Đặc Điểm Dịch Tễ, Yếu Tố Gây Bệnh Của Vi Khuẩn Clostridium Perfringens Trong Bệnh Viêm Ruột Hoại Tử Ở Lợn Dưới 60 Ngày Tuổi Và Biện Pháp Phòng Trị

108 575 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2016, 17:40

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––– ––––––––– NGUYỄN VĂN NGUYÊN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, YẾU TỐ GÂY BỆNH CỦA VI KHUẨN CLOSTRIDIUM PERFRINGENS TRONG BỆNH VIÊM RUỘT HOẠI TỬ Ở LỢN DƯỚI 60 NGÀY TUỔI TẠI THÁI NGUYÊN VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ Chuyên ngành: Thú y Mã số: 60 62 50 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN VĂN SỬU THÁI NGUYÊN - 2010 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu trực tiếp thực với cộng tác giúp đỡ Th.S Nguyễn Thị Kim Oanh - Trưởng phòng Vi trùng - Trung tâm chẩn đoán thú y Trung Ương, TS Nguyễn Văn Sửu Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Các số liệu, hình ảnh kết luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tôi xin đảm bảo thông tin, trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Nguyễn Văn Nguyên LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Trung tâm chẩn đoán thú y Trung Ương, cho phép tạo điều kiện giúp đỡ cho hoàn thành luận văn Xin bày tỏ lòng biết ơn thầy, cô giáo, Th.S Nguyễn Thị Kim Oanh, TS Nguyễn Văn Sửu tận tình hướng dẫn, bảo, giúp đỡ hoàn thành luận văn Tôi xin cảm ơn Khoa Sau đại học - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên; Phòng Vi trùng - Trung tâm chẩn đoán thú y Trung Ương, toàn thể bạn bè đồng nghiệp tận tình giúp đỡ hoàn thành luận văn Để góp phần thực thành công luận văn này, nhận giúp đỡ động viên lớn gia đình đồng nghiệp Nhân dịp này, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành giúp đỡ quý báu Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2010 Nguyễn Văn Nguyên MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 1.1 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 1.1.1 Nghiên cứu nước 1.1.2 Nghiên cứu nước 1.2 MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ VI KHUẨN Cl PERFRINGENS 1.2.1 Nghiên cứu vi khuẩn Cl perfringens 1.2.2 Đặc điểm hình thái, tính chất nhuộm màu sức đề kháng vi khuẩn 1.2.3 Đặc tính nuôi cấy sinh vật hoá học .10 1.2.4 Phân loại Cl perfringens đặc tính gây bệnh 11 1.2.5 Các kháng nguyên độc tố Cl perfringens 14 1.3 NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ BỆNH DO CLOSTRDIUM PERFRINGENS GÂY RA 18 1.3.1 Bệnh viêm ruột xuất huyết gia súc (hemorrhagic enteritis) 18 1.3.2 Bệnh viêm ruột nhiễm độc tố ruột lợn .19 1.3.3 Bệnh viêm ruột hoại tử Cl perfringens typ C gây lợn 19 1.3.4 Bệnh viêm ruột hoại tử Cl perfringens typ A gây lợn 24 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NGUYÊN LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 28 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 28 2.1.2 Địa điểm nghiên cứu 28 2.1.3 Thời gian nghiên cứu 28 2.2 NGUYÊN LIỆU DÙNG TRONG NGHIÊN CỨU 28 2.2.1 Mẫu nghiên cứu 28 2.2.2 Các loại môi trường, hoá chất 29 2.2.3 Động vật thí nghiệm 29 2.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .29 2.3.1 Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ bệnh viêm ruột hoại tử lợn 60 ngày tuổi tỉnh Thái Nguyên .29 2.3.2 Kết phân lập vi khuẩn Cl perfringens lợn .30 2.3.3 Thử nghiệm phác đồ phòng điều trị bệnh viêm ruột hoại tử lợn 60 ngày tuổi .30 2.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.4.1 Phương pháp nghiên cứu dịch tễ 30 2.4.2 Phương pháp thực 30 2.4.3 Nội dung điều tra, theo dõi 31 2.4.4 Các tiêu theo dõi dịch tễ .31 2.4.5 Phương pháp thu thập mẫu phân lập vi khuẩn 31 2.4.6 Phương pháp xác định số lượng vi khuẩn Cl perfringens gam phân lợn tiêu chảy nghi VRHT không tiêu chảy .35 2.4.7 Phương pháp giám định số tính chất sinh vật, hoá học chủng Cl perfringens phân lập .35 2.4.8 Phương pháp xác định yếu tố gây bệnh chủng vi khuẩn Cl perfringens phân lập .38 2.4.9 Phương pháp xác định khả mẫn cảm với kháng sinh chủng vi khuẩn phân lập 41 2.4.10 Thử nghiệm số phác đồ điều trị VRHT cho lợn .42 2.4.11 Phương pháp xử lý số liệu .43 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 44 3.1 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ BỆNH VIÊM RUỘT HOẠI TỬ Ở LỢN DƯỚI 60 NGÀY TUỔI TẠI HUYỆN THUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN 44 3.1.1 Kết điều tra tình hình lợn tiêu chảy chết nghi mắc bệnh viêm ruột hoại tử lợn số điểm nghiên cứu tỉnh Thái Nguyên 44 3.1.2 Kết điều tra tình hình bệnh viêm ruột hoại tử tỉnh Thái Nguyên theo mùa vụ .47 3.1.3 Điều tra tình hình bệnh viêm ruột hoại tử lợn tỉnh Thái Nguyên theo giai đoạn phát triển 52 3.1.4 Điều tra tình hình bệnh viêm ruột hoại tử lợn tỉnh Thái Nguyên theo phương thức chăn nuôi .57 3.1.5 Triệu chứng lâm sàng lợn nghi mắc VRHT 61 3.1.6 Bệnh tích lợn chết VRHT 62 3.2 KẾT QUẢ PHÂN LẬP VI KHUẨN CLOSTRIDIUM PERPRINGENS Ở LỢN .64 3.2.1 Kết xác định tỷ lệ mang trùng lợn 64 3.2.2 Kết phân lập vi khuẩn Cl perfringens bệnh phẩm lợn chết nghi viêm ruột hoại tử 65 3.2.3 Kết giám định đặc tính sinh hoá vi khuẩn Cl perfringens phân lập 67 3.2.4 Xác định số lượng vi khuẩn Cl perfringens phân lợn bệnh lợn bình thường 69 3.2.5 Kết xác định serotype chủng vi khuẩn Cl Perfringens phản ứng PCR 72 3.2.6 Kết kiểm tra độc lực vi khuẩn Cl perfringens phân lập được phương pháp tiêm truyền chuột bạch 74 3.2.7 Kết xác định khả mẫn cảm với số loại kháng sinh vi khuẩn Cl perfringens phân lập 76 3.3 THỬ NGHIỆM PHÁC ĐỒ PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM RUỘT HOẠI TỬ Ở LỢN DƯỚI 60 NGÀY TUỔI .79 3.3.1 Kết thử nghiệm vacxin phòng bệnh 79 3.3.2 Kết thử nghiệm phác đồ điều trị bệnh viêm ruột hoại tử lợn 60 ngày tuổi .81 3.4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .85 3.4.1 KẾT LUẬN 85 3.4.2 ĐỀ NGHỊ 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO .87 HÌNH ẢNH MINH HỌA DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ADN : Acid Deoxyribonucleic BHI : Brain Heart Infusion CFU : Colony Forming Unit Cl perfringens : Clostridium perfringens E.coli : Escherichia coli FAO : Food and Agriculture Organization NCCLS : The National Communitee for Clinical Laboratory Standards (Hội đồng quốc gia Hoa Kỳ tiêu chuẩn lâm sàng phòng thí nghiệm) OIE : World organization for animal health Sp : Species TAE : Tris- Acetic - EDTA TBE : Tris- Borat - EDTA TGC : Thioglycollate Medium U.S.P VRHT : Viêm ruột hoại tử BT : Bình thường TC : Tiêu chảy Cs : Cộng DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Một số loại độc tố chủ yếu Cl perfringens sản sinh 18 Bảng 2.1 Trình tự Nucletide mồi dùng để xác định số loại độc tố vi khuẩn Cl perfringens 39 Bảng 2.2 Các chu kỳ nhiệt phản ứng PCR 39 Bảng 2.3 Tiêu chuẩn đánh giá mức độ mẫn cảm kháng sinh theo NCCLS (1999) [65] 42 Bảng 3.1 Tỷ lệ lợn tiêu chảy chết nghi VRHT số huyện tỉnh Thái Nguyên 45 Bảng 3.2 Kết lợn nghi mắc bệnh viêm ruột hoại tử theo mùa vụ 48 Bảng 3.3 Kết lợn chết nghi mắc bệnh viêm ruột hoại tử theo mùa vụ Thái Nguyên 51 Bảng 3.4 Kết điều tra tình hình bệnh viêm ruột hoại tử lợn tỉnh Thái Nguyên theo giai đoạn phát triển 53 Bảng 3.5 Kết điều tra tình hình lợn chết viêm ruột hoại tử điểm nghiên cứu theo giai đoạn phát triển 56 Bảng 3.6 Tình hình bệnh viêm ruột hoại tử lợn tỉnh Thái Nguyên theo phương thức chăn nuôi 58 Bảng 3.7 Tình hình lợn chết bệnh viêm ruột hoại tử tỉnh Thái Nguyên theo phương thức chăn nuôi 60 Bảng 3.8 Triệu chứng lâm sàng lợn mắc VRHT 61 Bảng 3.9 Bệnh tích lợn mắc VRHT 63 Bảng 3.10 Kết xác định tỷ lệ mang vi khuẩn Cl perfringens lợn 64 Bảng 3.11 Kết phân lập vi khuẩn Cl perfringens bệnh phẩm lợn chết nghi viêm ruột hoại tử 66 Bảng 3.12 Kết giám định đặc tính sinh hoá vi khuẩn Cl perfringens phân lập 67 Bảng 3.13 Biến động số lượng vi khuẩn Cl perfringens phân lợn bệnh lợn khỏe lợn mắc tiêu chảy nghi VRHT 70 Bảng 3.14 Kết xác định serotype chủng vi khuẩn Cl perfringens phản ứng PCR 73 Bảng 3.15 Kết kiểm tra độc lực chủng vi khuẩn phân lập phương pháp tiêm truyền chuột bạch 75 Bảng 16 Kết xác định khả mẫn cảm với số loại kháng sinh hóa dược 78 Bảng 3.17 Kết thử nghiệm vacxin phòng bệnh viêm ruột hoại tử 80 Bảng 3.18 Kết thử nghiệm phác đồ điều trị bệnh viêm ruột hoại tử lợn 83 10 DANH MỤC CÁC BIỂU Biểu đồ 3.1 Tỷ lệ lợn tiêu chảy chết nghi VRHT số huyện tỉnh Thái Nguyên 45 Biểu đồ 3.2 Tỷ lệ lợn viêm ruột hoại tử chết theo mùa vụ 51 Biểu đồ 3.3 Tỷ lệ lợn viêm ruột hoại tử chết điểm nghiên cứu theo giai đoạn phát triển 56 Biểu đồ 3.4 Tình hình lợn bệnh viêm ruột hoại tử chết tỉnh Thái Nguyên theo phương thức chăn nuôi 60 84 Qua kết bảng 3.18 cho thấy: với phác đồ điều trị, kết số lợn khỏi bệnh có chênh lệch định Tỷ lệ khỏi bệnh phác đồ 39/45 số lợn chiếm tỷ lệ cao (86,67%), phác đồ số lợn khỏi bệnh với tỷ lệ 43/52 (82,69%) số lợn điều trị Như để điều trị viêm ruột hoại tử lợn sử dụng phác đồ Đồng thời kết hợp với sử dụng loại thuốc như: bột điện giải cho uống để bù nước lượng CL-, Na+, HCO-3 bị tiêu chảy; ADE - B- Complex thuốc tổng hợp loại vitamin : A,D,E vitamin nhóm B để tăng cường sức đề kháng thể tăng trình tiêu hoá thức ăn, Glucose ưu trương làm tăng cường hoạt động lưới nội mô, kích thích đông máu, điều hoà nước thể tăng cường chức gan kích thích trình trao đổi chất hấp thụ vitamin, khoáng chất Bùi Thị Tho (2003) [34], Phạm Sỹ Lăng cs (2005) [17] 85 3.4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 3.4.1 KẾT LUẬN Dựa kết nói trên, rút số kết luận sau: 3.4.1.1 Lợn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tỉnh Thái Nguyên có tỷ lệ mắc bệnh viêm ruột hoại tử (22,40%) chết VRHT (6,66%) 3.4.1.2 Lợn mắc tiêu chảy nghi VRHT cao vào mùa xuân (25,43%), thấp vào mùa thu (18,84%), trung bình (22,40%) Lợn chết viêm ruột hoại tử cao vào mùa xuân (7,87%), thấp vào mùa thu (4,62%), trung bình năm (6,66%) 3.4.1.3 Lợn mắc VRHT cao từ sơ sinh đến 15 ngày tuổi (26,96 %) thấp từ 46 đến 60 ngày tuổi (17,76%) Tỷ lệ lợn chết VRHT cao từ sơ sinh đến 15 ngày tuổi (10,92%) thấp giai đoạn từ 46 - 60 ngày tuổi tỷ lệ (1,98%) 3.4.1.4 Lợn nuôi theo phương thức chăn nuôi khác có tỷ lệ mắc VRHT khác nhau, cao phương thức chăn nuôi bán công nghiệp (25,02%) thấp phương thức chăn nuôi công nghiệp (17,91%) Tỷ lệ chết theo VRHT theo phương thức chăn nuôi truyền thống cao chiếm tỷ lệ (8,39%) thấp phương thức chăn nuôi công nghiệp (4,48%) 3.4.1.5 Triệu chứng thường gặp phổ biến lợn mắc bệnh viêm ruột hoại tử tác động vi khuẩn Cl perfringens tiêu chảy, tiêu chảy lẫn máu kèm theo tổ chức hoại tử 3.4.1.6 Tỷ lệ phân lập Cl perfringens thấy gan, lách ruột Tỷ lệ phân lập C perfringens ruột chiếm tỷ lệ cao (81,82%), sau lách (34,55%), gan (25,45%) 3.4.1.7 Các chủng vi khuẩn Cl perfringens phân lập tỉnh Thái Nguyên mang đầy đủ đặc điểm hình thái, nuôi cấy đặc tính sinh hoá học điển hình mà tài liệu nước mô tả 86 3.4.1.8 Mức độ biến động số lượng vi khuẩn lợn VRHT lợn bình thường lứa tuổi có khác nhau: SS - 15 ngày tuổi (5,40 triệu vi khuẩn/gr phân) 16 - 30 (4,10 triệu vi khuẩn/gr phân), 31 - 45 (2,13 triệu vi khuẩn/gr phân), 46 - 60 ngày tuổi (1,92 triệu vi khuẩn/gr phân) Số lượng vi khuẩn tính chung lợn không mắc VRHT (16,05 triệu vi khuẩn/gr phân), lợn VRHT (53,19 triệu vi khuẩn/gr phân) 3.4.1.9 Định typ chủng vi khuẩn Cl perfringens PCR có (10,26%) chủng thuộc typ A (89,74%) chủng thuộc typ C Động lực chủng vi khuẩn Cl perfringens phân lập mạnh thể giết chết chuột bạch thời gian ngắn chết hoàn toàn trước 48 3.4.1.10 Vi khuẩn Cl perfringens mẫn cảm với kháng sinh Lincomycin, Amoxycilline (94,87%), Penecillin (92,31%), kháng mạnh với kháng sinh Colistin (92,31%), Enroflorxacin, Cefoxitin (89,74%), Sulfamethoxazol (87,18%), Tetramycin (76,92%) 3.4.1.11 Tiêm Vacxin SCOURMUNE - C cho lợn mẹ trước lúc đẻ tuần biện pháp tiêm phòng chủ động tích cực mang lại hiệu cao 3.4.1.12 Kết điều trị sử dụng MARPHAMOX-LA (Amoxycillin) kết hợp với chất điện giải, ADE Bcomplex, GLUCO-K-C-NAMIN cho kết cao kết điều trị sử dụng Lincomycin 3.4.2 ĐỀ NGHỊ 3.4.2.1 Do thời gian kinh phí thực đề tài có hạn nên chưa nghiên cứu đầy đủ yếu tố gây bệnh chủng vi khuẩn Cl perfringens phân lâp Thái Nguyên đề nghị tiếp tục nghiên cứu vấn đề kỹ công trình nghiên cứu sau 3.4.2.2 Chủ động tiêm phòng vacxin SCOURMUNE- C cho lợn mẹ để hạn chế thấp tỷ lệ lợn mắc tiêu chảy Cl perfringens biện pháp phòng bệnh VRHT đạt hiệu cao 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tham khảo tiếng Việt Trần Kim Anh, Nguyễn Thanh Sơn, Phùng Thị Vân, Phạm Thị Kim Dung, Đoàn Khắc Húc, Nguyễn Thị Rật, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thanh Giang, Trịnh Thúy Mai, Nguyễn Minh Hải (2004), Kỹ thuật chăn nuôi lợn nông hộ, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trần Văn Bình, Trần Văn Thiên (2006), Thuốc số phác đồ điều trị bệnh gia súc, gia cầm, Nxb Nông nghiệp, tr 27-28 Lê Minh Chí (1996), Bệnh tiêu chảy gia súc, Báo cáo Hội thảo khoa học thú y tháng 3-1996, Cục thú y Phạm Đức Chương, Trần Tố, Nguyễn Quang Tuyên, Nguyễn Văn Sửu, Độc chất học thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr.176-177 Cù Xuân Dần, Nguyễn Xuân Tịnh, Tiết Hồng Ngân, Nguyễn Bá Mùi, Lê Mộng Loan (1996), Sinh lý học gia súc, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr 122-141 Đào Trọng Đạt cs (1996), Viêm ruột hoại tử lợn con, Báo cáo KHKT thú y, (số 1) Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ, Huỳnh Văn Kháng (1996), Bệnh lợn nái lợn con, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr 57.-147 Đào Trọng Đạt, Trần Thị Hạnh, Đặng Phương Kiệt (1998) Phân lập Cl perfringens số hộ gia đình tỉnh Vĩnh Phúc, Tạp chí thông tin y dược, Bộ y tế (số 10), tr 28-30 Đậu Ngọc Hào (2007), Độc chất học thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr.131-135 88 10 Trần Thị Hạnh (2000), Xác định vai trò E coli Cl perfringens bệnh ỉa chảy lợn bước đầu nghiên cứu chế tạo số sinh phẩm phòng bệnh, Kết nghiên cứu khoa học kỹ thuật thú y, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr.190-199 11 Trần Thị Hạnh Đặng Xuân Bình (2004), Phân lập, định typ, lựa chọn chủng vi khuẩn E.coli Cl perfringens để chế tạo sinh phẩm phòng bệnh cho lợn giai đoạn theo mẹ, Báo cáo chăn nuôi thú y, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, Tr.306-314 12 Trần Thị Hạnh, Đặng Xuân Bình (2002) Chế tạo, thử nghiệm số chế phẩm sinh học phòng trị bệnh tiêu chảy phân trắng lợn E coli Cl perfringens Tạp chí KHKT Thú y, tập IX, (số 1), tr.19-28 13 Nguyễn Bá Hiên (2001) Một số vi khuẩn thường gặp biến động số lượng chúng gia súc khoẻ mạnh bị tiêu chảy nuôi vùng ngoại thành Hà Nội, Điều trị thử nghiệm Luận án tiến sĩ nông nghiệp, Hà Nội 14 Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Thị Minh, Lê Thị Ngân (2006a) Vai trò ký sinh trùng đường tiêu hoá hội chứng tiêu chảy lợn sau cai sữa Thái Nguyên, Tạp chí KHKT Thú y tập XIII (số 3), tr.36-40 15 Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Thị Thị Minh, Lê Thị Ngân (2006b), Một số đặc điểm dịch tễ hội chứng tiêu chảy lợn Thái Nguyên Tạp chí KHKT Thú y tập XIII 16 Phạm Sỹ Lăng (2009), Bệnh tiêu chảy vi khuẩn lợn biện pháp phòng trị, Tạp chí KHKT Thú y tập XVI, (số 6), tr 80-85 17 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung (2005), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr.74-75 89 18 Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Đỗ Ngọc Thúy, Nguyễn Bá Hiên (2009), Một số đặc tính sinh học vi khuẩn Clostridium perfringen phân lập từ bò lợn mắc hội chứng tiêu chảy Hà Nội vùng phụ cận, Tạp chí khoa học thú y, tập XVI, (số 4), tr.58-63 19 Hồ Văn Nam, Nguyễn Thị Đào Nguyên, Trương Quang, Phùng Quốc Chướng, Chu Đức Thắng, Phạm Ngọc Thạch (1997), Bệnh viêm ruột ỉa chảy lợn, Tạp chí KHKT Thú y, (số 1), tr.15-22 20 Hồ Văn Nam, Nguyễn Bá Hiên (1995), Một số vi khuẩn thường gặp đường ruột trâu bò khoẻ mạnh ỉa chảy viêm ruột vùng ngoại thành Hà Nội, Kỷ yếu kết nghiên cứu khoa học chăn nuôi thú y (1991-1995), NXB nông nghiệp, Hà Nội, tr.140-145 21 Lê Văn Năm, Trần Văn Bình, Nguyễn Thị Hương (1999), Hướng dẫn phòng trị bệnh lợn cao sản, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr.76 -77 22 Nguyễn Thị Nội, Nguyễn Ngọc Nhiên, Cù Hữu Phú, Nguyễn Thị Sở, Trần Thụ Hà (1989), Kết điều tra tình hình nhiễm khuẩn đường ruột số sở chăn nuôi (1985-1989), Kết nghiên cứu KHKT Thú y-Viện thú y, Hà Nội 23 Nguyễn Ngọc Nhiên, Trần Thị Hạnh, Phạm Bảo Ngọc, Vũ Đình Hưng, Ngô Thị Nhu (1996), Viêm ruột hoại tử hươu nai vi khuẩn Cl perfringens kết phòng bệnh giải độc tố (thống báo), Tạp chí KHKT thú y, tập 3, tr.47-48 24 Võ Văn Ninh (2001), Kháng sinh thú y, Nhà xuất trẻ, tr 118-121 25 Nguyễn Thị Ngữ (2005), Nghiên cứu tình hình hội chứng tiêu chảy lợn huyện Chương Mỹ - Hà Tây, xác định số yếu tố gây bệnh vi khuẩn E.coli Salmonella, biện pháp phòng trị, Luận văn Thạc sĩ Nông nghiệp, Hà Nội 90 26 Nguyễn Vĩnh Phước (1974), Vi sinh vật học thú y, NXB KHKT, Hà Nội, tr.57-79 27 Phan Thanh Phượng, Trần Thị Hạnh, Phạm Thị Ngọc, Ngô Hoàng Hưng (1996), Nghiên cứu xác định vai trò vi khuẩn yếm khí Cl perfringens hội chứng tiêu chảy lợn, Tạp chí Nông nghiệp công nghiệp thực phẩm, (số 12), tr.495-496 28 Cù Hữu Phú, Nguyễn Ngọc Nhiên, Đỗ Ngọc Thuý, Nguyễn Xuân Huyên, Âu Xuân Tuấn, Văn Thị Hường, Đào Thị Hảo, Vũ Ngọc Quý, (2002-2003), Kết điều tra tình hình tiêu chảy lợn theo mẹ số trại lợn miền Bắc Việt Nam, xác định tỉ lệ kháng sinh yếu tố gây bệnh chủng E.coli phân lập được, Báo cáo khoa học CNTY 29 Lê Văn Tạo (2006), Bệnh nhiễm máu độc tố ruột (Enterotoxaemia) trâu bò, Tạp chí KHKT thú y, tập 8, tr 82-89 30 Nguyễn Như Thanh, Nguyễn Bá Hiên, Trần Thị Lan Hương (1997), Vi sinh vật thú y, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr 81-84 31 Nguyễn Như Thanh (2001) Cơ sở phương pháp nghiên cứu dịch tễ học thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 56-57 32 Tống Vũ Thắng, Đậu Ngọc Hào (2008), Nghiên cứu mối quan hệ ô nhiễm nấm mốc, E coli, Salmonella, Cl perfringens thức ăn hỗn hợp tỷ lệ lợn bị tiêu chảy mùa khô, mùa mưa sở chăn nuôi lợn sinh sản TP Hồ Chí Minh, Tạp chí KHKT thú y tập XV, số 1, tr 54-61 33 Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Khánh Quắc, Nguyễn Duy Hoan (2002), Giáo trình phương pháp nghiên cứu chăn nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 91 34 Bùi Thị Tho (2003), Thuốc kháng sinh nguyên tắc sử dụng chăn nuôi Nxb Hà Nội, tr.81-82 35 Hoàng Văn Tuấn, Lê Văn Tạo, Trần Thị Hạnh (1998), Kết điều tra tình hình tiêu chảy lợn trại giống hướng nạc, Tạp chí KHKT thú y tập V, (số 4) 36 Nguyễn Quang Tuyên (2008), Giáo trình vi sinh vật thú y Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 91-112 37 Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Quang Tuyên (2008), Tình hình dịch tễ bệnh Viêm ruột hoại tử lợn số huyện tỉnh Thái Nguyên Tạp chí KHKT thú y, tập XV, (số 3), tr 32-39 38 Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Quang Tuyên Trần Thị Hạnh (2008), Xác định tỉ lệ lợn tiêu chảy viêm ruột hoại tử số địa phương tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí KHKT thú y, tập XV, (số5), tr 49-53 II Tài liệu tham khảo tiếng Anh 39 Arbuckle J.B.R (1972) Enteric colibacillosis (p.91), Intestinal samonellosis (p.102), Swine dysentery-blood scours (p.192), Clostridium perfringens typ Cl perfringens enteritis (p.191) Edema disease in the Merck veterinary manual, 7th edition 40 Baldassi L, Barrbosa M.L, Bach E.E, laria S.T (2004) Virulence exaltation of Cl perfringens strains from bovine Trop Dis vol 10 No 3.2004 41 Bakhtin A.G (1956), Control of Edema Disease in Danish pig herds International pig veterinary society congress, p.256 42 Bergeland M.E (1986) Clostridium Infection Disease of Swine Sixth edition IOWA-USA 557 43 Choi Y.K, M.S Kang, H.S Yoo (2003) Clostridium perfringens typ E myonecrosis in a horse in Korea J.vet, Med Sci, 65 (11), p 1245-1247 92 44 NCCLS (1999) Quality Control Values for Veterinary- Use Fluoroquinolones, Performance standards for antimicrobial disk and dilution susceptibility tests for bacteria isolated from animals Approved standard M31-A 45 Garmony H.S, N Chanter, N.P French, D.Bueschel, J.G Songer.R.W Tiball (2000) Occurrence of Clostridium perfringens beta2 toxin amongst animal, determined using genotyping and subtyping PCR assay Epidermiology and infection 124, p.61-67 46 Hatheway C.L (1990), Toxigenic clostridia, Clin Microbiol Rev, 3, p.67-98 47 Harbola P.C, Khera S.S (1990) Enterotoxaemia of calves due to Clostridium wechii typ E, Aust Vet J, 43.p 360-363 48 Hogh.P (1974) Porcine infection necrotizing due to Cl perfringens Theses copenhagen, p 287-289 49 Kitasato Yamagishi, Kayo Sugitani, Kiyoo Tanishima, Schinichi Nakamura (1997) Polymerase chain section test for differentination of five toxin types of Clostridium perfringens , Microbiol Immunol, 41 (4), p 295-299 50 Kirby W.M.M, Bauer A.W, Sherris J.C and Turcle M (1996) Antibiotic susceptibility testing by a standardized single disk method 45 pp.493-596 51 Kohler B.Klostridien (1998) Infektionen and Intoxcatonen in Infektion krankheinten der Haustiere Jena, 1998 52 Niilo, Chalmers (1978) Enterotoxigenic Clostridium perfringens typ A isolated from intestinal contents of cattle, sheep and chichkens Can J Compmed 42 (3), p 357.363 93 53 Quinn P.J, Carter M.E, Mackey B.K, Carter G.R (1994) Clinical Verterynary Microbiology P 190-206 54 Quinn P.J, M.E Carter, B, Mackey, G.R Carter (1999) “Clostridium species”, in: Clinical Verterynary Microbiology, Elsevier Limited, chapter 17, p 191-208 55 Roeder B.L, Chengapa M.M and Nagaraja, T.G (1987) Isolation of Cl perfringens from neonatal calves with ruminal and abomas tympamy, abomsitis and abomasuucretion, Tam Vet Med Assoc, p.1150-1155 56 Radostits O.M, Blood.D.Cand Gay.C (1994) Veterinary med icine, the textbook of the cattle, sheep, pig, goats and horrses, Diseases caused by Escherichia coli Lon don, Philadenphia, Sydney, Tokyo, Toronto, p.703-730 57 Songer J.G, A.Uzal Francisco (1996) Clostridial anteric infections in pigs J Vet Diagn Invest 17, p.528-536 58 Taylor D.J, Bergelan M.E (1986) Clostridial infection diseases of swine IOWA state University Press/AMES U.S.Ath Edition, P.454-468 59 Timoney J.F, H.James W.Scott Gillepie Fredrie, Barlough E.Jeffrey (1994) Hagan and Bruneurs Microbioly and Infectious Diseases of domestic animal p.219-240 60 Walker H.W (2004) Food-borne illness from Cl perfringens Rev Food sci Nutri 2000 p 71-104 61 Waters M., A Savoie, H.S Gamory, D Bueschel, M.R Popff, J.G Songer, R.W Titball, B.A McClane and M.R Sarker (2003) Genotyping and Phenotyping of Beta2-Toxigenic Clostridium perfringens fecal isolates associated with Gastrointestinal diseases in piglets J Clin Microbiol Vol 41, N0.8, p 3584-3591 94 HÌNH ẢNH MINH HỌA Ảnh 1: Hình thái vi khuẩn Cl perfringens kính hiển vi (độ phóng đại 1000 lần) Ảnh 2: Khuẩn lạc mọc môi trường thạch TSC 95 Hình ảnh 3: Khuẩn lạc Cl perfringens thạch yếm khí Hình ảnh 4: Vi khuẩn Cl perfringens gây dung huyết thạch máu cừu 96 Hình ảnh 5: Phản ứng lên men đường vi khuẩn Cl perfringens Hình ảnh 6: Khả mẫn cảm kháng kháng sinh vi khuẩn Cl perfringens 97 Hình ảnh 7: Tiêm truyền chuột bạch thử độc tố chủng vi khuẩn Cl perfringens Hình ảnh 8: Mổ khám lợn tiêu chảy VRHT 98 Hình Kết xác định Cl perfringens typ A PCR Hình 10 Kết xác định Cl perfringens typ C PCR [...]... trong bệnh vi m ruột hoại tử ở lợn dưới 60 ngày tuổi tại Thái Nguyên và biện pháp phòng trị 2 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định một số đặc điểm dịch tễ bệnh vi m ruột hoại tử ở lợn giai đoạn dưới 60 ngày tuổi tại Thái Nguyên - Nghiên cứu sinh vật học của vi khuẩn Clostridium perfringens gây bệnh Vi m ruột hoại tử giai đoạn lợn dưới 60 ngày tuổi - Xác định khả năng mẫn cảm với kháng sinh của các chủng phân... phân lập được - Biện pháp phòng và trị bệnh vi m ruột hoại tử ở lợn giai đoạn dưới 60 ngày tuổi 3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn Đề tài đã xác định được vai trò của vi khuẩn Cl perfringens gây bệnh vi m ruột hoại tử ở lợn dưới 60 ngày tuổi tại 3 huyện nghiên cứu tại tỉnh Thái Nguyên và đưa ra phác đồ phòng trị có hiệu quả, là cơ sở cho cán bộ thú y, các trang trại và hộ chăn nuôi ứng dụng vào thực tiễn... yếu tố gây bệnh do vi khuẩn Clostridium perfringens ở lợn con dưới 60 2 ngày tuổi và đưa ra phác đồ phòng, điều trị bệnh thích hợp tại Thái Nguyên sao cho có hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi lợn Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, yếu tố gây bệnh của vi khuẩn Clostridium perfringens trong bệnh vi m... trọng và giảm tiêu tốn thức ăn Năm 1994, bệnh vi m ruột hoại tử đã gây chết rất nhiều hươu nai Nguyễn Ngọc Nhiên và cs (1996) [23] đã nghiên cứu và xác định được nguyên nhân gây bệnh này là vi khuẩn Cl perfringens Kết quả cho thấy, Cl perfringens không chỉ gây vi m ruột hoại tử cho lợn con, gây nhiễm độc ruột huyết cho ngựa con mà còn gây vi m ruột hoại tử cho hươu nai ở mọi lứa tuổi Tuy nhiên, vào thời... hại do bệnh gây ra Khẳng định được hiệu quả của vi c dùng vắc xin trong phòng bệnh vi m ruột hoại tử ở lợn Kết quả nghiên cứu của luận văn là cơ sở khoa học, nguồn tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu sau 3 Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 1.1.1 Nghiên cứu trong nước Ở Vi t Nam, bệnh vi m ruột hoại tử ở lợn do Clostridium perfringens (Cl perfringens) gây ra... và gây chết nhiều gia súc khác như động vật nhai lại, hươu, nai, thỏ 1.3.2 Bệnh vi m ruột và nhiễm độc tố ruột ở lợn Clostridium gây bệnh đường tiêu hoá ở lợn có thể nhận biết được đưa vào triệu chứng lâm sàng và biến đổi bệnh lý Bệnh vi m ruột và nhiễm độc tố ruột huyết thường xảy ra ở lợn đang bú sữa như là một hội chứng, nhưng cũng có thể gây bệnh cho lợn lớn với triệu chứng khó nhận biết hơn Vi. .. vi m ruột hoại tử do Cl perfringens typ C gây ra ở lợn Bệnh vi m ruột hoại tử (VRHT) ác tính ở lợn gây ra bởi Cl perfringens typ C thường gặp nhất ở giai đoạn lợn con theo mẹ 1-14 ngày tuổi và đặc biệt xảy ra trầm trọng lúc sơ sinh dưới 1 tuần tuổi Bệnh có biểu hiện lâm sàng tiêu chảy xuất huyết nặng và có tỉ lệ tử vong cao trong trường hợp thể bệnh là cấp tính, ở thể á cấp tính mức độ hoại tử thường nhẹ... chết trong các ca bệnh vi m ruột hoại tử do Cl perfringens typ C chính là do vai trò tác động của các độc tố Ngoài ra, vi khuẩn Cl perfringens còn là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc thức ăn, tiêu chảy và vi m ruột hoại tử ở trẻ em và nhiều loại động vật, đặc biệt là ở gia súc non (Roeder và cs 1987 [55]) Năm 1989, nhiều công trình nghiên cứu ở Anh, Pháp, Mỹ đã công bố thành công trong vi c... lợn con sau khi đẻ khoảng vài giờ, vi khuẩn có thể được tìm thấy ở ngay phân su Trong chất chứa ruột (đoạn ruột chay, ruột hồi) có thể phát hiện được 108 - 109 CFU/g tương đương với số lượng vi khuẩn có trong ruột già và trong phân Vi khuẩn dạng dinh dưỡng (Vegerative forms) sản sinh độc tố α và có thể một số độc tố khác gây hoại tử ở tế bào biểu mô ruột của lợn trong gây bệnh thực nghiệm 26 Dạng... này thường gây ra ngộ độc thức ăn, gây vi m ruột hoại tử ở người và động vật, với các độc tố chủ yếu là α (Alpha- toxin) và một số độc tố thứ yếu khác như κ (Kappa toxin), η (Eta-toxin), trong đó độc tố α có vai trò quan trọng nhất, nó có khả năng gây chết vì làm tan máu và gây hoại tử tổ chức 12 - Typ B Bệnh ở cừu xảy ra khá rõ ràng và rộng rãi ở châu Á, châu Âu, châu Phi Độc tố gây ra bởi typ B xảy
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc Điểm Dịch Tễ, Yếu Tố Gây Bệnh Của Vi Khuẩn Clostridium Perfringens Trong Bệnh Viêm Ruột Hoại Tử Ở Lợn Dưới 60 Ngày Tuổi Và Biện Pháp Phòng Trị, Đặc Điểm Dịch Tễ, Yếu Tố Gây Bệnh Của Vi Khuẩn Clostridium Perfringens Trong Bệnh Viêm Ruột Hoại Tử Ở Lợn Dưới 60 Ngày Tuổi Và Biện Pháp Phòng Trị, Đặc Điểm Dịch Tễ, Yếu Tố Gây Bệnh Của Vi Khuẩn Clostridium Perfringens Trong Bệnh Viêm Ruột Hoại Tử Ở Lợn Dưới 60 Ngày Tuổi Và Biện Pháp Phòng Trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay