Điều chỉnh pháp lý quan hệ thương mại quốc tế, hoạt động đầu tư nước ngoài; hệ thống tài chính tiền tệ quốc tế; giải quyết tranh chấp trong quan hệ kinh tế quốc tế

78 188 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2016, 00:08

ch ơng I Điều chỉnh pháp lý quan hệ th ơng mại quốc tế Mở đầu Luật quốc tế thơng mại chế định đợc hình thành sớm phát triển nhanh ngành LKTQT Chế định có tên gọi "luật quốc tế thơng mại" (International trade law- theo tiếng Anh Droit international du commerce - theo tiếng Pháp) nhằm phân biệt với "Luật thơng mại quốc tế" (International commercial Law)- ngành T pháp quốc tế- điều chỉnh vấn đề liên quan tới hợp đồng, trái vụ,v.v Tuy nhiên, phân biệt mang tính chất thuật ngữ, khác biệt chúng đợc thể nội dung điều chỉnh I Những nguyên tắc pháp lý điều chỉnh quan hệ th ơng mại quốc tế (QHTMQT) Trong suốt trình lịch sử mình, QHTMQT phát triển dới ảnh hởng hai xu hớng sách tồn đấu tranh với là: tự hoá thơng mại bảo hộ mậu dịch Vì vậy, nguyên tắc & quy phạm Luật quốc tế thơng mại thể hai xu hớng Trớc chiến tranh TG thứ hai, QHTM đợc điều chỉnh chủ yếu ĐTƯQT song phơng Cho đến năm 1945, nguyên tắc nh tối huệ quốc, đãi ngộ quốc dân, có có lại đợc thừa nhận QHTMQT LQT cổ điển coi ba nguyên tắc có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tiền đề kết Những nguyên tắc GATT Hiệp định GATT năm 1947 văn kiện PLQT điều chỉnh quan hệ thơng mại quốc gia với t cách quan hệ đa phơng Theo hiệp định, nhiệm vụ trọng tâm GATT là: + Tự hoá thơng mại, + Cắt giảm thuế quan, + Bãi bỏ hạn chế nhập & loại trừ biểu phân biệt đối xử kinh tế Xuất phát từ mục tiêu này, GATT cho nguyên tắc không phân biệt đối xử bình diện quốc gia QT (tức áp dụng vô điều kiện rộng rãi nguyên tắc nớc thành viên đợc hởng chế độ tối huệ quốc, đãi ngộ quốc dân) nguyên tắc có có lại (thông qua việc thoả thuận nhợng thuế quan nớc thành viên) hai nguyên tắc tạo nên sở pháp lý cho hoạt động Hạn chế GATT năm 1947 chỗ đầy đủ quyền lợi nớc phát triển mà quan tâm tới lợi ích nớc công nghiệp phát triển Thực tiễn quan hệ quốc tế cho thấy việc áp dụng hai nguyên tắc hai nhóm nớc nêu tạo lợi cho nớc công nghiệp phát triển thâm nhập vào thị trờng nớc phát triển làm cho kinh tế nớc phát triển ngày phụ thuộc vào nớc công nghiệp phát triển, khoảng cách trình độ phát triển kinh tế hai nhóm nớc ngày lớn Những nguyên tắc UNCTAD Với đa số áp đảo, UNCTAD năm 1964, nớc XHCN phát triển thành công việc thông qua đợc "Định ớc cuối nguyên tắc áp dụng QHTMQT đại" Văn kiện bao gồm 15 nguyên tắc chung, 13 nguyên tắc cụ thể, nguyên tắc dành riêng cho quốc gia biển Ngoài việc kế thừa nguyên tắc tiến GATT áp dụng chế độ tối huệ quốc Định ớc cuối UNCTAD đợc đa loạt nguyên tắc Chúng làm thay đổi cách hệ thống nguyên tắc GATT áp dụng quan hệ với nớc phát triển * Trong số 15 nguyên tắc chung có nguyên tắc quan trọng : + Không phân biệt đối xử có khác hệ thống kinh tế- xã hội; + Đối xử u đãi nớc phát triển Trên sở nguyên tắc đối xử u đãi, UNCTAD năm 1968 thông qua nghị thành lập "Hệ thống u đãi phổ cập (GSP)" Hệ thống đợc GATT chấp nhận năm 1971 Cùng với việc nớc thành viên bổ xung vào hiệp định GATT năm 1964 việc hình thành hệ thống GSP năm 1968 dẫn tới việc tổ chức GATT song song tồn hệ thống nguyên tắc: hệ thống đợc xây dựng từ năm 1947 áp dụng QHTM nớc công nghiệp phát triển hệ thống khác đợc xây dựng từ năm 1964 dành cho nớc phát triển Hệ thống GSP áp dụng u đãi sở chiều (không có có lại) trở thành nguyên tắc quan trọng áp dụng QHTM Bắc- Nam QHTM nớc phát triển có thay đổi quan trọng dới bảo trợ UNCTAD, năm 1988 Belgrade, nớc phát triển ký hiệp định thành lập "Hệ thống u đãi thơng mại toàn cầu nớc phát triển"(GSTP) Theo hệ thống GSTP, nớc phát triển dành cho u đãi thuế quan, bán thuế quan u đãi khác mà nớc không tham gia GSTP không đợc hởng Việt Nam gia nhập GSTP năm 1988 Những nguyên tắc WTO WTO có hiệu lực từ 1/1/1995 kết vòng đàm phán thơng mại đa biên cuối GATT 1947 ( vòng Urugoay 1986 - 1994) Kết thúc vòng đàm phán này, hội nghị Marrakech, nớc thành viên GATT ký văn kiện cuối thành lập nên WTO nhằm giám sát việc thực ba hiệp định thơng mại đa biên, là: + Hiệp định chung thuế quan thơng mại năm 1994 (GATT năm 1994) + Hiệp định chung thơng mại, dịch vụ (GATS); + Hiệp định khía cạnh sở hữu trí tuệ liên quan đến thơng mại (TRIPS) Nh vậy, nguyên tắc WTO nguyên tắc đợc áp dụng GATT năm 1947 với số thay đổi, bổ xung ba hiệp định thơng mại đa biên nói Theo hiệp định này, cấu thể chế GATT năm 1947 đợc thay đổi, phạm vi hoạt động đợc mở rộng sang lĩnh vực nh hàng dệt sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ, đầu t, sở hữu trí tuệ, v.v II Hệ thống pháp lý điều chỉnh th ơng mại quốc tế hàng hoá Những yếu tố tác động trực tiếp đến việc thực nguyên tắc áp dụng lĩnh vực TMQT sách, máy quản lý, pháp luật nớc lĩnh vực xuất nhập hàng hoá Ngoài yếu tố khách quan nh: - Sự khác trình độ phát triển kinh tế, - Quy luật thị trờng, - Tính đặc thù nhóm nớc, v.v tác động tới việc áp dụng nguyên tắc trình bày Với t cách chế định CPQT, LQT thơng mại đợc xây dựng nhằm mục đích loại bỏ trở ngại chủ quan quốc gia gây ra, nh trở ngại khách quan quy luật thị trờng Các hàng rào thuế quan Để bảo vệ sản xuất nớc chống lại cạnh tranh hàng hoá nớc thị trờng mình, quốc gia thờng dùng hàng rào thuế quan (tariff barriers) Tức Nhà nớc đánh thuế cao hàng hoá nhập Đây biện pháp hữu hiệu từ trớc tới Biện pháp làm cho giá hàng hoá nhập cao hàng nội địa Loại bỏ trở ngại hàng hoá nhập mối quan tâm đàm phán nhợng thuế quan sở có có lại đợc tổ chức khuôn khổ GATT/WTO Nói nh nghĩa khuôn khổ GATT/ WTO, việc sử dụng hệ thống thuế quan bị coi phi pháp Các quy định GATT & WTO chấp nhận biện pháp thuế quan, nhng tạo sở cho thơng lợng quốc tế đa phơng định mức loại thuế, khuyến khích cắt giảm thuế bảo vệ việc cắt giảm thuế chống lại biện pháp tránh né không trực tiếp thông qua sắc thuế nội mang tính chất phân biệt đối xử biện pháp khác a) Trừ tr ờng hợp liên minh thuế quan (EU, Hiệp hội mậu dịch tự châu Âu- AELE, khu vực mậu dịch tự Bắc Mỹ NAFTA, khu vực mậu dịch tự ASEAN - AFTA, v.v ), nói chung quốc gia dành nhợng thuế quan (giảm thuế nhập số mặt hàng) cho quốc gia đó, nhợng đơng nhiên đợc áp dụng cho tất quốc gia có thoả thuận chế độ tối huệ quốc với quốc gia Với mục tiêu tự hoá TMQT, hiệp định GATT 1947 đề nguyên tắc bãi bỏ & giảm dần thuế quan nớc thành viên sở có có lại hai bên có lợi, thông qua đàm phán thơng lợng đa biên Nếu ý đồ bành trớng kinh tế- thơng mại nớc công nghiệp phát triển, việc áp dụng nguyên tắc nói GATT đợc coi tiến quan trọng Luật quốc tế thơng mại GATT tổ chức đàm phán đa biên thuế quan với mục đích giảm thuế hàng hoá nhập Quan trọng nh: vòng đàm phán Tokyo (1973- 1979) thông qua nghị định th thuế quan danh mục nhợng nớc hội viên năm (1980 1988); hạ thuế nhập 33% hàng công nghiệp Vòng Urugoay (1986 - 1993) thông qua thoả thuận vòng năm giảm 33% thuế hàng công nghiệp, 36% thuế hàng nông nghiệp giảm thuế không số mặt hàng nh tân dợc, thiết bị nông nghiệp , nh yêu cầu nớc thành viên "thuế hoá" khoản lệ phí không mang hình thức thuế nh phí hải quan, thuế hàng hoá, phụ phí Các cam kết giảm thuế đợc ghi nhận lịch trình giảm thuế quốc gia thành viên kèm theo Hiệp định chung đợc coi phận cấu thành Hiệp định chung Có số vấn đề pháp lý quan trọng nảy sinh từ nghĩa vụ hạn chế thuế quan hàng hoá GATT Việc cam kết cắt giảm thuế chia thành hai nhóm: nhóm gồm nghĩa vụ liên quan đến mặt hàng cụ thể Nhóm gồm nghĩa vụ chung GATT Ngời ta thờng gọi "tập hợp sách thơng mại tốt ", không liên quan đến mặt hàng cụ thể lịch trình giảm thuế, mà liên quan đến sử dụng hạn ngạch, nghĩa vụ cung cấp đãi ngộ quốc dân việc đánh thuế Một mục tiêu nhóm nghĩa vụ thứ hai ngăn ngừa việc trốn tránh thi hành cam kết giảm thuế cụ thể Và nh quy định GATT nhằm hạn chế trở ngại phi thuế quan nhằm bảo vệ cam kết cắt giảm thuế Tuy nhiên, điều 20- Hiệp định GATT năm 1947 sửa đổi có quy định số ngoại lệ chung việc thi hành cam kết GATT lý nh: Bảo vệ đạo đức công cộng; Bảo vệ đời sống sức khoẻ ngời động thực vật; Bảo vệ thăng cán cân toán; Liên quan đến việc thi hành luật lệ hải quan, độc quyền, bảo vệ sở hữu trí tuệ, ngăn ngừa hoạt động lừa đảo; Liên quan đến lao động tù nhân; Bảo vệ tài sản nghệ thuật, lịch sử khảo cổ học quốc gia; Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; Do yêu cầu khẩn thiết tình trạng khan hàng hoá; Vì lý an ninh quốc gia Ngoài ngoại lệ chung đó, hiệp định GATT hiệp định kèm theo GATT WTO có quy định cho phép nớc thành viên tạm đình thi hành cam kết giảm thuế thay đổi hoàn toàn cam kết thuế quan cụ thể Những quy định thuộc loại thuế thứ gồm điều khoản bảo vệ (The escape clause) hay gọi biện pháp tự vệ (safeguards measures), biện pháp trừng phạt có tính trả đũa theo điều 23 GATT quy định tự nguyện không áp dụng (Waivers) theo điều 25 GATT Những quy định thuộc loại thứ hai quy định thủ tục thơng lợng đàm phán lại thân lịch trình cắt giảm thuế Trớc thiết lập hệ thống GSP, nớc phát triển thành viên GATT thờng sử dụng ngoại lệ để hạn chế bành trớng kinh tế thơng mại nớc t phát triển, bảo vệ công nghiệp dân tộc tăng cờng xuất Tuy vậy, việc sử dụng ngoại lệ hạn chế chừng mực định b) Hiệp định GSP đ ợc hợp thức hoá khuôn khổ GATT vào năm 1970 nh ngoại lệ dành cho nớc phát triển Trên sở pháp lý quốc tế này, nớc công nghiệp phát triển thông qua văn nội luật (đơn phơng) việc áp dụng hệ thống u đãi phổ cập (ở nớc Tây Âu Nhật năm 1971; áo, Nauy, Thuỵ điển, Phần lan năm 1972; Canađa năm 1974; Mỹ năm 1976 ) Theo GSP, nớc công nghiệp phát triển đợc coi "nớc cấp" (Beneficiary countries) nhợng thuế quan (dới hình thức miễn giảm thuế) toàn hàng công nghiệp xuất từ nớc phát triển Cho đến nay, hệ thống GSP đợc áp dụng rộng rãi quan hệ thơng mại nớc công nghiệp phát triển nớc phát triển (với số bảo lu định nớc công nghiệp phát triển) c) Cho đến nói chung n ớc phát triển áp dụng biểu thuế hàng nhập cao nhiều so với n ớc công nghiệp phát triển Việc nớc đánh thuế cao hàng nhập nhằm hai mục đích bảo vệ công nghiệp dân tộc non trẻ tăng nguồn thu nhập cho ngân sách quốc gia Nhng với việc áp dụng hệ thống nguyên tắc WTO khả áp dụng biểu thuế cao nớc phát triển dần bị thu hẹp loại trừ Việc áp dụng GSTP tạo điều kiện cho nớc phát triển thoả thuận với việc giảm thuế nhập 30% danh mục hàng hoá đợc quy định Việt Nam gia nhập hệ thống GSTP từ hệ thống thành lập tiến hành đàm phán với vài nớc việc áp dụng nhợng thuế quan số mặt hàng Tuy vậy, hệ thống GSTP cha phát huy đợc tác dụng đáng kể quan hệ TMQT Các hàng rào phi thuế quan Ngày hàng rào thuế quan nói chung không nhiều, nhng trở ngại phi thuế quan (Non tariff barriers) lại đợc áp dụng phổ biến pháp luật nớc Theo thống kê GATT, chuẩn bị cho vòng đàm phán Tokyo có tới 825 trở ngại thuộc loại thực tiễn TMQT Việc áp dụng biện pháp "thủ thuật" mà quốc gia hội viên GATT sử dụng nhằm tránh thi hành chế độ tối huệ quốc thực sách bảo hộ mậu dịch Những trở ngại phi thuế quan mà quốc gia thờng sử dụng TMQT là: Hạn chế số lợng mặt hàng hàng nhập (Quotas); Thuế chống phá giá (antidumping dudy); Trợ cấp xuất (Export subsidy); Thuế bù trừ (Countervailing duty); Điều khoản bảo vệ (Safeguards); Giá tính thuế (Customs valuation); Hệ thống cấp phép nhập khẩu; Thủ tục hải quan lãnh sự; Những yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, bao bì, nhãn hiệu, Tất thủ tục pháp lý rắc rối thực tế tạo tổn thất cho thơng nhân nớc lớn nhiều so với hệ thống thuế quan Trong biện pháp phi thuế quan nói trên, Hiệp định GATT năm 1947 quy định nguyên tắc cấm việc áp dụng biện pháp hạn chế số lợng hàng nhập (điều 11) Nhng có số ngoại lệ nguyên tắc cấm áp dụng hạn chế số lợng nói Hạn chế số lợng đợc sử dụng, sở không phân biệt đối xử, để hạn chế nhập sản phẩm nông nghiệp ng nghiệp nhằm ngăn ngừa tình trạng khan hay để áp dụng tiêu chuẩn thị trờng thi hành chơng trình nông nghiệp phủ Việc hạn chế phải tuân thủ số điều kiện định phải áp dụng sản phẩm nội địa tơng tự Hạn chế số lợng áp dụng cần nảo vệ dự trữ ngoại tệ quốc gia, nhng biện pháp hạn chế phải không làm thiệt hại cách không cần thiết đến lợi ích nớc thành viên GATT khác Quốc gia thi hành biện pháp hạn chế có nghĩa vụ tham khảo nớc thành viên GATT khác biện pháp điều kiện cho phép Ngoài số ngoại lệ liên quan sử dụng biện pháp hạn chế nh an ninh quốc gia, sức khoẻ an toàn xã hội Một yêu cầu thức xin miễn áp dụng quy định cấm việc hạn chế số lợng phải đợc nớc thành viên GATT thông qua Mỹ nớc sử dụng thủ tục việc hạn chế nhập sản phẩm nông nghiệp GATT coi tợng bán phá giá (Dumping) hoạt động thơng mại không công bằng, gây thiệt hại cho nớc nhập Điều 6- Hiệp định GATT năm 1947 quy định tiêu chuẩn để xác định tình trạng bán phá giá cho phép nớc bị phơng hại tình trạng áp dụng thuế chống bán phá giá theo thể thức điều kiện định Tuy nhiên, việc sử dụng thuế chống bán phá giá có nhiều tranh cãi Bởi vì, thực tế nhiều năm qua cho thấy cờng quốc thơng mại sử dụng rộng rãi biện pháp này, đến mức, có nhiều ngời cho trở thành hình thức bảo hộ thị trờng trá hình, có tác dụng hạn chế nhập hàng hoá từ nớc phát triển Vấn đề trợ cấp phủ (bao gồm trợ cấp cho sản xuất nớc trợ cấp cho xuất khẩu) vấn đề gây tranh cãi phức tạp làm phân biệt đợc bên hoạt động hợp pháp Nhà nớc kinh tế 1bên (bên kia) hình thức trợ cấp gây tổn hại cho TMQT Trong khuôn khổ GATT, trợ cấp đợc coi nhân tố làm méo mó TMQT tạo chênh lệch chi phí thực tế sản xuất hàng hoá chi phí mà ngời sản xuất phải gánh chịu sản xuất hàng hoá Các quy định GATT trợ cấp phức tạp: Ban đầu, điều 16 quy định nghĩa vụ thông báo hình thức trợ cấp nhằm tăng cờng XK giảm NK Nhng từ 1954- 1955, điều 16 đợc bổ xung hai nghĩa là: Không sử dụng trợ cấp XK sản phẩm không làm cho giá XK chúng thấp giá sản phẩm tơng tự không đợc XK Không sử dụng trợ cấp XK sản phẩm Ban đầu, GATT cho phép nớc thành viên đơn phơng định hình thức thuế bù trừ để đối phó với thiệt hại nớc khác áp dụng trợ cấp Điều hiệp định GATT quy định cấm quốc gia lúc sử dụng thuế chống bán phá giá thuế bù trừ trờng hợp áp đặt điều kiện phải xác định đợc "Một thiệt hại vật chất" đợc phép sử dụng thuế bù trừ Thực tế cho thấy thuế bù trừ đợc sử dụng thờng xuyên thuế chống bán phá giá quốc gia sử dụng nhiều Mỹ Trên đề cập điều khoản bảo vệ GATT cho phép quốc gia thành viên tạm đình thi hành cam kết giảm thuế để đối phó với tình nhập tăng mạnh, gây thiệt hại kinh tế vợt dự phòng họ thơng lợng giảm thuế quan Trong thực tế biện pháp bảo vệ đợc nớc sử dụng để bảo vệ ngành công nghiệp "bị thiệt hại nặng nề" nhập tăng nhiều, dù cạnh tranh việc nhập khỡƠ Điều 19 Hiệp định GATT quy định biện pháp bảo vệ đợc áp dụng "khi có tăng mạnh khối lợng" loại hàng nhập có nguy gây "thiệt hại nghiêm trọng" cho ngành sản xuất nớc bị hàng nhập cạnh tranh Luật lệ hải quan chủ đề mang tính chuyên môn sâu Luật lệ hải quan bị lợi dụng để gây khó khăn cho thông thơng quốc tế Các điều 7, 8, 9, 10 GATT quy định tiêu chuẩn quốc tế thủ tục Hải quan mà nớc thành viên phải tuân thủ: Điều quy định đánh giá hàng hoá; Điều giới hạn loại phí, thể thức hình phạt áp dụng hàng NK; + Thứ ba, phơng thức giải tranh chấp pháp lý không thích hợp với t cách chủ quyền bên tranh chấp quốc gia mà theo có tính chất bó buộc quyền miễn trừ tài phán quốc gia, bao gồm quyền miễn trừ xét xử, quyền miễn trừ thi hành án, quyền miễn trừ việc áp dụng biện pháp bảo đảm sơ cho vụ kiện quyền miễn trừ tài sản Chính quyền miễn trừ khiến cho quốc gia không bị xét xử theo pháp luật (quốc gia) vụ tranh chấp kinh tế quốc tế, trừ quốc gia đồng ý từ bỏ quyền miễn trừ Vì lý nêu trên, quốc gia (Tây Âu Nhật Bản) cho cách giải tranh chấp kinh tế quốc tế tốt thơng lợng thỏa hiệp Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy cách giải tranh chấp có nhợc điểm lớn, kết cục đàm phán phụ thuộc nhiều vào vị thơng thuyết (bargaining poisition) khả trả đũa bên trờng hợp thơng lợng thất bại Để khắc phục nhợc điểm này, Mỹ nớc ủng hộ quan điểm ngợc lại Mỹ cho chế giải tranh chấp hoàn hảo phải dựa luật pháp Điều khiến cho EU, năm gần dần thay đổi quan điểm kiện tụng Mỹ trớc GATT WTO Đặc biệt số vụ kiện thắng Mỹ, quốc gia ngày có xu hớng tích cực việc sử dụng công cụ pháp lý để giải tranh chấp (nhất với Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc) b Đối với ph ơng pháp giải tranh chấp dựa luật pháp Hãy xem xét ví dụ thực tiễn Trong vụ kiện dầu lửa số chất nhập khác Mỹ; Canađa Mêxicô khởi kiện Mỹ việc áp dụng hai mức thuế đánh vào dầu thô, thay áp dụng mức thuế chung theo hiệp định ký Theo Luật Super Fund Mỹ, sắc thuế 8,2 cent thùng dầu thô, đợc đánh vào dầu thô sản xuất nớc Mỹ sắc thuế khác 11,7 cent/1 thùng đánh vào sản phẩm dầu lửa nhập vào Mỹ để sử dụng hay để tích trữ Trong phiên họp xét xử, Mỹ lập luận chênh lệch hai sắc thuế nhỏ nên ảnh hởng thơng mại chúng không đáng kể, không làm huỷ bỏ hay tổn hại lợi ích theo GATT Canađa, Mêxicô EEC Trong đó, Canađa Mêxicô cho lập luận Mỹ nh giá trị pháp lý không thực tế Thực tế xét xử, trọng tài quốc tế kết luận: đâu có vi phạm nghĩa vụ theo hiệp định chung hành động trớc tiên đợc coi huỷ bỏ hay làm tổn hại lợi ích theo hiệp định Ban trọng tài bác bỏ lập luận lợi ích thơng mại Mỹ mà vào quy định luật pháp, bao gồm hiệp định chung pháp luật quốc gia vụ án Ai, quốc gia phải thừa nhận quy định pháp luật quốc gia không đợc mâu thuẫn với điều ớc quốc tế song phơng hay đa phơng có liên quan mà quốc gia ký kết Thông qua vụ kiện này, thấy quốc gia nên tiếp cận vấn đề giải tranh chấp dựa pháp luật cách tiếp cận có tiến sau: + Thứ nhất, chế giải tranh chấp dựa sở tuân thủ nguyên tắc quy phạm pháp lý tạo rõ ràng, ổn định tính dự đoán cho quan hệ thơng mại; + Thứ hai, việc giải tranh chấp sở luật pháp phơng pháp công (equity) trung thực (Fai ness), nớc có vị thơng thuyết yếu hơn; + Thứ ba, u điểm lớn cách giải tranh chấp dựa luật pháp bên tranh chấp không bị sức ép trị từ phía nhóm gây áp lực nớc nh trờng hợp đàm phán Bên thua kiện trình giải tranh chấp dựa luật pháp dễ dàng việc giải thích thuyết phục với nội quốc gia việc cần thiết phải chấp nhận sửa đổi cải cách phù hợp với phán quan giải tranh chấp Tuy nhiên, tuân thủ cách giải tranh chấp đòi hỏi bên tranh chấp phải có đội ngũ chuyên gia luật pháp cao cấp, giàu kinh nghiệm lĩnh vực giải tranh chấp kinh tế quốc tế Đa số quốc gia phát triển đợc đội ngũ nh vậy, lại khả thuê t vấn nớc Trở lại với Mỹ, Mỹ có thừa tiềm lực thiết chế pháp luật quốc gia đầy đủ, chặt chẽ hà khắc Mỹ ủng hộ giơng cao quan điểm cách tự đắc, nhng trớc vụ tranh chấp kinh tế quốc tế mà Mỹ thắng kiện Còn thấy khả thua kiện không tránh khỏi Mỹ lại không ngần ngại thay đổi quan điểm Sau ví dụ: Trong vụ tranh chấp Mỹ EU liên quan đến việc áp dụng hai đạo luật Helms- Burton DAmato- kenedy nắm khả thua kiện, bị kiện trớc WTO, nên Mỹ cơng đòi giải vụ kiện tranh chấp thơng lợng trực tiếp với EU Ngài Stuar Eizensta- Thứ trởng ngoại giao vấn đề kinh tế, kinh doanh, nông nghiệp nói thẳng thừng diễn thuyết trớc Uỷ ban Ngân sách chuẩn chi Hạ nghị viện Mỹ rằng, trớc nguy bị thua kiện trớc WTO, quyền buộc phải có thái độ mềm mỏng tranh cãi với đồng minh châu Âu việc áp dụng phần IV- Luật dân chủ cho Cu Ba (tên gọi thức luật Helms- Burton) Mặc dù sau hai bên đạt đợc thoả thuận vấn đề này, nhng EU bảo lu quyền khởi kiện Mỹ trớc WTO Mỹ lại tiếp tục áp dụng luật tơng lai Từ phân tích cho ta thấy Mỹ tráo trở sử dụng phơng pháp giải tranh chấp kinh tế quốc tế, Mỹ trở thành bên đơng Chúng ta cần cảnh giác rút kinh nghiệm từ ví dụ gợi ý Các quy định pháp luật thực tiễn giải tranh chấp kinh tế quốc tế Mỹ Phạm vi vấn đề gói gọn quy định pháp luật thực tiễn sử dụng luật giải tranh chấp có tính đặc biệt, bất thờng, có ngụ ý trả đũa, trừng phạt không chủ ý giải trình quy tắc giải tranh chấp kinh tế quốc tế Mỹ a Điều 301 - Luật th ơng mại năm 1974 Mỹ Có nội dung trao cho đại diện thơng mại Mỹ (USTR) quyền điều tra hành động chống lại nớc tổ chức kinh tế có thực tiễn thơng mại không thỏa đáng, không trung thực phân biệt đối xử vi phạm quyền lợi thơng mại Mỹ theo hiệp định thơng mại quốc tế đây, Điều 301 có ám chủ thể bị trừng phạt cộng đồng châu Âu Thủ tục điều tra theo Điều 301 đợc khởi theo đề nghị công dân Mỹ, pháp nhân đợc thành lập theo luật Mỹ, theo sáng kiến đại diện thơng mại Mỹ- USTR Ngay bắt đầu thủ tục điều tra, USTR phải bắt đầu đàm phán với nớc bị tố cáo vi phạm quy định Điều 301 Nếu việc điều tra đến kết luận nội dung cáo buộc đàm phám không mang lại kết Đại diện thơng mại Mỹ- USTR phải định hành động trừng phạt mà Mỹ áp dụng Thời hạn điều tra tối đa 180 ngày thời hạn tối đa để Đại diện thơng mại Mỹ- USTR định việc áp dụng biện pháp trừng phạt 30 ngày kể từ ngày kết thúc điều tra Trong trờng hợp Mỹ đa tranh chấp giải GATT thời hạn tối đa 120 ngày + Điều 301 quy định hai loại trừng phạt: - Trừng phạt bắt buộc (Mandotory), phạm vi áp dụng rộng Đại diện thơng mại Mỹ bắt buộc phải áp dụng biện pháp trừng phạt nớc: Có hành vi, sách thực tiễn vi phạm GATT hiệp định thơng mại khác mà Mỹ ký kết với nớc đó, Từ chối cho công dân pháp nhân Mỹ hởng quyền lợi thơng mại theo hiệp định thơng mại nói trên; Có thực tiễn thơng mại khác biện minh đợc (unjusti Fiable) gây thêm cản trở hạn chế thơng mại Mỹ - Trừng phạt tuỳ ý: Phạm vi áp dụng biện pháp trừng phạt tuỳ ý rộng Đại diện thơng mại Mỹ có quyền định trừng phạt nớc có hành vi, sách, thực tiễn thơng mại không thoả đáng phân biệt đối xử gây thêm cản trở hạn chế thơng mại Mỹ Tuy vậy, quyền nghĩa vụ bắt buộc + Nội dung biện pháp trừng phạt theo Điều 301 đa dạng, bao gồm: Tạm ngừng không cho hởng thuế suất u đãi theo quy chế tối huệ quốc, áp đặt thuế nhập cao hạn chế số lợng nhập Đánh thuế cao hạn chế hội xâm nhập thị trờng dịch vụ Chính quyền Mỹ áp dụng thờng xuyên Điều 301 để trừng phạt bạn hàng Chỉ riêng năm 1993, để tạo thêm áp lực đối thủ giai đoạn cuối vòng đàm phán Urugoay, Mỹ tiến hành 91 vụ điều tra theo Điều 301 Điều 301 đặc biệt Trong 11 vụ bị Mỹ áp dụng lệnh trừng phạt EC vụ, Nhật Bản vụ, Canada vụ Braxin vụ Việc áp dụng Điều 301 bị EU, Nhật Bản, Canada, Mexicô, Braxin, Trung Quốc, ASEAN, phản đối mạnh mẽ Xét góc độ, việc áp dụng lệnh trừng phạt theo Điều 301 vi phạm nghĩa vụ pháp lý mà Mỹ phải tuân thủ theo điều ớc quốc tế đa phơng nh: GATT năm 1947, WTO, điều ớc quốc tế khu vực nh NAFTA; điều ớc song phơng có liên quan nguyên tắc chung Công pháp quốc tế Điều 301 biểu rõ ràng chủ nghĩa đơn phơng Mỹ vấn đề giải tranh chấp kinh tế quốc tế Mỹ đơn phơng điều tra định việc nớc khác vi phạm GATT, hiệp định thơng mại khác mà Mỹ ký với nớc Mỹ đơn phơng xác định tính bất hợp pháp luật thực tiễn hành nớc khác theo tiêu chuẩn pháp luật nớc Mỹ Mỹ đơn phơng áp dụng biện pháp trừng phạt Tính chất đơn phơng Điều 301 hoàn toàn ngợc lại nguyên tắc đa phơng hệ thống thơng mại giới mà Mỹ nớc đóng góp nhiều việc thiết lập phát triển b Điều Siêu 301 (Super 301)- Luật th ơng mại cạnh tranh năm 1988 Điều Siêu 301 đợc bổ sung vào Điều 301 theo Luật thơng mại cạnh tranh năm 1988 (Mục 1302) Điều khoản quy định nghĩa vụ USTR phải lập gửi cho Quốc hội Tổng thống Báo cáo đánh giá thơng mại quốc gia (National Trade Estimate) gọi tắt NTE Trong NTE, Đại diện thơng mại MỹUSTR phải xác định hai vấn đề sau: - Thứ nhất, rào cản thơng mại thực tiễn bóp méo thơng mại (Trade Practies); - Thứ hai, nớc cần u tiên đàm phán thơng mại (Priority Countries) Trong 21 ngày sau đệ trình Báo cáo đánh giá thơng mại quốc giaNTE, Đại diện thơng mại Mỹ- USTR phải tiến hành đàm phán với nớc cần u tiên có thực tiễn cần quan tâm Nếu đàm phán thất bại Đại diện thơng mại Mỹ- USTR bắt buộc phải áp dụng biện pháp trừng phạt theo Điều 301 Năm 1988, Nhật Bản Braxin bị liệt vào nớc u tiên có trờng hợp bị Mỹ điều tra Năm 1990, ấn Độ đợc xếp vào nớc u tiên Nhng ba trờng hợp Đại diện thơng mại Mỹ- USTR định không trừng phạt Tháng năm 1994, Tổng thống Mỹ Clintơn ký sắc lệnh hành pháp (Executive Oder) cho phép tiếp tục trì Điều Siêu 301 Tuy nhiên, khác với Điều Siêu 301 cũ, Điều Siêu 301 sắc lệnh Tổng thống ban hành nên Tổng thống có quyền sửa đổi bãi bỏ lúc mà không cần có ý kiến quốc hội c Điều 301 đặc biệt (Special 301) Điều 301 đặc biệt đợc bổ sung vào Gia đình 301 nhằm trừng phạt nớc đã: - Từ chối việc bảo hộ thích đáng hữu hiệu quyền sở hữu trí tuệ Mỹ; - Từ chối việc xâm nhập trung thực công với công dân pháp nhân Mỹ dựa bảo hộ sở hữu trí tuệ Đại diện thơng mại Mỹ phải lập danh sách nớc cần u tiên Từ năm 1991 có ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan, Braxin bị xếp vào danh sách Mỹ áp dụng biện pháp trả đũa chéo với Braxin Trung Quốc hai nớc phát triển mà Mỹ có quan hệ kinh tế thơng mại quan trọng Với Braxin: Mỹ áp dụng trừng phạt nớc vụ phát sinh từ sản phẩm dợc Braxin Ngày 6/10/1989, Hiệp hội công ty dợc Mỹ kiện lên Đại diện thơng mại Mỹ- USTR cho việc Braxin thiếu thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế lĩnh vực dợc phẩm thực tiễn thơng mại không thoả đáng, gây khó khăn hạn chế thơng mại Mỹ Tháng 10/1989, tổng thống Mỹ sử dụng Điều 301 đặc biệt để lệnh tăng 100% thuế nhập số hàng nhập từ Braxin nh giấy, hàng điện tử dân dụng, Tháng 6/1990, phủ Braxin thông báo với Mỹ quốc hội nớc xem xét để thông qua dự luật đăng ký bảo hộ sáng chế Sau nghiên cứu dự luật nói trên, Đại diện thơng mại Mỹ- USTR kết luận dự luật thoả mãn yêu cầu bảo hộ quyền sáng chế theo Điều 301 đặc biệt Trên sở đó, Mỹ thu hồi lại định tăng thuế nhập .Với Trung Quốc: Ngày 17/1/1992, Mỹ Trung Quốc, sau nhiều đàm phán căng thẳng ký đợc Bản ghi nhớ vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ Bản ghi nhớ quy định Trung Quốc thay đổi Luật sáng chế nớc này, (chủ yếu nhằm mục đích bảo hộ sáng chế Mỹ dợc phẩm) Trung Quốc nỗ lực việc tham gia công ớc Berne quyền tác giả Đổi lại, Đại diện thơng mại Mỹ- USTR chấm dứt điều tra theo Điều 301 đặc biệt Tháng năm 1994, Mỹ định mở lại điều tra theo Điều 301 đặc biệt cho quy định Trung Quốc để thi hành Bản ghi nhớ năm 1992 hiệu quả, đặc biệt lĩnh vực quyền tác giả sản phẩm nghe nhìn Cuối tháng 12/1994, sau kết thúc thời hạn điều tra có kết luận tiêu cực việc Trung Quốc thực thi cam kết, Mỹ định trừng phạt Trung Quốc cách tăng 100% thuế quan mặt hàng nhập từ Trung Quốc với tổng giá trị lên đến 2,8 tỷ đô-la Mỹ Ngay sau đó, Trung Quốc thông báo cho Mỹ định trả đũa mình, bao gồm việc tăng 100% thuế quan mặt hàng nhập từ Mỹ đình thơng lợng số hợp đồng kinh tế quan trọng với công ty Mỹ Trớc nguy bùng nổ leo thang chiến tranh thơng mại, Mỹ lùi việc thi hành định tăng thuế quan đến tháng năm 1996 giảm trị giá mặt hàng Trung Quốc bị trừng phạt xuống 1,08 tỷ đô-la Mỹ Ngày 26/ 2/1996, sau 11 đàm phán liên tục, hai nớc đạt đợc thoả thuận dới hình thức trao đổi công hàm Theo đó, Trung Quốc cam kết bảo hộ cách hữu hiệu quyền sở hữu trí tuệ Mỹ, mở cửa dần thị trờng sản phẩm nghe nhìn cho công ty Mỹ Đổi lại, Mỹ giúp đỡ Trung Quốc việc thi hành thỏa thuận bảo vệ sở hữu trí tuệ Mỹ chấm dứt lệnh trừng phạt Trung Quốc theo Điều 301 đặc biệt Tuy nhiên, tranh chấp Mỹ Trung Quốc không chấm dứt Chỉ ba tháng sau, Mỹ lại áp đặt lệnh trừng phạt Trung Quốc Lần thứ ba này, giá trị mặt hàng bị đánh thuế 100% lên đến tỷ đô-la Mỹ Trung Quốc tuyên bố trả đũa lập tức, tạm dừng việc nhập sản phẩm nghe nhìn Mỹ; chấm dứt đàm phán, hợp đồng kinh tế với công ty Mỹ Nh hai lần trớc, hai bên lại đạt đợc thoả thuận ngng chiến Ngày 17/6/1996, Trung quốc Mỹ ký kết thỏa thuận theo đó, Trung Quốc lần cho phép công ty Mỹ đợc liên doanh với công ty Trung Quốc lĩnh vực sản xuất sản phẩm nghe nhìn Các công ty sản xuất phim truyền hình Mỹ đợc đồng sản xuất phim với đối tác Trung Quốc Trung Quốc đóng cửa 15 xí nghiệp sản xuất chép lậu sản phẩm nghe nhìn Mỹ, d Điều 301 viễn thông (Telecom Munication 301)- Luật Th ơng mại Cạnh tranh năm 1988 Điều luật đợc quy định mục 1371- 1382, có mục đích trừng phạt nớc không cho Mỹ có hội thuận lợi để đa thiết bị dịch vụ viễn thông xâm nhập thị trờng Điều luật cho phép Đại diện thơng mại Mỹ- USTR tiến hành đàm phán với nớc đợc coi vi phạm áp dụng lệnh trừng phạt không đạt đợc thoả thuận sau 12 đến 18 tháng Biện pháp trừng phạt theo điều cấm tham gia đấu thầu việc mua sắm thiết bị dịch vụ viễn thông Trong thực tiễn, Mỹ áp dụng Điều 301 viễn thông để điều tra vụ cấm EC đấu thầu thiết bị viễn thông Cụ thể nh sau: Ngày 27/ 4/ 1992, Tổng thống Mỹ xác định EC có quy định không thoả đáng đấu thầu công thiết bị dịch vụ công ty viễn thông Mỹ định áp dụng lệnh trừng phạt nớc từ ngày 1/1/1993 Ngày 28/5/1994, Mỹ định cấm công ty châu Âu tham gia đấu thầu công để bán hàng hoá từ 176.000 USD trở lên dịch vụ từ 6,5 triệu USD trở lên cho quan liên bang Mỹ Để trả đũa, ngày 8/6/1993, EU định áp dụng biện pháp cấm công ty Mỹ tham gia đấu thầu cung cấp hàng hoá dịch vụ cho quan công quyền nớc thành viên Thực tế, vụ việc trên, Mỹ sử dụng điều luật hai vụ nữa, vụ USTR điều tra quy định Na Uy đấu thầu thiết bị điện vụ Đại diện thơng mại Mỹ- USTR điều tra quy định Nhật Bản thiết bị điện, xây dựng t vấn xây dựng e Điều 301 xanh lơ Điều 301 xanh Điều 301 xanh (Green 301) mở rộng phạm vi áp dụng Điều 301 sang lĩnh vực môi trờng nhằm mục đích trả đũa nớc phát triển sau số vụ Mỹ thua kiện trớc GATT Chẳng hạn nh vụ Mêhicô kiện Mỹ lệnh cấm đánh bắt cá ngừ Đông Thái Bình Dơng Mỹ đơn phơng áp đặt theo Luật bảo vệ loài động vật có vú biển năm 1972 Mỹ, theo đó, Mỹ lệnh cấm nhập cá ngừ Mêhicô Mỹ thua kiện lệnh cấm thật phi lý nhằm trả đũa nớc phát triển Điều 301 xanh lơ (Blue 301), mở rộng Điều 301 sang lĩnh vực tiêu chuẩn lao động nhằm mục đích trừng phạt nớc châu hành vi mà Mỹ gọi cạnh tranh không lành mạnh nh sử dụng lao động trẻ em, lao động tù nhân, v.v để sản xuất hàng xuất f ý nghĩa việc nghiên cứu quy định pháp luật thực tiễn giải tranh chấp kinh tế quốc tế Mỹ * Thứ nhất, không phủ nhận rằng, bên cạnh Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, ASEAN , Mỹ nớc đối tác kinh tế quốc tế quan trọng Việt Nam Việt Nam có nhiều cố gắng hợp tác quốc tế song phơng, đa phơng Việt Nam ký kết nhiều điều ớc quốc tế quan trọng kinh tế, thơng mại, đầu t, hợp tác khoa học kỹ thuật, hợp tác lĩnh vực sở hữu trí tuệ với nớc, tổ chức kinh tế giới; nhng với Mỹ, việc bắt đầu Những Hiệp định khung hợp tác khoa học kỹ thuật với EU, Hiệp định quota hàng dệt với EU, Hiệp định bảo hộ quyền tác giả với Mỹ Hiệp định Thơng mại toàn diện với Hoa Kỳ đợc ký kết Rồi diễn đàn APEC, diễn đàn hợp tác - Âu ASEM, hiệp định diễn đàn mà Việt Nam tham gia, có Mỹ, thành viên * Thứ hai, pháp luật giải tranh chấp kinh tế quốc tế Mỹ có quy định mức độ dới hình thức định biện pháp trừng phạt kinh tế (Economic Sanctions) mà việc áp dụng chúng nhiều trờng hợp hoàn toàn mang tính chất đơn phơng- ngợc lại chế giải tranh chấp đa phơng WTO trái với nguyên tắc chung Công pháp quốc tế * Thứ ba, kinh nghiệm giải tranh chấp kinh tế quốc tế Mỹ Trung Quốc cho thấy, Mỹ không cần đợi đến Trung quốc gia nhập WTO áp dụng biện pháp trừng phạt kinh tế nớc Vì vậy, Việt Nam cha thành viên WTO không loại trừ khả Mỹ áp dụng quy định pháp luật nh giải trình để giải tranh chấp kinh tế quốc tế với Việt Nam Song dù sao, Việt Nam kiên trì nguyên tắc Công pháp quốc tế để xử lý bất đồng hay vi phạm quan hệ kinh tế quốc tế, trình kết ớc thực Hiệp định Thơng mại toàn diện Việt- Mỹ Luật Liên minh Châu Âu Các quy định EU giải tranh chấp kinh tế quốc tế, gồm có: - Công cụ sách thơng mại, gọi tắt NCPI (New Commercial Policy Instrument) Hội đồng châu Âu ban hành quy định 2641/84 ngày 17/9/1985 đợc sửa đổi quy định 522/94 ngày 10/3/1994; - Quy định trở ngại thơng mại, gọi tắt TBR (trade Barriers Regulation), Hội đồng châu Âu ban hành quy định 3286/94 ngày 22/12/1994; a Công cụ sách th ơng mại (NCPI) Việc ban hành Công cụ sách thơng mại- NCPI chủ yếu để đối trọng lại Điều 301 Luật Thơng mại Mỹ để trừng phạt nớc cha phải thành viên GATT Giống nh Điều 301 Mỹ, phạm vi áp dụng Công cụ sách thơng mại (NCPI) rộng Điều khoản có quy định thực tiễn thơng mại bất hợp pháp thực tiễn thơng mại quốc tế nớc thứ ba (ngoài EC) không phù hợp với Luật quốc tế quy phạm đợc công nhận chung - mà thực chúng Hiệp định GATT, thoả thuận vòng Tokyo, điều ớc quốc tế đa phơng song phơng mà EC ký kết với nớc Công cụ sách thơng mại (NCPI) quy định hai loại thủ tục giải tranh chấp * Thủ tục thứ (First track) để chống lại thực tiễn thơng mại bất hợp pháp gây phơng hại đến ngành công nghiệp châu Âu Thủ tục quy định ngành công nghiệp châu Âu đề nghị Uỷ ban châu Âu tiến hành điều tra thực tiễn thơng mại bất hợp pháp nớc thứ ba Sau điều tra cho kết tiêu cực, Uỷ ban châu Âu định sử dụng chế giải tranh chấp đa biên GATT, áp dụng biện pháp trừng phạt Khác với Điều 301 Mỹ, Uỷ ban châu Âu không đợc áp dụng biện pháp trừng phạt trớc kết thúc thủ tục giải tranh chấp GATT (Điều 10 khoản 2) Tuy nhiên, EC có quyền áp dụng biện pháp trừng phạt nớc vi phạm thành viên GATT hiệp định thơng mại song phơng mà EC ký với nớc không quy định việc sử dụng chế giải tranh chấp GATT Các biện pháp trừng phạt mà EC áp dụng bao gồm: tạm ngừng áp dụng rút lại u đãi thuế quan; tăng thuế quan, hạn chế số lợng nhập khẩu; biện pháp khác nhằm thay đổi cán cân thơng mại EC nớc Thực tế cho thấy đến trớc năm 1994, EC sử dụng đến chế Công cụ sách thơng mại - ncpi năm vụ chống lại nớc nh: Mỹ - vụ Akro liên quan đến Điều 337 có tính phân biệt đối xử Luật thuế suất hải quan Mỹ năm 1930; Nhật Bản- lệ phí cảng biển; Thổ Nhĩ Kỳvề thuế suất sợi dệt; Inđônêxia Thái Lan- sở hữu trí tuệ Các vụ tranh chấp (trừ với Mỹ phải đa GATT) đợc giải ổn thoả qua thơng lợng * Thủ tục thứ hai (secon track) có mục đích bảo vệ quyền EC chống lại nớc có thực tiễn thơng mại bất hợp pháp Khái niệm quyền cộng đồng đợc định nghĩa Điều khoản Công cụ sách thơng mại-NCPI quyền lợi thơng mại quốc tế EC theo Luật quốc tế quy phạm đợc công nhận chung Khác với thủ tục thứ nhất, có quốc gia thành viên EC đại diện cho ngành công nghiệp châu Âu có quyền yêu cầu Uỷ ban châu Âu tiến hành điều tra Trên thực tế trớc năm 1943, thủ tục thứ hai cha đợc áp dụng lần theo điều 113 - Hiệp định Roma năm 1957 Uỷ ban châu Âu tự giải tranh chấp thơng mại với nớc thứ ba mà không cần phải có yêu cầu từ phía quốc gia thành viên b Quy định trở ngại th ơng mại (TBR) Quy định trở ngại thơng mại - TBR đợc ban hành để thực nghĩa vụ EU theo hiệp định thành lập WTO đợc sử dụng để chống lại nớc có rào cản thơng mại gây tác động bất lợi đến thị trờng châu Âu thị trờng nớc thứ ba Theo Quy định trở ngại thơng mại- TBR quy định có tới ba loại thủ tục giải tranh chấp * Thủ tục thứ nhất, mục đích thủ tục để bảo vệ thị trờng châu Âu quyền lợi thơng mại châu Âu thị trờng thứ ba, chống lại gọi trở ngại thơng mại, chẳng hạn nh bán hàng phá giá vào thị trờng EU thị trờng khác, gây thiệt hại cho ngành công nghiệp cộng đồng thủ tục TBR thay khái niệm thực tiễn thơng mại bất hợp pháp NCPI khái niệm trở ngại thơng mại (Obstacles to trade) Điều khoản TBR định nghĩa trở ngại thơng mại thực tiễn thơng mại nớc thứ ba trì, mà theo hiệp định thơng mại, nớc khác có quyền khởi kiện (Right of Action) Quyền khởi kiện nói đợc công nhận, thực tiễn thơng mại bị cấm theo hiệp định thơng mại quốc tế có liên quan hiệp định quy định nớc bị thiệt hại có quyền hành động để loại bỏ (Ecliminate) hậu thực tiễn Khái niệm ngành công nghiệp cộng đồng đợc hiểu nhà sản xuất hàng hóa dịch vụ, ngời tiêu dùng EU Ngành công nghiệp cộng đồng đề nghị Uỷ ban châu Âu điều tra trở ngại thơng mại mà nớc thứ ba áp đặt hàng hoá dịch vụ công dân, pháp nhân hiệp hội t cách pháp nhân Nếu điều tra khẳng định nớc có áp dụng thực tế trở ngại thơng mại gây thiệt hại cho ngành công nghiệp châu Âu Uỷ ban châu Âu áp dụng biện pháp trừng phạt thích hợp nớc Tuy nhiên, EU áp dụng biện pháp trừng phạt phù hợp với khuyến nghị quan giải tranh chấp quốc tế (ám quan giải tranh chấp WTO) * Thủ tục thứ hai, khác với thủ tục thứ chỗ quốc gia thành viên EU có quyền yêu cầu Uỷ ban châu Âu điều tra chứng rào cản thơng mại nớc thơng mại EU * Thủ tục thứ ba, thủ tục đợc đa vào TBR nhằm mục đích trừng phạt nớc không mở cửa thị trờng cho hàng hoá dịch vụ châu Âu Vì vậy, gọi thủ tục thâm nhập thị trờng (Market access track) Theo thủ tục này, doanh nghiệp thuộc cộng đồng có quyền đề nghị Uỷ ban châu Âu điều tra trở ngại thơng mại gây tác động bất lợi thơng mại EU thị trờng thứ ba Điều Quy định trở ngại thơng mại-TBR quy định thêm đơn kiện nh đợc chấp nhận EU có quyền khởi kiện trở ngại thơng mại phù hợp với hiệp định thơng mại đa phơng (không áp dụng hiệp định thơng mại song phơng) Cũng nh thủ tục thứ nhất, biện pháp trừng phạt theo thủ tục hai ba đợc áp dụng phù hợp với khuyến nghị quan giải tranh chấp WTO Việc thông qua thủ tục thứ ba làm thay đổi quy định EU giải tranh chấp chuyển từ tính chất phòng thủ sang công hình thức trớc trừng phạt, EU tìm kiếm cho phép WTO nhng với thủ tục đồng thuận tiêu cực (negative consensus) DSB việc xin phép thủ tục hình thức trừ tất nớc đồng thuận chống lại việc thông qua Nh EU đề nghị DSB thông qua định trừng phạt đề nghị chắn đợc thông qua, có việc tất thành viên WTO đồng thuận chống lại việc cho phép trừng phạt (vì EU không đồng ý) Với việc ban hành TBR, châu Âu trở nên ngày cứng rắn việc giải tranh chấp kinh tế với bạn hàng lớn họ, đặc biệt Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Achentina, EU chọn Mỹ khác để thử nghiệm hiệu TBR Luật Nhật Bản Khác với Mỹ EU, Nhật Bản quy định riêng giải tranh chấp kinh tế quốc tế Điều - Luật thuế quan Nhật Bản quy định phủ áp dụng thuế quan trả đũa (Retaliatory dutes) nớc thành viên WTO thành viên WTO Khác với Mỹ EU, biện pháp trả đũa Nhật dừng lại mức độ tăng thêm thuế nhng không đợc vợt trị giá sản phẩm bị tăng thuế Nhật trừng phạt việc ảnh hởng trực tiếp gián tiếp đến lợi ích thơng mại Nhìn chung, nớc phụ thuộc vào xuất thị trờng nớc (khác với Mỹ EU có thị trờng nội đia đủ lớn) nên sách truyền thống Nhật giải tranh chấp thông qua thơng lợng nhân nhợng; tránh dẫn đến xung đột công khai với bạn hàng quan trọng nh Mỹ EU Thái độ nhờng nhịn đợc thể Nhật thắng kiện GATT trớc WTO [...]... một cá nhân hay pháp nhân trên lãnh thổ quốc gia khác nhằm mục đích kiếm lợi riêng Hình thức đầu t này làm phát sinh nhiều quan hệ pháp lý nh: + Quan hệ giữa t nhân xuất vốn với quốc gia nhập vốn hay với t nhân nhập vốn thuộc quốc gia đó + Quan hệ giữa quốc gia có ngời xuất vốn với quốc gia nhập vốn Các quan hệ pháp lý này vừa có nội dung pháp lý quốc tế, vừa có nội dung pháp lý dân sự Đầu t t nhân nớc... (chiến tranh, thay đổi chế độ, ) vấn đề bồi thờng có thể đợc giải quyết thông qua thơng lợng giữa quốc gia nhận đầu t và quốc gia mà nhà đầu t mang quốc tịch Nếu thơng lợng không thành thì có thể giải quyết bằng trọng tài quốc tế Trên thực tế, các quốc gia trong luật ĐTNN của mình, hoặc có những thoả thuận trên cơ sở có đi có lại với các quốc gia khác trong các hiệp định bảo hộ ĐTNN b) Giải quyết tranh chấp. .. lập một trung tâm giải quyết các tranh chấp đầu t quốc tế (ICSID) Bên cạnh đó, để giúp tăng cờng hiệu lực của việc giải quyết các tranh chấp đầu t quốc tế bằng trọng tài thơng mại, Liên Hợp Quốc đã ban hành công ớc về công nhận và thi hành các phán quyết trọng tài nớc ngoài năm 1958 tại New York Công ớc này có ý nghĩa đáng kể trong việc bảo đảm hiệu lực của các phán quyết do trọng tài đã tuyên về ĐTNN... định về khuyến khích và bảo hộ ĐTNN thể hiện một khía cạnh trong quá trình đang diễn ra hiện nay là nhằm xây dựng một hệ thống PLQT về ĐTNN, đáp ứng đòi hỏi của nền kinh tế toàn cầu hoá Trong khi cộng đồng quốc tế đã có một hệ thống PLQT về thơng mại quốc tế nhng vẫn cha có một hệ thống nh vậy về đầu t quốc tế Việc ký kết một điều ớc quốc tế đa phơng về ĐTQT còn rất xa vời và chỉ có thể đạt đợc bằng... định, giá hạ; + Bành trớng sức mạnh kinh tế, nâng cao uy tín chính trị - Vai trò của ĐTNN đối với các nớc nhận vốn đầu t, đặc biệt các nớc đang phát triển : + Giúp giải quyết những khó khăn về kinh tế, xã hội trong nớc nh nạn thất nghiệp,ỡƠ-,2 Các nguyên tắc chung ĐTCC phải tuân thủ một số nguyên tắc quan trọng trong quan hệ kinh tế quốc tế và các điều kiện cụ thể ghi trong thoả thuận giữa các nớc (hay... chủ yếu và quan trọng nhất của quan hệ pháp lý th ơng mại Pháp luật của hầu hết các quốc gia có nền kinh tế thị trờng phát triển đều có hệ thống luật thơng mại hoàn chỉnh ở đó, qui chế thơng nhân thật hoàn hảo Vì vậy, việc nghiên cứu qui chế thơng nhân ở những nớc t bản phát triển là rất cần thiết và hữu ích cho việc xây dựng pháp luật thơng mại ở Việt nam và phát triển quan hệ thơng mại trong thực... Âu Điều chỉnh PLQT đối với đầu t t nhân nớc ngoài cần đợc xem xét dới ánh sáng các quy phạm pháp luật, tập quán quốc tế truyền thống thực tiễn mỗi nớc, PLQG, các tuyên bố, các nghị quyết của Liên Hợp Quốc, các ĐƯQT, các phán quyết của toà án/ trọng tài, quan điểm của các học giả về ĐTNN 2 Tập quán quốc tế (TQQT) a) Tiêu chuẩn quốc tế tối thiểu Quan điểm truyền thống của tập quán về trách nhiệm quốc. .. tìm ra biện pháp giải quyết Trong tình hình đó, các nớc phải tiến hành đàm phán song phơng để tìm cách điều chỉnh vấn đề này Đây là 1 trong những biểu hiện của xu hớng bảo hộ mậu dịch có phần gia tăng trong những năm gần đây trong quan hệ TMQT Ch ơng I : Chủ thể quan hệ pháp luật th ơng mại (Tiếp theo) I/ Khái quát 1- Khái niệm chung Chủ thể là một trong ba bộ phận cấu thành nên quan hệ pháp luật bên... tranh chấp Tranh chấp giữa các nhà ĐTNN với quốc gia nhận đầu t thờng đợc giải quyết thông qua thơng lợng giữa họ với nhau Trờng hợp thơng lợng không thành thì giả quyết tại toà án nớc nhận đầu t hay một cơ chế khác theo theo thoả thuận cuả hai bên Cơ chế đó có thể là hoà giải hoặc trọng tài Trong thực tế các bên hay thoả thuận đa ra giải quyết bằng trọng tài Tranh chấp giữa các quốc gia liên quan đến... tiến hành quốc hữu hoá (những năm 1970) hoặc cải tổ kinh tế, đụng chạm đến quyền lợi kinh tế nớc ngoài Họ phản đối nguyên tắc "tiêu chuẩn quốc tế tối thiểu", lập luận rằng việc làm của họ nằm trong khuôn khổ quyền chính đáng của một quốc gia có chủ quyền, phù hợp với yêu cầu chính đáng của họ là giành độc lập cả về chính trị lẫn kinh tế Đồng thời họ tiến hành đấu tranh trên diễn đàn quốc tế nhằm khẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều chỉnh pháp lý quan hệ thương mại quốc tế, hoạt động đầu tư nước ngoài; hệ thống tài chính tiền tệ quốc tế; giải quyết tranh chấp trong quan hệ kinh tế quốc tế , Điều chỉnh pháp lý quan hệ thương mại quốc tế, hoạt động đầu tư nước ngoài; hệ thống tài chính tiền tệ quốc tế; giải quyết tranh chấp trong quan hệ kinh tế quốc tế , Điều chỉnh pháp lý quan hệ thương mại quốc tế, hoạt động đầu tư nước ngoài; hệ thống tài chính tiền tệ quốc tế; giải quyết tranh chấp trong quan hệ kinh tế quốc tế , d. Trọng tài đặc biệt (Ad hoc)., b. Đối với phương pháp giải quyết tranh chấp dựa trên luật pháp., b. Quy định về các trở ngại đối với thương mại (TBR)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay