Đánh Giá Công Tác Bồi Thường Và Giải Phóng Mặt Bằng Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất Của Một Số Dự Á Trên Địa Bàn Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

117 179 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2016, 19:05

I HC THI NGUYấN TRNG I HC NễNG LM TRN MINH GIM NH GI công tác BI THNG V giải phóng mặt nhà nước thu hồi đất CA số dự án địa bàn THành phố việt trì - TNH PH TH Chuyờn ngnh: Qun lý t Mó s: 60 85 01 03 LUN VN THC S KHOA HC NễNG NGHIP Ngi hng dn khoa hc: PGS TS Th Lan Thỏi nguyờn, 2014 i LI CAM OAN Tụi xin cam oan s liu v kt qu nghiờn cu lun ny l trung thc v cha h c s dng bo v mt hc v no Tụi xin cam oan rng, mi s giỳp cho vic thc hin lun ny ó c cm n v cỏc thụng tin trớch dn lun u ó c ch rừ ngun gc./ Tỏc gi lun Trn Minh Giỏm ii LI CM N Trong quỏ trỡnh thc hin ti ngoi s n lc ca bn thõn, tụi ó nhn c s hng dn tn tỡnh, chu ỏo ca cỏc nh khoa hc, cỏc thy cụ giỏo v s giỳp nhit tỡnh, nhng ý kin úng gúp quý bỏu ca nhiu cỏ nhõn v th hon thnh bn lun ny Nhõn dp ny tụi xin chõn thnh cm n PGS.TS Th Lan - Phú khoa Ti nguyờn v Mụi trng Trng i hc Nụng Lõm Thỏi Nguyờn ó trc tip hng dn, ch bo tụi sut thi gian thc hin lun Tụi xin chõn thnh cm n s gúp ý chõn thnh ca cỏc thy, cụ giỏo trng i hc Nụng lõm Thỏi Nguyờn ó to iu kin thun li cho tụi thc hin ti Tụi cng xin chõn thnh cm n Ban ch o cụng tỏc gii phúng mt bng tnh Phỳ Th, S ti nguyờn mụi trng tnh Phỳ Th, Ban qun lý d ỏn cụng trỡnh thnh ph Vit Trỡ, UBND thnh ph Vit Trỡ, Phũng ti nguyờn mụi trng thnh ph, Ban bi thng gii phúng mt bng thnh ph, cỏc phũng ban chc nng ca thnh ph, UBND cỏc phng, cỏc trng khu, nhõn dõn cỏc phng ó giỳp tụi thi gian nghiờn cu thc hin lun ti a phng Tụi xin cm n ti gia ỡnh, nhng ngi thõn, cỏn b, ng nghip v bn bố ó to iu kin v mi mt cho tụi quỏ trỡnh thc hin ti ny Mt ln na tụi xin trõn trng cm n! Vit Trỡ, ngy 10 thỏng 12 nm 2013 Tỏc gi lun Trn Minh Giỏm iii MC LC M U 1 Tớnh cp thit ca ti Mc ớch ca ti Yờu cu ca ti í ngha khoa hc v thc tin ca ti Chng 1:TNG QUAN VN NGHIấN CU 1.1 C s lý lun v chớnh sỏch bi thng, h tr v tỏi nh c Nh nc thu hi t 1.1.1 Bn cht ca cụng tỏc Bi thng gii phúng mt bng 1.1.2 Bi thng thit hi nh nc thu hi t 1.1.3 H tr 1.1.4 Tỏi nh c 1.2 Chớnh sỏch bi thng h tr v TC cỏc t chc quc t v mt s nc 1.2.1 Ngõn hng th gii (WB) v Ngõn hng phỏt trin chõu (ADB) 1.2.2 Chớnh sỏch bi thng, h tr v TC mt s nc 1.3 Mt s bi hc v thu hi t, bi thng, h tr, tỏi nh c ca mt s nc v t chc quc t : 10 1.4 Chớnh sỏch bi thng nh nc thu hi t Vit Nam 11 1.4.1 Thi k trc cú Lut t 1988 11 1.4.2 Thi k t nm 1988 n nm 1993 14 1.4.3 Thi k t nm 1993 n nm 2003 14 1.4.4 Thi k t nm 2003 ti 17 1.5 Thc tin vic bi thng GPMB Vit Nam 18 1.5.1 V chớnh sỏch bi thng, h tr: 18 1.5.2 Nhng kt qu t c quỏ trỡnh GPMB 27 1.5.3 V nhng tn ti quỏ trỡnh bi thng h tr v tỏi nh c 28 iv Chng 2: I TNG, NI DUNG V PHNG PHP NGHIấN CU .31 2.1 i tng nghiờn cu 31 2.1.1 D ỏn ng Nguyn Tt Thnh on C10-QL2 Error! Bookmark not defined 2.1.2 D ỏn h tng hai bờn ng Nguyn Tt ThnhError! Bookmark not defined 2.1.3 D ỏn xõy dng Qung trng Hựng Vng v Trung tõm thng mi dch v tng hp thnh ph Vit Trỡ Error! Bookmark not defined 2.2 Ni dung nghiờn cu: 31 2.3 Phm vi nghiờn cu Error! Bookmark not defined 2.4 Phng phỏp nghiờn cu 32 2.4.1 Phng phỏp thu thp thụng tin, bn phỏp lớ ca Nh nc, thng kờ t liu ó cú v thit hi v bi thng thit hi núi chung v bi thng thit hi i vi ngi dõn b mt t trờn a bn thnh ph Vit Trỡ ti cỏc phũng ban cú liờn quan: 32 2.4.2 Phng phỏp iu tra: phng trc tip cỏn b tham gia lp phng ỏn bi thng h tr GPMB, lp phiu iu tra trc tip phng ngi cú t b thu hi Error! Bookmark not defined 2.4.3 Phng phỏp so sỏnh cỏc trng hp khỏc bi thng thit hi cỏc d ỏn .Error! Bookmark not defined 2.4.4 Phng phỏp chuyờn kho ý kin cỏc chuyờn gia lnh vc bi thng thit hi Error! Bookmark not defined 2.4.5 Tng hp kt qu iu tra v kt hp cỏc t liu khỏc xut kin ngh hon thin chớnh sỏch bi thng thit hi ca ngi dõn b mt t Error! Bookmark not defined 2.4.6 Phng phỏp x lý s liu: x lý s liu iu tra bng phng phỏp thng kờ v s dng phn mm excell Error! Bookmark not defined Chng 3: KT QU NGHIấN CU .34 3.1 Khỏi quỏt iu kin t nhiờn, kinh t xó hi ca thnh ph Vit Trỡ, tnh Phỳ Th 34 v 3.1.1 Khỏi quỏt v iu kin t nhiờn ca thnh ph Vit Trỡ 34 3.1.2 Khỏi quỏt v thc trng kinh t xó hi ca thnh ph Vit Trỡ 38 3.2 Hin trng s dng t 43 3.3 Tỡnh hỡnh qun lý s dng t 44 3.3.1 Cụng tỏc qun lý nh nc v t trờn a bn thnh ph Vit Trỡ nm 2010 44 3.3.2 Tỡnh hỡnh thc hin cụng tỏc bi thng thit hi nh nc thu hi t mt s d ỏn trờn a bn thnh ph Vit Trỡ 46 3.3.3 B mỏy cỏn b ngnh qun lý t ca thnh ph Vit Trỡ 47 3.3.4 ỏnh giỏ vic thc hin chớnh sỏch bi thng thit hi nh nc thu hi t trờn a bn thnh ph 49 3.3.5 Trỡnh t thc hin cụng tỏc bi thng, h tr v tỏi nh c 51 3.4 Thc trng cụng tỏc bi thng, h tr v tỏi nh c 03 d ỏn thuc i tng nghiờn cu: 55 3.4.1 ỏnh giỏ cụng tỏc bi thng, h tr v tỏi nh c ti cỏc d ỏn thuc i tng nghiờn cu: 55 3.4.2 D ỏn H tng hai bờn ng Nguyn Tt Thnh on C10-QL2 61 3.4.3 D ỏn xõy dng Qung trng Hựng Vng v Trung tõm Dch v tng hp thnh ph Vit Trỡ 69 3.4.4 ỏnh giỏ tỡnh hỡnh thc hin cụng tỏc bi thng h tr v tỏi nh c ca d ỏn nghiờn cu 76 3.4.5 Mt s gii phỏp 84 KT LUN V KIN NGH .88 Kt lun Error! Bookmark not defined Kin ngh Error! Bookmark not defined TI LIU THAM KHO 92 vi DANH MC CC CH VIT TT Ký hiu Chỳ gii N Ngh nh CP Chớnh ph TW Trung ng ADB Ngõn hng phỏt trin Chõu ỏ WB Ngõn hng th gii UBND U ban nhõn dõn Q-UBND Quyt nh ca u ban nhõn dõn tnh TT- BTC Thụng t B ti chớnh TTLB Thụng t liờn b HBT Hi ng b trng BTNMT B ti nguyờn mụi trng GPMB Gii phúng mt bng TC Tỏi nh c CNH Cụng nghip hoỏ HH Hin i hoỏ TH ụ th hoỏ HTX Hp tỏc xó CNVC Cụng nhõn viờn chc HSC H s a chớnh GCNQSD Giy chng nhn quyn s dng t QSD Quyn s dng t vii DANH MC CC BNG, BIU Bng 1.1 n giỏ bi thng di chuyn m m 23 Bng 3.1 Hin trng s dng t nm 2012 43 Bng 3.2 Tng hp s lng cỏn b a chớnh cp xó 47 Bng 3.3 Tng hp kt qu thu hi t 57 Bng 3.4 Tng hp kinh phớ bi thng, h tr d ỏn ng Nguyn Tt Thnh 59 Bng 3.5 Tng hp kt qu bi thng, h tr ca d ỏn .61 Bng 3.6 Tng hp kt qu thu hi t 65 Bng 3.7 Tng hp kinh phớ bi thng, h tr 66 Bng 3.8 Tng hp kt qu bi thng, h tr ca d ỏn .69 Bng 3.9 Hin trng t ai, dõn s v nh 72 Bng 3.10 Tng hp hin trng s dng t 73 Bng 3.11 Tng hp kt qu thu hi t .74 Bng 3.12 iu tra ý kin ngi dõn v cỏn b, chuyờn gia v n giỏ bi thng t v ti sn 82 viii DANH MC CC TH Biu 3.1 C cu din tớch theo loi t 57 Biu 3.2 C cu din tớch theo loi t 65 Biu 3.3 C cu din tớch thu hi theo loi t 74 ix DANH MC CC HèNH Hỡnh 2.1 Phi cnh tng th d ỏn h tng hai bờn ng Nguyn Tt Thnh 64 Hỡnh 2.2 V trớ khu vc thit k tng th QH chung TP Vit Trỡ 71 Hỡnh 2.3 Phi cnh minh cm cụng trỡnh hn hp 72 Hỡnh 3.1 Thi cụng nn ng Nguyn Tt Thnh .60 Hỡnh 3.2 Hin trng h tng v nh ca ngi dõn trc thu hi t 79 Hỡnh 3.3 Khu tỏi nh c d ỏn ng Nguyn Tt Thnh v h tng hai bờn ng Nguyn Tt Thnh tt hn trc rt nhiu 79 93 Chớnh ph (1994), Ngh nh s 90/CP ngy 17/9/1994, Ban hnh quy nh v vic n bự thit hi Nh nc thu hi t s dng vo mc ớch quc phũng, an ninh, li ớch quc gia, li ớch cụng cng; Chớnh ph (1998), Ngh nh s 22/1998/N-CP (24/04/1998), v vic n bự Nh nc thu hi t s dng vo mc ớch an ninh, quc phũng, li ớch Quc gia, li ớch cng ng; 10 Chớnh ph (2004), Ngh nh s 181/2004/N-CP Hng dn thi hnh Lut t 2003, Ngh nh s 197/2004/N-CP v bi thng, h tr v TC Nh nc thu hi t, Ngh nh s 188/2004/N-CP V phng phỏp xỏc nh giỏ t v khung giỏ cỏc loi t; 11 Chớnh ph (2006), Ngh nh s 17/2006/N-CP v sa i, b sung mt s iu ca ngh nh 187/2004/N-CP 12 Chớnh ph (2007), Ngh nh s 84/2007/N-CP quy nh b sung v vic cp giy chng nhn quyn s dng t, thu hi t, thc hin quyn s dng t, trỡnh t th tc bi thng, h tr v TC nh nc thu hi t v gii quyt khiu ni v t ai, Ngh nh s 123/2007/N-CP ca Chớnh ph, Sa i b sung mt s iu ca Ngh nh s 188/2004/N-CP ngy 16/11/2004 v phng phỏp xỏc nh giỏ t v khung giỏ cỏc loi t, 13 Chớnh ph (2009), Ngh nh s 69/2009/N-CP Quy nh b sung v quy hoch s dng t, giỏ t, thu hi t, bi thng, h tr v tỏi nh c Chớnh ph; 14 Hi khoa hc t (2010), Bỏo cỏo iu tra, kho sỏt thc a v n bự gii to thu hi t nụng nghip ti huyn Yờn Dng, tnh Bc Giang thuc d ỏn nghiờn cu xut chớnh sỏch n bự, gii to thu hi t nụng nghip 94 15 Hi ng B trng (1990), Ngh nh s 186/HBT v vic n bự thit hi t nụng nghip, t cú rng chuyn sang mc ớch khỏc 16 Ngõn hng th gii (2010), Bỏo cỏo nghiờn cu hon thin c ch gii quyt khiu ni v bi thng, h tr tỏi nh c Nh nc thu hi t ti Vit Nam; 17 Nh xut bn chớnh tr quc gia (2003), Lut t nm 2003 18 Nguyn Uyờn Minh (V Phỏp lut v ci cỏch t phỏp- Vn phũng Trung ng ng), Khiu ni v t - thc trng, nguyờn nhõn v gii phỏp 19 UBND tnh Phỳ Th (2010), Quyt nh s 4498/2010/Q-UBND ngy 29/12/2010 ca UBND tnh Phỳ Th v giỏ cỏc loi t nm 2011 trờn a bn tnh Phỳ Th; 20 UBND tnh Phỳ Th (2011), Quyt nh s 1467/2011/Q-UBND ngy 27/4/2011 ca UBND tnh Phỳ Th ban hnh Quy nh, n giỏ bi thng, h tr, tỏi nh c v trỡnh t, th tc thc hin Nh nc thu hi t trờn a bn tnh; 22 Vin nghiờn cu a chớnh (2003), iu tra nghiờn cu xó hi hc v chớnh sỏch n bự GPMB v TC 23 Website ca Vin chin lc, chớnh sỏch B Ti nguyờn v Mụi trng (www.isponre.gov.vn), Chớnh sỏch n bự thu hi t ca mt s nc khu vc v Vit Nam ; 24 Website: thuvienphapluat.vn, Hin phỏp nc Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam nm 1959, 1980, 1992; Lut t 1993, Lut t sa i, b sung nm 1998, 2001 PHN PH LC Ph lc 1: n giỏ bi thng t Nụng nghip STT DIN GII X NG BNG X TRUNG DU, MIN NI t trng lỳa nc Hng + Hng 29,800 27,100 Hng + Hng 26,800 24,400 Hng + Hng 25,300 23,000 Hng + Hng 25,300 23,000 Hng + Hng 22,800 20,700 Hng + Hng 21,500 19,600 Hng + Hng 25,300 23,000 Hng + Hng 22,800 20,700 Hng + Hng 21,500 19,600 Hng + Hng 24,100 21,900 Hng 21,700 19,700 Hng + Hng 20,500 18,600 Hng + Hng 11,200 7,100 Hng 10,100 6,400 9,600 6,000 t trng cõy hng nm cũn li t nuụi trng thu sn t trng cõy lõu nm t rng sn xut Hng + Hng Ph lc iu tra v bi thng gii phúng mt bng ca d ỏn H gia ỡnh Võn Phỳ (20 h) Ni dung Mc bi thng v t Mc bi thng ti sn so vi thc t Nguyn vng BTHT ca ngi dõn (tr./so) Nguyn vng bi thng Bi thng t Minh Nụng (40 h) Gia Cm (20 h) Tiờn Cỏt (20 h Cỏn b (30 ngi) Nụng Trang (20 h) Tng S h Cao Phự hp Thp 20 40 20 20 20 120 Cao hn Tng ng Thp hn 20 40 20 50-70 70-100 trờn 100 16 32 19 Bng tin 18 31 Bng t ỳng Khụng ỳng 20 20 T l (%) 100 Cỏn b cp xó, thụn (25) Võn Phỳ Minh Nụng Gia Cm 1 4 5 5,0 25,0 14 70,0 0,0 1 5,0 19 95,0 5,0 100 0,83 14 11,67 2 45,0 20 18 105 87,50 1 25,0 20 19 20 108 90,00 5 4 17 85,0 12 10,00 1 15,0 13 31 17 16 18 95 79,2 5 19 95 25 21,8 1 5 120 5 Tiờn Cỏt Tng Cỏn b H Nụng BTGPMB T l S CB Trang (5 ngi) (%) S dng tin bi thng Mua sm thit b 23 19,17 Xõy dng nh ca 16 43 35,83 SXKD 5 11 26 21,67 Gi tit kim 11 28 23,33 Ph lc Bng iu tra v h tr H gia ỡnh Võn Phỳ (20 h) Ni dung n nh i sng, n nh sn xut Chuyn i ngh nghip to vic lm o to ngh Minh Nụng (40 h) Gia Cm (20 h) Tiờn Cỏt (20 h Cỏn b (30 ngi) Nụng Trang (20 h) Cao Tng S h T l (%) Cỏn b cp xó, thụn (25) Tng Cỏn b H Tiờn Võn Minh Gia Nụng BTGPMB T l Cỏt S CB Phỳ Nụng Cm Trang (5 ngi) (%) Phự hp Thp 18 33 19 Bng tin 20 15 12,5 15 105 87,5 2,5 Bng t 20 37 20 20 20 117 97,5 Cú 20 20 20 20 20 100 83,3 0,0 11 9,2 109 90,8 100 Khụng Nguyn vng h tr o to ngh Bng tin Hc ngh 18 39 12 V Tỏi nh c Tt hn 20 20 5 5 5 5 5 5 5 0,0 20 100,0 0,0 19 95,0 5,0 0,0 20,0 0,0 20 100,0 Ph lc Kt qu iu tra ngh nghip ca cỏc h trc v sau thu hi t Ni dung Ngh nghip ca cỏc h trc thu hi Ngh nghip ca cỏc h sau thu hi S lao ng khụng cú vic lm Ngh nghip chớnh Nụng nghip Nụng nghip v phi nụng nghip Nụng nghip Nụng nghip v phi nụng nghip Trc thu hi Tiờn Cỏt (20 h) Nụng Tng T l Trang s h (%) (20 h) 18 37 15 17 94 78,3 13 26 21,7 16 37 17 86 71,7 13 11 34 28,3 13 11 37 16 11 14 58 11 24 15 11 68 c b trớ 18 14,4 T tỡm 12 11 10 49 39,2 Tht nghip 16 11 14 58 46,4 8 28 41,2 16 7 40 58,8 Sau thu hi S lao ng c hc ngh Vic lm sau thu hi t Võn Minh Gia Phỳ nụng Cm (20 h) (40 h) (20 h) Phự hp Vic lm hin Khụng phự hp PHIU IU TRA H GIA èNH H tờn ch h: a ch: thụn: , xó (th trn): NI DUNG IU TRA ngh ụng b vui lũng cho bit : - Tng s ngi h : ú : + Trong tui lao ng : + Ngoi tui lao ng : . - Trc thu hi t ngh nghip ch yu ca ễng (b) : . S lao ng khụng cú vic lm : - Sau thu hi t ngh nghip ch yu ca ễng (b): S lao ng khụng cú vic lm : I V t : ngh ụng (b) cho bit cỏc thụng tin sau : - Tng din tớch s dng: m2 - Loi t s dng: m2 - Din tớch c cụng nhn bng GCNQSD: m2 - Din tớch khụng c cụng nhn: m2 - Din tớch b thu hi m2 II Mc ớch thu hi t : III V bi thng, h tr : 3.1 V bi thng : Giỏ t : Theo ụng b, giỏ t bi thng hin ca tnh so vi giỏ t trờn th trng ti a phng ? Cao: Tng ng: Thp hn xut ca ễng (b) v giỏ t bi thng : + t : ng/m2 + t sn xut nụng nghip (t lỳa) l bao nhiờu : ng/m2 Giỏ bi thng ti sn, hoa mu : Theo ụng(b) n giỏ bi thng, hoa mu, ti sn tnh quy nh hin so vi thc t ? Thp hn: Tng ng: Cao hn: Nguyn vng ca ễng (b) mun nhn bi thng bng gỡ: + Bng tin + Bng t tng ng ễng (b) ỏnh giỏ th no v vic bi thng ca Hi ng BTGPMB ? ỳng quy nh ; Cha ỳng quy nh 3.2 V h tr: Theo ụng (b) mc h tr chuyn i ngh nghip hin ca tnh nh th no? Cao: Phự hp: ; Thp Nguyn vng ca ễng (b) v h tr chuyn i ngh nghip to vic lm : H tr bng t kinh doanh dch v + Bng tin V h tr o to ngh : - ễng (b) cú c nh nc h tr o to ngh khụng : Cú Khụng Nu cú thỡ l bao nhiờu tin .ng ; s ngi gia ỡnh c hc ngh Phng thc h tr: + Hc ngh phớ ti cỏc c s o to ngh + Bng tin + Tin h tr o to ngh tnh quy nh ó phự hp cha : Phự hp Khụng phự hp ễng (b) s dng tin hc ngh nh th no : + hc ngh + s dng vo mc ớch khỏc Vn vic lm ca ụng b sau c o to ngh: + c b trớ ; T tỡm Cụng vic hin : ; Tht nghip + Phự hp + Khụng phự hp V tỏi nh c: + ễng (b) cú thuc trng hp c b trớ tỏi nh c khụng ? Cú Khụng + Nu thuc trng hp c b trớ tỏi nh c, ụng (b) ó c giao t cha ? ó c giao t Cha c giao t + Nu ó c giao t tỏi nh c thỡ ụng b ỏnh giỏ th no v v tr khu t tỏi nh c so vi ni c ? + Tt hn ; Nh c ; Kộm hn 3.3 V t chc thc hin : ễng (b) cú c Nh nc thụng bỏo thu hi t lm gỡ khụng : + Cú Khụng Hi ng bi thng cú thụng bỏo chớnh sỏch bi thng, h tr n ễng (b) khụng ? + Cú + Khụng Nu cú thỡ bng cỏch no ? + Phỏt ti liu trc tip + Thụng bỏo trờn cỏc phng tin loa, i + T ri ễng (b) cú c cỏc ti liu v bi thng gii phúng mt bng khụng ? Cú Khụng Nu cú thỡ ụng b ỏnh giỏ th no v cỏc ti liu BTGPMB m ụng b c cung cp ? + D hiu ; Cú th hiu c ;; Khú hiu Theo ụng (b) thỡ quy nh v bi thng, h tr ca tnh nh th no ? + Cao ; Phự hp ; Thp Cỏc phng ỏn bi thng GPMB cú c Hi ng BTGPMB v chớnh quyn niờm yt cụng khai khụng ? Cú Khụng ễng (b) ỏnh giỏ th no v ni dung v hỡnh thc ca phng ỏn BTGPMB ? Rừ rng, d hiu, ni dung ; Cú th hiu c ; Khú hiu, thiu ni dung Trong quỏ trỡnh thu hi t, bi thng GPMB ụng (b) cú thc mc khiu ni gỡ khụng? Cú Khụng + Nu cú thỡ thc mc, khiu ni ni dung gỡ ? Din tớch ; Ni dung bi thng t ;Bi thng ti sn ; H tr ễng (b) ỏnh giỏ th no v vic gii quyt thc mc, khiu ni ca chớnh quyn v Hi ng BTGPMB ? Sm so vi quy nh ; ỳng thi gian ; Chm tr 10 Vic thc hin bi thng h tr GPMB ca Hi ng BTGPMB v chớnh quyn: + Cụng khai, minh bch + Cha cụng khai, minh bch 11 Mc ớch s dng tin bi thng, h tr: u t vo SXKD: Gi tit kim: Mua sm dựng: Hc ngh: Xõy dng nh ca: 12 Theo ụng b tỡnh hỡnh an ninh, trt t xó hi a phng sau thu hi t nh th no ? + Tt hn trc + Nh c + Xu i 12 Theo ụng b h tõng ca i phng hin nh th no ? + Tt hn trc + Khụng thay i ; Kộm hn : 13 i sng ca gia ỡnh ụng b hin nh th no (tinh thn, vt cht) : + Tt hn + Khụng thay i + Kộm hn 14 ễng b cú kin ngh gỡ vi c quan nh nc cụng tỏc bi thng GPMB c tt hn ? . Ngy thỏng nm Ch ký ngi tr li PHIU IU TRA CN B H tờn : Chc v : C quan cụng tỏc : NI DUNG IU TRA ễng (b) cú bit cỏc d ỏn ng Nguyn Tt Thnh, d ỏn h tng hai bờn ng Nguyn Tt Thnh v Qung trng Hựng Vng khụng ? + Cú + Khụng ễng (b) cú c tham gia cỏc cuc hp v BTGPMB cỏc d ỏn trờn khụng ? + y + Khụng y + Khụng Hỡnh thc bi thng Nh nc thu hi t hin nay? + Bng tin + Bng t tng ng + Tin v t Theo ụng b, giỏ t bi thng hin ca tnh so vi giỏ t trờn th trng ti a phng ? Cao: Tng ng: Thp hn xut ca ễng (b) v giỏ t bi thng : + t : ng/m2 + t sn xut nụng nghip (t lỳa) l bao nhiờu : ng/m2 Giỏ bi thng ti sn, hoa mu : Theo ụng(b) n giỏ bi thng, hoa mu, ti sn tnh quy nh hin so vi thc t ? Thp hn: Tng ng: Cao hn: Theo ễng (b) hin thu hi t nờn bi thng nh th no? + Bng tin + Bng t tng ng ễng (b) ỏnh giỏ th no v vic bi thng ca Hi ng BTGPMB ? ỳng quy nh ; Cha ỳng quy nh ễng (b) cú c Nh nc thụng bỏo thu hi t lm gỡ khụng?: + Cú Khụng Hi ng bi thng cú thụng bỏo chớnh sỏch bi thng, h tr n ễng (b) khụng ? + Cú + Khụng Nu cú thỡ bng cỏch no ? + Phỏt ti liu trc tip + Thụng bỏo trờn cỏc phng tin loa, i + T ri ễng (b) cú c cỏc ti liu v bi thng gii phúng mt bng khụng ? Cú Khụng Nu cú thỡ ụng b ỏnh giỏ th no v cỏc ti liu BTGPMB m ụng b c cung cp ? + D hiu ; Cú th hiu c ; Khú hiu 10 Theo ụng (b) thỡ quy nh v bi thng, h tr ca tnh nh th no ? + Cao ; Phự hp ; Thp 11 Cỏc phng ỏn bi thng GPMB cú c Hi ng BTGPMB v chớnh quyn niờm yt cụng khai khụng ? Cú Khụng 12 ễng (b) ỏnh giỏ th no v ni dung v hỡnh thc ca phng ỏn BTGPMB ? Rừ rng, d hiu, ni dung ; Cú th hiu c ; Khú hiu, thiu ni dung 13 Theo ụng b tỡnh hỡnh an ninh, trt t xó hi a phng sau thu hi t nh th no ? + Tt hn trc + Nh c + Xu i 14 Theo ụng b h tng ca a phng hin nh th no ? + Tt hn trc + Khụng thay i ; Kộm hn : 15 Theo ụng (b) i sng ca ngi dõn a phng hin nh th no (tinh thn, vt cht) : + Tt hn trc + Khụng thay i ; Kộm hn : 16 Nhng kin ngh ca ụng b v cụng tỏc thu hi, bi thng, h tr v tỏi nh c cụng tỏc bi thng GPMB c tt hn ? . . Ngy thỏng nm Ch ký ngi tr li [...]... ‘ Đánh giá c«ng t¸c bồi thường và gi¶i phãng mÆt b»ng khi nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ ’ 2 Mục đích của đề tài - Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì - Xác định được những nguyên nhân ảnh hưởng đến bồi thường giải phóng mặt bằng ở một số dự án trên địa bàn thành phố Việt. .. cứu - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách Pháp luật, tháo gỡ các khó khăn gặp phải nhằm đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB của các dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì 3 4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài Đề tài: Đánh giá c«ng t¸c bồi thường và gi¶i phãng mÆt b»ng khi nhà nước thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ góp phần phát hiện những... các giải pháp hợp lý, trong chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để phục vụ cho mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng 3 Yêu cầu của đề tài -Tìm hiểu thực trạng việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì - Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án... nhân dân cấp tỉnh công bố cao hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm trả tiền bồi thường; nếu giá đất tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi; Trường hợp do người bị thu hồi đất gây ra, nếu giá đất tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá đất tại thời điểm... thiện cơ sở lý luận và thực tiễn cho chính sách bồi thường GPMB và giúp cho việc thực hiện chính sách có hiệu quả, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án 4 Chương 1 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 1.1.1 Bản chất của công tác Bồi thường giải phóng mặt bằng Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích an... định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm bồi thường; nếu giá đất tại thời điểm bồi thường cao hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm có Quyết định thu hồi [10][12][13] c Chính sách hỗ trợ: Các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm: - Hỗ trợ di chuyển: Theo quy định tại Quyết định số 1467/2011/QĐ- 25 UBND của UBND tỉnh Phú Thọ ban... thu hồi đất + Mức bồi thường đối với cây lâu năm, được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây (không bao hàm giá trị quyền sử dụng đất) theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất [10][12][13] b Giá đất để tính bồi thường: Giá đất để tính bồi thường là giá đất theo mục đích đang sử dụng đã được UBND tỉnh, thành phố trực thu c Trung ương quy định và công bố hàng năm tại thời điểm thu hồi đất; trường... cả xây dựng lại, chênh lệch giữa giá xây dựng lại nhà mới và nhà cũ; hai là, giá đất tiêu chuẩn; ba là, trợ cấp về giá cả Ba khoản này cộng lại là tiền bồi thường về nhà ở Việc bồi thường nhà ở cho dân ở thành phố khác với việc bồi thường cho dân ở nông thôn, bởi có sự khác nhau về hình thức sở hữu đất đai ở thành 8 thị và nông thôn Đối với nhà ở của người dân thành phố, nhà nước bồi thường bằng tiền... người bị thu hồi đất - Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn: Mức hỗ trợ cao nhất bằng mức bồi thường và giao UBND cấp tỉnh quy định [10][12][13]; d Chính sách tái định cư: Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở thì được bố trí tái định cư bằng một trong các hình thức sau: - Bồi thường bằng nhà ở - Bồi thường bằng giao đất ở mới - Bồi thường bằng tiền để tự... định Nhà nước xác định giá các loại đất để tính thu chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất hoặc cho thu đất Tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại khi thu hồi đất Chính phủ quy định khung giá các loại đất đối với từng vùng theo thời gian” + Điều 27 quy định “Trong từng trường hợp thật cần thiết, Nhà nước thu hồi đất đang sử dụng của người sử dụng đất để sử dụng vào mục đích
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Công Tác Bồi Thường Và Giải Phóng Mặt Bằng Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất Của Một Số Dự Á Trên Địa Bàn Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Đánh Giá Công Tác Bồi Thường Và Giải Phóng Mặt Bằng Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất Của Một Số Dự Á Trên Địa Bàn Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Đánh Giá Công Tác Bồi Thường Và Giải Phóng Mặt Bằng Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất Của Một Số Dự Á Trên Địa Bàn Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn