câu hỏi Thị trường chứng khoán

4 206 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2016, 15:05

Bộ ngân hàng câu hỏi Thị trường chứng khoán hệ Cao đẳng bao gồm có 3 phần: Phần nhận biết (8 câu), Phân thông hiểu (30 câu) và phần vận dụng (8 câu). Tổng hợp các câu hỏi hay giúp học sinh ôn tập đạt kết quả tốt nhất kỳ thi kết thúc học phần Thị trường chứng khoán.
- Xem thêm -

Xem thêm: câu hỏi Thị trường chứng khoán, câu hỏi Thị trường chứng khoán, câu hỏi Thị trường chứng khoán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay