đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện nho quan, tỉnh ninh bình

93 1,019 3
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2016, 15:23

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BÙI THỊ HUỆ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2015 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BÙI THỊ HUỆ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI MÃ SỐ: 60 85 01 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN THỊ THANH HUYỀN HÀ NỘI - NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu Các kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Mọi giúp đỡ cảm ơn thông tin trích dẫn nêu rõ nguồn gốc Tác giả Luận văn Bùi Thị Huệ Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo Khoa Quản lý đất đaiHọc viện Nông nghiệp Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi nhiệt tình giảng dậy, hướng dẫn suốt trình học tập nghiên cứu luận văn Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành lời biết ơn sâu sắc tới cô giáo - TS Phan Thị Thanh Huyền người trực tiếp giúp đỡ bảo tận tình cho suốt thời gian thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Ủy ban nhân dân huyện Nho Quan, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Nho Quan, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Nho Quan, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn cán địa xã, thị trấn địa bàn huyện Nho Quan giúp đỡ tận tình, tạo điều kiện để hoàn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn tới người thân, bạn bè đồng nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ động viên trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn Với quỹ thời gian có hạn kinh nghiệm chưa nhiều nên không tránh khỏi thiếu sót Kính mong đóng góp ý kiến thầy cô bạn để luận văn hoàn thiện Một lần xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2015 Tác giả Luận văn Bùi Thị Huệ Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iii MỤC LỤC Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục iv Danh mục bảng viii Danh mục hình ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài .2 Yêu cầu đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lý luận việc thực quyền người sử dụng đất 1.1.1 Đất đai thị trường đất đai .3 1.1.2 Sở hữu đất đai sở hữu toàn dân đất đai 1.1.3 Quyền sử dụng đất 1.2 Quyền sở hữu, sử dụng đất số nước giới 13 1.2.1 Thụy Điển 13 1.2.2 Ôxtrâylia 15 1.2.3 Mỹ 16 1.2.4 Trung Quốc 17 1.2.5 Malaixia 18 1.2.6 Singapore 19 1.3 Bài học kinh nghiệm rút từ nước 20 1.4 Cơ sở thực tiễn việc thực quyền người sử dụng đất Việt Nam 21 1.4.1 Quá trình hình thành, phát triển quyền người sử dụng đất Việt Nam 21 1.4.2 Kết thực quyền người sử dụng đất Việt Nam 26 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Đối tượng nghiên cứu 31 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iv 2.2 Phạm vi nghiên cứu 31 2.3 Nội dung nghiên cứu 31 2.3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Nho Quan 31 2.3.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai huyện Nho Quan 31 2.3.3 Đánh giá tình hình thực số quyền người sử dụng đất huyện Nho Quan 31 2.3.4 Đề xuất số giải pháp nhằm khắc phục hạn chế công tác chuyển quyền sử dụng đất huyện Nho Quan 32 2.4 Phương pháp nghiên cứu 32 2.4.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu thứ cấp 32 2.4.2 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 32 2.4.3 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu sơ cấp 33 2.4.4 Phương pháp thống kê tổng hợp số liệu 33 2.4.5 Phương pháp phân tích số liệu 33 2.4.6 Phương pháp so sánh 34 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 35 3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Nho Quan 35 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 35 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 37 3.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Nho Quan 42 3.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai huyện Nho Quan 44 3.2.1 Tình hình quản lý đất đai huyện Nho Quan giai đoạn 2010 - 2014 44 3.2.2 Tình hình sử dụng đất huyện Nho Quan 49 3.3 Đánh giá tình hình thực số quyền người sử dụng đất huyện Nho Quan 50 3.3.1 Kết thực số quyền người sử dụng đất huyện Nho Quan 50 3.3.2 Đánh giá tình hình thực số quyền người sử dụng đất huyện Nho Quan 58 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page v 3.3.3 Đánh giá chung tình hình thực quyền người sử dụng đất địa bàn huyện Nho Quan giai đoạn 2010 - 2014 68 3.4 Đề xuất số giải pháp nhằm khắc phục hạn chế công tác chuyển quyền sử dụng đất huyện Nho Quan 70 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 Kết luận 72 Kiến nghị 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nghĩa từ viết tắt CHXHCN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa STT Số thứ tự TTKT Tăng trưởng kinh tế UBND Ủy ban nhân dân Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vii DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 3.1 Tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2014 37 3.2 Hiện trạng dân số lao động huyện Nho Quan năm 2014 40 3.3 Tổng hợp kết thực quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất huyện Nho Quan giai đoạn 2010 - 2014 51 3.4 Tổng hợp kết thực quyền tặng cho quyền sử dụng đất huyện Nho Quan giai đoạn 2010 - 2014 54 3.5 Tổng hợp kết thực quyền chấp quyền sử dụng đất huyện Nho Quan giai đoạn 2010 - 2014 57 3.6 Đánh giá người sử dụng đất tình hình thực quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất 60 3.7 Đánh giá người sử dụng đất tình hình thực quyền tặng cho quyền sử dụng đất 65 3.8 Đánh giá người sử dụng đất tình hình thực quyền chấp quyền sử dụng đất 67 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page viii DANH MỤC HÌNH STT Tên hình Trang 3.1 Sơ đồ vị trí huyện Nho Quan 35 3.2 Cơ cấu kinh tế huyện Nho Quan năm 2014 38 3.3 Hiện trạng sử dụng đất huyện Nho Quan năm 2014 49 3.4 Kết thực quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất địa bàn huyện Nho Quan giai đoạn 2010 - 2014 52 3.5 Kết thực quyền tặng cho quyền sử dụng đất địa bàn huyện Nho Quan giai đoạn 2010 - 2014 55 3.6 Kết thực quyền chấp quyền sử dụng đất địa bàn huyện Nho Quan giai đoạn 2010 - 2014 58 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ix lớn cho ngân sách địa phương Quyền sử dụng đất coi hàng hoá đặc biệt, có giá trị trở thành nguồn lực tài quan trọng để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh - Tỷ lệ thực quyền người sử dụng đất mức cao Đa số người dân thực khai báo với quan Nhà nước hoàn tất thủ tục Điều chứng tỏ nhận thức người dân pháp luật đất đai ngày tiến hơn, mặt khác cho thấy công tác quản lý Nhà nước đất đai địa bàn huyện Nho Quan ngày hoàn thiện - Thủ tục thực quyền người sử dụng đất diễn ngày thuận tiện việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thủ tục hành lĩnh vực đất đai Hiện nay, 100% thủ tục hành đất đai địa bàn huyện Nho Quan thực qua Trung tâm cửa liên thông 3.3.3.2 Những mặt hạn chế - Vẫn tồn khó khăn, phiền hà trình thực thủ tục quyền sử dụng đất Nguyên nhân hệ thống đồ địa huyện chỉnh lý từ năm 1997 từ đồ giải 299 dẫn tới tình trạng sai khác hệ thống hồ sơ với thực địa Mới có xã, thị trấn đo đạc lại đồ theo phương pháp quy Hệ thống hồ sơ địa cũ, lưu trữ dạng giấy Điều gây khó khăn trình lập, kiểm tra hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, dẫn tới tình trạng thời gian thực thủ tục lâu, phức tạp - Việc tìm kiếm thông tin thị trường giao dịch quyền sử dụng đất gặp số khó khăn cho người dân có nhu cầu Vai trò đầu mối Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất việc thực dịch vụ công cho người dân cần tìm hiểu đất định tham gia giao dịch chưa hiệu hệ thống đăng ký thống kê quyền sử dụng đất chưa thống xác, công tác chỉnh lý biến động đất đai không thường xuyên, toàn hệ thống hồ sơ lưu trữ dạng giấy, tra cứu thông tin khó khăn Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 69 - Pháp luật đất đai chưa phổ biến đến sở thường xuyên, tài liệu cung cấp thông tin đất đai thiếu, thất lạc chưa kịp thời Một số trường hợp cán địa phương không nắm bắt đầy đủ hệ thống văn pháp luật hiệu lực thi hành hay hết hiệu lực thi hành - Hiện nay, sách thuế thuế thu nhập cá nhân nhiều bất cập, chưa hợp lý dẫn đến khó khăn cho người dân thực - Công tác cải cách thủ tục hành đẩy mạnh, nhiên trình triển khai nhiều thủ tục chưa thực theo quy trình, chưa có phối hợp quan, đơn vị việc thực thủ tục hành Lực lượng cán quản lý Nhà nước đất đai sở thiếu trình độ lực, chuyên môn nghiệp vụ Một số cán địa xã chưa có tinh thần trách nhiệm công việc, có thái độ nhũng nhiễu, hách dịch công dân 3.4 Đề xuất số giải pháp nhằm khắc phục hạn chế công tác chuyển quyền sử dụng đất huyện Nho Quan Thứ nhất, bước xây dựng sở liệu thông tin đất đai cách đầy đủ toàn diện, minh bạch hóa thông tin đất đai thị trường quyền sử dụng đất Việc xây dựng sở liệu đất đai sở quan trọng để quan nhà nước nắm tình trạng pháp lý đất với thông tin người sử dụng đất Tại huyện Nho Quan công tác xây dựng sở liệu đất đai chưa triển khai, đặc biệt, 18 xã huyện sử dụng đồ địa cũ lý năm 1997 chưa đo đạc lại đồ địa Do vậy, thời gian tới cần tập trung nguồn lực đầu tư, xin kinh phí đo đạc đồ, xây dựng hệ thống thông tin đẩy nhanh việc xây dựng sở liệu đất đai địa bàn huyện để vừa đáp ứng yêu cầu thông tin đất đai, đồng thời tạo điều kiện để thực quản lý đất đai công khai, minh bạch thuận lợi Các thông tin đất đai đặc biệt thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần công bố công khai phương tiện thông tin đại chúng trụ sở Ủy ban nhân dân địa phương; thực việc cung cấp thông tin tình trạng pháp lý đất để tạo an tâm, mạnh dạn đầu tư cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 70 Thứ hai, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai thủ tục hành công tác chuyển quyền sử dụng đất hộ gia đình cá nhân Áp dụng hình thức: tuyên truyền đài phát từ cấp huyện đến cấp xã, tổ chức tọa đàm hay tổ chức thi quần chúng hiểu biết Luật, nghĩa vụ tham gia đăng ký thực quyền người sử dụng đất giúp họ nhận thức tầm quan trọng ý nghĩa công tác đăng ký giao dịch chuyển quyền sử dụng đất nhằm tránh phát sinh rủi ro trình sử dụng đất Thứ ba, xây dựng đề xuất sách thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản hợp lý, tạo minh bạch, đảm bảo công tránh vướng mắc việc thực thủ tục thuế Vận dụng sách thuế thu nhập cá nhân đánh từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất cách linh hoạt mềm dẻo, xây dựng vùng, khu vực để hạn chế tình trạng giao dịch “ngầm” Bên cạnh đó, để chống việc “lách thuế” qua việc ghi giá thấp hợp đồng chuyển nhượng việc xây dựng ban hành giá đất phải phù hợp sát với giá thực tế chuyển nhượng thị trường tự Thứ tư, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành lĩnh vực đất đai Thực quy định chế quản lý, trình tự, thủ tục hành thực quyền người sử dụng đất, tạo điều kiện cho việc phát triển thị trường quyền sử dụng đất thị trường bất động sản địa bàn huyện Tăng cường phối hợp hoạt động Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất với phận địa xã với quan thuế nhằm rút ngắn thời gian thực thủ tục hành đất đai nói chung, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất nói riêng Nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn đội ngũ cán quản lý Nhà nước đất đai Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán làm công tác quản lý nhà nước đất đai Tổ chức lớp tập huấn quy định pháp luật đất đai, cử cán tham gia buổi hội thảo học hỏi kinh nghiệm công tác chuyển quyền sử dụng đất Tiếp tục chấn chỉnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ kỷ luật, kỷ cương hành thi hành công vụ, nâng cao bước ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lĩnh vực quản lý đất đai từ cấp huyện đến cấp xã Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 71 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Huyện Nho Quan huyện miền núi phía Tây Bắc tỉnh Ninh Bình, cửa ngõ giao lưu kinh tế văn hoá tỉnh với khu vực Tây Bắc, năm qua tốc độ phát triển công nghiệp hóa, đô thị hóa huyện diễn mạnh mẽ Trong tương lai Nho Quan đầu tư xây dựng thành thị xã tỉnh với ngành kinh tế mũi nhọn du lich sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Do nhu cầu sử dụng đất để phát triển sở hạ tầng, khu dân cư ngày tăng, nhu cầu thực quyền người sử dụng đất tăng lên Trong năm qua, công tác quản lý Nhà nước đất đai địa bàn huyện Nho Quan ngày hoàn thiện đạt kết tích cực Trong giai đoạn từ năm 2010 - 2014, địa bàn huyên Nho Quan có 2.064 trường hợp giao đất với tổng diện tích 65,30 Trong đó, giao đất cho tổ chức với diện tích 24,74 ha, chiếm 37,88% tổng diện tích đất giao; đất giao cho hộ gia đình, cá nhân 2.055 với diện tích 40,56 ha, chiếm 62,12% tổng diện tích đất giao Tính đến tháng 12 năm 2014 toàn huyện có định thu hồi 91.753 m2 đất để đấu giá quyền sử dụng đất 996 lô đất làm nhà Công tác thống kê đất đai tiến hành hàng năm, kiểm kê đất đai tiến hành năm lần Công tác tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đất đai, xử lý vi phạm đất đai thực thường xuyên Trong giai đoạn 2010 - 2014, giao dịch chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Nho Quan diễn thường xuyên, có 10.551 giao dịch chuyển nhượng, 2.355 giao dịch tặng cho quyền sử dụng đất 3.245 giao dịch chấp Số lượng giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất có xu hướng giảm giai đoạn 2010 – 2012, tăng trở lại năm 2013 đạt số lượng giao dịch lớn với 2.420 trường hợp; số lượng giao dịch tặng cho quyền sử dụng đất biến động không nhiều qua năm Năm 2011trên địa bàn huyện có số lượng giao dịch tặng cho quyền sử dụng đất nhiều với 531 vụ, đến năm 2014 số lượng Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 72 giao dịch 418 vụ (giảm 113 vụ so với năm 2011); số lượng giao dịch chấp quyền sử dụng đất tăng năm sau cao năm trước Bên cạnh trường hợp chuyển quyền đăng ký với quan Nhà nước địa bàn huyện Nho Quan tồn số trường hợp giao dịch chuyển quyền chưa thực đăng ký Công tác chuyển quyền sử dụng đất huyện Nho Quan tạo niềm tin người sử dụng đất nhằm bước khuyến khích họ tự nguyện đăng ký giao dịch quyền sử dụng đất Về thủ tục thực quyền, có 50% số hộ điều tra trả lời bình thường đơn giản Thời gian hoàn thành thủ tục thực quyền đánh giá quy định nhanh chóng chiếm tới 70%, riêng thời gian hoàn thành thủ tục thực chấp quyền sử dụng đất 100% Chất lượng giao dịch quyền sử dụng đất nâng lên chất lượng, tiết kiệm thời gian thực thủ tục hành giao dịch đất đai nói chung chuyển quyền sử dụng đất nói riêng Các giải pháp đề xuất để nâng cao hiệu công tác chuyển quyền sử dụng đất huyện Nho Quan bao gồm: Từng bước xây dựng sở liệu thông tin đất đai cách đầy đủ toàn diện, minh bạch hóa thông tin đất đai thị trường quyền sử dụng đất; Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai thủ tục hành công tác chuyển quyền sử dụng đất; Xây dựng đề xuất sách thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản hợp lý; Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành lĩnh vực đất đai Nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn đội ngũ cán quản lý nhà nước đất đai Kiến nghị Từ kết nghiên cứu, để việc thực quyền người sử dụng đất có hiệu hơn, thời gian tới cần: - Tập trung nguồn lực đầu tư, xin kinh phí đo đạc đồ, xây dựng hệ thống thông tin đẩy nhanh việc xây dựng sở liệu đất đai địa bàn huyện - Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai tới người dân, đặc biệt giúp người dân hiểu biết đầy đủ quyền sử dụng đất Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 73 - Nhà nước phải tổ chức máy quan quản lý đất đai thực mạnh, động, hiệu quả; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ý thức trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực nhiệm vụ quản lý nhà nước đất đai, phận hành dịch vụ công việc thực nội dung quản lý; Tiếp tục thực cải cách thủ tục hành để người sử dụng đất thực quyền sử dụng đất thuận tiện, nhanh chóng; Từng bước áp dụng công nghệ đại quản lý đất đai; Hoàn thiện quy định cụ thể thực quyền người sử dụng đất - Đề tài dừng lại việc nghiên cứu quyền người sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân; chưa nghiên cứu thực trạng chuyển quyền tổ chức Do vậy, cần tiếp tục nghiên cứu quyền lại hộ gia đình cá nhân, đồng thời nghiên cứu quyền tổ chức để đánh giá cách hệ thống toàn diện thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Nho Quan Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Nguyễn Hải An (2011) Pháp luật tặng cho quyền sử dụng đất Việt Nam Nxb Chính trị quốc gia, 301 tr Bộ Tài (2012) Báo cáo tổng kết ba năm thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân Bộ Tài nguyên Môi trường (2012) Báo cáo số 193/BC-BTNMT ngày 06 tháng năm 2012 tổng kết tình hình thi hành Luật Đất đai 2003 định hướng sửa đổi Luật Đất đai Bộ Tài nguyên môi trường (2014) Báo cáo tổng kết tình hình thực nhiệm vụ công tác năm 2014 kế hoạch năm 2015 ngành Tài nguyên môi trường Nguyễn Đình Bồng (2014) Mô hình quản lý đất đai đại số nước kinh nghiệm cho Việt Nam.Nxb Chính trị quốc gia Nguyễn Đình Bồng (2006) Một số vấn đề thị trường quyền sử dụng đất nước ta giai đoạn nay, Hội thảo Khoa học thị trường bất động sản: thực trạng, nguyên nhân giải pháp, tháng 3/2006, Hà Nội Chi cục thống kê huyện Nho Quan (2014) Báo cáo số 01/BC-TK ngày 02/01/2015 tình hình dân số, lao động, việc làm địa bàn huyện Nho Quan năm 2014 Nguyễn Thị Cúc Nguyễn Thị Phượng (2012) Giáo trình Luật Đất đai quản lý Nhà nước đất đai, Học viện Hành chính, Hà Nội Phan Thị Thanh Huyền (2015) Vấn đề sở hữu toàn dân đất đai giao đất, cho thuê đất theo quy định Luật Đất đai năm 2013, Hội thảo khoa học nghiên cứu sở lý luận thực tiễn việc thể chế hóa chế độ sở hữu toàn dân đất đai phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Luật đất đai năm 2003, tr.121-125 10 Ngân hàng giới (2011) Cơ chế nhà nước thu hồi đất chuyển dịch đất đai tự nguyện Việt Nam - Phương pháp tiếp cận, định giá đất giải khiếu nại dân, 216tr 11 Phan Thị Nguyệt (2012) Chuyển quyền sử dụng đất số vấn đề bất cập pháp luật giải tranh chấp đất đai 12 Vũ Văn Phúc, Lý Việt Quang Trần Thị Minh Châu (2013) Những vấn đề sở hữu, quản lý sử dụng đất đai giai đoạn nay, 13 Đặng Anh Quân (2011) Hệ thống đăng ký đất đai theo pháp luật đất đai Việt Nam Thụy Điển, Luận án tiến sỹ luật học, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học LUND, Thụy Điển 14 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013a) Hiến pháp năm 2013, Nxb Chính trị Quốc Gia, Hà Nội Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 75 15 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013b) Luật Đất đai năm 2013, Nxb Chính trị Quốc Gia, Hà Nội 16 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2014) Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế, Nxb Chính trị Quốc Gia , Hà Nội 17 Đinh Dũng Sỹ (2003) Bảo vệ quyền sở hữu toàn dân đất đai quyền sử dụng đất người sử dụng đất: thực trạng kiến nghị, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, (10/2003), tr 55 - 64 18 Hồ Thị Lam Trà Nguyễn Văn Quân (2006) Giáo trình định giá đất, Nxb Nông nghiệp 19 Nguyễn Thanh Trà Nguyễn Đình Bồng (2005) Giáo trình thị trường bất động sản, Nxb Nông nghiệp 20 Lưu Quốc Thái (2007) Quá trình thị trường hóa đất đai Trung Quốc số đánh giá học kinh nghiệm, Tạp chí khoa học pháp luật số 2(39)/2007 21 Trần Minh Trọng (2005) Quy định quyền tài sản quyền sở hữu Bộ luật Dân 2005, Nxb Tư pháp 22 UBND huyện Nho Quan (2015a) Báo cáo thuyết minh kiểm kê đất đai huyện Nho Quan năm 2014 23 UBND huyện Nho Quan (2015b) Báo cáo tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm (2016 - 2020) huyện Nho Quan II Tài liệu tham khảo ấn phẩm điện tử 24 Hồ Anh Hải (2014) Câu chuyện nhà đất Hoa Kỳ, truy cập ngày 15/3/2015 http://www.hoaky.org/cau-chuyen-nha-dat-o-hoa-ky.htm 25 Phạm Trí Hùng (2015) Hệ thống pháp luật Singapore, truy cập ngày 10/8/2015 https://luatminhkhue.vn/kien-thuc-luat-doanh-nghiep/he-thong-phap-luatsingapore.aspx 26 Ủy ban Kinh tế Châu Âu Liên Hiệp Quốc, 2005) Land Administration in the UNECE region – Development trends and main principles, New York Geneva, 2005, trang 18, truy cập ngày 2/2/2015 http://unece.org/env/documents/2005/wpla/ECE-HBP-140-e.pdf Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 76 PHỤ LỤC 01 Hiện trạng sử dụng đất huyện Nho Quan năm 2014 STT Loại đất Mã Diện tích (ha) 45.052,52 35.604,98 17.115,34 13.625,41 10.367,65 3.257,74 3.489,94 17.852,69 3.252,72 3.350,25 11249,72 460,32 176,66 7110,70 1.119,29 1.058,87 60,42 3.896,34 22,33 619,84 25,76 137,83 766,37 Cơ cấu (%) 100,00 79,03 37,99 30,24 23,01 7,23 7,75 39,63 7,22 7,44 24,97 1,02 0,39 15,78 2,48 2,35 0,13 8,65 0,05 1,38 0,06 0,31 1,70 Tổng diện tích tự nhiên Đất nông nghiệp NNP 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 1.1.1 Đất trồng hàng năm CHN 1.1.1.1 Đất trồng lúa LUA 1.1.1.2 Đất trồng hàng năm khác HNK 1.1.2 Đất trồng lâu năm CLN 1.2 Đất lâm nghiệp LNP 1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD 1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1.4 Đất nông nghiệp khác NKH Đất phi nông nghiệp PNN 2.1 Đất OTC 2.1.1 Đất nông thôn ONT 2.1.2 Đất đô thị ODT 2.2 Đất chuyên dùng CDG 2.2.1 Đất xây dựng trụ sở quan TSC 2.2.2 Đất quốc phòng CQP 2.2.3 Đất an ninh CAN 2.2.4 Đất xây dựng công trình nghiệp DSN Đất sản xuất kinh doanh phi nông CSK 2.2.5 nghiệp 2.2.6 Đất có mục đích công cộng CCC 2.324,20 5,16 2.3 Đất sở tôn giáo TON 34,76 0,08 2.4 Đất sở tín ngưỡng TIN 19,89 0,04 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà NTD 278,07 0,62 2.5 tang lễ, NHT 2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 958,40 2,13 2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 803,73 1,78 2.6 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,23 Đất chưa sử dụng CSD 2.336,84 5,19 3.1 Đất chưa sử dụng BCS 1,78 13,69 3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 1,81 0,52 3.3 Núi đá rừng NCS 1,60 (Nguồn: Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Nho Quan,2014) Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 77 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 78 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 79 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 80 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 81 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 82 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 83 [...]... quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 2 Mục đích nghiên cứu của đề tài - Đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2010 - 2014 - Đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác chuyển quyền sử dụng đất ở tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 3 Yêu cầu của đề tài - Các số liệu, tài... đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất; quy định hạn mức sử dụng đất, xác định khung giá các loại đất Nhà nước thu thuế sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, phí và lệ phí, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất Người sử dụng đất chiếm hữu trực tiếp đất đai, trực tiếp khai thác các nguồn lợi từ đất, được định đoạt hạn chế về quyền sử dụng đất, được chuyển đổi, chuyển nhượng,... cho quyền sử dụng đất, góp vốn, thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất Trong đó chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho và thừa kế quyền sử dụng đất là quyền chuyển quyền sử dụng đất trọn vẹn các quyền còn lại bao gồm cho thuê, cho thuê lại, góp vốn, thế chấp bằng quyền sử dụng đất vẫn được coi là chuyển quyền sử dụng đất nhưng đây là chuyển quyền sử dụng đất hạn chế, không trọn vẹn 1.1.3.1 Chuyển đổi quyền. .. thuận của hai bên thông qua hợp đồng cho thuê đất hoặc hợp đồng cho thuê lại đất phù hợp với các quy định của pháp luật Người sử dụng cho thuê đất là việc người sử dụng đất chuyển quyền sử dụng đất cho người khác bằng hợp đồng thỏa thuận theo quy định của pháp luật mà đất đó không có nguồn gốc từ thuê đất của Nhà nước Khác với quyền cho thuê đất của Nhà nước, quyền cho thuê đất của người sử dụng đất. .. đất đai hiện nay Hình thức chuyển đổi quyền sử dụng đất không mang tính chất thương mại, Nhà nước chỉ cho phép chuyển đổi quyền sử dụng đất ruộng đất lấy ruộng đất, không chuyển đổi quyền sử dụng đất lấy tài sản khác hoặc sử dụng đất vào mục đích khác (Nguyễn Thanh Trà và Nguyễn Đình Bồng, 2005) 1.1.3.2 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất Là hành vi chuyển quyền sử dụng đất, trong trường hợp người sử dụng. .. biệt là chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất và thế chấp quyền sử dụng đất Tuy nhiên việc đăng ký tại các cơ quan Nhà nước theo quy định của pháp luật khi thực hiện các quyền của người sử dụng vẫn còn chưa đúng theo quy định, những quy định pháp luật của cơ quan quản lý Nhà nước còn nhiều bất cập đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất Vì vậy, để thấy được những... 1.1.3 Quyền sử dụng đất Luật Đất đai năm 1993 lần đầu tiên đã thiết chế các quyền năng cụ thể của người sử dụng đất thông qua các quy định của người sử dụng đất gồm chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế và thế chấp Để thực hiện các quyền năng này trên thực tế, Bộ luật Dân sự năm 1995 đã cụ thể hóa các quyền này về nội dung Tuy nhiên, để đảm bảo việc quản lý thống nhất của Nhà nước về đất đai,... thi hành từ ngày 01/07/2004 Về quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân: Luật Đất đai năm 2003 đã kế thừa quy định của Luật Đất đai năm 1993 đồng thời bổ sung quyền tặng, cho quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không phải là đất thuê; không quy định các điều kiện hạn chế khi thực hiện quyền chuyển nhượng và bổ sung quyền thừa kế quyền sử dụng đất đất nông nghiệp trồng cây hàng... thuận lợi trong thực hiện các quyền của người sử dụng đất, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển và tích tụ đất đai theo định hướng của Nhà nước Cụ thể nội dung của quyền sử dụng đất như sau: Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; quyền được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất (Điều 106)... này, quyền sử dụng đất của Nhà nước được trao cho người sử dụng (tổ chức, hộ gia đình, cá nhân) trên những thửa đất cụ thể Quyền sử dụng đất đai của Nhà nước và quyền sử dụng đất cụ thể của người sử dụng tuy có ý nghĩa khác nhau về cấp độ nhưng đều thống nhất trên từng thửa đất về mục đích sử dụng và mức độ hưởng lợi Về nguyên tắc, Nhà nước điều tiết các nguồn thu từ đất theo quy định của pháp luật để
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện nho quan, tỉnh ninh bình , đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện nho quan, tỉnh ninh bình , đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện nho quan, tỉnh ninh bình , Chương 1. Tổng quan tài liệu, 1 Cơ sở lý luận về việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất, 2 Quyền sở hữu, sử dụng đất ở một số nước trên thế giới, 4 Cơ sở thực tiễn của việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất ở Việt Nam, Chương 2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu, 4 Phương pháp nghiên cứu, Chương 3. Kết quả và thảo luận, 1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Nho Quan, 2 Tình hình quản lý và sử dụng đất đai của huyện Nho Quan, 3 Đánh giá tình hình thực hiện một số quyền của người sử dụng đất ở tại huyện Nho Quan, 4 Đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác chuyển quyền sử dụng đất ở tại huyện Nho Quan, Kết luận và kiến nghị, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn