Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông huyện vũ thư, tỉnh thái bình

112 219 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2016, 10:52

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN NGỌC THẮNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN VŨ THƢ TỈNH THÁI BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN NGỌC THẮNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN VŨ THƢ TỈNH THÁI BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thị Minh Hằng HÀ NỘI – 2015 LỜI CẢM ƠN Với tất tình cảm lòng chân thành Em xin bày tỏ lòng biết ơn thầy cô Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy chúng em khoá học Các thầy cô dành nhiều công sức giảng dạy, tận tình giúp đỡ Em trình học tập, nghiên cứu Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Trần Thị Minh Hằng người quan tâm tận tình hướng dẫn Em suốt trình làm luận văn Cô cho Em thêm nhiều kiến thức khoa học quản lý giáo dục giúp Em rèn luyện kỹ nghiên cứu khoa học Một lần nữa, Em xin trân trọng Cảm ơn Cô! Xin trân trọng cảm ơn đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Thái Bình, quan, tổ chức, đơn vị, Ban giám hiệu, đồng chí cán giáo viên, phụ huynh học sinh học sinh Trường THPT Phạm Quang Thẩm, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình nhiệt tình cộng tác, cung cấp số liệu, cho ý kiến Cảm ơn người thân gia đình bạn bè quan tâm, động viên, giúp đỡ để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập nghiên cứu suốt thời gian qua! Mặc dù cố gắng thật nhiều trình thực đề tài, song tránh khỏi thiếu sót định Rất mong nhận thông cảm đóng góp ý kiến quý thầy, cô giáo, bạn đồng nghiệp người quan tâm tới vấn đề trình bày luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2015 Tác giả Nguyễn Ngọc Thắng i DANH MỤC VIẾT TẮT BGH Ban giám hiệu CBGV Cán bộ, giáo viên CNH-HĐH Công nghiệp hoá, đại hoá CSVC Cơ sơ vật chất ĐĐ Đạo đức ĐTN Đoàn niên GD Giáo dục GDCD Giáo dục công dân GDĐĐ Giáo dục đạo đức GV Giáo viên GVBM Giáo viên môn GVCN Giáo viên chủ nhiệm HĐND Hội đồng nhân dân HS Học sinh KHCN Khoa học công nghệ LLGD Lực lượng giáo dục QL Quản lý QLGD Quản lý giáo dục TCN Trước công nguyên THPT Trung học phổ thông TNCS Thanh niên cộng sản UBND Uỷ ban nhân dân XH Xã hội ii MỤC LỤC Lời cảm ơn i Danh mục viết tắt ii Mục lục .iii Danh mục bảng vii Danh mục biểu đồ, sơ đồ viii MỞ ĐẦU .1 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƢỜNG THPT 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Các nghiên cứu nước 1.1.2 Các nghiên cứu nước 1.2 Một số khái niệm công cụ 1.2.1 Quản lý 1.2.2 Quản lý giáo dục 10 1.2.3 Khái niệm quản lý trường học 12 1.2.4 Hoạt động .13 1.3 Hoạt động giáo dục lên lớp trường THPT .15 1.3.1 Vị trí, vai trò hoạt động giáo dục lên lớp 15 1.3.2 Mục tiên giáo dục lên lớp .17 1.3.3 Nội dung hoạt động giáo dục lên lớp trường Trung học phổ thông 18 1.3.4 Hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp 19 1.4 Quản lý hoạt động giáo dục lên lớp THPT .20 1.4.1 Quản lý chương trình, kế hoạch thực hoạt động giáo dục lên lớp 20 1.4.2 Quản lý đội ngũ thực HĐGDNGLL 20 1.4.3 Quản lý sở vật chất điều kiện thực HĐGDNGLL 22 iii 1.4.4 Quản lý việc phối hợp lực lượng giáo dục tham gia tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp 22 1.4.5 Quản lý việc kiểm tra đánh giá kết hoạt động giáo dục lên lớp 24 1.5 Một số yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động giáo dục lên lớp trường THPT 24 1.5.1 Đổi chương trình giáo dục Trung học phổ thông .24 1.5.2 Nhận thức lực lượng giáo dục HĐGD NGLL .25 1.5.3 Năng lực tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp 25 1.5.4 Các điều kiện tổ chức HĐGDNGLL có hiệu 26 Tiểu kết chương 27 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN VŨ THƢ, TỈNH THÁI BÌNH 28 2.1 Khái quát huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 28 2.1.1 Khái quát đặc điểm địa lý, dân cư huyện Vũ Thư 28 2.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội huyện Vũ Thư 28 2.1.3 Sơ lược tình hình giáo dục 29 2.2 Chất lượng học sinh THPT huyện Vũ Thư 30 2.3 Thực trạng kết hoạt động giáo dục lên lớp trường THPT huyện Vũ Thư .32 2.3.1 Thực trạng nhận thức khách thể nghiên cứu vị trí, vai trò HĐGDNGLL .33 2.3.2 Kết việc thực nội dung HĐGDNGLL trường THPT huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 36 2.3.3 Ý kiến cán quản lý giáo viên mức độ hứng thú học sinh THPT tham gia HĐGDNGLL .41 2.4 Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục lên lớp trường THPT huyện Vũ Thư 45 iv 2.4.1 Mức độ thực việc xây dựng kế hoạch tổ chức HĐGDNGLL trường THPT huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 45 2.4.2 Mức độ tổ chức thực hoạt động tập thể thông qua GVCN tổ chức xã hội 46 2.4.3 Thực trạng kiểm tra, đánh giá xếp loại HĐGDNGLL 47 2.4.4 Thực trạng tăng cường CSVC ĐK để thực HĐNGL……… 48 2.4.5 Thực trạng tham gia lực lượng giáo dục với HĐGDNGLL HS THPT 50 2.5 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến HDGDNGLL 55 Tiểu kết chương 60 CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƢỜNG THPT HUYỆN VŨ THƢ, TỈNH THÁI BÌNH 61 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 61 3.1.1 Nguyên tắc hệ thống 61 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo mục tiêu giáo dục THPT 61 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo phối hợp đồng LLGD 61 3.1.4 Nguyên tắc phát huy khả tự giáo dục học sinh 61 3.2 Đề xuất số biện pháp quản lý HĐGDNGLL trường THPT huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình .62 3.2.1 Nâng cao nhận thức cho cán giáo viên vị trí vai trò, tác dụng HĐGDNGLL 62 3.2.2 Kế hoạch hóa HĐGDNGLL phù hợp với hoàn cảnh nhà trường 65 3.2.3 Bồi dưỡng ĐNGV có lực tổ chức HĐGDNGLL 69 3.2.4 Tăng cường sử dụng hiệu sở vật chất điều kiện để phục vụ cho HĐGDNGLL 73 3.2.5 Huy động lực lượng giáo dục tham gia tổ chức HĐGDNGLL cho học sinh trường THPT 76 v 3.2.6 Phát huy tính tự quản lớp, cán đoàn việc tổ chức HĐGDNGLL .79 3.3 Mối quan hệ biện pháp 82 3.4 Kết khảo nghiệm 83 Tiểu kết chương 87 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 88 Kết luận 88 Khuyến nghị 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO .92 PHỤ LỤC 95 vi DANH MỤC BẢNG Bảng: 2.1 Kết xếp loại đạo đức học sinh trường THPT huyện Vũ Thư năm học từ 2011- 2015 .31 Bảng: 2.2 Kết xếp loại học lực học sinh trường THPT huyện Vũ Thư năm học từ 2011- 2015 .31 Bảng: 2.3 Nhận thức cán quản lý, giáo viên học sinh THPT huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình vị trí, vai trò HĐGDNGLL 33 Bảng: 2.4 Thực trạng việc thực nội dung HĐGDNGLL trường THPT huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình .36 Bảng: 2.5 So sánh trường THPT việc thực nội dung .39 Bảng: 2.6 Đánh giá CBQL giáo viên mức độ hứng thú tham gia HĐGDNGLL HS THPT 41 Bảng: 2.7 Kết tổ chức HĐGDNGLL số trường THPT huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 43 Bảng: 2.8 Mức độ thực việc xây dựng kế hoạch tổ chức HĐGDNGLL CBQL GV 45 Bảng: 2.9 Mức độ tổ chức thực hoạt động tập thể thông qua GVCN tổ chức xã hội 46 Bảng: 2.10 Thực trạng kiểm tra, đánh giá xếp loại HĐGDNGLL .47 Bảng: 2.11 Thực trạng tăng cường CSVC ĐK để thực HĐNGLL 48 Bảng: 2.12 Thực trạng mức độ tham gia lực lượng giáo dục việc tổ chức HĐGDNGLL cho HS trường THPT huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 50 Bảng 2.13 CBQL GVCN trường THPT huyện Vũ Thư đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến HĐGDNGLL 55 Bảng: 3.1 Thống kê kết khảo sát ý kiến CBQL mức độ cần thiết, tính khả thi biện pháp đề xuất 83 Bảng: 3.2 Thống kê kết khảo sát ý kiến giáo viên mức độ cần thiết, tính khả thi biện pháp đề xuất .84 vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1 Vị trí HĐGDNGLL hoạt động sư phạm 16 Sơ đồ 3.1 Mối quan hệ biện pháp 81 Biểu đồ 2.1 Biểu đồ so sánh trường THPT viêc thực nội dung hoạt động GDNGLL 34 Biểu đồ 2.2 So sánh trường THPT kết HĐGDNGLL 39 viii KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Hoạt động giáo dục lên lớp phận quan trọng trình giáo dục nhà trường nói chung trường THPT nói riêng Đó hoạt động tổ chức môn học lớp, tiếp nối bổ sung, hỗ trợ hoạt động dạy học lớp, đường gắn lý thuyết với thực tiễn, tạo nên thống nhận thức hành động, góp phần hình thành tình cảm, niềm tin học sinh Hoạt động giáo dục lên lớp giúp em mở rộng kiến thức, phát huy tính chủ động sáng tạo, phát triển số lực chủ yếu lực tự thích ứng, lực giao tiếp, lực hoạt động trị xã hội, lực tổ chức quản lý, lực bày tỏ quan điểm trước tập thể Từ có ý thức quyền trách nhiệm thân, gia đình nhà trường xã hội; có thái độ đắn trước vấn đề sống, biết chịu đựng trách nhiệm hành vị thân, biến giáo dục thành trình tự giáo dục để trở thành người có nhân cách toàn diện góp phần thực mục tiêu giáo dục đề Đề tài làm sáng tỏ số vấn đề lý luận hoạt động giáo dục lên lớp, làm rõ khái niệm vấn đề có liên quan, làm rõ mục tiêu yêu cầu giáo dục hoạt động giáo dục lên lớp trường THPT Đề khảo sát thực trạng thực quản lý hoạt động giáo dục lên lớp trường THPT huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, đánh giá mặt mạnh, mặt hạn chế nguyên nhân hạn chế Đội ngũ cán quản lý giáo viên nhận thức vị trí vai trò nhiệm vụ hoạt động giáo dục lên lớp, BGH trường có kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp, nhiên hoạt động chưa thực thu hút đông đảo học sinh số trường, học sinh thụ động, điều kiện thực hạn chế, hoạt động có quy mô lớn không tổ chức thường xuyên hạn hẹp kinh phí Việc phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục 88 lên lớp chưa thường xuyên, chưa khai thác mặt mạnh lực lượng Hoạt động giáo dục lên lớp bị chi phối nhiều yếu tố; Nếu có biện pháp quản lý hợp lý khắc phục tồn Đề tài đề xuất hệ thống biện pháp nội dung quản lý hoạt động giáo dục lên lớp trường THPT huyện Vũ Thư nhằm nâng cao hiệu hoạt động Các biện pháp là: Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho cán giáo viên, cha mẹ học sinh vị trí, vai trò tác dụng hoạt động giáo dục lên lớp với việc giáo dục toàn diện Biện pháp 2: Kế hoạch hóa hoạt động giáo dục lên lớp phù hợp với hoàn cành nhà trường Biện pháp 3: Bồi dưỡng giáo viên có lực thực chương trình hoạt động giáo dục lên lớp Biện pháp 4: Tăng cường, sử dụng hợp lý, hiệu sở vật chất điều kiện phục vụ cho việc hoạt động giáo dục lên lớp Biện pháp 5: Huy động lực lượng giáo dục tham gia tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp cho học sinh trường THPT Biện pháp 6: Phát huy tính tự quản cho cán lớp, cán đoàn việc tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp Kết khảo nghiệm cho thấy tính khả thi cúa biện pháp vai trò tích cực hoạt động việc góp phần hình thành phát triển toàn diện nhân cách cho học sinh Khuyến nghị 2.1 Với Bộ GD&ĐT - Xây dựng chương trình hoạt động giáo dục lên lớp chi tiết cho học sinh để học sinh chủ động chuẩn bị cho hoạt động 89 - Quy định nội dung, nghiệp vụ tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp chương trình đào tạo trường Đại Học Sư Phạm chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên - Xuất thêm sách tài liệu tham khảo giúp giáo viên học sinh tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp định hướng nội dung phong phú hình thức - Cải tiến cách đánh giá nhà trường, đánh giá học sinh để nhà trường yên tâm việc tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp - Có chế độ bồi dưỡng thỏa đáng, trừ cho giáo viên chủ nhiệm, cán đoàn (cố vấn Đoàn) lực lượng giáo dục tham gia tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp - Tạo điều kiện tăng cường tài chính, sở vật chất cho cấp học trường học tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp 2.2 Với Sở Giáo Dục Đào Tạo: - Phối hợp với tổ chức, ban ngành có liên quan tập huấn cho đội ngũ GVCN, cán đoàn nghiệp vụ cung cấp tư liệu cho việc tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp - Làm tốt công tác dự báo, quy hoạch để có chiến lược phát triển đội ngũ giáo viên, ổn định đội ngũ cán đoàn - Tổ chức hoạt động dự thảo, giới thiệu mô hình hoạt động mẫu qua phương tiện thông tin đại hoạt động giáo dục lên lớp - Yêu cầu nhiều sáng kiến kinh nghiệm cho hoạt động - Yêu cầu trường nộp kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp tăng cường kiểm tra giám sát nhà trường việc đạo, tổ chức quản lý hoạt động giáo dục lên lớp 2.3 Đối với trường THPT - Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, CMHS vị trí, vai trò tác dụng hoạt động giáo dục lên lớp việc hình thành phát triển nhân cách học sinh 90 - Xây dựng kế hoạch chi tiết, nội quy, quy chế cho lực lượng tổ chức lực lượng tham gia hoạt động giáo dục lên lớp - Xây dựng kế hoạch kiếm tra giám sát, đánh giá phù hợp, quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng - Tạo điều kiện kinh phí mua sắm trang thiết bị, tài liệu; có chế độ thỏa đáng cho người chịu trách nhiệm công tác - Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục: tranh thủ ủng hộ cấp Ủy Đảng, quyền địa phương, CMHS, quan xí nghiệp đóng địa bàn, đơn vị kết nghĩa để nhận giúp đỡ vật chất tinh thần cho hoạt động giáo dục lên lớp - Tạo điều kiện tổ chức tập huấn cho cán lớp, cán đoàn nhằm nâng cao nghiệp vụ tự quản, tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo (2006), Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực chương trình, sách giáo khoa lớp 10 THPT, HĐGDNGLL, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2006), Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực chương trình, sách giáo khoa lớp 11 THPT, HĐGDNGLL, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2006), Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực chương trình, sách giáo khoa thí điểm lớp 12 THPT, HĐGDNGLL, Viện nghiên cứu Sư phạm , Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo, Nhiệm vụ năm học 2006 – 2007, 2007-2008 , Nxb giáo dục, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2000), Điều lệ nhà trường phổ thông, Nxb giáo dục, Hà Nội Đặng Quốc Bảo (1997), Một số kinh nghiệm quản lý, Hà Nội Đặng Quốc Bảo, Ý tưởng tiền nhân thông điệp thời đại phát triển giáo dục quản lý Nguyễn Hải Châu (2007), Những vấn đề chung đổi giáo dục HĐGDNGLL trường THPT, Nxb giáo dục, Hà Nội Nguyễn Quốc Chí (2004), Bài giảng Những Cơ sở lý luận quản lý giáo dục Khoa Sư phạm – ĐHQGHN, Hà Nội 10 Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2005), Bài giảng phát triển quan điểm giáo dục đại, Hà Nội 11 Nguyễn Đức Chính – Lâm Quang Thiệp (2005), Bài giảng đo lường – đánh giá kết học tập học sinh, sinh viên, Hà Nội 12 Phạm Khắc Chƣơng (2009), Lý luận quản lý giáo dục đại cương Nxb ĐHSPHN, Hà Nội 13 J.Acômenxki, Ông tổ khoa học cận đại 14 Vũ Cao Đàm (2005), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 92 15 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 16 Phạm Minh Hạc (1999), Khoa học quản lý giáo dục Nxb giáo dục, Hà Nội 17 Hoàng Thị Minh Hƣơng (2012), Các biện pháp quản lý giáo dục lên lớp Hiệu trưởng trường tiểu học quận Hồng Bàng - Hải Phòng Luận văn thạc sỹ KHGD, ĐHSP Hà Nội 18 Đặng Vũ Hoạt – Hà Thế Ngữ (1998), Giáo dục học tập – 2, Nxb giáo dục, Hà Nội 19 Phạm Vũ Kích (1997), Hoạt động giáo dục lên lớp trường phổ thông dân tộc nội trú, Nxb giáo dục, Hà Nội 20 M.I.Kondacop (1984), Cơ sở lý luận quản lý khoa học giáo dục, trường cán quản lý giáo dục TW, Hà Nội 21 Đặng Bá Lãm – Phạm Thanh Nghị (1999), Chính sách kế hoach quản lý giáo dục, Nxb giáo dục, Hà Nội 22 Luật giáo dục (2005) Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 23 Nguyễn Văn Lê – Đỗ Hữu Tài (1996), Chuyên đề quản lý trường học, Nxb giáo dục, Hà Nội 24 Lê Văn Long (2011), Một số giải pháp đạo Sở giáo dục đào tạo hoạt động giáo dục lên lớp trường THPT Luận văn thạc sỹ KHGD, ĐHSP Hà Nội 25 Đỗ Văn Lợi (2010), Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục lên lớp trường phổ thông Hermann Luận văn thạc sỹ KHGD, ĐHSP Hà Nội 26 Lâm Thị Phƣơng Mỹ (2012), Một số biện pháp quản lý hoạt động lên lớp Hiệu trưởng trường trung học cở sở Thành phố Hải Dương Luận văn thạc sỹ KHGD, ĐHSP Hà Nội 27 Nguyễn Dục Quang – Ngô Quang Quế (2007), Giáo trình HĐGDNGLL, Nxb ĐHSPHN, Hà Nội 93 28 Phạm Thế Sủng (2009) Quản lý HĐNGLL, Học viện quản lý giáo dục, Hà Nội 29 Từ Đức Văn, Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông chu kì III (2004-2007) hoạt động giáo dục lên lớp, Nxb ĐHSP 30 Phạm Viết Vƣợng (2000), Giáo dục học, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội 31 Nguyễn Nhƣ Ý (2009).Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục lên lớp Hiệu trưởng trường THPT huyện Phú Xuyên tỉnh Hà Tây giai đoạn Luận văn thạc sỹ KHGD, ĐHSP Hà Nội 94 PHỤ LỤC Phiếu số 1: PHIẾU XIN Ý KIẾN (Dành cho CBQL, GV trƣờng THPT) HĐGDNGLL hoạt động giáo dục nhà trường phổ thông Để giúp lực lượng giáo dục nhà trường có biện pháp nâng cao hiệu hoạt động, góp phần tích cực vào việc giáo dục toàn diện cho học sinh, xin đồng chí vui lòng cho biết số thông tin sau: (Đ/c đánh dấu X vào ô tương ứng mức độ mà Đ/c lựa chọn ô bên cạnh) Câu 1: Theo Đ/c HĐGDNGLL trƣờng THPT có vị trí, vai trò nhƣ trình giáo dục học sinh QT: Quan trọng BT: Bình thường TT Vị trí, vai trò HĐGDNGLL HĐGDNGLL đường gắn lý thuyết với thực hành, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn xã hội HĐGDNGLL hỗ trợ hoạt động dạy học, tạo nên cân đối, hài hòa trình sư phạm tổng thể nhằm thực mục tiêu cấp học HĐGDNGLL bổ xung hoàn thiện tri thức học lớp HĐGDNGLL điều kiện quan trọng để rèn luyện hành vi, kỹ cho học sinh 95 K: Không quan trọng Mức độ nhận thức Ghi QT BT K HĐGDNGLL phát huy tính chủ động, tích cực học sinh HĐGDNGLL rèn luyện phát triển kỹ giao tiếp ứng xử học sinh tình khác HĐGDNGLL thu hút phát huy tiềm lực lượng giáo dục nhà trường để nâng cao hiệu giáo dục học sinh Đ/c bổ xung thêm Câu 2: Theo đồng chí nội dung HĐGDNGLL dƣới trƣờng Đ/c thực mức độ nào? TX: Thường xuyên TT: Thỉnh thoảng K: Không Mức độ TT Nội dung hoạt động Hoạt động trị xã hội( kiện TX TT trị, ngày lễ lớn dân tộc, hoạt động truyền thống trường, địa phương, hoạt động nhân đạo, đền ơn, đáp nghĩa từ thiện ) Hoạt động văn hóa nghệ thuật ( Thơ ca, múa hát, tiểu phẩm, hội thi biểu diễn nghệ thuật, du lịch, câu lạc bộ, môn ) Hoạt động TDTT (bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn, cầu lông, võ, khiêu vũ, thể thao, điền kinh, hội khỏe phù ) Hoạt động KHKT – Hường nghiệp (Câu lạc 96 Ghi K tìm hiểu XH, KH theo chuyên đề, sưu tầm tìm hiểu danh nhân, nhà bác học, gương người tốt, việc tốt, nghe nói chuyện ) Hoạt động vui chơi giải trí (Trò chơi trí tuệ, trò chơi thể thao, thi ứng xử, hội chợ, hùng biện theo chủ đề) Hoạt động lao động công ích (Vệ sinh lớp học, sân trường, trồng cây, chăm sóc bồn hoa cảnh, tham gia lao động địa phương quan xí nghiệp kết nghĩa ) Câu 3: Đ/c đánh giá mức độ tham gia lực lƣợng giáo dục tổ chức HĐGDNGLL cho học sinh trƣờng TX: Thường xuyên TT: Thỉnh thoảng K: Không Mức độ TT Nội dung hoạt động Xây dựng nội dung Đoàn hoạt động Lực lƣợng phối hợp GV Bộ môn CMHS Tổ chức xã hội Chuẩn bị cho Đoàn HĐGDNGLL GV Bộ môn CMHS Tổ chức xã hội Tham gia trực tiệp Đoàn vào HĐGDNGLL GV Bộ môn CMHS 97 TX TT K Tổ chức xã hội Hỗ trợ trang thiết bị Đoàn cần thiết phục vụ cho GV Bộ môn HĐGDNGLL CMHS Tổ chức xã hội Hỗ trợ kinh phí cho Đoàn học sinh tham gia hoạt GV Bộ môn động Tổ chức xã hội Hỗ trợ việc giáo dục Đoàn học sinh Tổ chức xã hội Câu 4: Theo Đ/c kết tô chức HĐGDNGLL trƣờng đạt hiệu loại nào? Tốt  Khá  TB  Yếu  Câu 6: Đ/c đánh giá mức độ thực quản lý HĐGDNGLL trƣờng Mức độ TT Nội dung hoạt động Tốt TB Xây dựng kế hoạch tổ chức HĐGDNGLL Tổ chức đạo thông qua hoạt động tập thể, tổ chức xã hội GVCN lớp Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, xếp loại HĐGDNGLL Huy động có hiệu tổ chức xã hội lực lượng giáo dục khác tham gia Tăng cường sở vật chất điều kiện để thực HĐGDNGLL Các nội dung quản lý khác 98 Yếu Xin chân thành cảm ơn hợp tác đồng chí Xin đồng chí vui lòng cho biết số thông tin cá nhân Họ tên: chức vụ: Đơn vị công tác: Xin trân trọng cảm ơn! 99 Phiếu số 2: PHIẾU XIN Ý KIẾN (Dành cho học sinh THPT) HĐGDNGLL hoạt động giáo dục nhà trường phổ thông Để giúp lực lượng giáo dục nhà trường có biện pháp nâng cao hiệu hoạt động, góp phần tích cực vào việc giáo dục toàn diện cho học sinh, xin em vui lòng cho biết số thông tin sau: (Hãy đánh dấu X vào ô tương ứng mức độ mà em lựa chọn ô bên cạnh) Câu 1: Theo em HĐGDNGLL trƣờng THPT có vị trí, vai trò nhƣ trình giáo dục cho em QT: Quan trọng BT: Bình thường K: Không quan trọng Mức TT Vị trí, vai trò HĐGDNGLL HĐGDNGLL đường gắn lý thuyết với thực hành, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn xã hội HĐGDNGLL hỗ trợ hoạt động dạy học, tạo nên cân đối, hài hòa trình sư phạm tổng thể nhằm thực mục tiêu cấp học HĐGDNGLL bổ xung hoàn thiện tri thức học lớp HĐGDNGLL điều kiện quan trọng để rèn luyện hành vi, kỹ cho học sinh HĐGDNGLL phát huy tính chủ động, tích cực học sinh 100 nhận Ghi thức QT độ BT K HĐGDNGLL rèn luyện phát triển kỹ giao tiếp ứng xử học sinh tình khác HĐGDNGLL thu hút phát huy tiềm lực lượng giáo dục nhà trường để nâng cao hiệu giáo dục học sinh Em bổ xung thêm Câu 2: Theo em nội dung HĐGDNGLL dƣới trƣờng em thực mức độ nào? TX: Thường xuyên TT: Thỉnh thoảng K: Không Mức độ TT Nội dung hoạt động TX Hoạt động trị xã hội( kiện trị, ngày lễ lớn dân tộc, hoạt động truyền thống trường, địa phương, hoạt động nhân đạo, đền ơn, đáp nghĩa từ thiện ) Hoạt động văn hóa nghệ thuật ( Thơ ca, múa hát, tiểu phẩm, hội thi biểu diễn nghệ thuật, du lịch, câu lạc bộ, môn ) Hoạt động TDTT (bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn, cầu lông, võ, khiêu vũ, thể thao, điền kinh, hội khỏe phù ) Hoạt động KHKT – Hường nghiệp (Câu lạc tìm hiểu XH, KH theo chuyên đề, sưu tầm tìm hiểu danh nhân, nhà bác học, gương người tốt, việc tốt, nghe nói chuyện ) 101 TT Ghi K Hoạt động vui chơi giải trí (Trò chơi trí tuệ, trò chơi thể thao, thi ứng xử, hội chợ, hùng biện theo chủ đề) Hoạt động lao động công ích (Vệ sinh lớp học, sân trường, trồng cây, chăm sóc bồn hoa cảnh, tham gia lao động địa phương quan xí nghiệp kết nghĩa ) Câu 3: Theo em có nguyên nhân ảnh hƣởng tới kết HĐGDNGLL trƣờng (Hãy liệt kê từ đến nguyên nhân mà em cho nhất) Xin em vui lòng cho biết số thông tin cá nhân Họ tên: Học sinh lớp: Trường THPT: Xin chân thành cảm ơn hợp tác em! 102 [...]... biện pháp tăng cường quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 4 Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 4.1 Khách thể nghiên cứu Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường THPT huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 4.2 Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường THPT huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 5 Phạm vi nghiên... tài nghiên cứu biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường THPT huyện Vũ Thư từ năm 2009 đến năm 2014 6 Câu hỏi nghiên cứu 3 1 Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có vai trò gì trong phát triển toàn diện học sinh? Vai trò của các nhà quản lý và những nội dung quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường? 2 Quản lý hoạt động giáo ngoài giờ lên lớp đã đạt được kết quả... năm làm công tác quản lý, qua những thông tin của học sinh và cha mẹ học sinh tôi thấy cần phát huy hiệu quả của 2 hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Vì vậy tôi chọn đề tài: " Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình" 2 Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường THPT, đề xuất... dạy học Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Quản lý hoạt động học tập ngoài giờ lên lớp Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức Quản lý hoạt động xã hội của nhà trường, hoạt động của đoàn thể Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật, tài chính Vì vậy, quản lý nhà trường về cơ bản khác hẳn với quản lý lĩnh vực khác, vì sản phẩm của giáo dục đó là tri thức Nhân cách của học sinh Mục tiêu của 12 giáo. .. xuất một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao kết quả hoạt động ngoài giờ lên lớp, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường 3 Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Hệ thống hoá cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT 3.2 Phân tích thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường THPT huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 3.3 Đề xuất một số... Các hoạt động ngoài giờ lên lớp không gò bó, không máy móc giúp các em học sinh tăng cường ý thức tự quản, tính tích cực, chủ động sáng tạo của tuổi trẻ Trong trường THPT việc giáo dục cho học sinh có thể thông qua nhiều hình thức: Giáo dục qua các môn học trên lớp; giáo dục thông qua các hoạt động ngoại khóa; giáo dục thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên. .. tốt hoạt động này 9.3 Phương pháp xử lý số liệu Chúng tôi sử dụng phương pháp thống kê toán học 10 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, kiến nghị và tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương Chƣơng 1 Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường THPT Chƣơng 2 Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường THPT huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. .. nguyên lý giáo dục Nhằm đẩy mạnh các hoạt động của nhà trường tiến tới mục tiêu giáo dục Trọng tâm của nó là hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục tiến lên trạng thái mới về vật chất Do đó công tác quản lý giáo dục nói chung, quản lý trường học nói riêng, gồm có quản lý các hoạt động giáo dục diễn ra trong nhà trường và các quan hệ giữa nhà trường với xã hội trên những nội dung sau: Quản lý hoạt động. .. xuất biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường THPT huyện Vũ Thư, tỉnh Thái bình 5 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƢỜNG THPT 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Các nghiên cứu nước ngoài Ngay từ thời Trung hoa cổ đai, trong cuộc đời dạy học của mình Khổng Tử (551-479 TCN) đã rất quan tâm và coi trọng mặt tích cực của học sinh, cách... đội ngũ giáo viên về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, quy định tiêu chuẩn thi đua đối với việc tham gia tổ chức hoạt động của giáo viên, chỉ đạo tổ chuyên môn, khối chủ nhiệm tham gia tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, sẽ góp phần làm công tác quản lý chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của Hiệu trưởng được hoàn thiện hơn, góp phần vào việc giáo dục học sinh THPT huyện Phú
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông huyện vũ thư, tỉnh thái bình , Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông huyện vũ thư, tỉnh thái bình , Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông huyện vũ thư, tỉnh thái bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay