Bai 4 thuc hanh thiet ke mo hinh hoa mo phong xe bus phuc vu

31 357 1
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2016, 19:08

Bài XÂY DỰNG MÔ HÌNH HÓA MÔ PHỎNG XE BUS PHỤC VỤ NHÂN DÂN TRÊN CÔNG CỤ GUIDE CỦA PHẦN MỀM MATLAB I Mục đích - Giúp sinh viên hiểu phương pháp xây dựng mô hình hóa mô hệ thống vật lý - Thu thập phân tích bảng liệu hệ thống - Đánh giá kết mô phỏng, so sánh độ tương đồng kết mô mô hình với tính chất đối tượng thực - Đưa kết luận phương án điều chỉnh cho đối tượng thực dựa kết mô sau phân tích chúng II Yêu cầu thực hành - Máy vi tính cài đặt sẵn phần mềm Matlab với đầy đủ ứng dụng Math Work cung cấp - Yêu cầu sinh viên trang bị phần lý thuyết môn Tin học chuyên ngành, hết chương Mô hệ ngẫu nhiên môn Mô hình hóa - Tuân thủ nội quy, quy định thực hành phòng thí nghiệm III Nội dung thực hành 3.1 Bài toán yêu cầu Mô trạm xe bus sinh viên Sinh viên từ ký túc xá đến trường xe bus, xe chứa 60 sinh viên Thời gian đến trường 6h đến 7h Sinh viên đến trạm xe bus mô tả dòng tối giản với cường độ λ = 0.8 SV/s Cứ sau Txe = 15 phút có chuyến xe bus đến trường Nếu số sinh viên chờ xe 60SV số SV thừa phải chờ đến chuyến xe sau Xây dựng mô hình mô hệ thống Kiểm tra xem sau 7h30 SV bị kẹt xe bến xe bus Để đảm bảo tất sinh viên học Txe = ?? 3.2 Các bước tiến hành Bước Thuật toán mô phỏng: B1 Xây dựng mô hình dòng sinh viên đến trạm xe bus Khoảng thời gian sinh viên đến trạm xe bus ti = (-1/λ)ln(Ui) với Ui ~ U(0,1) B2 Thời gian mô từ 6h đến 7h tức t = đên t = 3600s t = t + ti t = 3600s dừng mô B3 Nếu t [...]... Bai4 (varargin) % BAI4 MATLAB code for Bai4 .fig % BAI4 , by itself, creates a new BAI4 or raises the existing % singleton* % % H = BAI4 returns the handle to a new BAI4 or the handle to % the existing singleton* % % BAI4 ('CALLBACK',hObject,eventData,handles, ) calls the local % function named CALLBACK in BAI4 .M with the given input arguments % % BAI4 ('Property','Value', ) creates a new BAI4 or raises the % existing... the GUI before Bai4 _OpeningFcn gets called An % unrecognized property name or invalid value makes property application % stop All inputs are passed to Bai4 _OpeningFcn via varargin % % *See GUI Options on GUIDE's Tools menu Choose "GUI allows only one % instance to run (singleton)" % % See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES % Edit the above text to modify the response to help Bai4 % Last Modified by GUIDE... @Bai4 _OpeningFcn, 'gui_OutputFcn', @Bai4 _OutputFcn, 'gui_LayoutFcn', [] , 'gui_Callback', []); if nargin && ischar(varargin{1}) gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); end if nargout [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); else gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); end % End initialization code - DO NOT EDIT % - Executes just before Bai4 is made visible function Bai4 _OpeningFcn(hObject,... GUIDATA) % varargin command line arguments to Bai4 (see VARARGIN) % Choose default command line output for Bai4 handles.output = hObject; % Update handles structure guidata(hObject, handles); % UIWAIT makes Bai4 wait for user response (see UIRESUME) % uiwait(handles.figure1); % - Outputs from this function are returned to the command line function varargout = Bai4 _OutputFcn(hObject, eventdata, handles)... vào Nút “ Thoat khoi he thong” chọn View callBacks/Callback + Ta lập trình như sau: hoi=questdlg('Ban muon thoat khoi chuong trinh?', 'THUC SU MUON THOAT?','Yes','No','No'); if strcmp(hoi,'Yes') close if strcmp(hoi,'No') return; end end (2) Nút “Khao sat he thong” Nhấn chuột phải vào Nút “Khao sat he thong” chọn View callBacks/Callback + Ta lập trình: function varargout = Bai4 (varargin) % BAI4 MATLAB... handles.output; % - Executes on button press in pushbutton1 function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) % hObject handle to pushbutton1 (see GCBO) % eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB % handles structure with handles and user data (see GUIDATA) % Ch??ng trình ví du 3.1 v? v? ?? th? c?a h? th?ng ?i?u khi?n t? ??ng disp( 'MO PHONG HE THONG XE BUS PHUC VU - THM') clc;... set(hObject,'BackgroundColor','white'); end function edit4_Callback(hObject, eventdata, handles) % hObject handle to edit4 (see GCBO) % eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB % handles structure with handles and user data (see GUIDATA) % Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit4 as text % str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit4 as a double % - Executes during object creation,... ??ng disp( 'MO PHONG HE THONG XE BUS PHUC VU - THM') clc; % Khai bao bien syms N lamda T Txe Ts Ndg Nm N = get(handles.edit1,'String');% Nhan chuoi ky tu trong edit1 gán cho N N = str2num(N); %Chuyen gia tri chuoi ký tu sang dang so Txe = get(handles.edit2,'String');% Nh?n chu?i ký t? ? edit3 gán cho t1 Txe = str2num(Txe); %Chuy?n ??i t? chu?i ký t? sang d?ng s? lamda = get(handles.edit3,'String');% Nh?n... get(handles.edit4,'String');% Nh?n chu?i ký t? ? edit3 gán cho t1 T = str2num(T); %Chuy?n ??i t? chu?i ký t? sang d?ng s? sochuyen=floor(T/Txe) set(handles.edit8,'String',sochuyen); songuoiduocvanchuyenlt= sochuyen*N; e=2.7182; Ts = 0; t=0; ket=0; Ndg=0; for i= 1:1:T U = rand(1); ti = - log(U)/(lamda*log(e)); t = t+ti; if tsonguoiduocvanchuyenlt ket=... Ts
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 4 thuc hanh thiet ke mo hinh hoa mo phong xe bus phuc vu, Bai 4 thuc hanh thiet ke mo hinh hoa mo phong xe bus phuc vu, Bai 4 thuc hanh thiet ke mo hinh hoa mo phong xe bus phuc vu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay