ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

84 292 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2016, 00:32

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC ĐÀO MINH TUYẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Thái Nguyên - Năm 2009 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC ĐÀO MINH TUYẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Nhi khoa Mã số: 60 72 16 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN ĐÌNH HỌC Thái Nguyên - Năm 2009 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan: Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu khác Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Tác giả Đào Minh Tuyết Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn Lời cảm ơn Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Thầy giáo, Cô giáo, môn, phòng, khoa Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập hoàn thành khóa học Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng đến TS Nguyễn Đình Học người thầy trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ trìnhh thực hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc, phòng kế hoạch tổng hợp khoa bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho trình nghiên cứu, thu thập số liệu để hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn tập thể bác sĩ, y tá khoa Nhi bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ trình học tập thực nghiên cứu để hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, cỏc phòng ban môn trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập hoàn thành khóa học Tôi xin trân trọng cảm ơn gia đình, đồng nghiệp, người bạn thân thiết giúp đỡ, động viên, khích lệ, chia sẻ khó khăn thời gian học tập để hoàn thành khóa học Xin trân trọng cảm ơn Thái Nguyên, tháng 10 năm 2009 Tác giả Đào Minh Tuyết Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn MỤC LỤC Đặt vấn đề Chƣơng 1: Tổng quan 1.1 Vàng da trẻ sơ sinh 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Sinh lý bệnh vàng da tăng bilirubin tự (gián tiếp) 1.1.3 Nguyên nhân gây vàng da tăng bilirubin tự trẻ sơ sinh 1.1.4 Một số yếu tố gây vàng da 1.1.5 Điều trị vàng da tăng bilirubin tự trẻ sơ sinh 11 1.1.6 Tiên lượng bệnh 19 1.2 Tình hình nghiên cứu vàng da sơ sinh tăng bilirubin tự 19 1.2.1 Nghiên cứu nước 19 1.2.2 Nghiên cứu nước 22 Chƣơng 2: Đối tƣợng phƣơng pháp nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu 25 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 25 2.3 Phương pháp nghiên cứu 25 2.4 Xử lý số liệu 30 Chƣơng 3: Kết nghiên cứu 3.1 Một số đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 31 3.2 Kết điều trị vàng da tăng bilirubin tự liệu pháp ánh sáng 33 3.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết điều trị vàng da tăng bilirubin tự liệu pháp ánh sáng 39 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn Chƣơng 4: Bàn luận 4.1 Tỷ lệ vàng da tăng birubin tự bệnh lý trẻ sơ sinh 42 4.2 Kết điều trị vàng da tăng bilirubin tự trẻ sơ sinh liệu pháp ánh sáng khoa Nhi bệnh viện ĐKTƯTN 45 4.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết điều trị vàng da tăng bilirubin tự liệu pháp ánh sáng 51 Kết luận 55 Khuyến nghị 57 Tài liệu tham khảo Phụ lục Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn CÁC CHỮ VIẾT TẮT AAP Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ (2004) BVBMTSS Bảo vệ bà mẹ trẻ sơ sinh Cs Cộng ĐKTƯTN Đa khoa Trung ương Thái Nguyên G6PD Gluose Photsphat Dehydrogenase LED Đèn LED (Light Emiting Diode) TGCĐ Thời gian chiếu đèn TGCĐTB Thời gian chiếu đèn trung bình TM Thay máu TV Tử vong Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến nồng độ bilirubin máu 10 Bảng 1.2 Chỉ định chiếu đèn, thay máu (TM) trẻ vàng da đủ tháng 11 Bảng 1.3 Chỉ định chiếu đèn vàng da tăng Bilirubin trẻ non tháng 11 Bảng 1.4 Chỉ định thay máu (khi chiếu đèn thất bại) 17 Bảng 2.1 Phân vùng thể vàng da Kramer (1969) 28 Bảng 2.2 Chỉ định chiếu đèn vàng da tăng Bilirubin trẻ đủ tháng 29 Bảng 2.3 Chỉ định chiếu đèn vàng da tăng Bilirubin trẻ non tháng 29 Bảng 3.1 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo giới tính 31 Bảng 3.2 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo dân tộc 32 Bảng 3.3 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo tuổi thai 32 Bảng 3.4 Tuổi xuất vàng da trung bình theo tuổi thai 32 Bảng 3.5 Kết điều trị theo tuổi thai 33 Bảng 3.6 Kết điều trị theo tuổi xuất vàng da 34 Bảng 3.7 Kết điều trị theo vùng (mức độ) vàng da 34 Bảng 3.8 Kết điều trị theo cân nặng trẻ lúc vào viện 35 Bảng 3.9 Kết điều trị theo nhóm trẻ có bất đồng nhóm máu ABO mẹ 35 Bảng 3.10 Diễn biến nồng độ bilirubin máu theo TGCĐ loại đèn 36 Bảng 3.11 Diễn biến nồng độ bilirubin máu theo TGCĐ bất đồng nhóm máu ABO mẹ 37 Bảng 3.12 Thời gian chiếu đèn trung bình theo vùng (mức độ) vàng da 37 Bảng 3.13 Thời gian chiếu đèn trung bình theo tuổi xuất vàng da 38 Bảng 3.14 Tác dụng phụ chiếu đèn điều trị vàng da tăng bilirubin tự 38 Bảng 3.1.5 Liên quan vàng da tăng bilirubin tự có nhiễm khuẩn kèm theo với thời gian chiếu đèn trung bình .39 Bảng 3.16 Liên quan nồng độ bilirubin tự máu với thời gian chiếu đèn trung bình 40 Bảng 3.17 Liên quan tuổi thai với thời gian chiếu đèn trung bình 40 Bảng 3.18 Liên quan bất đồng nhóm máu ABO mẹ - với thời gian chiếu đèn trung bình 41 Bảng 3.19 Liên quan cân nặng lúc vào viện với thời gian chiếu đèn trung bình 41 Bảng 3.20 Liên quan loại đèn chiếu thời gian chiếu đèn trung bình 41 KHUYẾN NGHỊ Tổ chức hướng dẫn cho cán y tế khoa sản, nhà hộ sinh, trạm y tế gia đình cách theo dõi, phát sớm đánh giá mức độ vàng da sơ sinh tuần đầu sau đẻ để có thái độ xử trí Cần triển khai rộng rãi cách áp dụng điều trị vàng da tăng bilirubin tự liệu pháp ánh sáng tuyến y tế huyện TÀI LIỆU THAM KHẢO I TIẾNG VIỆT Nguyễn Quang Anh (2006), “Hội chứng vàng da trẻ sơ sinh”, Bài giảng nhi khoa, tập 1, Nxb Y học, Hà Nội, tr 145 - 55 Trần Liên Anh (2002), Nghiên cứu số đặc điểm lâm sàng bước đầu đánh giá kết thay máu cho trẻ sơ sinh vàng da tăng bilirubin gián tiếp máu, Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ chuyên khoa II, Hà Nội Trần Liên Anh (2004), “Vàng da tăng bilirubin gián tiếp”, Hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh trẻ em, Nxb Y học, Hà Nội, Tr 12 - 17 Phạm Đỗ Ngọc Diệp (2003), Đánh giá hiệu điều trị vàng da tăng bilirubin gián tiếp trẻ sơ sinh chiếu đèn halogen khoa sơ sinh Bệnh viện Saint - Paul, Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ chuyên khoa II, Hà Nội Khu Thị Khánh Dung, Nguyễn Kim Nga, Trần Liên Anh, Lê tố Như (2007), "Vàng da tăng bilirubin gián tiếp trẻ sơ sinh, đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm, số yếu tố liên quan kết can thiệp", Tạp chí Nhi khoa Việt Nam, tập 15(số 1), Bộ Y tế, tr 32 - 40 Bùi Thị Thuỳ Dương (2008), Nghiên cứu hiệu điều trị vàng da tăng bilirubin gián tiếp đèn Rạng đông ánh sáng xanh trẻ sơ sinh đủ tháng khoa Sơ sinh Bệnh viện Nhi Trung ương, Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Đại học Y Hà Nội Huỳnh Thế Hoàng (2003), Thiết bị đèn chiếu công nghệ LED điều trị bệnh vàng da dành cho trẻ sơ sinh, Đề tài khoa học ứng dụng Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, tr 12 - 20 Lê Diễm Hương (1976), “Bệnh vàng da tăng Bilirubin gián tiếp trẻ sơ sinh non tháng”, Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học 1975 - 1980, Viện Bảo vệ Bà mẹ trẻ Sơ sinh, Hà Nội, tr 60 Tô Thanh Hương (1979), "Tình hình bệnh tật sơ sinh 10 năm 1969 1978", tạp chí Y học thực hành, tập 25 (số 6), tháng 11- 12, Bộ Y tế, tr 10 10 Huỳnh Thị Duy Hương (1996), “Vàng da tăng Bilirubin gián tiếp trẻ sơ sinh”, Bài giảng Nhi khoa, tập 2, Nxb Y học, Hà Nội, tr 166 - 210 11 Tạ Thị Ánh Hoa (1976), “Điều trị triệu chứng vàng da tăng bilirubin tự trẻ sơ sinh”, Tạp chí Y học thực hành, năm thứ 22(số 204), Hà Nội, Tr 102 - 118 12 Tạ Thị Ánh Hoa (1979), “Vàng da tăng bilirubin tự trẻ sơ sinh”, Tạp chí Y học thực hành, năm thứ 25(số 4) tháng - 8, Hà Nội, tr 21 - 27 13 Nguyễn Công Khanh (1999), “Điều trị vàng da” Cấp cứu nhi khoa, Nxb Y học, Hà Nội, tr 313 14 Nguyễn Công Khanh (2005), “Vàng da sơ sinh”, Tiếp cận chẩn đoán nhi khoa, Nxb Y học, Hà Nội, tr 18 - 22 15 Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Thanh Liêm (2006) “Hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh trẻ em”, Nxb y học, Hà Nội, tr 12 - 19 16 Nguyễn Thị Kiểm (1989), Tình hình vàng da tăng bilirubin huyết trẻ đẻ khoa Sơ Sinh từ 1988 - 1989, Hội nghị tổng kết nghiên cứu khoa học, điều trị năm 1989 Viện BVBMTSS Hà Nội, tr 66 - 71 17 Vương Thuý Lan (1995), Đo bilirubin toàn phần trẻ sơ sinh phương pháp đo qua da, Công trình nghiên cứu khoa học, Viện BVBMTSS Hà Nội, tr 97 - 101 18 Nguyễn Thị Quỳnh Nga (2005), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng theo nguyên gây vàng da tăng bilirubin gián tiếp trẻ sơ sinh, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú ĐHY Hà Nội 19 Phạm Thanh Mai, Hoàng Thị Thành (1984), Một vài nhận xét hội chứng vàng da tăng bilirubin huyết trẻ sơ sinh năm 1984 khoa sơ sinh, Công trình nghiên cứu khoa học, Viện BVBMTSS Hà Nội, tr 116 - 121 20 Khổng Thị Ngọc Mai, Nguyễn Thanh Vân, Lê Thị Nga (1999), "Nhận xét lâm sàng kết điều trị vàng da tăng bilirubin trẻ sơ sinh điều trị khoa nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên", Công trình nghiên cứu khoa học, Tạp chí Y học thực hành, tháng 2, tr 133 - 134 21 Khổng Ngọc Mai cộng (2006), “Tình hình bệnh tật tử vong sơ sinh năm (2001 - 2005) khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên”, Tạp chí Y học thực hành chuyên đề sơ sinh, tr.40 - 46 22 Võ Đức Minh (2008), Vàng da sơ sinh, Thư viện khoa học VLOS Medline 23 Nguyễn Tuyết San (1980), Sơ nhận định vàng da bất đồng nhóm máu mẹ hệ ABO, công trình nghiên cứu khoa học 1976 - 1980 Viện BVBMTSS Hà Nội, tr 67 - 68 24 Nguyễn Ngọc Siêm, Lâm Thị Mỹ (2005), "Giá trị phương pháp đo bilirubin qua da trẻ sơ sinh vàng da tăng bilirubin gián tiếp", Tạp chí nghiên cứu khoa học, tập 38(số 5), Bộ y tế - Đại học y Hà Nội, tr 24 27 25 Hoàng Văn Sơn (1972), " Định lượng Bililubin huyết điện”, tạp chí Y học thực hành , năm thứ 18 (số 180), tháng 11 - 12, tr 32 - 33 26 Trương Thị Sương (2004), “ Khảo sát nghiên cứu tiến triển lâm sàng vàng da tăng bilirubin tự trẻ sơ sinh,” Tạp chí Y học thực hành, Bộ y tế (số 495), tr 304 - 310 27 Hà Công Thanh, Từ Sỹ Khương (1989), “ Một số nhận xét bước đầu qua 12 trường hợp vàng da tăng bilirrubin gián tiếp điều trị thay máu” Tạp chí Y học thực hành (số 6), tháng 11 - 12, tr 32 - 33 28 Lê Nam Trà, Nguyễn Thanh Liêm (2005), Báo cáo kết nghiên cứu lựa chọn kỹ thuật thích hợp xây dựng quy trình cấp cứu nhi khoa chủ yếu, Bộ khoa học công nghệ - Bộ y tế, tr 207 - 212 29 Đặng Thị Hải Vân cộng (2003), “ Nhận xét tình hình vàng da tăng bilirubin gián tiếp khoa sơ sinh bệnh viện Saint - Paul”, Tạp chí nghiên cứu y học, tập 35(số 2), Tr 140 - 145 30 Ngô Minh Xuân (1999), " Vàng da nặng tăng bilirubin gián tiếp",Tạp chí Y học thực hành, Thành phố Hồ Chí Minh, tập 1(số 3), tr 140 - 145 31 Ngô Minh Xuân (2001), Phân cấp chẩn đoán điều trị vàng da sơ sinh tăng bililubin gián tiếp, Luận án tiến sĩ y học, Thành phố Hồ Chí Minh 32 Ngô Minh Xuân (2007), “ So sánh hiệu phương pháp chiếu đèn mặt điều trị vàng da sơ sinh nặng tăng bilirubin gián tiếp”, Tạp chí Nhi khoa, tập 15(số 1) tr 42 - 46 33 Vũ Thị Xuyên (2000), Kết hợp truyền Plasma tươi chiếu đèn điều trị vàng da sơ sinh tăng bilirrubin máu, Công trình nghiên cứu khoa học Viện Nhi Trung ương, Nxb Y học, Hà nội, tr 79 - 82 II TIẾNG ANH 34 A D Chowdhury, D B Shortland, M Hussey (2008), "Understanding neonatal jaundice: UK practice and international profile" J R Soc Promot Health 128(4), p 202 - 35 A D Chowdhury, M H Hussey, D B Shortland (2007),"Critical overview of the management of neonatal jaundice in the UK" Public Health 121(2), p 137 - 43 36 A Amirshaghaghi, K Ghabili, M M Shoja, H Kooshavar (2008), "Neonatal jaundice: knowledge and practice of Iranian mothers with icteric newborns" Pak J Biol Sci 11(6), p 942 - 37 A Cakmak, M Calik, A Atas, I Hirfanoglu, O Erel (2008), "Can haptoglobin be an indicator for the early diagnosis of neonatal jaundice?" J Clin Lab Anal 22(6), p 409 - 414 38 A E Burgos, S K Schmitt, D K Stevenson, C S Phibbs (2008), "Readmission for neonatal jaundice in California, 1991 - 2000", trends and implications Pediatrics 121(4), p 864 - 869 39 A Hobbs L Burke, J M Robbins, T M Bird, C, C Nesmith, J M Tilford (2009), "Trends in hospitalizations for neonatal jaundice and kernicterus in the United States, 1988 - 2005", Pediatrics 123(2), p 524 32 40 B Gupta Agarwal, V Singh, S P Goel (2007), "Maternal and neonatal factors affecting physiological jaundice in western U.P" Indian J Physiol Pharmacol 51(2), p 203 - 41 B Csoma, L Kemeny, J Olah (2008), "Phototherapy for neonatal jaundice" N Engl J Med 358(23), p 2523 - 4, author reply 2524 - 42 C E Ahlfors, R P Wennberg, J D Ostrow, C Tiribelli, (2009), "Unbound (free) bilirubin: improving the paradigm for evaluating neonatal jaundice" Clin Chem 55(7), p 1288 - 99 43 C Djokomuljanto, B S Quah, Y Surini, R Noraida, N Z Ismail, T W Hansen, H Van Rostenberghe (2006), "Efficacy of phototherapy for neonatal jaundice is increased by the use of low-cost white reflecting curtains" Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 91(6), p F439 - 42 44 Clarence W, Gowen Jr (2006),“Anemia and Hyperbilirubinemia”, Essentials of Pediatrics fifth edition, p 313 - 45 Chen j, Ling U (1994), “Prediction of the development of neonatal hyperbilirubinemia in ABO incompatibility”, Chung Hua I Hua Tsa Chih, Taipei, 1994 Jan, 53(1), p 13 - 18 46 Dikshit SK,Gupta PK (1989),“Exchange transfusion in neonatal hyperbilirubinemia ”, Indian Pediatr 26(11), p 1139 - 45 47 Ebbesen F (2001), “Recurrence kernicterusin term and near-term infants in Demark”, Acta Pediatr, 90(9) p 1080 48 F P Facchini, M A Mezzacappa, I R Rosa, F Mezzacappa Filho, A Aranha-Netto, S T Marba (2007), "Follow-up of neonatal jaundice in term and late premature newborns" J Pediatr (Rio J) 83(4), p 313 - 22 49 Gabilan JC (1998), “Pharmacologic treatment of nenatal jaundice A new approach”, Arch Pediatr, 1998 Nov, 5(11), p.1274 - 50 H D Buiter, S S Dijkstra, R F Oude Elferink, P Bijster, H A Woltil, H J Verkade (2008), "Neonatal jaundice and stool production in breastor formula-fed term infants" Eur J Pediatr 167(5), p 501 - 51 Hinkes Michael T (1998), “Neonatal Hyperbilirubinemia”, Manual of neonatal care, p 1975 - 2009 52 Hsiao-Bai Yang (1999), The clinical application of Coombs test and elution test in the ABO - Incompatibiliti relate hemolytic disease of newborn, 10 th Regional Congress of the international Society of Blood Transfution Western Pacific Region, p 321 53 Jun H Kang (2005), “ Double phototherapy with high irradiance compared with single phototherapy in neonates with hyperbilirubinemia, American journal of perinatology” Vol 12 number may 1995, p 178 - 80 54 J M Kirk (2008), "Neonatal jaundice: a critical review of the role and practice of bilirubin analysis" Ann Clin Biochem 45(5), p 452 - 62 55 Klaus Jahrig, Peter Mersel (1993),“Phototherapy treatment neonatal jaundice with visible light”, Qusintessens Verlag-GmbH Munchen, p 115 56 K Bhutani, M J Maisels, A R Stark, G Buonocore (2008), "Management of jaundice and prevention of severe neonatal hyperbilirubinemia in infants >or = 35 weeks gestation" Neonatology 94 (1), p 63 - 57 Martin M Avroy A Fanaroff, Richard J (2006), “Diseases of the Fetus and Infant”.7th Edition Neonatal Perinatal Medicine, Mosby 2002 p 1309 - 1346 58 Maisel M.J (1994), "Jaundice, neonatology pathophysiology and management of the newborn” Fourth edition Edited by Gordon B Avery, Mary Ann Fletcher, and Mhairi G Mac Donal J.B Lipincott company Philadelphia, p 630 - 711 59 M J Maisels (2006), "Neonatal jaundice" Pediatr Rev 27(12), p 443 - 54 60 M J Maisels,A F McDonagh, (2008), "Phototherapy for neonatal jaundice" N Engl J Med 358(9), p 920 - 61 M.B O Olusanya (2006), "Letter to the Editors: the burden of neonatal jaundice and sepsis in developing countries" Trop Med Int Health 11(3), p 381 62 McGraw-Hill (2004), “Neonatology: Management, Procedurs, On - Call Problems, Diseases, and Drugs” Fifth Edition A LANGE clinical manual Lange Medical Books, p 175 - 179, p 247 - 250, p 381 - 388 63 Makay, N Duman, E Ozer, A Kumral, D Yesilirmak, H Ozkan (2007), "Randomized, controlled trial of early intravenous nutrition for prevention of neonatal jaundice in term and near-term neonates", JPediatr Gastroenterol Nutr 44(3), p 354 - 358 64 N R Kaini, D Chaudhary, V Adhikary, S Bhattacharya, M Lamsal (2006), "Overview of cases and prevalence of jaundice in neonatal intensive care unit" Nepal Med Coll J 8(2), p 133 - 135 65 N Khalesi,F Rakhshani (2008), "Knowledge, attitude and behaviour of mothers on neonatal jaundice" J Pak Med Assoc, 58(12), p 671- 66 R Kapoor (2008), "Phototherapy for neonatal jaundice" N Engl J Med 358 (23), p 2522 - 3, author reply 2524 - 67 Richard E, Kilegman (2000), “Jaundice and hyperbilirubinemia in newborn”, Nelson text book pediatrics 16 th edition W.B Saunder company 2000, p 513 - 68 Sarici SU, Yurdakok M (2002), “An early (sixth hour) serum bilirubinemia surement is useful in predicting the development of signficant hyperbilirubinemia and servers ABO” pediatr 109 (4), p 53 69 S K Moerschel, L B Cianciaruso, L R Tracy (2008), "A practical approach to neonatal jaundice" Am Fam Physician 77(9), p 1255 - 62 70 S De Smet, F Monpoux, C Dageville, A M Maillotte, F.Casagrande, P Boutte (2009), "High - dose intravenous immunoglobulin therapy and neonatal jaundice due to red blood cell alloimmunization." Arch Pediatr 71 V D Ostrow, R P Wennberg, C Tiribelli (2008), "Phototherapy for neonatal jaundice" N Engl J Med 358(23), p 2524, author reply 2524 72 William J Cashore (1990), “The Nerotoxicity of Bilirubin”, Clinics in Perinatology 71(2) p 437 - 44 ¬ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN BỘ MÔN NHI Số bệnh án: Phiếu số PHIẾU NGHIÊN CỨU BỆNH NHÂN VÀNG DA SƠ SINH TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN Hành - Họ tên trẻ: Nam  Nữ  Dân tộc: - Ngày, tháng, năm sinh Tuổi vào viện - Con thứ  Tuổi thai: tuần, ngày đầu kỳ kinh cuối - Họ tên mẹ: Tuổi .Nghề nghiệp - Địa - Ngày vào viện: Quá trình bệnh lý - Lý vào viện - Chẩn đoán - Cách đẻ: Đẻ thường  Đẻ huy  Mổ lấy thai  Đẻ khác  - Thời gian chuyển dạ: .phút - Ngạt thai: Có  Không  - Mẹ bị sản giật: Có  Không  - Mẹ bị sốt: Có  Không  - Mẹ có bệnh thời kỳ mang thai - Cân nặng sơ sinh gam, viện gam - Tuổi xuất vàng da < 24  24 - 48  49 - 72  > 72  cân nặng vào - Tuổi bắt đầu chiếu đèn điều trị vàng da tăng Bilirubil tự < 24  24 - 48  49 - 72  > 72  - Triệu chứng lâm sàng Triệu chứng lâm sàng B.Đ đ.trị sau 24 h sau 48 h sau 72h Màu sắc da (vùng vàng da) Tinh thần Phản xạ bú Trương lực - Bệnh kèm theo + Viêm phổi Có  Không  + Viêm rốn Có  Không  + Viêm da Có  Không  + Tiêu chảy Có  Không  + Bướu huyết Có  Không  + Bệnh khác Có  Không  - Xét nghiệm + Bạch cầu: × 10 /l 12 + Hồng cầu: × 10 /l + Hb: g/l + Hct: % + Prôtein TP g/l + Albumin: g/l - Nhóm máu: Mẹ: ABO: Rh  Con: ABO: Rh  - Test coombs: Dương tính  Âm tính  - Định lượng nồng độ bilirubin máu (µmol) Bilirubin BĐ đ.trị sau 24 h sau 48 h sau 72 h Toàn phần Trực tiếp Gián tiếp (tự do) Điều trị - Loại đèn chiếu: .Từ ngày đến ngày - Chế độ ăn: Sữa mẹ  Sữa bột  Hỗn hợp  - Truyền dịch Có  Không  - Truyền Albumin Có  Không  - Truyền máu Có  Không  - Điều trị khác: Tác dụng phụ Mẩn đỏ  Sốt  Mất nước  Tiêu chảy  Khác  Kết điều trị Khỏi  Thay máu  Chuyển tuyến  Tử vong, xin  Ngày tháng năm 2009 Ngƣời điều tra [...]... 1 ánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa Nhi bệnh viện ĐKTƯTN 2 Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng Chƣơng 1 TỔNG QUAN 1.1 Vàng da ở trẻ sơ sinh 1.1.1 Một số khái niệm - Vàng da là do trong máu có sự gia tăng của chất bilirubin, có thể tăng bilirubin tự. .. chính và có hiệu quả để điều trị vàng da tăng bilirubin tự do Đã có một số đề tài nghiên cứu về vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng điều trị chiếu đèn Nhưng việc nghiên cứu, ánh giá một cách hệ thống và toàn diện về kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng do sử dụng nhi u loại đèn và yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị tại khoa Nhi còn hạn chế... nghiên cứu ánh giá hiệu quả chiếu đèn Rạng đông ánh sáng xanh điều trị vàng da tăng bilirubin tự do tại khoa sơ sinh Bệnh viện Nhi Trung ương [6] tất cả các tác giả đều cho thấy chiếu đèn điều trị vàng da tăng bilirubin tự do bệnh lý ở trẻ sơ sinh có hiệu quả rõ rệt Nhi u nghiên cứu khác ở Việt Nam cho thấy hiệu quả cao của ánh sáng liệu pháp, góp phần làm giảm đáng kể tỷ lệ thay máu sơ sinh và tỷ... đèn để điều trị bị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh [30] Phạm Đỗ Ngọc Diệp (2003) đã có công trình nghiên cứu về ánh giá hiệu quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp chiếu đèn Halogen tại khoa sơ sinh Bệnh viện Saint - Paul Hà Nội [4], Đặng Thị Hải Vân (2003) đã nghiên cứu nhận xét tình hình vàng da sơ sinh tại Bệnh viện Saint - Paul [29] và Bùi Thị Thùy Dương... VẤN ĐỀ Vàng da do tăng bilirubin tự do (bilirubin gián tiếp) là một bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh, nhất là trẻ sơ sinh non tháng Đa số các trường hợp vàng da sơ sinh là sinh lý, vàng da tăng bilỉubin bệnh lý khi có sự tăng sản xuất quá mức bilirubin trong những ngày đầu sau sinh tương ứng với nồng độ bilirubin tự do trong huyết thanh ≥ 13 mg/dl [13], [22] Biểu hiện này gặp 5 - 25% trẻ sơ sinh vào viện. .. về vàng da sơ sinh do tăng bilirubin tự do 1.2.1 Nghiên cứu ở trong nước Năm 1969 - 1978, theo thống kê về tình hình bệnh tật tại Hà Nội trong 10 năm của khoa Sơ sinh Viện Bảo vệ sức khoẻ trẻ em, tác giả Tô Thanh Hương cho thấy vàng da do tăng bilirubin tự do bệnh lý ở trẻ sơ sinh là khá phổ biến, chiếm (18,1%) trường hợp trẻ nhập viện [9] Theo Nguyễn Thị Kiểm (1989) tại Bệnh viện Bảo vệ bà mẹ trẻ sơ. .. của vàng da ở trẻ sơ sinh tại khoa Nhi Bệnh viện ĐKTƯTN [20], [21] Nhưng chưa có tác giả nào đi sâu ánh giá toàn diện kết quả điều trị vàng da tă ng bilirubil tự do bằng ánh sáng liệu pháp bởi sử dụng các loại đèn chiếu khác nhau, cũng như những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả diều trị tại địa bàn trên 1.2.2 Nghiên cứu ở ngoài nước Ngay từ thế kỷ 18, Morgagni và cộng sự đã mô tả 15 đứa trẻ vàng da Biểu... 1.1.5.4 Điều trị nguyên nhân vàng da tăng bilirubin tự do Thường gặp khó khăn trong việc tìm nguyên nhân vàng da tăng bilirubin tự do trẻ sơ sinh Nếu do thiếu men G6PD thì hướng dẫn gia đình tránh cho trẻ không dùng một số thuốc hoặc thức ăn có thể gây tan máu, bệnh huyết tán bẩm sinh thì trẻ thường xuyên phải truyền máu [15], [22], [69] 1.1.6 Tiên lượng bệnh Vàng da sơ sinh do tăng bilirubin tự do là... giả Lê Diễm Hương có giá trị tốt trong điều trị vàng da cho trẻ đẻ non t háng [8] Có nhi u công trình nghiên cứu về đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm và điều trị vàng da tăng bilirubin tự do bệnh lý cho trẻ sơ sinh đã được tiến hành như: Công trình nghiên cứu về phân cấp chẩn đoán và điều trị vàng da sơ sinh do tăng bilirubin tự do của Ngô Minh Xuân [31] Việc sử dụng máy đo bilirubin qua da cũng đã được...DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Tỷ lệ vàng da tăng bilirubin tự do trên tổng số trẻ sơ sinh vào viện 31 Biểu đồ 3.2 Kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do bằng liệu pháp ánh sáng 33 Biểu đồ 3.3 Sự thay đổi nồng độ bilirubin máu sau chiếu đèn 36 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Phổ hấp thu ánh sáng của bóng đèn Rạng đông 14 Hình 1.2 Phổ hấp thu ánh sáng của bóng đèn
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn