quản lý tài chính đối với các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển nông thôn trên địa bàn huyện yên thế, tỉnh bắc giang

138 389 0
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2016, 13:39

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP – 2016 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Phượng Lê HÀ NỘI, NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Đức Dương Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hoàn thành luận văn, cho phép bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc PGS TS Nguyễn Phượng Lê, Khoa Kinh tế Phát triển Nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Kinh tế nông nghiệp Chính sách, khoa Kinh tế Phát triển Nông thôn Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ trình học tập, thực đề tài hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán công chức Phòng Tài – kế hoạch huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích hoàn thành luận văn./ Hà nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Đức Dương Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page iii MỤC LỤC Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục iv Danh mục bảng vii Danh mục sơ đồ ix PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .3 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu .3 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu PHẦN II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 2.1 CƠ SƠ LY LUÂN VÊ QUAN LY TAI CHINH ĐÔI VƠI CAC CHƯƠNG TRINH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN .5 2.1.1 Quản lý tài chương trình mục tiêu quốc gia phát triển nông thôn 2.1.2 Nội dung nghiên cứu quản lý tài chương trình MTQG PTNT 10 2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý tài cho CTGN Chính phủ 21 2.2 Cơ sở thự tiễn Quản lý tài công Chương trình MTQG PTNT 25 2.2.1 Kinh nghiệm Thế Giới 25 2.2.2 Quản lý tài công Chương trình MTQG PTNT phủ Việt Nam 30 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page iv 2.3 Bài học kinh nghiệm quản lý tài chương trình mục tiêu phát triển nông thôn 33 PHẦN III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 3.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 35 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 35 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 38 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 3.2.1 Phương pháp tiếp cận vấn đề nghiên cứu 43 3.2.2 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 44 3.2.3 Phương pháp thu thập thông tin 44 3.2.3 Phương pháp xử lý thông tin 47 3.2.4 Phương pháp phân tích 47 3.2.5 Hệ thống tiêu sử dụng nghiên cứu 47 PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 49 4.1 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỰC HIỆN Ở HUYỆN YÊN THẾ 49 4.1.1 Bộ máy quản lý tài chương trình mục tiêu quốc gia phát triển nông thôn huyện Yên Thế 49 4.1.2 Lập dự toán cho chương trình mục tiêu quốc gia phát triển nông thôn Chính phủ địa bàn huyện Yên Thế 54 4.1.3 Phân bổ sử dụng ngân sách cho chương trình giảm nghèo Chính phủ địa bàn huyện Yên Thế 59 4.1.4 Phân bổ vốn 64 4.1.5 Hạch toán, toán cho chương trình mục tiêu quốc gia phát triển nông thôn Chính phủ địa bàn huyện Yên Thế 76 4.1.5 Công tác toán vốn 82 4.1.6 Kiểm tra, giám sát, kiểm toán thông tin báo cáo cho chương trình mục tiêu quốc gia Chính phủ địa bàn huyện Yên Thế 91 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page v 4.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN THẾ 102 4.2.1 Thể chế sách 102 4.2.2 Nguồn lực tài dành cho chương trình mục tiêu quốc gia phát triển nông thôn 103 4.2.3 Đặc điểm tự nhiên - kinh tế - xã hội huyện Yên Thế 104 4.2.4 Trình độ tổ chức quản lý trình độ chủ thể làm công tác quản lý 106 4.2.5 Cơ chế phân cấp quản lý tài 108 4.2.6 Sự lồng ghép mức độ lồng ghép chương trình mục tiêu quốc gia phát triển nông thôn 109 4.2.7 Các giải pháp hoàn thiện quản lý tài cho chương trình mục tiêu quốc gia phát triển nông thôn huyện Yên Thế 110 PHẦN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 117 5.1 Kết luận 117 5.2 Kiến nghị 118 5.2.1 Đối với Nhà nước 118 5.2.2 Đối với tỉnh Bắc Giang 118 TÀI LIỆU THAM KHẢO 120 PHỤ LỤC 122 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page vi DANH MỤC BẢNG Số bảng Tên bảng Trang 3.1 Tình hình sử dụng đất đai huyện Yên Thế qua năm (2012 - 2014) 37 3.2 Tình hình dân số lao động huyện Yên Thế qua năm (2012 - 2014) 40 3.3 Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp 45 3.4 Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp 46 4.1 Các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển nông thôn Yên Thế 48 4.2 Tình hình tổ chức lớp tập huấn công tác lập dự toán giai đoạn 2012 - 2014 56 4.3 Kết công tác lập dự toán ngân sách thực chương trình mục tiêu quốc gia phát triển nông thôn, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo Chính phủ 57 4.4 Đánh giá cán huyện cán xã công tác lập dự toán cho chương trình mục tiêu quốc gia PTNT Chính phủ huyện Yên Thế 58 4.5 Tình hình phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực chương trình dự án địa bàn huyện từ năm 2010 – 2014 62 4.6 Kinh phí lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển nông thôn với chương trình khác 63 4.7 Kế hoạch phân bổ nguồn vốn đầu tư chương trình MTQG từ năm 2012-2014 huyện Yên Thế 65 4.8 Cơ cấu kế hoạch vốn 66 4.9 Kế hoạch phân bổ vốn phân theo ngành/lĩnh vực XDCB 68 4.10 Đánh giá cán huyện, cán xã người dân việc phân bổ sử dụng nguồn vốn đầu tư sở hạ tầng thôn, bản, xã 71 4.11 Kết thực kế hoạch vốn phân theo lĩnh vực, ngành kinh tế 75 4.12 Kết công tác hạch toán, toán 77 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page vii 4.13 Tình hình toán chương trình mục tiêu quốc gia huyện Yên Thế 81 4.15 Kết toán vốn theo ngành, lĩnh vực tính đến hết năm 2014 79 4.16 Số lượng tỷ lệ ý kiến trả lời tính kịp thời công tác tạm ứng toán vốn đầu tư XDCB 80 4.17 Số lượng ý kiến trả lời đại diện chủ đầu tư đơn vị thực công trình XDCB khó khăn công tác tạm ứng toán vốn 82 4.18 Số lượng giá trị công trình lập báo cáo toán hạn theo năm 83 4.19 Số công trình, dự án chưa thẩm định toán giai đoạn 2012 - 2014 85 4.20 Tổng hợp kết thẩm định phê duyệt toán công trình hoàn thành 87 4.21 Công trình, dự án đầu tư XDCB giai đoạn 2012 - 2014 phải điều chỉnh, bổ xung dự toán 89 4.22 Số lượng tỷ lệ ý kiến trả lời nguyên nhân việc toán chậm 90 4.23 Tình hình công tác kiểm tra, giám sát chương trình mục tiêu quốc gia phát triển nông thôn giảm nghèo huyện Yên Thế 92 4.24 Kết kiểm toán việc thực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển nông thôn, Chương trình 167 địa bàn huyện Yên Thế 93 4.25 Danh sách công trình phát vi phạm tra, kiểm tra từ năm 2011 – 2013 96 4.26 Cơ cấu dân tộc huyện Yên Thế 106 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page viii DANH MỤC SƠ ĐỒ Số sơ đồ Tên sơ đồ Trang 2.1 Quy trình lập kế hoạch phân bổ nguồn vốn quy định Nhà nước 14 2.2 Trình tự thẩm tra toán vốn đầu tư XDCB 19 4.1 Sơ đồ phối hợp cấp việc quản lý thực chương trình mục tiêu quốc gia phát triển nông thôn huyện Yên Thế 50 4.2 Các bước quản lý tài chương trình mục tiêu quốc gia phát triển nông thôn huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang 56 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page ix Xây dựng hệ thống tiêu theo dõi, giám sát đánh giá đồng bộ, phù hợp với bốn cấp: trung ương, tỉnh, huyện xã Xây dựng chế giám sát, đánh giá bao gồm chế phối hợp, chia sẻ thông tin quan, định kỳ đánh giá, trách nhiệm bên Tuỳ theo tình hình cụ thể dự án đầu tư tra, kiểm tra khâu tất khâu trình chi NSNN cho dự án, công trình Tuy nhiên, nói Yên Thế chưa có chế giám sát tình hình quản lý tài thực CTGN từ NSNN cách toàn diện, thường xuyên có hệ thống Còn thiếu phối hợp chặt chẽ quan nhà nước kiểm tra việc quản lý chi NSNN Các quy trình kiểm tra, giám sát chưa xây dựng ban hành cách khoa học, đầy đủ kịp thời Trách nhiệm, quyền lợi cá nhân người giám sát chưa thiết lập đầy đủ Chính để công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc quản lý chi tài cho CTGN Chính phủ Yên Thế có hiệu quả, thời gian tới huyện Yên Thế cần giải tốt số vấn đề sau: - Xác định rõ chức nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, giám sát Hiện nay, việc kiểm tra trình quản lý chi NSNN cho chương trình MTQG PTNT nói chung huyện Yên Thế nói riêng chưa phân công rõ ràng Một công trình, dự án đầu tư nhiều đơn vị kiểm tra, tra quan chủ quản kiểm tra, tra tài chính, Kho bạc tra, quan Kiểm toán nhà nước kiểm toán, quan kiểm sát kiểm tra, quan điều tra kiểm tra Với quan kiểm tra trách nhiệm không rõ ràng gây nhiều khó khăn, chồng chéo, ảnh hưởng đến trình đầu tư Chủ đầu tư Để khắc phục tình trạng này, cần phải chia thành hai loại kiểm tra kiểm tra thường xuyên theo định kỳ kiểm tra đột xuất có dấu hiệu vi phạm Đối với loại kiểm tra thường xuyên theo định kỳ cần phải thực theo kế hoạch Chức kiểm tra thường xuyên nên giao cho quan tài chính, kho bạc, quan tra quan kiểm toán nhà nước Tất kiểm tra phải năm kế hoạch thống - Phát huy vai trò giám sát HĐND việc quản lý chi NSNN cho chương trình MTQG PTNT HĐND quan dân cử, đại diện cho dân, nên Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 114 phải thực đầy đủ quyền giám sát trình xây dựng, xét duyệt, định ngân sách giám sát trình tổ chức thực - Tăng cường giám sát cộng đồng giám sát tổ chức đoàn thể, phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt phát huy vai trò Mặt trận tổ quốc cấp việc giám sát trình quản lý chi NSNN Thực dân chủ công khai xuyên suốt trình đầu tư xây dựng xã: công khai mức vốn đầu tư Nhà nước cho nhân dân biết, nhân dân xã chủ động bàn bạc việc đóng góp tham gia xây dựng công trình xã Nâng cao lực Ban giám sát xã, tổ chức đoàn thể thực theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng; Nghị định số 79/2003/NĐ-CP ngày 7/7/2003 Chính phủ ban hành Quy chế dân chủ sở; Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 Chính phủ quy định chi tiết hưóng dẫn số điều Luật Thanh tra tổ chức hoạt động Ban Thanh tra nhân dân Vận hành Chương trình nguyên tắc khuyến khích nhân dân tham gia xây dựng quản lý công trình, tạo phong trào lao động sản xuất sôi nhằm đẩy nhanh trình phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo huyện nghèo nói riêng mục tiêu cần hướng tới Chương trình Làm tốt công tác tuyên truyền để tổ chức đảng, đoàn thể, quan Nhà nước, tổ chức xã hội người nghèo nhận thức rõ ý nghĩa chương trình MTQG PTNT, chống lại tư tưởng trông chờ, ỷ lại, lười lao động phận dân cư, phát huy khả tự cứu người nghèo, phát triển kinh tế, làm giàu đáng Các xã, thị trấn địa bàn huyện phải nâng cao nhận thức sâu sắc chương trình PTNT để xã, thị trấn có kế hoạch thực chương trình MTQG PTNT chi tiết cụ thể, đối tượng để xã nghèo, hộ nghèo sớm vượt qua đói nghèo, phấn đấu làm giàu sức lực tiềm hộ địa phương Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 115 4.2.7.6 Đa dạng hóa hình thức hỗ trợ Tăng cường tranh thủ hỗ trợ nguồn lực Trung ương doanh nghiệp phân công giúp đỡ huyện Yên Thế Đồng thời khai thác triệt để nguồn tài trợ nước cho chương trình PTNT Khuyến khích phát triển ngành nghề truyền thống nông thôn, phát triển tiểu thủ công nghiệp, đưa công nghiệp nhỏ vào nông thôn, trước mắt công nghiệp chế biến nông lâm sản, sản xuất hàng tiêu dùng xuất để tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo, phát triển sở hạ tầng nông thôn, chuyển dịch cấu kinh tế phù hợp với đặc điểm địa phương Hỗ trợ người nghèo tư liệu phương tiện sản xuất, dịch vụ, nâng cao thu nhập, có sách điều tiết lại quỹ đất cho người nghèo, tổ chức di dân xây dựng vùng kinh tế Hỗ trợ phát triển sản xuất nhân rộng mô hình trang trại làm ăn có hiệu để thu hút lao động Có sách hỗ trợ giáo dục, y tế, kế hoạch hoá gia đình cho người dân, giáo viên tiểu học xã nghèo, ưu tiên xây dựng trường mầm non, tiểu học, trung học sở xã nghèo chương trình, dự án, ngân sách địa phương, ngân sách giáo dục tiết kiệm hàng năm Tạo điều kiện để người nghèo cung cấp dịch vụ y tế bản, tất xã nghèo có trạm y tế xây dựng kiên cố, có nữ hộ sinh Xây dựng cụm trạm xá xã đa khoa khu vực miền núi, miễn giảm phí khám chữa bệnh dịch vụ kế hoạch hoá cho xã nghèo Thực tốt sách an sinh xã hội cứu trợ xã hội thường xuyên, đột xuất, phòng chống thiên tai, hoả hoạn Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 116 PHẦN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Vốn Chương trình MTQG PTNT từ nguồn NSNN khoản vốn Ngân sách Nhà nước dành cho việc đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng, kinh tế, xã hội mà khả thu hồi vốn khoản chi đầu tư khác theo quy định Luật NSNN Công tác quản lý tài Chương trình MTQG PTNT từ nguồn NSNN cấp huyện bào gồm nội dung mang tính quy trình là: i) Lập kế hoạch phân bổ vốn; ii) Công tác tạm ứng, toán vốn từ nguồn NSNN; iii) Công tác thẩm tra phê duyệt toán theo niên độ ngân sách công tác thẩm tra, phê duyệt toán vốn đầu tư hoàn thành; iv) Kiểm tra, tra, giám sát, kiểm toán vốn từ nguồn NSNN Công tác thực tốt có hiệu phục thuộc vào nhiều yếu tố như: Điều kiện tự nhiên, Môi trường sách, Điều kiện kinh tế xã hội Kết nghiên cứu thực trạng công tác quản lý tài Chương trình MTQG PTNT từ nguồn NSNN huyện Yên Thế nhìn chung cho thấy: Công tác lập kế hoạch phân bổ vốn thực quy định, bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội huyện Tuy nhiên, nguồn vốn huy động hạn chế nên việc phân bổ vốn cho số chương trình, dự án dàn trải, kéo dài nhiều năm Công tác tạm ứng toán vốn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dự án, đáp ứng tiến độ giải ngân chung huyện Tuy nhiên, công tác gặp nhiều khó khăn như: Các văn hướng dẫn thường xuyên thay đổi; Thủ tục tạm ứng toán rườm rà; Sự phối kết hợp phòng ban có liên quan chưa thực ăn khớp thống Công tác toán vốn đầu tư XDCB thực ngày tốt Tuy nhiên, công tác chậm so với yêu cầu, với tổng số 18 công trình chưa toán nghiệm thu, tương ứng với 10.757,7 triệu đồng Nguyên nhân tình trạng kể đến là: Số lượng dự án, công Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 117 trình ngày nhiều; Số lượng dự án, quy mô đầu tư dự án ngày tăng; Nguồn nhân lực, cán toán thường phải kiêm nghiệm nhiều nhiệm vụ Công tác kiểm tra, tra, kiểm toán vốn đầu tư XDCB góp phần không nhỏ việc nâng cao chất lượng công trình XDCB địa bàn huyện chống lãng phí nguồn vốn NSNN thông qua việc phát sai phạm đầu tư XDCB huyện Tuy nhiên, công tác thẩm tra, phê duyệt toán mang tính hình thức, chưa chuyên sâu thiếu đội ngũ cán chuyên môn điều kiện trang thiết bị phục vụ công tác hạn chế Những năm tới, công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN huyện Yên Thế cần thực tốt nhóm giải pháp sau: 1) Nhóm giải pháp công tác lập kế hoạch phân bổ vốn; 2) Nhóm giải pháp công tác tạm ứng toán vốn đầu tư; 3) Nhóm giải pháp công tác toán vốn đầu tư; 4) Nhóm giải pháp công tác kiểm tra, tra, kiểm toán 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với Nhà nước - Cần quy định biện pháp hữu hiệu nhằm khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải theo hướng: + Quy định số lượng dự án tối đa cho chương trình mục tiêu bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm địa phương tương ứng với số vốn bố trí + Quy định mức khống chế thời gian đầu tư cho dự án nhóm C có mức vốn đầu tư tỷ đồng bố trí xây dựng năm Số dự án nhóm C lại phải hoàn thành năm - Bổ sung hệ thống định mức kinh tế, kỹ thuật, chế độ kế toán chủ đầu tư quy định lợi nhuận định mức cho phù hợp với phát triển khoa học công nghệ chế thị trường 5.2.2 Đối với tỉnh Bắc Giang - Xây dựng chế trích thưởng cho người có công chống thất thoát nguồn vốn NSNN nói chung Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển Nông thôn nói riêng Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 118 - Xây dựng chế phân bổ ngân sách Nhà nước ưu tiên cho hạng mục, công trình, dự án thuộc nhóm cấp thiết - Có chế quản lý, tổ chức cán tài kế toán linh động cho huyện nói chung huyện Yên Thế nói riêng, nhằm thu hút nhân lực có trình độ nghiệp vụ chuyên môn giỏi quản lý tài Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 119 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt Bộ kế Tài (2008), Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 việc ban hành Quy trình thẩm tra toán dự án hoàn thành dự án sử dụng vốn NSNN; Bộ Tài chính, (2003), Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 Bộ Tài chính, hướng dẫn thực luật NSNN Bộ Kế hoạch - Tài (2009),, Thông tư số 10/2009/TTLT-BKH-BTC ngày 30/10/2009 quy định lồng ghép nguồn vốn thực Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững địa bàn huyện nghèo theo Nghị số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 Chính phủ Bộ Tài - Bộ Kế hoạch Đầu tư (2010), Liên bộ, Hướng dẫn số 471/LN:TCKHĐT-DT-NNPTNT ngày 25/3/2010 liên sở: Tài - Kế hoạch đầu tư Dân tộc - Nông nghiệp phát triển nông thôn việc sử dụng nguồn vốn chế tài thực Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững địa bàn huyện nghèo Bộ Tài – Bộ Lao động Thương binh Xã hội (2009), Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 09/9/2009 liên Bộ Lao động thương binh xã hội - Bộ Tài hướng dẫn thực số nội dung Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “ Hỗ trợ huyện nghèo đẩy mạnh xuất lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020” Bộ Tài (2007), Thông tư số 27/20007/TT-BTC ngày 03/4/2007 hướng dẫn quản lý toán vốn đầu tư từ NSNN; Chính phủ (2003), Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật NSNN; Chính phủ (2007), Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 99/2007/NĐ-CP; Chính phủ (2009), Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 08/7/1999 việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng; 10 Chính phủ Ngân hàng giới (2004), Việt nam quản lý chi tiêu công để tăng trưởng giảm nghèo, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 11 Dương Đăng Chinh Phạm Văn Khoan (2007b), Giáo trình Quản lý Tài công 12 Dương Đăng Chinh Phạm Văn Khoan đồng chủ biên, 2007a), Giáo trình Quản lý Tài công Học viện Tài chính, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 13 Nguyễn Văn Chọn (1998), Phương pháp lập dự án đầu tư ngành xây dựng, NXB Xây dựng Hà Nội 14 Nguyễn Mạnh Đức (1994), Hoàn thiện chế quản lý nhằm nâng cao hiệu đầu tư XDCB Việt Nam Luận án tiến sỹ kinh tế (1993), trường Đại học Kinh tế Quốc dân Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 120 15 Nguyễn Văn Đáng (2002) Quản lý dự án, NXB Thống kê 16 Trần Văn Giao (2008), Quản lý tài công đại cương NXB Thanh niên, Hà Nội 17 Lê Chi Mai (2011), sách Quản lý chi tiêu công, nhà xuất Tài Hà Nội 18 Văn Thành (2005), Đổi chế quản lý đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước (đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Tài 19 Vũ Công Tuấn (2002), Thẩm định dự án đầu tư, NXB Thành phố Hồ Chí Minh 20 UBND huyện Yên Thế (2014), Báo cáo kinh tế xã hội huyện Yên Thế năm 2011-2013 21 UBND tỉnh Bắc Giang (2014), Kế hoạch số 11/KH-UBND tỉnh Bắc Giang ngày 19 tháng năm 2011 Phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 - 2015 tỉnh Bắc Giang 22 UBND tỉnh Bắc Giang (2007), Quyết định số 2178/2007/QĐ-UBND ngày 17/9/2007 việc phân cấp uỷ quyền quản lý dự án đầu tư xây dựng 23 Quốc hội (2002), Luật NSNN số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 Tài liệu tiếng anh Rosen, Harvey S (1995), Public Finance Tác phẩm trình bày vấn đề tài công, bao gồm: Nghiên cứu sách thuế; Mục tiêu sách công Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 121 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ , ngày tháng năm 2014 Người vấn: Thông tin người trả lời Họ tên ; Nam/nữ ; Tuổi ; Cơ quan công tác: Chức vụ công tác Số năm chức vụ công tác này: năm; Số năm tham gia công tác địa phương năm XIN ĐỒNG CHÍ VUI LÒNG CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI MỘT SỐ THÔNG TIN SAU: Những quy định mang tính pháp lý công tác quản lý tài chương trình mục tiêu quốc gia phát triển nông thôn thực huyện Yên Thế bao gồm gì? 1.1 Những quy định Nhà nước? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 1.2 Quy định tỉnh Bắc Giang? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 122 1.3 Những quy định huyện Yên Thế? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Ông/bà đánh công tác quản lý tài chương trình mục tiêu quốc gia phát triển nông thôn Yên Thế nay? Rất tốt [ ] Tốt [ ] Bình thường [ ] Kém [ ] 3.Theo ông/bà công tác lập kế hoạch phân bổ vốn đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển nông thôn Huyện Yên Thế nào? Rất tốt [ ] Tốt [ ] Bình thường [ ] Kém [ ] 3.1 Về mặt đạt công tác này? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 3.2 Những hạn chế tồn tại? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 3.3 Nguyên nhân hạn chế, tồn ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 123 Theo ông/bà việc lập lập kế hoạch phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển nông thôn Huyện Yên Thế nên trú trọng vào lĩnh vực dây? Sự nghiệp nông nghiệp thuỷ lợi [ ] Sự nghiệp giao thông [ ] Sự nghiệp Văn hoá- Giáo dục -y tế [ ] Sự nghiệp khác [ ] 5.Theo ông/bà tạm ứng toán vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển nông thôn Huyện Yên Thế nào? Rất tốt [ ] Tốt [ ] Bình thường [ ] Kém [ ] 5.1 Về mặt đạt công tác này? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 5.2 Những hạn chế tồn tại? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 5.3 Nguyên nhân hạn chế, tồn ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 124 Ông/bà đánh tính kịp thời công tác tạm ứng toán vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển nông thôn; Nhanh [ ] Kip thời [ ] Bình thường [ ] Chậm [ ] Rất chậm [ ] Tổng số [ ] Theo ông/bà khó khăn công tác tạm ứng toán vốn Yên Thế gì? Các văn hướng dẫn thường xuyên thay đổi [ ] Thủ tục rườm rà [ ] Chưa có phối hợp tốt phòng ban liên quan [ ] Năng lực giải cán quản lý [ ] Thiếu hướng dẫn cán chuyên môn [ ] Khác [ ] Theo ông/bà công tác toán vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển nông thôn Huyện Yên Thế nào? Rất tốt [ ] Tốt [ ] Bình thường [ ] Kém [ ] 8.1 Về mặt đạt công tác này? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 8.2 Những hạn chế tồn tại? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 125 8.3 Nguyên nhân hạn chế, tồn ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Theo ông/bà nguyên nhân việc toán chậm đâu? Số lượng dự án nhiều [ ] Lượng vốn đầu tư lớn [ ] Cán toán phải kiêm nghiệm nhiều công việc [ ] Cán toán thiếu chuyên môn [ ] Văn hướng dẫn không rõ ràng [ ] Khác [ ] 10 Theo ông/bà công tác kiểm tra, tra, kiểm toán vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển nông thôn Huyện Yên Thế nào? 10.1 Về mặt đạt công tác này? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 10.2 Những hạn chế tồn tại? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 10.3 Nguyên nhân hạn chế, tồn ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 126 11 Ông/bà đánh mức độ hoạt động công tác giám sát vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển nông thôn huyện Yên Thế thời gian vừa qua? Rất thường xuyên [ ] Thường xuyên [ ] Bình thường [ ] Không thường xuyên [ ] 12 Theo ông/bà để hoàn thiện công tác quản lý tài chương trình mục tiêu quốc gia phát triển nông thôn huyện Yên Thế cần có giải pháp cụ thể nào? 12.1 Giải pháp công tác lập kế hoạch phân bổ vốn ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 12.2 Giải pháp công tác tạm ứng toán vốn đầu tư ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 12.3 Giải pháp công tác toán ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 127 12.4 Giải pháp công tác kiểm tra, tra, kiểm toán ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 13 Ông/bà có kiến nghị cấp để hoàn thiện công tác quản lý tài chính chương trình mục tiêu quốc gia phát triển nông thôn huyện Yên Thế cần có giải pháp cụ thể nào? 13.1 Kiến nghị với Nhà nước ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 13.2 Kiến nghị với tỉnh Bắc Giang ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 13.3 Kiến nghị với huyện Yên Thế ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 128 [...]... về quản lý tài chính đối với các chương trình mục tiêu quốc gia vể phát triển nông thôn - Phân tích thực trạng quản lý tài chính đối với các chương trình mục tiêu Quốc gia về Phát triển Nông thôn trên địa bàn huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; - Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý tài chính đối với các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển nông thôn ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; ... tác quản lý tài chính đối với các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển nông thôn ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hoạt động quản lý tài chính đối với các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển nông thôn trên địa bàn huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu - Không gian: Đề tài. .. Page 3 tác quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển nông thôn trên địa bàn huyện Yên Thế trong 3 năm trở lại đây (từ 2012 đến 2014) - Nội dung: Những vấn đề liên quan đến quản lý tài chính đối với các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển nông thôn bao gồm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và chương trình 135 giai đoạn... 2 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 4 PHẦN II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 2.1 CƠ SƠ LY LUÂN VÊ QUAN LY TAI CHINH ĐÔI VƠI CAC CHƯƠNG TRINH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 2.1.1 Quản lý tài chính đối với các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển nông thôn 2.1.1.1... trong việc quản lý tài chính nói chung và quản lý tài chính đối với các Chương trình MTQG về PTNT tại địa phương Xuất phát từ những yêu cầu thực tế này Vì vậy, tôi mạnh dạn chọn đề tài: Quản lý tài chính đối với các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển nông thôn trên địa bàn huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang. ” Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 2 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN... trình mục tiêu quốc gia về phát triển nông thôn của Chính phủ là hoạt động của các chủ thể quản lý tài chính công (Chính phủ) thông qua việc sử dụng có chủ định các phương pháp quản lý và công cụ quản lý để tác động và điều khiển hoạt động của tài chính công nhằm đạt được các mục tiêu phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững 2.1.1.2 Đặc điểm của quản lý tài chính đối với các chương trình. .. của tài chính công nhằm đạt được các mục tiêu đã định” (Trần Văn Giao, 2008) Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển nông thôn của Chính phủ là một chuỗi các hoạt động được thực hiện với sự hỗ trợ của các nguồn lực công nhằm đạt được những mục tiêu phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo (Lê Chi Mai (2011), sách Quản lý chi tiêu công) Vậy có thể hiểu, Quản lý tài chính công đối với các chương trình. .. quản lý tài chính cho các CTGN của Chính phủ Quản lý tài chính cho các chương trình mục tiêu quóc gia về phát triển nông thôn của chính phủ chịu tác động của nhiều yếu tố Việc nắm bắt được những yếu tố tác động tới hoạt động quản lý sẽ giúp người nghiên cứu phát huy được những yếu tố có tác động tích cực tới công tác quản lý tài chính cho các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển nông thôn đồng... chương trình MTQG về PTNT Quản lý tài chính đối với các chương trình MTQG về PTNT cũng chính là quản lý các nguồn tài chính công cho các chương trình MTQG (Lê Chi Mai, 2011 Chính vì vậy mà nó mang đầy đủ các đặc điểm của quản lý tài chính công Để quản lý tài chính công có hiệu quả đòi hỏi phải nắm bắt được đặc điểm của quản lý tài chính công, đến lượt nó đặc điểm của quản lý tài chính công lại chịu... Mục tiêu chung Nghiên cứu thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý tài chính đối với các chương trình MTQG về PTNT của Chính phủ trên địa bàn huyện Yên Thế giai đoạn 2012 - 2014, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý tài chính trong công cuộc phát triển nông thôn ở huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về
- Xem thêm -

Xem thêm: quản lý tài chính đối với các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển nông thôn trên địa bàn huyện yên thế, tỉnh bắc giang , quản lý tài chính đối với các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển nông thôn trên địa bàn huyện yên thế, tỉnh bắc giang , quản lý tài chính đối với các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển nông thôn trên địa bàn huyện yên thế, tỉnh bắc giang , Phần I. Mở đầu, Phần II. Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý tài chính đối với các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển nông thôn, 1 Cơ sở lý luận về quản lý tài chính đối với các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển nông thôn, 2 Cơ sở thực tiễn về Quản lý tài chính công đối với các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển nông thôn, Phần III. Phương pháp nghiên cứu, 1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu, 2 Phương pháp nghiên cứu, Phần IV. Kết quả nghiên cứu và thảo luận, 1 Thực trạng quản lý tài chính đối với các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển nông thôn thực hiện ở huyện Yên Thế, 2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý tài chính đối với các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển nông thôn trên địa bàn huyện Yên Thế, Phần V. Kết luận và kiến nghị, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn