Tài liệu ôn MácLeenin II Kinh tế Quốc Dân

4 30 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2016, 19:05

Câu hỏi đề thi các Năm môn MÁc 2 của NEU. Đây là câu hỏi tổng hợp từ các bạn đi thi các ca trước về tớ tập hợp lại và tổng hợp thành đề cương. Chúc các bạn ôn thi vui vẻ :)) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1 Địa tô tuyệt đối do: xuất phát cấu tạo hữu TB 17 Giống tăng suất cường độ LĐ: tăng nông nghiệp thấp TBCN lượng sx hàng hóa sx time Mục tiêu cuối CMXHCN : giải phóng 18 Dân chủ đề cập tới: chế độ trị người & giải phóng xã hội 19 Bản chất nhà nước XHCN: mang tính dân tộc sâu sắc Căn để phân chia TB cố định lưu thông: phương 20 Giai đoạn cạnh tranh tự gì? TB độc quyền thức chu chuyển khác phận TB 21 Tỷ suất lợi nhuận phản ánh: mức doanh lợi đầu tư TB Bản chất nhà nước XHCN: chất g.c Công nhân 22 Tập trung tư bản: làm tăng quy mô TB cá biệt Cấu tạo kỹ thuật tư bản: số lượng TLSX / số lượng 23 “ Vô sản tất nước đoàn kết lại” – Mác agen SLĐ sử dụng tư liệu sx trình sản xuất 24 “ Dân chủ mục tiêu xây dựng XHCN Chức tiền tệ : chức nước ta” – Quốc Hội IX Tiền công 25 Giống trao đổi giản đơn- ngẫu nhiên trao đổi + Tiền công danh nghĩa: bán hàng hóa SLĐ đầy đủ-mở rộng : Trao đổi trực tiếp Hàng với hàng + Tiền công thực tế: lượng H2 +dịch vụ mua đc = tiền công 26 Bọn “ đầu sỏ” tài là: Ngân hàng danh nghĩa 27 Nền sản xuất XH chia làm khu vực: khu vực Địa tô chênh lệch : thu ruộg đất màu mỡ, gần thị (sx tư liệu sx sx tư liệu tiêu dùng) trg 28 Câu không địa tô chênh lệch 1: Cuộc khủng hoảng đầu tiên: 1825 Anh, 1847 toàn => có từ “ Thâm canh” cầu 29 Giá trị hàng hóa tạo khâu : Sản Xuất 10 CM tháng 10 Nga mở đầu: độ lên từ CNTB lên 30 Tôn giáo dựa sở ? => Tồn XH CNXH phạm vi toàn giới 31 CNTB ngày phát triển, nguyên liệu ” chiếm thuộc địa” 11 Kết cấu XH quan trọng nhất: kết cấu giai cấp 32 Diễn đạt không Tỷ suất giá trị thặng dư : phản ánh 12 CNTB có CÔNG hay có TỘI : vừa có công + tội mức doanh lợi việc đầu tư 13 Giá trị hàng hóa SLĐ: nuôi anh ta, gđ anh ta, đào tạo tay 33 Thế phân công lao động xã hội : chia lao động thành nghề… ngành nghề khác 14 Biều hoạt động quy luật giá trị tự cạnh 34 Liên minh công nông nguyên tắc cao của: tranh CNTB => Quy luật giá sản xuất == Chuyên vô sản 15 Dân chủ gì?  quyền lực thuộc ND 16 Thực thể giá trị hàng hóa: LĐ trừu tượng 35 Khái niệm “ tuần hoàn” điền: Hình thái 36 Cơ sở tồn Tôn giáo: Niềm tin người 45 Giống hao mòn hữu hình vô hình: => hao mòn giá trị 37 Xứ mệnh lịch sử giai cấp Công nhân: => tất 46 Chi phí sản xuất TBCN: chi phí mà TB bỏ để sản xuất hàng 38 Cùng với pt CNTB hóa ( mặt chất), mặt lượng k= c+v => tỉ suất lợi nhuận có xu hướng giảm 47 Hàng hóa trao đổi với vì: 39 Chức TB thương nghiệp: Lưu thông hàng hóa => sản phẩm lao động 40 Khoảng Z’ : không câu 48 Kết “ tích tụ TB” : Quy mô TBCB tăng 41 Tôn giáo có ảnh hưởng: tích cực tiêu cực 49 Cạnh tranh ngành tạo p siêu ngạch: Cạnh tranh nội 42 Nhà nước XHCN có: đặc trưng 50 Chu chuyển TB gì: trình đổi thường xuyên 43 Xã hội XHCN có: đặc trưng lặp lặp lại tuần hoàn TB 44 Đặc trưng người, dân tộc người: đặc trưng 51 Tuần hoàn TB: vận động liên tục TB qua giai đoạn, mang hình thái, thực chức khác quay => Tỷ suất lợi nhuận giảm ban đầu với lượng lớn 73 Nhận định sai tiền công thực tế: 52 “ Dân biết, dân làm, dân kiểm tra” : Quốc HỘi VI A Trả theo thời gian theo sản phẩm 53 Giống GTTD siêu ngạch tương đối”: 74 Xu hướng cty nhỏ CNTB: QH chặt chẽ vs => dưa sở tăng suất LĐ bóc lột LĐ làm thuê cty lớn 54 Không GTTD tuyệt đối: tăng suất lao động 75 Đặc điểm riêng có gia đình: tái sản xuất 55 Ngân hàng nhà nước VIệt Nam: 1951 người  56 Quá trình tái sản xuất gồm: khâu: Sản xuất- phân phối-trao đổi76, Cấu trúc hình thái Kinh tế_ XH: tiêu dung LLSX+ QHSX+ KT thượng tầng 57 Điều kiện để SLĐ trở thành hàng hóa: 77 Nông dân k lãnh đạo vì: =>người lao động hoàn toàn tự thân thể, bị tước đoạt => k có Đảng đông nh k mạnh hoàn toàn TLSX Tư liệu s.hoạt 78 Đặc trưng giai cấp Công nhân: 58 Hệ thống trị đời nào?: xuất nhà => lao động CN có CN +KT đại, nước 79 Động lực CM XHCN: 59 Trong trình tích tụ thặng dư TB: Khối lượng GTTD b G/c Công , nông, trí thức không đổi 80 CM XHCN giai cấp lãnh đạo: Công nhân 60 Quy mô tích tụ phụ thuộc vào: GTTD 81 Ngồn gốc KT_XH tôn giáo: 61 Hệ thống Chính trị XHCN gồm bp: Đảng, nhà nước, a trình độ phát triển Lực lượng SX mặt trận tổ quốc & tổ chức trị - XH b Bần kte, áp ctri 62 Ý nghĩa Tỉ Suất lợi nhuận: cho TB biết họ đầu c.thất vọng + bất lực trước bất công XH tư vào đâu có lợi D 63 Bọn đầu sỏ tài can thiệp vào kte: chế độ tham 82 Độc lập dân tộc gắn với CNXH ai: Hồ Chí Minh dự 83.Tổ chức đóng vai trò trụ cột hệ thống ctrij nước ta: 64 “ Sự phát triển tự người điều kiện cho => Nhà nước XHCN phát triển tự tất người” – C.Mác 84 “ Lao động cha đất mẹ cải” 65 TB thương nghiệp phần TB công nghiệp = > William petty ( nói lao động cụ thể ) 66 trung tâm CNTB: Mỹ, Nhật, EU 85 Cách Mạng tháng 10 Nga: 17-11-1917 67 hệ thống điều tiết kte nhà nước: luật, sách, 86 “ Dân chủ vô sản gấp triệu lần dân chủ tư sản” – lê Nin máy 87 Miền bắc xây dựng XHCN vào năm nào? 1954 68 Đảng đời nhờ kết hợp: CN mác LN, ptrao công nhân 88 “ Chuyên vô sản” từ ĐH Đảng gọi “ XHCN” + ptrao yêu nước 89 “ Dân giàu, nước mạnh… văn minh” : => Đại hội IX 69 Quan hệ gia đình: Hôn nhân + huyết 90 Quy mô tích lũy TB phụ thuộc vào: yếu tố thống + Khối lượng GTTD 70 “ Dân chủ mục tiêu nghiệp + Tỷ lệ phân chia GTTD thành TB phụ them + thu nhập xây dựng XHCN nước ta” – ĐH9 … 71 Ai phát xu hướng khách quan (.) ptrien dân 91 Đại Công nghiệp diễn vào năm nào: Đầu kỉ 19 tộc: 92 Khối lượng GTTD (M) : khối lượng GTTD mà TB thu Lê Nin đc time sản xuất định M= m’.v (V la TB khả 72 Kết cạnh tranh: kiến) 93 CNTB chuyển từ tự cạnh tranh sang độc quyền vào trọt thời kì: cuối kỉ 19 đầu kỉ 20 113 Đảng CSVN thành lập năm : 1930 94 Hôn nhân xuất phát từ: Tình yêu chân 114 “Tôn giáo thuốc phiện ND” – C Mác 95 N.E.P sách kte : anh Lê Nin- người 115 Thực thể Gtri hàng hóa: LĐ trừu tượng Liên Xô 116 Giai đoạn sau cạnh tranh tự : TB độc quyền 96 Địa tô tuyệt đối: Chênh lệch giá trị nông sản với 117 Xuất TB: đưa TB nc nhằm chiếm đoạt giá sản xuất chung nông phẩm GTTD tạo nước 97 Nước ta thực dân chủ: mùng 02/09/1945 118 Ra đời SX hàng hóa: 98 Địa tô chênh lệch 2: thu thâm canh + phân công lao động XH => địa tô chênh lệch: giá sx chung- giá sx cá biệt + tách biệt kinh tế chủ thể sx 99 Mâu thuẫn SX hàng hóa: lđ tư nhân>< lđ xã 119 Công cụ chủ yếu “ đầu sỏ tài chính” : Chế độ tham hội dự 100 SX hàng hóa chia là: khu vực (dự hình thức sở 120 Lượng GTHH cao/ thấp, nhiều/ít đc xđ ntn? hữu tập thể- toàn dân ) + Thời gian lao động XH cần thiết 101 đặc điểm kte TB CNTB độc quyền: + Thời gian LĐ giản đơn TBXH cần thiết + tập chung SX tổ chức độc quyền 121 Chi phí sản xuất TBCN: + TB tài bọn đầu sỏ chi phí Tư ( gồm TLSX + SLĐ) + Xuất TB 122 Tổ chức trụ cột tron hệ thống trị: Đảng CSVN + phân chia tgioi tổ chức ĐQ 123 Tính tất yếu CM XHCN: +pchia tgioi lãnh thổ => đòi hỏi thay đổi phương thức sản xuất 102 Dân chủ vs tư cách XH đời khi: Chiếm hữu nô lệ 124 Sở hữu độc quyền nhà nước: 103 Tpham“ chiến thắng ko cần chiến tranh” : Nick => sở hữu tập thể g.c TS độc quyền XOn 125 Việc sản xuất trao đổi hàng hóa sở: 104 Nước dành chiến thắng XHCN đầu tiên: Liên Xô => hao phí lao động xã hội cần thiết 105 Cương lĩnh dân tộc có nội dung: BÌnh Đẳng- Tự 126 Tích tụ tập chung TB giống nhau: quyết- liên => Đều làm tăng quy mô TB cá biệt hiệp công nhân tất dân tộc đoàn kết lại 127 Địa Tô TBCN phần lại sau khấu trừ : 106 Bản chất Tiền tệ : hàng hóa đặc biệt đóng vai => Lợi nhuận Bình quân trò vật ngang giá chung , thể chung giá trị , 128 Giá nông phẩm xác định giá ở: Đất xấu thể MQH ng SX hàng hóa 129 Nguyên nhân có địa tô chênh lệch 2: 107 Quy trình khủng hoảng: Khủng Hoảng -> => đầu tư thêm mà có tiêu điều-> phục hồi -> hưng thịnh 130 Loại ruộng đất có địa tô tuyệt đối: Ruộng xấu 108 Yếu tố ko thuộc ĐN dân tộc: ý thức tự giác 131 Nhân tố ảnh hưởng ngược chiều đến tỉ suất lợi nhuận chung => Cấu tạo hữu TB 109 CT chung TB T_H_T 132 Thị giá cổ phiếu phụ thuộc vào: lợi tức cổ phần lãi 110 Tôn giáo xuất nào: có loài người tiền gửi ngân hàng 111 Nguồn gốc hình thành TB tài chính: thâm nhập lẫn 133 Lợi tức phần của: Lợi nhuận bình quân TB ngân hàng TB công nghiệp 134 Chi phí không thuộc chi phí lưu thông: 112 Phân công lao động lần 1: Chăn nuối tách khỏi trông => chi phí quảng cáo 135 Tín dụng TM TBCN sử dụng phương tiện toán: =>kỳ phiếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn MácLeenin II Kinh tế Quốc Dân, Tài liệu ôn MácLeenin II Kinh tế Quốc Dân, Tài liệu ôn MácLeenin II Kinh tế Quốc Dân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay