Kê biên quyền sử dụng đất trong thi hành án dân sự qua thực tiễn thực hiện trên địa bàn tỉnh thái nguyên

101 547 7
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2016, 09:05

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN VĂN TIẾN KÊ BIÊN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUA THỰC TIỄN THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN VĂN TIẾN KÊ BIÊN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUA THỰC TIỄN THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành : Luật Dân sƣ ̣ Mã số : 60 38 01 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Công Biǹ h HÀ NỘI – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn công trình nghiên cứu riêng Các kết nêu Luận văn chưa công bố công trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Tôi hoàn thành tất môn học toán tất nghĩa vụ tài theo quy định Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội Vậy viết Lời cam đoan đề nghị Khoa Luật xem xét để bảo vệ Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƢỜI CAM ĐOAN Nguyễn Văn Tiến MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH TỪ VIẾT TẮT LỜI NÓI ĐẦU Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KÊ BIÊN, XỬ LÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 1.1 Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa sở pháp luật quy định kê biên QSDĐ thi hành án dân 1.1.1 Khái niệm kê biên kê biên QSDĐ thi hành án dân 1.1.1.1 Khái niệm kê biên 10 1.1.1.2 Khái niệm kê biên QSDĐ 1.1.2 Đặc điểm kê biên QSDĐ thi hành án dân 1.1.2.1 Mang tính quyền lực Nhà nước, người áp dụng biện 12 12 pháp kê biên người Nhà nước trao quyền thực quyền lực Nhà nước 1.1.2.2 Khi bị kê biên, QSDĐ người sử dụng đất bị đặt vào tình 14 trạng bị hạn chế giao dịch 1.1.2.3 Đối tượng kê biên loại tài sản đặc biệt 14 1.1.2.4 Là biện pháp áp dụng phổ biến để thi hành 15 nghĩa vụ lớn 1.1.2.5 Mục đích kê biên QSDĐ để bán đấu giá thu tiền nhằm 15 đảm bảo thực nghĩa vụ trả tiền người phải thi hành án 1.1.2.6 Việc kê biên QSDĐ phải thực theo trình tự 16 chặt chẽ pháp luật quy định 1.1.3 Ý nghĩa kê biên QSDĐ thi hành án dân 1.1.3.1 Kê biên QSDĐ biện pháp thi hành triệt để án, 16 định Tòa án 16 1.1.3.2 Kê biên QSDĐ bảo đảm việc thực nghĩa vụ người phải thi hành án bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp người thi 17 hành án 1.1.3.3 kê biên QSDĐ có tác dụng lớn việc răn đe, giáo 17 dục ý thức pháp luật cho công dân 1.1.4 Cơ sở pháp luật quy định kê biên QSDĐ thi hành án dân 1.1.4.1 Cơ sở lý luận pháp luật quy định kê biên QSDĐ thi 17 17 hành án dân 1.1.4.2 Cơ sở thực tiễn pháp luật quy định kê biên QSDĐ thi hành án dân 19 1.2 Nội dung pháp luật Việt Nam hành kê biên QSDĐ thi hành án dân 19 1.2.1 Nguyên tắc áp dụng biện pháp kê biên QSDĐ 1.2.1.1 Chấp hành viên có quyền áp dụng biện pháp cưỡng 19 20 chế kê biên QSDĐ 1.2.1.2 Chỉ kê biên QSDĐ tương ứng với nghĩa vụ thi hành 20 án 1.2.1.3 Không tổ chức cưỡng chế kê biên QSDĐ thời gian mà pháp luật quy định không cưỡng chế thi hành án 1.2.1.4 Không tổ chức cưỡng chế kê biên QSDĐ thuộc tài sản 21 21 theo quy định pháp luật không kê biên 1.2.1.5 Trách nhiệm phối hợp quan, tổ chức, cá nhân 22 cưỡng chế kê biên QSDĐ 1.2.2 Thủ tục kê biên, xử lý QSDĐ 24 1.2.2.1 Lập hồ sơ, xác minh điều kiện thi hành án 24 định cưỡng chế kê biên QSDĐ 1.2.2.2 Tổ chức cưỡng chế kê biên QSDĐ 26 1.2.2.3 Định giá QSDĐ 27 1.2.2.4 Bán đấu giá QSDĐ 27 1.2.2.5 Giao QSDĐ 29 1.2.3 Xử lý tài sản kê biên 30 30 1.2.3.1 Các khoản chi phí kê biên 1.2.3.2 Thanh toán khoản ưu tiên 1.2.3.3 Thanh toán khoản nộp ngân sách Nhà nước 1.2.3.4 Thanh toán khoản lại 31 31 32 Chƣơng 2: THỰC TIỄN ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KÊ BIÊN, XỬ LÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN 34 SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 2.1 Tình hình thi hành án dân sự, cƣỡng chế thi hành án dân yếu tố ảnh hƣởng tới việc áp dụng biện pháp kê biên 34 QSDĐ địa bàn tỉnh Thái Nguyên 2.1.1 Tình hình thi hành án dân cưỡng chế thi hành án dân 34 địa bàn tỉnh Thái Nguyên 2.1.1.1 Tình hình thi hành án dân địa bàn tỉnh Thái Nguyên 2.1.1.2 Tình hình áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân 34 39 địa bàn tỉnh Thái Nguyên 2.1.2 Những yếu tố ảnh hưởng tới việc áp dụng biện pháp kê 42 biên, QSDĐ địa bàn tỉnh Thái Nguyên 2.1.2.1 Công tác quản lý đất đai 42 2.1.2.2 Ý thức pháp luật người dân 46 2.1.2.3 Sự phối, kết hợp quan, tổ chức, cá nhân 47 công tác thi hành án dân 2.2 Kết quả, vƣớng mắc, hạn chế nguyên nhân vƣớng mắc, hạn chế việc áp dụng biện pháp kê biên, xử lý QSDĐ 58 địa bàn tỉnh Thái Nguyên 2.2.1 Kết việc áp dụng biện pháp kê biên, xử lý QSDĐ 58 địa bàn tỉnh Thái Nguyên 2.2.2 Những vướng mắc hạn chế việc áp dụng biện pháp kê biên, xử lý QSDĐ địa bàn tỉnh Thái Nguyên 2.2.2.1 Những vướng mắc hạn chế việc xác minh điều kiện 60 60 thi hành án 2.2.2.2 Những vướng mắc hạn chế việc tổ chức cưỡng 61 2.2.2.3 Những vướng mắc hạn chế việc định giá QSDĐ 62 2.2.2.4 Những vướng mắc hạn chế việc bán đấu giá QSDĐ 63 2.2.2.5 Những vướng mắc hạn chế việc toán tiền 65 chế bán đấu giá QSDĐ để thi hành án 2.2.3 Nguyên nhân vướng mắc, hạn chế việc áp 68 dụng biện pháp cưỡng chế kê biên QSDĐ địa bàn tỉnh Thái Nguyên 2.2.3.1 Công tác quản lý đất đai nhiều bất cập 2.2.3.2 Trình độ dân trí ý thức pháp luật người dân chưa cao 2.2.3.3 Đội ngũ chấp hành viên chưa đáp ứng yêu cầu 68 68 69 nhiệm vụ 2.2.3.4 Sự phối, kết hợp quan, tổ chức cá nhân với 70 quan thi hành án dân cưỡng chế kê biên QSDĐ chưa tốt 2.2.3.5 Các quy định pháp luật thủ tục cưỡng chế kê biên QSDĐ chưa cụ thể chưa hợp lý 71 Chƣơng 3: CÁC YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CƢỠNG CHỄ KÊ BIÊN, 73 XỬ LÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 3.1 Các yêu cầu nâng cao hiệu áp dụng biện pháp kê biên 73 QSDĐ địa bàn tỉnh Thái Nguyên 3.1.1 Yêu cầu công cải cách tư pháp 3.1.2 Yêu cầu phát triển kinh tế xã hội địa bàn tỉnh Thái Nguyên 73 74 74 3.1.2.1 Đối với việc phát triển kinh tế, xã hội địa bàn tỉnh Thái Nguyên 3.1.2.2 Tăng thu ngân sách Nhà nước tỉnh Thái Nguyên 75 3.1.2.3 Yêu cầu nâng cao hiệu công tác thi hành án dân 75 3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu áp dụng biện pháp 76 kê biên, xử lý QSDĐ địa bàn tỉnh Thái Nguyên 3.2.1 Các giải pháp hoàn thiện pháp luật 76 3.2.2 Các giải pháp thực pháp luật 83 3.2.2.1 Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 83 3.2.2.2 Nâng cao ý thức pháp luật cho người dân 3.2.2.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ Chấp hành viên 3.2.2.4 Tăng cường công tác quản lý đất đai 83 84 85 KẾT LUẬN 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC LỜI NÓI ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Kể từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI Đảng cộng sản Việt Nam đề ra, qua kỳ Đại hội kế thừa phát huy tinh thần đổi Đảng Nhà nước ta xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân nhân dân; tất quyền lực thuộc nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức Quyền lực Nhà nước thống nhất, có phân công, phối hợp kiểm soát quan Nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp tư pháp, theo chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Nhà nước đảm bảo phát huy quyền làm chủ nhân dân, công nhân, tôn trọng, bảo vệ bảo đảm quyền người, quyền công dân; thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, người có sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện [HP] Với sách đổi toàn diện kinh tế, trị, văn hóa xã hội, lấy đổi kinh tế trước tiên sau bước đổi trị Trong trình phát triển kinh tế theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo Chính lẽ quan hệ pháp luật dân tăng lên cách nhanh chóng, với đổi tăng lên vụ, việc tranh chấp dân sự, kéo theo tăng lên của việc THADS Để thi hành triệt để án, định Tòa án có hiệu lực, quan THADS phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án, có biện pháp cưỡng chế kê biên QSDĐ nhằm giải rứt điểm án, định có hiệu lực tòa án Kê biên QSDĐ biện pháp cưỡng chế kê biên phức tạp đòi hỏi Chấp hành viên phụ trách hồ sơ thi hành án phải có kỹ toàn diện thực công việc Mặt khác việc áp dụng biện pháp cưỡng chế cần phải có phối hợp ngành cấp, thiếu thành phần theo quy định buổi cưỡng chế kê biên phải dừng hoãn, gây tổn thất lớn công sức, kinh tế tài sản cho bên đương sự, tổ chức Nhà nước Hơn thực tế quan thi hành án áp dụng biện pháp để cưỡng chế THADS thực tế quy định pháp luật cưỡng chế thi hành án nói chung cưỡng chế kê biên QSDĐ thiếu, nhiều bất cấp nằm giải giác gây khó khăn áp dụng vào thực tiễn Ngoài ra, công tác THADS vấn đề cộm xã hội, có nhiều đơn khiếu nại, tố cáo Vì quan THADS Đảng Nhà nước quan tâm đầu tư sở vật chất, kinh phí, người nhằm giải số lượng án lớn tồn đọng nhiều năm gây xúc cho nhân dân, xã hội Vì vậy, việc nghiên cứu biện pháp Kê biên QSDĐ THADS qua thực tiễn thực địa bàn tỉnh Thái Nguyên có ý nghĩa quan trọng công cải cách tư pháp nâng cao hiệu công tác THADS Do lựa chọn đề tài kê biên quyền sử dụng đất trong thi hành án dân qua thực tiễn thực địa bàn tỉnh Thái Nguyên để nghiên cứu Tình hình nghiên cứu đề tài Trong năm gần đây, trước yêu cầu đổi đất nước, cải cách hành cải cách tư pháp có số công trình nghiên cứu khoa học pháp lý đề cập đến vấn đề cưỡng chế THADS nói chung kê biên QSDĐ nói riêng công bố Cụ thể có luận văn về: “Các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự” tác giả Phan Huy Hiếu năm 2011 Về tạp chí khoa học có: “Cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản người phải thi hành án” tác giả Lê Anh Tuấn Tạp chí Dân chủ Pháp luật số chuyên đề THADS năm 2010; “Về kê biên, xử lý tài sản” TS Nguyễn Thanh Thủy ThS Lê Thị Kim Dung cuốn: “ Xử lý tình thi hành án dân văn pháp luật thi hành án dân sự” nhà xuất Tư pháp năm 2010; “Vấn đề cưỡng chế người thứ ba” tác giả Bùi Văn Yên “Cần xử lý triệt để hành vi chiếm lại đất sau cưỡng chế thi hành án” tác giả Trần Hoàng Đoán số chuyên đề THADS Tạp chí dân chủ Với việc quy định tăng thẩm quyền Chấp hành viên công tác THADS có nhiều chuyển biên tích cực, lượng án tồn đọng giảm xuống tối thiểu, kỷ cương pháp luật nghiêm minh, việc thi hành án, định Tòa án đạt hiệu cao Thứ 4: Bổ sung Điều 110a vào Luật THADS quy định thành lập Hội đồng kê biên QSDĐ cụ thể sau: Trước kê biên QSDĐ, Thủ trưởng quan THADS phải định thành lập Hội đồng kê biên QSDĐ với thành phần gồm có: a) Chấp hành viên Chủ tịch Hội đồng; b) Đại diện quan quản lý đất đai thuộc UBND cấp ủy viên; c) Đại diện quan tài cấp ủy viên; d) Đại diện quan chuyên môn tài sản gắn liền với đất thành viên Hội đồng kê biên QSDĐ giúp Chấp hành viên thực việc xác định vị trí, diện tích, ranh giới đất công trình đất bị kê biên để bảo đảm thi hành án Lý cần bổ sung thêm Điều vào Luật THADS thực tế Chấp hành viên kê biên QSDĐ công trình gằn liền với đất lúng túng kê biên cần có thành phần Điều luật Luật THADS quy định thành phần kê biên QSDĐ Mặt khác việc thành lập Hội đồng kê biên QSDĐ cần thiết cho việc xác định giá sơ ban đầu hai bên người thi hành án người thi hành án thỏa thuận giá để sở bán đấu giá, tránh việc phải qua khâu thẩm định giá, gây tốn tiền, công sức hai bên, quan thi hành án Vì cần bổ sung Điều vào Luật THADS Thứ 5: Sửa đổi khoản Điều 104 xử lý tài sản người tham gia đấu giá, bán đấu giá không thành Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận thông báo tổ chức bán đấu giá việc tài sản đưa bán đấu giá lần đầu người 79 tham gia đấu giá, trả giá bán đấu giá không thành Chấp hành viên thông báo yêu cầu đương thỏa thuận mức giảm giá tài sản Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận thông báo, đương không thỏa thuận thỏa thuận không mức giảm giá Chấp hành viên định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá Từ sau lần giảm giá thứ hai trở mà người tham gia đấu giá, trả giá bán đấu giá không thành người thi hành án có quyền nhận tài sản để trừ vào số tiền thi hành án Trường hợp người thi hành án đồng ý nhận tài sản để trừ vào số tiền thi hành án, thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận thông báo việc người tham gia đấu giá, trả giá bán đấu giá không thành Chấp hành viên thông báo cho người phải thi hành án biết Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận thông báo việc người thi hành án đồng ý nhận tài sản để thi hành án, người phải thi hành án không nộp đủ số tiền thi hành án chi phí thi hành án để lấy lại tài sản đưa bán đấu giá Chấp hành viên giao tài sản cho người thi hành án Đối với tài sản bất động sản, động sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng Chấp hành viên định giao tài sản cho người thi hành án để làm thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản cho người thi hành án Người phải thi hành án, người quản lý, sử dụng tài sản không tự nguyện giao tài sản cho người thi hành án bị cưỡng chế thi hành án Trường hợp người thi hành án không đồng ý nhận tài sản để thi hành án Chấp hành viên định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá Nếu giá trị tài sản giảm thấp chi phí cưỡng chế mà người thi hành án không nhận để trừ vào số tiền thi hành án tài sản giao lại cho người phải thi hành án quản lý, sử dụng Người phải thi hành án không 80 đưa tài sản tham gia giao dịch dân họ thực xong nghĩa vụ thi hành án Đối với tài sản bán đấu giá để thi hành khoản nộp ngân sách Nhà nước, thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận thông báo việc tài sản đưa bán đấu giá người tham gia đấu giá, trả giá bán đấu giá không thành Chấp hành viên định giảm giá để tiếp tục bán đấu giá tài sản Mỗi lần giảm giá theo quy định khoản 1, Điều không 10% giá khởi điểm lần bán đấu giá liền kề trước Việc quy định khoản Điều 104 giải pháp cho Chấp hành viên nhanh chóng thi hành xong án Tuy nhiên thực tế có trường hợp Chấp hành viên tỉnh Thái Nguyên lần định giảm giá 1% giá định ( Luật THADS năm 2008) sửa đổi 1% giá khởi điểm lần bán đấu giá liền kề trước ( Luật sửa đổi, bổ sung 2014 ) với mục đích để kéo dài thời gian thi hành án có lợi cho người phải thi hành án có thời gian, hội chuộc lại tài sản bị kê biên, bất lợi cho người thi hành án lấy số tiền thi hành án giá trị số tiền bị trượt giá lạm phát Việc làm Chấp hành viên không sai quy định pháp luật giảm giá, làm kéo dài trình thi hành án làm tăng lượng án tồn chuyển năm sau, gây bứt xúc cho người thi hành án Thủ trưởng quan thi hành án quản lý Chấp hành viên Để khắc phục lỗ hổng cần sửa đổi, bổ sung khoản Điều 104 Luật THADS năm 2014 theo hướng sau:” Mỗi lần giảm giá theo quy định khoản 1, Điều 10% giá khởi điểm lần bán đấu giá liền kề trước đó.” Tức bỏ từ không để Chấp hành viên kèo dài thời gian thi hành án nhanh chóng giảm giá nhằm giải dứt điểm án, định Tòa án Thứ 6: Cần sửa đổi Điều 692 Bộ luật dân hiệu lực việc chuyển QSDĐ: Việc chuyển QSDĐ có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký QSDĐ theo quy định pháp luật đất đai Theo thống thời điểm hiệu lực 81 hợp đồng chuyển QSDĐ hợp đồng mua bán nhà công trình xây dựng đất cần sửa đổi Điều 692 sau: Việc chuyển QSDĐ có hiệu lực kể từ thời điểm hợp đồng công chứng Bởi quy định phù hợp với giao dịch dân tự ý trí, tự thỏa thuận Khi hai bên mua bên bán, bên chuyển nhượng bên nhận chuyển nhượng thống ý trí với nhau, bên ký vào hợp đồng quan công chứng nhân danh Nhà nước công chứng vào hợp đồng tính hợp pháp hợp đồng đương nhiên hợp đồng có hiệu lực pháp luật kể từ thời điểm hợp đồng công chứng Mặt khác thuận tiện cho người dân chủ thể pháp luật dân khác, nhanh chóng việc chuyển nhượng, mua bán tài sản gằn liền với đất Còn việc đăng ký QSDĐ thủ tục hành lĩnh vực quản lý đất đai, không liên quan đến giao dịch dân việc chuyển nhượng QSDĐ, có ý nghĩa đối kháng với người thứ sảy tranh chấp Nhà nước cần có chế quản lý cho hiệu quả, tránh gây cản trở việc giao dịch dân ý trí bên tự nguyện thống nhất, có kích thích kinh tế phát triển để thực công nghiệp hóa đại hóa đất nước Thứ 7: UBND tỉnh Thái Nguyên Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 13 tháng năm 2010 việc triển khai thực Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng năm 2010 Chính phủ bán đấu giá tài sản địa bàn tỉnh Thái Nguyên Trong khoản Điều Chỉ thị quy định tài sản để thi hành án quan THADS kê biên bất động sản; tài sản động sản có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên phải chuyển cho Trung tâm bán đấu giá tỉnh Thái Nguyên Việc quy định Chỉ thị số 10 UBND tỉnh Thái Nguyên trái với văn cấp đề nghị UBND tỉnh sửa đổi khoản Điều Chỉ thị nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh tổ chức bán đấu địa bàn tỉnh Thái Nguyên Thứ 8: Nhà nước cần có quy định chế tài thủ tục áp dụng cụ thể hành vi không phối hợp quan, tổ chức cá nhân với quan THADS quan THADS áp dụng Mặt khác có tính răn đe chủ thể 82 khác không phối hợp, hợp tác với quan THADS Bởi chế tài quy định chung chung văn hướng dẫn áp dụng thực tiễn địa bàn tỉnh Thái nguyên sảy nhiều trường hợp tổ chức, quan, nhân không phối hợp hợp tác với quan thi hành án trường hợp bị xử lý 3.2.2 Các giải pháp thực thiện pháp luật 3.2.2.1 Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thực nhiều hình thức như: Lồng ghép vào buổi nói chuyện chuyên đề xóm, xã để người dân hiểu biết pháp luật thi hành án; in ấn tờ rơi quy định thủ tục thi hành án phát cho hộ gia đình đọc để hiểu, biết thêm thủ tục thi hành án; viết biết THADS gửi xóm, xã đọc, phát hệ thống loa phóng hàng tuần; tổ chức thi tìm hiều cưỡng chế kê biên QSDĐ nói riêng pháp luật THADS nói chung để người dân biết, thực hiện; trì tủ sách pháp luật UBND xã để người dân đến mượn đọc; phối hợp với quan phát truyền hình huyện, tỉnh đưa tin trực tiếp buổi cưỡng chế kê biên QSDĐ; đặc biệt việc phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật Chấp hành viên, công chức làm thi hành án tiếp xúc với đương giải thích cho họ biết họ họ không thực quy định pháp luật cưỡng chế thi hành án để họ so sánh, đối chiếu, lựa chọn phương pháp giải tối ưu việc họ bị cưỡng chế kê biên QSDĐ, làm giảm tổn thất không đáng có cho công dân, tổ chức Nhà nước 3.2.2.2 Nâng cao ý thức pháp luật người dân Ý thức pháp luật nhân dân cao công tác thi hành án địa bàn tốt, tỉ lệ tự nguyện thi hành án đạt tỉ lệ cao Ngược lại, ý thức pháp luật nhân dân thấp ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu công tác THADS địa bàn dẫn đến tỉ lệ cưỡng chế thi hành án cao Vậy để nâng cao ý thức pháp luật người dân cần có giải pháp sau: 83 - Đưa pháp luật giảng dạy trường học từ bậc tiểu học, trung học sở, trung học, sơ cấp, trung cấp, cao đẳng đại học để trường học sinh, sinh viên biết pháp luật nói chung pháp luật THADS nói riêng, từ họ biết công dân phải làm họ có quyền nghĩa vụ để tự thực quyền nghĩa cho theo pháp luật - Mở rộng trung tâm trợ giúp pháp lý miễn phí nơi vùng sâu, vùng xa cho đối tượng nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận dịch vụ tư vấn luật sư để họ hiểu biết thêm pháp luật, sở họ thực pháp luật tốt - Tạo môi trường pháp lý tốt cho văn phòng luật sư công ty luật hoạt động địa bàn tỉnh Thái Nguyên; tăng cường công tác quản lý Nhà nước luật sư, công chứng tạo môi trường thông thoáng, mở rộng quyền có chế bảo đảm cho luật sư tham gia bảo vệ thân chủ quan hệ pháp luật dân 3.2.2.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ Chấp hành viên Từ thực trạng Chấp hành viên tỉnh Thái Nguyên đề cập phần trên, vấn đề đặt cần nâng cao chất lượng đội ngũ Chấp hành viên giải pháp sau đây: - Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho Chấp hành viên yếu kém, với phương châm cầm tay việc cho Chấp hành viên có tư tưởng an vị, không chịu suy nghĩ, nghiên cứu Đồng thời ngắn với việc thường xuyên kiểm tra, giám sát việc làm Chấp hành viên để kịp thời điều chỉnh chuyên môn họ theo hướng tích cực - Thực chế tuyển chọn Chấp hành viên cách thực chất, tránh chạy theo số lượng, quan tâm đến chất lượng để chọn người có đủ sức khoẻ, đủ đức, đủ tài thực để bổ nhiệm vào ngạch Chấp hành viên Đồng thời có chế cụ thể bãi miễn Chấp hành viên không đủ tiêu chuẩn đáp ứng vị trí làm việc để có chỗ dành cho người khác, người có đủ tiêu chuẩn, bổ nhiệm thay cho người không đáp ứng yêu cầu công việc 84 - Cục THADS tỉnh Thái Nguyên cần có sách thi tuyển công chức đầu vào, ưu đãi sinh viên trường có kết học tập cao, để lựa chọn người đầu vào ngành có chất lượng đào tạo tốt, đồng tiền đề lựa chọn đội ngũ công chức làm công tác THADS có chất lượng sau Ngoài để làm tốt việc cần phải tổ chức thi tuyển nghiêm túc, công khai minh bạch từ khâu thông báo, nộp hồ sơ, tổ chức thi tuyển, chấm điểm, công bố kết Có tuyển người chất lượng vào ngành THADS địa bàn tỉnh - Nhà nước có chế sách tăng lương cho đội ngũ công chức ngành THADS, nghề tiếp xúc với mặt trái xã hội dễ dẫn đến vi phạm, việc tăng lương nhằm đảm bảo cho họ có đủ điều kiện tự sống đồng lương nhận họ toàn tâm công tác, toàn tâm, toàn lực phục vụ tốt cho công tác THADS Mặt khác Nhà nước có sách khoán biên chế, khoán lương trao quyền chủ động cho quan THADS tự sử dụng biên chế, kinh phí nhằm nâng cao thu nhập cho đội ngũ công chức, người lao động ngành THADS - Mặt khác nghề Chấp hành viên nghề nguy hiểm, nhiều rủi ro vụ việc mà Chấp hành viên không làm cẩn thận, bị sai phạm có hậu sảy Chấp hành viên hội sửa sai Do đó, họ đối mặt với hậu pháp lý bị kỉ luật, trí chịu trách nhiệm hình Điều khác với Thẩm phán, họ có sai sót có chế giải theo thủ tục giám đốc thẩm tái thẩm bảo vệ họ Chính lý cần có chế bảo vệ Chấp hành viên giống chế bảo vệ chức danh Thẩm phán để họ an tâm công tác phục vụ suốt đời cho ngành THADS 3.2.2.4 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Chính phủ cần xây dựng trung tâm quản lý liệu đất đai toàn quốc thông tin công khai mạng để quan, tổ chức, cá nhân, có quan THADS khai thác sử dụng, tránh tình trạng thiếu thông tin 85 thông tin không xác, tạo điều kiện cho việc số cán bộ, công chức làm lĩnh vực quản lý đất đai trục lợi cá nhân - Nhà nước cần đầu tư sở vật chất cho quan có thẩm quyền làm kho lưu trữ tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đăng ký quyền sử dụng đất để phục vụ cho việc tra cứu, nghiên cứu cung cấp thông tin cho quan tư pháp cần thiết Kết luận Chƣơng Để thực công đổi toàn diện Đảng Nhà nước ta đến công tác THADS nói chung thủ tục cưỡng chế kê biên QSDĐ nói riêng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới, việc Quốc hội Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua văn pháp luật thi hành án như; Pháp lệnh THADS năm 1993, Pháp lệnh THADS năm 2004, Luật THADS năm 2008 Luật THADS sửa đổi, bổ sung năm 2014 Tuy nhiên yêu cầu công cải cách tư pháp; yêu cầu hoàn hoàn thiện pháp luật THADS, yêu cầu phát triển kinh tế địa bàn tỉnh Thái Nguyên Quốc hội tiếp tục cần phải hoàn thiện thể chế kê biên quyền sử đất như: thủ tục kê biên QSDĐ, thủ tục định giá QSDĐ, thủ tục bán đấu giá QSDĐ, toán tiền bán đấu giá QSDĐ, giao QSDĐ nhằm khắc phục bất cập quy định pháp luật chưa phù hợp với thực tế Mặt khác cần tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho người dân, nâng cao chất lượng đội ngũ Chấp hành viên, tăng cường thẩm quyền cho Chấp hành viên khâu quan trọng để tăng cường có hiệu việc thực pháp luật áp dụng pháp chủ thể pháp luật tham gia vào quan hệ THADS nói chung quan hệ cưỡng chế kê biên QSDĐ nói riêng Như vậy, để thực yêu cầu Đảng Nhà nước thực đổi tổng thể từ việc tăng cường lãnh đạo Đảng, hoàn thiện thể chế, đổi Hệ thống trị, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người lao động tăng cường công tác phổ biến 86 giáo dục cho người dân thực hiệu công tác cưỡng chế kê biên QSDĐ toàn quốc địa bàn tỉnh Thái Nguyên 87 KẾT LUẬN Kê biên QSDĐ biên pháp cưỡng chế quy định Luật THADS, có Chấp hành viên thực biện pháp cưỡng chế kê biên QSDĐ Trong QSDĐ lại tài sản đặc biệt, thuộc sở hữu Nhà nước, Nhà nước thống quản lý; QSDĐ cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, chủ thể khác Nhà nước giao đất, cho thuê đất công nhận QSDĐ Tài sản đặc biệt ngày đã, tương lai nguồn lực lớn để thực công nghiệp hóa đại hóa đất nước, Nhà nước cần phải có chế quản lý chặt chẽ nguồn lực Trong chế thị trường QSDĐ đất loại tài sản có giá trị lớn, QSDĐ xuất nhiều giao dịch dân cần cố, chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng, thừa kế, giao dịch dân nảy sinh nhiều quan hệ pháp luật liên quan đến QSDĐ mà thời kỳ tập trung quan liêu Hiện tòa án nhân dân hoạt động xét xử xuất nhiều tranh chấp liên quan đến tài sản (tiền) có giá trị lớn, để thực triệt để có hiệu án, định tòa án nhân dân, quan THADS phải thực biện pháp kê biên QSDĐ đất đương Hiện biện pháp kê biên QSDĐ quan THADS chiến tỉ lệ lớn việc áp dụng biện pháp cưỡng chế THADS Tuy nhiên để thực hiện, áp dụng biện pháp cưỡng chế có chất lượng, hiệu đòi hỏi phải có hệ thống văn quy phạm pháp luật đầy đủ, phù hợp với thực tiễn; đồng thời phải có hệ thống quan quản lý thi hành án quan thi hành án tổ chức hợp lý, phù hợp, có thẩm quyền tương xứng với chức thi hành án, định tòa án; phải có đội ngũ công chức làm công tác THADS tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu đổi đất nước Chỉ có hội tụ yếu tố việc kê biên QSDĐ đất đáp ứng yêu cầu kinh tế thị trường Kể từ Đảng Nhà nước Việt Nam thực công đổi đến công tác THADS Đảng, Quốc hội Chính phủ quan tâm Quốc hội 88 ban hành Pháp lệnh THADS năm 1993, Pháp lệnh THADS năm 2004, Luật THADS năm 2008 Luật THADS sửa đổi, bổ sung năm 2014 Hệ thống quan quản lý THADS quan THADS dần hoàn thiện phù hợp với chế thị trường, vị nâng lên xứng tầm; chế độ đội ngũ làm công tác THADS quan tâm số lượng chất lượng đáp ứng yêu cầu công việc thời kỳ đổi Để công tác cưỡng chế kê biên QSDĐ nói riêng, công tác THADS nói chung có chất lượng, hiệu quả, Đảng Nhà nước cần quan tâm xây dựng thể chế hoàn chỉnh, tổng thể công tác thi hành án theo Nghị 49-NQ/TW cải cách tư pháp, thống công tác thi hành án vào Bộ làm giảm đầu mối trung gian, tạo chế phối hợp tốt phận THADS thi hành án hình nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền, nhân dân, nhân dân, nhân dân; thực công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, người có sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện [22] Việc thực tốt kê biên QSDĐ nhằm bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật nghiêm chỉnh thống 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Chính trị (02/6/2005), Nghị số 49-NQ/TW chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 Bộ Văn hóa - Thông tin (2004), “Quản lý nhà nước di sản văn hóa giáo dục truyền thống sở”, Tài liệu học tập lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý ngành Văn hóa - Thông tin, Chuyên đề 11, tr.153-164 Bùi Văn Yên, Trao đổi “ Vấn đề cưỡng chế người thứ ba” Tạp chí Dân chủ pháp luật số 5/2010 Chính phủ (09/9/2009), Nghị định số 74/2009/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật THADS quan quản lý THADS, quan THADS công chức làm công tác THADS Chính phủ (13/7/2009), Nghị định số 58/2009/NĐ-CP Chính phủ quy đinh chi tiết hướng dẫn số điều Luật THADS thủ tục THADS Chính phủ (14/10/2013), Nghị định số 125/2013/CP Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật THADS thủ tục THADS Chính phủ (18/7/2015), Nghị định số 62/2015/CP Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật THADS Chính phủ (24/7/2009), Nghị định 61/2009/NĐ-CP Chính phủ việc tổ chức hoạt động Thừa phát lại thực thí điểm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2009 Chính phủ (18/10/1013) Nghị định số 135/2013/NĐ-CP Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung tên gọi số điều Nghị định 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009, Hà Nội, 2013 10 Cục THADS tỉnh Thái Nguyên, Báo cáo thông kê kết THADS việc từ năm 2008-2014 90 11 Cục THADS tỉnh Thái Nguyên, Báo cáo thông kê kết THADS tiền từ năm 2008-2014 12 Cục THADS tỉnh Thái Nguyên, Báo cáo thông kê kết THADS việc cưỡng chế THADS từ năm 2008-2014 13 Cục THADS tỉnh Thái Nguyên (06/10/2014), Báo cáo số 604/BC-CTHA kết công tác THADS năm 2014 nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2015 14 Đinh Thị Thanh Mai, Áp dụng pháp luật thi hành án kê biên tài sản chung, Tạp chí Dân chủ pháp luật số 10/2011 15 Giáo trình Luật THADS Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nhà xuất Công an nhân dân, Hà Nội- 2012 16 Giáo trình kỹ THADS, phần nghiệp vụ, Học viện Tư pháp,, Nhà xuất Tư pháp, Hà Nội- 2012 17 Học việc Tư pháp, Tài liệu bồi dưỡng ngạch Chấp hành viên trung cấp, Hà Nội -2014 18 Hoàng Thọ Khiêm-Nguyễn Khắc Hiếu-Nguyễn Thanh Thủy-Nguyễn Thanh Phương-Lê Anh Tuấn (1999), Tìm hiểu pháp luật THADS, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội - 1999 19 Lê Anh Tuấn, Những điểm cưỡng chế THADS, Tạp chí Dân chủ pháp luật, Nhà xuất Tư pháp, Hà Nội - 2015 20 Nguyễn Thanh Thủy Lê Thị Kim Dung, Xử lý tình THADS văn pháp luật THADS, Nhà xuất Tư pháp, Hà Nội – 2010 21 Phạm Đức Thành Nguyễn Văn Nghĩa, Cơ quan THADS Nhà nước pháp quyền, Tạp chí Dân chủ pháp luật, In Công ty TNHH in thương mại Sông Nam, Hà Nội - 2011 22 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 23 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1995), Bộ luật dân 91 24 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Bộ luật dân 25 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), Bộ luật tố tụng dân 26 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Bộ luật tố tụng hình 27 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Luật THADS 28 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật THADS 29 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Luật xử lý vi phạm hành 30 Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp, Tài liệu bồi dưỡng Chấp hành viên, Hà Nội - 2010 31 Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp, Tài liệu tập huấn nghiệp vụ thi hành án hành thi hành phần dân án hình năm 2012 , Hà Nội - 2012 32 Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp, Sổ tay nghiệp vụ THADS , Nhà xuất Tư pháp, Hà Nội - 2012 33 Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp, Tài liệu hội nghị triển khai công tác THADS năm 2013 , Hà Nội - 2013 34 Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp, Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ THADS năm 2014 , Hà Nội - 2014 35 Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp, Tài liệu hội nghi triển khai công tác THADS năm 2015 , Hà Nội – 2015 36 Từ điển luật học, Nhà xuất từ điển bách khoa Hà Nội, Hà Nội - 1999 37 Viện ngôn ngữ học, Từ điển Anh-Việt, Nhà xuất Thành phố Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh - 1994 92 38 Viện ngôn ngữ học, Từ điển Tiếng việt, Nhà xuất giáo dục xuất bản, Hà Nội 1994 39 Viện Ngôn ngữ học, Từ điển Tiếng việt, Nhà xuất Từ điển bách khoa, Hà Nội - 2012 40 Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Từ điển Chữ nôm Tập 1, Nhà xuất khoa học xã hội, Hà Nội - 2014 41 Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1989), Pháp lệnh THADS 42 Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1993), Pháp lệnh THADS 43 Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), Pháp lệnh THADS 44 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, (13/7/2010), Chỉ thị số 10/2010/CTUBND Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên việc triển khai nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 Chính phủ bán đấu giá địa tỉnh Thái Nguyên 45 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, ( 25/12/2014), Báo cáo số 48/2014/CB-UBND Kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 93 [...]... nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên QSDĐ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 4 Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KÊ BIÊN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 1.1 Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa và cơ sở pháp luật quy định kê biên quyền sử dụng đất trong thi hành án dân sự 1.1.1 Khái niệm kê biên và kê biên QSDĐ trong THADS 1.1.1.1 Khái niệm kê biên Trong lịch sử hình thành, phát triển của... Chấp hành viên thực hiện quyền lực Nhà nước để kê biên QSDĐ của người phải thi hành án buộc người phải thi hành án phải thực hiện nghĩa vụ về tiền theo bản án, quyết định của tòa án, trong trường hợp người phải thi hành án có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành án 1.1.2 Đặc điểm của kê biên QSDĐ trong THADS 1.1.2.1 Mang tính quyền lực của Nhà nước, người áp dụng biện pháp kê biên là... nguyện thi hành án, mặc dù có điều kiện thi hành án thì lúc này Chấp hành viên mới có quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với người phải thi hành án Tuy nhiên trong trường hợp cần ngăn chặn người phải thi hành án có hành vi tẩu tán, huỷ hoại tài sản hoặc trốn tránh việc thi hành án thì Chấp hành viên có quyền áp dụng ngay các biện pháp cưỡng chế thi hành án mà không cần áp dụng thời gian... biên QSDĐ, các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về kê biên QSDĐ và thực tiễn thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu đề tài là những vấn đề lý luận về kê biên QSDĐ, các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về kê biên QSDĐ và thực tiễn thực hiện các quy định này trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Đề tài có nội dung nghiên cứu rộng, tuy... để bán đấu giá thu tiền nhằm đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trả tiền của người phải thi hành án Kê biên QSDĐ đất trong THADS về mục đích khác với việc kê biên của cơ quan điều tra và cơ quan Tòa án như ở điểm 1.1.1.1 khái niêm kê biên đã phân tích Kê biên QSDĐ do cơ quan điều tra Công an và cơ quan Tòa án về mục đích kê biên của các cơ quan này nhằm bảo đảm việc thi hành án sau này, tránh việc tẩu tán,... liên quan đến nghĩa vụ tài sản hoặc những hành vi Về tính chất cưỡng chế hình sự có hiệu lực thi hành án ngay sau khi bản án hình sự có hiệu lực pháp luật, tòa án có thẩm quyền ra quyết định thi hành án hình sự đối với người phải thi hành án, họ không có thời gian tự nguyện thi hành án Ngay sau có quyết định thi hành án, người phải thi hành án hình sự phải chấp hành ngay tức khắc, nếu không cơ quan... cấp tỉnh có Cục THADS tỉnh, cấp huyện có Chi cục THADS huyện Ngoài ra còn có cơ quan THADS trong Quân đội đó là Cục thi hành án thuộc Bộ quốc phòng, Phòng thi hành án thuộc Quân khu Hệ thống cơ quan THADS này thuộc phân nhánh 12 các cơ quan hành pháp thực hiện quyền hành pháp Nhà nước trao cho Hệ thống cơ quan THADS thi hành về phần dân sự của bản án, quyết định của Tòa án Hệ thống cơ quan thi hành án. .. niệm kê biên QSDĐ Kê biên QSDĐ là một trong 6 biện pháp cưỡng chế thi hành án Biện pháp cưỡng chế kê biên QSDĐ áp dụng đối với người phải thi hành án có nghĩa vụ về tài sản ( tiền ) đối với người được thi hành án Nghĩa là biện pháp cưỡng chế kê biên QSDĐ không được áp dụng đối với hành vi của người phải thi hành án 10 Biện pháp cưỡng chế kê biên QSDĐ trong THADS cần được phân biệt với việc kê biên. .. chế thi hành án trên cơ sở đề nghị của Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn [9] Tóm lại kê biên cưỡng chế QSDĐ mang tính quyền lực Nhà nước rõ rệt Quyền lực này trao cho Chấp hành viên thực hiện 1.1.2.2 Khi bị kê biên, QSDĐ của người sử dụng đất bị đặt vào tình trạng bị hạn chế giao dịch Biện pháp cưỡng chế kê biên QSDĐ mục đích trước tiên là hạn chế một số quyền sử dụng đất của người phải thi hành án, ... chế, kê biên tài sản Nhà nước cũng trao cho các cơ quan khác nhau thực hiện như: Thủ trưởng cơ quan điều tra công an, Thẩm phán tòa án nhân các cấp … trong đó có Chấp hành viên cơ quan THADS Sự khác biệt này được thể hiện ở những khía cạnh chính là chủ thể áp dụng kê biên và mục đích kê biên Ví dụ chủ thể thực hiện kê biên trong giai đoạn xét xử là thẩm phán giải quyết vụ việc, chủ thể thực hiện kê biên
- Xem thêm -

Xem thêm: Kê biên quyền sử dụng đất trong thi hành án dân sự qua thực tiễn thực hiện trên địa bàn tỉnh thái nguyên , Kê biên quyền sử dụng đất trong thi hành án dân sự qua thực tiễn thực hiện trên địa bàn tỉnh thái nguyên , Kê biên quyền sử dụng đất trong thi hành án dân sự qua thực tiễn thực hiện trên địa bàn tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn