Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông lê quý đôn, hà đông, hà nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục

136 221 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2016, 10:47

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN GIA KHÁNH BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÊ QUÝ ĐÔN, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN GIA KHÁNH BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÊ QUÝ ĐÔN, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Bá Lãm HÀ NỘI – 2015 LỜI CẢM ƠN Với biết ơn sâu sắc tình cảm chân thành, tác giả xin cảm ơn: thầy, cô giáo Trƣờng đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tận tình giảng dạy giúp đỡ suốt thời gian học tập nghiên cứu trƣờng Xin chân thành cảm ơn cán bộ, giáo viên, học sinh trƣờng THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ, động viên đồng thời cung cấp thông tin, tham gia trả lời phiếu khảo sát để tác giả thực đƣợc công trình nghiên cứu Đặc biệt, tác giả bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Đặng Bá Lãm tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ, động viên để tác giả hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp ủng hộ, chia sẻ, động viên suốt trình học tập nghiên cứu Trong trình nghiên cứu thực hiện, cố gắng nhƣng chắn luận văn không tránh khỏi thiếu sót hạn chế Tác giả mong nhận đƣợc dẫn, góp ý quý báu từ quý thầy cô giáo đồng nghiệp Rất trân trọng xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2015 TÁC GIẢ Nguyễn Gia Khánh i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT GD&ĐT Giáo dục Đào tạo NXB Nhà xuất THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông UBND Ủy ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa ii MỤC LỤC Lời cảm ơn i Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt ii Danh mục bảng vi MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Câu hỏi nghiên cứu 3 Giả thuyết nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tƣợng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Đóng góp đề tài 10 Cấu trúc luận văn Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG THPT 1.1 Tổng quan nghiên cứu hoạt động dạy học trƣờng THPT 1.2 Các khái niệm đề tài 1.2.1 Khái niệm quản lý 1.2.2 Khái niệm dạy học 10 1.2.3 Quá trình dạy học: 10 1.2.4 Chất lƣợng dạy học 12 1.2.5 Quản lý trình dạy học 14 1.3 Các hoạt động dạy học trƣờng THPT 14 1.3.1 Trƣờng THPT hệ thống giáo dục quốc dân 14 1.3.2 Hoạt động dạy hoạt động học trƣờng THPT 18 1.3.3 Đổi dạy học trƣờng THPT 19 1.4 Nội dung quản lý hoạt động dạy học trƣờng THPT 21 1.4.1 Cơ sở pháp lý quản lý trình dạy học trƣờng trung học phổ thông 21 iii 1.4.2 Các chức quản lý hoạt động dạy học 21 1.5 Quản lý hoạt động dạy học trƣờng THPT bối cảnh đổi giáo dục 36 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƢỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN, HÀ ĐÔNG 40 2.1 Giới thiệu chung trƣờng THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông 40 2.1.1 Đặc điểm kinh tế - văn hoá - xã hội - tự nhiên quận Hà Đông 40 2.1.2 Mục tiêu giáo dục quận Hà Đông 41 2.1.3 Đặc điểm tình hình trƣờng THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông 42 2.2 Đánh giá công tác quản lý hoạt động dạy học trƣờng THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông 45 2.2.1 Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch dạy học Hiệu trƣởng 45 2.2.2 Thực trạng công tác tổ chức hoạt động dạy học hiệu trƣởng 47 2.2.3 Thực trạng công tác đạo hoạt động dạy học hiệu trƣởng 50 2.2.4 Thực trạng công tác kiểm tra đánh giá hoạt động dạy học hiệu trƣởng 67 2.3 Đánh giá chung công tác quản lý hoạt động dạy học trƣờng THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông 69 2.3.1 Mặt mạnh 69 2.3.2 Hạn chế 70 2.3.3 Nguyên nhân thực trạng quản lí hoạt động dạy học trƣờng THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông 71 Chƣơng 3: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CẢI TIẾN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƢỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN, HÀ ĐÔNG 73 3.1 Định hƣớng biện pháp 73 3.1.1 Định hƣớng chiến lƣợc phát triển giáo dục đào tạo Đảng Nhà nƣớc ta 73 3.1.2 Định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo Thành phố Hà Nội 73 3.1.3 Mục tiêu đào tạo trƣờng THPT yêu cầu đổi giáo dục- đào tạo giai đoạn 75 iv 3.2 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 75 3.2.1 Đảm bảo tính đồng biện pháp 75 3.2.2 Đảm bảo tính thực tiễn biện pháp 76 3.2.3 Đảm bảo tính khả thi biện pháp 76 3.3 Các biện quản lý hoạt động dạy học trƣờng THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông bối cảnh đổi giáo dục 76 3.3.1 Biện pháp 1: Nâng cao lực xây dựng kế hoạch hoạt động dạy học đội ngũ cán quản lý 76 3.3.2 Biện pháp 2: Tăng cƣờng công tác đạo hiệu trƣởng việc xây dựng kế hoạch việc thực chƣơng trình dạy học giáo viên 80 3.3.3 Biện pháp 3: Chỉ đạo công tác xây dựng kỷ cƣơng, nếp dạy học đổi phƣơng pháp giảng dạy, nâng cao chất lƣợng dạy học 82 3.3.4 Biện pháp 4: Chỉ đạo công tác bồi dƣỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên theo yêu cầu đổi giáo dục 86 3.3.5 Biện pháp 5: Chỉ đạo việc phát huy vai trò tổ chuyên môn quản lí dạy học 88 3.3.6 Biện pháp 6: Tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng hợp lý điều kiện sở vật chất, thiết bị dạy học 91 3.3.7 Biện pháp 7: Giải pháp quản lí, giám sát hoạt động học tập học sinh 94 3.3.8 Biện pháp 8: Đổi công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học giáo viên kết học tập học sinh 97 3.4 Khảo sát tính cần thiết, khả thi biện pháp đề xuất 102 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 105 Kết luận 105 Khuyến nghị 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO 109 PHỤ LỤC 112 v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Kết xếp loại đạo đức học sinh 44 Bảng 2.2: Kết xếp loại văn hoá học sinh 44 Bảng 2.3 Kết thi tốt nghiệp THPT thi đỗ vào Đại học, Cao đẳng 44 Bảng 2.4 Kết thi chọn học sinh giỏi thành phố 45 Bảng 2.5: Công tác xây dựng kế hoạch hiệu trƣởng 47 Bảng 2.6: Thực trạng công tác tổ chức đội ngũ giáo viên hiệu trƣởng 47 Bảng 2.7: Thực trạng công tác tổ chức học sinh hiệu trƣởng 49 Bảng 2.8: Biện pháp đạo việc xây dựng kế hoạch phận giáo viên 50 Bảng 2.9: Biện pháp đạo việc thực chƣơng trình 51 Bảng 2.10: Biện pháp đạo việc thực quy định hồ sơ chuyên môn 52 Bảng 2.11: Biện pháp đạo việc soạn bài, chuẩn bị lên lớp giáo viên 53 Bảng 2.12: Mức độ thực biện pháp quản lý soạn chuẩn bị lên lớp giáo viên 54 Bảng 2.13: Một số biện pháp quản lý dạy lớp Hiệu trƣởng 55 Bảng 2.14: Biện pháp đạo đổi phƣơng pháp dạy học 58 Bảng 2.15: Biện pháp đạo công tác bồi dƣỡng giáo viên 59 Bảng 2.16: Mức độ thực biện pháp đạo việc sử dụng bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên 60 Bảng 2.17: Biện pháp đạo công tác kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh 61 Bảng 2.18: Biện pháp quản lý sinh hoạt tổ chuyên môn 62 Bảng 2.19: Biện pháp quản lý phƣơng tiện - điều kiện tác động trình dạy học 63 Bảng 2.20: Biện pháp đạo quản lý thời gian học học sinh 64 Bảng 2.21: Biện pháp đạo việc hình thành nếp, động cơ, thái độ học tập cho học sinh 65 Bảng 2.22: Biện pháp đạo việc hình thành phƣơng pháp học tập cho học sinh 66 Bảng 2.23: Biện pháp đạo việc hƣớng dẫn học sinh kỹ làm làm 66 vi thi Bảng 2.24: Biện pháp đạo phối hợp lực lƣợng tham gia quản lý hoạt động học tập học sinh 67 Bảng 2.25: Công tác kiểm tra đánh giá hoạt động dạy giáo viên 68 Bảng 2.26: Công tác kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh 68 Bảng 3: Kết đánh giá mức độ cần thiết khả thi biện pháp 102 vii MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cuộc Cách mạng khoa học công nghệ thời đại ngày phát triển nhƣ vũ bão Sự bùng nổ thông tin lĩnh vực khoa học - công nghệ dẫn tới phát triển nhanh lĩnh vực nghiên cứu hình thành tri thức, kỹ Nhân loại bƣớc vào văn minh siêu công nghiệp với thành tựu vô lớn lao biến đổi kỳ diệu lĩnh vực, đời sống, kinh tế hàng hoá chuyển sang kinh tế tri thức Trƣớc hoàn cảnh dân tộc, quốc gia đứng trƣớc hội phát triển mới, nhanh chóng đón nhận tri thức nhân loại để phát triển khoa học, phát triển kinh tế, đƣa kinh tế quốc gia hoà nhập với kinh tế khu vực kinh tế toàn cầu, sánh vai với cƣờng quốc giới Đồng thời quốc gia, dân tộc đứng trƣớc thách thức nguồn nhân lực có đủ trình độ, lực đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tiễn xây dựng xã hội phát triển bền vững Giáo dục với chức đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội đóng vai trò tích cực giúp dân tộc đón nhận may đẩy lùi thách thức Sản phẩm giáo dục đào tạo ngƣời có tri thức, có văn hoá, có kỹ nghề nghiệp vững vàng, có phẩm chất đạo đức thái độ đắn, phát huy đƣợc ảnh hƣởng tích cực hạn chế ảnh hƣởng tiêu cực thời đại góp phần đổi lĩnh vực đời sống Trong giai đoạn đất nƣớc ta tiến hành công đổi toàn diện, sâu sắc triệt để nhằm đƣa đất nƣớc nhanh chóng trở thành nƣớc công nghiệp vào năm 2020 Nghị Hội nghị Trung ƣơng khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo nêu rõ “Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, nghiệp Đảng, Nhà nƣớc toàn dân Đầu tƣ cho giáo dục đầu tƣ phát triển, đƣợc ƣu tiên trƣớc chƣơng trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội” Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo đổi vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tƣ tƣởng đạo đến mục tiêu, nội dung, phƣơng pháp, chế, sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi từ lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nƣớc đến hoạt động quản trị sở giáo dục-đào tạo việc tham gia gia đình, cộng đồng, xã hội thân ngƣời học; đổi tất bậc học, ngành học Hiệu trƣởng nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học, xin anh (chị) vui lòng cho biết ý kiến số vấn đề sau: (Xin anh (chị) cho biết mức độ đánh giá thực tế kết thực cách đánh dấu "X" vào ô phiếu) 8.3 TT Kết thực Công tác tổ chức đội ngũ giáo viên Trung hiệu trƣởng Tốt-Khá Còn yếu bình Công tác tham mƣu với Sở GD&ĐT việc quy hoạch đội ngũ cán quản lý Việc bổ nhiệm tổ trƣởng, tổ phó chuyên môn Việc phân công đội ngũ giáo viên chủ nhiệm Phân công giáo viên theo chuyên ngành đào tạo Phân công giáo viên theo trình độ đào tạo lực chuyên môn, quyền lợi học sinh Phân công dựa vào điều kiện thực tế nhà trƣờng Xin anh (chị) vui lòng cho biết đôi điều thân - Tuổi Nam ; Nữ  - Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ ; Thạc sĩ ; ĐHSP  - Trình độ lý luận trị: Sơ cấp Trung cấp ; Cao cấp ; đảng viên  - Đã đƣợc bồi dƣỡng quản lý giáo dục:  - Đồng chí làm tổ trƣởng chuyên môn ; tổ phó chuyên môn ; nhóm trƣởng chuyên môn  từ năm Để quản lý tốt hoạt động dạy học nhà trƣờng Hiệu trƣởng, anh (chị) cần làm tốt việc ? Xin chân thành cảm ơn ! Phụ lục 3: PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho học sinh)) Để giúp tìm hiểu thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học 113 Hiệu trƣởng nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học, em vui lòng cho biết ý kiến số vấn đề sau: (Em cho biết mức độ đánh giá thực tế kết thực cách đánh dấu "X" vào ô phiếu) TT Đánh giá học sinh Công tác tổ chức học sinh hiệu trƣởng Tốt- Trung bình Còn yếu Đáp ứng nguyện vọng, sở trƣờng học sinh Phù hợp với lực nhận thức học sinh Đảm bảo cân đối sĩ số lớp, tỷ lệ nam nữ lớp Xin em vui lòng cho biết đôi điều thân - Tuổi Nam ; Nữ  - Học sinh lớp: Xin chân thành cảm ơn ! Phụ lục 4: PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho tổ trưởng, tổ phó, nhóm trưởng chuyên môn) Để giúp tìm hiểu thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học Hiệu trƣởng nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học, xin anh (chị) vui lòng cho biêt ý kiến số vấn đề sau: (Xin anh (chị) cho biết mức độ đánh giá thực tế kết thực cách đánh dấu "X" vào ô phiếu Nhóm biện pháp đạo xây dựng Tự đánh giá Tổ trƣởng,tổ phó, TT kế hoạch phận giáo nhóm trƣởng chuyên môn Tốt - Trung bình Còn yếu viên Công tác hƣớng dẫn hiệu trƣởng Việc xây dựng kế hoạch phận, tổ chuyên môn Việc xây dựng kế hoạch giáo viên Công tác thực kế hoạch điều chỉnh kế hoạch Biện pháp đạo để giáo viên thực tốt chƣơng trình giảng dạy Tổ chức cho giáo viên nắm vững thực đúng, đủ phân phối 114 chƣơng trình Yêu cầu tổ trƣởng chuyên môn, giáo viên làm kế hoạch chuyên môn, Hiệu trƣởng duyệt kế hoạch Theo dõi việc thực chƣơng trình tuần; tháng, học kỳ, xử lý giáo viên thực sai phân phối chƣơng trình Kiểm tra thực chƣơng trình qua dự giờ, soạn bài, sổ báo giảng, sổ ghi đầu Nắm việc thực chƣơng trình qua kiểm tra học sinh, biên sinh hoạt tổ chuyên môn Xin anh (chị) vui lòng cho biết đôi điều thân - Tuổi Nam ; Nữ  - Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ ; Thạc sĩ ; ĐHSP  - Trình độ lý luận trị: Sơ cấp ; Trung cấp ; Cao cấp ; đảng viên  - Đã đƣợc bồi dƣỡng quản lý giáo dục:  - Đồng chí làm tổ trƣởng chuyên môn ; tổ phó chuyên môn ; nhóm trƣởng chuyên môn  từ năm Để quản lý tốt hoạt động dạy học nhà trƣờng Hiệu trƣởng, anh (chị) cần làm tốt việc ? Xin chân thành cảm ơn ! Phụ lục 5: PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho tổ trưởng - tổ phó, nhóm trưởng chuyên môn) Để giúp tìm hiểu thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học Hiệu trƣởng nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học, xin anh (chị) vui lòng cho biết ý kiến số vấn đề sau: (Xin anh (chị) cho biết mức độ đánh giá thực tế kết thực cách đánh dấu "X" vào ô phiếu) 115 Đánh giá thực tổ trƣởng, Nhóm biện pháp đạo thực tổ phó chuyên môn TT quy định hồ sơ chuyên môn Tốt - Trung Còn yếu bình Đề quy định cụ thể hồ sơ chuyên môn từ đầu năm học Tổ chức kiểm tra định kì đột xuất hồ sơ cá nhân Nhận xét cụ thể, yêu cầu điều chỉnh kiểm tra điều chỉnh Chỉ đạo tổ, nhóm môn lập kế hoạch kiểm tra hồ sơ cá nhân theo định kì Sử dụng kết kiểm tra, đánh giá hồ sơ làm để xếp loại thi đua Biện pháp đạo việc soạn bài, chuẩn bị lên lớp giáo viên Hƣớng dẫn quy định, yêu cầu soạn, cung cấp sách giáo khoa, chuẩn kiến thức, kỹ Yêu cầu môn thống nội dung bản, phƣơng pháp thể dạy Kiểm tra thƣờng xuyên việc soạn chuẩn bị lên lớp giáo viên Góp ý phƣơng pháp, nội dung soạn, sử dụng phƣơng tiện dạy học Xin anh (chị) vui lòng cho biết đôi điều thân - Tuổi Nam ; Nữ  - Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ ; Thạc sĩ ; ĐHSP  - Trình độ lý luận trị: Sơ cấp ; Trung cấp ; Cao cấp ; đảng viên  - Đã đƣợc bồi dƣỡng quản lý giáo dục:  - Đồng chí làm tổ trƣởng chuyên môn ; tổ phó chuyên môn ; nhóm trƣởng chuyên môn  từ năm Để quản lý tốt hoạt động dạy học nhà trƣờng Hiệu trƣởng, anh (chị) cần làm tốt việc ? Xin chân thành cảm ơn ! 116 Phụ lục 6: PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho giáo viên trường THPT Lê Quý Đôn) Để giúp tìm hiểu thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học Hiệu trƣởng nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học, xin anh (chị) vui lòng cho biết ý kiến số vấn đề sau: (Xin anh (chị) cho biết mức độ đánh giá thực tế kết thực cách đánh dấu "X" vào ô phiếu) Mức độ thực Các biện pháp quản lý việc soạn TT Tốt - Trung chuẩn bị lên lớp giáo viên bình Quy định cụ thể, thống thiết kế soạn chuẩn bị lên lớp giáo viên Hiệu trƣởng có kế hoạch kiểm tra thƣơng xuyên việc soạn chuẩn bị lên lớp giáo viên Góp ý phƣơng pháp, nội dung soạn, lựa chọn sử dụng phƣơng tiện dạy học Bồi dƣỡng nghiệp vụ cho giáo viên phƣơng pháp chuẩn bị lên lớp Kiểm tra chuẩn bị phƣơng tiện hỗ trợ cho giảng Xin anh (chị) vui lòng cho biết đôi điều thân - Tuổi Còn yếu Nam ; Nữ  - Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ ; Thạc sĩ ; ĐHSP  - Trình độ lý luận trị: Sơ cấp ; Trung cấp ; Cao cấp ; đảng viên  Để quản lý tốt hoạt động dạy học nhà trƣờng Hiệu trƣởng, anh (chị) cần làm tốt việc ? Xin chân thành cảm ơn ! Phụ lục 7: PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho tổ trưởng, tổ phó, nhóm trưởng chuyên môn) Để giúp tìm hiểu thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học Hiệu trƣởng nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học, xin anh (chị) vui lòng cho biết 117 ý kiến số vấn đề sau: (Xin anh (chị) cho biết mức độ đánh giá thực tế kết thực cách đánh dấu "X" vào ô phiếu) TT Các biện pháp quản lý dạy lớp 3 Tổ chức cho giáo viên học tập quy chế tiêu chuẩn đánh giá xếp loại dạy Quản lý dạy qua thời khóa biểu; kế hoạch giảng dạy, sổ ghi đầu bài, số báo giảng giáo viên Xây dựng nề nếp dạy giáo viên Theo dõi thực thông tin báo cáo xếp giáo viên dạy thay; dạy bù trƣờng hợp vắng giáo viên (công tác; nghỉ việc riêng) Tổ chức dự định kỳ; đột xuất phân tích sƣ phạm dạy Thƣờng xuyên kiểm tra kế hoạch giảng dạy Quản lý bồi dƣỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu Thu thập thông tin từ học sinh, phụ huynh học sinh, giáo viên khác, tổ trƣởng nhóm trƣởng chuyên môn Các biện pháp đạo đổi phƣơng pháp dạy học Cung cấp tài liệu tham khảo, thiết bị đồ dùng dạy học Cho giáo viên tiếp cận với phƣơng pháp giảng dạy Tổ chức thao giảng, trao đổi phƣơng pháp dạy học Các biện pháp đạo công tác chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên Phân công vào trình độ đào tạo lực cá nhân Kiểm tra, đánh giá dạy đội ngũ giáo viên Có kế hoạch bồi dƣỡng giáo viên, yêu cầu giáo viên dự đầy đủ lớp bồi dƣỡng chuyên đề trƣờng Sở GD & ĐT Cung cấp tài liệu để giáo viên tự bồi dƣỡng có kiểm tra ban chuyên 118 Đánh giá thực tổ trƣởng, tổ phó, nhóm trƣởng chuyên môn Tốt - Trung Còn yếu bình môn Chọn, cử giáo viên học theo kế hoạch tạo điều kiện cho giáo viên học chuẩn Xin anh (chị) vui lòng cho biết đôi điều thân - Tuổi Nam ; Nữ  - Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ ; Thạc sĩ ; ĐHSP  - Trình độ lý luận trị: Sơ cấp ; Trung cấp ; Cao cấp ; đảng viên  - Đã đƣợc bồi dƣỡng quản lý giáo dục:  - Đồng chí làm tổ trƣởng chuyên môn ; tổ phó chuyên môn ; nhóm trƣởng chuyên môn  từ năm Để quản lý tốt hoạt động dạy học nhà trƣờng Hiệu trƣởng, anh (chị) cần làm tốt việc ? Xin chân thành cảm ơn ! Phụ lục 8: PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho giáo viên trường THPT Lê Quý Đôn) Để giúp tìm hiểu thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học Hiệu trƣởng nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học, xin anh (chị) vui lòng cho biết ý kiến số vấn đề sau: (Xin anh (chị) cho biết mức độ đánh giá thực tế kết thực cách đánh dấu "X" vào ô phiếu) Mức độ thực Các biện pháp đạo việc sử dụng TT Tốt - Trung bồi dƣỡng giáo viên bình Phân công theo lực, trình độ đào tạo kết hợp với nguyện vọng cá nhân Phân công vào trình độ đào tạo lực cá nhân Lập kế hoạch bồi dƣỡng giáo viên yêu cầu giáo viên tham gia đầy đủ chuyên đề bồi dƣỡng Sở GD & ĐT nhƣ chuyên đề nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ Cung cấp đầy đủ tài liệu cho giáo viên 119 Còn yếu kiểm tra việc bồi dƣỡng thƣờng xuyên giáo viên Cử giáo viên học theo kế hoạch, tạo điều kiện cho giáo viên học đạt chuẩn quy định Xin anh (chị) vui lòng cho biết đôi điều thân - Tuổi Nam ; Nữ  - Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ ; Thạc sĩ ; ĐHSP  - Trình độ lý luận trị: Sơ cấp ; Trung cấp ; Cao cấp ; đảng viên  Để quản lý tốt hoạt động dạy học nhà trƣờng Hiệu trƣởng, anh (chị) cần làm tốt việc ? Xin chân thành cảm ơn ! Phụ lục 9: PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho tổ trưởng, tổ phó, nhóm trưởng chuyên môn) Để giúp tìm hiểu thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học Hiệu trƣởng nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học, xin anh (chị) vui lòng cho biết ý kiến số vấn đề sau: (Xin anh (chị) cho biết mức độ đánh giá thực tế kết thực cách đánh dấu "X" vào ô phiếu) Đánh giá tổ trƣởng, tổ phó, Các biện pháp đạo công tác kiểm nhóm trƣởng chuyên môn TT tra, đánh giá kết học tập học Tốt - Trung bình Còn sinh yếu Phổ biến đến giáo viên văn quy định chế độ kiểm tra, cho điểm, xếp loại học sinh (Thông tƣ 58) Thông báo thời điểm kiểm tra môn học theo học kỳ, năm kiểm tra khảo sát Theo dõi việc chấm, trả cho học sinh theo quy định; cho điểm quy định Kiểm tra sổ điểm, học bạ học sinh Xử lý trƣờng hợp vi phạm Các biện pháp quản lý sinh hoạt tổ chuyên môn Hiệu truởng đạo kế hoạch, nội dung 120 sinh hoạt tổ chuyên môn Hiệu trƣởng yêu cầu tổ trƣởng chuyên môn tổ chức hoạt động khác nhằm bồi duỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên Thƣờng xuyên kiểm tra việc thực kế hoạch Thực chế độ thông tin báo cáo Xin anh (chị) vui lòng cho biết đôi điều thân - Tuổi Nam ; Nữ  - Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ ; Thạc sĩ ; ĐHSP  - Trình độ lý luận trị: Sơ cấp ; Trung cấp ; Cao cấp ; đảng viên  - Đã đƣợc bồi dƣỡng quản lý giáo dục:  - Đồng chí làm tổ trƣởng chuyên môn ; tổ phó chuyên môn ; nhóm trƣởng chuyên môn  từ năm Để quản lý tốt hoạt động dạy học nhà trƣờng Hiệu trƣởng, anh (chị) cần làm tốt việc ? Xin chân thành cảm ơn ! Phụ lục 10: PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho tổ trưởng, tổ phó, nhóm trưởng chuyên môn) Để giúp tìm hiểu thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học Hiệu trƣởng nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học, xin anh (chị) vui lòng cho biết ý kiến số vấn đề sau: (Xin anh (chị) cho biết mức độ đánh giá thực tế kết thực cách đánh dấu "X" vào ô phiếu) Đánh giá tổ trƣởng, tổ phó, nhóm Các biện pháp quản lý phƣơng tiện trƣởng chuyên môn TT điều kiện tác động trình dạy học Tốt - Trung bình Còn yếu Tăng cƣờng bổ sung, khai thác bảo quản sử dụng có hiệu sở vật chất, thiết bị dạy học có Huy động nguồn lực tài cần thiết, tập trung ƣu tiên mua sắm thiết bị dạy học Có biện pháp khuyến khích sử dụng 121 trang thiết bị dạy học Khuyến khích giáo viên làm đồ dùng dạy học; thi làm đồ dùng dạy học Việc ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Xây dựng tập thể đoàn kết trí, tƣơng trợ công việc Công tác thi đua khen thƣởng, đảm bảo công khai dân chủ, bình xét phải công bằng, khách quan Xin anh (chị) vui lòng cho biết đôi điều thân - Tuổi Nam ; Nữ  - Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ ; Thạc sĩ ; ĐHSP  - Trình độ lý luận trị: Sơ cấp ; Trung cấp ; Cao cấp ; đảng viên  - Đã đƣợc bồi dƣỡng quản lý giáo dục:  - Đồng chí làm tổ trƣởng chuyên môn ; tổ phó chuyên môn ; nhóm trƣởng chuyên môn  từ năm Để quản lý tốt hoạt động dạy học nhà trƣờng Hiệu trƣởng, anh (chị) cần làm tốt việc ? Xin chân thành cảm ơn ! Phụ lục 11: PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho giáo viên chủ nhiệm trường THPT Lê Quý Đôn) Để giúp tìm hiểu thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học Hiệu trƣởng nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học, xin anh (chị) vui lòng cho biết ý kiến số vấn đề sau: (Xin anh (chị) cho biết mức độ đánh giá thực tế kết thực cách đánh dấu "X" vào ô phiếu) TT Các biện pháp đạo quản lý thời Mức độ thực gian học học sinh Tốt - Trung bình Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với cha mẹ học sinh quản lý tốt thời gian tự học học sinh Hƣớng dẫn giáo viên để chuyển tải đến học sinh phƣơng pháp tự quản thời gian học tập 122 Còn yếu TT TT TT TT Thông qua việc kiểm tra lớp giáo viên nắm bắt đƣợc tình hình tự học học sinh Các biện pháp đạo việc hình thành nếp, động cơ, thái độ học tập cho học sinh Ngay từ đầu năm hƣớng dẫn giáo viên cho học sinh học tập nội qui, qui chế nhà trƣờng Xây dựng cho học sinh có tinh thần, thái độ học tập tốt, chuyên cần, chăm chỉ, có nếp học Xây dựng đƣợc nếp khen thƣởng kỷ luật, chấp hành nếp nội quy học tập cho học sinh Các biện pháp đạo việc hình thành phƣơng pháp học tập cho học sinh Quy định hƣớng dẫn giáo viên để hình thành cho học sinh kỹ chụng hoạt động học tập Hƣớng dẫn giáo viên hình thành cho học sinh có kỹ học tập phù hợp với môn; Giúp học sinh có phƣơng pháp học tập lớp; Giúp cho học sinh có phƣơng pháp học tập nhà Kiểm tra kết học tập để đối chiếu với phƣơng pháp học tập học sinh Các biện pháp đạo việc hƣớng dẫn học sinh kỹ làm làm thi Hƣớng dẫn nội qui, qui chế làm thi Hƣớng dẫn học sinh cách làm môn thi tự luận Hƣớng dẫn học sinh cách làm môn thi trắc nghiệm Cần giám sát cách làm thí sinh thông qua đợt thi thử, để uốn nắn hƣớng dẫn học sinh làm cho tốt Các biện pháp đạo phối hợp lực lƣợng tham gia quản lý hoạt động học tập học sinh Lên kế hoạch quản lý học sinh thông qua giáo viên chủ nhiệm, Đoàn niên gia đình Giáo viên chủ nhiệm kết hợp chặt chẽ 123 Mức độ thực Tốt - Trung bình Còn yếu Mức độ thực Tốt - Trung bình Còn yếu Mức độ thực Tốt - Trung bình Còn yếu Mức độ thực Tốt - Trung bình Còn yếu giáo viên môn quản lý hoạt động học tập học sinh lớp Giáo viên chủ nhiệm kết hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh quản lý hoạt động học tập học sinh nhà Ban giám hiệu tổ trƣởng chuyên môn kiểm tra thƣờng xuyên hoạt động học học sinh Xin anh (chị) vui lòng cho biết đôi điều thân - Tuổi Nam ; Nữ  - Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ ; Thạc sĩ ; ĐHSP  - Trình độ lý luận trị: Sơ cấp ; Trung cấp ; Cao cấp ; đảng viên  Để quản lý tốt hoạt động dạy học nhà trƣờng Hiệu trƣởng, anh (chị) cần làm tốt việc ? Xin chân thành cảm ơn ! Phụ lục 12: PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho giáo viên trường THPT Lê Quý Đôn) Để giúp tìm hiểu thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học Hiệu trƣởng nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học, xin anh (chị) vui lòng cho biết ý kiến số vấn đề sau: (Xin anh (chị) cho biết mức độ đánh giá thực tế kết thực cách đánh dấu "X" vào ô phiếu) Mức độ thực Công tác kiểm tra đánh giá hoạt động TT Tốt - Trung dạy giáo viên bình Kế hoạch công tác kiểm tra Năng lực đội ngũ kiểm tra viên Thời điểm kiểm tra đánh giá Tính xác công tác kiểm tra đánh giá Tính hiệu công tác kiểm tra đánh giá Xin anh (chị) vui lòng cho biết đôi điều thân - Tuổi Nam ; Nữ  124 Còn yếu - Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ ; Thạc sĩ ; ĐHSP  - Trình độ lý luận trị: Sơ cấp ; Trung cấp ; Cao cấp ; đảng viên  Để quản lý tốt hoạt động dạy học nhà trƣờng Hiệu trƣởng, anh (chị) cần làm tốt việc ? Xin chân thành cảm ơn ! Phụ lục 13: PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho giáo viên trường THPT Lê Quý Đôn) Để giúp tìm hiểu thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học Hiệu trƣởng nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học, xin anh (chị) vui lòng cho biết ý kiến số vấn đề sau: (Xin anh (chị) cho biết mức độ đánh giá thực tế kết thực cách đánh dấu "X" vào ô phiếu) TT Công tác kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh Mức độ thực Tốt - Trung Còn yếu bình Chỉ đạo môn, giáo viên thực nghiêm quy chế kiểm tra, thi học kỳ Xây dựng kế hoạch đổi hình thức kiểm tra thi học kỳ Chỉ đạo tổ chuyên môn kiểm tra sổ điểm giáo viên Tổ chức giám sát thi học kỳ Kiểm tra việc chấm thi học kỳ giáo viên Phân tích kết học tập học sinh Xin anh (chị) vui lòng cho biết đôi điều thân - Tuổi Nam ; Nữ  - Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ ; Thạc sĩ ; ĐHSP  - Trình độ lý luận trị: Sơ cấp ; Trung cấp ; Cao cấp ; đảng viên  Để quản lý tốt hoạt động dạy học nhà trƣờng Hiệu trƣởng, anh (chị) cần làm tốt việc ? Xin chân thành cảm ơn ! 125 Phụ lục 14: PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán bộ, giáo viên trường THPT Lê Quý Đôn) Để giúp tìm hiểu thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học Hiệu trƣởng nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học, xin anh (chị) vui lòng cho biết ý kiến số vấn đề sau: (Xin anh (chị) cho biết mức độ đánh giá thực tế kết thực cách đánh dấu "X" vào ô phiếu) T T Các biện pháp Nâng cao lực xây dựng kế hoạch hoạt động dạy học đội ngũ cán quản lý Tăng cƣờng công tác đạo hiệu trƣởng việc xây dựng kế hoạch việc thực chƣơng trình dạy học giáo viên Chỉ đạo công tác xây dựng kỷ cƣơng, nếp dạy học đổi phƣơng pháp giảng dạy, nâng cao chất lƣợng dạy học Chỉ đạo công tác bồi dƣỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên theo yêu cầu đổi giáo dục Chỉ đạo việc phát huy vai trò tổ chuyên môn quản lí dạy học Tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng hợp lý điều kiện sở vật chất, thiết bị dạy học Giải pháp quản lí, giám sát hoạt động học tập học sinh Đổi công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học giáo viên kết học tập học sinh Tính cần thiết Cần cần Không thiết thiết cần thiết 126 Tính khả thi Khả khả Không thi thi khả thi Xin anh (chị) vui lòng cho biết đôi điều thân - Tuổi Nam ; Nữ  - Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ ; Thạc sĩ ; ĐHSP  - Trình độ lý luận trị: Sơ cấp ; Trung cấp ; Cao cấp ; đảng viên  127 [...]... điểm của nhà trƣờng không thể không tìm hiểu thực trạng và đề ra những biện pháp quản lý hoạt động dạy học của trƣờng THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội nhằm nâng cao chất lƣợng quản lý hoạt động dạy học đáp ứng với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 2 Vì vậy tôi chọn đề tài: "Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở trƣờng THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục" Với mong... cứu: Quản lý hoạt động dạy học của trƣờng THPT 6 Phạm vi nghiên cứu 6.1 Trọng tâm là công tác quản lý hoạt động dạy và hoạt động học của hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông 6.2 Đánh giá công tác quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2014 6.3 Tiến hành áp dụng những biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở trường THPT Lê Quý Đôn,. .. quản lý hoạt động dạy học ở THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông Chƣơng 3: Đề xuất biện pháp cải tiến quản lý hoạt động dạy học ở THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông 5 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG THPT 1.1 Tổng quan các nghiên cứu về hoạt động dạy học trong trƣờng THPT Việc nâng cao chất lƣợng dạy học trong nhà trƣờng nói chung và nhà trƣờng phổ thông nói riêng từ lâu đã trở thành... Quý Đôn, Hà Đông trong giai đoạn 2016 - 2020 3 7 Nhiệm vụ nghiên cứu: 7.1 Hệ thống hóa lý luận về công tác quản lý hoạt động dạy học trong trường học 7.2 Đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học của trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2014 7.3 Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông đến năm 2020 8 Phƣơng pháp nghiên... quản lý nhà trƣờng, quản lý hoạt động dạy học luôn đƣợc các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý giáo dục đề cập trong các công trình nghiên cứu khoa học và giáo trình giảng dạy ở các trƣờng đại học nhƣ: Đại học Giáo dục - Đại học quốc gia Hà Nội; Khoa Quản lý giáo dục, Trƣờng Đại học sƣ phạm Hà Nội và Học viện Quản lý giáo dục Các luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục cũng đã có một số tác giả viết... lƣợng dạy học 1.2.5 Quản lý quá trình dạy học Từ khái niệm quản lý, khái niệm quá trình dạy học ta có thể hiểu quản lý quá trình dạy học là quản lý hệ thống toàn vẹn bao gồm các thành tố cơ bản của quá trình dạy học: mục đích, nhiệm vụ dạy học, nội dung dạy học, thầy với hoạt động dạy, trò với hoạt động học, các phƣơng pháp, phƣơng tiện, các hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả dạy học. .. trình dạy học ở trƣờng trung học phổ thông trên cơ sở những qui định có tính pháp lý của Nhà nƣớc, của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhƣ: - Luật Giáo dục - Điều lệ trƣờng trung học - Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về nhiệm vụ năm học ban hành hàng năm - Mục tiêu, kế hoạch đào tạo trƣờng Trung học - Chƣơng trình giáo dục THPT và kế hoạch dạy học - Sách giáo khoa... động dạy của thầy và hoạt động học của trò, đây là hai hoạt động trung tâm của một quá trình dạy và học Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào quản lý hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học tập của học sinh 1.3 Các hoạt động dạy học ở trƣờng THPT 1.3.1 Trường THPT trong hệ thống giáo dục quốc dân: 1.3.1.1 Vị trí trường THPT: Điều 2, Chƣơng 1, Điều lệ trƣờng THPT quy định: "Trƣờng trung học. .. môn ở từng lớp, số giờ dành cho từng bộ môn học trong tuần, trong năm, cấu trúc thời gian của năm học, khoa học giáo dục, là tài liệu quan trọng nhất 17 nhằm xác định nội dung, mức độ học vấn phổ thông và tổ chức các hoạt động giáo dục góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo của cấp học, bậc học 1.3.2 Hoạt động dạy và hoạt động học ở trường THPT Hoạt động dạy học đƣợc hiểu là hoạt động kép bao gồm có hoạt. .. hợp lý luận, tìm ra một số nguyên nhân dẫn đến hạn chế của công tác quản lý hoạt động dạy học trong nhà trƣờng và đề ra một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở trƣờng THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông 10 Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, luận văn gồm 3 chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học của hiệu trƣởng trƣờng THPT Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông lê quý đôn, hà đông, hà nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục , Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông lê quý đôn, hà đông, hà nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục , Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông lê quý đôn, hà đông, hà nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay