CHUONG 1 TONG QUAN VE MARKETING 1 copy

35 619 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2016, 20:00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA THỦY SẢN MARKETING THỦY SẢN ThS Trần Thị Thu Huyền Email: tthuyen@hcmuaf.edu.vn Mục tiêu học phần Trang bị kiến thức tảng marketing Phân tích chiến lược marketing cho riêng ngành thủy sản NỘI DUNG HỌC PHẦN Chương 1: Tổng quan marketing Chương 2: Môi trường marketing Chương 3: Phân khúc thị trường Chương 4: Nghiên cứu hành vi khách hàng Chương 5: Truyền thông tiếp thị Chương 6: Chiến lược Marketing Chương 7: Chính sách phân phối Chương 8: Dịch vụ khách hàng Chương 9: Nghiên cứu thị trường TÀI LỆU THAM KHẢO Tài liệu bắt buộc: Bài giảng môn marketing thủy sản Tài liệu tham khảo: + Nguyên lý Marketing – Nguyễn Đình Thọ Nguyễn Thị Mai Trang – 2007 – NXB ĐHQG Tp HCM + Philip Kotler: Những nguyên lý tiếp thị - Tập – NXB thống kê, 2004 + Principles of Marketing Pearson – Prentice Hall - Kotler, P And Armstrong, G – 2008 + Marketing Management – Ass.Prof Dr Norazah Suki – 2013 + Guide book of Economic- Harvard University + Tạp chí Marketing TÀI LỆU THAM KHẢO www.thuonghieuviet.com www.bwportal.com www.lantabrand.com www.marketingchienluoc.com www.tamnhin.com www.css.edu/USERS/salwan/Mgt3550/OB11_01in.ppt Chương TỔNG QUAN VỀ MARKETING NỘI DUNG Khái niệm loại marketing Những định hướng Marketing BAO GỒM Marketing hướng giá trị Mục tiêu chức marketing Marketing mix Marketing gì?  Theo quan điểm truyền thống Điểm xuất phát Tiêu điểm Phương tiện Sản xuất Sản phẩm có Bán hàng, Cổ động Kết Lợi nhuận thông qua sản lượng bán  Theo quan điểm đại Thị trường Nhu cầu Khách hàng 4P Lợi nhuận thông qua làm hài lòng KH I Khái niệm loại marketing Khái niệm “Marketing tiến trình qua cá nhân nhóm thỏa mãn nhu cầu mong muốn việc sáng tạo, trao đổi sản phẩm giá trị bên” (Phillip Kotler) Khái niệm  “Marketing trình quản trị nhận biết, dự đoán đáp ứng nhu cầu khách hàng cách có hiệu có lợi” Theo CIM (UK’s Chartered Institute of Marketing)  Marketing hoạt động thiết lập, trì củng cố lâu dài mối quan hệ với khách hàng cách có lợi để đáp ứng mục tiêu bên Điều thực trao đổi bên thỏa mãn điều hứa hẹn” Principle of Marketing”, Frances Brassington Stephen Pettitt, 1997 10 III Marketing hướng giá trị Những nguyên lý marketing hướng giá trị Quan niệm marketing hướng giá trị khách hàng 21 Những nguyên lý marketing hướng giá trị Nguyên lý khách hàng Nguyên lý cạnh tranh Nguyên lý tiên phong • Tập trung vào hoạt động marketing việc tạo đem lại giá trị cho khách hàng • Đem lại cho khách hàng giá trị vượt trội so với đổi thủ cạnh tranh • Biến động môi trường tạo hội thành công lúc thích hợp Nguyên lý cấu trúc chéo • Sử dụng nhóm chức chéo cải thiện suất hiệu hoạt động marketing NL cải thiện không ngừng • Tiếp tục cải tiến hoạch định, thực kiểm tra marketing Nguyên lý đối tượng • Xem xét tác động hoạt động marketing cổ đông khác 22 Quan niệm marketing hướng giá trị khách hàng  Giá trị khách hàng gì?  Công thức giá trị Giá Giá trị trị khách khách hàng hàng = Các Các lợi lợi ích ích nhận nhận được - Chi Chi phí phí bỏ bỏ ra 23 Quan niệm marketing hướng giá trị khách hàng  Tạo giá trị cho khách hàng 24 Quan niệm marketing hướng giá trị khách hàng  Kết giá trị khách hàng tốt Giátrị trị Giá kháchhàng hàng khách tốthơn tốt Sự Sựthoả thoảmãn mãn vàthích thíchthú thú cho chokhách khách hàng hàng Lòng Lòngtrung trung thành thànhcủa khách kháchhàng hàng Các Cácmối mối quan quanhệ hệcó có lợi lợilâu lâudài dài Như vậy: Ngoài quan tâm đến việc thỏa mãn nhu cầu cho khách hàng, DN cần phải ý thức lợi ích lâu dài ( KT, XH, môi trường, văn hóa PL), củng cố phúc lợi cho người tiêu dùng toàn thể XH, bảo vệ môi trường 25 IV Mục tiêu chức marketing Mục tiêu marketing Khái niệm marketing Hướng theo khách hàng Phối hợp hoạt động marketing Sự thỏa mãn khách hàng Mục tiêu tổ chức Sự thành công tổ chức Mục tiêu marketing (Nguồn: Fundamentals of marketing, 1994, William J.Stanton, Michael J Etzel, Bruce J Walker.) 26 Chức marketing Bộ phận marketing công ty Khám phá nhu cầu khách hàng Thỏa nhunhu cầu khách hàngbằng Thỏamãn mãn cầu KH cách tìm sản phẩm, giá, phân cách tìm sản phẩm, giá, phối cổ động phân phối cổ động niệm ý g n ữ h N ầu nhu c Sản phẩm cụ thể Thị trường tiềm Chức marketing: phát thỏa mãn nhu cầu (Nguồn: Marketing, 1997, Berkowitz, Kẻin, Hartley, Rudelius) 27 V Marketing mix Khái niệm: Marketing mix khái niệm chủ yếu marketing đại Marketing mix tập hợp công cụ marketing mà công ty sử dụng để đạt mục tiêu thị trường chọn 28 V Marketing mix Khái niệm: 29 Giá (P2) Sản phẩm (P1) Chất lượng Các mức giá Hình dạng Giảm giá Đặc điểm Chiết khấu Nhãn hiệu Thanh toán Bao bì Kích cỡ Dịch vụ… Tín dụng… Marketing mix Cổ động (P4) Phân phối (P3) Quảng cáo Loại kênh Quan hệ công chúng Trung gian Phân phối Khuyến mại Sắp xếp Bán hàng cá nhân Dự trữ Marketing trực tiếp Vận chuyển… Thị trường mục tiêu 30 Marketing mix  Mô hình 4P 4C 4P Sản phẩm 4C Đòi hỏi mong muốn khách hàng Product Giá Customer needs and wants Chi phí khách hàng Price Phân phối Cost to the customer Thuận tiện Place Cổ động Convenience Truyền thông Promotion Communication 31 Quy trình marketing R ⇒ STP ⇒ MM ⇒ I ⇒ C  R = Research  STP = Segmentation, Targeting, Positioning  MM = Marketing mix  I = implementation  C = Control 32 Bốn quan điểm khác marketing CEO  Mức độ Marketing thuật ngữ thời thượng nói việc sử dụng quảng cáo bán hàng để bán sản phẩm Marketing= 1P  Mức độ Nhiệm vụ marketing phát triển marketing tổng hợp (Sản phẩm, Giá cả, Địa điểm, Xúc tiến) Marketing = 4P  Mức độ Nhiệm vụ marketing nghiên cứu thị trường áp dụng phân khúc thị trường, xác định mục tiêu định vị (STP) để tìm kiếm khai thác hội  Mức độ Marketing triết lý công ty, mang đến tăng trưởng kinh tế cách giúp giành được, trì phát triển hài lòng khách hàng 33 Kiến thức cần nắm  Các cấp độ phân tích marketing  Phân biệt marketing theo kiểu truyền thống – đại  Những định hướng marketing  Các công cụ marketing mix 34 35 [...]... phẩm Next 12 a Căn cứ theo đối tượng Địa điểm Vấn đề Tổ chức Căn cứ theo đối tượng Sản phẩm Con người Dịch vụ Back 13 b Căn cứ vào lĩnh vực hoạt động Marketing công nghiệp Marketing trong kinh doanh (Business Marketing) Marketing phi kinh doanh còn gọi là marketing xã hội (Social Marketing) Marketing thương mại Marketing du lịch Marketing dịch vụ Chính trị Xã hội Y tế Giáo dục Back 14 c Căn... năng của marketing: phát hiện và thỏa mãn nhu cầu (Nguồn: Marketing, 19 97, Berkowitz, Kẻin, Hartley, Rudelius) 27 V Marketing mix 1 Khái niệm: Marketing mix là một trong những khái niệm chủ yếu của marketing hiện đại Marketing mix là tập hợp những công cụ marketing mà công ty sử dụng để đạt được các mục tiêu trong thị trường đã chọn 28 V Marketing mix 1 Khái niệm: 29 Giá cả (P2) Sản phẩm (P1) Chất lượng... hoạt động ® Marketing vi mô ® Marketing vĩ mô 15 d Căn vào phạm vi hoạt động Tổ chức Quốc gia Toàn cầu CÁC CẤP ĐỘ PHÂN TÍCH Sản phẩm Nhãn hiệu Back 16 e Căn cứ vào khách hàng Marketing cho các tổ chức (B2B Marketing) Marketing cho NTD (Consumer Marketing) Đối tượng tác động KH công nghiệp KH thương mại Tổ chức chính phủ Các cá nhân Hộ gia đình Back 17 f Căn cứ vào đặc điểm cấu tạo sản phẩm Marketing. .. Place Cổ động Convenience Truyền thông Promotion Communication 31 Quy trình marketing R ⇒ STP ⇒ MM ⇒ I ⇒ C  R = Research  STP = Segmentation, Targeting, Positioning  MM = Marketing mix  I = implementation  C = Control 32 Bốn quan điểm khác nhau về marketing của các CEO  Mức độ 1 Marketing là một thuật ngữ thời thượng nói về việc sử dụng quảng cáo và bán hàng để bán sản phẩm Marketing= 1P  Mức độ.. .1 Khái niệm Marketing là một tiến trình quản trị Toàn bộ các hoạt động marketing nhằm định hướng vào khách hàng Marketing thỏa mãn nhu cầu của khách hàng một cách có hiệu quả và có lợi Trao đổi là một khái niệm mang tính quyết định tạo nền móng cho hoạt động marketing Nội dung hoạt động marketing bao gồm thiết kế, định giá, cổ động và phân phối sản phẩm 11 2 Phân loại marketing Căn cứ... sản phẩm hữu hình Marketing SP vô hình (Marketing dịch vụ Sử dụng trong những tổ chức cung cấp các loại sản phẩm cụ thể như thực phẩm, chế phẩm thủy sản… Marketing được ứng dụng trong các tổ chức cung cấp dịch vụ vận chuyển, bảo hiểm, du lịch, thông tin Back 18 II Những định hướng truyền thống về marketing Nhà sản xuất Nhà quản trị marketing 19 II Những định hướng truyền thống về marketing Đinh hướng... chúng Marketing Khách hàng Tìm ra nhu cầu và mong muốn của khách hàng, sản xuất hàng hóa và dịch vụ mà họ cần và mong muốn, đưa chúng tới khách hàng Giá trị Giá trị cho Hiểu khách hàng, đối thủ cạnh tranh và môi khách trường, tạo ra giá trị cho khách hàng, cổ đông hàng 20 III Marketing hướng giá trị 1 Những nguyên lý của marketing hướng giá trị 2 Quan niệm của marketing hướng giá trị về khách hàng 21 1... ra 23 2 Quan niệm của marketing hướng giá trị về khách hàng  Tạo giá trị cho khách hàng 24 2 Quan niệm của marketing hướng giá trị về khách hàng  Kết quả của giá trị khách hàng tốt hơn Giátrị trị Giá kháchhàng hàng khách tốthơn hơn tốt Sự Sựthoả thoảmãn mãn và vàthích thíchthú thú cho chokhách khách hàng hàng Lòng Lòngtrung trung thành thànhcủa của khách kháchhàng hàng Các Cácmối mối quan quanhệ hệcó... lợi lợilâu lâudài dài Như vậy: Ngoài sự quan tâm đến việc thỏa mãn nhu cầu cho khách hàng, DN cần phải ý thức lợi ích lâu dài ( về KT, XH, môi trường, văn hóa PL), củng cố phúc lợi cho người tiêu dùng toàn thể XH, bảo vệ môi trường 25 IV Mục tiêu và chức năng của marketing 1 Mục tiêu của marketing Khái niệm marketing Hướng theo khách hàng Phối hợp các hoạt động marketing Sự thỏa mãn của khách hàng Mục... chéo • Sử dụng các nhóm chức năng chéo khi chúng ta cải thiện năng suất và hiệu quả các hoạt động marketing NL cải thiện không ngừng • Tiếp tục cải tiến hoạch định, thực hiện và kiểm tra marketing Nguyên lý đối tượng • Xem xét sự tác động của các hoạt động marketing đối với các cổ đông khác 22 2 Quan niệm của marketing hướng giá trị về khách hàng  Giá trị khách hàng là gì?  Công thức giá trị Giá Giá
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUONG 1 TONG QUAN VE MARKETING 1 copy, CHUONG 1 TONG QUAN VE MARKETING 1 copy, CHUONG 1 TONG QUAN VE MARKETING 1 copy, I. Khái niệm và các loại marketing, II. Những định hướng truyền thống về marketing, Quan niệm của marketing hướng giá trị về khách hàng, IV. Mục tiêu và chức năng của marketing

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn