Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

20 546 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2016, 16:22

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC ĐÀO MINH TUYẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Thái Nguyên - Năm 2009 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC ĐÀO MINH TUYẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Nhi khoa Mã số: 60 72 16 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN ĐÌNH HỌC Thái Nguyên - Năm 2009 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan: Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu khác Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Tác giả Đào Minh Tuyết Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn Lời cảm ơn Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Thầy giáo, Cô giáo, môn, phòng, khoa Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập hoàn thành khóa học Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng đến TS Nguyễn Đình Học người thầy trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ trìnhh thực hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc, phòng kế hoạch tổng hợp khoa bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho trình nghiên cứu, thu thập số liệu để hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn tập thể bác sĩ, y tá khoa Nhi bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ trình học tập thực nghiên cứu để hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, cỏc phòng ban môn trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập hoàn thành khóa học Tôi xin trân trọng cảm ơn gia đình, đồng nghiệp, người bạn thân thiết giúp đỡ, động viên, khích lệ, chia sẻ khó khăn thời gian học tập để hoàn thành khóa học Xin trân trọng cảm ơn Thái Nguyên, tháng 10 năm 2009 Tác giả Đào Minh Tuyết Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn MỤC LỤC Đặt vấn đề Chƣơng 1: Tổng quan 1.1 Vàng da trẻ sơ sinh 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Sinh lý bệnh vàng da tăng bilirubin tự (gián tiếp) 1.1.3 Nguyên nhân gây vàng da tăng bilirubin tự trẻ sơ sinh 1.1.4 Một số yếu tố gây vàng da 1.1.5 Điều trị vàng da tăng bilirubin tự trẻ sơ sinh 11 1.1.6 Tiên lượng bệnh 19 1.2 Tình hình nghiên cứu vàng da sơ sinh tăng bilirubin tự 19 1.2.1 Nghiên cứu nước 19 1.2.2 Nghiên cứu nước 22 Chƣơng 2: Đối tƣợng phƣơng pháp nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu 25 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 25 2.3 Phương pháp nghiên cứu 25 2.4 Xử lý số liệu 30 Chƣơng 3: Kết nghiên cứu 3.1 Một số đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 31 3.2 Kết điều trị vàng da tăng bilirubin tự liệu pháp ánh sáng 33 3.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết điều trị vàng da tăng bilirubin tự liệu pháp ánh sáng 39 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn Chƣơng 4: Bàn luận 4.1 Tỷ lệ vàng da tăng birubin tự bệnh lý trẻ sơ sinh 42 4.2 Kết điều trị vàng da tăng bilirubin tự trẻ sơ sinh liệu pháp ánh sáng khoa Nhi bệnh viện ĐKTƯTN 45 4.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết điều trị vàng da tăng bilirubin tự liệu pháp ánh sáng 51 Kết luận 55 Khuyến nghị 57 Tài liệu tham khảo Phụ lục Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn CÁC CHỮ VIẾT TẮT AAP Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ (2004) BVBMTSS Bảo vệ bà mẹ trẻ sơ sinh Cs Cộng ĐKTƯTN Đa khoa Trung ương Thái Nguyên G6PD Gluose Photsphat Dehydrogenase LED Đèn LED (Light Emiting Diode) TGCĐ Thời gian chiếu đèn TGCĐTB Thời gian chiếu đèn trung bình TM Thay máu TV Tử vong Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến nồng độ bilirubin máu 10 Bảng 1.2 Chỉ định chiếu đèn, thay máu (TM) trẻ vàng da đủ tháng 11 Bảng 1.3 Chỉ định chiếu đèn vàng da tăng Bilirubin trẻ non tháng 11 Bảng 1.4 Chỉ định thay máu (khi chiếu đèn thất bại) 17 Bảng 2.1 Phân vùng thể vàng da Kramer (1969) 28 Bảng 2.2 Chỉ định chiếu đèn vàng da tăng Bilirubin trẻ đủ tháng 29 Bảng 2.3 Chỉ định chiếu đèn vàng da tăng Bilirubin trẻ non tháng 29 Bảng 3.1 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo giới tính 31 Bảng 3.2 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo dân tộc 32 Bảng 3.3 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo tuổi thai 32 Bảng 3.4 Tuổi xuất vàng da trung bình theo tuổi thai 32 Bảng 3.5 Kết điều trị theo tuổi thai 33 Bảng 3.6 Kết điều trị theo tuổi xuất vàng da 34 Bảng 3.7 Kết điều trị theo vùng (mức độ) vàng da 34 Bảng 3.8 Kết điều trị theo cân nặng trẻ lúc vào viện 35 Bảng 3.9 Kết điều trị theo nhóm trẻ có bất đồng nhóm máu ABO mẹ 35 Bảng 3.10 Diễn biến nồng độ bilirubin máu theo TGCĐ loại đèn 36 Bảng 3.11 Diễn biến nồng độ bilirubin máu theo TGCĐ bất đồng nhóm máu ABO mẹ 37 Bảng 3.12 Thời gian chiếu đèn trung bình theo vùng (mức độ) vàng da 37 Bảng 3.13 Thời gian chiếu đèn trung bình theo tuổi xuất vàng da 38 Bảng 3.14 Tác dụng phụ chiếu đèn điều trị vàng da tăng bilirubin tự 38 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn Bảng 3.1.5 Liên quan vàng da tăng bilirubin tự có nhiễm khuẩn kèm theo với thời gian chiếu đèn trung bình .39 Bảng 3.16 Liên quan nồng độ bilirubin tự máu với thời gian chiếu đèn trung bình 40 Bảng 3.17 Liên quan tuổi thai với thời gian chiếu đèn trung bình 40 Bảng 3.18 Liên quan bất đồng nhóm máu ABO mẹ - với thời gian chiếu đèn trung bình 41 Bảng 3.19 Liên quan cân nặng lúc vào viện với thời gian chiếu đèn trung bình 41 Bảng 3.20 Liên quan loại đèn chiếu thời gian chiếu đèn trung bình 41 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Tỷ lệ vàng da tăng bilirubin tự tổng số trẻ sơ sinh vào viện 31 Biểu đồ 3.2 Kết điều trị vàng da tăng bilirubin tự liệu pháp ánh sáng 33 Biểu đồ 3.3 Sự thay đổi nồng độ bilirubin máu sau chiếu đèn 36 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Phổ hấp thu ánh sáng bóng đèn Rạng đông 14 Hình 1.2 Phổ hấp thu ánh sáng bóng đèn Philips 14 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 10 ĐẶT VẤN ĐỀ Vàng da tăng bilirubin tự (bilirubin gián tiếp) bệnh thường gặp trẻ sơ sinh, trẻ sơ sinh non tháng Đa số trường hợp vàng da sơ sinh sinh lý, vàng da tăng bilỉubin bệnh lý có tăng sản xuất mức bilirubin ngày đầu sau sinh tương ứng với nồng độ bilirubin tự huyết ≥ 13 mg/dl [13], [22] Biểu gặp - 25% trẻ sơ sinh vào viện [5], [14] Khi nồng độ bilirubin tự huyết > 20 mg/dl dẫn tới biến chứng vàng nhân não trẻ dễ tử vong có sống để lại di chứng thần kinh suốt đời (bại não, liệt chi, mắt mù, câm ) Vàng nhân não sáu nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trẻ sơ sinh [4], [38], [47] Tại Viện Nhi Trung ương, năm 2002 có 17,9% trẻ sơ sinh vào viện vàng da tăng bilirubin tự do, có 28,2% trẻ phải điều trị thay máu 61,2% tổn thương thần kinh [5] Ở bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh biến chứng vàng nhân não có xu hướng tăng dần năm 1995 (147 trường hợp), năm 1996 (158 trường hợp) năm 1997 (238 trường hợp) [31] Vàng da sơ sinh bệnh lý thường gặp dễ bị bỏ qua, số trường hợp phát muộn Xác định điều trị nguyên nhân cần thiết, song việc điều trị triệu chứng vàng da quan trọng diễn biến từ vàng da tăng bilirubin tự nặng sang giai đoạn vàng nhân não thường xảy nhanh phức tạp có vòng vài Mục đích điều trị vàng da làm giảm nhanh nồng độ bilirubin tự máu xuống để tránh biến chứng vàng nhân não [5], [6], [48] Tùy theo nồng độ bilirubin máu, tuổi xuất vàng da, cân nặng trẻ điều kiện trang thiết bị có sở y tế đÓ áp dụng biện pháp điều trị khác như: chiếu đèn, dùng thuốc thay máu Việc chiếu đèn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 11 sớm phát vàng da tăng bilirubin tự bệnh lý đơn giản có hiệu cao, giảm tỷ lệ thay máu giảm nguy biến chứng vàng nhân não cho bệnh nhân [1], [2], [39] Tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên (ĐKTƯTN) chiếu đèn biện pháp điều trị có hiệu để điều trị vàng da tăng bilirubin tự Đã có số đề tài nghiên cứu vàng da tăng bilirubin tự trẻ sơ sinh điều trị chiếu đèn Nhưng việc nghiên cứu, đánh giá cách hệ thống toàn diện kết điều trị vàng da tăng bilirubin tự trẻ sơ sinh liệu pháp ánh sáng sử dụng nhiều loại đèn yếu tố ảnh hưởng đến kết điều trị khoa Nhi hạn chế Vì vậy, tiến hành nghiên cứu đề tài nhằm mục tiêu: Đánh giá kết điều trị vàng da tăng bilirubin tự trẻ sơ sinh liệu pháp ánh sáng khoa Nhi bệnh viện ĐKTƯTN Phân tích số yếu tố ảnh hưởng đến kết điều trị vàng da tăng bilirubin tự trẻ sơ sinh liệu pháp ánh sáng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 12 Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 Vàng da trẻ sơ sinh 1.1.1 Một số khái niệm - Vàng da máu có gia tăng chất bilirubin, tăng bilirubin tự (bilirubin gián tiếp) kết hợp (bilirubin trực tiếp) Trước trẻ sơ sinh có triệu chứng vàng da ta cần xác đinh rõ vàng da sinh lý hay vàng da bệnh lý - Vàng da sinh lý: xuất từ ngày thứ đến ngày thứ sau đẻ, da trẻ vàng nhạt, sáng màu chủ yếu vùng mặt, ngực bụng Theo toán đồ Maisel Gifford (1994) nồng độ bilirubin máu từ 10 - 14,8 mg% ngày thứ - sau đẻ trẻ đủ tháng < 10 mg% trẻ đẻ non tháng gọi vàng da sinh lý [58] Trẻ vàng da sinh lý ăn, ngủ phát triển bình thường Vàng da sinh lý, không cần điều trị tự khỏi [14] - Vàng da tăng bilirubin tự bệnh lý: theo toán đồ Maisel Gifford (1994) [58] thấy triệu chứng lâm sàng thường xuất sớm (trước 24 giờ), vàng da tăng nhanh, vàng toàn thân, da vàng sáng vàng đậm Vàng da kéo dài tuần trẻ đủ tháng tuần trẻ đẻ non Xét nghiệm nồng độ bilirubin máu tăng > 14,8 mg% (250µmol/l) trẻ đủ tháng > 10mg% (170µmol/l) trẻ đẻ non tháng hay (tăng 0,5 mg/dl máu/giờ mol/l máu/giờ) Từ có lựa chọn qui trình cấp cứu thích hợp theo tuyến điều kiện trang thiết bị sở y tế [28] 1.1.2 Sinh lý bệnh vàng da tăng bilirubin tự (gián tiếp) - Cấu tạo bilirubin: cấu tạo bilirubin bao gồm vòng Pyrrole, gắn kết với cầu nối carbone (methyl) Sự gắn kết chuỗi bên (methyl, vynyl propionic) tương ứng với chất gốc Hem, protoporphyrin Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 13 Bilirubin dẫn xuất từ Hem tách từ cầu nối  methyl Cấu tạo hình thể cầu nối C-5 C-15 quan trọng chế tác dụng quang trị liệu Dạng Z-Z dạng đặc trưng bilirubin tự do, tạo mối liên kết cầu nối hydrogen nội tế bào Chính lý mà phần lớn bilirubin không tan nước, mà lại có lực với phospholipid, lắng đọng màng tế bào gây tổn thương tế bào tế bào thần kinh [1], [12], [30] - Chuyển hoá bình thường bilirubin: gồm giai đoạn [1], [10], [44] + Giai đoạn 1: chuyển hoá bilirubin xảy hệ liên võng nội mô Hemoglobin tách thành HEM globine HEM chuyển thành biliverdine sau thành bilirubin tự vào máu (1gram hemoglobin cho 64 mol bilirubin = 3,5 mg bilirubin) Bilirubin tự dễ thấm qua màng dễ hoà tan mỡ bị ứ đọng máu thấm vào tạng có nhiều chất phospholipid da, niêm mạc, não + Giai đoạn 2: xảy máu, bilirubin tự vận chuyển chủ yếu máu dạng liên kết với albumin (1 mol albumin gắn kết với mol bilirubin), phần tự không kết hợp + Giai đoạn 3: xảy tế bào gan, bilirubin tự gắn vào gan nhờ protein: protein Y (hay gọi ligandin) protein Z Ở nhờ men glucuronyl transferase, chuyển thành bilirubin trực tiếp, tan nước tách khỏi tế bào gan qua đường mật tới ruột + Giai đoạn 4: xảy ống tiêu hoá Một phần bilirubin trực tiếp bị tác động men beta glucuronidase trở lại dạng bilirubin tự gan chu trình gan ruột, phần lớn thải qua phân nước tiểu Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 14 Hồng cầu (100 - 125 ngày, sơ sinh 90 ngày) Hệ liên võng nội mô Hemoglobin (myoglobin) Men HEM Methenyloxygenaza HEM Methenylformygenaza Biliverdin reductaza Protoporphyrin Porphyrin Biliverdin Bilirubin gián tiếp Máu + Albumin tiếp Bilirubin Albumin Gan Albumin + Protein Y-Z Liagandin Men Glucuronyl Transferase Ruột Bilirubin trực tiếp Stercobilinogen (100 - 200mg/ngày) Urobilinogen ([...]... ảnh hưởng đến kết quả điều trị tại khoa Nhi còn hạn chế Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này nhằm mục tiêu: 1 ánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa Nhi bệnh viện ĐKTƯTN 2 Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –... khoa Trung ương Thái Nguyên (ĐKTƯTN) chiếu đèn vẫn là biện pháp điều trị chính và có hiệu quả để điều trị vàng da tăng bilirubin tự do Đã có một số đề tài nghiên cứu về vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng điều trị chiếu đèn Nhưng việc nghiên cứu, ánh giá một cách hệ thống và toàn diện về kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng do sử dụng nhi u... VẤN ĐỀ Vàng da do tăng bilirubin tự do (bilirubin gián tiếp) là một bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh, nhất là trẻ sơ sinh non tháng Đa số các trường hợp vàng da sơ sinh là sinh lý, vàng da tăng bilỉubin bệnh lý khi có sự tăng sản xuất quá mức bilirubin trong những ngày đầu sau sinh tương ứng với nồng độ bilirubin tự do trong huyết thanh ≥ 13 mg/dl [13], [22] Biểu hiện này gặp 5 - 25% trẻ sơ sinh vào viện. .. Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 12 Chƣơng 1 TỔNG QUAN 1.1 Vàng da ở trẻ sơ sinh 1.1.1 Một số khái niệm - Vàng da là do trong máu có sự gia tăng của chất bilirubin, có thể tăng bilirubin tự do (bilirubin gián tiếp) hoặc kết hợp (bilirubin trực tiếp) Trước một trẻ sơ sinh có triệu chứng vàng da ta cần xác đinh rõ vàng da sinh lý hay vàng da bệnh lý - Vàng da sinh lý: xuất hiện... sau đẻ, da trẻ vàng nhạt, sáng màu và chủ yếu vùng mặt, ngực và bụng Theo toán đồ của Maisel và Gifford (1994) khi nồng độ bilirubin máu từ 10 - 14,8 mg% ngày thứ 3 - 5 sau đẻ ở trẻ đủ tháng và < 10 mg% ở trẻ đẻ non tháng được gọi là vàng da sinh lý [58] Trẻ vàng da sinh lý vẫn ăn, ngủ và phát triển bình thường Vàng da sinh lý, không cần điều trị cũng tự khỏi [14] - Vàng da tăng bilirubin tự do bệnh lý:... bilirubin tự do trong huyết thanh > 20 mg/dl thì có thể dẫn tới biến chứng vàng nhân não trẻ dễ tử vong hoặc có sống cũng để lại di chứng thần kinh suốt đời (bại não, liệt chi, mắt mù, câm ) Vàng nhân não là một trong sáu nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ sơ sinh [4], [38], [47] Tại Viện Nhi Trung ương, năm 2002 có 17,9% trẻ sơ sinh vào viện vì vàng da tăng bilirubin tự do, trong đó có 28,2% trẻ. .. sở y tế đÓ áp dụng các biện pháp điều trị khác nhau như: chiếu đèn, dùng thuốc hoặc thay máu Việc chiếu đèn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 11 sớm ngay khi phát hiện vàng da tăng bilirubin tự do bệnh lý đơn giản và có hiệu quả cao, giảm được tỷ lệ thay máu và giảm nguy cơ biến chứng vàng nhân não cho bệnh nhân [1], [2], [39] Tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa. .. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 15 - Chuyển hoá của bilirubin ở trẻ sơ sinh Sau khi sinh, sự lọc bilirubin tự do của người mẹ trong thời kỳ bào thai mất Xuất hiện hiện tượng tăng tan máu do đời sống hồng cầu của trẻ sơ sinh ngắn hơn người lớn (90 ngày) Bilirubin được sản xuất do tan máu của trẻ sơ sinh là 14,5mol/ ngày (gấp đôi người lớn) Sự lọc bilirubin. .. chứng vàng da rất quan trọng vì có thể diễn biến từ vàng da tăng bilirubin tự do nặng sang giai đoạn vàng nhân não thường xảy ra rất nhanh và phức tạp có khi chỉ trong vòng vài giờ Mục đích của điều trị vàng da là làm giảm nhanh nồng độ bilirubin tự do trong máu xuống để tránh biến chứng vàng nhân não [5], [6], [48] Tùy theo nồng độ bilirubin trong máu, tuổi xuất hiện vàng da, cân nặng của trẻ và điều. .. cuộc sống ở cả hai trẻ da trắng và trẻ da đen và đạt đỉnh 10 mg/dl (170 mol/l) vào ngày 3 - 4 ở các trẻ Châu Á + Trẻ đẻ non do chức năng gan chưa trưởng thành nên vàng da thường xảy ra hơn Nồng độ đạt cao nhất 10 - 12 mg/dl (170 mol/l - 205,2 mol/l) thường vào ngày thứ 5 của cuộc sống [44] - Một số quan điểm gây vàng da tăng bilirubin tự do sơ sinh [6], [59], [61] + Tăng thải bilirubin do thể tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên, Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên, Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn