câu hỏi Thị trường chứng khoán

4 220 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2016, 15:05

Bộ ngân hàng câu hỏi Thị trường chứng khoán hệ Cao đẳng bao gồm có 3 phần: Phần nhận biết (8 câu), Phân thông hiểu (30 câu) và phần vận dụng (8 câu). Tổng hợp các câu hỏi hay giúp học sinh ôn tập đạt kết quả tốt nhất kỳ thi kết thúc học phần Thị trường chứng khoán. NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN HỆ: CĐCN PHẦN CÂU HỎI NHẬN BIẾT (2 điểm) Câu 1: Thị trường tài gì? Phân loại thị trường tài chính? Câu 2: Trái phiếu gì? Nêu đặc điểm loại trái phiếu? Câu 3: Cổ phiếu gì? Nêu đặc điểm loại cổ phiếu? Câu 4: Thị trường chứng khoán sơ cấp gì? Nêu điều kiện phát hành chứng khoán thị trường chứng khoán sơ cấp? Câu 5: Sở giao dịch chứng khoán gì? Nêu cấu tổ chức thành viên sở giao dịch chứng khoán? Câu 6: Nêu nội dung chứng tài có nguồn gốc chứng khoán? Câu 7: Thị trường OTC gì? Nêu đặc tính mở thị trường OTC? Câu 8: Nêu chủ thể tham gia thị trường chứng khoán? Hoạt động thị trường chứng khoán phải tuân thủ nguyên tắc nào? Câu 9: Thị trường vốn gì? Nêu đặc điểm phận thị trường vốn? Câu 10: Thị trường tiền tệ gì? Nêu đặc điểm phận thị trường tiền tệ? Câu 12: Nêu quy trình giao dịch thị trường chứng khoán tập trung? PHẦN CÂU HỎI THÔNG HIỂU (5 điểm) Câu 1: So sánh giống khác cổ phiếu thường trái phiếu? Câu 2: Nêu chức thị trường tài chính? Chức quan trọng gì? Phân biệt kênh tài trực tiếp gián tiếp? Câu 3: Phân biệt thị trường sơ cấp thị trường thứ cấp? Mối quan hệ chúng? Câu 4: Thế thị trường chứng khoán? Vị thị trường chứng khoán thị trường tài chính? Câu 5: Tại nói thị trường chứng khoán phong vũ biểu kinh tế? Câu 6: Tại nói mô hình công ty cổ phần phù hợp với phát triển kinh tế đại? Câu 7: Tại mức giá đặt mua quyền mua cổ phần lại thấp giá thị trường? Câu 8: Hãy giải thích ý nghĩa kinh tế hợp đồng tương lai hợp đồng quyền chọn? Câu 9: Loại chứng khoán dành cho người sở hữu mua cổ phiếu thường với điều kiện quy định trước giá cả, khối lượng, thời hạn, phát hành kèm theo đợt phát hành trái phiếu cổ phiếu ưu đãi gọi gì? Những điểm khác biệt so với quyền mua cổ phần dành cho cổ đông hữu? Câu 10: Trái phiếu chuyển đổi gì? Công ty cổ phần phát hành loại trái phiếu ưu điểm nào? Về phía nhà đầu tư gặp rủi ro gì? Câu 11: Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới giá cổ phiếu? Câu 11: Cổ phiếu ưu đãi loại chứng khoán lai tạp Đúng hay sai? Tại sao? Câu 12: Phân tích vai trò việc phát hành chứng khoán kinh tế? Câu 13: Phân tích ưu, nhược điểm công ty niêm yết? Câu 14: So sánh điểm giống khác thị trường OTC thị trường giao dịch tập trung? Câu 15: Phân tích đặc điểm công cụ thị trường vốn thị trường tiền tệ Câu 16: So sánh điểm giống khác hợp đồng kỳ hạn hợp đồng tương lai? Câu 17: Nếu chủ doanh nghiệp có ý định phát hành chứng khoán công chúng, bạn lựa chọn phương thức bảo lãnh nào? Tại sao? Câu 18: Đầu tư vào trái phiếu Chính phủ cách đầu tư khôn ngoan Hãy bình luận quan điểm Câu 19: Nêu điều kiện phép niêm yết chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam Tại cần thiết phải niêm yết chứng khoán? Câu 20: Phân tích vị trí vai trò thị trường OTC tổng thể thị trường chứng khoán? Câu 21: Phân tích mối quan hệ thị trường OTC thị trường chứng khoán tập trung? Câu 22: Chỉ số giá chứng khoán phản ánh hiệu hoạt động toàn kinh tế Bình luận quan điểm Câu 23: Thị trường chứng khoán công cụ giúp Chính phủ điều hành vĩ mô kinh tế, bạn hiểu nào? Cho ví dụ cụ thể? Câu 24: Nêu hiểu biết thị trường chứng khoán New York? Những tác dụng thị trường chứng khoán kinh tế Mỹ? Câu 25: Nêu hiểu biết thị trường chứng khoán Tokyo? Những ưu giúp thị trường chứng khoán Nhật Bản phát triển? Câu 26: Trách nhiệm người hành nghề chứng khoán theo quy định Việt Nam? Câu 27: Sự cần thiết nhà tạo lập thị trường thị trường OTC? Câu 28: Nêu hiểu biết hoạt động giao dịch Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM? Câu 29: Nêu hiểu biết hoạt động giao dịch Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội? Câu 30: So sánh khác tiêu chuẩn niêm yết HOSE HaSTC? PHẦN CÂU HỎI VẬN DỤNG (3 điểm) Câu 1: Tính số VNIndex biết: - Kết phiên giao dịch 28/7 Tên công ty Tên cổ phiếu Giá thực Số lượng CP niêm yết Giá thị trường Cơ điện lạnh REE 16.000 15.000.000 240.000.000.000 Cáp VL VT SAM 17.000 12.000.000 204.000.000.000 - Vào ngày 2/8 kết giao dịch sau: Tên công ty Tên cổ phiếu Giá thực Số lượng CP niêm yết Giá thị trường Cơ điện lạnh REE 16.600 15.000.000 249.000.000.000 Cáp VL VT SAM 17.500 12.000.000 210.000.000.000 - Vào ngày 4/8 kết giao dịch sau: Tên công ty Tên cổ phiếu Giá thực Số lượng CP niêm yết Giá thị trường Cơ điện lạnh REE 16.900 15.000.000 235.500.000.000 Cáp VL VT SAM 17.800 12.000.000 213.600.000.000 Giấy HP HAP 16.000 1.008.000 16.128.000.000 Tramsimex TMS 14.000 2.200.000 30.800.000.000 Câu 2: Một hợp đồng quyền chọn mua 100 cổ phần công ty X cho phép người mua hợp đồng mua 100 cổ phiếu X với giá 100USD thời hạn tháng phí 2USD/cổ phiếu Hãy xác định lợi nhuận người mua hợp đồng quyền giá chứng khoán tăng 120USD/cổ phiếu tháng Câu 3: Công ty cổ phần H số cổ phiếu phổ thông có phát hành loại cổ phiếu ưu đãi sau với tỷ lệ cổ tức quy định: - Cổ phiếu ưu đãi có tích lũy: 8% - Cổ phiếu ưu đãi không tich lũy: 10% - Cổ phiếu ưu đãi tham dự chia phần: 8% Tình hình kinh doanh qua năm sau: - Năm 2010, công ty gặp khó khăn nên có khả trả cổ tức cho cổ phiếu ưu đãi 50% cổ tức quy định - Năm 2011, công ty làm ăn phát đạt, dành quỹ để trả hết phần cổ tức thiếu cho cổ đông ưu đãi tích lũy, trước trả cổ tức quy định cho cổ phiếu ưu đãi trả cổ tức cổ phiếu thường 5% mệnh giá Hãy xác định kết phân phối cổ tức năm 2010, 2011 Câu 4: Nhà đầu tư mua hợp đồng quyền chọn bán 100 cổ phiếu thời hạn tháng với giá 100USD/cổ phiếu, phí mua 2USD/cổ phần Xác định lợi ích nhà đầu tư giá cổ phiếu giảm xuống 80USD/cổ phiếu Câu 5: Hãy khớp lệnh cho cổ phiếu sau: - Khối lượng mua: +1000, giá mua 134.000đ/cp + 2300, giá mua 133.000đ/cp - Khối lượng bán: + 1500, giá bán 136.000đ/cp + 4000, giá bán MP Câu 6: Hãy khớp lệnh cho cổ phiếu sau: - Khối lượng mua: + 2700, giá mua 120.000đ/cp + 4500, giá mua MP - Khối lượng bán: + 3000, giá bán 125.000đ/cp +1200, giá bán 122.000đ/cp Câu 7: Nêu đặc điểm chứng khoán Liên hệ với hàng hóa giao dịch thị trường chứng khoán Việt Nam? Câu 8: Một số nhà kinh tế cho rằng: Một lý làm cho kinh tế nước phát triển tăng trưởng chậm thị trường tài chưa mở cửa cách đầy đủ Hãy bình luận quan điểm trên?
- Xem thêm -

Xem thêm: câu hỏi Thị trường chứng khoán, câu hỏi Thị trường chứng khoán, câu hỏi Thị trường chứng khoán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay