Quan điểm của v i lênin về đảng viên và các nguyên tắc tổ chức của đảng; sự vận dụng của đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn hiện nay

24 1,023 3
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2016, 14:39

Chương 1: QUAN ĐIỂM CỦA V.I.LÊNIN VỀ ĐẢNG VIÊN1.1. Về đảng viênTháng 31898. Đại hội lần thứ nhất của Đảng công nhân dân chủ xã hội Nga họp đã tuyên bố thành lập Đảng. Kết quả của đại hội đã bầu được Ban chấp hành trung ương, nhưng không thông qua Cương lĩnh, Điều lệ Đảng. Sau đại hội một thời gian dài, Đảng giường như bị tê liệt cả về tư tưởng, cũng như về tổ chức. Đảng không có cơ quan lãnh đạo tập trung thống nhất. Trước tình hình đó V.I.Lênin viết tác phẩm “Làm gì” trang bị về mặt tư tưởng cho việc thành lập Đảng và viết tác phẩm “Hai sách lược của Đảng công nhân dân chủ xã hội Nga” trong cách mạng dân chủ mang tính chất xây dựng cương lĩnh chính trị của Đảng.Với tinh thần và nỗ lực không mệt mỏi của Lênin và những người bạn cùng chiến đấu của Người. Đại hội II của Đảng công nhân dân chủ xã hội Nga đã thông qua cương lĩnh, thông qua Điều lệ, bầu Ban Chấp hành Trung ương, bầu ban biên tập báo “Tia lửa”. Đại hội là bước ngoặt trong phong trào công nhân thế giới. Bầu được Ban chấp hành Trung ương, lãnh đạo các cơ quan của Đảng. Ban biên tập báo Tia lửa tập trung thành một Đảng thống nhất từ những tổ chức Mácxít rời rạc.Trong quá trình đại hội, Lênin và Máctốp đã mâu thuẫn về khoản 1. Điều I. Điều lệ Đảng (Điều kiện để trở thành đảng viên) dẫn đến việc Đảng chia làm 2 phái: Phái Bônsêvích do Lênin đứng đầu. Phái Mensêvích do Máctốp đứng đầu. Trong dự thảo của Máctốp ghi rất rõ: “Tất cả những người nào thừa nhận cương lĩnh của Đảng, hoạt động tích cực để thực hiện các nhiệm vụ của đảng dưới sự kiểm soát và chỉ đạo của các cơ quan của Đảng thì đều được coi là đảng viên công nhân dân chủ xã hội Nga”V.I.Lênin trong dự thảo cũng ghi rất rõ: “Tất cả những người nào thừa nhận cương lĩnh của Đảng và ủng hộ Đảng bằng những phương tiện vật chất cũng như bằng cách tự mình tham gia một trong những tổ chức của Đảng thì được coi là đảng viên của Đảng” M U Lý chn ti Sau cỏch mng Thỏng Mi (1917) ng cm quyn luụn c V.I.Lờnin quan tõm v ó c ễng cp nhiu bi vit v tỏc phm lý lun ca mỡnh c bit l ễng ó cp n nhng quan trng nh ng viờn, t chc c s ng v cỏc nguyờn tc t chc ca ng Mc dự nhng nm u cũn gp nhiu khú khn, nhng nhng quan im ca Lờnin l mt th v khớ sc bộn chng li phỏi Mensờvớch lỳc by gi Phỏt trin quan im ca C.Mỏc, Ph.ngghen v ng ca giai cp cụng nhõn; V.I.Lờnin ó xõy dng chớnh ng kiu mi v chớnh ng kiu mi ca giai cp cụng nhõn Nga ó thc hin vai trũ lónh o giai cp cụng nhõn Nga hon thnh nhim v lch s th gii ca mỡnh Thng li v i ca Cỏch mng xó hi ch ngha thỏng Mi - Nga ó m mt k nguyờn mi cho ton nhõn loi, a lch s xó hi loi ngi quỏ t ch ngha t bn lờn ch ngha xó hi trờn phm vi ton th gii Trong cụng cuc i mi t nc; kinh nghim lch s cho thy rng, ng cú vng mnh v chớnh tr, t tng v t chc mi cú kh nng to lp, gi vng v khụng ngng nõng cao c vai trũ ú ng ta khng nh: phi t i mi v t chnh n, chnh n ng l tin i mi xó hi L mt ng chin u, mt ng hnh ng, ng ta coi cụng tỏc ng viờn l mt nhng cú tm quan trng hng u Cht lng ca t chc c s ng v ng viờn phn ỏnh trc tip v c th cht lng ca ng Nõng cao cht lng ng viờn s gúp phn nõng cao nng lc lónh o v sc chin u ca t chc c s ng, t ú nõng cao nng lc lónh o v sc chin u ca ton ng Hin ny cng tr nờn quan trng v cn thit hn bao gi ht Trc yờu cu khỏch quan v thc t cụng tỏc i mi, chnh n ng hin nay; hc viờn chn ti Quan im ca V.I.Lờnin v ng viờn v cỏc nguyờn tc t chc ca ng; s dng ca ng Cng sn Vit Nam giai on hin lm ti tiu lun cho hc phn: Quan im ca V.I Lờnin v Xõy dng ng v Chớnh quyn Nh nc Mc tiờu v nhim v nghiờn cu Mc tiờu nghiờn cu l lm rừ nhng nhn nh, ỏnh giỏ ca V.I Lờnin v ng viờn, cỏc nguyờn tc t chc ca ng v s dng nhng t tng lý lun ú i vi cỏch mng Vit Nam giai on hin t c nhng mc tiờu ú tiu lun cn phi thc hiờn cỏc nhim v sau: Th nht: Phõn tớch lm rừ nhng quan im ca V.I.Lờnin v ng viờn Th hai: Phõn tớch, lm rừ nhng quan im ca V.I.Lờnin v cỏc nguyờn tc t chc ca ng Th ba: S dng ca ng Cng sn Vit Nam giai on cỏch mng hin Phng phỏp nghiờn cu ti tiu lun Phng phỏp lun: hc viờn s dng phng phỏp lun vt lch s v vt bin chng ca ch ngha Mỏc - Lờnin Ngoi hc viờn s dng hng phỏp phõn tớch tng hp, logic-lch s; trờn c s phng phỏp lc thut ti liu, trao i tho lun nhúm, c nhanh Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận v danh mc ti liu tham kho Tiu lun đợc chia làm Ba chơng, tit: Chơng 1: Quan im ca V.I Lờnin v ng viờn; Chơng 2: Quan im ca V.I Lờnin v cỏc nguyờn tc t chc ca ng; Chơng 3: S dng quan im ca V.I.Lờnin ca ng ta giai on hin NI DUNG Chng 1: QUAN IM CA V.I.LấNIN V NG VIấN 1.1 V ng viờn Thỏng 3/1898 i hi ln th nht ca ng cụng nhõn dõn ch xó hi Nga hp ó tuyờn b thnh lp ng Kt qu ca i hi ó bu c Ban chp hnh trung ng, nhng khụng thụng qua Cng lnh, iu l ng Sau i hi mt thi gian di, ng ging nh b tờ lit c v t tng, cng nh v t chc ng khụng cú c quan lónh o trung thng nht Trc tỡnh hỡnh ú V.I.Lờnin vit tỏc phm Lm gỡ trang b v mt t tng cho vic thnh lp ng v vit tỏc phm Hai sỏch lc ca ng cụng nhõn dõn ch - xó hi Nga cỏch mng dõn ch mang tớnh cht xõy dng cng lnh chớnh tr ca ng Vi tinh thn v n lc khụng mt mi ca Lờnin v nhng ngi bn cựng chin u ca Ngi i hi II ca ng cụng nhõn dõn ch xó hi Nga ó thụng qua cng lnh, thụng qua iu l, bu Ban Chp hnh Trung ng, bu ban biờn bỏo Tia la i hi l bc ngot phong tro cụng nhõn th gii Bu c Ban chp hnh Trung ng, lónh o cỏc c quan ca ng Ban biờn bỏo "Tia la" trung thnh mt ng thng nht t nhng t chc Mỏc-xớt ri rc Trong quỏ trỡnh i hi, Lờnin v Mỏctp ó mõu thun v khon iu I iu l ng (iu kin tr thnh ng viờn) dn n vic ng chia lm phỏi: Phỏi Bụnsờvớch- Lờnin ng u Phỏi Mensờvớch- Mỏctp ng u Trong d tho ca Mỏctp ghi rt rừ: Tt c nhng ngi no tha nhn cng lnh ca ng, hot ng tớch cc thc hin cỏc nhim v ca ng di s kim soỏt v ch o ca cỏc c quan ca ng thỡ u c coi l ng viờn cụng nhõn dõn ch xó hi Nga V.I.Lờnin d tho cng ghi rt rừ: Tt c nhng ngi no tha nhn cng lnh ca ng v ng h ng bng nhng phng tin vt cht cng nh bng cỏch t mỡnh tham gia mt nhng t chc ca ng thỡ c coi l ng viờn ca ng Nh vy, mt cõu hi t ng viờn phi l ngi nh th no v nh th no gi l ngi ng viờn v.v Qua hai nh ngha ca Lờnin v Mỏctp, chỳng ta thy s khỏc cn bn v iu iu l ng gia cụng thc ca Lờnin v cụng thc ca Mỏctp Qua ú chỳng ta cng thy cụng thc ca Lờnin cng ó nờu cao v trớ, trỏch nhim ca ngi ng viờn cng sn ng viờn l nhng ngi u tỳ nht giai cp cụng nhõn, ng viờn mang tớnh tin phong lý lun v hnh ng thc tin, gng mu trc qun chỳng nhõn dõn, bn thõn cú ý thc phn u lờn Nh vy v mt thc tin: Nhng ngi cng sn l b phn kiờn quyt nht cỏc ng cụng nhõn tt c cỏc nc, l b phn c v tt c nhng b phn khỏc V mt lý lun h hn b phn cũn li ca giai cp vụ sn ch l h hiu rừ nhng iu kin, tin trỡnh v kt qu ca phong tro vụ sn V cụng thc ca Lờnin cng nhn mnh: Bo m s sch ca i ng ng viờn, hng ng ca ng ch bao gm nhng i biu u tỳ ca giai cp vụ sn, cú giỏc ng nht, cú tớnh t chc v k lut cao nht, nhng ngi thc hin s phn u quờn mỡnh cho lý tng, mc ớch ca ng ca giai cp vụ sn Mt ni dung quan trng na cng c Lờnin cp cụng thc ca ụng ú l: Phõn bit ranh gii rừ rng gia nhng ngi thc s hot ng cho ng v nhng k núi suụng, phõn bit dt khoỏt gia ngi cỏch mng chõn chớnh vi k c hi V.I.Lờnin cng nhn mnh: Phi m bo cho ng tht s l mt on kt thng nht v chớnh tr, t tng v t chc, m bo tht s cho ng cú sc mnh Tht s cú uy tớn sõu rng i vi giai cp cụng nhõn, i vi qung i qun chỳng nhõn dõn lao ng v i vi dõn tc Quan im ca Lờnin v tiờu chun ng viờn c ng sn m ụng a vo d tho iu l cụng nhõn dõn ch xó hi Nga v trỡnh by trc i hi II ca ng l mt ni dung cc k quan trng, mt ni dung u trannh quyt lit sau ó thụng qua c cng lnh v cui cựng ụng ó xỏc nh k c hi, ba hoa m ng u l Mỏctp vi cụng thc m h, khụng rừ rng v im ca d tho iu l ng lỳc by gi Mi ngi tham gia bói cụng, tham gia biu tỡnh l ng viờn Cụng thc ca Mỏctp hng ti mt t chc ng lng lo ng khụng cú hỡnh thc t chc cht ch, cụng thc ca Mỏctp khụng bt buc mi ng viờn phi tham gia vo mt t chc no ca ng, xem ng nh mt cõu lc b, mi ngi cú th t nhn mỡnh l ng viờn Qua cụng thc ca Mỏctp chỳng ta cng thy ụng cp n s vụ hiu húa ch trung ng, cỏc b phn, cỏc t chc ng khụng cn phc tựng ton b, khụng phc tựng Ban chp hnh Trung ng, b phn cú quyn t tr quyt inh nhng quan h ca nú vi ton b Trong ng cú th tn ti nhiu nhúm t Phỏi Mỏctp cho rng: Thiu s phi phc tựng a s, ng viờn phi phc tựng ngh quyt ca ng l ch ngha hỡnh thc, khụng nờn bt buc mi ng viờn t lónh t n ng viờn thng u phi tuõn th k lut ca ng, v vi cỏch lm nh vy l thit lp ch chuyờn ch ch nụng nụ ng Cũn V.I.Lờnin ch rừ: Trờn thc t, cụng thc ú phc v cho nhng li ớch ca nhng ngi tri thc t sn s k lut v t chc ca nhng ngi vụ sn 1.2 V t cỏch ngi ng viờn Cng sn Sau thng li ca cỏch mng thỏng Mi, ó tr thnh ng cm quyn, nhim v ch yu ca ng l lónh o s nghip bo v t quc, xõy dng Ch ngha xó hi, qun lý t nc õy l nhim v mi m v y khú khn, vỡ phi t chc theo phng thc mi, nhng c s kinh t ca i sng hng chc, hng trm triu ngi V.I.Lờnin ó phỏt trin nhng quan im ca mỡnh v vai trũ, hỡnh mu, tiờu chun ngi ng viờn Cng sn ỏp ng nhim v ca giai on mi Theo ễng tiờu chun ca ngi ng viờn Cng sn iu kin ng cm quyn gm nhng ni dung ch yu sau: 1.2.1 ng viờn Cng sn l ngi giỏc ng lý tng Cng sn ch ngha ni dung th nht ny th hin s t nguyn nhit tỡnh i theo Ch ngha cng sn, trung thnh tuyt i vi h t tng ca giai cp cụng nhõn, vi s nghip gii phúng giai cp cụng nhõn v nhõn dõn lao ng S giỏc ng, lũng trung thnh y phi c th hin bng s nht trớ, tin tng, gng mu chp hnh nghiờm chnh ng li, ch trng ca ng, chớnh sỏch phỏp lut ca nh nc, khụng ũi hi li lc, sn sng gỏnh vỏc mt cụng tỏc gian kh hn v nguy him hn Trong bi Bỏo cỏo v vai trũ v nhim v ca cụng on ti phiờn hp ca ng on ng cng sn i hi ngy 23 thỏng giờng V.I.Lờnin vit: Trong ng, chỳng ta cng ó u tranh hn 20 nm, chỳng ta ó chng minh bng vic lm, ch khụng phi bng li núi suụng cho cụng nhõn thy rng ng l mt t chc c bit, ng cn cú nhng ngi giỏc ng, sn sng hy sinh tớnh mng, ng phm sai lm thỡ ng sa cha, ng lónh o v la chn nhng ngi bit rừ ng m chỳng ta s i, bit rừ khú khn m chỳng ta s gp 1.2.2 ng viờn Cng sn phi cú trỡnh hoỏ, lý lun, chuyờn mụn nghip v v nng lc hon thnh nhim v c giao Trong s nghip xõy dng Ch ngha xó hi, ngi ng viờn Cng sn c b trớ vo hot ng mi lnh vc ca i sng chớnh tr, kinh t, hoỏ, xó hi ca t nc, vỡ vy h phi thu hiu cụng vic m mỡnh c giao, ngha l phi cú tri thc nht nh, phi thụng tho chuyờn mụn Cỏi thiu ca ngi ng viờn Cng sn chớnh l trỡnh hoỏ, lm cho h gp nhiu khú khn vic hon thnh nhim v c giao v gi vng vai trũ lónh o, lm trũn vai trũ chin s tiờn phong trc qun chỳng thi k xõy dng ch ngha xó hi V.I.Lờnin dy rng: Ngi ta ch cú th tr thnh ngi cng sn bit lm giu trớ úc ca mỡnh bng s hiu bit tt c nhng kho tng tri thc m nhõn loi ó to V.I.Lờnin ó dn i, dn li nhng ngi cng sn rng: nu ch cú nhit tỡnh v lũng dng cm khụng thụi thỡ khụng th chin thng c ch ngha t bn, xõy dng thnh cụng ch ngha xó hi, mc dự nhit tỡnh cỏch mng v lũng dng cm l yu t cc k quan trng chin thng c ch ngha t bn, xõy dng thnh cụng ch ngha xó hi, nhng ngi cng sn cũn phi cú kin thc, cú trỡnh d húa cao, cú trớ thụng minh v nng lc lm vic Mun th phi khụng ngng hc tp, hc mt cỏch kiờn trỡ v nghiờm tỳc; ng bng lũng vi nhng kinh nghim ca mỡnh; kiờu ngo cng sn l bỏo hiu s tt hu V.I.Lờnin nhn mnh rng, nhng ngi cng sn, dự ú l nhng ngi cng sn ó tng lm nờn cuc cỏch mng v i cha tng thy trờn th gii, cn phi hc tp, hc mt ngi bỏn hng tm thng Ngi sn sng i mt tỏ nhng ngi cng sn kộm hiu bit ly mt chuyờn gia thnh tho cụng vic, dự ú l chuyờn gia t sn Vỡ vy, V.I.Lờnin cũn yờu cu nhng ngi cng sn phi bit quý trng khoa hc, gt b thỏi huờnh hoang cng sn ca nhng nh ti t v ca nhng anh chng quan liờu, phi hc lm vic mt cỏch cú h thng, s dng chớnh kinh nghim ca mỡnh v thc tin ca mỡnh! 1.2.3 Ngi ng viờn cng sn phi cú ý thc t chc k lut cao Ngi phờ phỏn kch lit nhng thúi quen dn n vi phm k lut ng nh: tớnh t tiu t sn, tớnh tn mn, vụ t chc k lut, chia r, bố phỏi ng cm quyn lónh o xõy dng Ch ngha xó hi nhng nc m giai cp vụ sn chim thiu s dõn c thỡ chớnh ng ca giai cp vụ sn phi thc hin c, ni b ca mỡnh, mt ch trung cht ch v mt k lut nghiờm ngt 1.2.4 Ngi ng viờn cng sn phi gn bú mt thit vi qun chỳng, giỏo dc, t chc qun chhỳng thc hin thng li ng li, chớnh sỏch ca ng, l tm gng mu mc cho qun chỳng noi theo V.I.Lờnin vit: Vic xõy dng ch ngha xó hi khụng phi l vic riờng ca ng cng sn m l vic ca tt c qun chỳng lao ng Sc mnh ca ng l s gn bú mt thit gia ng vi dõn Vỡ th, ch trụng vo bn tay ca nhng ngi cng sn xõy dng xó hi cng sn, ú l mt t tng ht sc ngõy th Nhng ngi cng sn ch l mt git nc i dng, mt git nc i dng nhõn dõn Song, h cú th lónh o nhõn dõn i theo ng ca mỡnh nh h vch c v gng mu thc hin ng li, chớnh sỏch ỳng n, gn bú mt thit vi qun chỳng, tuyờn truyn, giỏo dc cho qun chỳng hiu v t chc qun chỳng thc hin thng li ng li, chớnh sỏch y Trong quỏ trỡnh ú, ng viờn phi nờu tm gng mu mc v lũng trunh thnh vi ch ngha cng sn, v ý thc t chc k lut, phm cht o c v li sng, nht l hc v cụng tỏc Trong quan h vi qun chỳng, ng viờn phi tỡm hiu, nm bt c tõm t, nguyn vng v cỏc sỏng kin ca h, phi gii quyt cỏc nhu cu chớnh ỏng ca nhõn dõn, nhng khụng c h thp trỡnh ca mỡnh xung ngang vi qun chỳng, khụng c m dõn, theo uụi qun chỳng Chng 2: QUAN IM CA V.I.LấNIN V CC NGUYấN TC T CHC CA NG 2.1 Quan im ca V.I.Lờnin v T chc ca ng Quỏ trỡnh u tranh cỏch mng lõu di nhng iu kin khỏc nhau; mi t chc mun tn ti v phỏt trin thỡ khụng ch cú s thng nht c ý v hnh ng m cũn phi cú c nhng nguyờn tc liờn kt cỏc thnh viờn, thng nht v iu khin hnh vi ca cỏc thnh viờn, vỡ vy Lờnin coi nguyờn tc gi vai trũ nh nhng inh cht ca mt dõy xớch Thiu cỏc nguyờn tc v t chc thỡ s khụng thnh t chc v ú khụng cú s thng nht, vi t cỏch l ng cụng nhõn dõn ch xó hi Nga thỡ cng phi cú nhng nguyờn tc c bn c kt cỏc thnh viờn V.I.Lờnin núi: S thng nht cỏc cng lnh v sỏch lc l iu kin tt yu nhng cha m bo s thng nht ca ng v trung húa cụng tỏc ca ng, mun t c s thng nht trờn õy thỡ phi t c s thng nht v t chc na (8, tr 454 - 455) Theo V.I.Lờnin ch cú tnh t chc cao, mi em li cho ng sc mnh gp nhiu ln s lng ca ng T chc nhõn sc mnh lờn hng chc ln vỡ vy: tụi mun trỡnh by mt cỏch tuyt i, rừ rng v chớnh xỏc rng tụi mun v tụi ũi hi ng i tiờn phong ca giai cp phi ht sc cú t chc Ngi cho rng Tớnh t giỏc ca i tiờn phong ngoi nhng biu hin khỏc cũn biu hin ch nú bit t chc li V t t chc nú cú s thng nht ý v ý thng ht ca hng nghỡn, hng vn, hng triu ngi tiờn tin ó tr thnh ý ca c giai cp (8, tr 286) Cụng lao to ln ca Lờnin l ch Ngi ó mt cỏch hon chnh c s t chc ng, nõng cụng tỏc t chc ng lờn khoa hc Theo Lờnin xõy dng ng v t chc phi tuõn th nguyờn tc trung dõn ch; Ngi ch rừ: Mỏc ó núi rừ h thng t chc ca liờn on, t ng viờn n chi b, khu b, tng khu b, Ban chp hnh Trung ng v i hi liờn on u phi phc tựng, tuõn theo nhng quy nh m ni dung ca nú phự hp vi ni dung ca nguyờn tc Tp trung dõn ch V c quan lónh o cỏc cp u thc hin ch dõn ch bu c ra; mi chi b u bu ch tch v phú ch tch, Ban chp hnh bu ngi lónh o, cỏc khu b phi phc tựng tng khu b, vic ch nh tng khu b i hi tin hnh theo ngh quyt ca Ban chp hnh Trung ng Tng khu b l c quan chp hnh quyn lc i vi cỏc khu b; cỏc tng khu b phi bỏo cỏo vi c quan quyn lc ti cao l i hi, cũn gia cỏc k i hi thỡ bỏo cỏo Ban chp hnh Trung ng, Ban chp hnh Trung ng l c quan chp hnh quyn li ca ton liờn on v vi t cỏch ú, phi bỏo cỏo cụng tỏc vi i hi i hi cú quyn lc lp phỏp i vi ton liờn on, tt c nhng ngh v sa i iu l ng c chuyn lờn Ban chp hnh Trung ng v cui cựng c a i hi, i hi quyt nh vi t cỏch l c quan cao nht ú chớnh l biu hin trỡnh chớnh tr v bn lónh cỏch mng ca nhng ngi Cng sn chỳng ta tỡnh hỡnh hin 2.2 Cỏc nguyờn tc t chc ca ng T thc tin v tm quan trng trờn Trong tỏc phm Mt bc tin, hai bc lựi Lờnin ó a nhng nguyờn tc c bn v xõy dng ng vụ sn kiu mi, nh sau: 2.2.1 ng l i tiờn phong ca giai cp cụng nhõn ng l i tiờn phong ca giai cp cụng nhõn ó c Mỏc - ngghen nờu tuyờn ngụn ca ng cng sn nm 1848 Lỳc ny vỡ chng li quan im ca phỏi Mensờvớch ch trng xúa nhũa ranh gii gia ng v giai cp, coi ng v giai cp l mt, Lờnin phi khng nh li: ng l i tiờn phong ca giai cp cụng nhõn, vi ton b giai cp Ngi ch rừ rng, nhng ngi no ngh rng di ch t bn ch ngha, gn ht ton b giai cp hay ton b giai cp mt ngy s sc mỡnh lờn n ch t ti trỡnh giỏc ng v tớch cc ca i tiờn phong ca mỡnh, ca ng Dõn ch 10 xó hi ca mỡnh thỡ ngi y s mc cỏi bnh ca Manilp v ch ngha theo uụi Di ch t bn ch ngha, c t chc cụng on cng khụng sc bao hm gn ht hay ton b giai cp cụng nhõn L i tiờn phong, ng trung thnh tuyt i vi s nghip ca giai cp cụng nhõn, cú lý lun tiờn phong v cú t chc chn ch 2.2.2 ng l b phn cú t chc ca giai cp cụng nhõn Trong tỏc phm Lm gỡ, chng li phỏi Mensờvớch vi ch trng l mi ngi bói cụng, mi giỏo s v hc sinh u cú th t tuyờn b vo ng Lờnin khng nh li: ng l mt i tiờn phong ca giai cp thỡ phi cú t chc ng ch nờn thu nhn nhng phn t ớt nht cng phi chp nhn mt tớnh t chc ti thiu V.I.Lờnin cho rng: ng l b phn cú t chc, iu ú cú ngha, ng l mt chớnh th cú c kt vng chc, cú k lut nghiờm minh cht ch, quy nh rừ nhng mi quan h gia cỏ nhõn vi t chc, gia b phn ny vi b phn khỏc, gia b phn vi ton b v.v Lờnin cũn nhn mnh rng, cuc u tranh chng giai cp t sn, giai cp vụ sn khụng cú v khớ no tt hn l s t chc; Rng t chc qu l mt v khớ nh ú m giai cp vụ sn s t gii phúng; rng, i vi giai cp vụ sn thỡ t chc l v khớ u tranh giai cp 2.2.3 ng l hỡnh thc t chc cao nht ca giai cp cụng nhõn Theo Lờnin, ng chng l nhng i tiờn phong, i tiờn phong cú t chc m cũn l t chc cao nht ca giai cp cụng nhõn Lờnin núi; chỳng ta l ng ca giai cp, bi vy hu nh ton b giai cp (v thi k chin tranh, thi k ni chin thỡ ton b giai cp khụng tr mt ngi no c) cn phi hot ng di s lónh o ca ng ta, phi trit xit tht cht hng ng chung quanh ng S d ng cú trỏch nhim v kh nng lónh o tt c cỏc t chc ca giai cp cụng nhõn, hng mi hot ng ca tt c cỏc t chc ca giai cp cụng nhõn vo mt mc ớch chung l th tiờu ch búc lt, xõy dng ch xó hi ch ngha Vỡ ng bao gm nhng phn t tiờn tin giỏc ng nht, c v trang bng lý lun khoa hc v cú t chc cht ch 11 2.2.4 ng c t chc theo ch trung xng ỏng l i tiờn phong cú t chc v l t chc cao nht ca giai cp thỡ ng phi c t chc theo ch trung Ch trung ũi hi ng phi cú mt iu l thng nht, mt k lut thng nht, mt c quan lónh o thng nht, s ớt phc tựng s nhiu, cp di phc tựng cp trờn, ton ng phc tựng i hi ng ton quc v Ban Chp hnh Trung ng Ch cú nh vy mi bo m cho ng tht s thng nht v ú mi tht s cú sc mnh Lờnin cng khng nh: Bờnh vc ch t tr, chng li ch trung, l mt c im cú tớnh nguyờn tc ca ch ngha c hi cỏc t chc Ngi ch biu hin ca ch ngha cỏ nhõn ca nhng phn t trớ thc tham gia phong tro xó hi dõn ch l: Cỏi tõm lý ca ngi trớ thc t sn ca mỡnh l s nhng ngi c la chn ng trờn t chc qun chỳng v k lut qun chỳng Lờnin cng nhn mnh trung khụng cú ngha l xem nh dõn ch, trung phi i ụi vi dõn ch, trung v dõn ch l hai mt khụng th tỏch ri ch t chc ca ng Mỏc-xớt 2.2.5 ng l hin thõn ca s liờn lc gia i tiờn phong ca giai cp cụng nhõn v ụng o qun chỳng nhõn dõn lao ng ng l i tiờn phong ca giai cp cụng nhõn ch khụng phi bao gm ht ton b giai cp Vy i tiờn phong ú mun tn ti, phỏt trin v cú lc lng, sc mnh hon thnh c s mnh lch s ca mỡnh thỡ phi liờn h chn ch vi qun chỳng Lờnin vit; Mun tr thnh mt ng dõn ch xó hi thỡ cn phi c s ng h ca chớnh giai cp Trong mi liờn h vi qun chỳng, ng phi khc phc khuynh hng lch lc, vt quỏ xa trỡnh ca qun chỳng, xa ri qun chỳng, ng thi cng phũng khuynh hng theo uụi, h thp trỡnh ng ngang trỡnh qun chỳng Lờnin vit: Chỳng ta s ch t la di mỡnh, nhm mt trc nhng nhim v bao la ca chỳng ta, thu hp nhng nhim v ú li, nu chỳng ta quờn mt s khỏc gia i tin phong v tt c s qun chỳng hng theo i tin phong ú: nu chỳng ta quờn mt rng i tin phong cú 12 ngha v thng xuyờn phi nõng cỏc tng lp ngy cng ụng o ú lờn trỡnh tiờn tin y 2.2.6 Phờ bỡnh v t phờ bỡnh l quy lut phỏt trin ca ng Theo Lờnin ng phi luụn luụn t phờ bỡnh v phờ bỡnh, t vch sai lm khuyt im, phõn tớch rừ nguyờn nhõn v tỡm cỏch sa cha Lờnin coi õy l mt nhng cn c quan trng xem xột mt ng cú tht s l ng Mỏc-xớt chõn chớnh hay khụng Lờnin ó vch mt phỏi Mờnsờvớch li dng phờ bỡnh v phờ bỡnh vụ nguyờn tc Ngi lờ ụi mỏch bờn ngoi i hi, Ngi cho ú l hnh vi vu khng, l hnh ng thiu nhõn cỏch ng i, tn ti, phỏt trin l lónh o cỏch mng thc hin tt nhim v v vang ú, ng phi c xõy dng ngy cng vng mnh Song thc tin cỏch mng luụn luụn ng, nhim v cỏch mng ngy cng nng n, phc hn, hot ng lónh o ca ng ó c ch ngha Mỏc Lờnin soi sỏng, dn dt cng khụng th cú nhng ch dn cn k hot ng xõy dng ni b cng nh lónh o cỏch mng, ng khú trỏnh sai lm, khuyt im Theo V.I.Lờnin, quỏ trỡnh lónh o ng Khụng th trỏnh nhng khuyt im, sai lm, thiu sút c Ai s khú khn vic kin thit xó hi ch ngha, cho khú khn ú lm cho mỡnh khip m, t tuyt vng hay hoang mang hốn nhỏt, ngi ú khụng phi l mt ngi xó hi ch ngha Vỡ vy, ng phi va lm, va tng kt, rỳt kinh nghim, tc ng phi coi trng t phờ bỡnh v phờ bỡnh, trc ht l t phờ bỡnh V.I.Lờnin cho rng: Thỏi ca mt chớnh ng trc nhng sai lm ca mỡnh l mt nhng tiờu chun quan trng nht v chc chn nht xem xột ng y cú nghiờm tỳc khụng v cú tht s lm trũn ngha v ca mỡnh i vi giai cp mỡnh v i vi qun chỳng lao ng khụng Cụng khai tha nhn sai lm, tỡm nguyờn nhõn sai lm, phõn tớch hon cnh ó sai lm, nghiờn cu cn thn nhng bin phỏp sa cha sai lm y, - ú l du hiu chng t mt ng nghiờm tỳc, ú l ng lm trũn nhng ngha v ca mỡnh, ú l giỏo dc v hun luyn giai cp, ri n qun chỳng, v Chỳng ta khụng nờn che giu nhng sai lm ca chỳng ta trc k thự Ai s 13 iu ú, ngi y khụng phi ngi cỏch mng trỏi li, nu chỳng ta tuyờn b cụng khai vi cụng nhõn: Phi, chỳng tụi ó phm sai lm, nh th cú ngha l t v sau chỳng ta khụng tỏi phm nhng sai lm ú na v chỳng ta s bit lc chn thi c mt cỏch tt hn, Nu c gi mói sai lm, i sõu thờm bo cha cho nú, a nú n ch tt cựng thỡ t mt sai lm ch, ngi ta luụn luụn cú th lm cho nú thnh mt sai lm ghờ gm Hn na, Nhng sai lm thng li b ớch, nu ngi ta hc c nhng sai lm ú, nu nhng sai lm ú tụi luyn ngi (10, Tr 51-52) Lờnin cho rng; nu khụng xõy dng ng theo nhng nguyờn tc t chc trờn õy thỡ giai cp vụ sn khụng t no ginh c thỏng li cuc u tranh thit lp chuyờn chớnh vụ sn Lờnin nờu nhng tiờu chun v sinh hot ng nh cỏc ch sinh hot ni b ng, c cu t chc, cỏc hỡnh thc v phng phỏp cụng tỏc ca ng, Nhng tiờu chun v sinh hot ng núi trờn ó c th húa thnh nhng nguyờn tc t chc trờn õy Theo Lờnin; hon thnh s mnh ca giai cp cụng nhõn thỡ ng vụ sn phi l mt t chc cht ch bao gm nhng phn t tiờn tin nt phong tro cụng nhõn v c trang b bn lý lun ca Ch ngha xó hi khoa hc ễng khng nh ng Cng sn phi l mt t chc cht ch bi s kt hp Ch ngha Mỏc vi phong tro Cụng nhõn ng ú phi t chc trung thng nht theo nguyờn tc t giỏc v dõn ch, cú k lut st tc l mt th k lut da trờn lũng t giỏc, c kt vi nhau, t nguyn u trnh vỡ s nghip chung ca giai cp vụ sn Cú liờn h cht ch vi ụng o qun chỳng lao ng, tc l mt ng cú tớnh qun chỳng, kh nng lónh o hp giỏo dc, dn dt qun chỳng lao ng u tranh cho s ton thng ca Ch ngha xó hi v Ch ngha Cng sn 14 Chng 3: S VN DNG QUAN IM CA V.I.LấNIN CA NG TA TRONG GIAI ON HIN NAY 3.1 S dng quan im v xõy dng i ng ng viờn Quan im ca V.I.Lờnin v tiờu chun ca ngi ng viờn cng sn v nhng nguyờn tc c bn xõy dng i ng ng viờn ca ng cú ý ngha ht sc to ln cụng tỏc i mi v chnh n ng ta hin Vic nghiờn cu, hc mt cỏch nghiờm tỳc t tng ú s giỳp cho ng ta cú c s khoa hc vic xõy dng hỡnh mu, tiờu chun ngi ng viờn ng Cng sn Vit Nam, trờn c s ú lm tt hn cụng tỏc xõy dng i ng ng viờn ca ng ỏp ng yờu cu ca thi k mi Trung thnh vi hc thuyt v xõy dng chớnh ng cỏch mng ca giai cp cụng nhõn, t thc tin cỏch mng Vit Nam, ng ta ó dng sỏng to ch ngha Mỏc - Lờnin vo vic chm lo xõy dng i ng ng viờn, c bit l t cỏch ngi ng viờn cng sn gi mt v trớ quan trng cụng tỏc xõy dng ng núi riờng v s nghip cỏch mng ca giai cp cụng nhõn v nhõn dõn lao ng núi chung ng viờn l lc lng nũng ct b mỏy t chc ca ng v Nh nc, sc chin u v nng lc lónh o ca ng cao hay thp, vic t chc thc hin ng li, chớnh sỏch ca ng, phỏp lut ca Nh nc t hiu qu nhiu hay ớt ph thuc rt ln cht lng i ng ng viờn ca ng Trờn c s k tha v phỏt trin ch ngha Mỏc - Lờnin, Ch tch H Chớ Minh ó a hỡnh mu, tiờu chun ngi ng viờn cng sn rt phong phỳ v sõu sc, cú th khỏi quỏt mt s ni dung ch yu sau õy Ngi ng viờn cng sn phi l ngi: - Trung thnh vi ch ngha Mỏc - Lờnnin; kiờn trỡ phn u vỡ s nghip cỏch mng ca dõn tc v ca nhõn loi; kt hp tinh thn yờu nc, c lp dõn tc vi ch ngha xó hi, ch ngha yờu nc chõn chớnh vi ch ngha quc t sỏng - Va cú ti, va cú c, c l gc; tớch cc rốn luyn, nõng cao o c cỏch mng, quột sch ch ngha cỏ nhõn 15 - Gn bú mt thit vi nhõn dõn; luụn ly dõn lm gc; va l ngi lónh o, va l ngi y t tht trung thnh ca nhõn dõn; thng nht li núi vi vờc lm; thc hin ng viờn i trc, lng nc theo sau, t li ớch ca nhõn dõn lờn trờn ht, trc ht - Luụn gi gỡn on kt ng, on kt dõn tc v on kt quc t - Kiờn quyt u tranh chng cỏc t tng v hnh ng sai trỏi, phn ng, trc ht l ch ngha xột li, ch ngha c hi, bnh giỏo iu - Chp hnh nghiờm chnh k lut ca ng, chớnh sỏch v phỏp lut ca Nh nc Vn dng mt cỏch sỏng to quan im ca Ngi, ng ta ó chun mc v t cỏch ngi ng viờn cng sn phự hp vi yờu cu ca giai on cỏch mng hin iu I, iu l ng thụng qua ti i hi i biu ton quc ln th XI, ng ta ghi rừ: ng viờn ng Cng sn Vit Nam l chin s cỏch mng i tiờn phong ca giai cp cụng nhõn, nhõn dõn lao ng v dõn tc Vit Nam, sut i phn u cho mc ớch, lý tng ca ng, t li ớch ca t quc, ca giai cp cụng nhõn v nhõn dõn lao ng lờn trờn li ớch cỏ nhõn; chp hnh nghiờm chnh Cng lnh chớnh tr, iu l ng, cỏc ngh quyt ca ng v phỏp lut ca Nh nc, hon thnh tt nhim v c giao; cú o c v li sng lnh mnh; gn bú mt thit vi nhõn dõn; phc tựng t chc, k lut ca ng, gi gỡn on kt thng nht ng (2,Tr 7) 3.2 S dng nguyờn tc t chc ca ng ng l i tiờn phong ca giai cp cụng nhõn lm trũn s mnh lch s ca i tiờn phong chin u ú, ng phi c t chc mt cỏch chn ch, trung, thng nht ý trớ v hnh ng, mun thc hin c iu ú thỡ ng phi cú nhng nguyờn tc cỏc thnh viờn t chc ng thc hin mt cỏch t giỏc Qua nghiờn cu cỏc nguyờn tc t chc ng ca Lờnin cho chỳng ta thy, cỏc nguyờn tc ú cũn nguyờn giỏ tr Nú ó bo v tớnh cht tiờn phong ca ng, nõng cao danh hiu ng viờn, phũng nga phn t c hi vo ng, t ú m bo v vai trũ tiờn phong ca ng v t chc Nú quy nh rừ c nhng mi quan h gia cỏ nhõn v t chc, gia 16 b phn ny vi b phn khỏc, gia b phn vi ton b Nhm lm cho ng thc s tr thnh t chc cao nht ca giai cp cụng nhõn, cỏc nguyờn tc chỳng ta cng thy ũi hi ng phi cú mt iu l thng nht, mt k lut thng nht, mt c quan lónh o thng nht, s ớt phc tựng s nhiu, cp di phc tựng cp trờn, ton ng phc tựng i hi ng ton quc v Ban Chp hnh Trung ng, ch cú nh vy mi bo m cho ng tht s thng nht v ú mi tht s cú sc mnh Bờn cnh ú cỏc nguyờn tc ca Lờnin cũn cú ý ngha ht sc to ln Nú vch trn khuynh hng c hi ch ngha v mt t chc ca phỏi Mensờvớch, Lờnin cho rng: L t nhiờm l ch ngha c hi v mt cng lnh thỡ gn lin vi ch ngha c hi v mt sỏch lc, v gn lin vi ch ngha c hi cỏc t chc Qua hn 25 nm i mi Di s lónh o ca ng cng sn Vit Nam, t nc cú nhng bc phỏt trin ỏng k Cụng cuc i mi nc ta ó t c nhng thnh tu to ln v cú ý ngha lch s trờn tt c cỏc lnh vc: kinh t tng trng, phỏt trin nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha vi nhiu hỡnh thc s hu v nhiu loi hỡnh th trng; i sng nhõn dõn c ci thin rừ rt, nhng v phỏt trin nn húa, xó hi, ngi cú nhiu tin b; ch chớnh tr - xó hi n nh; h thng chớnh tr v i on kt ton dõn tc c cng c v tng cng, quan h i ngoi cú bc phỏt trin mi v ngy cng m rng khu vc v trờn th gii, v th ca Vit Nam trờn trng Quc t ngy c nõng cao Nhn thc v lý lun v tng kt thc tin c y mnh; nng lc lónh o v sc chin u ca cỏc t chc ng c nõng cao, khụng ngng i mi vai trũ hot ng h thng chớnh tr, Xõy dng ng sch, vng mnh v.v t c nhng thnh tu trờn l ng ta luụn gi vng v thc hin tt vai trũ lónh o ca ng, c bit l ng ta ó thng xuyờn thc hin tt cỏc nguyờn tc xõy dng ng ú l nguyờn tc Tp trung dõn ch; T phờ bỡnh v phờ bỡnh; on kt thng nht ng; Mi liờn h gia ng v nhõn dõn; Hot ng khuụn kh hin phỏp v phỏp lut Ngy nay, cỏc th lc phn ng ang tn cụng iờn cung vo ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh i vi Nc ta xõy dng thnh 17 cụng Ch ngha xó hi v tin lờn Ch ngha cng sn thỡ phi kiờn quyt chng li s chng phỏ ca cỏc th lc thự ch nhm ph nhn vai trũ lónh o ca ng cng sn, ph nhn thnh qu ca ng li i mi ca ng ta v ng xõy dng Ch ngha xó hi Vit Nam ng trc s chng phỏ ca cỏc th lc thự ch ngy cng tinh vi hn, bn c hi chớnh tr nc a cỏc lun iu xuyờn tc v phỏt tỏn cỏc ti liu cú quan im chng i tuyờn truyn núi xu ch v ng ta, xuyờn tc lch s, xuyờn tc ng li, chớnh sỏch, ngoi cũn cng iu mt s khuyt im, sai lm c th ca chỳng ta, li dng nhng s h ca chỳng ta khuyt sõu, nõng cao quan im minh chng cho cỏc lun iu ngu bin thõm him ca chỳng c bit ỏng chỳ ý l chỳng thng dựng cỏc chiờu bi Dõn ch, nhõn quyn, T tớn ngng, t tụn giỏo, Ly khai dõn tc kớch ng, gõy ri, chia r ni b ca ng ta Trong bi cnh hin nay, nhim v ch yu ca cuc u tranh chng chin lc Din bin hũa bỡnh trờn mt trn t tng ca ng l tng cng giỏo dc mt cỏch sõu rng ng v ton xó hi v ch ngha MỏcLờnin, t tng H Chớ Minh, ng li, chớnh sỏch ca ng, phỏp lut ca nh nc Thc s coi giỏo dc lý lun chớnh tr cho ng viờn, cỏn b ch cht cỏc cp, cỏc ngnh, cỏc on th chớnh tr xó hi V cỏc lc lng khỏc xó hi m bo cho h luụn kiờn nh, gi vng mc tiờu, lý tng c lp dõn tc gn lin vi ch ngha xó hi, kiờn nh s lónh o ca ng, nht trớ cao v cú trỏch nhim dng thc hin thnh cụng ngh quyt i hi X; mc khỏc phi y mnh cụng tỏc nghiờn cu lý lun tip tc phỏt trin ch ngha Mỏc- Lờnin, t tng H Chớ Minh nhm cung cp v khớ lý lun sc bộn, nõng cao hiu qu cụng tỏc tuyờn truyn, giỏo dc chớnh tr t tng cho cỏn b ng viờn v nhõn dõn bỏc b cú hiu qu cỏc lun iu sai trỏi ca k thự chin thng trit cuc u tranh ny, iu quan trng l ton ng, ton dõn phi l mt thng nht nhm thc hin thnh cụng tinh thn ngh quyt i hi X ca ng ra: nõng cao nng lc lónh o v sc chin u ca ng, phỏt huy sc mnh ton dõn tc, y mnh ton din cụng cuc i mi, sm a nc ta thoỏt tỡnh trng kộm phỏt trin V mi thng li s 18 nghip ny s tng thờm hiu qu ca cuc u tranh trờn mt trn t tng gúp phn xõy dng ng sch vng mnh trờn cỏc lnh vc sc chốo lỏi thuyn cỏch mng i n thng li cui cựng 19 KT LUN Nghiờn cu cỏc quan in ca V.I.Lờnin v ng v xõy dng ng giỳp chỳng ta nhn thc y v ỳng n vai trũ lch s v s cng hin v i ca ễng i vi phong tro cng sn v cụng nhõn trờn ton th gii; qua ú chỳng ta khng nh khụng cú hc thuyt no cú th thay th c ch ngha Mỏc- Lờnin Nht l nhng t tng v ng viờn, t chc c s ng v cỏc nguyờn tc t chc ca ng, c V.I.Lờnin cp cỏc tỏc phm vit sau cỏch mng thỏng Mi, cho n nhng quan im ú cũn giỏ tr, c v lý lun v thc tin, i vi cụng tỏc xõy dng ng Cng sn Vit Nam iu kin ng lónh o Nh nc v ton xó hi hin Qua cỏc quan im ca V.I.Lờnin ó ch cho ng ta thy c rng; cụng tỏc ng viờn, cụng tỏc t chc, cụng tỏc cỏn b phi gi vng nguyờn tc, khụng tho hip, phi chm lo o to, bi dng i ng cỏn b, ng viờn, nht l i ng cỏn b ch cht cỏc cp - c bit l cp c s xõy dng cỏc t chc ng luụn sch, vng mnh; iu ct lừi l phi thng xuyờn y mnh cụng tỏc giỏo dc chớnh tr; nõng cao tinh thn giỏc ng cỏch mng, gi vng bn cht giai cp cụng nhõn; ng thi, chm lo o to, bi dng i ng cỏn b k cn cho ng, m bo v s lng v cht lng, cú lý tng cỏch mng v t nguyn phn u hy sinh vỡ lý tng Cng sn ch ngha; Phi thng xuyờn u tranh t phờ bỡnh v phờ bỡnh, phờ bỡnh, trờn quan im "kp thi, ỳng lỳc, ỳng ch, cú lý lun sc bộn v tỡnh ng chớ, ng i thõn thit ng Cng sn Vit Nam xng v lónh o s nghip i mi t nc; vi quan im nhỡn thng vo s tht, ỏnh giỏ ỳng s tht, t phờ bỡnh v phờ bỡnh nghiờm tỳc, thng thn, ng ó ch c nhng u im, khuyt im, tỡm nguyờn nhõn, gii phỏt thit thc phỏt huy tớch cc, hn ch tiờu cc; nh ú m sc mnh ca ng, ca i on kt ton dõn c phỏt huy, cụng tỏc xõy dng ng t c kt qu tớch cc 20 ng ta ang tip tc i mi v y mnh cụng tỏc giỏo dc chớnh tr, t tng ton ng v ton xó hi; xỏc nh õy l nhim v quan trng, thng xuyờn v xuyờn sut cụng tỏc lónh o ca ng õy l mt nhng bin phỏp c bn giỏo dc Ch ngha Mỏc- Lờnin, t tng H Chớ Minh; m bo thc hin thng li Cng lnh, ng li, ngh quyt ca ng; l mt nhng ng lc chớnh tr quan trng gúp phn tng cng sc mnh ca ng, ca dõn tc trc phỏt trin mi ca t nc Thng li ca cuc ng xõy dng, chnh n ng trc ht tu thuc vo nhn thc, tinh thn trỏch nhim, quyt tõm hnh ng v s ch o cht ch, thng xuyờn ca cỏc cp u ng; s phn u t giỏc ca tng cỏn b, ng viờn v s ng h ca ton dõn Vi nim t ho v nim tin sõu sc vo ng quang vinh, ton ng, ton dõn, ton quõn ta mt lũng i theo ng, kiờn nh mc tiờu c lp dõn tc v ch ngha xó hi, phỏt huy mnh m truyn thng v vang ca dõn tc, ca ng Cng sn Vit Nam, vng bc tin lờn trờn ng i mi, on kt, hi nhp v phỏt trin bn vng, xõy dng mt Nc Vit Nam "Hũa bỡnh, n nh v phỏt trin" hng ti mc tiờu "Dõn giu, nc mnh, dõn ch, cụng bng, minh" 21 DANH MC TI LIU THAM KHO C.Mỏc, ng-ghen: Ton tp, 4, Nxb Chớnh tr quc gia, H, 1995 iu l ng Cng sn Vit Nam [2011], Nxb CTQG, H Ni; ng cng sn Vit Nam: Vn kin ng ton tp, 21, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni, 2002 ng cng sn Vit Nam: Vn kin ng ton tp, 37, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni, 2002 ng cng sn Vit Nam: Vn kin i hi i biu ton quc ln th VIII, Nxb Chớnh tr quc gia H Ni, 1996 ng cng sn Vit Nam: Vn kin Hi ngh ln th VI (ln 2) BCHTW, Nxb Chớnh tr quc gia H Ni, 1999 ng cng sn Vit Nam: Vn kin i hi i biu ton quc ln th XI, Nxb Chớnh tr quc gia H Ni, 2011 V.I.Lờnin Ton tp, 8, Nxb Tin b, Matxcva, 1978 V.I.Lờnin Ton tp, 34, Nxb Tin b, Matxcva, 1978 10 V.I.Lờnin Ton tp, 41, Nxb Tin b, Matxcva, 1978 11 V.I.Lờnin Ton tp, 45, Nxb Tin b, Matxcva, 1978 22 MC LC Trang M U NI DUNG .3 Chng 1: QUAN IM CA V.I.LấNIN V NG VIấN .3 1.1 V ng viờn . .3 1.2 V t cỏch ngi ng viờn Cng sn . . 1.2.1 ng viờn Cng sn l ngi giỏc ng lý tng Cng sn ch ngha 1.2.2 ng viờn Cng sn phi cú trỡnh hoỏ, lý lun, chuyờn mụn nghip v v nng lc hon thnh nhim v c giao 1.2.3 Ngi ng viờn cng sn phi cú ý thc t chc k lut cao 1.2.4 Ngi ng viờn cng sn phi gn bú mt thit vi qun chỳng, giỏo dc, t chc qun chhỳng thc hin thng li ng li, chớnh sỏch ca ng, l tm gng mu mc cho qun chỳng noi theo Chng 2: QUAN IM CA V.I.LấNIN V CC NGUYấN TC T CHC CA NG .. .9 23 2.1 Quan im ca V.I.Lờnin v T chc ca ng .9 2.2 Cỏc nguyờn tc t chc ca ng ..10 2.2.1 ng l i tiờn phong ca giai cp cụng nhõn . 10 2.2.2 ng l b phn cú t chc ca giai cp cụng nhõn 11 2.2.3 ng l hỡnh thc t chc cao nht ca giai cp cụng nhõn.11 2.2.4 ng c t chc theo ch trung 12 2.2.5 ng l hin thõn ca s liờn lc gia i tiờn phong ca giai cp cụng nhõn v ụng o qun chỳng nhõn dõn lao ng 12 2.2.6 Phờ bỡnh v t phờ bỡnh l quy lut phỏt trin ca ng. .13 Chng 3: S VN DNG QUAN IM CA V.I.LấNIN CA NG TA TRONG GIAI ON HIN NAY 15 3.1 S dng quan im v ng viờn 15 3.2 S dng nguyờn tc t chc ng . 16 KT LUN 20 DANH MC TI LIU THAM KHO ..22 24 [...]... đảng v các nguyên tắc tổ chức của Đảng, được V. I. Lênin đề cập trong các tác phẩm viết sau cách mạng tháng Mư i, cho đến nay những quan i m đó v n còn giá trị, cả v lý luận v thực tiễn, đ i v i công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong i u kiện Đảng lãnh đạo Nhà nước v toàn xã h i hiện nay Qua các quan i m của V. I. Lênin đã chỉ cho Đảng ta thấy được rằng; trong công tác đảng viên, công tác tổ. .. của đảng đáp ứng yêu cầu của th i kỳ m i Trung thành v i học thuyết v xây dựng chính Đảng cách mạng của giai cấp công nhân, từ thực tiễn cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã v n dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin v o việc chăm lo xây dựng đ i ngũ đảng viên, đặc biệt là tư cách ngư i đảng viên cộng sản giữ một v trí quan trọng trong công tác xây dựng đảng n i riêng v trong sự nghiệp cách mạng của giai cấp... chẽ v i đông đảo quần chúng lao động, tức là một đảng có tính quần chúng, đủ khả năng lãnh đạo tập hợp giáo dục, dẫn dắt quần chúng lao động đấu tranh cho sự toàn thắng của Chủ nghĩa xã h i v Chủ nghĩa Cộng sản 14 Chương 3: SỰ V N DỤNG QUAN I M CỦA V. I. LÊNIN CỦA ĐẢNG TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 3.1 Sự v n dụng quan i m v xây dựng đ i ngũ đảng viên Quan i m của V. I. Lênin v tiêu chuẩn của ngư i đảng. .. noi theo…………………… 7 Chương 2: QUAN I M CỦA V. I. LÊNIN V CÁC NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG ………………….………….…………………… ……….9 23 2.1 Quan i m của V. I. Lênin v Tổ chức của Đảng ……….…………9 2.2 Các nguyên tắc tổ chức của Đảng …………………….………….10 2.2.1 Đảng là đ i tiên phong của giai cấp công nhân ……………….… 10 2.2.2 Đảng là bộ phận có tổ chức của giai cấp công nhân… ………11 2.2.3 Đảng là hình thức tổ chức cao nhất của giai. .. viên cộng sản v những nguyên tắc cơ bản trong xây dựng đ i ngũ đảng viên của Đảng có ý nghĩa hết sức to lớn trong công tác đ i m i v chỉnh đốn Đảng ta hiện nay Việc nghiên cứu, học tập một cách nghiêm túc tư tưởng đó sẽ giúp cho Đảng ta có cơ sở khoa học trong việc xây dựng hình mẫu, tiêu chuẩn ngư i đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, trên cơ sở đó làm tốt hơn công tác xây dựng đ i ngũ đảng viên của. .. giai cấp 2.2.3 Đảng là hình thức tổ chức cao nhất của giai cấp công nhân Theo Lênin, Đảng chẳng là những đ i tiên phong, đ i tiên phong có tổ chức mà còn là tổ chức cao nhất của giai cấp công nhân Lênin n i; chúng ta là Đảng của giai cấp, b i v y hầu như toàn bộ giai cấp (v trong th i kỳ chiến tranh, trong th i kỳ n i chiến thì toàn bộ giai cấp không trừ một ngư i nào cả) cần ph i hoạt động dư i sự. .. luật nghiêm minh chặt chẽ, quy định rõ những m i quan hệ giữa cá nhân v i tổ chức, giữa bộ phận này v i bộ phận khác, giữa bộ phận v i toàn bộ v. v… Lênin còn nhấn mạnh rằng, trong cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản, giai cấp v sản không có v khí nào tốt hơn là sự tổ chức; Rằng tổ chức quả là một v khí nhờ đó mà giai cấp v sản sẽ tự gi i phóng; rằng, đ i v i giai cấp v sản thì tổ chức là v khí... giai cấp công nhân….11 2.2.4 Đảng được tổ chức theo chế độ tập trung ……………… …… 12 2.2.5 Đảng là hiện thân của sự liên lạc giữa đ i tiên phong của giai cấp công nhân v đông đảo quần chúng nhân dân lao động ……………… 12 2.2.6 Phê bình v tự phê bình là quy luật phát triển của Đảng. … ….13 Chương 3: SỰ V N DỤNG QUAN I M CỦA V. I. LÊNIN CỦA ĐẢNG TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 15 3.1 Sự v n dụng quan i m. .. hiện nay i u I, i u lệ Đảng thông qua t i Đ i h i Đ i biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta ghi rõ: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đ i tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động v dân tộc Việt Nam, suốt đ i phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt l i ích của tổ quốc, của giai cấp công nhân v nhân dân lao động lên trên l i ích cá nhân; chấp hành nghiêm... đó, đảng ph i được tổ chức một cách chặn chẽ, tập trung, thống nhất ý trí v hành động, muốn thực hiện được i u đó thì đảng ph i có những nguyên tắc để các thành viên trong tổ chức Đảng thực hiện một cách tự giác Qua nghiên cứu các nguyên tắc tổ chức trong Đảng của Lênin cho chúng ta thấy, các nguyên tắc đó v n còn nguyên giá trị Nó đã bảo v tính chất tiên phong của Đảng, nâng cao danh hiệu đảng viên,
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan điểm của v i lênin về đảng viên và các nguyên tắc tổ chức của đảng; sự vận dụng của đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn hiện nay, Quan điểm của v i lênin về đảng viên và các nguyên tắc tổ chức của đảng; sự vận dụng của đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn hiện nay, Quan điểm của v i lênin về đảng viên và các nguyên tắc tổ chức của đảng; sự vận dụng của đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn