sở hữu toàn dân về đất đai hay nên thay đổi bằng chế độ sở hữu tư nhân

5 2,424 113
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2016, 12:22

Có nên giữ nguyên chế độ sở hữu toàn dân đất đai hay thay đổi chế độ sở hữu tư nhân Hiến pháp tới? Khái niệm : - - Sở hữu toàn dân đất đai : Là khái niệm dung để hình thức sở hữu đất đai toàn dân chủ thể đứng thực quyền nghĩa vụ cụ thể thuộc chủ sở hữu quyền chiếm hữu , định đoạt, sử dụng mà phải thông qua chủ thể đại diện cho mình, chủ thể Nhà nước Nhà nước ta Nhà nước dân, dân dân Sở hữu tư nhân đất đai : Điều 211 BLDS 2005 đưa khái niệm sở hữu tư nhân sau: “ Sở hữu tư nhân sở hữu cá nhân tài sản hợp pháp mình” Vì ta suy sở hữu tư nhân đất đai việc cá nhân có quyền trực tiếp sở hữu hợp pháp đất đai (bao gồm chiếm hữu, sử dụng, định đoạt ) mà không cần thông qua quan đại diện Nhà nước Quy định hiến pháp quyền sở hữu đất đai: - Hiến pháp 1946 Hiến pháp 1959 thừa nhận sở hữu tư nhân đất đai Cụ thể: + Điều 12 Hiến pháp năm 1946 nước Việt Nam dân chủ cộng hòa quy định: “Quyền tư hữu tài sản công dân Việt Nam bảo đảm” Tài sản quan niệm gồm động sản bất động sản Như vậy, quyền tư hữu tài sản quyền tự nhiên người, Nhà nước công nhận bảo vệ Hiến pháp + Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1959 quy định: “Nhà nước công nhận bảo hộ quyền sở hữu ruộng đất tư liệu sản xuất nông dân” Và có “đất hoang” coi sở hữu toàn dân (Điều 14 Hiến pháp năm 1959) - Sau thống đất nước, Hiến pháp năm 1980 tiếp Hiến pháp năm 1992 công bố tất “đất đai sở hữu toàn dân” (Điều 17 Hiến pháp năm 1992) Cụ thể: + Điều 19 Hiến pháp 1980 quy định: “Đất đai, rừng núi, sông hồ, hầm mỏ, tài nguyên thiên nhiên lòng đất, vùng biển thềm lục địa, xí nghiệp công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thương nghiệp quốc doanh; ngân hàng tổ chức bảo hiểm; công trình phục vụ lợi ích công cộng; hệ thống đường sắt, đường bộ, đường sông, đường biển, đường không; đê điều công trình thuỷ lợi quan trọng; sở phục vụ quốc phòng; hệ thống thông tin liên lạc, phát thanh, truyền hình, điện ảnh; sở nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, sở văn hoá xã hội tài sản khác mà pháp luật quy định Nhà nước – thuộc sở hữu toàn dân” + Hiến pháp năm 1992 quy định: Nền kinh tế Việt Nam kinh tế nhiều thành phần với hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh đa dạng dựa chế độ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, sở hữu toàn dân sở hữu tập thể tảng - Hiến pháp hành 2013 tiếp tục kế thừa ý chí hiếp pháp 1992 hình thức sở hữu khẳng định rằng: “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác tài sản Nhà nước đầu tư, quản lý tài sản công thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu thống quản lý” (Điều 53) Về quản lý sử dụng đất đai: Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “1 Đất đai tài nguyên đặc biệt quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, quản lý theo pháp luật” (khoản Điều 54), đồng thời, Hiến pháp năm 2013 bổ sung quy định: “quyền sử dụng đất Nhà nước bảo hộ” (khoản Điều 54) Chế độ sở hữu toàn dân đất đai - Ưu điểm: + Thể chất đất đai tặng vật tự nhiên – không riêng + Phù hợp quan điểm trị quốc gia: Quan điểm nước ta “Tất quyền lực thuộc nhân dân” nên nhân dân phải chủ sở hữu đất đai Đất đai thành công giữ nước dựng nước lâu dài dân tộc, thuộc quyền sở hữu, độc chiếm số người + Phù hợp với trình phát triển kinh tế xã hội theo hướng công nghiệp hóa đô thị hóa Quá trình đòi hỏi chuyển diện tích đất nông nghiệp sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp cần chủ thể đại diện cho nhân dân Nhà nước đứng thực Nhà nước phải đứng dễ dàng làm việc với người dân + Tạo điều kiện để người lao động có điều kiện tiếp cận đất đai tự Người lao động hưởng lợi ích từ đất đai cách có lợi hơn, công bình đẳng Vì quyền sở hữu toàn dân, nên ai có khả nhận lợi ích từ đất đai - Nhược điểm: + Người sử dụng động lực để đầu tư phát triển đất cách tốt suy cho hoàn toàn tài sản riêng họ + Dễ dẫn đến tham nhũng, lạm quyền: Quyền định đoạt đất đai trao cho quan nhà nước, quyền địa phương nên dễ dẫn đến việc lạm quyền, can thiệp mức vào giá đất, quyền sử dụng đất người dân (thu hồi đất với lý không hợp lý, bồi thường sau thu hồi với giá rẻ mạt…) + Khái niệm “Sở hữu toàn dân” khái niệm mơ hồ, không thực tiễn: chủ thể “toàn dân” sở hữu ai?, thật người có quyền sở hữu đất tất xem chủ sở hữu? Nói đến “sở hữu toàn dân” đương nhiên hiểu quyền sở hữu chung tất công dân sinh sống lãnh thổ Việt Nam Điều này, mặt pháp lý, đòi hỏi phải tạo chế để tất người dân (tức đồng sở hữu chủ) có quyền tham gia “định đoạt” “hưởng lợi” từ quyền sở hữu Tuy nhiên, dân số vốn đại lượng có tính biến động, đó, không xác định đã, đồng chủ sở hữu Để đơn giản hoá, có cách lý giải rằng, Quốc hội chủ thể sở hữu toàn dân “cơ quan đại diện cao nhất” Tuy nhiên, Quốc hội công dân từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ lực hành vi dân bầu toàn dân; nữa, thực chất, bầu cử hành vi thực quyền trị (để cấu tạo máy nhà nước) hành vi uỷ quyền dân quan hệ sở hữu Bên cạnh đó, quyền sở hữu yếu tố cấu thành: quyền chiếm hữu, sử dụng định đoạt, toàn dân có phép có đủ tất thành tố quyền sở hữu hay không? + Quy định pháp luật nhiều bất cập: Thực trạng quy định pháp luật chồng chéo, gây khó hiểu cho định nghĩa sở hữu toàn dân, dẫn đến khó áp dụng pháp luật: Điều 200 BLDS 2005 định nghĩa “Tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước bao gồm đất đai,…” theo định nghĩa văn nêu đất đai thuộc sở hữu toàn dân nhà nước chủ thể đại diện thực quyền sở hữu Chế độ sở hữu tư nhân đất đai - Ưu điểm: + Tạo động lực cho người sử dụng đất tự đầu tư, phát triển đất cách tốt nắm quyền sở hữu đất đai Lợi ích từ việc quản lý sử dụng đất người dân đảm bảo (vì tài sản cá nhân, ảnh hưởng trực tiếp nên họ phải có cân nhắc định định thực việc liên quan đến phần đất tài sản họ) + Giảm lạm dụng quan chức nhà nước vấn đề này, giảm tham nhũng + Phù hợp với thực tế người dân tự sử dụng định đoạt mảnh đất mà họ giao quyền sử dụng, đất đứng tên người đó, người đứng tên có toàn quyền sở hữu với đất - Nhược điểm: + Nếu thừa nhận sở hữu tư nhân đất đai đồng thời cho phép người nước mua đất từ tư nhân dễ dẫn đến nguy nước việc mua bán đất đai với người nước Vì đất đai hình thành nên lãnh thổ quốc gia Mặt khác, nguy ly khai cao hơn, đất sở hữu tư nhân Nhà nước khó kiểm soát hoạt động bên phần đất chủ sở hữu + Tình trạng đầu đất: Có thể dẫn đến việc hình thành giai cấp chủ đất (do áp dụng sở hữu tư nhân đất đai), tình trạng số người có nhiều tiền thực đầu đất Với chế độ sở hữu tư nhân đất đai, người sở hữu đất có quyền đối xử với đất tài sản riêng, có quyền mua bán, chuyển nhượng, bỏ hoang không sử dụng, chuyển mục đích sử dụng Không có quyền thu hồi, sử dụng đất người khác không chủ đất cho phép Do đất tài sản riêng nên người dân có quyền định đoạt hàng hóa thị trường bất động sản Người có nhiều đất đẩy giá đất lên cao + Thiếu công xã hội: Lợi dụng khó khăn hiểu biết nông dân, phận người có nhiều tiền thu gom đất đai để trở thành địa chủ Người giàu ngày sở hữu nhiều đất hơn, người nghèo hội có đất đai + Không phù hợp với chế độ kinh tế, trị đất nước Sở hữu tư nhân tức quyền sở hữu đất đai chủ sở hữu tuyệt đối nên việc thu hồi đất để đầu tư vào dự án xây dựng, giao thong vận tải, phát triển kinh tế khó khăn - - Lựa chọn nhóm: giữ nguyên chế độ sở hữu toàn dân đất đai Trước tiên phải thừa nhận chế độ sở hữu ưu việt tuyệt đối Tuy nhiên, bất cập người dân vấn đề quản lý đất đai xảy thực tế chế độ sở hữu đất đai mà quy định pháp luật chồng chéo thiếu trách nhiệm quan có thẩm quyền cán nhà nước, bên cạnh có lí người dân không hiểu lợi ích chung vấn đề quy hoạch đô thị Thay đổi chế độ sở hữu mà không thay đổi nguyên nhân bất cập tiếp diễn Nhóm cho rằng, đất đai coi loại hàng hóa kinh tế thị trường “có cầu có cung” không thay đổi nhu cầu sở hữu đất đai không mà ngày nhiều lên Vấn đề nhỏ thiếu công người dân nước, người có đất, người có nhiều đất, có người chẳng có mảnh đất cắm dùi Vấn đề lớn quốc gia giới, lợi ích người dân quốc gia phải đặt lên quốc gia khác, quỹ đất quốc gia có hạn, đảm bảo cho người dân quốc gia có đất, dẫn đến nguy lãnh thổ - - quốc gia bị xâm phạm Đây điều hoàn toàn nhận bối cảnh Trung Quốc với Việt Nam có tranh chấp lãnh thổ Thêm nữa, trình độ lập pháp Việt Nam kém, để chuyển đổi thực tế từ chế độ sang chế độ khác đơn thay đổi Hiến pháp, mà phải thay đổi văn pháp luật Chúng ta phải thời gian tiền để nghiên cứu, ban hành thực quy định chế độ sở hữu mà chắn chế độ ấy? Cuối cùng, thực chất, chế độ sở hữu đất đai Việt Nam mang tính chất trị nhiều pháp lý, nên muốn thay đổi chế độ sở hữu mà chế độ trị giữ nguyên điều không khả thi
- Xem thêm -

Xem thêm: sở hữu toàn dân về đất đai hay nên thay đổi bằng chế độ sở hữu tư nhân, sở hữu toàn dân về đất đai hay nên thay đổi bằng chế độ sở hữu tư nhân, sở hữu toàn dân về đất đai hay nên thay đổi bằng chế độ sở hữu tư nhân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn