hai loại chi phí không liên quan đến việc tạo giá trị sử dụng Mặt khác, xem xét chất chi phí doanh nghiệp cần xác định rõ:  Chi phí doanh nghiệp phải đƣợc đo lƣờng tính toán tiền khoảng thời gian định  Độ lớn chi phí phụ thuộc vào hai yếu tố chủ yếu: khối lƣợng yếu tố sản xuất tiêu hao kì giá đơn vị yếu tố sản xuất hao phí Xét thực chất chi phí sản xuất kinh doanh chuyển dịch vốn doanh nghiệp vào đối tƣợng tính giá định Xuất phát từ mục đích nguyên tắc kinh doanh kinh tế thị trƣờng sản phẩm đƣợc tạo đƣợc doanh nghiệp quan tâm đến hiệu mang lại Vì để quản lý hiệu kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh mình, doanh nghiệp cần biết số chi phí chi cho loại hoạt động, cho loại sản phẩm, dịch vụ bao nhiêu, tỷ trọng loại chi phí, khả hạ thấp loại chi phí nhƣ 1.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất Phân loại chi phí sản xuất việc xếp chi phí sản xuất vào loại, nhóm khác theo đặc trƣng định Tùy thuộc vào mục đích, yêu cầu công tác quản lý, hạch toán, kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh cần đƣợc phân loại theo tiêu thức phù hợp  Phân loại chi phí theo yếu tố (nội dung kinh tế) Theo cách phân loại này, vào tính chất kinh tế, nội dung kinh tế chi phí sản xuất khác để chia thành yếu tố chi phí Mỗi yếu tố chi phí bao gồm chi phí có nội dung kinh tế Theo cách phân loại chi phí đƣợc chia thành yếu tố sau:  Chi phí nguyên vật liệu bao gồm: chi phí nguyên vật liệu chính, chi phí nguyên vật liệu phụ, chi phí nhiên liệu, chi phí phụ tùng thay chi phí nguyên vật liệu khác sử dụng vào sản xuất kinh doanh kỳ  Chi phí nhân công: yếu tố chi phí nhân công khoản chi phí tiền lƣơng phải trả cho ngƣời lao động, khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn theo tiền lƣơng  Chi phí khấu hao: yếu tố chi phí bao gồm khấu hao tất TSCĐ dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ doanh nghiệp  Chi phí dịch vụ mua ngoài: số tiền phải trả cho dịch vụ mua phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp (nhƣ điện, nƣớc,…)  Chi phí khác tiền: khoản chi phí tiền phát sinh trình sản xuất kinh doanh yếu tố chi phí nói  Phân loại theo khoản mục chi phí giá thành sản phẩm Cách phân loại dựa vào công dụng chi phí mức phân bổ chi phí cho đối tƣợng Theo cách phân loại này, chi phí sản xuất đƣợc chia thành loại nhƣ sau:  Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: phản ánh toàn chi phí nguyên vật liệu chính, phụ, nhiên liệu… tham gia trực tiếp vào trình sản xuất, chế tạo sản phẩm hay thực lao vụ, dịch vụ  Chi phí nhân công trực tiếp: gồm tiền lƣơng, phụ cấp lƣơng khoản trích cho quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo tỷ lệ với tiền lƣơng phát sinh  Chi phí sản xuất chung: chi phí phát sinh phạm vi phân xƣởng sản xuất (trừ chi phí nguyên vật liệu nhân công trực tiếp) Chi phí sản xuất doanh nghiệp đƣợc xác định bao gồm:  Chi phí bán hàng: bao gồm toàn chi phí phát sinh liên quan đến tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, lao vụ  Chi phí quản lý doanh nghiệp: bao gồm chi phí phát sinh liên quan đến quản trị kinh doanh quản lý hành doanh nghiệp  Phân loại chi phí theo mối quan hệ chi phí mức độ hoạt động Thang Long University Library Theo cách phân loại này, chi phí sản xuất đƣợc chia thành:  Chi phí khả biến: chi phí thay đổi tổng số tỷ lệ thuận với thay đổi mức độ hoạt động doanh nghiệp Mức độ hoạt động số lƣợng sản phẩm sản xuất, số lƣợng sản phẩm tiêu thụ, số máy hoạt động, Trong doanh nghiệp sản xuất, biến phí phổ biến nhƣ: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp…  Chi phí bất biến: chi phí mà tổng số không thay đổi có thay đổi mức độ hoạt động đơn vị nhƣ chi phí khấu hao tài sản cố định theo phƣơng pháp bình quân, chi phí thuê cửa hàng, chi phí điện chiếu sáng…  Chi phí hỗn hợp: chi phí mà thân gồm tất yếu tố định phí biến phí Để phục vụ cho việc lập kế hoạch, kiểm soát nhà quản trị cần sử dụng phƣơng pháp thích hợp để tách chi phí hỗn hợp thành biến phí định phí Việc phân loại theo phƣơng pháp có ý nghĩa quan trọng việc thiết kế, xây dựng mô hình chi phí mối quan hệ chi phí, khối lƣợng lợi nhuận, xác định điểm hòa vốn nhƣ đƣa định kinh doanh quan trọng, xác định đắn phƣơng hƣớng để nâng cao hiệu chi phí  Ngoài số cách phân loại khác nhƣ phân loại theo mối quan hệ với quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm trình kinh doanh, phân loại theo khả quy nạp chi phí vào đối tƣợng kế toán chi phí, phân loại theo mối quan hệ chi phí khoản mục báo cáo tài Mỗi cách phân loại chi phí có vai trò riêng Tùy thuộc vào đặc điểm sản xuất kinh doanh trình độ quản lý mình, doanh nghiệp chọn cho cách phân loại chi phí thích hợp 1.1.2 Giá thành sản phẩm 1.1.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm biểu tiền toàn khoản hao phí lao động sống, lao động vật hóa chi phí khác đƣợc dùng để sản xuất hoàn thành khối lƣợng sản phẩm, lao vụ, dịch vụ định 1.1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm  Phân loại giá thành sản phẩm theo sở số liệu thời điểm tính giá thành Theo cách phân loại này, giá thành sản phẩm đƣợc chia thành loại sau:  Giá thành định mức: giá thành sản phẩm đƣợc tính sở định mức chi phí hành tính cho đơn vị sản phẩm Định mức chi phí đƣợc xác định sở định mức kinh tế - kỹ thuật doanh nghiệp thời kỳ Giá thành sản phẩm định mức đƣợc xác định trƣớc bắt đầu trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp  Giá thành sản phẩm kế hoạch: giá thành sản phẩm đƣợc tính toán sở chi phí kế hoạch số lƣợng sản phẩm sản xuất kế hoạch Giá thành kế hoạch đƣợc tính toán trƣớc bắt đầu trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thời kỳ Giá thành sản phẩm kế hoạch mục tiêu phấn đấu kỳ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đồng thời để so sánh, phân tích, đánh giá tình hình thực kế hoạch  Giá thành sản phẩm thực tế: giá thành sản phẩm đƣợc tính toán xác định sở số liệu chi phí sản xuất thực tế phát sinh tập hợp đƣợc kỳ nhƣ số lƣợng sản phẩm thực tế sản xuất tiêu thụ kỳ Giá thành thực tế tính toán đƣợc kết thúc trình sản xuất, chế tạo sản phẩm đƣợc tính toán cho tiêu tổng giá thành giá thành đơn vị Phân loại theo phạm vi tập hợp chi phí Theo cách phân loại này, giá thành đƣợc phân loại thành hai loại sau:  Giá thành sản xuất sản phẩm: giá thành bao gồm chi phí liên quan đến trình sản xuất chế tạo sản phẩm nhƣ: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung tính cho sản phẩm sản xuất hoàn thành Giá thành sản xuất sản phẩm đƣợc dùng để hạch toán thành phẩm, giá vốn hàng xuất bán mức lãi gộp kỳ doanh nghiệp  Giá thành toàn sản phẩm tiêu thụ: giá thành bao gồm giá thành sản xuất tính cho sản phẩm tiêu thụ cộng với chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh kỳ tính cho sản phẩm Giá thành toàn sản phẩm tiêu thụ tính xác định cho số sản phẩm doanh nghiệp sản xuất tiêu thụ, để tính toán, xác định mức lợi nhuận trƣớc thuế doanh nghiệp 1.1.3 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Về chất chi phí sản xuất giá thành sản phẩm biểu hai mặt trình sản xuất kinh doanh Chúng giống chất biểu tiền hao phí lao động sống, lao động vật hóa mà doanh nghiệp bỏ ra, nhƣng khác mặt lƣợng Khi nói đến chi phí sản xuất giới hạn thời kỳ định, không phân biệt cho loại sản phẩm nào, hoàn thành hay chƣa, nói đến giá thành sản xuất sản phẩm xác định lƣợng chi phí sản xuất định, tính cho đại lƣợng kết hoàn thành định Giữa chi phí giá thành sản phẩm có mối quan hệ mật thiết với Chi phí sản xuất kỳ cứ, sở để tính giá thành sản phẩm, công việc, lao vụ hoàn thành Sự tiết kiệm hay lãng phí chi phí sản xuất có ảnh hƣởng trực tiếp đến giá Thang Long University Library thành sản phẩm, làm cho giá thành hạ xuống tăng lên Nhận biết đƣợc mối quan hệ giúp doanh nghiệp đƣa định đắn chi phí giá thành nhằm tăng khả cạnh tranh cho doanh nghiệp 1.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 1.2.1 Đối tượng phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 1.2.1.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất Đối tƣợng kế toán tập hợp chi phí phạm vi giới hạn để tập hợp chi phí nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm soát chi phí tính giá thành sản phẩm Thực chất việc xác định đối tƣợng kế toán chi phí sản xuất xác định nơi gây chi phí (phân xƣởng, phận sản xuất, giai đoạn công nghệ,…) đối tƣợng chịu chi phí (sản phẩm, đơn đặt hàng…) Tuỳ thuộc vào đặc điểm tình hình cụ thể mà đối tƣợng kế toán chi phí sản xuất doanh nghiệp là:  Từng sản phẩm, chi tiết sản phẩm, nhóm sản phẩm, đơn đặt hàng  Từng phân xƣởng, giai đoạn công nghệ sản xuất  Toàn quy trình công nghệ sản xuất, toàn doanh nghiệp Để xác định đƣợc đối tƣợng hạch toán chi phí sản xuất cần dựa vào sở sau đây:  Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất: sản xuất giản đơn hay phức tạp  Sản xuất giản đơn: đối tƣợng hạch toán CPSX sản phẩm hay toàn trình sản xuất nhóm sản phẩm  Sản xuất phức tạp: đối tƣợng hạch toán chi phí sản xuất phận, chi tiết sản phẩm, giai đoạn chế biến, phân xƣởng sản xuất nhóm chi tiết, phận sản phẩm…  Loại hình sản xuất: Sản xuất đơn chiếc, sản xuất hàng loạt nhỏ hay sản xuất hàng loạt với khối lƣợng lớn  Sản xuất đơn sản xuất hàng loạt nhỏ: đối tƣợng hạch toán chi phí đơn đặt hàng riêng biệt  Sản xuất hàng loạt với khối lƣợng lớn phụ thuộc vào quy trình công nghệ sản xuất (đơn giản hay phức tạp) mà đối tƣợng hạch toán chi phí sản xuất sản phẩm, nhóm sản phẩm, chi tiết, nhóm chi tiết, giai đoạn công nghệ…  Yêu cầu trình độ quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh: Dựa sở trình độ, yêu cầu tổ chức quản lý để xác định đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất Với trình độ cao, chi tiết đối tƣợng hạch toán CPSX tính giá thành góc độ khác Với trình độ thấp đối tƣợng bị hạn chế thu hẹp 1.2.1.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất Đây phƣơng pháp đƣợc sử dụng để tập hợp, phân bổ chi phí cho đối tƣợng kế toán xác định Tùy thuộc vào khả quy nạp chi phí, kế toán áp dụng phƣơng pháp tập hợp chi phí sản xuất cách phù hợp  Phƣơng pháp tập hợp trực tiếp: Phƣơng pháp áp dụng trƣờng hợp chi phí sản xuất phát sinh có liên quan trực tiếp đến đối tƣợng tập hợp chi phí xác định Vì vậy, phƣơng pháp có ƣu điểm độ xác cao Tuy nhiên, thực thế, có nhiều loại chi phí tập hợp riêng cho đối tƣợng sản xuất, mặt khác tập hợp chi phí theo phƣơng pháp tốn nhiều thời gian công sức  Phƣơng pháp tập hợp gián tiếp: Phƣơng pháp đƣợc áp dụng loại chi phí có liên quan đến nhiều đối tƣợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất, tập hợp trực tiếp cho đối tƣợng đƣợc Theo phƣơng pháp này, đầu tiên, kế toán vào chi phí phát sinh tiến hành tập hợp chung chi phí lien quan đến nhiều đối tƣợng, sau lựa chọn tiêu thức phân bổ phù hợp để tiến hành phân bổ chi phí cho đối tƣợng liên quan Để làm đƣợc điều này, ta cần:  Xác định hệ số phân bổ: Tổng chi phí sản xuất cần phân bổ H= Tổng đại lƣợng tiêu chuẩn dùng để phân bổ  Xác định mức chi phí phân bổ cho đối tƣợng: Ci = Ti x H Trong đó: H: Hệ số phân bổ Ci: Chi phí sản xuất phân bổ cho đối tƣợng i Ti: Đại lƣợng tiêu chuẩn dùng để phân bổ cho đối tƣợng i 1.2.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 1.2.2.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (chi phí NVLTT) chi phí bao gồm khoản chi phí nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ… đƣợc sử dụng trực tiếp kỳ để sản xuất sản phẩm thực thiện lao vụ, dịch vụ Thang Long University Library  Chứng từ sử dụng Chứng từ sử dụng dùng để hạch toán chi phí NVLTT là: phiếu xuất kho, phiếu nhập kho vật liệu, phiếu chi, hóa đơn GTGT…  Tài khoản sử dụng Để theo dõi chi phí NVLTT, kế toán sử dụng TK 621 “Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp” Tài khoản đƣợc mở chi tiết cho đối tƣợng tập hợp chi phí (phân xƣởng, phận sản xuất…) Kết cấu nội dung TK 621 nhƣ sau: TK 621 Tập hợp chi phí nguyên vật liệu sử dụng + Giá trị NVL sử dụng không hết, nhập trực tiếp cho sản xuất, chế tạo sản phẩm lại kho thực lao vụ dịch vụ kỳ + Trị giá phế liệu thu hồi (nếu có) + Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp để tính giá thành + Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp vƣợt mức bình thƣờng Tài khoản 621 số dƣ cuối kỳ  Phƣơng pháp kế toán Sơ đồ 2.1 Sơ đồ kế toán chi phí NVLTT TK 621 TK 152 Xuất kho NVLTT đƣa vào sản xuất TK 152 NVLTT không sử dụng hết nhập lại kho TK 331, 111, 112 Mua NVL xuất dùng trực tiếp cho sản xuất TK 133 Thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ TK 154 Kết chuyển chi phí NVLTT kỳ TK 632 Kết chuyển chi phí NVL mức bình thƣờng TK 411, 338 Nhận vốn góp, vay mƣợn NVL 1.2.2.2 Kế toán tập hợp phân bổ chi phí nhân công trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp khoản tiền phải trả, phải toán cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm bao gồm: lƣơng chính, lƣơng phụ, phụ cấp, khoản trích theo lƣơng (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) Về nguyên tắc, chi phí nhân công trực tiếp đƣợc tập hợp giống chi phí NVL trực tiếp Trƣờng hợp cần phân bổ gián tiếp tiêu thức phân bổ thƣờng đƣợc lựa chọn là: chi phí tiền công định mức (hoặc kế hoạch), công, khối lƣợng sản phẩm sản xuất…  Chứng từ kế toán sử dụng Để ghi nhận chi phí nhân công trực tiếp phát sinh kỳ kế toán sử dụng chứng từ sau: lệnh sản xuất, bảng chấm công, bảng chấm công làm thêm giờ, bảng toán tiền lƣơng,thƣởng, tạm ứng lƣơng (phiếu chi lƣơng lệnh chi lƣơng, chứng từ khấu trừ lƣơng ), phiếu xác nhận sản phẩm công việc hoàn thành, bảng toán tiền làm thêm giờ, bảng kê trích nộp khoản theo lƣơng, bảng phân bổ tiền lƣơng BHXH  Tài khoản sử dụng Để theo dõi chi phí nhân công trực tiếp, kế toán sử dụng TK 622 “Chi phí nhân công trực tiếp” Tài khoản đƣợc mở chi tiết theo đối tƣợng tập hợp chi phí, kết cấu nội dung TK 622 nhƣ sau: Thang Long University Library TK 622 Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp vào + Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp sản xuất, chế tạo sản phẩm, thực lao để tính giá thành sản phẩm vụ, dịch vụ + Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vƣợt mức bình thƣờng Tài khoản 622 số dƣ cuối kỳ  Phƣơng pháp kế toán Sơ đồ 2.2 Sơ đồ kế toán chi phí NCTT TK 622 TK 334 TK 154 Kết chuyển chi phí NCTT kỳ Tiền lƣơng phải trả công nhân sản xuất TK 338 Các khoản trích theo lƣơng công nhân trực tiếp SX TK 632 TK 335 Trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ phép công nhân trực tiếp sản xuất Phần chi phí NCTT vƣợt định mức bình thƣờng 1.2.2.3 Kế toán tập hợp phân bổ chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung chi phí phát sinh liên quan đến phục vụ quản lý sản xuất phạm vi phân xƣởng, tổ sản xuất nhƣ: chi phí tiền lƣơng quản đốc phân xƣởng, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua chi phí tiền khác Chi phí sản xuất chung cần tập hợp riêng theo địa điểm phát sinh chi phí, sau tiến hành phân bổ cho đối tƣợng liên quan Tập hợp chi phí sản xuất chung phải phân bổ cho đối tƣợng tiêu chuẩn phân bổ CP NVLTT, CP NCTT, định mức chi phí sản xuất chung, số chạy máy… Công thức phân bổ chi phí sản xuất chung: CPSXC phân bổ cho = đối tƣợng Tổng tiêu thức phân bổ đối tƣợng x Tổng tiêu thức phân bổ tất đối tƣợng Tổng CPSXC cần phân bổ  Chứng từ kế toán sử dụng: Để hạch toán chi phí sản xuất chung phát sinh kỳ, kế toán dựa vào chứng từ nhƣ sau: Phiếu xuất kho, hóa đơn GTGT, bảng tính khấu hao, bảng toán tiền lƣơng…  Tài khoản sử dụng Để tập hợp phân bổ chi phí sản xuất chung, kế toán sử dụng TK 627: “Chi phí sản xuất chung” Nội dung TK 627 nhƣ sau: TK 627 Phản ánh khoản chi phí sản xuất - Các khoản làm giảm chi phí sản xuất chung phát sinh kỳ chung - Chi phí sản xuất chung cố định không đƣợc phân bổ, kết chuyển vào TK 632 - Kết chuyển phân bổ chi phí sản xuất chung vào TK 154 Tài khoản 627 số dƣ cuối kỳ TK 627 đƣợc chi tiết thành TK cấp sau: Tài khoản 6271- Chi phí nhân viên phân xƣởng Tài khoản 6272 - Chi phí vật liệu Tài khoản 6273 - Chí phí dụng cụ sản xuất Tài khoản 6274 - Chi phí khấu hao TSCĐ Tài khoản 6277 - Chi phí dịch vụ mua Tài khoản 6278 - Chi phí tiền khác 10 Thang Long University Library Bảng 2.40 Thẻ tính giá thành sản phẩm bìa sách Mẫu số S37 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/3/2006 Bộ Trƣởng BTC) Đơn vị: Công ty TNHH TM DV du lịch Phúc Việt Đ/c: Bích Nhôi – Minh Tân – Kinh Môn- Hải Dƣơng THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Tháng 12 năm 2014 Tên sản phẩm: Bìa sách Đơn hàng: Số 5832 ĐVT: Việt Nam đồng Chia theo khoản mục Chỉ tiêu Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ Nguyên vật liệu Tổng số tiền Vật liệu phụ Chi phí nhân công trực tiếp Chi phí sản xuất chung 0 0 Chi phí SXKD phát sinh kỳ 2.341.523 1.560.600 318.000 70.389 392.534 Giá thành sản phẩm kỳ 2.341.523 1.560.600 318.000 70.389 392.534 0 0 Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014 Ngƣời lập biểu (Nguồn: Phòng Kế toán) 82 Thang Long University Library CHƢƠNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TM VÀ DV DU LỊCH PHÚC VIỆT 3.1 Đánh giá công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành Thành lập từ năm 2012, trải qua chặng đƣờng hình thành phát triển, Công ty TNHH TM DV du lịch Phúc Việt dần bƣớc khẳng định đƣợc chỗ đứng thị trƣờng, nâng cao uy tín với khách hàng Dù năm vừa qua, tình hình kinh tế nƣớc không ngừng biến động nhƣng toàn thể cán công nhân viên công ty nỗ lực không ngừng để giữ gìn phát triển công ty, bƣớc hoà nhập với xu phát triển chung Để đạt đƣợc thành tựu đó, cố gắng ban giám đốc, công nhân viên phòng ban, phải kể đến vai trò không nhỏ công tác kế toán công ty Sự linh hoạt với việc ứng dụng công nghệ tin học vào công tác kế toán công ty giúp công tác kế toán ngày hiệu hơn, cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời cho ban giám đốc phòng ban liên quan, giúp ban giám đốc đƣa định đắn Là doanh nghiệp với hoạt động in ấn nắm vai trò chủ đạo, công ty ý thức đƣợc tầm quan trọng chi phí sản xuất giá thành sản xuất Đồng thời, việc nâng cao hiệu hoạt động công ty thực sở phân tích đầy đủ, khách quan tình hình công ty mà nội dung chủ chốt công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Vì vậy, công ty cố gắng phân tích, đƣa giải pháp thích hợp để giúp công tác kế toán ngày hoàn thiện Qua thời gian hoạt động, sau kết công ty đạt đƣợc hạn chế cần khắc phục 3.1.1 Kết đạt  Về phƣơng pháp phân loại chi phí sản xuất: Công ty lựa chọn phƣơng pháp phân loại chi phí theo khoản mục là: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung phƣơng pháp phân loại hợp lý, dễ phân loại phù hợp với trình sản xuất  Về đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất: Công ty xác định đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất đơn hàng Điều giúp cho công tác quản lý trở nên rõ ràng đơn giản Là doanh nghiệp sản xuất ngành in nên Công ty có nhiều loại thành phẩm, tập hợp theo loại thành phẩm khó quản lý Vì xếp theo đơn hàng dễ quản lý nhiều 83  Về kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Để đảm bảo quản lý tốt nguyên vật liệu, công ty tiến hành cho nhập gần nhƣ tất nguyên vật liệu vào kho tùy theo nhu cầu mà xuất cho sản xuất Đôi có đơn đặt hàng đột xuất tạm hết NVL nên phải mua xuất thẳng cho sản xuất nhƣng công ty quản lý đƣợc phần chi phí  Về kế toán chi phí nhân công trực tiếp: Chi phí nhân công trực tiếp đƣợc tính theo hình thức trả lƣơng theo sản phẩm có tác dụng tích cực việc khuyến khích công nhân nâng cao suất  Về kế toán chi phí sản xuất chung: Công ty thực phân bổ chi phí sản xuất chung theo tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh kỳ phận máy in Chi phí nguyên vật liệu chiếm tỉ lệ phần trăm lớn tổng chi phí sản xuất Vì thế, việc lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp không đáp ứng đƣợc nhu cầu hạch toán mà phù hợp với đặc điểm sản phẩm  Về kế toán tổng hợp chi phí: Việc tập hợp chi phí đƣợc tiến hành sau đơn hàng tổng hợp vào cuối kỳ đảm bảo cập nhật đƣợc xác giá thành đơn hàng Từ đó, công ty có điều chỉnh mức giá cho phù hợp  Về công tác đánh giá sản phẩm dở dang: Dù hầu nhƣ không phát sinh đơn hàng dở dang nhƣng công ty xây dựng đƣợc phƣơng pháp đánh giá sản phẩm dở dang Việc lựa chọn chi phí nguyên vật liệu làm tiêu thức đánh giá sản phẩm dở dang hoàn toàn hợp lý Vì chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tiêu đƣợc tính toán đến gần nhƣ không thay đổi toàn trình sản xuất  Về đối tƣợng tính giá thành: Công ty xác định đối tƣợng tính giá thành sản phẩm sản phẩm đơn đặt hàng Điều hoàn toàn phù hợp với đặc điểm trình sản xuất công ty  Về phƣơng pháp tính giá thành sản phẩm: Công ty lựa chọn phƣơng pháp giản đơn để tính giá thành sản phẩm Với phƣơng pháp công thức tính đơn giản, thuận tiện, rõ rang, phù hợp với hình quy mô công ty giúp tiết kiệm thời gian, sức lao động mà đảm bảo xác kịp thời 84 Thang Long University Library 3.1.2 Hạn chế cần khắc phục Công ty TNHH TM DV du lịch Phúc Việt phát triển thêm dịch vụ in ấn chƣa lâu nên nhiều hạn chế kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cần đƣợc quan tâm khắc phục:  Về tập hợp CPNVLTT: Kết thúc trình in ấn, đơn hàng phát sinh phế liệu nhƣ giấy, bìa, kẽm in… thừa bị hỏng Tuy phế liệu yếu tố nhỏ trình sản xuất sản phẩm nhƣng đóng góp phần không nhỏ giá thành sản phẩm Nếu công ty có trừ phế liệu thu hồi sau trình sản xuất sản phẩm vào giá thành làm giảm chi phí sản xuất dẫn đến giá thành sản xuất sản phẩm giảm xuống Tuy nhiên, công tác kế toán công ty chƣa đề cập tính toán đến tiêu  Về tập hợp CPNCTT: Hình thức trả lƣơng công ty áp dụng trả lƣơng theo sản phẩm Hình thức trả lƣơng có ƣu điểm vừa tạo động lực cho ngƣời lao động vừa giúp cho công việc theo dõi, tính toán CPNCTT đƣợc dễ dàng, nhanh chóng Ngoài ra, việc ký hợp đồng tháng giúp doanh nghiệp đóng khoản trích theo lƣơng giảm đƣợc khoản chi phí kỳ Mặc dù giảm đƣợc chi phí trƣớc mắt nhƣng việc ký hợp đồng tháng khiến công ty ổn định phận sản xuất lâu dài dễ đánh công nhân có tay nghề cao 3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 3.2.1 Phế liệu Đây nguyên liệu bị bỏ đi, không dùng đến sau trình sản xuất Phế liệu chủ yếu công ty giấy, bìa, kẽm in…thừa hỏng sau hoàn thiện đơn đặt hàng Những phế liệu đƣợc nhập lại kho bán bên tùy vào định công ty Nên bổ sung thêm kế toán phế liệu phần tập hợp CPNVLTT 3.2.2 Chi phí nhân công trực tiếp Công ty ký hợp đồng thời vụ tháng với công nhân làm việc phân xƣởng Xét về dài hạn, việc ảnh hƣởng tới sản xuất kinh doanh công ty Doanh nghiệp nên ký hợp đồng dài hạn với công nhân có tay nghề cao tiến hành trích khoản trích theo lƣơng theo quy định nhà nƣớc 85 Từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, mức đóng khoản KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN đƣợc áp dụng nhƣ sau: Loại bảo hiểm BHXH BHYT BHTN KPCĐ Tổng Doanh nghiệp đóng 18% 3% 1% 2% 24% Ngƣời LĐ đóng 8% 1,5% 1% 10,5% Tổng cộng 26% 4,5% 2% 2% 34,5% Căn để xác định khoản trích theo lƣơng cho ngƣời lao động tổng tiền lƣơng thực tế sản xuất (nhƣng không đƣợc thấp mức lƣơng bản) mức lƣơng theo quy định nhà nƣớc Ví dụ công ty ký hợp đồng năm với công nhân Nguyễn Anh Tú Lƣơng sản phẩm anh Tú tháng 12 5.202.956 đồng, nhiên, công ty lấy tiền lƣơng 2.300.000 đồng để tính khoản trích theo lƣơng Các khoản trích theo lƣơng = Lƣơng x Mức trích theo QĐ Từ đó, ta tính đƣợc khoản trích lập theo lƣơng cho công nhân Nguyễn Anh Tú nhƣ sau: Loại bảo hiểm Doanh nghiệp đóng Ngƣời LĐ đóng Tổng cộng BHXH 414.000 184.000 598.000 BHYT 69.000 34.500 103.500 BHTN 23.000 23.000 46.000 KPCĐ 46.000 46.000 Tổng 552.000 241.500 793.500 Khi đó, số tiền mà anh Tú thực lĩnh = 5.202.956 + 520.000 +390.000 – 241.500 = 5.871.456 đồng Các nhân công khác tính tƣơng tự Do doanh nghiệp thực tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng, doanh nghiệp cần chọn tiêu thức phân bổ hợp lý để phân bổ khoản trích theo lƣơng vào chi phí nhân công đơn đặt hàng Nguyên vật 86 Thang Long University Library liệu chiếm tỷ trọng lớn sản phẩm sản xuất công ty, công ty chọn phƣơng pháp phân bổ theo chi phí NVL trực công thức sau: Chi phí NCTT phân bổ cho đơn hàng i CPNVLTT sử dụng cho đơn hàng i = Chi phí NCTT cần phân bổ x Tổng chi phí NVLTT đơn hàng hoàn thành tháng toàn PX Các khoản trích theo lƣơng đƣợc phân bổ vào giá thành đơn đặt hàng số 5832 nhƣ sau: Chi phí NCTT sách = Chi phí NCTT bìa sách = 10.524.000 372.194.000 1.878.600 372.194.000 x 552.000 = 15.608 đồng x 552.000 = 2.786 đồng Sau tổng hợp lại chi phí TK 622, kế toán lập lại Sổ chi tiết TK 6221CPNCTT cho sản phẩm sách ĐH 5832(Bảng 3.1), sổ chi tiết TK 6221- CPNCTT cho sản phẩm bìa sách ĐH 5832(Bảng 3.2), sổ TK 622 (Bảng 3.3) từ kết chuyển chi phí NCTT sang TK 154 Lập Sổ chi tiết TK 1541 – CP SPDD sản phẩm sách ĐH 5832 (Bảng 3.4), Sổ chi tiết TK 6221- CPNCTT cho sản phẩm bìa sách ĐH 5832 (Bảng 3.5), Sổ TK 154 (Bảng 3.6) từ ta có thẻ tính giá thành cho hai sản phẩm sách bìa sách (Bảng 3.7 Bảng 3.8) Bảng 2.1 Sổ chi tiết tài khoản 6221-sách ĐH 5832 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tài khoản: 6221- Chi phí nhân công trực tiếp sản phẩm sách ĐH 5832 Ngày tháng Chứng từ Số hiệu Ngày Diễn giải tháng Số tiền TK đối ứng Nợ 31/12 BPBTL 31/12 Lƣơng CNTT in sách 334 272.160 31/12 BPBTL 31/12 Phụ cấp cho CNTT in sách 334 128.653 31/12 BPBTL 31/12 Các khoản trích theo lƣơng CNTT in sách 338 15.608 31/12 PKT K/c chi phí NCTT in sách 1541 31/12 Cộng số phát sinh tháng 87 x Có 416.421 416.421 416.421 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Ngƣời lập Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Nguồn: Phòng Kế toán) Bảng 2.2 Sổ chi tiết tài khoản 6221-bìa sách ĐH 5832 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tài khoản: 6221- Chi phí nhân công trực tiếp sản phẩm bìa sách ĐH 5832 Ngày tháng Chứng từ Số hiệu Ngày Diễn giải tháng TK đối ứng Số tiền Nợ 31/12 BPBTL 31/12 Lƣơng CNTT in bìa sách 334 47.424 31/12 BPBTL 31/12 Phụ cấp cho CNTT in bìa sách 334 22.965 31/12 BPBTL 31/12 Các khoản trích theo lƣơng CNTT in bìa sách 338 2.786 31/12 PKT K/c chi phí NCTT in bìa sách 1541 31/12 Cộng số phát sinh tháng x Có 73.175 73.175 73.175 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Ngƣời lập (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên) (Nguồn: Phòng Kế toán) 88 Thang Long University Library Bảng 2.3 Sổ TK 622 SỔ CÁI Tên tài khoản: Chi phí nhân công trực tiếp Năm: 12/2014 Số hiệu: 622 Chứng từ Ngày thán g Số hiệu Ngày TK đối ứng Diễn giải tháng Số dƣ đầu kỳ 31/12 31/12 … 31/12 31/12 BPBTL BPBTL … PKT PKT Số tiền Có Nợ 31/12 CPNCTT in sách ĐH 5832 31/12 CPNCTT in bìa sách ĐH 5832 334 416.421 334 73.175 … … … … 31/12 K/c chi phí NCTT in sách ĐH 5832 1541 416.421 31/12 K/c chi phí NCTT in bìa sách ĐH 5832 1541 73.175 Cộng số phát sinh tháng x … 31.951.215 31.951.215 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Ngƣời lập (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên) (Nguồn: Phòng Kế toán) 89 Bảng 2.4 Sổ chi tiết 1541-sách ĐH 5832 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tháng 12 năm 2014 Tài khoản: 1541 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang sản phẩm sách ĐH 5832 Chứng từ Số hiệu Ng/tháng TK đối ứng Diễn giải Tổng tiền Chi tiết Có Nợ PKT 31/12 Kết chuyển CP nguyên vật liệu trực tiếp 6211 PKT 31/12 Kết chuyển CP nhân công trực tiếp 6221 416.421 416.421 PKT 31/12 Kết chuyến CP sản xuất chung 627 2.198.991 2.198.991 x 13.139.412 1551 13.139.412 Cộng phát sinh PNK987 31/12 Nhập kho thành phẩm 10.524.000 10.524.000 13.139.412 Ngày 31 tháng 12 năm 2014 Ngƣời lập Kế toán trƣởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Nguồn: Phòng Kế toán) 90 Thang Long University Library Bảng 2.5 Sổ chi tiết 1541-bìa sách ĐH 5832 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tháng 12 năm 2014 Tài khoản: 1541 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang sản phẩm bìa sách ĐH 5832 Chứng từ Số hiệu Ng/tháng TK đối ứng Diễn giải Tổng tiền Chi tiết Có Nợ PKT 31/12 Kết chuyển CP nguyên vật liệu trực tiếp 6211 1.878.600 1.878.600 PKT 31/12 Kết chuyển CP nhân công trực tiếp 6221 73.175 73.175 PKT 31/12 Kết chuyến CP sản xuất chung 627 392.534 392.534 Cộng phát sinh PNK987 31/12 Nhập kho thành phẩm x 2.344.309 1551 2.344.309 2.344.309 Ngày 31 tháng 12 năm 2014 Ngƣời lập Kế toán trƣởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Nguồn: Phòng Kế toán) 91 Bảng 2.6 Sổ TK 154 Đơn vị: Công Ty TNHH TNHH TM Dv du lịch Phúc Việt Đ/c: Bích Nhôi – Minh Tân – Kinh Môn- Hải Dƣơng Mẫu số 03b – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/3/2006 Bộ Trƣởng BTC) SỔ CÁI Tài khoản: 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Tháng 12 năm 2014 NT ghi sổ 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 … Chứng từ Số hiệu NT PKT PKT PKT PNK987 PNK 988 … 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 … Diễn giải - Số dƣ đầu năm - Số phát sinh tháng Kết chuyển CP nguyên vật liệu trực tiếp Kết chuyển CP nhân công trực tiếp Kết chuyến CP sản xuất chung Kết chuyển CPSX dở dang sản phẩm sách ĐH 5832 Kết chuyển CPSX dở dang sản phẩm bìa sách ĐH 5832 … - Cộng số phát sinh tháng - Số dƣ cuối tháng TK đối ứng 621 622 627 155 155 … x Số tiền Nợ Có 481.915.187 372.194.000 31.951.215 77.769.972 481.915.187 13.139.412 2.344.309 … 481.915.187 - 481.915.187 - Ngày 31 tháng 12 năm 2014 Ngƣời lập Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên) (Nguồn: Phòng Kế toán) 92 Thang Long University Library Bảng 2.7 Thẻ tính giá thành sản phẩm sách Mẫu số S37 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/3/2006 Bộ Trƣởng BTC) Đơn vị: Công ty TNHH TM DV du lịch Phúc Việt Đ/c: Bích Nhôi – Minh Tân – Kinh Môn- Hải Dƣơng THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Tháng 12 năm 2014 Tên sản phẩm: Sách Đơn hàng: Số 5832 ĐVT: Việt Nam đồng Chia theo khoản mục Chỉ tiêu Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ Nguyên vật liệu Tổng số tiền Vật liệu phụ Chi phí nhân công trực tiếp Chi phí sản xuất chung 0 0 Chi phí SXKD phát sinh kỳ 13.139.412 10.026.000 498.000 416.421 2.198.991 Giá thành sản phẩm kỳ 13.139.412 10.026.000 498.000 416.421 2.198.991 0 0 Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014 Ngƣời lập biểu (Nguồn: Phòng Kế toán) 93 Bảng 2.8 Thẻ tính giá thành sản phẩm bìa sách Mẫu số S37 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/3/2006 Bộ Trƣởng BTC) Đơn vị: Công ty TNHH TM DV du lịch Phúc Việt Đ/c: Bích Nhôi – Minh Tân – Kinh Môn- Hải Dƣơng THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Tháng 12 năm 2014 Tên sản phẩm: Bìa sách Đơn hàng: Số 5832 ĐVT: Việt Nam đồng Chia theo khoản mục Chỉ tiêu Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ Nguyên vật liệu Tổng số tiền Vật liệu phụ Chi phí nhân công trực tiếp Chi phí sản xuất chung 0 0 Chi phí SXKD phát sinh kỳ 2.344.309 1.560.600 318.000 73.175 392.534 Giá thành sản phẩm kỳ 2.344.309 1.560.600 318.000 73.175 392.534 0 0 Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014 Ngƣời lập biểu (Nguồn: Phòng Kế toán) 94 Thang Long University Library KẾT LUẬN Chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm yếu tố quan trọng trình tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Đặc biệt quản trị doanh nghiệp hạch toán chi phí sản xuất xác tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm cho phận quản lý doanh nghiệp phân tích hoạch định dự án, kế hoạch biện pháp để giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Trên toàn khóa luận em với đề tài: “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH TM DV du lịch Phúc Việt” Để có đƣợc kết nhờ bảo, giúp đỡ tận tình giáo viên hƣớng dẫn T.S Phạm Thị Hoa giúp đỡ anh chị phòng Kế toán công ty Qua thời gian thực tập tìm hiểu thực tế công tác kế toán nói chung nhƣ công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm nói riêng công ty, với kiến thức đƣợc học trƣờng giúp em hiểu biết nhiều kết hợp lý luận thực tiễn Nhƣng thời gian thực tập có hạn thân thiếu kinh nghiệm thực tế, kiến thức chuyên môn hạn chế nội dung nhƣ phạm vi nghiên cứu nên luận văn em không tránh khỏi thiếu sót định Đồng thời, ý kiến đề xuất chƣa hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế công ty Vì vậy, em mong đƣợc đóng góp ý kiến thầy cô, anh chị phòng kế toán để thực tập em đƣợc hoàn thiện Cuối em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô giáo, T.S Phạm Thị Hoa, ngƣời bảo giúp đỡ em trình thực khóa luận Và em xin cảm ơn thầy cô Bộ môn Kinh tế trƣờng Đại học Thăng Long anh chị phòng Kế toán công ty TNHH TM DV du lịch Phúc Việt tạo điều kiện, hƣớng dẫn giúp đỡ em trình thực tập vừa qua Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Sinh Viên Nguyễn Thị Hà Ly DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Nguyễn Thị Đông (2009), NXB Tài Chính – Giáo trình “Hạch toán kế toán doanh nghiệp” GS.TS Đặng Thị Loan (2009), NXB Đại học Kinh tế Quốc dân – Giáo trình “Kế toán tài doanh nghiệp” Chế độ kế toán Việt Nam(2009) – Bộ Tài chính, NXB Thống kê Tài liệu công ty TNHH TM Dv du lịch Phúc Việt Một số khóa luận anh chị khóa trƣớc Thang Long University Library
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚC VIỆT, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚC VIỆT, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚC VIỆT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay