(Luận án tiến sĩ) tư duy chính trị hồ chí minh những đặc điểm chủ yếu và ý nghĩa phương pháp luận

27 185 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2016, 22:20

HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH NGUYN TH THANH DUNG TƯ DUY CHíNH TRị Hồ CHí MINH - NHữNG ĐặC ĐIểM CHủ YếU Và ý NGHĩA PHƯƠNG PHáP LUậN Chuyờn ngnh: Chớnh tr hc Mó s : 62 31 20 01 TểM TT LUN N TIN S CHNH TR HC H NI - 2014 Cụng trỡnh c hon thnh ti Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Ngi hng dn khoa hc: GS, TS Nguyn Vn Huyờn Phn bin 1: Phn bin 2: Phn bin 3: Lun ỏn s c bo v trc Hi ng chm lun ỏn cp Hc vin hp ti Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Vo hi gi ngy thỏng nm 2014 Cú th tỡm hiu lun ỏn ti: Th vin Quc gia v Th vin Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh M U Tớnh cp thit ca ti Cho n nay, gii nghiờn cu v H Chớ Minh núi chung v s nghip chớnh tr ca Ngi núi riờng, ch yu trung khai thỏc v lm rừ nhng sỏng to, c ỏo th hin t tng v hnh vi chớnh tr Ngi Nhng t tng v hnh vi ú khụng cú m c chớn dn, c kim tra, sng lc v ngy cng hon thin Chỳng l kt qu ca mt quỏ trỡnh t v tri nghim, ca nhng phộp th ỳng - sai, v ca c nim tin, c vng cỏ nhõn Vy, ngun gc, cn nguyờn a ti nhng sỏng to t tng v hnh ng chớnh tr H Chớ Minh l gỡ? Ralph Waldo emerson tng vit: T tiờn ca mi hnh ng l t Mi t tng, hnh ng ca ngi trc ht c bt ngun t t T ỳng s chi phi t tng v hnh ng ỳng cú t tng v hnh ng chớnh tr ỳng trc ht phi bt ngun t mt t khoa hc, cỏch mng Chớnh cỏch t mi ngi khỏc s to nờn t tng v hnh ng khỏc Vy, H Chớ Minh cú t chớnh tr c sc nh th no to nhng sỏng to riờng cú t tng v hnh vi chớnh tr Ngi? T chớnh tr H Chớ Minh cú c im gỡ xỏc lp nhng t tng chớnh tr lm bin i c bn th gii th k XX? Cụng cuc i mi Vit Nam c chớnh thc bt u t nm 1986 vi s i mi trc ht l t Thc cht l i mi t chớnh tr trờn cỏc phng din kinh t, húa, xó hi i mi t chớnh tr l c s, nh hng cho quỏ trỡnh i mi ton din Vit Nam Trong quỏ trỡnh i mi, ng Cng sn Vit Nam ó khụng ngng dng sỏng to ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh, ly ú lm nn tng lý lun cho quỏ trỡnh i mi Sau gn 30 nm thc hin, bờn cnh nhng kt qu t c l rt ln, thc tin cỏch mng ang t nhng yờu cu mi ũi hi c H thng chớnh tr cn y mnh hn na, phỏt huy sc mnh on kt ton dõn, tinh thn, trớ tu, bn lnh, khớ phỏch ca ngi Vit Nam xõy dng mt nc Vit Nam giu mnh, xó hi dõn ch, cụng bng, minh Hn bao gi ht, cn khai thỏc nhng di sn m H Chớ Minh li cn c khai thỏc nhm tỡm thy nhng ch dn quớ bỏu cho s nghip cỏch mng hin Vic tỡm hiu nhng c im ch yu ca t chớnh tr H Chớ Minh ú khụng ch gii mó c ci ngun ca nhng sỏng to t tng v hnh ng chớnh tr H Chớ Minh m cũn ly ú lm c s lý lun cho s nghip i mi hin S nghiờn cu khụng ch b sung nhng hiu bit sõu sc v s nghip chớnh tr H Chớ Minh m cũn gúp phn vo vic nghiờn cu ngi chớnh tr vi nhng nng lc v t cht cn cú ca mt lónh t õy cng l c s gúp thờm nhng nghiờn cu lch s t tng v cỏc lý thuyt chớnh tr ngnh chớnh tr hc Vit Nam ti ú cú giỏ tr lý lun v thc tin to ln Nhn thc s cn thit ca vic nghiờn cu, hc viờn la chn ti "T chớnh tr H Chớ Minh - nhng c im ch yu v ý ngha phng phỏp lun" lm lun ỏn Tin s ca mỡnh 2 Mc ớch, nhim v ca lun ỏn 2.1 Mc ớch Trờn c s lý lun v t duy, t chớnh tr v t chớnh tr H Chớ Minh, lun ỏn phõn tớch lm rừ nhng yu t hỡnh thnh t chớnh tr H Chớ Minh; phõn tớch v rỳt nhng c im th hin qua ni dung v phng phỏp t chớnh tr H Chớ Minh; ý ngha phng phỏp lun ca nhng c im ú i vi cụng cuc i mi t chớnh tr Vit Nam hin 2.2 Nhim v ca lun ỏn thc hin mc tiờu trờn, lun ỏn gii quyt cỏc nhim v sau: - Lm rừ nhng lý lun v t duy, t chớnh tr, t chớnh tr H Chớ Minh v nhng yu t hỡnh thnh t chớnh tr H Chớ Minh - Lm rừ nhng c im ch yu v ni dung v phng phỏp ca t chớnh tr H Chớ Minh - Ch ý ngha phng phỏp lun ca t chớnh tr H Chớ Minh i vi vic tip tc i mi t chớnh tr s nghip i mi nc ta hin i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 i tng nghiờn cu - Nhng c im ch yu ca t chớnh tr ca H Chớ Minh - í ngha phng phỏp lun i vi s nghip i mi Vit Nam hin 3.2 Phm vi nghiờn cu Tip cn t gúc trit hc khoa hc hoc H Chớ Minh hc ó cú rt nhiu cụng trỡnh nghiờn cu vi cỏc cỏch kin gii khỏc ti ch nghiờn cu t gúc trit hc chớnh tr tỡm hiu nhng nột c ỏo t chớnh tr H Chớ Minh Lun ỏn khụng nghiờn cu t tng H Chớ Minh núi chung m thụng qua vic nghiờn cu nhng t tng chớnh tr, hnh vi chớnh tr tỡm hiu t chớnh tr ca Ngi Tuy nhiờn, cuc i H Chớ Minh l cuc i chớnh tr, hot ng chớnh tr l hot ng ch yu chi phi mi t tng trờn cỏc lnh vc khỏc Mi t duy, suy ngh ca Ngi v cỏc lnh vc khỏc ca i sng cng khụng thoỏt ly mc ớch chớnh tr Bi chớnh tr ca Ngi l chớnh tr nhõn vn, vỡ ngi, ly t do, hnh phỳc ca ngi l mc tiờu.Vỡ vy, cú th núi phm vi nghiờn cu trc tip n ti hp nhng li c thc hin trờn ph rng ln ca t nhn thc v cuc i, s nghip, t tng H Chớ Minh C th: - V thi gian: T chớnh tr H Chớ Minh hỡnh thnh, phỏt trin gn vi cuc i hot ng chớnh tr phong phỳ ca Ngi ú l quỏ trỡnh liờn tc c b sung, phỏt trin v hon thin Vỡ th, nhn din v lm rừ nhng c im ch yu ca t chớnh tr H Chớ Minh cn gn vi cuc i, s nghip chớnh tr ca H Chớ Minh - V khụng gian: cuc i hot ng chớnh tr H Chớ Minh vụ cựng phong phỳ, c hỡnh thnh t s tri nghim thc tin ca cỏc nc trờn th gii Do ú, lun ỏn trờn c s ln theo quỏ trỡnh hot ng ca Ngi cỏc nc qua cỏc bi vit, bi núi v nhng cõu chuyn v cuc i s nghip ca Ngi tỡm nhng c im ch yu t chớnh tr H Chớ Minh - V mt ni dung: T chớnh tr H Chớ Minh cú phm vi rt rng, lun ỏn khụng nghiờn cu cu trỳc, chc nng, hỡnh thỏi ca t nh gúc ca tõm lý hc, m ch gii hn, tỡm hiu cỏc du hiu c trng ca t chớnh tr H Chớ Minh di gúc trit hc chớnh tr C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu - Lun ỏn c thc hin trờn c s lý lun ca ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh v ca ng Cng sn Vit Nam v cỏch mng Vit Nam - Phng phỏp lun ca vic thc hin lun ỏn l bin chng vt v quan im lch s - Ngoi lun ỏn cũn s dng nhng phng phỏp c th nh: lch s v lụ gic, so sỏnh, phõn tớch, tng hp, gn lý lun vi thc t, phng chuyờn gia, phõn tớch bn.v.v úng gúp khoa hc ca lun ỏn 5.1 úng gúp v mt khoa hc - Lun ỏn ó gúp phn lm rừ v sõu sc thờm nhng v t duy, t chớnh tr, t chớnh tr H Chớ Minh v nhng yu t tỏc ng n s hỡnh thnh t chớnh tr H Chớ Minh - Lun ỏn phõn tớch v khỏi quỏt c mt s c im ch yu v ni dung v phng phỏp t chớnh tr H Chớ Minh T ú lun gii ngun gc ca nhng sỏng to t tng v hnh vi chớnh tr H Chớ Minh l t t - Rỳt mt s nhn xột khoa hc úng gúp vo s phỏt trin ca phõn ngnh t tng chớnh tr Vit Nam thụng qua nghiờn cu trng hp t chớnh tr H Chớ Minh 5.2 úng gúp v mt thc tin - Trờn c s khỏi quỏt nhng c trng c bn ca t chớnh tr H Chớ Minh phõn tớch, lm rừ v khng nh giỏ tr, tm vúc v i ca Ngi thụng qua s dng ca ng v nhõn dõn ta giai on hin - Cỏc d liu, tri thc ca lun ỏn cú th lm ti liu ging dy cho cỏc lp hc cú mc tiờu hng ti tng cng nng lc t chớnh tr v hnh vi chớnh tr ca cỏn b lónh o, qun lý í ngha lý lun v thc tin ca lun ỏn 6.1 í ngha lý lun Kt qu nghiờn cu ca lun ỏn s gúp phn xõy dng khung lý thuyt v t duy, t chớnh tr núi chung v t chớnh tr H Chớ Minh núi riờng ú l c s, l cụng c phõn tớch v hiu sõu c s hỡnh thnh v nhng c trng c bn ca t chớnh tr H Chớ Minh õy l mt ni dung cha c nghiờn cu mt cỏch chuyờn bit v cú h thng nhng li rt cn thit ct ngha ngun gc hỡnh thnh t tng v hnh vi chớnh tr ca ngi núi chung v ca H Chớ Minh núi riờng 6.2 í ngha thc tin Lun ỏn s gúp vo bc tranh tng th nghiờn cu v H Chớ Minh v coi ú nh mt trng hp chớnh tr in hỡnh , dng thc tin chớnh tr hin Lun ỏn l ti liu tham kho v gi m cho nhng cụng trỡnh nghiờn cu v chớnh tr hc, H Chớ Minh hc v nhng chuyờn ngnh liờn quan Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun v danh mc ti liu tham kho, lun ỏn gm 4chng, tit Chng TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N LUN N 1.1 Nhúm cỏc cụng trỡnh nghiờn cu cp n t õy l mt nhng hng thu hỳt nhiu ngi nghiờn cu nht v cú nhiu thnh cụng Qua cỏc cụng trỡnh khoa hc, cỏc tỏc gi ó phõn tớch, lm rừ nhng nh ngun gc, bn cht, c im ca t v t bin chng vt; lch s hỡnh thnh, phỏt trin ca t bin bin chng vt; mi quan h gia ni dung v phng phỏp, trỡnh v nng lc ca t duy, cỏc nguyờn tc v quy lut ca t v t bin chng vt; mi quan h gia t hỡnh thc v t bin chng Thụng qua ú, cỏc tỏc gi ó gúp phn lm sõu sc thờm nhng lý lun chung nht v t v t bin chng vt, t c s th gii quan, phng phỏp lun xõy dng phng phỏp t khoa hc v s dng phng phỏp y nhn thc v ci to th gii ng thi thụng qua cỏc cụng trỡnh nghiờn cu, tỏc gi t v gi m nhiu cn c quan tõm, tip tc nghiờn cu v gii quyt Ngoi ra, nghiờn cu t gn vi s nghip i mi, phỏt trin kinh t - xó hi ó nhn c s quan tõm ca nhiu nh khoa hc nc, c bit t sau ng ta tin hnh cụng cuc i mi t nc t 1986 ti Cỏch tip cn v ni dung cú nhng im khỏc nhau, song im chung ca cỏc cụng trỡnh l gii quyt cỏc lý lun chung v t v t bin chng vt gn lin vi s nghip i mi, xõy dng ch ngha xó hi nc ta úng gúp ca cỏc cụng trỡnh khoa hc l lm sỏng t lý lun chung v i mi t duy, vai trũ ca i mi t i vi s nghip i mi, xõy dng ch ngha xó hi, thc trng t ca chỳng ta hin nay, nhng cn bnh cn khc phc t ca chỳng ta v nguyờn nhõn ca nú Sau phõn tớch, lm rừ c s lý lun v thc tin, cỏc tỏc gi xut phng hng, bin phỏp khc phc nhng hn ch, tiờu cc cỏch ngh, cỏch lm ca cỏn b ta nhm ỏp ng yờu cu ca s nghip i mi núi chung v i mi t núi riờng ng ta xng v lónh o Trong ú, cỏc tỏc gi u khng nh tớnh khoa hc, cỏch mng ca t bin chng vt cho i ng cỏn b, ng viờn, ú l cỏch tt nht khc phc nhng hn ch t ca chỳng ta 1.2 Cỏc cụng trỡnh v t tng chớnh tr, t chớnh tr õy l ni dung cũn ớt c nghiờn cu c v ngoi nc Cỏc nghiờn cu ó a nhiu quan nim khỏc v t chớnh tr, nhng nhỡn chung u thng nht rng, t chớnh tr l mt quỏ trỡnh hp v chuyn húa thụng tin hỡnh thnh nhng quan im da trờn tri thc v cỏc chớnh tr Cỏc tỏc gi ó phõn bit t chớnh tr vi t v chớnh tr Chớnh tr tt nhiờn l mt yu t quan trng ca t chớnh tr T v chớnh tr mun núi n cỏc bn vng v t tng v o c c cp n ngụn ng chớnh tr v cỏc liờn quan n cỏch thnh viờn ca cng ng chớnh tr nh gii hn ca t ca ngi, cỏc phng phỏp nh hng n bỡnh ng xó hi hay iu gỡ to chin tranh, T chớnh tr mun núi n mt h thng cỏc t - thc tin liờn quan n hnh ng th, phõn bit vi t ngh thut, t lch s, t o c Nhng t chớnh tr phi bao gm ớt nht c trng: i) Sp xp ý ngha ca cỏc mc tiờu xó hi, cỏc yờu cu, cỏc quỏ trỡnh v cỏc cu trỳc theo tm quan trng hay mc khn cp; ii) Huy ng s ng h bng cỏch chp nhn, bin h, ch trớch hoc phn i cỏc thc th th, th tc v cỏc hot ng ca h; iii) phn ỏnh s n nh hay bt n qua vic tớnh toỏn cỏc k hoch hp tỏc, s bt ng, s xung t v quan nim v tranh lun ca cỏc nhúm; iv) quyt nh v hoch nh chớnh sỏch thụng qua cỏc k hoch xõy dng v ch o th v a tm nhỡn chung; v) nm gi quyn lc ca ngụn t thụng qua cỏc k nng thuyt phc, hựng bin,th hin cm xỳc hay e da; vi) a ch cho hin ti: phõn chia v iu chnh cỏc lnh vc v ranh gii thm quyn gia cỏc lnh vc xó hi, ng thi trỡ c cỏc c quyn chớnh tr mc hn nh Bờn cnh ú, cỏc nghiờn cu cng ó bn n cu trỳc ca t chớnh tr, cỏc phng phỏp t chớnh tr v cỏc yu t tỏc ng n quỏ trỡnh hỡnh thnh, nh hỡnh t chớnh tr ca cỏc cỏ nhõn, cỏc cng ng, khng nh nh hng ca t chớnh tr n i sng chớnh tr ca cỏc quc gia, n quan h gia t chớnh tr v húa chớnh tr, trỏch nhim cụng dõn 1.3 Nhng cụng trỡnh nghiờn cu liờn quan n t duy, t tng chớnh tr H Chớ Minh Cỏc cụng trỡnh khoa hc mc dự ó i n mt quan nim thng nht cú mt t chớnh tr H Chớ Minh, nhng mi ch dng li dng nờu hoc nghiờn cu phng phỏp lun, phng phỏp cỏch mng hay phng phỏp t núi chung Cha cú cụng trỡnh no nghiờn cu chuyờn bit v t chớnh tr H Chớ Minh dng vo thc tin chớnh tr hin nc ta Nhng cụng trỡnh ny cung cp cỏch tip cn a chiu tỏc gi cú cỏc khỏi nim cụng c v tri thc chuyờn ngnh nghiờn cu lun ỏn Cỏc nghiờn cu v ngoi nc ó cú úng gúp nht nh vo qua trỡnh khỏm phỏ v t duy, v hot ng ca b nóo ngi v bc u cp n mt loi hỡnh t ca ngi: t chớnh tr Tuy nhiờn, cỏc nghiờn cu bn trc tip n t chớnh tr H Chớ Minh cũn rt ớt v tn mn iu ny gõy khú khn cho tỏc gi nghiờn cu, nhng cng to nờn tớnh mi ca i tng v phng phỏp tip cn Vỡ vy, vic nghiờn cu ti s gúp phn kha lp mt "khong trng" nghiờn cu H Chớ Minh v nghiờn cu chớnh tr hc Lun gii mt ớt c t nghiờn cu nờn ti khú khn k tha nhng cụng trỡnh liờn quan trc tip iu ny s khụng trỏnh nhng khú khn nghiờn cu ti, nht li l mt lun ỏn vi nhng chun qui phỏp lý v nhng gii hn v thi gian, thi lng cng nh chớn ca ngi nghiờn cu Tuy nhiờn, nhn thc l mt quỏ trỡnh m cng tỡm hiu i tng ta li cng thy s hiu bit ca mỡnh cng nh Hn na, vic hiu mt cỏch y v ton din v mt ngi nm ngoi nng lc ca bt k c bit l vic nghiờn cu mt nhõn vt lch s hay cỏ nhõn ngi H Chớ Minh, ta cng ch mong hiu c mt gúc cnh bc tranh tng th y iu ú l ht sc cn thit cho vic hiu ngi tng th mt cỏch sõu sc hn, ton din hn ú cng ng thi gúp thờm nhng tri thc nh trờn ng khoa hc rng ln Chng NHNG VN Lí LUN V T DUY CHNH TR V CC YU T HèNH THNH T DUY CHNH TR H CH MINH 2.1 Nhng lý lun v t duy, t chớnh tr v t chớnh tr H Chớ Minh 2.1.1 Khỏi nim t T l mt khỏi nim phc vi nhiu s lun gii khỏc trờn nhiu phng din, gúc ph thuc vo lp trng trit hc hay lnh vc nghiờn cu, chuyờn ngnh nghiờn cu.v.v Song cỏc nh ngha u cú im chung l: quỏ trỡnh ngi t phi i lin vi nhn thc, i t cm nhn thc t khỏch quan n phõn tớch v suy xột thc t khỏch quan (cú c phỏn oỏn, phỏn oỏn l biu hin ca t duy, nú xỏc nh giỏ tr ỳng, sai ca mt i tng c ngi t duy) theo lụgic cn thit nhn bit sõu sc thc t khỏch quan (thụng qua ngụn ng, du hiu hay hỡnh tng) v phng hng ng cựng gii phỏp ci bin thc t khỏch quan nhm em li li ớch cho chớnh ngi v cho cng ng Lun ỏn khụng i tỡm hiu t vi t cỏch l quỏ trỡnh tõm lý phc nh cỏch tip cn ca tõm lý hc; cng khụng nghiờn cu t vi t cỏch l m s quỏ trỡnh hot ng ca cỏc n ron thn kinh phõn tõm hc õy nghiờn cu t vi t cỏch l hot ng din b nóo ngi vi cỏc thao tỏc phõn tớch, tng hp, so sỏnh, i chiu nhm hỡnh thnh nhng quan im, t tng, li núi, hnh ng ci to hin thc khỏch quan ú l giai on cao ca quỏ trỡnh nhn thc bao gm vic thu nhn, x lý thụng tin v sn sinh tri thc mi bng cỏc thao tỏc phõn tớch, tng hp, so sỏnh nhm nhn thc v ci to th gii thụng qua hot ng thc tin ca ngi T xut hin thc tin ny sinh , núi cỏch khỏc, thc tin t ũi hi phi t Khi thc tin t tỏc ng, truyn ti tri thc vo b úc ngi, ú, b úc din quỏ trỡnh phõn tớch, tng hp, so sỏnh, i chiu tc cỏc thao tỏc t din nhm x lý thụng tin Kt qu ca quỏ trỡnh y s th hin qua ngụn ng (gm li núi v ch vit, hnh vi) Trong quỏ trỡnh y tri thc v hon cnh thc tin c xem l nguyờn liu, u vo ca t T tri thc v s vt m ngi cú nhng hnh ng tng ng n lt mỡnh, chớnh nhng hnh ng thc tin y li cung cp c liu cho mt quỏ trỡnh t mi Vy, t c xột n bao gm ni dung t duy, cỏch thc t v sn phm ca t Ni dung t chớnh l tỡnh thc tin t v nú s c phn ỏnh xuyờn sut quỏ trỡnh t thụng qua cỏc thao tỏc phõn tớch, tng hp, so sỏnh, i chiu to sn phm ca t l t tng, quan im, hnh vi Sn phm ca t l tri thc (nhng hiu bit v s vt, hin tng) Tri thc y biu hin qua t tng, quan im, hnh vi ca ngi Vy, t tng, quan im, hnh vi l biu hin cho nhng hiu bit ca ngi v th gii khỏch quan, ú l sn phm ca quỏ trỡnh phõn tớch, tng hp, so sỏnh, i chiu din b úc ca ngi Do ú, tỡm hiu t (vi t cỏch l quỏ trỡnh) khỏc vi tỡm hiu t tng (vi t cỏch l kt qu ca quỏ trỡnh t duy), mc dự gia chỳng cú mi quan h mt thit, khụng tỏch ri T tng - di bt c hỡnh thc biu hin no (khỏi nim, phm trự, quan im, chớnh kin) u l kt qu ca t T ỳng s dn n t tng, hnh ng ỳng v ngc li s dn n t tng, hnh ng sai * Phõn loi t duy: Cú nhiu cỏch phõn loi da vo nhng tiờu khỏc nhau: - Da theo cp ca t duy, cú t kinh nghim, t lý lun T kinh nghim l mt giai on ca nhn thc lý tớnh, m ú ngi ta rỳt nhng tri thc v s vt, hin tng khỏch quan, ch yu, thụng qua ng khỏi quỏt, quy np nhng ti liu kinh nghim T lý lun l giai on nhn thc lý tớnh, m ú tri thc c rỳt trờn c s khỏi quỏt nhng thnh tu ca cỏc giai ong trc ú - Theo lnh vc t duy: cú t chớnh tr, kinh t, khoa hc, trit hc, ngh thut, quõn s, húa, tớn ngng tụn giỏo.v.v - Theo loi hỡnh t duy, cú t bin chng, siờu hỡnh, t lụ gic, phi lụ gic, t tng hp, phõn tớch, t sỏng to, giỏo iu, t tớch cc, tiờu cc v.v S phõn loi t cng ch mang tớnh tng i bi chỳng tn ti an xen, hũa quyn Cựng s dng mt loi hỡnh t cho nhiu lnh vc khỏc v ngc li t v mt lnh no ú cú th s dng ng thi nhiu loi hỡnh, nhiu hỡnh thc t khỏc Do ú, mi ch th, cỏc loi hỡnh t duy, cỏc hỡnh thc t hũa quyn to nờn s thng nht v c trng riờng t ca mi ngi Nh vy, cú nhiu cỏch phõn loi t khỏc nhau, ú t chớnh tr l mt loi hỡnh t da trờn lnh vc phỏt trin ca xó hi T chớnh tr s cú nhng c im chung nm khỏi nim t nhng cng cú nhng im riờng, mang tớnh c thự phõn bit vi t cỏc lnh vc khỏc c im ny chu s chi phi ca hot ng chớnh tr em li 2.1.2 T chớnh tr T chớnh tr l hot ng ca b nóo ngi nhm thu nhn, x lý v sn sinh nhng tri thc v ginh, gi v thc thi quyn lc giỳp ngi nhn thc, hoch nh v thc thi cỏc quyt sỏch chớnh tr Núi cỏch khỏc, t chớnh tr l suy ngh v nhng chớnh tr theo mt cỏch thc nht nh Theo ngha ny, t chớnh tr i cựng vi s xut hin ca nh nc, mang tớnh giai cp v b chi phi bi lp trng giai cp Sn phm ca quỏ trỡnh t l nhng t tng, quan im hay nhng cụng ngh gii quyt nhng mõu thun thc tin chớnh tr T chớnh tr ca mi ngi ph thuc vo nhiu yu t: khỏch quan l iu kin thc tin, nhng giỏ tr t tng lch s, h t tng chớnh thng chi phi v ch quan l nng lc ca mi ch th Cựng hon cnh thc tin nh nhau, cựng mt iu kin sng, mt lp trng giai cp, mt ý thc h nh nhng cỏch t mi ngi l khỏc Do ú, cỏch t ca mi ngi ch yu yu t ch quan qui nh Yu t ch quan c hỡnh thnh t t cht bõm sinh, c rốn luyn qua hot ng thc tin vi nhng nng lc, phm cht v khớ phỏch nht nh chuyn húa yu t khỏch quan vo lng kớnh ch quan ca tng ngi T chớnh tr cú mi quan h cht ch, tỏc ng bin chng vi t tng chớnh tr T tng chớnh tr l h thng nhng quan im phn ỏnh quan h chớnh tr, kinh t gia cỏc tng lp, cỏc giai cp, cỏc quc gia, cỏc dõn tc xung quanh ginh, gi chớnh quyn, t chc v thc thi quyn lc nh nc T tng chớnh tr bao gi cng ny sinh t nhng iu kin kinh t - xó hi ca mt xó hi nht nh Nh vy, gia t chớnh tr v t tng chớnh tr cú mi quan h cht ch, tỏc ng qua li T chớnh tr l quỏ trỡnh trn tr, suy ngh v nhng chớnh tr, cũn t tng l kt qu ca quỏ trỡnh t y hiu t chớnh tr ca mt ngi phi thụng qua t tng, li núi, hnh ng ca ngi ú v soi vo lý lun nhn thc thy c nhng c trng c bn ca quỏ trỡnh t T chớnh tr ca mt ngi ch c bit n thụng qua vic tỡm hiu t tng, quan im, li núi, bi vit v nhng hot ng thc tin ca ngi ú Nu thc tin cung cp cht liu hỡnh thnh t tng thỡ t l n lc ca ch th vic khỏi quỏt húa thc tin biu t bn cht ca thc tin ú di hỡnh thc lý lun Do ú, nghiờn cu t chớnh tr cn tỡm hiu thụng qua t tng chớnh tr v hnh vi chớnh tr (vi t cỏch l sn phm v hỡnh thc biu hin ca t duy) õy l khỏi nim cụng c cú th hiu sõu hn cỏc ni dung khỏc liờn quan Tỡm c t chớnh tr l c s lý gii thuyt phc s i ca nhng lý thuyt chớnh tr v hnh vi chớnh tr Bi l, mi hnh vi chớnh tr u b chi phi bi ng li chớnh tr, quyt sỏch chớnh tr, t chớnh tr Thm nh chớnh tr a c mt quyt sỏch chớnh tr ỳng n s chi phi hnh vi chớnh tr ỳng Ngc li, nu ng li chớnh tr sai lm s a c dõn tc ú i xung nhng nc thang ca lch s Vy, ng li chớnh tr cú vai trũ quan trng, chi phi mi hot ng ca ngi chớnh tr xó hi y 2.1.3 Khỏi nim t chớnh tr H Chớ Minh T chớnh tr H Chớ Minh l hot ng din b úc Ngi nhm a nhng quan im v hnh vi chớnh tr gii ỏp thc tin chớnh tr Vit Nam Núi mt 11 dng v hnh th ch, thit ch chớnh tr T chỳ trng xõy dng hỡnh thc t chc chớnh quyn hnh mt cỏch khỏch quan, phự hp vi ý v li ớch ca giai cp cm quyn nhng ớt ph thuc vo cỏ nhõn ngi nm quyn T v s trung quyn lc vo lónh t cú c , ti nng v uy tớn; s tham gia lónh o ca i ng nhng ngi u tỳ v phm cht v c bit l trớ tu vo b mỏy nh nc - T chớnh tr Mỏc - Lờnin vi phng phỏp t bin chng vt õy l phng phỏp t in hỡnh, bao trựm nht chi phi t trờn mi lnh vc mt khớa cnh no ú, cỏc phng phỏp t khỏc chớnh l biu hin c th ca t bin chng Nh phng phỏp t bin chng, H Chớ Minh thõu thỏi, tng tớch hp v dng sỏng to vo thc tin cỏch mng Vit Nam Tip thu v nghiờn cu ch ngha Mỏc - Lờnin, la chn ng nh Lờnin ch dn, dng phng phỏp t bin chng, Nguyn i Quc ó sỏng to ng i phự hp cho cỏch mng Vit Nam ginh c thng li hon ton Mc dự hc thuyt Mỏc - Lờnin, xột v mt a lý cng thuc t phng Tõy, nhng tớnh quyt nh v nh hng ch yu ca h t tng ny i vi s hỡnh thnh, phỏt trin t chớnh tr H Chớ Minh nờn tỏch thnh mt yu t riờng Túm li, t chớnh tr H Chớ Minh l s gp g gia trớ tu dõn tc vi trớ tu thi i Chớnh s ng, phỏt trin ca ch ngha yờu nc Vit Nam cui th k XIX n nhng nm 20 ca th k XX, bt gp ch ngha Mỏc - Lờnin, t chớnh tr H Chớ Minh c hỡnh thnh T tip thu, dng sỏng to, H Chớ Minh tng bc gúp phn b sung, phỏp trin, lm phong phỳ ch ngha Mỏc - Lờnin bng nhng lun im mi, c rỳt t thc tin ca t nc v dõn tc Bi cnh kinh t - chớnh tr v ngoi nc cựng vi nhng yu t lý lun trờn l ngun gc khỏch quan tỏc ng n s hỡnh thnh t chớnh tr H Chớ Minh 2.2.2 Nhõn t ch quan v hot ng thc tin ca H Chớ Minh V phm cht, H Chớ Minh hi t nhng phm cht ca mt chin s cỏch mng chõn chớnh Ngi cú tõm hn ca mt nh yờu nc ln, mt chin s cng sn nhit thnh cỏch mng, sn sng chu ng hy sinh vỡ c lp ca T quc, t cho ng bo Ngi cú lũng tin mónh lit nhõn dõn, cú tỏc phong bỡnh d, chõn thnh, khiờm tn, ho mỡnh vi qun chỳng v cú sc cm hoỏ ln i vi mi ngi V nng lc, H Chớ Minh cú nhng nng lc phi thng ú l trớ thụng minh, sc so, nhy bộn vi cỏi mi, cú t c lp sỏng to; cú trớ tu uyờn bỏc, kin thc sõu rng, c tip xỳc vi nhiu nn hoỏ khỏc nhau, nh ú Ngi t hc c nhiu th ngoi ng, bit ún nhn nhng bin chuyn tớch cc ca tỡnh hỡnh th gii v k tha nhng thnh tu t tng ca nn húa nhõn loi dng sỏng to vo thc tin Vit Nam v gii ỏp nhng yờu cu ca cỏch mng Vit Nam Nhng nng lc bm sinh v phm cht cỏ nhõn him cú ó qui nh vic H Chớ Minh tng - tớch hp húa v ch th húa cỏc giỏ tr tinh hoa húa dõn tc, thi i hỡnh thnh t tng ca mỡnh quỏ trỡnh tip bin, chn lc, tỏi to, chuyn húa, phỏt trin tri thc Nhng phm cht y khụng phi t nhiờn m cú ú l kt qu ca phc hp cỏc iu kin, cỏc hot ng tớch cc, ch ng ca bn thõn H Chớ Minh Trong ú, trc ht phi k n s dn thõn, thõm nhp i sng nhõn dõn lao 12 ng, khụng phi ch i sng ngi lao ng Vit Nam m c i sng ngi lao ng nhiu nc khp cỏc chõu lc, khụng phi ch cỏc nc thuc a m c cỏc nc chớnh quc T ú, H Chớ Minh cú cỏi nhỡn ton din, sõu sc v i sng ngi lao ng di ch t bn ch ngha, c bit v i sng thng kh ca ngi lao ng cỏc nc thuc a Cng t ú, Ngi hot ng u tranh cỏch mng khụng mt mi phong tro cụng nhõn v phong tro gii phúng dõn tc thuc a trờn th gii Túm li, iu kin kinh t - chớnh tr - xó hi v cỏc tin t tng, lý lun l nhng c s khỏch quan nh hng n s hỡnh thnh t chớnh tr H Chớ Minh Trong s hỡnh thnh v phỏt trin t duy, yu t sinh hc v s tin hoỏ ca nú úng vai trũ ht sc quan trng, song cỏi quyt nh tớnh sỏng to ca t phi l cỏc quan h xó hi iu ú cho thy, nhng c s khỏch quan l iu kin cn nhng cha cho s hỡnh thnh t chớnh tr H Chớ Minh Nhng nhõn t ch quan thuc v nng lc, phm cht cỏ nhõn v nhng hot ng thc tin l nhõn t gi vai trũ quyt nh nht, chỡa khúa cho nhng s sỏng to a ti thnh cụng s nghip chớnh tr ca Ngi Nhng yu t trờn c Ngi kt hp, dng nhun nhuyn hỡnh thnh nờn nhng c sc t chớnh tr Ngi Núi cỏch khỏc, t chớnh tr H Chớ Minh l sn phm ca s kt hp nhun nhuyn gia nhõn t khỏch quan v ch quan Nhng nhõn t ny luụn cú s ng, bin chuyn theo dũng lch s, to tin cho s bin i, phỏt trin ca t chớnh tr H Chớ Minh T chớnh tr H Chớ Minh ú luụn cú s b sung, phỏt trin trờn nn tng thc tin tng ng lm nờn nhng c trng riờng, ni bt, khụng trn ln vi bt k nh chớnh tr no Tiu kt chng T l quỏ trỡnh hot ng ca b nóo ngi trỡnh nhn thc lý tớnh bao gm cỏc thao tỏc phõn tớch, tng hp, so sỏnh, i chiu nhm tỡm bn cht, qui lut ng ca s vt Kt qu ca quỏ trỡnh t l tri thc c biu hin thnh quan im, t tng, hnh vi thụng qua ngụn ng Vỡ vy, ngi ch cú th hiu c t ca mt ngi thụng qua ngụn ng (gm li núi, ch vit, hnh ng) õy l phng phỏp lun nghiờn cu cỏc loi hỡnh t ca ngi Nghiờn cu t chớnh tr H Chớ Minh khụng nm ngoi qui lut ú T chớnh tr H Chớ Minh va chu nh hng ca t chớnh tr ch ngha Mỏc - Lờnin (tc trờn lp trng ca giai cp vụ sn), va trờn lp trng ca ngi yờu nc chõn chớnh; va chu nh hng ca t duy lý phng Tõy, va mang ct cỏch ca t duy cm ca ngi ụng; va chu nh hng ca h t tng Nho giỏo nhng li rt Vit Nam, dõn tc nhng li nh hng ca th gii, nhõn loiNúi cỏch khỏc, t chớnh tr H Chớ Minh l t bin chng mang bn sc Vit Nam, ú cú s k tha v phỏt trin mt cỏch chn lc t chớnh tr loi ngi: ụng - Tõy, kim - c nhng m cht dõn tc Vỡ vy, ú l t tiờn tin, hin i, khoa hc, hp lụgic ca s phỏt trin trờn nn tng dõn tc, t th gii nhng li rt Vit Nam Nh ú, Ngi a nhng lp lun, t tng, quan im mang dỏng dp ca phng ụng v phng Tõy, Vit Nam v th gii, dõn tc v nhõn loi.- mt t chớnh tr c sc riờng cú H Chớ Minh 13 T chớnh tr H Chớ Minh l quỏ trỡnh Ngi suy ngh gii quyt cỏc chớnh tr theo nhng nguyờn tc riờng, nht quỏn S khỏc bit ú bt ngun t tin (tc nhõn t u vo) ca quỏ trỡnh t a n nột riờng cỏch thc t v kt qu t ú l nhõn t khỏch quan c ch quan húa nh nhng nng lc v phm cht riờng cú Ngi Tt c hũa quyn ngi H Chớ Minh to ct cỏch, nng lc v phm cht cỏ nhõn hn ngi hỡnh thnh mt phong cỏch riờng s thng nht gia t - t tng - phng phỏp H Chớ Minh ú t l chỡa khúa, cn nguyờn a ti nhng sỏng to t tng v hnh ng chớnh tr ca Ngi Nh ú, Ngi ó li mt di sn quớ bỏu khụng ch cho nhõn dõn Vit Nam m c nhng ngi tin b trờn th gii Chng NHNG C IM CH YU CA T DUY CHNH TR H CH MINH 3.1 Nhng im c sc ni dung t chớnh tr H Chớ Minh 3.1.1 T v s la chn mc tiờu ca cỏch mng Vit Nam iu ny c th hin trc ht t v s la chn ng cỏch mng Vit Nam: c lp dõn tc gn lin vi ch ngha xó hi õy l ni dung quan trng, bao trựm, xuyờn sut cha ng nhng im sỏng to ca H Chớ Minh so vi cỏc bc tin bi, cỏc nh chớnh tr ng thi nc v th gii Vic xỏc nh mc tiờu cỏch mng trc ht bt ngun t s sỏng sut la chn hng i tỡm ng gii phúng dõn tc - ng sang phng Tõy õy l mt sỏng to t Ngi khỏc vi cỏc s yờu nc cựng thi v bt u cho mt s nghip chớnh tr H Chớ Minh Con ng m Ngi la chn l c lp dõn tc gn lin vi ch ngha xó hi Mc ớch y c khng nh nht quỏn t nhng nm 1920, tỡm thy ng cu nc cho n sau ginh c chớnh quyn, xõy dng chớnh quyn Theo Ngi, ch cú Ch ngha xó hi mi em li cuc sng t do, hnh phỳc thc s cho nhõn dõn Mc tiờu ca ng cỏch mng t H Chớ Minh ú cú s khỏc bit c bn vi cỏc ng ca cỏc nh yờu nc lch s dõn tc 3.1.2 T v ng, cỏch thc t mc tiờu cỏch mng ú l t v phng phỏp cỏch mng, lc lng cỏch mng, vai trũ ca t chc ng i vi s thng li ca cỏch mng H Chớ Minh ó a nhng lun im sỏng to, thm trỏi ngc vi quan im ca cỏc ng Quc t Cng sn in hỡnh l quan im v lc lng cỏch mng Trong Chỏnh cng vt tt, Ngi vit: ng phi ht sc liờn lc vi tiu t sn, trớ thc, trung nụng, Thanh niờn, Tõn Vit, v.v kộo h i vo phe vụ sn giai cp Cũn i vi bn phỳ nụng, trung, tiu a ch v t bn An Nam m cha rừ mt phn cỏch mng thỡ phi li dng, ớt lõu mi lm cho h ng trung lp B phn no ó mt phn cỏch mng (ng Lp hin, v.v.) thỡ phi ỏnh Cỏc ng cng sn quc t ú b chi phi bi khuynh hng t, cụ c, bit phỏi, hp hũi nờn cú nhng nhn nh sai lm nhiu ca cỏch 14 mng gii phúng dõn tc H nhn nh nhim v hng u ca cỏch mng l gii phúng giai cp, ch giai cp vụ sn ginh thng li mi giỳp cỏc dõn tc thuc a ginh thng li H xỏc nh, lc lng thc hin cuc cỏch mng ch yu l cụng nụng, giai cp t sn dõn tc, tiu t sn, trung nụng l lc lng phn cỏch mng Rừ rng, nhng quan im, ch trng ca Nguyn i Quc nờu lỳc ú l hon ton trỏi ngc vi nhng nhn thc x cng, nhng sai lm t khuynh ang tn ti Quc t Cng sn lỳc ú nờn ó phờ phỏn Nguyn i Quc gay gt, lm nh hng n vai trũ v hot ng Ngi Nhng, vi bn lnh chớnh tr vng vng, H Chớ Minh khụng s b qui kt vo khuynh hng ch ngha xột li, cng khụng t trúi mỡnh vo t giỏo iu, m ti s kt hp mt cỏch sỏng to nhng giỏ tr ph bin ca ch ngha Mỏc - Lờnin vi thc tin Vit Nam Nhng sỏng to cỏc ni dung ú l biu hin ca nhng c sc ni dung t chớnh tr H Chớ Minh 3.1.3 T v xõy dng mt th ch nh nc lý tng cho nhõn dõn Vit Nam H Chớ Minh ch trng xõy dng mt mụ hỡnh nh nc mi Vit Nam sau ginh c lp l nh nc nhõn dõn lao ng lm ch hay cũn gi nh nc ca dõn, dõn, vỡ dõn Nh nc ú on tuyt vi ch quõn ch cha truyn ni v ch thng tr ca thc dõn Phỏp ú l mt th ch cng hũa, quyn lc phi thuc v nhõn dõn Nhõn dõn thc hin quyn lc ca mỡnh mt cỏch trc tip hoc thụng qua cỏc i din nhõn dõn trc tip bu Nhng loi hỡnh cng hũa no phự hp nht vi hon cnh lch s v nguyn vng ca nhõn dõn Vit Nam S la chn mt th ch ỏp ng thc tin xó hi Vit Nam cng l mt sỏng to vụ song ca Ch tch H Chớ Minh S sỏng to ny l kt qu nhng nm thỏng bụn ba hi ngoi vi mt nng lc t v hot ng thc tin phong phỳ ca Ngi H Ch tch ó tỡm mt mụ hỡnh c thự ca Nh nc Vit Nam phự hp vi iu kin mt dõn tc phng ụng, mun thoỏt ch thc dõn na phong kin, mun xõy dng mt cuc sng y , m no cho nhõn dõn, c lp cú ch quyn v li khụng ph thuc vo cỏc nc mnh khỏc Theo Ngi, nh nc y, nhõn dõn l ngi gi vai trũ quyt nh trờn tt c cỏc lnh vc: kinh t, chớnh tr, húa, xó hi Ngi dõn cú quyn lm ch bn thõn, ngha l cú quyn c bo v thõn th, c t i li, t ngnh ngh, t ngụn lun, t hc khuụn kh ca phỏp lut cho phộp Ngi dõn cú quyn lm ch cỏc th, lm ch a phng, lm ch ni sinh sng v lm vic Ngi dõn cú quyn lm ch cỏc on th, cỏc t chc chớnh tr xó hi thụng qua bu c v bói Nh nc y l s k tha, phỏt trin v dng sỏng to cỏc mụ hỡnh lch s la chn mt mụ hỡnh phự hp vi thc tin v truyn thng húa ca nhõn dõn Vit Nam Nh nc ú l s thng nht gia tớnh giai cp, tớnh nhõn dõn, tớnh nhõn loi, mang nhng c im riờng trờn c s k tha nhng tin b cỏc mụ hỡnh nh nc Vit Nam v th gii ú l sn phm ca tớnh c lp, sỏng to v tớnh cỏch mng t chớnh tr H Chớ Minh ó to nờn nột c sc, s khỏc bit v nhng thnh cụng s nghip chớnh tr H Chớ Minh 15 3.2 Nhng c im ch yu ca quỏ trỡnh t chớnh tr H Chớ Minh 3.2.1 Tớnh h thng T h thng v nht quỏn l im ni bt t lý lun ca H Chớ Minh Ngi cú cỏi nhỡn bao quỏt, nhỡn nhn s vt mt chnh th thng nht gia cỏi b phn vi cỏi ton th, gia cỏ bit vi xu th chung ca th gii T nhn thc cỏi chung, tớnh h thng ca cỏch mng th gii nhn rừ v trớ, vai trũ ca cỏch mng Vit Nam xu th y t c tm ú, H Chớ Minh a chớnh tr khụng nhng l khoa hc m cũn l ngh thut lónh o, l ti ba v nng lc bm sinh ca nh chớnh tr Tớnh h thng t chớnh tr H Chớ Minh th hin trờn nhiu phng din ú l tớnh h thng mi quan h gia cỏch mng gii phúng dõn tc Vit nam vi phong tro cỏch mng th gii; l vic nhỡn nhn v mt xó hi Xó hi ch ngha khụng nht thnh bt bin m cn phi c xem xột trng thỏi ng bin i v c ci to thng xuyờn Tớnh h thng t chớnh tr ca Ngi cũn th hin cỏch nhỡn a chiu, s cựng tn ti cỏc thuc tớnh i lp v s tng tỏc gia cỏc mt i lp, s chuyn húa gia cỏc mt ú vi sỏng to nờn nhng cht lng cao hn quỏ trỡnh phỏt trin ca cỏc h thng; hay ú l vic tỡm thy im tng ng s khỏc bit gia cỏc hc thuyt cng nh thy c s khỏc bit xem xột c s lch s ca ch ngha Mỏc - Lờnin Tớnh h thng t ó giỳp H Chớ Minh hỡnh thnh h quan im, t tng, ng li, phng phỏp, lc lng, vai trũ ca t chc ginh, gi v thc thi quyn hnh cho nhõn dõn Vit Nam ú cng l im ni bt chi phi quỏ trỡnh t chớnh tr H Chớ Minh 3.2.2 cao tớnh thc tin, chng ch ngha giỏo iu H Chớ Minh l nh mỏc xớt in hỡnh khụng ch nhn thc m cũn dng sỏng to hc thuyt Mỏc phõn tớch c th gii phúng dõn tc theo phng phỏp lm vic bin chng v quan im thc tin Xuyờn sut quỏ trỡnh t chớnh tr, quan im thc tin c coi l im xut phỏt, l ng lc v l mc ớch ca s nghip chớnh tr H Chớ Minh Nh t thc tin, Ngi dng sỏng to ch ngha Mỏc - Lờnin vo hon cnh c th ca Vit Nam v a cỏch i riờng cho cỏch mng ú cng l ci ngun ca nhng t tng v hnh vi chớnh tr sỏng to Ngi Tớnh thc tin t H Chớ Minh c th hin thụng qua quan im v mi quan h gia lý lun vi thc tin; quỏ trỡnh hỡnh thnh nhng lun im v cỏch mng Vit Nam V hn ht, tớnh thc tin th hin bng chớnh hnh ng ca Ngi H Chớ Minh, ngh lm, ngh hnh ng, ci to thc tin, gii phúng dõn tc, gii phúng nhõn dõn Vic gii phúng ng bo, nhõn dõn ang l nhim v cp thit, phi t lờn hng u Vỡ vy, phi tỡm tũi, suy ngh gii ỏp c nhng yờu cu ca thc tin ang t ra, khụng cú thi gian suy ngh vin vụng, hay ngh nhng gỡ xa vi vi yờu cu thc tin Vi Ngi ch t nhng gỡ thc tin ang ũi hi gii quyt chớnh thc tin y Mi suy t ca Ngi u bt ngun t thc 16 tin v phc v thc tin thụng qua hnh ng T chớnh tr H Chớ Minh ú luụn c hin din hnh ng, bng hnh ng din t t duy, thm t ch yu c hiu thụng qua hnh ng õy l im khỏc bit so vi nhiu nh t tng, nh chớnh tr trờn th gii 3.2.3 Tớnh dõn tc, ly li ớch dõn tc l u tiờn chớnh tr hng u T nhng bi vit u tiờn n trang vit cui cựng, t th loi bỏo, th ca, truyn ngn n cỏc bn chớnh lun.v.v u th hin khỏt vng c lp, t ca H Chớ Minh Ton b Di chỳc ca Ngi cui cựng l ton ng ton dõn ta on kt phn u, xõy dng mt nc Vit Nam hũa bỡnh, thng nht, c lp, dõn ch, giu mnh v gúp phn xng ỏng vo s nghip cỏch mng th gii Ttrong suy ngh ca H Chớ Minh, c lp dõn tc phi l mt nn c lp hon ton, thc s, nn c lp c thc hin mt cỏch trit theo nguyờn tc nc Vit Nam ca ngi Vit Nam, mi thuc v ch quyn quc gia u nhõn dõn Vit Nam t gii quyt, khụng cú s can thip ca nc ngoi, nhõn dõn Vit Nam khụng chp nhn bt c s can thip no; mi s ng h v giỳp Vit Nam u tranh cho c lp, t u c hoan nghờnh v ghi n; mi s ỏp t xõm phm ch quyn quc gia u chi t, gt b Nn c lp ú chớnh nhõn dõn Vit Nam u tranh ginh v em li cuc sng t do, hnh phỳc cho chớnh nhõn dõn C cuc i ca Ngi u suy ngh phi lm gỡ thc hin cho c quyn c lp ca t nc, quyn t cho nhõn dõn, ng bo ta cng cú cm n, ỏo mc, cng c hc hnh ú l nguyờn tc, l phng hng t v hnh ng chớnh tr H Chớ Minh 3.2.4 Tớnh linh hot, ng bin H Ch tch l mt chin s cng sn luụn nht quỏn mc tiờu v mm phng phỏp Mc ớch ti cao ca Ngi l c lp cho dõn tc, t hnh phỳc cho ng bo Mc tiờu l bt bin, nhng ng t c y khú khn gian kh, ũi hi phi cú s chin u, hy sinh ca nhiu lp ngi, nhiu th h Trong mi bc i lờn, cỏch mng phi i phú vi muụn s bin i, ũi hi ngi cỏch mng phi sỏng sut, tnh tỏo, nhy bộn thay i cỏch thc u tranh cho thớch hp vi nhng iu kin lch s c th m cỏc cuc u tranh t Nhng sỏch lc mt thi im, thi k nht nh khụng c lm tn hi n cỏi bt bin, tc cỏi mc tiờu lõu di ó c xỏc nh Phng phỏp mm do, lỳc tin, lỳc lui, cú lỳc cn tha hip trờn nguyờn tc t mc ớch lõu di ú khụng nhng l khoa hc m cũn l mt ngh thut cỏch mng ca H Chớ Minh iu ny c th hin ni tri nht giai on cỏch mng Vit Nam nhng nm 1945 - 1946 Chớnh tớnh linh hot, ng bin quỏ trỡnh lónh o cỏch mng ó th hin nột c sc v ti nng ca Ngi õy cng l mt c trng tiờu biu, lm nờn c sc ca quỏ trỡnh t chớnh tr H Chớ Minh 3.2.5 Tớnh d bỏo H Chớ Minh, nng lc t d bỏo c hỡnh thnh t nhng nm u hot ng cỏch mng v l mt nhng nhõn t quyt nh n thnh cụng 17 ca cỏch mng Vit Nam T y c th hin qua nhng nhn nh v thi cuc, v xu th ca tỡnh hỡnh chớnh tr quc t a nhng quyt sỏch ỳng n cho cỏch mng Vit Nam ú l biu hin ca mt t chin lc vi kh nng phõn tớch tỡnh hỡnh nc, th gii, nm vng c qui lut khỏch quan ca lch s, nhn din ỳng c im v xu th phỏt trin ca thi i d bỏo chớnh xỏc kh nng v chiu hng phỏt trin ca cỏch mng th gii nhn nh tỡnh hỡnh cỏch mng Vit Nam T y l biu hin ca s thm nhun phộp bin chng vt kt hp vi trit lý ca phng ụng v Vit Nam, trờn c s nm c tỡnh hỡnh a - chớnh tr th gii, nc cú nhng quyt sỏch ti u iu ny th hin tm nhỡn xa, rng v sõu mt nhng nhõn t quyt nh n s thnh bi ca s nghip chớnh tr m khụng phi bt c nh chớnh tr no cng cú c Tớnh d bỏo t chớnh tr H Chớ Minh c th hin xuyờn sut quỏ trỡnh lónh o cỏch mng Vit Nam Qua nhng nhn nh, nhng ng li, ch trng Ngi vch cho cỏch mng l nhng in hỡnh ca t y õy cng l mt biu hin thiờn ti ca H Chớ Minh m chc chn khụng cú nhiu nh chớnh tr, nh cỏch mng nc v th gii 3.2.6 Tớnh nhõn vn, húa Tớnh nhõn vn, húa t chớnh tr H Chớ Minh thc cht l t v ngi, ly ngi lm trung tõm v tt c vỡ ngi T ly ngi l gc c H Chớ Minh khng nh v thc hnh mt cỏch nhun nhuyn, khộo lộo lm nờn húa chớnh tr H Chớ Minh S nhõn ng x i vi ngi ó nõng Ngi lờn tm húa ú l húa chớnh tr H Chớ Minh th hin c suy ngh v hnh ng Tớnh nhõn vn, húa t chớnh tr H Chớ Minh c th hin t coi trng quyn ngi, t mc tiờu cao nht, mc tiờu cui cựng ca s nghip cỏch mng l gii phúng ngi Mc tiờu y s chi phi mi suy ngh v hnh ng chớnh tr H Chớ Minh õy l s k tha truyn thng tr nc ca dõn tc ta v cng l s dng quan im ca ch ngha Mỏc - Lờnin v vai trũ, sc mnh ca qun chỳng nhõn dõn Nhõn dõn va l ch th, va l mc tiờu ca cỏch mng T chớnh tr H Chớ Minh ly dõn lm gc cng chớnh l t v mt nn chớnh tr o c S nghip Ngi theo ui sut i l phn u cho nc ta c hon ton c lp, dõn ta c hon ton t do, ng bo cng cú cm n, ỏo mc, cng c hc hnh Theo ú, o c cao nht theo Ngi l ht lũng ht sc phc v nhõn dõn Vỡ ng, vỡ dõn m u tranh quờn mỡnh, gng mu mi cụng vic Tớnh nhõn t chớnh tr H Chớ Minh cũn th hin tinh thn khoan dung vi ngi, vi nhng ngi ó mc phi sai lm v khoan dung c vi k thự Chớnh iu ny ó nõng Ngi lờn tm húa khụng ch l húa khoan dung m húa mi c ch, mi hnh vi, i sng thng ngy v c nhng thi k khc nghit nht ca s nghip cỏch mng Vn húa khoan dung giỳp Ngi khụng ngng rng m thõu húa nhng yu t tớch cc, tin b v nhõn ca th gii lm giu cho húa dõn tc Nh ú lm nờn mt c sc t chớnh tr H Chớ Minh - t nhõn vn, húa 18 Tiu kt chng Nhng c im c bn ca t chớnh tr H Chớ Minh l sn phm ca s kt hp nhun nhuyn gia t chớnh tr truyn thng ca Vit Nam vi t chớnh tr th gii ú va l s k tha, phỏt huy ng thi l s dng sỏng to vo thc tin chớnh tr Vit Nam ú H Chớ Minh l mt b phn cu thnh T nhng sỏng to c th hin qua nhng ni dung c sc ca t chớnh tr H Chớ Minh nh: t v s la chn ng cỏch mng; t v ng, cỏch thc t mc tiờu cỏch mng v t v xõy dng mt th ch nh nc nhõn dõn cho thy, cú im chung Ngi suy ngh v nhng ú im chung y chớnh l nhng c tớnh, nhng nguyờn tc chi phi quỏ trỡnh t Khi t duy, Ngi luụn nht quỏn nhng nguyờn tc ú a nhng nhn nh, t tng v hnh ng cho cỏch mng Lun ỏn khỏi quỏt nhng c tớnh c bn ca t chớnh tr H Chớ Minh bao gm: tớnh h thng, tớnh thc tin, tớnh dõn tc, tớnh linh hot, tớnh d bỏo, tớnh nhõn vn, húa Trong ú, im bao trựm nht ca t chớnh tr H Chớ Minh l tớnh thc tin Nhng c im khỏc nh tớnh dõn tc, tớnh linh hot, tớnh d bỏo, tớnh nhõn u c hỡnh thnh xut phỏt t thc tin Vit Nam bao gm nhng iu kin lch s v truyn thng húa dõn tc Nhng c im ú to nờn tớnh h thng t chớnh tr Ngi õy chớnh l ci ngun, l c s thc tin quan trng Ngi thõu húa, tip bin v dng sỏng to vo thc tin Vit Nam, th hin tớnh dõn tc m nột t chớnh tr H Chớ Minh nhng cng l mt in hỡnh ca t tin tin, hin i ca ngi Vit Nam m H Chớ Minh l mt hỡnh nh hon chnh nht Nhng c im ú khụng phi l mt thc th nht thnh bt bin m cú s hỡnh thnh, phỏt trin theo thc tin dõn tc v thi i mi giai on lch s, xut phỏt t nhng thc tin khỏc s qui nh ni dung v cỏch t ca Ngi khỏc Chng hn, t chớnh tr H Chớ Minh thi k trc v sau nhng nm 1911, 1920, 1945, 1954, 1965 cú ni dung v phng phỏp khỏc Bi, t ca Ngi luụn xut phỏt t thc tin nhm gii ỏp nhng yờu cu ca thi i Tuy nhiờn, lun ỏn khụng phõn tớch t chớnh tr H Chớ Minh theo lỏt ct lch s m s dng nhng ni dung tng giai on c th ú lm c liu minh chng cho nhng khỏi quỏt mang tớnh chung nht, in hỡnh nht, mang tớnh nht quỏn, chi phi c quỏ trỡnh t Ngi iu ú núi lờn tớnh thng nht, a dng chnh th t chớnh tr H Chớ Minh Vỡ vy, bn thõn t chớnh tr H Chớ Minh l mt thc th cú quỏ trỡnh hỡnh thnh, phỏt trin, ng liờn tc theo thi gian nhng cú s nht quỏn, chi phi c quỏ trỡnh t ú l in hỡnh ca mt nng lc tng - tớch hp húa ụng - Tõy, kim c, th gii v nc c sng lc v ch quan húa thụng qua lng kớnh ca Ngi Cú th, nhng c im ny cng tn ti nhiu ngi nhng tớnh ni bt v kh nng thc hnh mi ngi khỏc H Chớ Minh, ú l nhng c trng ni tri, xuyờn sut v l mt b phn cu thnh cuc i, s nghip chớnh tr, to thnh phong cỏch ca Ngi Nh ú, Ngi ó lónh o cỏch mng Vit Nam ginh thng li s nghip gii phúng dõn tc, gii phúng giai cp, em li quyn t do, m no, hnh phỳc thc s cho ngi 19 Chng í NGHA PHNG PHP LUN CA T DUY CHNH TR H CH MINH VI VIC I MI T DUY CHNH TR VIT NAM HIN NAY 4.1 T chớnh tr Vit Nam sau gn 30 nm i mi T chớnh tr ca ng l quỏ trỡnh nhn thc v ng, cỏch thc t mc tiờu CNXH; v i mi c cu t chc v c ch hnh ca H thng chớnh tr, trc ht l i mi phng thc lónh o ca ng; i mi, nõng cao hiu qu qun lý ca nh nc nhm gi vng n nh chớnh tr xõy dng ch XHCN ngy cng vng mnh; thc hin tt vai trũ ca Mt trn t quc v cỏc t chc chớnh tr - xó hi nhm m bo nn dõn ch XHCN, phỏt huy quyn lm ch ca nhõn dõn Trong quỏ trỡnh i mi, ng luụn khng nh ly ch ngha Mỏc - Lờ nin, t tng H Chớ Minh lm nn tng t tng, kim ch nam cho hnh ng Nh s dng nhng nguyờn lý ca ch ngha Mỏc, nhng ch dn t tng v hnh ng H Chớ Minh m cụng cuc i mi t nhng thnh tu ỏng k trờn mi phng din 4.1.1 T v ch ngha xó hi v ng i lờn ch ngha xó hi nc ta Ngay mi i v sut quỏ trỡnh u tranh cỏch mng, ng ta luụn khng nh, ch ngha xó hi l mc tiờu, lý tng ca ng v nhõn dõn ta; i lờn ch ngha xó hi l yờu cu khỏch quan, l ng tt yu ca cỏch mng Vit Nam Kiờn trỡ c lp v ch ngha xó hi giai on hin c ng ta tip tc khng nh cỏc Vn kin i hi ng, phn u vỡ mc tiờu dõn giu, nc mnh, xó hi dõn ch, cụng bng, minh iu ny hon ton nht quỏn vi t tng H Chớ Minh v mc tiờu tng quỏt ca ch ngha xó hi Vit Nam Vn dng phng phỏp t nht quỏn ca H Chớ Minh khng nh s nghip xõy dng ch ngha xó hi l mt quỏ trỡnh lõu di, gian kh, y khú khn, th thỏch, vỡ vy, phi tin hnh dn dn, tng bc mt, thn trng, vng chc.Trong s nghip i mi, ng ta ó trung vo gii quyt nhim v kinh t, phỏt trin kinh t th trng, nh hng xó hi ch ngha, m rng giao lu v hp tỏc quc t, tin hnh cụng nghip húa, hin i húa t nc, gi vng n nh chớnh tr v m bo an ninh quc gia, chng cỏc nguy c gõy mt n nh v cn tr s nghip i mi Tinh thn c lp, sỏng to, t ch trờn c s tip thu nhng thnh tu ca cng ng th gii v kinh nghim ó tri qua l c s ng ta nhng ng li, ch trng sỏt hp vi ũi hi ca thc t khỏch quan v cỏc lnh vc kinh t, chớnh tr, húa, xó hi, an ninh, quc phũng õy, i mi l s nhn thc li, s t b nhng quan nim khụng tng, giỏo iu v ch ngha xó hi, v hỡnh thc v bc i, phi lm li khụng ớt nhng bc i sai lm trc õy a t nc khng hong, xõy dng v phỏt trin t nc theo ng ó chn mt cỏch ỳng n iu ny ó t cho chớnh tr nc ta cn cú s i mi t trc ht c th hin ni dung hoch nh v thc thi cỏc quyt sỏch chớnh tr Vic i mi phi trờn c s lý lun v thc tin nht 20 nh ú, t chớnh tr H Chớ Minh c coi l mt nhng nn tng t tng quan trng cho vic hoch nh y 4.1.2 T v xõy dng ng L ngi xng v lónh o cụng cuc i mi t nc, trc ht, ng cn t i mi, chnh n m ng c nhim v mi ca cỏch mng Vic i mi ng v cụng tỏc xõy dng ng ũi hi trc ht cn t b nhng cỏch ngh, cỏch lm khụng ỳng xõy dng ng, xõy dng ch ngha xó hi Mun vy, cn da trờn mt nn tng lý lun tiờn tin S dng t chớnh tr H Chớ Minh xõy dng, i mi ng l mt vic lm thit thc a ti thnh cụng i hi XI tip tc khng nh vai trũ lónh o ca ng l nhõn t quyt nh hng u n s thng li ca cỏch mng Vit Nam Mun vy, cụng tỏc xõy dng ng cn tip tc i mi ni dng, phng thc, nõng cao hn na tớnh chin u, tớnh thuyt phc, hiu qu ca cụng tỏc t tng, tuyờn truyn, hc ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh, quan im, ng li ca ng, chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc Kiờn quyt u tranh lm tht bi mi õm mu v hot ng din bin hũa bỡnh ca cỏc th lc thự ch Ch ng phũng nga, u tranh, phờ phỏn nhng biu hin t din bin, t chuyn húa ni b ta; khc phc s suy thoỏi v t tng chớnh tr, o c, li sng mt b phn khụng nh cỏn b, ng viờn 4.1.3 T v xõy dng nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha Nh nc l mt b phn quan trng ca h thng chớnh tr v cú nh hng ln n mi mt ca i sng xó hi B mỏy nh nc phự hp vi trỡnh v yờu cu phỏt trin ca nn kinh t s tr thnh mt ng lc to ln thỳc y lc lng sn xut phỏt trin Ngc li s tr thnh lc lng bo th, kỡm hóm s tin b xó hi, thm cú th kộo lựi lch s Ngay sau i, vi s lónh o ỳng n ca ng v Ch tch H Chớ Minh, nh nc ó t chc i sng xó hi hon thnh nhng nhim v cỏch mng Sau t nc thng nht, tỡnh hỡnh kinh t - chớnh tr nc v th gii cú nhiu thay i t yờu cu phi i mi b mỏy nh nc Cựng vi s i mi cỏc yu t h thng chớnh tr, nh nc cng cú nhng thay i cho phự hp Sau gn 30 nm i mi, thnh tu to ln nht m nh nc ó t c l t chc thnh cụng vic a ng li i mi ca ng i vo cuc sng, trc ht l i mi v kinh t, m bc ngot quỏ trỡnh chuyn nn kinh t t c ch trung quan liờu, bao cp sang nn kinh t th trng cú s qun lý ca Nh nc theo nh hng xó hi ch ngha; b mỏy nh nc ta ó tng bc chuyn i c ch iu hnh cỏc lnh vc ca i sng xó hi thụng qua thc hin cuc ci cỏch ln v h thng th ch, trc ht l th ch kinh t v.v Tuy nhiờn, bờn cnh nhng thnh tu t c quỏ trỡnh i mi, vic xõy dng nh nc cũn nhiu yu kộm, nht l v cht lng ca b mỏy lónh o v qun lý cỏc cp Mt yờu cu tt yu hin l cn tỡm nhng gii phỏp khc phc 21 tn ti trờn ng thi xõy dng mt nh nc sch, vng mnh v hot ng cú hiu qu em li lũng tin cho nhõn dõn Mun vy, hn ht cn tr li vi kho tng lý lun ca ch ngha Mỏc - Lờnin, c bit l nhng ch dn t chớnh tr ca H Chớ Minh v nh nc 4.1.4 T v xõy dng i on kt ton dõn K tha v phỏt huy t chớnh tr H Chớ Minh v vai trũ, sc mnh ca i on kt dõn tc, nhn thc ca ng ta v i on kt dõn tc cú nhng phỏt trin mi qua cỏc k i hi, c bit t i hi VI n Trờn c s nhn thc c vai trũ, sc mnh ca i on kt dõn tc c th hin qua cỏc k i hi, sau gn 30 nm i mi, ng ta ó t c nhng thnh cụng xõy dng i on kt ton dõn Vic hp nhõn dõn vi cỏc hỡnh thc a dng cú bc phỏt trin mi Mt trn T quc cỏc cp ó m rng cỏc t chc thnh viờn, tớch cc hng dn c s v khu dõn c hot ng, phỏt huy dõn ch, tham gia xõy dng, giỏm sỏt vic thc hin chớnh sỏch phỏp lut, m rng v i mi hot ng i ngoi ca nhõn dõn; khụng ngng i mi v cng c b mỏy t chc, cỏn b V trớ, vai trũ ca Mt trn tip tc c nõng lờn, nht l t sau Lut Mt trn tip tc c ban hnh Tuy nhiờn, i on kt ton dõn c th hin qua mi quan h gia ng, Nh nc v nhõn dõn cha tht bn cht v ang ng trc nhiu thỏch thc Lũng tin vo ng, nh nc v ch ca mt b phn nhõn dõn cha vng chc Tõm trng ca nhõn dõn cú nhiu din bin phc tp; s bt bỡnh trc nhng bt cụng xó hi v tỡnh trng tham nhng, quan liờu, lóng phớ cũn khỏ ph bin v nghiờm trng, o c xó hi gia tng; k cng phộp nc b buụng lng, vic thc hin ng li, ch trng, chớnh sỏch nhiu cha nghiờm, li núi khụng i ụi vi vic lm gõy mt nim tin nhõn dõn Vic hp nhõn dõn tham gia vo cỏc t chc xó hi cng nh hot ng ca cỏc t chc ny cũn yu Hot ng ca Mt trn T quc v cỏc on th nhõn dõn nhiu ni cũn hỡnh thc, nng v hnh chớnh.v.v Trc thc trng trờn, t hin l phi tỡm nhng gii phỏp hu hiu xõy dng v phỏt huy ti a vai trũ ca i on kt dõn tc lm c iu ú cn phi tr li nhng ch dn ca H Chớ Minh v i on kt dõn tc v quan trng hn l dng sỏng to nhng ch dn y thc tin cỏch mng Vit Nam 4.1.5 T v xõy dng i ng cỏn b L mt nh hot ng chớnh tr chuyờn nghip, H Chớ Minh nhỡn thy rt rừ vai trũ ca ngi cỏn b s nghip cỏch mng Ngi cho rng, cỏn b l giõy chuyn ca b mỏy ng, Nh nc, on th nhõn dõn, l nhng ngi em chớnh sỏch ca ng, ca Chớnh ph gii thớch cho dõn chỳng hiu rừ v thi hnh ng thi em tỡnh hỡnh ca dõn chỳng bỏo cỏo cho ng, cho Chớnh ph hiu rừ, t chớnh sỏch cho ỳng Ngi núi, cỏn b va l ngi lónh o, va l y t tht trung thnh, l trõu nga ca nhõn dõn Do ú, theo Ngi quỏ trỡnh hot ng cỏn b ớt nhiu u phi tri qua o to, bi dng vi nhiu hỡnh thc khỏc nhau, m H Chớ Minh nhn mnh rng, hun luyn cỏn b l gc ca ng Muụn vic thnh cụng 22 hay tht bi u cỏn b tt hay kộm m Cỏn b l ch th ca s nghip cỏch mng ng lónh o V trớ lónh o, v trớ ch th ca cỏn b l ng, Nh nc, on th phõn cụng v quyn lc ca cỏn b cng nh nhim v ca ngi cỏn b l nhõn dõn giao cho Tri qua gn ba mi nm i mi, vi nhng hot ng thc tin sụi ni cụng cuc i mi ng ta xng, t ca i ng cỏn b lónh o, qun lý ó cú nhng thay i nht nh (v trỡnh cng nh phong cỏch t duy) Trờn lnh vc t lý lun, cỏn b lónh o qun lý nc ta ó cú s nng ng, sỏng to hn, thớch ng dn vi c ch mi, trỡnh kin thc v nng lc lónh o, qun lý kinh t, xó hi ngy cng c nõng cao Vai trũ ca h cng c khng nh qua nhng thnh tu ca s nghip i mi Bờn cnh nhng thnh tu ú, Ngh quyt Trung ng (khúa XI) cng nhn mnh; Mt b phn khụng nh cỏn b, ng viờn, ú cú nhng ng viờn gi v trớ lónh o, qun lý, k c mt s cỏn b cao cp, suy thoỏi v t tng chớnh tr, o c, li sng vi nhng biu hin khỏc v s phai nht lý tng, sa vo ch ngha cỏ nhõn ớch k, c hi, thc dng, chy theo danh li, tin ti, kốn ca a v, cc b, tham nhng, lóng phớ, tựy tin, vụ nguyờn tc iu ú lm gim uy tớn ca ng, lm xúi mũn lũng tin ca nhõn dõn vo ch Thc tin hin ang t nhng yờu cu v nhim v mi ũi hi ngi cỏn b lónh o cn khụng ngng hon thin ỏp ng yờu cu ca cỏch mng Mun vy, hn bao gi ht, cỏn b lónh o cn hc nhng c im t chớnh tr H Chớ Minh nhm xõy dng v rốn luyn t chớnh tr ca bn thõn 4.2 T chớnh tr H Chớ Minh cung cp phng phỏp lun cho quỏ trỡnh i mi t chớnh tr Vit Nam giai on hin 3.2.1 i mi t chớnh tr phi m bo tớnh h thng, ng b, trờn nn tng thc tin Vit Nam i sng xó hi ang thay i khỏ nhanh chúng trờn tt c cỏc phng din v cỏc lnh vc khỏc ũi hi cn cú s i mi t chớnh tr trờn mi lnh vc t kinh t, chớnh tr, húa, xó hi ú l mt tng th cu thnh i sng xó hi m s thay i bt c lnh vc no u nh hng n cỏc lnh vc khỏc v ton b i sng xó hi Trong ú, i mi trc ht c bt ngun t i mi t chớnh tr i mi t chớnh tr l thay i cỏch ngh, quan im, quan nim, mc tiờu, cỏch thc hay núi cỏch khỏc l thay i quan im chớnh tr v ng t mc tiờu tng quỏt c nc ú l c s, nn tng tỏc ng v chi phi n s thay i cỏc lnh vc khỏc ca i sng xó hi 4.2.2 i mi t chớnh tr phi ly li ớch dõn tc lm nn tng Trong cụng cuc i mi hin nay, m bo li ớch nhõn dõn, dõn tc, cn phũng trỏnh tỡnh trng lng on nh nc ca cỏc nhúm li ớch Cn cú c ch "vn ng hnh lang" (lobby) cụng khai, minh bch, tuõn th phỏp lut iu quan trng nht ny l, thc hin i mi c chớnh tr ln kinh t khụng c li ớch cỏc nhúm, on lờn cao hn li ớch quc gia, dõn tc Nhim v quan trng 23 nht v phng din ny ca Nh nc l bit iu hũa cỏc li ớch trờn c s t li ớch quc gia lờn trờn ht Bng cỏch ú, Nh nc mi cú th huy ng c sc mnh cng ng dõn tc phn u cho mc tiờu chung l "sm a nc ta tỡnh trng kộm phỏt trin; to nn tng n nm 2020 nc ta c bn tr thnh mt nc cụng nghip theo hng hin i" Ly li ớch ca nhõn dõn, ca dõn tc l nn tng cng cú ngha l mi ch trng, ng li, chớnh sỏch u phi vỡ li ớch ú, ngoi ng khụng cú li ớch no khỏc iu ny ũi hi, ng phi thc s thm nhun v dng t H Chớ Minh v vai trũ, sc mnh ca qun chỳng nhõn dõn s nghip cỏch mng ng phi i vo dõn tỡm hiu tõm t, nguyn vng ca dõn, nm sỏt thc tin ni dõn v ng li chớnh sỏch phự hp vi nhõn dõn, phỏt huy sc mnh ton dõn tham gia vo ci t, i mi v lm sch h thng chớnh tr núi chung v nh nc núi riờng 4.2.3 i mi t chớnh tr cn cú tm nhỡn chin lc v cỏch thc thc hin linh hot, mm Vic xỏc nh tm nhỡn chin lc l biu hin ca mt t chin lc da trờn s phõn tớch nhng thc ti khỏch quan v d bỏo xu th phỏt trin xõy dng chin lc hnh ng õy l mt nhng nhõn t quan trng quyt nh n nhng thng li bn vng ca mt quyt sỏch chớnh tr Tuy nhiờn, vic xỏc nh tm nhỡn ú, quỏ trỡnh thc hin cú nhng tỏc ng khỏch quan v ch quan ũi hi s ng phú kp thi ca ng nhm chốo lỏi thuyn cỏch mng Vit Nam i n thng li hon ton Vic d bỏo tỡnh hỡnh cho ta thy c thi c v thỏch thc quỏ trỡnh phỏt trin, l c s ng nm bt thi c, vt qua thỏch thc ginh thng li 4.2.4 i mi t chớnh tr nhm hng n mt nn chớnh tr nhõn vn, húa Mi s thay i ng li chớnh tr, suy n cựng l hng n mt nn chớnh tr vỡ dõn, ly li ớch ca nhõn dõn l gc, phỏt huy quyn lm ch thc s ca nhõn dõn Mt nn chớnh tr vỡ dõn l nn chớnh tr t tm húa Ch no, chớnh tr thc s vỡ a s nhõn dõn, vỡ quyn v li ớch chớnh ỏng ca ụng o qun chỳng nhõn dõn, y nn chớnh tr mi t tm húa - húa chớnh tr vỡ ngi Bi, s i, tn ti, phỏt trin ca bt c mt nn chớnh tr no u phi c hỡnh thnh t dõn Dõn quan nim mi ch chớnh tr l khỏc nhng mt nn chớnh tr húa l nn chớnh tr hng n quyn v li ớch chớnh ỏng ca a s ngi dõn ú l chớnh tr nh H Chớ Minh núi: ca dõn, dõn, vỡ dõn - nn chớnh tr nhõn dõn xõy dng c nn chớnh tr húa, trc ht phi bt ngun t ch th ca hot ng y l i ng cỏn b lónh o, nhng nh cm quyn, ngi hoch nh ch trng chớnh sỏch v tiờn phong vic thc thi chớnh sỏch y Do ú, vic xõy dng t chớnh tr cho i ng cỏn b lónh o theo t chớnh tr H Chớ Minh l vic lm u tiờn xõy dng nn chớnh tr vỡ dõn 24 KT LUN Trong h phng phỏp H Chớ Minh thỡ phng phỏp t duy, cỏch thc t duy, li t ca Ngi l yu t gi vai trũ trc tip xỏc lp t tng, quan im Vic nghiờn cu t chớnh tr H Chớ Minh l i tỡm ci ngun, gc r ca nhng t tng chớnh tr v hot ng chớnh tr Phi cú mt t nh th no v bng cỏch thc Ngi a nhng lun im, t tng chớnh tr ỳng n em li thng li cho cỏch mng Vit Nam õy l chỡa khúa lý gii cho nhng sỏng to t tng v hot ng chớnh tr H Chớ Minh - iu lm nờn c sc, khụng lp li bt k cỏc nh t tng, cỏc v lónh t ln trờn th gii loi ngi - phong cỏch chớnh tr H Chớ Minh T s nghiờn cu, tỡm tũi v khỏi quỏt nhng sỏng to trong ni dung t chớnh tr H Chớ Minh, cú th rỳt nhng c im ch yu chi phi quỏ trỡnh t chớnh tr Ngi ú l nhng nguyờn tc, l ci d to nhng sỏng to t tng v hnh ng chớnh tr Ngi Nhng c im ú va mang nột chung ca t chớnh tr, va mang du n riờng ca Ngi Trong gii hn nghiờn cu ca lun ỏn, tỏc gi bc u khỏi quỏt trờn my c im c bn ca t chớnh tr H Chớ Minh bao gm: tớnh h thng, tớnh thc tin, tớnh dõn tc, tớnh linh hot, tớnh d bỏo, tớnh nhõn - húa Trc nhng bin ng ca tỡnh hỡnh chớnh tr nc v th gii hin cng chng t s cn thit ca mt t chớnh tr tin b, khoa hc vi nhiu nhng c tớnh m t chớnh tr H Chớ Minh l in hỡnh Vic xõy dng, rốn luyn mt t chớnh tr khoa hc, cỏch mng l c s cho s hỡnh thnh h thng quan im, t tng v hnh vi chớnh tr ỳng n ớch ca s i mi l hng n mt nn chớnh tr vỡ ngi vi tt c nhng quyn c bn ca ngi ó c ghi cỏc Hin chng quc t nhõn quyn Vit Nam, cụng cuc i mi c tin hnh gn 30 vi nhng thnh tu ỏng k, a nc ta thoỏt b vc thm ca s v; kinh t tng trng, i sng ca nhõn dõn c thay i cn bn c v vt cht ln tinh thn; v th ca Vit Nam trờn trng quc t c khng nh vi nhng úng gúp thit thc, hiu qu ca Vit Nam phong tro cỏch mng th gii vỡ Hũa bỡnh - Dõn ch - Tin b xó hi Tuy nhiờn, bờn cnh nhng thnh tu l nhng thỏch thc, hn ch ang ngn ngang ũi hi s n lc khụng ngng ca mi t chc, on th, dõn tc, tụn giỏo, ca mi ngi Vit Nam yờu nc Trong ú, trỏch nhim trc ht thuc v ng Cng Sn Vit Nam - i tiờn phong ca giai cp cụng nhõn v nhõn dõn lao ng, lc lng u tỳ ca xó hi c nhõn dõn tin tng, giao phú Trc nhng khú khn chng cht, mang tớnh h thng ũi hi s hp lc, on kt ca ton ng, ton dõn, ton quõn cuc cỏch mng chng tham ụ, quan liờu, lóng phớ - nhng sõu mt ang c khoột, õm mu phỏ v thnh qu bao i ca nhõn dõn ta Hn lỳc no ht, cn phi tr li, thm nhun nhng ch dn m H Chớ Minh ó dnh c cuc i thc hnh, m ú bt ngun trc ht t chớnh cỏch t ca Ngi T chớnh tr H Chớ Minh l ti sn vụ giỏ ng v nhõn dõn ta tip tc nghiờn cu v thc hnh a thuyn cỏch mng Vit Nam ginh thng li vi nhng giỏ tr vng bn vỡ c lp, t do, hnh phỳc thc s ca nhõn dõn / DANH MC CC CễNG TRèNH CễNG B CA TC GI Cể LIấN QUAN N LUN N Nguyn Th Thanh Dung (2010), Phong cỏch t H Chớ Minh vi vic xõy dng i ng cỏn b lónh o, qun lý nc ta hin nay, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni Nguyn Th Thanh Dung (2013), "Tỡm him thờm v khỏi nim t duy, t chớnh tr, Tp Khoa hc Chớnh tr, s thỏng 10 Nguyn Th Thanh Dung (2013), "Quan im ca Jonh Dewey v t duy, t phờ phỏn tỏc phm Cỏch ta ngh v ý ngha ca nú ci cỏch giỏo dc", Tp Thụng tin Khoa hc xó hi, s Nguyn Th Thanh Dung (2013), "T chớnh tr H Chớ Minh - nhng nh hng t quỏ trỡnh tỡm hiu thc t xó hi M (1912 - 1913)", Tp Sinh hot lý lun, s 5 Nguyn Th Thanh Dung (2013), "Nột c sc hỡnh thc biu hin ca t chớnh tr H Chớ Minh", Tp Lý lun chớnh tr v truyn thụng, s thỏng 10 Nguyn Th Thanh Dung (2012), "Truyn thng quờ hng vi s hỡnh thnh t chớnh tr H Chớ Minh", Thụng tin Chớnh tr hc, s Nguyn Th Thanh Dung (2013), "T lp hin H Chớ Minh v ý ngha vic sa i,b sung Hin phỏp Vit Nam nm 1992 hin nay", Thụng tin Chớnh tr hc, s Nguyn Th Thanh Dung (2013), "T chớnh tr H Chớ Minh - nhng nh hng t M", Tp Mt trn, s thỏng 10 Nguyn Th Thanh Dung (2013), "Nhng c trng c bn ca t dõn ch H Chớ Minh", Tp Mt trn, s thỏng [...]... về những nội dung chính trị Đó không phải là đặc điểm về nội dung hay phương pháp tư duy, mà là đặc điểm của tư duy (với tư cách là quá trình thống nhất giữa nội dung và phương pháp tư duy) Hay đó là sự thực hành phương pháp tư duy vào những nội dung chính trị Thông qua những sáng tạo trong tư tưởng và hành vi chính trị (tức nội dung của tư duy) để tìm tính nhất quán chi phối quá trình tư duy Đó chính. .. hệ phương pháp Hồ Chí Minh thì phương pháp tư duy, cách thức tư duy, lối tư duy của Người là yếu tố giữ vai trò trực tiếp để xác lập tư tưởng, quan điểm Việc nghiên cứu tư duy chính trị Hồ Chí Minh là đi tìm cội nguồn, gốc rễ của những tư tưởng chính trị và hoạt động chính trị Phải có một tư duy như thế nào và bằng cách thức ra sao để Người đưa ra những luận điểm, tư tưởng chính trị đúng đắn đem lại... mang những đặc điểm riêng trên cơ sở kế thừa những tiến bộ các mô hình nhà nước Việt Nam và thế giới Đó là sản phẩm của tính độc lập, sáng tạo và tính cách mạng trong tư duy chính trị Hồ Chí Minh đã tạo nên nét đặc sắc, sự khác biệt và những thành công trong sự nghiệp chính trị Hồ Chí Minh 15 3.2 Những đặc điểm chủ yếu của quá trình tư duy chính trị Hồ Chí Minh 3.2.1 Tính hệ thống Tư duy hệ thống và. .. khóa lý giải cho những sáng tạo trong tư tưởng và hoạt động chính trị Hồ Chí Minh - điều làm nên đặc sắc, không lặp lại ở bất kỳ ai trong các nhà tư tưởng, các vị lãnh tụ lớn trên thế giới loài người - phong cách chính trị Hồ Chí Minh Từ sự nghiên cứu, tìm tòi và khái quát những sáng tạo trong trong nội dung tư duy chính trị Hồ Chí Minh, có thể rút ra những đặc điểm chủ yếu chi phối quá trình tư duy chính. .. sáng tạo trong tư tưởng và hành vi chính trị Hồ Chí Minh Việc khái quát, tìm hiểu những đặc điểm của tư duy chính trị Hồ Chí Minh (với tư cách là đặc điểm của quá trình suy nghĩ về những vấn đề chính trị) là sự thống nhất giữa nội dung và phương pháp Khi tư duy về một nội dung cần sử dụng phương pháp gì và ngược lại, sử dụng phương pháp tư duy này trong giải quyết nội dung gì, thậm chí cùng một nội... quát, tư duy chính trị Hồ Chí Minh là cách nghĩ của Người về các vấn đề chính trị nhằm giành, giữ và thực thi quyền lực cho nhân dân Việt Nam Tìm hiểu những đặc điểm của tư duy chính trị Hồ Chí Minh là đi tìm những đặc tính, tính chất hay những nguyên tắc chi phối quá trình tư duy nhằm đạt được mục tiêu chính trị đặt ra Những đặc trưng riêng biệt ấy là một trong những căn nguyên hình thành những sáng... ngừng rộng mở để thâu hóa những yếu tố tích cực, tiến bộ và nhân văn của thế giới để làm giàu cho văn hóa dân tộc Nhờ đó làm nên một đặc sắc trong tư duy chính trị Hồ Chí Minh - tư duy nhân văn, văn hóa 18 Tiểu kết chương 3 Những đặc điểm cơ bản của tư duy chính trị Hồ Chí Minh là sản phẩm của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tư duy chính trị truyền thống của Việt Nam với tư duy chính trị thế giới Đó vừa là... 3 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA TƯ DUY CHÍNH TRỊ HỒ CHÍ MINH 3.1 Những điểm đặc sắc trong nội dung tư duy chính trị Hồ Chí Minh 3.1.1 Tư duy về sự lựa chọn mục tiêu của cách mạng Việt Nam Điều này được thể hiện trước hết ở tư duy về sự lựa chọn con đường cách mạng Việt Nam: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Đây là nội dung quan trọng, bao trùm, xuyên suốt chứa đựng những điểm sáng tạo của Hồ. .. nền chính trị văn hóa, trước hết phải bắt nguồn từ chủ thể của hoạt động ấy là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, những nhà cầm quyền, người hoạch định chủ trương chính sách và tiên phong trong việc thực thi chính sách ấy Do đó, việc xây dựng tư duy chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo theo tư duy chính trị Hồ Chí Minh là việc làm đầu tiên để xây dựng nền chính trị vì dân 24 KẾT LUẬN Trong hệ phương pháp Hồ Chí. .. của nhân dân vào chế độ Thực tiễn hiện nay đang đặt ra những yêu cầu và nhiệm vụ mới đòi hỏi người cán bộ lãnh đạo cần không ngừng hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu của cách mạng Muốn vậy, hơn bao giờ hết, cán bộ lãnh đạo cần học tập những đặc điểm trong tư duy chính trị Hồ Chí Minh nhằm xây dựng và rèn luyện tư duy chính trị của bản thân 4.2 Tư duy chính trị Hồ Chí Minh cung cấp phương pháp luận cho quá
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ) tư duy chính trị hồ chí minh những đặc điểm chủ yếu và ý nghĩa phương pháp luận, (Luận án tiến sĩ) tư duy chính trị hồ chí minh những đặc điểm chủ yếu và ý nghĩa phương pháp luận, (Luận án tiến sĩ) tư duy chính trị hồ chí minh những đặc điểm chủ yếu và ý nghĩa phương pháp luận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn