Giáo trình chuẩn bị trồng lúa cạn mđ01 trồng lúa cạn

92 224 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2016, 14:10

1 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN CHUẨN BỊ TRỒNG LÚA CẠN MÃ SỐ: 01 NGHỀ: TRỒNG LÚA CẠN Trình độ sơ cấp nghề TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu thuộc loại sách giáo trình nên nguồn thông tin phép dùng nguyên trích dùng cho mục đích đào tạo tham khảo Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh bị nghiêm cấm MÃ TÀI LIỆU: MĐ 01 LỜI GIỚI THIỆU Trong khuôn khổ Chương trình Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thực nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn giao Quyết định số 874/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/6/20112, Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề Trồng lúa cạn với nòng cốt Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Nông lâm Nam Bộ hoàn thành việc xây dựng , biên soạn chương trình giáo trình dạy nghề Trồng lúa cạn để sử dụng làm tài liệu dạy nghề trồng lúa cạn cho nông dân nước Giáo trình Mô đun Chuẩn bị trồng lúa cạn bốn giáo trình dạy nghề thức nghề Trồng lúa cạn đwọc biên soạn nói Trên quan điểm dạy nghề nâng cao lực thực hành cho học viên chủ yếu, đồng thời xuất phát từ mục tiêu đào tạo người học sau hoàn thành khoá học phải có khả thực thao tác kỹ thuật công việc chuẩn bị trồng lúa cạn Chúng lựa chọn nội dung đào tạo phù hợp với đối tượng học, bao gồm kiến thức, kỹ thực hành, thái độ nghề nghiệp thiết yếu nhằm đáp ứng cao mục tiêu dạy nghề Vì giáo trình, cố gắng hướng dẫn tỷ mỉ thao tác thực công việc Khối lượng kiến thức lý thuyết đưa vào giáo trình có mức độ sát với thực tiễn sản xuất vừa đủ để người học hiểu giải pháp kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi việc thực công việc chuẩn bị trồng lúa cạn Kết cấu mô đun gồm Mỗi hình thành từ tích hợp kiến thức lý thuyết kỹ thực hành công việc chuẩn bị trồng lúa cạn Để hoàn thiện giáo trình nhận đạo, hướng dẫn hiệu Vụ Tổ chức cán bộ-Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Tổng cục dạy nghề- Bộ Lao động-Thương binh Xã hội hợp tác, giúp đỡ quý báu Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Phước, Bình Dương, sở sản xuất lúa cạn, nông dân sản xuất lúa giỏi, thầy, cô giáo trường thuộc Bộ tham gia đóng góp ý kiến tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành chương trình, giáo trình Các thông tin giáo trình có giá trị hướng dẫn giáo viên thiết kế, tổ chức vận dụng phù hợp với điều kiện, bối cảnh thực tế vùng để giảng dạy cho học viên công việc chuẩn bị trồng lúa cạn Thực biên soạn chương trình, giáo trình Trồng lúa cạn, dù cố gắng, chắn không tránh khỏi khiếm khuyết, mong nhận ý kiến đóng góp từ nhà giáo, chuyên gia, người sử dụng lao động người lao động trực tiếp lĩnh vực trồng lúa cạn để chương trình, giáo trình điều chỉnh, bổ sung cho hoàn thiện hơn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu dạy nghề cho nông dân thời kỳ đổi Xin chân thành cảm ơn! Tham gia biên soạn: Nguyễn Thị Quỳnh Liên (chủ biên) Nguyễn Thị Sâm Ngô Thị Hồng Ngát Nguyễn Văn Khang MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG Tuyên bố quyền Lời giới thiệu Mục lục Các thuật ngữ chuyên môn, chữ viết tắt Mô đun: Chuẩn bị trồng lúa cạn 10 Bài 1: Bài mở đầu 11 1.Tìm hiểu nguồn gốc phân loại lúa cạn 11 1.1 Nguồn gốc lúa 11 1.2 Phân loại 10 Giá trị lúa cạn .10 2.1 Giá trị dinh dưỡng 10 2.1.1 Tinh bột 10 2.1.2 Protein 11 2.1.3 Chất béo 11 2.1.4 Vitamin 12 2.2 Giá trị sử dụng 11 2.2.1 Cung cấp lương thực .11 2.2.2 Chăn nuôi 12 2.2.3 Chế biến 12 2.3 Giá trị kinh tế 13 3.Tình hình sản xuất lúa cạn Thế giới Việt Nam 14 3.1 Tình hình sản xuất lúa cạn Thế giới 14 3.2 Tình hình sản xuất lúa cạn Việt Nam .14 Bài 2: Đặc điểm lúa cạn 16 Đặc điểm thực vật học 16 1.1 Rễ .16 1.1.1 Rễ mầm 17 1.1.2 Rễ phụ 17 1.2 Thân, nhánh 18 1.2.1 Thân 18 1.2.2 Nhánh 18 1.3 Lá .20 1.4 Bông 23 1.5 Hoa 24 1.6 Thóc gạo 24 1.6.1 Thóc 27 1.6.2 Gạo 27 Các giai đoạn sinh trưởng phát triển lúa .27 2.1 Giai đoạn sinh trưởng sinh dưỡng .27 2.1.1 Giai đoạn nẩy mầm 27 2.1.2 Giai đoạn đẻ nhánh 29 2.2 Giai đoạn phát triển (sinh trưởng sinh thực) .31 2.2.1 Giai đoạn làm đòng .31 2.2.2 Giai đoạn trổ 32 2.2.3 Giai đoạn chín 34 Bài 3: Yêu cầu ngoại cảnh với lúa .36 Nước 36 Nhiệt độ .37 Ánh sáng .38 Các giai đoạn sinh trưởng lúa yếu tố cấu thành NS 39 4.1.Các giai đoạn sinh trưởng lúa .39 4.2 Các yếu tố cấu thành suất 39 Bài 4: Xác định mùa vụ, giống lúa cạn 42 Căn để lập kế hoạch trồng lúa cạn 42 1.1 Tìm hiểu thông tin sản phẩm 42 1.2 Tìm hiểu thông tin sách 42 1.3.Tìm hiểu rủi trồng lúa cạn .43 1.4 Các yếu tố tác đông đến trình sản suất 44 1.5 Lập kế hoạch trồng lúa cạn 44 Các vụ trồng lúa cạn 45 2.1 Vụ độc canh 45 2.1.1 Thời tiết 45 2.1.2 Đất đai 45 2.1.3 Ưu, nhược điểm 45 2.1.4 Giống trồng 45 2.2 Vụ luân canh 46 2.2.1 Thời tiết 46 2.2.2 Đất đai 46 2.2.3 Ưu, nhược điểm .46 2.2.4.Giống trồng 46 2.3 Vụ trồng xen canh 47 2.3.1.Thời tiết 47 2.3.2 Đất đai 47 2.3.3 Ưu, nhược điểm .47 2.3.4 Giống trồng 47 Giống điển hình 47 3.1 Giống địa phương .47 3.1.1 Đặc điểm sinh trưởng .47 3.1.2 Đặc tính chống chịu .48 3.1.3 Năng suất .48 3.1.4 Một số giống cụ thể: 48 3.2 Giống cải tiến 52 3.2.1 Đặc điểm sinh trưởng 52 3.2.2 Đặc tính chống chịu .52 3.2.3 Năng suất .52 3.2.4 Một số giống điển hình 54 Bài 5: Chuẩn bị đất trồng: .56 Yêu cầu đất trồng lúa cạn 56 1.1 Yêu cầu độ cao- địa hình 56 1.2 yêu cầu lý, hóa tính 57 1.3 Thành phần giới đất .57 Một số loại đất trồng lúa cạn phổ biến 60 2.1 Đất cạn hoàn toàn .60 2.2 Đất có tích tụ nước sau mưa .60 2.3 Đất triền 60 2.4 Ruộng nà 61 Vệ sinh đồng ruộng .62 3.1 Phát quang 62 3.2 thu rọn tàn dư thực vật 68 Cày, xới đất 69 4.1 Chuẩn bị máy, công cụ làm đất 69 4.2.Cày, xới, cuốc đất 71 Phân lô, rạch hàng 72 5.1 Đánh dấu vị trí rạch hàng, hố .72 5.2 Chuẩn bị dụng cụ rạch hàng, hố 74 5.3 Rạch hàng 74 HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY MÔ ĐUN 75 I Vị trí, ý nghĩa, vai trò mô đun 75 II Mục tiêu mô đun 75 III Nội dung mô đun .76 IV Hướng dẫn đánh giá kết học tập 77 V Tài liệu tham khảo .81 CÁC THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN, CHỮ VIẾT TẮT MĐ: Mô đun LT: lý thuyết TH: thực hành KT: kiểm tra 10 MÔ ĐUN: CHUẨN BỊ TRỒNG CÂY LÚA CẠN Mã mô đun: MĐ01 Giới thiệu mô đun Mô đun “Chuẩn bị trồng lúa cạn” mô đun chương trình dạy nghề trồng lúa cạn trình độ sơ cấp Mô đun đề cập đến vấn đề Chuẩn bị trồng lúa cạn Từng mô đun hướng dẫn cho người học nghề làm công việc để chuẩn bị trồng lúa cạn tìm hiểu tình hình trồng lúa cạn đặc điểm lúa cạn; Xác định thời vụ trồng lúa cạn; Lập kế hoạch trồng lúa; Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị vật tư, lúa giống nhân công để trồng lúa cạn Đồng thời kiến thức cần thiết để làm sở học mô đun Trồng chăm sóc lúa cạn; phòng trừ cỏ dại, sâu bệnh hại thu hoạch, bảo quản, sử dụng lúa Mô đun “Chuẩn bị trồng lúa cạn” có tổng số 80 giờ, bao gồm 12 lí thuyết, 60 thực hành kiểm tra (6 kiểm tra kết thúc học, kiểm tra kết thúc mô đun) 78 Hình 1.5.25 Cuốc cỏ quanh ruộng Hay dùng xẻng chấn cỏ xung quanh ruộng, người dùng xẻng chấn cỏ, người bốc cỏ bỏ lên bờ Dùng phảng phảng cỏ xung quanh ruộng Dùng máy cắt cỏ, cắt toàn cỏ ruộng, dọn để tránh nơi trú ngụ mầm mống dịch hại Hình 1.5.26 Cắt cỏ bờ máy cắt cỏ 5.2 Thu dọn tàn dư thực vật 79 Dùng cào gom gọn đưa toàn tàn dư thực vật ruộng lên để tiêu hủy Hình 1.5.27 Đưa tàn dư thực vật lên Cày, xới đất 6.1 Chuẩn bị máy móc công cụ làm đất Cuốc dụng cụ thường dùng để cuốc nhỏ đất ruộng trồng lúa Cái cày: để cày nhỏ đất Hình 1.5.28 Cày tây cày ta 80 Cái bừa: Để bừa nhỏ đất ruộng Hình 1.5.29 Cái bừa Máy cày/ bừa để làm đất Hình 1.5.30 Máy cày 6.2 Cày, xới/ cuốc đất Một số diện tích đất nhỏ nông nhàn, người ta cuốc đất để trồng lúa Khi cuốc đất, hai tay cầm cán cuốc, giơ cuốc lên cao, bổ mạnh xuống mặt đất để lật cục đất vừa cuốc phía người cuốc đất 81 Hình 1.5.31 Cuốc đất ruộng a Cày đất trâu Trước cày ruộng để trồng lúa Đất ruộng khô có độ ẩm (khoảng 50-60%) đủ để đất mềm cày được, người ta dùng sức kéo trâu, bò để cày đất tiếp tục phơi cho đất khô Hình 1.5.32 Cày đất trâu 82 b Cày đất máy Là dùng lưỡi cày kim loại, gắn vào động cơ, điều khiển cho máy chạy kéo theo lưỡi cày để cày lật đất Không phải trồng lúa cày máy được, cần phải biết để thuê mướn hay quản lý thuê mướn cày ruộng Hình 1.5.33 Cày ruộng trồng lúa máy Phân lô, rạch hàng 7.1 Phân lô Phân lô tiến hành sau làm đất xong Ở vùng đất tương đối phẳng có độ dốc thấp (dưới độ) nên thiết kế lô trồng Phân lô để tiện chăm sóc, phòng ngừa bệnh lây lan 83 Hình 1.5.34 Phân lô trồng lúa 7.1 Đánh dấu vị trí rạch hàng/ hố Hàng trồng lúa cạn thường có khoảng cách rộng hàng trồng lúa nước Rạch hàng đất cạn khó xác thao tác Đối với giống lúa địa phương khoảng cách hàng 30 cm, giống lúa cải tiến khoảng cách hàng 20-25cm hợp lí Trước trồng lúa cạn, vùng đất tương đối phẳng, người ta căng dây đánh dấu vị trí hàng trồng để rạch hàng cho thẳng Đối với vùng đất dốc, người ta không căng dây để rạch hàng mà ước lượng khoảng cách theo kinh nghiệm truyền thống 7.2 Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị rạch hàng Các dụng cụ rạch hàng gồm: cuốc, máy rạch hàng Hình 1.5.35 Máy rạch hàng 84 7.3 Rạch hàng Rạch hàng dụng cụ thô sơ: Độ sâu hàng khoảng 4cm, lớp đất để úp lên phía trên, sát hàng rạch để lấy đất lấp hạt Dụng cụ rạch hàng: cuốc nhỏ, dụng cụ đẩy có bánh xe, nông cụ sau máy kéo Hình 1.5.36 Rạch hàng dụng cụ thô sơ Rạch hàng máy độ sâu gieo hạt lúa cạn nên ≤ 4cm, lớp đất xới nhỏ hàng Hình 1.5.37 Rạch hàng máy 85 B Câu hỏi tập thực hành Các câu hỏi: Câu hỏi Anh chị trình bày loại đất trồng cây? Câu hỏi Anh chị trình bày đặc tính đất ”triền”? Câu hỏi Anh chị trình bày công việc vệ sinh đồng ruộng? Các thực hành: Bài thực hành số 1.5.1: Đo độ dốc đất - Mục tiêu: Giúp người học nhận biết thực tế độ dốc đất - Nguồn lực: giấy, bút, thước dây, địa bàn cầm tay - Cách thức tiến hành: Chia nhóm nhỏ, nhóm có từ 3-5 học viên, nhận dụng cụ gồm giấy, bút, thước dây, địa bàn cầm tay - Nhiệm vụ: quan sát ruộng lúa, đo độ dốc ruộng - Thời gian hoàn thành: giờ/ nhóm - Kết tiêu chuẩn sản phẩm cần đạt sau thực hành: độ dốc ruộng lúa xác định xác Bài thực hành số 1.5.2: Làm đất nơi trồng lúa - Mục tiêu: Giúp người học thực hành khâu làm đất - Nguồn lực: cuốc, xẻng, cào cỏ, dao - Cách thức tiến hành: Chia nhóm nhỏ, nhóm có từ 5-10 học viên, nhận dụng cụ gồm cuốc, xẻng, cào cỏ, dao - Nhiệm vụ: làm cỏ, dọn rác, cày, cuốc đất rạch hàng - Thời gian hoàn thành: giờ/ nhóm - Kết tiêu chuẩn sản phẩm cần đạt sau thực hành: ruộng trồng lúa dọn sẽ, rạch hàng kỹ thuật C Ghi nhớ: - Các loại đất trồng lúa cạn - Các dụng cụ làm đất - Các bước làm đất 86 HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY MÔ ĐUN I Vị trí, tính chất mô đun: - Vị trí: Mô đun chuẩn bị trồng lúa cạn mô đun chương trình dạy nghề Trồng lúa cạn, bố trí học trước mô đun trồng chăm sóc lúa cạn - Tính chất: Đây mô đun sở nghề trồng lúa cạn Mô đun tích hợp kiến thức kỹ thực hành chuẩn bị giống, chọn vụ trồng, làm đất trồng lúa…được giảng dạy phòng học ruộng lúa II Mục tiêu: - Kiến thức - Nêu đặc điểm hình thái, sinh trưởng phát triển lúa cạn - Nêu bước phân tích hiệu sản xuất - Kỹ - Tính toán chi phí đầu tư lợi nhuận việc trồng lúa cạn - Thực bước chuẩn bị trước trồng lúa cạn - Chọn số giống lúa cạn phù hợp với điều kiện địa phương - Chọn vụ trồng lúa cạn phù hợp với điều kiện sản xuất - Thái độ: - Có ý thức việc chuẩn bị trồng lúa cạn 87 III Nội dung mô đun: Thời gian Tên Loại dạy Địa điểm MĐ01-1 Bài mở đầu Lý thuyết Phòng học 2 Tích hợp Phòng học trường Phòng học trường 1 Phòng học trường 32 26 Phòng học trường 36 30 Mã Đặc điểm MĐ01-2 lúa cạn Yêu cầu ngoại MĐ01-3 cảnh Xác định mùa MĐ01-4 vụ, giống trồng Chuẩn bị đất MĐ01-5 trồng Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tổng Lý Thực số thuyết hành Kiểm tra hết mô đun Tổng 80 Kiểm tra* 12 60 IV Hướng dẫn đánh giá kết học tập 4.1 Đánh giá thực hành 1.2.1: Xác định đặc điểm thực vật học lúa Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá Đặc điểm thực vật học lúa Học viên xác định phận Rễ lúa; Lá lúa; Thân lúa; Nhánh lúa cạn Bông lúa Giáo viên quan sát học viên xác định 88 Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá phận Rễ lúa; Lá lúa; Thân lúa; Nhánh lúa Bông lúa, nhận xét ghi điểm Khả làm việc học viên Học viên có tinh thần học hỏi, nhiệt tình Giáo viên quan sát học viên nhận xét ghi điểm 4.2 Đánh giá thực hành 1.2.2: Xác định giai đoạn đẻ nhánh lúa Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá Xác định giai đoạn đẻ nhánh Học viên xác định giai đoạn đẻ nhánh lúa Giáo viên quan sát học viên xác định xác, nhận xét ghi điểm Khả làm việc học viên Học viên có tinh thần học hỏi, nhiệt tình Giáo viên quan sát học viên nhận xét ghi điểm 4.3 Đánh giá thực hành 1.2.3: Nhận biết giai đoạn sinh trưởng sinh dưỡng lúa Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá Xác định giai đoạn sinh trưởng sinh Học viên xác định giai đoạn sinh rưởng sinh dưỡng dưỡng Giáo viên quan sát học viên xác định xác, nhận xét ghi điểm Khả làm việc học viên Học viên có tinh thần học hỏi, nhiệt tình Giáo viên quan sát học viên nhận xét ghi điểm 4.4 Đánh giá thực hành 1.3.1: Xác định nhu cầu nước ruộng lúa giai đoạn trước gieo Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá Ảnh hưởng nước đến suất Giáo viên quan sát học viên xác định nhu cầu nước lúa, nhận xét 89 Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá lúa cạn ghi điểm Khả làm việc học viên Học viên có tinh thần học hỏi, nhiệt tình Giáo viên quan sát học viên nhận xét ghi điểm 4.5 Đánh giá thực hành 1.4.1: Lập kế hoạch trồng lúa Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá Kế hoạch trồng lúa gì? Giáo viên kiểm tra học viên trả lời kế hoạch trồng lúa Đối chiếu đáp án, nhận xét, đánh giá, ghi điểm Tại phải lập kế hoạch trồng lúa? Giáo viên kiểm tra học viên trả lời phải lập kế hoạch trồng lúa Đối chiếu đáp án, nhận xét, đánhgiá, ghi điểm Các bước lập bảng kế hoạch? Giáo viên quan sát hướng dẫn học viên thực bước lập bảng kế hoạch Đối chiếu với đáp án, nhận xét, đánh giá, ghi điểm Thực lập bảng kế hoạch Giáo viên quan sát hướng dẫn học Trồng lúa: viên lập bảng kế hoạch đầy đủ nội dung công lao động, vật tư, dụng cụ, kinh phí dự toán giá thành, dự tính lãi lỗ vụ trồng lúa Đối chiếu với kế hoạch mẫu đáp án, nhận xét, đánh giá, ghi điểm 4.6 Đánh giá thực hành 1.4.2: Xác định giống trồng xen canh Tiêu chí đánh giá Tìm hiểu giống trồng xen canh? Tìm hiểu điều kiện đất đai thực tế Cách thức đánh giá Giáo viên kiểm tra học viên trả lời giống trồng xen canh gì? Đối chiếu đáp án, nhận xét, đánh giá, ghi điểm Giáo viên kiểm tra học viên trả lời trạng đất thực tế Đối chiếu, nhận xét, đánh giá, ghi điểm 90 4.7 Đánh giá thực hành 1.4.3: Xác định giống trồng luân canh Tiêu chí đánh giá Tìm hiểu giống trồng luân canh? Tìm hiểu điều kiện đất đai thực tế Cách thức đánh giá Giáo viên kiểm tra học viên trả lời giống trồng luân canh gì? Đối chiếu đáp án, nhận xét, đánh giá, ghi điểm Giáo viên kiểm tra học viên trả lời trạng đất thực tế Đối chiếu, nhận xét, đánh giá, ghi điểm 4.8 Đánh giá thực hành 1.4.4: Nhận biết giống địa phương, giống cải tiến Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá Tìm hiểu giống địa phương, giống cải tiến gì? Giáo viên kiểm tra học viên trả lời giống trồng luân canh gì? Đối chiếu đáp án, nhận xét, đánh giá, ghi điểm Tìm hiểu giống phù hợp với điều Giáo viên kiểm tra học viên trả lời kiện thực tế địa phương Đối chiếu, nhận xét, đánh giá, ghi điểm 4.9 Đánh giá thực hành 1.5.1: Đo độ dốc đất Tiêu chí đánh giá Chuẩn bị dụng cụ để đo độ dốc? Thực bước yêu cầu kỹ thuật Cách thức đánh giá Giáo viên kiểm tra học viên trả lời dụng cụ đo độ dốc gì? Đối chiếu đáp án, nhận xét, đánh giá, ghi điểm Giáo viên đối chiếu, nhận xét, đánh giá, ghi điểm 4.10 Đánh giá thực hành 1.5.2: Làm đất trồng lúa Tiêu chí đánh giá Chuẩn bị dụng cụ làm đất Cách thức đánh giá Giáo viên kiểm tra học viên trả lời dụng cụ làm đất gì? Đối chiếu đáp án, nhận xét, đánh giá, ghi điểm Vệ sinh đồng ruộng Giáo viên quan sát kết đạt học 91 Tiêu chí đánh giá Chuẩn bị dụng cụ làm đất Cách thức đánh giá Giáo viên kiểm tra học viên trả lời dụng cụ làm đất gì? Đối chiếu đáp án, nhận xét, đánh giá, ghi điểm viên với tiêu chuẩn vệ sinh đồng ruộng Cày, xới đất Giáo viên quan sát kết đạt học viên với tiêu chuẩn cày, xới đất Phân lô, rạch hàng Giáo viên quan sát kết đạt học viên với tiêu chuẩn phân lô, rạch hàng V Tài liệu tham khảo - Nguyễn Gia Quốc (1994), Kỹ thuật trồng lúa cạn Nhà Xuất Bản Nông nghiệp, Hà Nội, 110 trang - Đinh Văn Lợi (1998), Giáo trình lúa, NXB Nông nghiệp, Hà Nội - Nguyễn Thu Hà, Chu Hoàng Mậu (2003), “Đa dạng sinh học lúa cạn miền núi phía Bắc Việt Nam”, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 92 DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH, BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP (Kèm theo Quyết định số 874 /BNN-TCCB ngày 20 tháng năm 2011 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn.) Chủ nhiệm: Ông Trần Đăng Bổng Phó chủ nhiệm: Ông Nguyễn Văn Lân Thư ký: Ông Nguyễn Xuân Thanh Các ủy viên: - Bà Ngô Thị Hồng Ngát - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Liên - Ông Nguyễn Bình Nhự - Ông Nguyễn Văn Khang DANH SÁCH HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP (Kèm theo Quyết định số 2033 /QĐ-BNN-TCCB ngày 24 tháng năm 2012 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn.) Chủ tịch: Ông Trần Văn Chánh Thư ký: Ông Hoàng Ngọc Thịnh Các ủy viên: - Ông Trần Ngọc Hưng - Bà Nguyễn Thị Kim Thu - Ông Đào Minh Sô [...]... Nêu tóm tắt nguồn gốc của cây lúa cạn? Câu 2: Cho biết giá trị sử dụng của cây lúa cạn? Câu 3: Cho biết diện tích trồng lúa cạn ở Việt Nam? C Ghi nhớ - Nguồn gốc lúa cạn - Vai trò của cây lúa 20 Bài 2: Đặc điểm của cây lúa cạn Mã bài: MĐ 01-02 Mục tiêu: - Nêu được đặc điểm thực vật học của cây lúa cạn - Liệt kê được các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển của cây lúa cạn - Nhận biết được các giai đoạn... nghiên cứu của nhiều tác giả thì lúa cạn do lúa nước biến đổi thành và những giống lúa này có khả năng trồng được ở những vùng khô hạn, vẫn có khả năng sinh trưởng phát triển bình thường trên ruộng có nước Đây là một đặc tính nông học đặc biệt của lúa cạn, khác với cây trồng khác Hiện nay có thể chia lúa cạn thành hai nhóm: Nhóm lúa cạn cổ truyền, bao gồm những giống lúa cạn địa phương, thích nghi cao... dân vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa Diện tích trồng lúa cạn phân bố chủ yếu tập trung ở châu Á , châu Mỹ La Tinh, châu Phi Trong từng khu vực diện tích gieo trồng lúa cạn cũng khác nhau Những nước trồng nhiều là Ấn Độ, Bzazil, Indonesia, Banglades…Về tỷ lệ diện tích lúa cạn so với lúa nước ở từng vùng cũng rất khác nhau, có những nước trồng 94% diện tích lúa cạn như Liberia, Bzazil (76%) Ở châu Á tỷ lệ... tuy nhiên giống lúa này có hạn chế là năng suất thấp Nhóm lúa cạn cải tiến hay lúa cạn chịu hạn Loại này được phân bố trên những nương bằng, chân đồi thấp cố độ dốc dưới 150 Đây là những giống lúa cạn mới lai tạo, có khả năng chịu hạn trong những giai đoạn sinh trưởng nhất định, chịu thâm canh và cho năng suất cao Năng xuất lúa cạn địa phương thấp, trung bình đạt 15 tạ/ha, nhưng cây lúa cạn có vai trò... trung gian, hạt dài, dày và rộng hơn hạt của Indica, chỉ được trồng ở vài nơi thuộc Indonesia Loài Oryza Gluberrima S được trồng với một diện tích nhỏ thuộc Tây Phi Sự tiến hóa của cây lúa gắn liền với sự tiến hóa của loài người đặc biệt ở châu Á 1.2 Phân loại Theo điều kiện sinh thái, cây lúa chia làm hai loại, lúa cạn và lúa nước Lúa cạn, được trồng vào mùa mưa trên đất cao, đất thoát nước tự nhiên, trên... tác thì năng xuất và chất lượng lúa gạo không ngừng tăng lên 17 - Lúa gạo còn là hàng hóa để trao đổi, nghề trồng lúa chủ yếu tận dụng công lao động trong gia đình là chính - Chi phí đầu tư nghề trồng lúa thấp so với trồng một số cây lương thực khác như: ngô, đậu 3 Tình hình sản xuất lúa trên thế giới và ở Việt Nam 3.1 Tình hình sản xuất lúa gạo trên thế giới Mặc dù bị ảnh hưởng hiện tượng Niña ở nhiều... được giá trị kinh tế và tình hình sản xuất lúa gạo; - Hiểu được đăc điểm của cây lúa - Nêu được các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây lúa - Phân biệt được các bộ phận của cây lúa cạn - Biết được nhu cầu về với điều kiện ngoại cảnh… của cây lúa cạn qua từng thời kỳ sinh trưởng và phát triển A Nội dung 1 Nguồn gốc và phân loại cây lúa 1.1 Nguồn gốc Cây lúa (Oryza sativa L) có nguồn gốc ở vùng... Mexico và Ecuador bị khô hạn, Honduras, Nicaragua và El Salvador bị ngập lụt Bazil là nước sản xuất lúa gạo lớn nhất của châu Mỹ (chủ yếu lúa cạn) đạt đến 13,6 triệu tấn so với 11,7 triệu tấn 2010 nhờ khí hậu tốt Sản xuất lúa của nước này chiếm đến 45% tổng sản lượng toàn vùng Hoa Kỳ sản xuất lúa gần 8,5 triệu tấn, giảm 21% so với 2010 (11 triệu tấn) do khí hậu không thuận lợi và diện tích trồng thu hẹp... cây lúa; Hình 1.2.1 Rễ mầm Hình 1.2.2 Rễ cây lúa Người ta phân chia quá trình phát triển của bộ rễ làm 2 thời kỳ chính: a) Thời kỳ đẻ nhánh, làm đòng: bộ rễ phát triển có hình bầu dục nằm ngang và b) Thời kỳ trỗ bông: bộ rễ lúa phát triển xuống sâu, có hình quả trứng ngược Riêng đối với lúa gieo thẳng, lúa sạ: do mật độ cây tương đối cao, phân bố rải rác và gieo nông nên bộ rễ lúa ăn rộng và nông (cạn) ... hoa) dài hay ngắn tùy giống làm cho cả bông lúa có hình dáng đặc biệt Những giống lúa dễ rụng hạt, có đầu cọng thường bằng, 27 những giống lúa khó rụng hạt, đầu cọng thường phát triển to hơn và gắn chặt hơn vào hoa Hình 1.2.13 Hoa lúa 1.5 Bông và hạt lúa 1.5.1 Bông lúa Bông lúa, có nhiều hình dạng khác nhau (bông thẳng, bông cong đầu, bông cong tròn) Bông lúa được phát triển từ cuối đốt cuối của thân,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình chuẩn bị trồng lúa cạn mđ01 trồng lúa cạn, Giáo trình chuẩn bị trồng lúa cạn mđ01 trồng lúa cạn, Giáo trình chuẩn bị trồng lúa cạn mđ01 trồng lúa cạn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay