tiểu luận CÔNG tác GIÁO dục CHÍNH TRỊ Biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị

23 6,682 87
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2016, 20:49

Bước vào kinh tế thị trường và tiến hành hội nhập quốc tế, bên cạnh nhiều thành tựu đạt được, chúng ta chưa lường hết và cũng chưa chuẩn bị đầy đủ để cán bộ, đảng viên, nhân dân đề phòng và ngăn chặn mặt trái của kinh tế thị trường. Mặt trái cơ chế thị trường là mảnh đất tốt tươi gieo mầm cho tư tưởng thực dụng, cá nhân chủ nghĩa, bè nhóm lợi ích. Lối sống chạy theo đồng tiền, tâm lý hưởng thụ đang có xu hướng gia tăng trong xã hội, đã làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân phai nhạt, thậm chí xa rời mục tiêu, lý tưởng của Đảng vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Khuynh hướng thuần túy lợi ích kinh tế dẫn đến thái độ coi thường các chuẩn mực đạo đức, các giá trị văn hóa dân tộc, thiển cận trong cách xem xét các vấn đề chính trị; thờ ơ, thậm chí có thái độ tiêu cực đối với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, bàng quan với vận mệnh của dân tộc. MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .3 Chính vậy, công tác giáo dục trị tư tưởng phận quan trọng toàn hoạt động lãnh đạo Đảng, nhiệm vụ toàn Đảng hệ thống trị Xây dựng Đảng vững mạnh trị, tư tưởng yếu tố định để xây dựng Đảng sạch, vững mạnh NỘI DUNG I Bản chất, vai trò công tác giáo dục trị 1.1 Bản chất giáo dục trị 1.2 Vai trò công tác giáo dục trị II Nội dung, hình thức giáo dục trị 2.1 Nội dung giáo dục trị 2.2 Hình thức giáo dục trị III Biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu công tác giáo dục trị 12 3.1 Phát huy vai trò chủ thể giáo dục trị 12 3.2 Lập kế hoạch tổ chức thực kế hoạch giáo dục trị 13 3.3 Xây dựng đội ngũ giảng viên trị có chất lượng 14 3.4 Sử dụng đa dạng, linh hoạt hình thức, phương pháp giáo dục trị 15 3.5 Kiểm tra đánh giá kết giáo dục trị nghiêm túc thực chất .15 3.6 Bảo đảm tốt sở vật chất, phương tiện cho giáo dục trị 16 IV Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu công tác giáo dục lý luận trị cho cán bộ, đảng viên sở 17 4.1 Những thành tựu đáng khích lệ 17 KẾT LUẬN .22 Công tác giáo dục trị phải giữ vững định hướng trị, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Chủ động, nhạy bén, bám sát đặc điểm tình hình nhiệm vụ, diễn biến tư tưởng; đề cao trách nhiệm cấp ủy đảng; kết hợp chặt chẽ đổi nội dung với đổi hình thức, phương pháp, phương tiện giáo dục, giáo dục trị với quản lý tư tưởng, người, xây chống, lấy giáo dục thuyết phục chính; coi trọng vai trò nêu gương cán bộ, đảng viên 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO .23 LỜI MỞ ĐẦU Bước vào kinh tế thị trường tiến hành hội nhập quốc tế, bên cạnh nhiều thành tựu đạt được, chưa lường hết chưa chuẩn bị đầy đủ để cán bộ, đảng viên, nhân dân đề phòng ngăn chặn mặt trái kinh tế thị trường Mặt trái chế thị trường mảnh đất tốt tươi gieo mầm cho tư tưởng thực dụng, cá nhân chủ nghĩa, bè nhóm lợi ích Lối sống chạy theo đồng tiền, tâm lý hưởng thụ có xu hướng gia tăng xã hội, làm cho phận cán bộ, đảng viên, nhân dân phai nhạt, chí xa rời mục tiêu, lý tưởng Đảng - xã hội dân chủ, công bằng, văn minh Khuynh hướng túy lợi ích kinh tế dẫn đến thái độ coi thường chuẩn mực đạo đức, giá trị văn hóa dân tộc, thiển cận cách xem xét vấn đề trị; thờ ơ, chí có thái độ tiêu cực nhiệm vụ trị quan, đơn vị, bàng quan với vận mệnh dân tộc Tệ nạn lãng phí, tham nhũng thói vô cảm với công việc bổn phận với Đảng, với dân máy công quyền làm thoái hóa, biến chất phận cán bộ, công chức, dẫn đến coi thường kỷ cương phép nước, gây bất lợi nguy ổn định trị, làm giảm lòng tin nhân dân với Đảng, với chế độ Chính vậy, công tác giáo dục trị tư tưởng phận quan trọng toàn hoạt động lãnh đạo Đảng, nhiệm vụ toàn Đảng hệ thống trị Xây dựng Đảng vững mạnh trị, tư tưởng yếu tố định để xây dựng Đảng sạch, vững mạnh NỘI DUNG I Bản chất, vai trò công tác giáo dục trị 1.1 Bản chất giáo dục trị * Giáo dục Giáo dục “nhằm truyền thụ tri thức kinh nghiệm, rèn luyện kỹ lối sống, bồi dưỡng tư tưởng đạo đức cần thiết cho đối tượng, giúp hình thành phát triển lực, phẩm chất, nhân cách phù hợp với mục đích, mục tiêu chuẩn bị cho đối tượng tham gia lao động sản xuất đời sống xã hội - Giáo dục hoạt động có mục đích, hoạt động đặc thù xã hội loài người Giáo dục bao gồm hai hoạt động: truyền thụ lĩnh hội Mục đích giáo dục xây dựng nhân cách người đáp ứng nhu cầu xã hội Trong xã hội có giai cấp, giáo dục manh tính giai cấp tính lịch sử, xã hội sâu sắc * Giáo dục trị: Giáo dục trị hoạt động truyền bá, xây dựng, bảo vệ phát triển hệ tư tưởng giai cấp cầm quyền nhằm tập hợp, huy động phát huy vai trò quần chúng nhân dân thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà giai cấp đề - Giáo dục trị giáo dục xã hội có giai cấp Giai cấp cầm quyền sử dụng giáo dục trị công cụ xây dựng quản lý xã hội, đường, biện pháp truyền bá, bảo vệ phát triển hệ tư tưởng giai cấp cầm quyền Giáo dục trị mang tính giai cấp sâu sắc (phục vụ cho giai cấp, chịu lãnh đạo, quản lý giai cấp cầm quyền; góp phần xây dựng giai cấp cầm quyền vững mạnh) Giáo dục trị mang tính lịch sử, xã hội (phản ánh phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, khả năng, trình độ văn hóa, truyền thống xã hội) * Công tác giáo dục trị Đảng Cộng sản Việt Nam Công tác giáo dục trị Đảng hoạt động truyền bá, xây dựng, bảo vệ phát triển hệ tư tưởng giai cấp vô sản nhằm nâng cao giác ngộ trị cho cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân; tập hợp, huy động phát huy vai trò quần chúng nhân dân, thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng mà Đảng đề Mục đích công tác giáo dục trị: nhằm truyền bá, xây dựng, bảo vệ phát triển hệ tư tưởng Đảng; nâng cao giác ngộ cho cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân; tập hợp lực lượng phát huy vai trò quần chúng nhân dân thực thắng lợi nhiệm vụ cách mạng mà Đảng đề Chủ thể công tác giáo dục trị cấp ủy cấp, tổ chức đảng cán bộ, đảng viên cấp ủy, tổ chức đảng cấp chủ thể lãnh đạo, đạo; đội ngũ cán bộ, đảng viên chủ thể tổ chức, thực Đối tượng công tác giáo dục trị cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân Nội dung giáo dục trị: truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ cách mạng giai đoạn; truyền thống dân tộc, Đảng địa phương, đơn vị; giá trị văn hóa dân tộc địa phương; tình hình nhiệm vụ cách mạng; giáo dục cho cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân nhận rõ âm mưu, thủ đoạn kẻ thù Hình thức giáo dục trị: thực đa dạng, phong phú linh hoạt; phù hợp với điều kiện, đặc điểm khả quan, đơn vị, loại đối tượng cụ thể Lực lượng tham gia công tác giáo dục trị: toàn thể cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân 1.2 Vai trò công tác giáo dục trị - Công tác giáo dục trị hình thức hình thức công tác tư tưởng nhằm giác ngộ trị cho cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân Trong trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta Chủ tịch Hồ Chí Minh chăm lo quan tâm lãnh đạo, đạo chặt chẽ công tác giáo dục trị cho cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân, đặc biệt trước bước ngoặt cách mạng, tình hình có thay đổi, công tác giáo dục trị xã hội đề cao Ngay từ ngày đầu cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: muốn cho cách mạng thành công, nói cho dân hiểu, dân thông đề dân làm Trong giai đoạn cách mạng, công tác giáo dục trị góp phần quan trọng quán triệt sâu sắc thị, nghị Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ cách mạng cho cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân, tạo sở đảm bảo cho thống ý chí hành động Đảng quần chúng nhân dân, huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân thực thắng lợi nhiệm vụ cách mạng Công tác giáo dục trị cấp quy định thành chế độ; nội dung chuẩn bị thống nhất; tiến hành theo kế hoạch thống nhất, chặt chẽ từ Trung ương đến sở; có kiểm tra, đánh giá cụ thể - Công tác giáo dục trị giữ vai trò chủ đạo hệ thống giáo dục cộng sản chủ nghĩa Nội dung giáo dục trị toàn diện chủ yếu truyền bà hệ tư tưởng Đảng Bằng cách trình bầy, phân tích, luận giải, chứng minh nguyên lý, quy luật, khái niệm, phạm trù, quan điểm Đảng, giáo dục trị nội dung quan trọng công tác tư tưởng văn hoá, góp phần truyền bá lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương, sách Đảng Nhà nước, nhiệm vụ cách mạng, giá trị chuẩn mực đạo đức cách mạng, kiến thức trị, kinh tế, văn hóa, xã hội cho cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân, từ xây dựng giới quan khoa học, phương pháp luận đắn niềm tin Cộng sản, nâng cao giác ngộ trị, xây dựng phẩm chất, đạo đức cách mạng, trình độ lực hoạt động thực tiễn cho cán bộ, đảng viên quần chúng, giúp họ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giao Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Trong Đảng Đảng có nhận rõ tình hình hiểu rõ nhiệm vụ, tư tưởng thống nhất, tư tưởng thống hành động thống nhất” - Giáo dục trị trực tiếp xây dựng phẩm chất trị- tinh thần cho cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân Giáo dục trị giữ vai trò quan trọng hình thành giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận cho đối tượng; củng cố niềm tin, xây dựng tình cảm cách mạng; cổ vũ cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân hăng hái hành động cách mạng, thực thắng lợi nhiệm vụ Đảng đề Tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn dân tộc: "Không quân đội nào, khí giới đánh ngã tinh thần hy sinh toàn thể dân tộc" Giáo dục trị góp phần truyền bá cho cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân hiểu biết chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ cách mạng kiến thức trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, lịch sử truyền thống… xây dựng giới quan khoa học, phương pháp luận đắn, niềm tin cộng sản, đấu tranh khắc phục tư tưởng lạc hậu, phong kiến, chủ nghĩa cá nhân, hội, thực dụng, tàn tích giới quan cũ, nâng cao giác ngộ trị, tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt tình, tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo cho cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân Đó sở hình thành phát triển phẩm chất người giai đoạn công nghiệp hóa, đại hóa đất nước - Trong tình hình công tác giáo dục trị có ý nghĩa cấp bách Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đặt vấn đề mới; tình hình giới khu vực tiếp tục có diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu đế quốc Mỹ lực thù địch phản động nước đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ nhằm xoá bỏ chủ nghĩa xã hội nước ta, tiêu cực, lạc hậu xã hội mặt trái kinh tế thị trường thời kỳ mở cửa, hội nhập hợp tác quốc tế trình phát triển đất nước hàng ngày, hàng tác động đến nhận thức trị, tư tưởng, tình cảm, tâm lý cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân Trước tinh hình nhiệm vụ cách mạng đòi hỏi phải đổi nâng cao chất lượng hiệu công tác giáo dục trị, góp phần tích cực vào việc quán triệt nghị Đảng, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ cách mạng, vạch trần âm mưu, thủ đoạn kẻ thù, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần yêu nước, ý chí niềm tin cách mạng, bảo đảm cho toàn Đảng, toàn dân toàn quân nêu cao cảnh giác cách mạng, sẵn sàng nhận hoàn thành nhiệm vụ giao Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng khẳng định “Tiếp tục đổi nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu công tác tư tưởng” II Nội dung, hình thức giáo dục trị 2.1 Nội dung giáo dục trị Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước, tình hình nhiệm vụ cách mạng Giáo dục làm rõ đối tượng, đối tác, chất, âm mưu thủ đoạn lực thù địch phản dộng, tinh thần cảnh giác cách mạng, giáo dục chủ nghĩa yêu nước xã hội chủ nghĩa, lịch sử, truyền thống, sắc văn hoá dân tộc, Đảng, đơn vị địa phương, Giáo dục pháp luật Nhà nước, chuẩn mực phẩm chất trị, đạo đức lối sống, thẩm mỹ, đồng thời trang bị kiến thức cần thiết kinh tế, khoa học, văn hoá, xã hội cho cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân Giáo dục cho người học nhận rõ tình hình giới, khu vực, tình hình nước tình hình quan, địa phương Giáo dục tinh thần khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên, tâm hoàn thành nhiệm vụ giao Nội dung giáo dục trị chỉnh thể thống nhất, tác động, tương hỗ lẫn đó, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cốt lõi tảng Quá trình giáo dục trị phải bảo đảm tác động toàn diện nhận thức, niềm tin, tình cảm, ý chí, đồng thời gắn với yêu cầu, điều kiện, đặc thù nhiệm vụ địa phương, quan cụ thể Nội dung giáo dục trị phải xây dựng thống toàn xã hội Mục đích xuyên suốt giáo dục trị góp phần nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ tổ chức, cá nhân 2.2 Hình thức giáo dục trị - Học tập trị Là hình thức giáo dục lý luận trị chủ yếu sở theo chương trình bản, hệ thống, thống nhất, quy định hàng năm cho đối tượng Học tập trị trình dạy - học trị theo nội dung, chương trình bản, hệ thống, thống quy định hàng năm cho đối tượng cán bộ, đảng viên Đây hình thức giáo dục trị chủ yếu sở nhằm trang bị kiến thức lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm tư tưởng Đảng, pháp luật Nhà nước cho cán bộ, đảng viên Tổ chức đảng, cán cấp, quyền quan chức phải coi việc thực tốt nội dung chương trình giáo dục trị cho đối tượng hàng năm hoạt động trung tâm công tác lãnh đạo, quản lý, cấp, ngành cần nhận thức sâu sắc vai trò to lớn giáo dục trị việc góp phần nâng cao chất lượng huy động phát huy sức mạnh tổ chức, lực lượng địa phương thực nhiệm vụ đề Trên cương vị, chức trách phân công tích cực góp phần xây dựng tổ chức kế hoạch giáo dục trị nghiêm túc, đầy đủ nội dung, linh hoạt hình thức, chặt chẽ có hiệu thống ăn khớp với hoạt động khác - Sinh hoạt trị- tư tưởng Sinh hoạt trị tư tưởng hình thức học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị Đảng, pháp luật Nhà nước, tình hình nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ địa phương quan, đảm bảo cho cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm thực thắng lợi nhiệm vụ Sinh hoạt trị tư tưởng tiến hành thông qua phương pháp: nghe lên lớp, giới thiệu nghị quyết, báo cáo chuyên đề, tự nghiên cứu, thảo luận, giải đáp, kết luận, viết thu hoạch, thông qua quán triệt, truyền bá cho cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân nắm đường lối chủ trương, sách Đảng Nhà nước, nhiệm vụ cách mạng địa phương, quan mình, sở nâng cao nhận thức, chuyển biến hành động, tích cực tham gia phong trào hành động cách mạng Để sinh hoạt trị tư tưởng có kết tốt, tổ chức đảng, quyền cán chủ trì cấp phải đạo quan chức xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức đạo chặt chẽ, phân công bồi dưỡng báo cáo viên, tổ trưởng học tập, đề cao dân chủ, phát huy tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo cán bộ, đảng viên, coi trọng phát huy kết sinh hoạt trị, tư tưởng xây dựng chương trình hành động nhằm thực thắng lợi đường lối, sách Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ địa phương, đơn vị - Nghiên cứu chuyên đề trị Là hình thức tự học, tự nghiên cứu có định hướng, có tổ chức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cấp, nhằm xây dựng tinh thần tự giác, độc lập, sáng tạo tự học, tự nghiên cứu nhằm không ngừng nâng cao trình độ mặt cho sĩ quan, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Nội dung nghiên cứu chuyên đề trị tập trung vào vấn đề chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, kiến thức kinh tế, trị, văn hoá xã hội, kiến thức công nghiệp hoá, đại hoá, xây dựng bảo vệ Tổ quốc tình hình kiến thức phát triển khoa học kỹ thuật Để việc nghiên cứu chuyên đề trị đạt kết tốt, cấp uỷ, quyền, cán chủ trì cấp cần đạo quan chức xây dựng kế hoạch cụ thể, lãnh đạo, đạo, quản lý kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi thời gian, tài liệu, phương tiện động viên tinh thần tích cực chủ động, tự giác, sáng tạo khắc phục khó khăn tự nghiên cứu cán bộ, đảng viên; sau chuyên đề nghiên cứu cần tổ chức viết thu hoạch đánh giá kết đồng thời lấy kết nghiên cứu làm tiêu chí xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán bộ, đảng viên hàng năm - Thông báo trị, thời sự; đọc báo, nghe đài, xem truyền hình 10 Là chế độ, nhu cầu tinh thần hàng ngày cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân Nội dung thông báo trị - thời theo chế độ cho cán bộ, đảng viên nhằm cung cấp tình hình giới, nước, tình hình hoạt động địa phương toàn quốc Những nội dung thông báo trị - thời phải chuẩn bị kỹ lưỡng, gắn việc thông tin với định hướng tư tưởng, định hướng dư luận theo quan điểm Đảng, liên hệ với thực tiễn, sát với tình hình nhiệm vụ địa phương sở, thực nghiêm quy định bảo mật, kỷ luật phát ngôn Quan tâm bảo đảm cho quần chúng nhân dân thường xuyên đọc báo, nghe đài, xem truyền hình Chú ý nắm dư luận, định hướng tư tưởng, nhận thức cho quần chúng nhân dân trước việc, nội dung đề cập đến kiện trị quan trọng, vấn đề lớn, nhạy cảm nhằm giữ vững định hướng trị, nâng cao nhận thức giác ngộ trị đắn cho cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân - Thông qua hoạt động xã hội, phong trào thi đua, vận động, kỷ niệm ngày lễ lớn dân tộc, địa phương, ngày truyền thống quan, đơn vị; hoạt động văn hoá, văn nghệ thiết chế văn hoá, thiết chế dân chủ xã hội Các hoạt động xã hội, phong trào thi đua quần chúng nhân dân, ngày lễ lớn dân tộc dịp quan trọng đề tiến hành giáo dục trị cho cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân Tùy theo nội dung, phạm vi hình thức hoạt động, phong trào thi đua tính chất ngày lễ để đưa nội dung giáo dục trị cho phù hợp Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng sở, thông qua việc biên soạn, xuất sử dụng ấn phẩm văn hóa, báo chí, thông qua hoạt động xây dựng môi trường văn hóa, trọng xây dựng cảnh quan môi trường, phát huy vai trò thiết chế văn hóa, giáo dục quan hệ ứng xử xã hội đường, hình thức giáo dục trị có hiệu 11 Các hình thức giáo dục trị có tính độc lập tương đối Mỗi hình thức có ưu điểm đòi hỏi điều kiện khác Tùy điều kiện, hoàn cảnh địa bàn mà áp dụng hình thức cho phù hợp, hiệu Luôn tìm tòi, sáng tạo hình thức (Đặc biệt trọng khai thác thành tựu khoa học công nghệ thông qua đường văn hóa, nghệ thuật để giáo dục trị) III Biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu công tác giáo dục trị 3.1 Phát huy vai trò chủ thể giáo dục trị Chủ thể công tác giáo dục trị cấp ủy cấp, tổ chức đảng cán bộ, đảng viên Cấp ủy, tổ chức đảng cấp chủ thể lãnh đạo, đạo; đội ngũ cán bộ, đảng viên chủ thể tổ chức, thực Phát huy vai trò chủ thể nội dung, biện pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục trị - Đối với cấp uỷ, tổ chức đảng Cấp uỷ, tổ chức đảng cần quán triệt sâu sắc nghị cấp uỷ cấp, Quy chế Giáo dục trị, thị, hướng dẫn trên; nắm vững mục tiêu, yêu cầu, kế hoạch công tác giáo dục trị hàng năm, kịp thời có chủ trương, biện pháp lãnh đạo phù hợp Phát huy trí tuệ cấpủy, xây dựng nghị lãnh đạo công tác giáo dục trị sát, đúng, khả thi Sau có nghị cần quán triệt thấm sâu, thông suốt phân công cụ thể trách nhiệm cho tổ chức cá nhân thực thắng lợi nghị Trên sở lãnh đạo toàn diện, cấp uỷ, tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo khâu quan trọng như: nhận thức, trách nhiệm, lực tổ chức thực hiện, vai trò cán chủ trì, quan chức năng, tổ chức quần chúng để thực nghị Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu cán bộ, đảng viên quán triệt tổ chức thực nội dung, chương trình giáo dục trị cho đối tượng… Làm tốt công tác kiểm tra thực nghị quyết; uốn nắn kịp thời nhận thức hành động lệch lạc công tác giáo dục trị sở 12 Kiên đấu tranh với quan điểm sai trái Khắc phục tình trạng khoán trắng cho quan chức năng, cán chuyên môn, không phân công quy trách nhiệm rõ ràng, đảng viên thiếu gương mẫu, kiểm tra không chặt chẽ - Cán chủ trì cấp Có nhận thức đầy đủ, đắn vị trí, tầm quan trọng công tác giáo dục trị; nắm chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục cho đối tượng Phát huy vai trò cương vị, chức trách, tổ chức thực kế hoạch giáo dục trị cho đối tượng thống toàn địa bàn Phối hợp nhịp nhàng với hoạt động khác địa phương, quan Thường xuyên sâu sát, gần gũi quần chúng nhân dân để tìm hiểu, uốn nắn nhận thức sai lệch công tác giáo dục trị Tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ hiểu biết trị, làm sở cho hướng dẫn, đạo, quản lý động viên cán bộ, nhân viên học tập trị Chống khoán trắng cho quan chức năng, cán chuyên môn, tổ chức hoạt động chồng chéo Chủ động, kiên đấu tranh với tượng bớt xén nội dung, thời gian, quân số để làm việc khác - Đối với quan chức Làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất, kiểm tra, đôn đốc kiểm tra, đánh giá sở - Các tổ chức quần chúng Cần phát huy tốt vai trò theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tính chất, đặc điểm hoạt động tổ chức trình giáo dục trị cho quần chúng nhân dân 3.2 Lập kế hoạch tổ chức thực kế hoạch giáo dục trị Kế hoạch giáo dục trị thể phong cách làm việc khoa học, thể tính tích cực, chủ động chuẩn bị, tổ chức giáo dục trị, đảm bảo cho công tác giáo dục trị thực thống nhất, chặt chẽ đối tượng 13 Căn vào thị, hướng dẫn cấp trên, nghị cấp uỷ cấp mình, tình hình nhiệm vụ địa phương, quan, đơn vị trình độ nhận thức đối tượng sở vật chất, phương tiện trang thiết bị có, quan chức lập kế hoạch giáo dục trị theo quy định Kế hoạch giáo dục trị xây dựng cách khoa học, cần xác định rõ nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm, người phụ trách, công tác đảm bảo Sau lập kế hoạch, cần phân cấp đạo triển khai tổ chức thực bảo đảm chất lượng, trình thực cần theo dõi, kiểm tra nghiêm túc, kịp thời điều chỉnh, bổ sung nội dung chưa phù hợp Khắc phục tình trạng làm kế hoạch phô trương, hình thức, đối phó với trên, tổ chức thực không theo kế hoạch thống nhất, chủ quan tuỳ tiện ý đến chất lượng, hiệu 3.3 Xây dựng đội ngũ giảng viên trị có chất lượng Đội ngũ giảng viên giữ vai trò quan trọng, định đến chất lượng công tác giáo dục: “Trong trường hợp nào, điều quan trọng phương hướng trị tư tưởng giảng Cái định phương hướng đó? hoàn toàn thành phần giảng viên mà thôi” Đội ngũ giảng viên trị có vai trò đặc biệt quan trọng Đội ngũ giảng viên có chất lượng tốt, lực kinh nghiệm tổ chức tiến hành gc trị giỏi, làm cho công tác giáo dục trị có chất lượng tốt ngược lại Cần phấn đấu có đội ngũ giảng viên trị cấp đủ số lượng, đào tạo bản, có lĩnh vững vàng, có thái độ trách nhiệm tình yêu nghề nghiệp cao, có tinh thần khắc phục khó khăn, nghị lực vươn lên tính sang tạo tiến hành công tác giáo dục trị Xây dựng phát huy sức mạnh đội ngũ giảng viên trị trình vận hành tổng hợp quan tâm vào lãnh đạo, quyền ban, ngành đoàn thể hệ thống trị Phải tạo chuyển biến từ nhận thức đến khả đầu tư, chế sách nhằm động viên phát huy tốt khả đội ngũ giảng viên trị trình tham gia tiến hành công tác giáo dục trị cho đối tượng Vấn đề lộ trình, bước đào tạo đội ngũ giảng viên 14 trị cấp có chất lượng xây dựng chương trình mục tiêu với bước quỹ thời gian phù hợp Thứ hai làm tốt công tác quy hoạch, tuyển chọn bố trí sử dụng sách đội ngũ giảng viên trị cấp Thứ ba, kết hợp chặt chẽ nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ giảng viên trị với tăng cường bồi dưỡng cán giảng viên trị sở Thứ tư, đổi chế độ, sách với đội ngũ cán chuyên trách giảng dạy trị toàn quốc 3.4 Sử dụng đa dạng, linh hoạt hình thức, phương pháp giáo dục trị Mục tiêu, yêu cầu, nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp, đối tượng giáo dục trị có quan hệ chặt chẽ, thống nhất, biện chứng với Xác định mục tiêu yêu cầu, nội dung, chương trình việc sử dụng hình thức, phương pháp có ý nghĩa định làm cho mục tiêu, nội dung thực hoá, nội dung giáo dục trị rộng, hình thức, phương pháp lại có ưu riêng nên phải đa dạng hoá hình thức, phương pháp đảm bảo cho nội dung giáo dục trị thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm hình thành ý chí, niềm tin cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân Thực tế công tác giáo dục trị chứng minh, nội dung, chương trình thực thông qua nhiều hình thức, phương pháp tác động đến nhiều đối tượng Một hình thức, phương pháp truyền tải nhiều nội dung, đến nhiều đối tượng Vì vậy, chủ thể giáo dục trị phải thường xuyên nghiên cứu nắm đối tượng, vận dụng sáng tạo, kết hợp chặt chẽ hình thức, phương pháp giáo dục trị truyền thống, đồng thời tìm tòi đổi mới, cải tiến hình thức, phương pháp giáo dục trị Trong hình thức, phương pháp cần sử dụng ứng dụng có hiệu vật chất, phương tiện, trang thiết bị khoa học công nghệ, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu công tác giáo dục trị cho đối tượng địa bàn 3.5 Kiểm tra đánh giá kết giáo dục trị nghiêm túc thực chất Kiểm tra đánh giá kết giáo dục trị để củng cố bước kiến thức, đánh giá trình độ nhận thức vận dụng kiến thức người học, 15 thông qua kiểm tra để đánh giá trình độ lực đội ngũ giảng viên, rút kinh nghiệm công tác tổ chức giáo dục trị, đánh giá kết giáo dục trị, làm sở xác định nội dung, biện pháp nâng cao kết giáo dục trị thời gian Quá trình kiểm tra, đánh giá kết cần vào mục đích yêu cầu, nội dung chương trình giáo dục trị, khả nắm kiến thức vận dụng lý luận vào giải vấn đề thực tiễn đặt kết tu dưỡng, rèn luyện mức độ hoàn thành nhiệm vụ người học Những hình thức kiểm tra thông thường là: kiểm tra thường xuyên qua buổi học tập sinh hoạt trị, kiểm tra đột xuất định kỳ sau khóa học Tuỳ đối tượng tình hình thực tiễn mà xác định nội dung, hình thức, phương pháp kiểm tra cho phù hợp Dù tiến hành kiểm tra theo hình thức phải thực nghiêm túc, chặt chẽ quy định, thực chức nhận thức chức giáo dục kiểm tra Đánh giá cho điểm phải khách quan, xác, tránh chạy theo thành tích, phản ánh không thực chất kết giáo dục trị 3.6 Bảo đảm tốt sở vật chất, phương tiện cho giáo dục trị Đảm bảo sở vật chất, phương tiện phục vụ cho giáo dục trị nội dung quan trọng Nếu xem nhẹ không coi trọng mức bảo đảm sở vật chất phương tiện công tác giáo dục trị chất lượng hiệu thấp Cơ sở vật chất phương tiện đảm bảo cho giáo dục trị lớn như: hệ thống hội trường, phòng học, nhà truyền thống, phòng Hồ Chí Minh, mô hình vật, loại giáo trình tài liệu, tranh ảnh… phương tiện kỹ thuật, mạng lưới truyền thanh, truyền hình, máy trình chiếu Power Point, hệ thống pano áp phích… Những sở vật chất, phương tiện mặt bảo đảm từ nguồn cấp; mặt khác phát huy tính động sáng tạo tổ chức, lực lượng sở đóng góp Cùng với tăng cường nguồn bảo đảm, địa phương sở phải giữ gìn bảo quản, sử dụng, khai thác có hiệu quả, phát huy tác dụng thiết chế văn hoá, hệ thống thư viện, nhà truyền thống, phòng Hồ Chí Minh, di tích văn hoá, lịch sử địa phương, quốc gia để nâng cao hiệu công tác giáo dục 16 trị Tuỳ theo điều kiện khả cho phép mà chủ thể giáo dục trị chủ động đầu tư, sửa chữa, xây dựng nâng cấp, mua sắm đại phương tiện trang thiết bị phục vụ cho công tác giáo dục trị, coi trọng vận dụng thành tựu khoa học công nghệ tiến hành giáo dục trị, phát huy trách nhiệm đội ngũ cán bộ, đảng viên trực tiếp quản lý, khai thác sở vật chất, trang bị phương tiện, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu công tác giáo dục trị IV Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu công tác giáo dục lý luận trị cho cán bộ, đảng viên ở sở Là phận công tác tư tưởng Đảng ta tiến hành, công tác giáo dục lý luận trị có vai trò quan trọng, góp phần vào việc giác ngộ cách mạng, nâng cao nhận thức trị, thống ý chí hành động cán bộ, đảng viên nhân dân nhằm thực thắng lợi đường lối, nhiệm vụ cách mạng Đảng đề Trong năm qua, công tác giáo dục lý luận trị sở đạt nhiều thành tựu quan trọng song có hạn chế cần khắc phục 4.1 Những thành tựu đáng khích lệ Nhận thức rõ vị trí, vai trò tầm quan trọng công tác giáo dục lý luận trị suốt trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta quan tâm đạo, lãnh đạo; trình thực tìm tòi, cải tiến, đổi nội dung phương thức tiến hành nhằm nâng cao chất lượng hiệu công tác giáo dục lý luận trị Vì vậy, Đảng khơi dậy phát huy sức mạnh toàn đảng toàn dân tộc tham gia thực nhiệm vụ cách mạng Đảng lãnh đạo Những thắng lợi thành tựu to lớn cách mạng Việt Nam giành 84 năm qua chứng tỏ điều Một là, Ban Tuyên giáo Trung ương đạo biên soạn xây dựng triển khai thực hệ thống chương trình học tập đa dạng, phong phú cho nhiều đối tượng cán bộ, đảng viên nhân dân Các chương trình vừa thể tính lý luận, tính thực tiễn, tính nghiệp vụ đồng thời định hướng, nêu vấn đề trách nhiệm cần thực phù hợp với đối tượng người học… Việc nghiên cứu, học tập Nghị Đảng sở thành nếp, 17 tổ chức nghiên cứu, học tập, tổ chức xây dựng chương trình hành động thực nghị cụ thể, hiệu quả, ngày thiết thực Vì vậy, năm qua thu hút hàng triệu lượt người tham gia học tập, nghiên cứu Hai là, công tác giáo dục lý luận trị góp phần thực nhiệm vụ trị địa phương, sở Những nội dung có tính định hướng trị loại chương trình góp phần củng cố niềm tin, uốn nắn lệch lạc, chống luận điệu sai trái, thù địch, tạo sở cho thống tư tưởng trị toàn Đảng, giúp cho cán bộ, đảng viên có tầm nhìn bao quát, có lực tự đánh giá, tự lý giải vấn đề phức tạp đặt sống, góp phần quan trọng cho việc giữ vững ổn định trị sở Ba là, công tác giáo dục lý luận trị cung cấp kiến thức lý luận thực tiễn có hệ thống, giúp cho người học xây dựng tư mới, giúp họ thay đổi phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hiệu công tác Đồng thời, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm, chủ trương Đảng, pháp luật Nhà nước để họ đổi suy nghĩ hành động chế mới, phấn đấu thực mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Bốn là, công tác giáo dục lý luận trị có đổi phương thức công tác, phương pháp giảng dạy truyền đạt nên chất lượng hiệu hoạt động nâng lên bước, góp phần tích cực vào kết vận động xây dựng đổi mới, chỉnh đốn đảng, kiện toàn xây dựng tổ chức sở Đảng đội ngũ đảng viên; nâng cao trình độ phương thức lãnh đạo cấp ủy, chấn chỉnh cải tiến sinh hoạt đảng; góp phần nâng cao trình độ trí tuệ, lĩnh trị phẩm chất đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên Năm là, có bước chuyển biến tổ chức đạo cấp ủy quyền nhận thức vai trò công tác giáo dục lý luận trị nên xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thực nhiệm vụ bồi dưỡng cán địa phương, sở Mặc dù nhiều khó khăn địa phương đầu tư kinh phí cho công tác nghiên cứu tổng kết thực tiễn, bồi dưỡng đào tạo 18 cán bộ, xây dựng đội ngũ giảng viên quan tâm đến người dạy người học… 4.2 Những hạn chế Tuy nhiên, công tác giáo dục lý luận trị sở không hạn chế Một là, chất lượng hiệu công tác giáo duc học tập lý luận trị chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ Hai là, chương trình giáo dục lý luận trị trình bày nặng lý luận chung, phần bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hạn chế, phương pháp giảng dạy, truyền đạt chậm đổi mới, chủ yếu thuyết giảng Ba là, chế độ sách người dạy, người học chưa phù hợp Ngân sách dành cho công tác giáo dục lý luận trị có nơi hạn chế, lại chưa quy định cụ thể, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển Từ thành tựu tồn trên, thấy rõ thực chất hiệu công tác giáo dục lý luận trị năm qua Có thể khẳng định, việc tổ chức học tập lý luận trị góp phần nâng nhận thức trị cán đảng viên, tạo đồng thuận xã hội việc thực mục tiêu nhiệm vụ công tác tư tưởng, đóng góp hiệu vào thành tựu công đổi Tuy nhiên, bên cạnh tồn yếu kém, hạn chế cần khắc phục để công tác giáo dục lý luận trị sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng thời kỳ phát triển 4.3 Giải pháp nâng cao chất lượng hiệu công tác giáo dục lý luận trị Hiện nay, nghiệp đổi nước ta phát triển mạnh mẽ bề rộng chiều sâu, tiến hành điều kiện nước quốc tế có thuận lợi, song khó khăn thách thức lớn, nhiều vấn đề đặt lý luận thực tiễn, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vừa nghiên cứu lý luận vừa tổng kết thực tiễn Tình hình đòi hỏi thống cao tư tưởng hành động Đảng, đồng thuận toàn xã hội, tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm 19 Đảng Thực tiễn đòi hỏi phải tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu công tác giáo dục lý luận trị cho cán bộ, đảng viên nhân dân Để đáp ứng yêu cầu cách mạng, khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng hiệu công tác giáo dục lý luận trị năm tới cần tập trung vào giải pháp chủ yếu sau: Một là, tiếp tục đổi mới, nâng cao nhận thức công tác giáo dục lý luận trị, thực nghiêm túc Quy định 54-QĐ/TW ngày 12-5-1999 Bộ Chính trị chế độ học tập lý luận trị Đảng Khắc phục cách có hiệu tình trạng lười học tập, ngại học tập lý luận trị phận cán bộ, đảng viên Tăng cường lãnh đạo Ðảng, quản lý Nhà nước công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị Hai là, cần tạo bước đột phá việc xây dựng, đổi chương trình giáo dục lý luận trị cho cán bộ, đảng viên theo phương châm lý luận gắn với thực tế, phát huy tính tích cực người học Tăng cường nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ công tác, xử lý tình nảy sinh thực tiễn Ba là, cần đổi phương thức tổ chức phương pháp giảng dạy học tập, khắc phục tình trạng mở lớp đông, cần áp dụng nhiều hình thức biện pháp như: mở lớp Trung tâm bồi dưỡng trị cấp huyện, mở lớp sở Đồng thời, áp dụng biện pháp quản lý chặt chẽ chất lượng dạy học cách tăng cường kiểm tra, đánh giá kết học tập Đổi phương pháp giảng dạy cách giảm dần độc thoại, diễn giảng tiến tới áp dụng phương pháp nêu vấn đề, đối thoại, hướng dẫn người học, tự đọc tài liệu có kiểm tra, theo dõi cán giảng viên Đồng thời, bước sử dụng kỹ thuật tiên tiến, đại phù hợp với thực tế vào giảng dạy như: đèn chiếu,máy tính, biểu mẫu, thống kê, tăng cường trao đổi thảo luận, tranh luận để hiểu rõ vấn đề, Bốn là, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch cán bộ, xây dựng đội ngũ giảng viên có chất lượng, có kiến thức kinh nghiệm thực tiễn, có phương pháp giảng dạy phù hợp, tâm huyết với nghề Tăng cường xây dựng chế, sách cởi mở để thu hút đội ngũ giảng viên kiêm chức giảng dạy cán lãnh đạo, quản lý chuyên gia giỏi để tham gia giảng dạy truyền 20 đạt sở bồi dưỡng lý luận trị Cần có quy định cán lãnh đạo, quản lý cấp có nhiệm vụ làm giảng viên kiêm nhiệm, giảng dạy sở đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị Năm là, sở vật chất chế độ sách Để công tác giáo dục trị tiến hành có hiệu quả, cần có sở vật chất kinh phí bảo đảm cho hoạt động dạy học Những năm qua, địa phương có nhiều cố gắng việc xây dựng sở vật chất như: Hội trường, phòng học, thư viện, mua sắm tài liệu, sách giáo khoa, đồ dùng dạy học, Tuy nhiên, việc đầu tư số nơi thấp, sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị hội trường, phòng học đơn sơ Về kinh phí, nhìn chung ngân sách dành cho công tác giáo dục trị có đầu tư hạn chế so yêu cầu nhiệm vụ, chí có lúc có nơi chưa bảo đảm cho hoạt động dạy học, chế độ cho người dạy người hoc thấp, lại chưa quy định thực đầy đủ 21 KẾT LUẬN Công tác giáo dục trị, tư tưởng phận đặc biệt quan trọng toàn hoạt động Đảng, song hành với việc thực chủ trương, đường lối, sách Đảng việc thực nhiệm vụ trị tổ chức Đảng đảng viên, Nghị Đại hội XII Đảng Công tác giáo dục trị phải giữ vững định hướng trị, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Chủ động, nhạy bén, bám sát đặc điểm tình hình nhiệm vụ, diễn biến tư tưởng; đề cao trách nhiệm cấp ủy đảng; kết hợp chặt chẽ đổi nội dung với đổi hình thức, phương pháp, phương tiện giáo dục, giáo dục trị với quản lý tư tưởng, người, xây chống, lấy giáo dục thuyết phục chính; coi trọng vai trò nêu gương cán bộ, đảng viên 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hoàng Quốc Bảo, Học tập phương pháp tuyên truyền cách mạng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006 Lê Duy Chương, Một số vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục trị cho hạ sĩ quan, binh sĩ đơn vị sở, Nxb Quân đội nhân dân Hà Nội, 2008 John Dewey, Dân chủ giáo dục, Nxb Tri thức, Hà Nội, 2008 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chính Minh, Nguyên lý công tác tư tưởng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998 Nguyễn Văn Hữu, Nâng cao lực giáo dục trị đội ngũ cán trị đơn vị sở Quân đội nhân dân Việt Nam nay, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 2007 10 V.I.Lênin Toàn tập, tập 6, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1975, tr 1-245 11 V.I.Lênin Toàn tập, tập 19, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va 1972, tr 3-52 12 V.I Lênin Toàn tập, t37, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 1977, tr 109 13 V.I.Lênin Toàn tập, t41, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva,1977, tr 58 14.Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012 15 Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012 23 [...]... vụ cho công tác giáo dục chính trị, coi trọng vận dụng các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại để tiến hành giáo dục chính trị, phát huy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trực tiếp quản lý, khai thác cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị IV Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính. .. không thực chất kết quả giáo dục chính trị 3.6 Bảo đảm tốt cơ sở vật chất, phương tiện cho giáo dục chính trị Đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho giáo dục chính trị là một nội dung quan trọng Nếu xem nhẹ không coi trọng đúng mức bảo đảm cơ sở vật chất phương tiện thì công tác giáo dục chính trị chất lượng hiệu quả sẽ thấp Cơ sở vật chất phương tiện đảm bảo cho giáo dục chính trị rất lớn... phương pháp giáo dục chính trị mới Trong mỗi hình thức, phương pháp cần sử dụng và ứng dụng có hiệu quả vật chất, phương tiện, trang thiết bị khoa học công nghệ, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị cho mỗi đối tượng trên từng địa bàn 3.5 Kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục chính trị nghiêm túc và thực chất Kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục chính trị là để củng cố một... lượng hiệu quả của công tác giáo dục lý luận chính trị trong những năm tới cần tập trung vào những giải pháp chủ yếu sau: Một là, tiếp tục đổi mới, nâng cao nhận thức về công tác giáo dục lý luận chính trị, thực hiện nghiêm túc Quy định 54-QĐ/TW ngày 12-5-1999 của Bộ Chính trị về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng Khắc phục một cách có hiệu quả tình trạng lười học tập, ngại học tập lý luận chính. .. kinh nghiệm công tác tổ chức giáo dục chính trị, đánh giá kết quả giáo dục chính trị, làm cơ sở xác định nội dung, biện pháp nâng cao kết quả giáo dục chính trị thời gian tiếp theo Quá trình kiểm tra, đánh giá kết quả cần căn cứ vào mục đích yêu cầu, nội dung chương trình giáo dục chính trị, khả năng nắm kiến thức và vận dụng lý luận vào giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra cũng như kết quả tu dưỡng,... người học… 4.2 Những hạn chế Tuy nhiên, công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở vẫn còn không ít hạn chế Một là, chất lượng và hiệu quả của công tác giáo duc học tập lý luận chính trị chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ Hai là, các chương trình giáo dục lý luận chính trị khi trình bày nặng về lý luận chung, phần bồi dưỡng nghiệp vụ công tác còn hạn chế, phương pháp giảng dạy, truyền đạt chậm đổi... tìm tòi, sáng tạo các hình thức mới (Đặc biệt chú trọng khai thác thành tựu khoa học công nghệ và thông qua con đường văn hóa, nghệ thuật để giáo dục chính trị) III Biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị 3.1 Phát huy vai trò của chủ thể giáo dục chính trị Chủ thể công tác giáo dục chính trị là cấp ủy các cấp, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp... các chủ thể là nội dung, biện pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị hiện nay - Đối với cấp uỷ, tổ chức đảng Cấp uỷ, tổ chức đảng cần quán triệt sâu sắc nghị quyết của cấp uỷ các cấp, Quy chế Giáo dục chính trị, chỉ thị, hướng dẫn của trên; nắm vững mục tiêu, yêu cầu, kế hoạch công tác giáo dục chính trị hàng năm, kịp thời có chủ trương, biện pháp lãnh đạo phù hợp Phát... chế độ chính sách đối với người dạy, người học chưa phù hợp Ngân sách dành cho công tác giáo dục lý luận chính trị có nơi còn hạn chế, lại chưa được quy định cụ thể, chưa đáp ứng yêu cầu của sự phát triển Từ những thành tựu và tồn tại trên, chúng ta thấy rõ hơn thực chất và hiệu quả của công tác giáo dục lý luận chính trị trong những năm qua Có thể khẳng định, việc tổ chức học tập lý luận chính trị góp... nhiệm vụ, quyền hạn và tính chất, đặc điểm hoạt động của từng tổ chức trong quá trình giáo dục chính trị cho quần chúng nhân dân 3.2 Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục chính trị Kế hoạch giáo dục chính trị thể hiện phong cách làm việc khoa học, thể hiện tính tích cực, chủ động trong chuẩn bị, tổ chức giáo dục chính trị, đảm bảo cho công tác giáo dục chính trị được thực hiện thống nhất,
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận CÔNG tác GIÁO dục CHÍNH TRỊ Biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tiểu luận CÔNG tác GIÁO dục CHÍNH TRỊ Biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tiểu luận CÔNG tác GIÁO dục CHÍNH TRỊ Biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, I. Bản chất, vai trò của công tác giáo dục chính trị, II. Nội dung, hình thức giáo dục chính trị, III. Biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, IV. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay