Dự báo cung lao động việt nam (số lượng và cơ cấu) giai đoạn đến năm 2010

25 54 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2016, 13:33

hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí Đề án Dự báo Phát triển KTXH LỜI NÓI ĐẦU Lao động, mặt phận nguồn lực phát triển, yếu tố đầu vào thiếu trình sản xuất Mặt khác lao động phận dân số, người hưởng lợi ích phát triển Sự phát triển kinh tế suy cho tăng trưởng kinh tế để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người Lao động bốn yếu tố tác động tới tăng trưởng kinh tế yếu tố định nhất, tất cải vật chất tinh thần xã hội người tạo ra, lao động đóng vai trò trực tiếp sản xuất cải Trong xã hội dù lạc hậu hay đại cân đối vai trò lao động, dùng vai trò lao động để vận hành máy móc.Lao động yếu tố đầu vào trình sản xuất có thay thể hoàn toàn lao động Với Việt Nam nước phát triển muốn có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao cần đề cao vai trò lao động phát triển kinh tế Những lý sở đề tài: “Dự báo cung lao động Việt Nam (số lượng cấu) giai đoạn đến năm 2010” Nội dung đề tài phân tích thực trạng lao động Việt Nam phương hướng giải để phát huy vai trò lao động góp phần phát triển kinh tế Thuviennet.vn hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí Đề án Dự báo Phát triển KTXH PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI I Một số vấn đề lý luận thực tiễn nguồn lao động Việt Nam Một số khái niệm a Dân số: Là tổng số người tồn phát triển phạm vi lãnh thổ định (một nước, châu lục hay toàn cầu…) thời điểm xác định b Nguồn lao động (hay lực lượng lao động) Là phận dân số độ tuổi qui định thực tế có tham gia lao động (đang có việc làm), người việc làm tích cực tìm việc làm Nguồn lao động biểu hai mặt số lượng chất lượng Như theo khái niệm nguồn lao động có số người tính vào nguồn nhân lực lại nguồn lao động Đó người lao động việc làm, không tích cực tìm kiếm việc làm; người học, người làm nội trợ gia đình người thuộc tính khác(nghỉ hưu trước tuổi quy định) Cần biết nguồn lao động có phận người tham gia lao động trực tiết góp phần tạo thu nhhập xã hội Đặc điểm nguồn lao động Việt Nam a Số lượng lao động tăng nhanh Có khác biệt chủ yếu thách thức phát triển mà nước phát triển gặp phải so với nước phát triển gia tăng chưa thấy lực lượng lao động Ở hầu hết nước, trung bình năm số người tìm Thuviennet.vn hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí Đề án Dự báo Phát triển KTXH việc làm tăng từ 2%trở lên Sự gia tăng nguồn lao động liên quan chặt chẽ với việc gia tăng dân số Theo số liệu tổng điều tra dân số 1-4-1999 dân số nước ta 76,32 triệu người, khoảng 39 triệu người lực lượng lao động chiếm 51% dân số Dự báo nước ta năm bình quân tăng thêm triệu lao động dẫn đến sức ép lớn việc làm b Phần lớn lao động làm việc khu vực nông nghiệp Một đặc điểm bật lao động nước phát triển đa số lao động làm nông nghiệp.Ở Việt Nam lao động nông nghiệp chiếm 70% tông số lao động Loại hình công việc mang tính phổ biến nước nghèo Xu hướng chung lao động nông nghiệp giảm dần lao động công nghiệp dịch vụ lại tăng Mức độ chuyển dịch tuỳ theo mức độ phát triển kinh tế c Trình độ chuyên môn người lao động thấp Ở Việt Nam số người chữ chiếm tỷ lệ đáng kể Trong lực lượng lao động xã hội, số người lao động phổ thông sở chiếm 25%, phổ thông trung học 13% Hàng năm có 7% số niên sau học hết phổ thông trung học đào tiếp trường học nghề, trung học đại học chuyên nghiệp, có 9% tổng số lao động xã hội lao động kỹ thuật Các chuyên viên kỹ thuật, đội ngũ cán quản lý kinh tế công nhân kỹ thuật giỏi d Còn phận lớn lao động chưa sử dụng Như phân tích, việc đánh giá tình trạng chưa sử dụng hết lao động phải xem xét qua hình thức biểu thất nghiệp-thất nghiệp hữu hình thất nghiệp trá hình Do sức ép dân số khó khăn kinh tế Ở nước phát triến tác động lớn tới vấn đề công ăn việc làm hai khu vực thành thị nông thôn Tình trạng lao động thất nghiệp, thiếu việc làm có xu hướng gia tăng đặc biệt khu vực thành thị nước ta, Thuviennet.vn hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí Đề án Dự báo Phát triển KTXH năm 1998, tính riêng khu vực thành thị tỷ lệ thất nghiệp 6,85%tăng 0,84%so với năm 1997 Số lao động thiếu việc làm doanh nghiệp Nhà nước 8%, chí có nơi lên tới 50-60% Còn nông thôn, tỷ lệ thiếu việc làm khoảng 27,65% Tính chung cho nước, tỷ lệ thời gian lao động sử dụng cho hoạt động kinh tế năm 1998 71,13% Thực tế cho thấy, vấn đề giải việc làmđang áp lực nặng nề nươc phát triển nói chung Việt Nam nói riêng Vấn đề giải việc làm nước ta xem vấn đề kinh tế-xã hội tổng hợp phức tạp Chiến lược ổn định phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2000 Việt Nam khẳng định “Giải việc làm, sử dụng tối đa tiềm lao động xã hội mục tiêu quan trọng hàng đầu chiến lược, tiêu chuẩn để đinh hướng cấu kinh tế lựa chọn công nghệ’’ Trên phạm vi rộng, giải việclàm bao gồm vấn đề liên quan đến phát triển nguồn lực sử dụng có hiệu nguồn nhân lực; theo phạm vi hẹp, giải việc làm chủ yếu hướng vào đối tượng mục tiêu giảm tỷ lệ thất nghiệp, khắc phục tình trạng thiếu việc làm, nâng cao hiệu việc làm tăng thu nhập Khái quát thực trạng nguồn lao động Việt Nam (1996-2003) 3.1 Qui mô lực lượng lao động Việt Nam thời kỳ 1996-2003 3.2 Cơ cấu lực lượng lao động Việt Nam thời kỳ 1996-2003 a Cơ cấu theo trình độ văn hóa Tuy tỷ lệ biết chữ nước ta cao so với số nước trình độ văn hoá thuộc loại thấp, thể qua bảng sau: Bảng 2: Cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên tham gia hoạt động kinh tế phân theo trình độ văn hoá(%) 1996 Tổng 1997 Trong nữ Tổng 1998 Trong nữ Tổng Trong nữ Thuviennet.vn hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí Đề án Dự báo Phát triển KTXH Chưa biết chữ 5,8 62,3 5,1 61,6 3,8 62,4 Chưa tốt nghiệp cấp I 20,9 56,4 20,3 55,5 18,5 56,1 Đã tốt nghiệp cấp I 27,8 49,7 28,1 49,2 29,4 45,3 Đã tốt nghiệp cấp II 32,1 48,3 32,4 48,1 32,3 48,3 Đã tốt nghiệp cấpIII 13,5 44,1 14,1 44,0 16,0 44,2 Nguồn: Thực trạng lao động - Việc làm Việt Nam, nxb Thống kê 1996-1998 Theo số liệu bảng trên, tỷ lệ người chưa biết chữ giảm, kết chương trình xoá mù chữ Chính phủ thực năm qua Số lao động chưa tốt nghiệp cấp I hai năm 1997-1998 đẫ giảm từ 20,3% xuống 18,5% tỷ lệ cao tốc độ chậm, cấu lao động theo trình độ cấp I, II, III chuyển biến chậm Thực tế tỷ lệ lao động tốt nghiệp cấp I năm 1996 27,8% đến năm 1998 29,4%; lao động tốt nghiệp cấp III năm 1996 13,5% đến năm 1998 16% Trong đó, tỷ lệ lao động tốt nghiệp cấp III chiếm tỷ lệ không cao toàn lao động, hội tìm việc làm khó khăn b Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn kỹ thuật: Hiện nước ta tồn tình trạng thừa lao động phổ thông, thiếu lao động kỹ thuật Nước ta bước vào giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH song tỷ lệ lao động giản đơn cao(88%), cấu nguồn lao động lạc hậu so với nhiều nước, nước công nghiệp phát triển, thể tháp sau: Hình 1: Tháp lao động Việt Nam Hình 2: Tháp lao động Các nước công nghiệp 0,3% 0,5% Các nhà khoa học 2,7% 5% Kỹ sư 33,5% 24,5% 5,5% 35% 88% 35% Chuyên viên kỹ thuật Thuviennet.vn hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí Đề án Dự báo Phát triển KTXH Lao động lành nghề Lao động không lành nghề Hình Hình Nhìn vào hai hình cho thấy trình độ nguồn lao động nước ta chủ yếu LLLĐ không lành nghề Trong LLLĐ lành nghề nước công nghiệp chiếm tới 35% tổng số LLLĐ xã hội nước ta có 5,5% LLLĐ có trình độ chuyên viên kỹ thuật, kỹ sư, nhà khoa học họ chiếm tới 30% nước ta có 6,5% Chúng ta thiếu đội ngũ lao động kỹ thuật (tính đến năm1999 số có khoảng 14%) Trong số ngành kinh tế quan trọng cần nhiều lao động kỹ thuật có Chẳng hạn, ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng1,6%, ngành nông lâm ngư nghiệp 7%(hiện LLLĐ ngành chiếm tới 3/4 tổng lao động xã hội) Vùng đồng sông Cửu Long - vùng sản xuất lương thực lớn - LLLĐ qua đào tạo đạt 3,68%, công nhân kỹ thuật có 0,6%, trung cấp 1,55% đại học 0,74% Một số khu chế xuất, khu công nghiệp cần tuyển lao động có kỹ thuật lao động nước ta đáp ững Ví dụ: Khu chế xuất Linh Trung cần tuyển 7000 công nhân nữ có trình độ tay nghề bậc 3/7 trở lên đáp ứng 1500 người Khu chế xuất Tân Thuận tình trạng tương tự: cần tuyển 15000 công nhân kỹ thuật, ta đáp ứng 3000 Cái thiếu ta lao động kỹ thuật lại dư thừa lao động phổ thông Bởi vậy, cấu nguồn lao động không đáp ứng yêu cầu thị trường nước, chưa nói đến yêu cầu tham gia cạnh tranh thị trường quốc tế Thuviennet.vn hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí Đề án Dự báo Phát triển KTXH Ngoài ra, cấu lao động ta rơi vào tình trạng thừa thầy thiếu thợ mức nghiêm trọng Tức LLLĐ, số lao động có trình độ chuyên mộ kỹ thuật lại có cấu bất hợp lý Năm 1997 1/1,5/ 1,7 đến năm 1999 tỷ lệ chệch hướng thêm (1/1,2/0,92), gần “lộn ngược” với nước khác Vì thế, tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ” nghiêm trọng Theo báo cáo giáo dục đào tạo, 10 năm (1986-1996), số học sinh học nghề giảm 35%, số giáo viên dạy nghề giảm 31%, số trường dạy nghề giảm 41%, có 70-80% số sinh viên tốt nghiệp đại học cao đẳng trường việc làm, riêng nghành y có 3000 bác sỹ việc làm Thuviennet.vn hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí Đề án Dự báo Phát triển KTXH c Cơ cấu lao động theo ngành kinh tế: Bảng 5: Cơ cấu lao động theo ngành kinh tế 1996 Triệu 1997 % người Triệu % người Tổng số 35,792 8,77 33,994 8,83 Khu vực I 69,22 1,04 68,78 1,01 Nông nghiệp Lâm nghiệp 67,48 1,03 67,07 1,00 Thuỷ sản 1,74 1,49 1,70 1,35 Khu vực II 12,93 23,37 12,52 24,73 CN khai thác 0,59 46,48 0,57 52,6 CN chế biến 9,19 19,09 8,90 19,38 SX PP điện, khí đốt nước 0,43 39,46 0,41 38,56 Xây dựng 2,72 30,18 2,64 34,65 Khu vực III 17,85 28,16 18,70 26,95 Thương nghiệp sửa chữa 0,63 9,61 7,22 7,68 Khách sạn, nhà hàng 1,54 7,27 1,40 7,19 Vận tải, kho bãi, thông tin 2,39 24,49 2,31 23,00 Tài tín dụng 0,35 39,66 0,34 41,78 Hoạt động KHCN 0,11 81,63 0,11 79,63 Kinh doanh tài sản tư vấn 0,21 44,21 0,21 44,13 QLNN, ANQP, BHXH 1,14 53,10 1,11 57,60 Giáo dục đào tạo 2,78 74,49 2,70 77,75 Y tế cứu trợ xã hội 0,82 57,24 0,80 58,51 Hoạt động VHTT 0,72 33,72 0,26 34,72 Hoạt độngdảng, đoàn thể 0,28 54,91 0,27 64,66 Phục vụ cá nhân cộng đồng 1,66 2,78 1,61 3,68 Thuviennet.vn hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí Đề án Dự báo Phát triển KTXH Nguồn: Tính toán từ niên giám thống kê Thứ tư, LLLĐ chủ yếu cấu lao động ngành Sự nghiệp CNH tiến hành vài thập kỷ song kinh tế nước ta mang nặng dấu ấn kinh tế nông, thể rõ cấu nguồn lao động theo ngành Năm 1998, cấu lao động theo ngành có chuyển biến tích cực, so với yêu cầu chậm: lao động nông nghiệp giảm 66% lao động công nghiệp, dịch vụ tăng lên 13% 21%.So với số nước khu vực, cấu LLLĐ nước ta lạc hậu Chẳng hạn, năm 1997, tỷ trọng lao động nông nghiệp Mianma giảm xuống 51,8%, Malayxia 14,8%, Indonexia 39,2%, Phillipin 37,2%, Thái Lan 49,2% Để có kinh tế tiên tiến, hiệu vấn đề không đơn thay đổi cấu ngành kinh tế, mà quan trọng thay đổi cấu lao động, cấu dân số Hiện khoảng gần 70% lao động nằm khu vực I (nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản) 80% dân số sống vùng nông thôn việc thực CNH, HĐH không dễ dàng Điều cho thấy tính phức tạp việc chuyển từ kinh tế nông nghiệp lạc hậu sang kinh tế có vóc dáng đại, phải biết từ bỏ tham vọng đốt cháy giai đoạn để tránh bệnh hình thức mà d Cơ cấu lao động theo vùng lãnh thổ: Hiện có thiếu cân đối nghiêm trọng cấu lao động theo vùng lãnh thổ Hiện nay, tỷ trọng lao động hai vùng đồng Sông Hồng đồng Sông Cửu Long cao nước (20,5% 21,7% tổng LLLĐ xã hội) Trong vùng Tây Nguyên rộng lớn, LLLĐ có 4%, vùng duyên hải Miền Trung10,4% Đông Nam Bộ 12,7% Sự cân đối không gây nên khó khăn cho vấn đề công ăn việc làm mà ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng quốc gia Thuviennet.vn hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí Đề án Dự báo Phát triển KTXH e Cơ cấu lao động theo tình trạng có việc làm hay thất nghiệp: Bảng 4: Tỷ lệ thất nghiệp lực lượng lao động độ tuổi khu vực thành thị (%) 1996 1997 1998 1999 Toàn quốc 5,88 6,01 6,85 7,40 1.Đồng sông Hồng 7,57 7,06 8,25 9,34 Hà Nội 7,71 8,56 9,09 10,31 2.Vùng Đông Bắc 6,42 6,34 6,60 8,72 Quảng Ninh 9,63 7,06 6,80 9,29 3.Vùng Tây Bắc 4,51 4,73 5,92 6,58 4.Vùng Bắc Trung Bộ 6,96 6,68 7,26 8,62 5.Duyên hải Nam Trung Bộ 5,57 5,42 6,67 7,07 Đà Nẵng 5,53 5,42 6,35 6,64 6.Tây Nguyên 4,24 4,99 5,88 5,95 7.Vùng Đông Nam Bộ 5,43 5,89 6,64 6,52 TP Hồ Chí Minh 5,68 6,13 6,76 7,04 Đồng Nai 6,61 4,03 5,52 5,87 8.Đồng sông Cửu Long 4,73 4,72 6,35 6,53 Nguồn: Tổng hợp kết điều tra Lao động - Việc làm hàng năm khu vực thành thị 1996,1997,1998,1999 Sau đạt mức thất nghiệp thấp 5,88% năm 1996, tỷ lệ thất nghiệp thức khu vực thành thị có xu hướng tăng trở lại năm 1997 6,01%, năm 1998 6,08 % năm 1999 7,4%số lao động thành thị bị thất nghiệp Tại số thành phố lớn, trung tâm công nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp năm 1998 tăng nhanh đặc biệt Hà Nội (9,09%), Hải Phòng (8,43%), Đà Nẵng (6,35%), TP Hồ Chí Minh (6,76%) tỷlệ tương ứng năm 1999 là:10,31%, 8,04%, 6,64%, 7,04% Lao động thành thị làm việc chủ yếu khu vực công nghiệp, dịch vụ, đặc biệt thành phố lớn, nơi thu hút phần Thuviennet.vn hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí Đề án Dự báo Phát triển KTXH lớn nhà đầu tư nước Sự xuống kinh tế từ năm 1998, phần chịu tác động khủng hoảng kinh tế khu vực nguyên nhân dẫn đến tăng tỷ lệ thất nghiệp khu vực Năm 1998 số ngành có tỷ lệ thất nghiệp tăng lên rõ rệt như: hoá chất (11,27%), khai thác mỏ(3,57%), dệt (2,06%), giày (2,15%), may mặc (2,66%) tỷ lệ tương ứng năm 1997 tương đối thấp (0,08%, 0,26%, 0,26%, 0,05%, 1,91%) Trong số lao động thất nghiệp thành thị, tỷ lệ cao rơi vào nhóm người trẻ tuổi từ 15-24 nhóm tuổi 25-34 Số người chủ yếu học sinh phổ thông chưa tốt nghiệp, sinh viên trung học đại học trường muốn có việc không tìm việc làm Có thể thấy tình hình qua bảng sau đây: Bảng10: Tỷ lệ thất nghiệp lao động hoạt động kinh tế thường xuyên khu vực thành thị phân theo nhóm tuổi (%) Năm 15-24 25-34 35-44 45-59 55 56-59 60 >60 1996 21,28 10,57 5,65 4,8 3,05 4,17 2,17 3,51 1997 11,4 5,97 4,06 3,68 2,56 2,02 1,65 1998 13,54 7,11 4,45 3,83 3,03 3,03 1,18 1,18 1,03 Cơ cấu thất nghiệp phân theo nhóm tuổi 1996 42,69 32,70 16,11 6,03 0,25 1,09 0,1 1997 37,16 31,95 20,93 8,67 0,34 0,81 0,15 1998 36,03 32,25 20,91 8,72 1,48 1,48 0,6 100 100 0,6 100 Nguồn : Thực trạng lao động-việc làm Việt Nam , nxb Thống 1996-1998 Xét tổng thể , giữ nguyên mức tăng dân số (1,7%/năm), tăng nguồn lao động GDP thời kỳ 1995-1998 với hệ số co dãn việc làm khoảng 0,25-0,33 đến sau năm 2000 Việt Nam dư thừa lao động Cơ sở lý luận thực tiễn dự báo: Dự báo dân số nguồn nhân lực có ý nghĩa to lớn nhiệm vụ quản lý kinh tế – xã hội đất nước Những kết dự báo Thuviennet.vn hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí Đề án Dự báo Phát triển KTXH dân số nguồn nhân lực trương lai số lượng, cấu theo giới tính, độ tuổi, phân bố theo lãnh thổ, cấu trình độ văn hoá chuyên môn nguồn tài liệu sở để nhà nước kế hoạch phân bổ, sử dụng hợp lý lao động, giải việc làm đẩy mạnh sản xuất nâng cao đời sống xã hội Dân số nguồn lao động tương lai biến số quan trọng định cân đối vĩ mô tích luỹ tiêu dùng, xuất – nhập khẩu, tiết kiệm đầu tư, tiêu chủ yếu kế hoạch phân bổ lại lực lượng sản xuất Nhà nước vào thông số dự báo dân số nguồn nhân lực để đề kế hoạch xã hội giao dục đào tạo, chăm sóc sức khoẻ, sách dân số vấn đề xã hội khác… Dự báo dân số nguồn nhân lực phận lớn hệ thống dự báo kinh tế – xã hội Đối tượng trực tiếp dự báo dân số biến động tự nhiên dân số tương lai thông qua diễn biến hệ số sinh, hệ số chết, thay đổi kết cấu giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, phân bố theo lãnh thổ cường độ luồng di dân thời kì dự báo Đối tượng dự báo nguồn lao động xã hội số lượng, cấu theo tuổi, giới, trình độ học vấn cấu nghề nghiệp thay đổi phân bố sử dụng nguồn lao động tương lai phạm vi kinh tế vùng lãnh thổ Phương pháp dự báo: Dự báo phương pháp chuyển tuổi Bước 1: Dự báo dân số tương lai phương pháp thành phần (chuyển tuổi) Khoảng chuyển tuổi trường hợp làm năm năm năm cần tính riêng cho dân số năm nữ Bước 2: Căn vào giới hạn tuổi lao động năm giới nữ giới, dựa vào kết dự báo bước để xã định phận dân số độ tuổi lao động cho nam nữ Thuviennet.vn hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí Đề án Dự báo Phát triển KTXH Bước 3: Xác định số lượng nguồn nhân lực sở kết bước hai hệ số có khả lao động theo giới tính Hệ số có khả lao động thường tính toàn sở điều tra khứ cần điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện tương lai Thông thường hệ số biến động khoangr 94-97% (đối với nam giới) 95-98% (đối với nữ giới) Bước 4: Xác định nguồn lao động tương lai sở nguồn nhân lực bước ba Có thể sử dụng phương pháp hệ số cố định có điều chỉnh theo số lượng nguồn nhân lực Cũng tính số lượng nguồn lao động phương pháp loại trừ khỏi nguồn nhân lực phận học, tham gia lực lượng vũ trang làm công việc đặc biệt khác phận làm nội trợ gia đình Về nguyên tắc phận dự báo phương pháp chung dự báo Bước 5: Phân tích kết dự báo điều chỉnh kết cho phù hợp với điều kiện nhân tố kỳ dự báo Cần ý thực tế nguồn lao động xã hội bổ sung lượng lao động độ tuổi (trên độ tuổi lao động theo quy định có khả lao động) Thuviennet.vn hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí Đề án Dự báo Phát triển KTXH PHẦN II MÔ HÌNH DỰ BÁO Quy mô dân số phân theo nhóm tuổi Mô hình chung để dự báo theo phương pháp chuyển tuổi có dạng: Ltxnn  Ltx Pxt, x n Trong đó: Ltxnn : số dân sống nhóm n độ tuổi tính từ x+n có thời điểm dự báo t+n Ltx : Số dân sống sau n năm nhóm n độ tuổi tính từ tuổi x kì dự báo Pxt, x  n : Hệ số sống sau n năm nhóm n độ tuổi tính từ tuổi x kì dự báo 1-4 5-9 10-14 15-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 Tổng số 1303,9 5965,5 9161,1 9131,8 5278,2 2940,2 6764,7 6474,1 6001,3 5551,7 4509,3 3105,4 Nam 676,3 3108,9 4744,8 4724,1 2695,5 1428,1 3282,9 3225,8 2984,9 2700,5 2144,3 1468,2 Đơn vị: Nghìn người Nữ 627,6 2856,6 4416,3 4407,7 2582,7 1512,1 3481,8 3248,3 3016,4 2851,2 2365,0 1637,2 Thuviennet.vn hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí Đề án Dự báo Phát triển KTXH 50-54 2136,9 55-59 1804,2 60-64 1766,6 65-69 1681,9 70-74 1208,9 75-79 833,7 80-84 418.7 85+ 289,8 Tổng 76327,9 965,3 1171,6 793,7 1010,5 775,8 990,8 750,8 931,1 504,2 704,7 313,6 520,1 143,5 275,2 87,3 202,5 37518,5 38809,4 Nguồn: quy mô dân số theo điều tra 1-4-1999 (Số liệu thống kê kinh tế xã hội 1975-2000) Dân số tuổi lao động kỳ kế hoạch Dựa vào bảng kết ta có dân số theo điều tra năm 1999 - Dân số nam tuổi lao động (18-60): 39287,8 nghìn người - Dân số nữ tuổi lao động (18-55): 19283,6 nghìn người Dự báo nguồn lao động năm 2010 Nhóm tuổi Năm 2000 Nam Nữ Hệ số Hệ số sống sống nam nữ Năm 2005 Nam Nữ 15-17 5278,2 2695,5 1,469 1,470 18-19 2940,2 1428,1 1,471 1,470 7753,8 3962,4 20-24 6764,7 3282,9 1,184 1,185 4325 2099,3 25-29 6474,1 3225,8 1,155 1,154 8009,4 3890,2 30-34 6001,3 2984,9 1,182 1,162 7477,9 3722,5 35-39 5551,7 2700,5 1,193 1,168 7802,7 3468,5 40-44 4509,3 2144,3 1,332 1,285 6623,2 3154,1 45-49 3105,4 1468,2 1,467 1,516 6006,4 2755,4 Thuviennet.vn hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí Đề án Dự báo Phát triển KTXH 50-54 2136,9 965,3 55-59 1804,2 793,7 1,772 1,691 4555,6 2225,8 3786,6 Tổng Thuviennet.vn hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí Đề án Dự báo Phát triển KTXH Từ kết dự báo nguồn lao động năm 2005 ta dự báo nguồn lao động năm 2010 Nhóm tuổi Năm 2005 Nam Nữ Hệ số Hệ số sống sống nam nữ Năm 2010 Nam Nữ 15-17 7543,5 4549,4 1,469 1,470 18-19 7753,8 3962,4 1,471 1,470 11081,4 6687,6 20-24 4325 2099,3 1,184 1,185 11405,8 5824,7 25-29 8009,4 3890,2 1,155 1,154 5120,8 2487,6 30-34 7477,9 3722,5 1,182 1,162 9250,8 4489,2 35-39 7802,7 3468,5 1,193 1,168 8838,8 4325,5 40-44 6623,2 3154,1 1,332 1,285 9308,6 4051,2 45-49 6006,4 2755,4 1,467 1,516 8822,1 4053 50-54 4555,6 2225,8 1,772 1,691 8811,3 4177,2 55-59 3786,6 Tổng 8072,5 80712,1 36096 Thuviennet.vn hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí Đề án Dự báo Phát triển KTXH PHẦN III ĐÁNH GIÁ TÍNH PHÙ HỢP CỦA DỰ BÁO Đánh giá tính phù hợp dự báo - Về phương pháp lựa chọn: phương pháp dễ tính, cho ta biết cấu nhóm tuổi lao động, số lao động nam nữ - Độ tin cậy tương đối cao Áp dụng kết dự báo vào thực tiễn 2.1 Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội a Định hướng phát triển việc làm Giải việc làm ổn định việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp làp nhiệm vụ bản, búc xúc mà ngành, cấp phải đặc biệt quan tâm phấn đầu giải việc làm ổn định việc làm cho 7,5-8 triệu lao động năm, bình quân1,5 triệu người /1 năm Phấn đấu đến năm 2005 thành thị giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống 5-6% Xuất lao động xem khâu quan trọng giải việc làm thu nhập Chuyển dịch cấu lao động hàng năm tăng lao động cho sản xuất công nghiệp xây dựng từ 16,7% năm 2001 lên 20-21% năm 2005 khu vực thành thị dự kiến năm thu hút tạo việc làm thêm khoảng 1,78 triệu người nghành sản xuất công nghiệp ,xây dựng dịch vụ đưa tổng số lao động có việc làm thành thị vào khoảng 11 triệu người Khu vực nông thôn với việc chuyển đổi mạnh cấu sản , mùa vụ, trồng, vật nuôi,phát triển đa dạng nghành nghề lĩnh vực thủ công mỹ nghệ dich vụ, dự kiến thu hút tạo thêm việc làm cho triệu lao động Đưa số lao động có việc làm nông thôn vào năm 2005 vào khoảng 28 triệu người Thuviennet.vn hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí Đề án Dự báo Phát triển KTXH Tính đến năm 2005 ,tỷ lệ thời gian sử dụng lao động nông thôn vào khoảng 80% tỷ lệ lao động chưa có việc làm thành thị chiếm khoảng 5,4% số lao động độ tuổi b Nâng cao trình độ người lao động Cần nhanh chóng nâng cao trình độ văn hoá cho nguồn nhân lực, phấn đấu phổ cập phổ thông trung học đối tượng vùng có điều kiện nhằm tạo thuận lợi cho việc tiếp thu kiến thức đào tạo chuyên môn kỹ thuật cho người lao động Để có cấu lao động hợp lý, trongnhững biện pháp quan trọng thực sách phân hàng học sinh sau tốt nghiệp trung học sở để tạo cẩu hợp lý Theo kinh nghiệm nước phát triển, người có trình độ đại học, cao đẳng cần có 4-5 người có trình độ trung học chuyên nghiệp 10 công nhân kỹ thuật Đào tạo chuyên môn kỹ thuật cho người lao động, đặc biệt đào tạo, bồi dưỡng nghề cho người lao động để tăng tỷ lệ đào tạo thường tiến hành qua biện pháp xã hội hoá đào tạo, đa dạng hoá hình thức đào tạo, bồi dưỡng với nhiều thành phần kinh tế tham gia Các lao động bước vào tuổi lao động, lao động dôi dư, lao động trẻ nông thôn cần ưu tiên trang bị kiến thức kỹ thuật công nghệ liên quan dến trồng trọt, chăn nuôi, ngành thủ công có điều kiện phát triển địa phương kiến thức cần thiết khác để cung cấp cho khu công nghiệp mới, doanh nghiệp vốn đầu tư nước Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xuất lao động, thành lập phận đào tạo, bồi dưỡng riêng trung tâm dạy nghề hợp tác với trung tâm đào tạo nước nước ngoài, để đào tạo, bồi dưỡng người lao động làm có thời hạn nước Cùng với đẩy mạnh đào tạo lại nguồn nhân lực với kiến thức chuyên môn, kỹ thuật kỹ thực hành cho nhu cầu trước mắt Thuviennet.vn hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí Đề án Dự báo Phát triển KTXH phải trang bị cho lao động kiến thức ngoịa nhgữ, tin hoc, pháp luật nhằm đáp ứng cho nhu cầu hội nhập c Tạo nhiều việc làm cho người lao động - Khuyến khích mở rộng phát triển nghành nghề thu hút nhiều lao động Bởi nước ta tỷ lệ người thất nghiêp cao cho lên cần khuyến khích nghành nghề để tạo thêm nhiều việc lam cho người lao động - Phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội khu vực nông nghiệp, nông thôn Đó biện pháp nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ nông thôn, nhằm tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập khắc phục tượng nâng dân tình thời vụ nông nghiệp, diện tích canh tác thấp, suất thấp Nếu thực tốt biện pháp có liên quan trước hết yếu rố tiêu thụ sản phẩm giống con, đào tạo nghề cho người lao động… nông thốn có cấu kinh tế thay đổi, tăng đáng kể giá trị sản lượng nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nâng đời sống vật chất cho người lao động Cùng với biện pháp phát triển kinh tế biện pháp phát triển xã hội như: y tế, văn hoá, giáo dục, vệ sinh môi trường, sử dụng nguồn nước sản xuất theo yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm.cũng thu hút nhiều lao động góp phần nâng cao chất lượng sống, ổn định xã hội, giảm gia tăng dân số nguồn lao động, giảm tượng dân nông nghiệp, nông thôn thành phố, khu công nghiệp tìm việc làm cách tự phát - Huy động thành phần kinh tế phát triển mạnh mẽ thành thị Với xu mình, doanh nghiệp Nhà nước phát triển theo chiều rộng chiều sâu, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh , phát huy lại cạnh tranh sử dụng nhiều lao động có khả chiếm lĩnh thị trường Thuviennet.vn hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí Đề án Dự báo Phát triển KTXH nước xuất ngành công nghiệp, xây dựng, giao thông, dịch vụ, du lịch Kinh tế tư nhân thành phần kinh tế khác giúp đỡ quản lý Nhà nước, cớ vào nhu cầu sản xuất, tiêu dùng chỗ xuất khẩu, với khả vốn, trình độ quản lý kỹ thuật phát triển doanh nghiệp vừa thuốc ngành công nghiệp, dịch vụ, du lịch, văn hoá, giáo dục, y tế 2.2 Các sách dân số Thứ nhất, giảm mức sinh, đặc biệt hạn chế tỷ lệ sinh thứ ba năm gần Thứ hai, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ sinh sản, bảo vệ bà mẹ trẻ em Thứ ba, thực tốt việc tuyên truyền kế hoạch hoá gia đình, đặc biệt hạn chế tỷ lệ nạo phá thai tuổi vị thành niên Thứ tư, nâng cao chất lượng dân số nguồn nhân lực Thuviennet.vn hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí Đề án Dự báo Phát triển KTXH KẾT LUẬN Vai trò lao động quan trọng phát triển kinh tế Vấn đề muốn phát huy vai trò lao động cần phải giải việc làm nâng cao chất lượng lao động phận quan trọng phát triển nguồm nhân lực, đáp ứnga yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội quốc gia Điều có ý nghĩa toàn nhân loại chuẩn bị bước vào thiên niên kỷ với lực lượng khoa học phát triển, chưa thấy lịch sử loài người Việc dự báo nguồn nhân lực tương lai cho phép xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế cho xã hội cách mức Trong bối cảnh cần phải phát huy vai trò lao động, phải có chiến lược giải việc làm, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá- đại hoá đất nước, góp phần đưa nước ta có vị mới, lợi trường quốc tế, kỷ Thuviennet.vn hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí Đề án Dự báo Phát triển KTXH TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Giáo trình kinh tế phát triển Giáo trình dự báo phát triển kinh tế xã hội Giáo trình kinh tế lao động Văn kiện ĐH Đại biểu toàn lần thứ IX Tạp chí kinh tế phát triển Tạp chí lao động xã hội Tạp chí thị trường lao động Niên giám thống kê Thuviennet.vn hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí Đề án Dự báo Phát triển KTXH MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI I Một số vấn đề lý luận thực tiễn nguồn lao động Việt Nam Một số khái niệm 2 Đặc điểm nguồn lao động Việt Nam Khái quát thực trạng nguồn lao động Việt Nam (1996-2003) 4 Cơ sở lý luận thực tiễn dự báo: 11 Phương pháp dự báo: 12 PHẦN II: MÔ HÌNH DỰ BÁO 14 Quy mô dân số phân theo nhóm tuổi 14 Dân số tuổi lao động kỳ kế hoạch 15 Dự báo nguồn lao động năm 2010 15 PHẦN III: ĐÁNH GIÁ TÍNH PHÙ HỢP CỦA DỰ BÁO 18 Đánh giá tính phù hợp dự báo 18 Áp dụng kết dự báo vào thực tiễn 18 2.1 Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 18 2.2 Các sách dân số 21 KẾT LUẬN 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO 23 Thuviennet.vn hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí Đề án Dự báo Phát triển KTXH Tạp chí thị trường lao động 23 Thuviennet.vn [...]... một năm hoặc năm năm và cần tính riêng cho dân số năm và nữ Bước 2: Căn cứ vào giới hạn tuổi lao động của năm giới và nữ giới, dựa vào kết quả dự báo ở bước một để xã định bộ phận dân số trong độ tuổi lao động cho nam và nữ Thuviennet.vn hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí Đề án Dự báo Phát triển KTXH Bước 3: Xác định số lượng nguồn nhân lực trên cơ sở kết quả ở bước hai và hệ số có khả năng lao động. .. 1 PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 2 I Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của nguồn lao động Việt Nam 2 1 Một số khái niệm cơ bản 2 2 Đặc điểm của nguồn lao động ở Việt Nam hiện nay 2 3 Khái quát về thực trạng nguồn lao động Việt Nam (1996-2003) 4 4 Cơ sở lý luận và thực tiễn của dự báo: 11 5 Phương pháp dự báo: 12 PHẦN II: MÔ HÌNH DỰ BÁO 14 1 Quy... hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí Đề án Dự báo Phát triển KTXH 50-54 2136,9 965,3 55-59 1804,2 793,7 1,772 1,691 4555,6 2225,8 3786,6 Tổng Thuviennet.vn hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí Đề án Dự báo Phát triển KTXH Từ kết quả dự báo nguồn lao động năm 2005 ta dự báo nguồn lao động năm 2010 Nhóm tuổi Năm 2005 Nam Nữ Hệ số Hệ số sống của sống của nam nữ Năm 2010 Nam Nữ 15-17 7543,5 4549,4 1,469 1,470... nghệ dich vụ, dự kiến có thể thu hút và tạo thêm việc làm cho 9 triệu lao động Đưa số lao động có việc làm ở nông thôn vào năm 2005 vào khoảng 28 triệu người Thuviennet.vn hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phí Đề án Dự báo Phát triển KTXH Tính đến năm 2005 ,tỷ lệ thời gian sử dụng lao động ở nông thôn vào khoảng 80% tỷ lệ lao động chưa có việc làm ở thành thị chiếm khoảng 5,4% số lao động trong độ... 100 0,6 100 Nguồn : Thực trạng lao động- việc làm ở Việt Nam , nxb Thống 1996-1998 Xét trên tổng thể , nếu vẫn giữ nguyên mức tăng dân số (1,7% /năm) , tăng nguồn lao động và GDP như thời kỳ 1995-1998 và với hệ số co dãn việc làm khoảng 0,25-0,33 thì đến sau năm 2000 Việt Nam vẫn dư thừa lao động 4 Cơ sở lý luận và thực tiễn của dự báo: Dự báo dân số và nguồn nhân lực có ý nghĩa hết sức to lớn đối với... nhiệm vụ cơ bản, búc xúc mà các ngành, các cấp phải đặc biệt quan tâm phấn đầu giải quyết việc làm và ổn định việc làm cho 7,5-8 triệu lao động trong 5 năm, bình quân1,5 triệu người /1 năm Phấn đấu đến năm 2005 ở thành thị giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống còn 5-6% Xuất khẩu lao động được xem là một khâu quan trọng trong giải quyết việc làm và thu nhập Chuyển dịch cơ cấu lao động hàng năm tăng lao động cho... tuổi lao động kỳ kế hoạch Dựa vào bảng kết quả trên ta có dân số theo cuộc điều tra năm 1999 - Dân số nam trong tuổi lao động (18-60): 39287,8 nghìn người - Dân số nữ trong tuổi lao động (18-55): 19283,6 nghìn người 3 Dự báo nguồn lao động năm 2010 Nhóm tuổi Năm 2000 Nam Nữ Hệ số Hệ số sống của sống của nam nữ Năm 2005 Nam Nữ 15-17 5278,2 2695,5 1,469 1,470 18-19 2940,2 1428,1 1,471 1,470 7753,8 3962,4... miễn phí Đề án Dự báo Phát triển KTXH PHẦN III ĐÁNH GIÁ TÍNH PHÙ HỢP CỦA DỰ BÁO 1 Đánh giá tính phù hợp của dự báo - Về phương pháp lựa chọn: phương pháp dễ tính, cho ta biết được cơ cấu nhóm tuổi lao động, số lao động nam và nữ - Độ tin cậy tương đối cao 2 Áp dụng kết quả dự báo vào thực tiễn 2.1 Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội a Định hướng phát triển việc làm Giải quyết việc làm và ổn định việc... di dân trong thời kì dự báo Đối tượng của dự báo nguồn lao động xã hội là số lượng, cơ cấu theo tuổi, giới, trình độ học vấn và cơ cấu nghề nghiệp cũng như sự thay đổi trong phân bố và sử dụng nguồn lao động trong tương lai trên phạm vi nền kinh tế cũng như các vùng lãnh thổ 5 Phương pháp dự báo: Dự báo bằng phương pháp chuyển tuổi Bước 1: Dự báo dân số ở tương lai bằng phương pháp thành phần (chuyển... tính số lượng nguồn lao động bằng phương pháp loại trừ khỏi nguồn nhân lực bộ phận đang đi học, đang tham gia lực lượng vũ trang hoặc làm các công việc đặc biệt khác và bộ phận làm nội trợ gia đình Về nguyên tắc các bộ phận này có thể dự báo được bằng các phương pháp chung của dự báo Bước 5: Phân tích kết quả dự báo và điều chỉnh kết quả cho phù hợp với những điều kiện và nhân tố mới trong kỳ dự báo Cần
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự báo cung lao động việt nam (số lượng và cơ cấu) giai đoạn đến năm 2010, Dự báo cung lao động việt nam (số lượng và cơ cấu) giai đoạn đến năm 2010, Dự báo cung lao động việt nam (số lượng và cơ cấu) giai đoạn đến năm 2010

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay