Lời cảm ơn xúc động trong bài luận văn, báo cáo thực tập tốt nghiệp

1 656 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2016, 21:30

Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường đến nay, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý Thầy Cô, gia đình và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý Thầy Cô ở Khoa Kinh Tế – Trường Cao đẳng Bách Việt đã cùng với tri thức và tâm huyết của mình để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường. Và đặc biệt, trong học kỳ này. Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo của các thầy cô thì em nghĩ bài thu hoạch này của em rất khó có thể hoàn thiện được. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn thầy. Bài báo cáo thực tập thực hiện trong khoảng thời gian gần 3 tuần. Bước đầu đi vào thực tế của em còn hạn chế và còn nhiều bỡ ngỡ. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu sót là điều chắc chắn, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của quý Thầy Cô và các bạn học cùng lớp để kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn.Em xin gởi lời cảm ơn chân thành và sự tri ân sâu sắc đối với các thầy cô của trường cao đẳng Bách Việt, đặc biệt là các thầy cô khoa Kinh tế của trường đã tạo điều kiện cho em để em có thể hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập này. Và em cũng xin chân thành cám ơn cô Dương Diễm Kiều đã nhiệt tình hướng dẫn hướng dẫn em hoàn thành tốt khóa thực tập.Trong quá trình thực tập, cũng như là trong quá trình làm bài báo cáo thực tập, khó tránh khỏi sai sót, rất mong các Thầy, Cô bỏ qua. Đồng thời do trình độ lý luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế nên bài báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được ý kiến đóng góp Thầy, Cô để em học thêm được nhiều kinh nghiệm và sẽ hoàn thành tốt hơn bài luận văn tốt nghiệp sắp tới.Em xin chân thành cảm ơn Đây Lời cảm ơn xúc động viết luận văn tốt nghiệp , báo cáo thực tập tốt nghiệp, bạn đọc tham khảo cho lời cảm ơn LỜI CẢM ƠN Trên thực tế thành công mà không gắn liền v ới s ự hỗ tr ợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt th ời gian t b đầu học tập t ại tr ường đến nay, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ quý Thầy Cô, gia đình bạn bè V ới lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý Thầy Cô Khoa Kinh Tế – Tr ường Cao đẳng Bách Vi ệt với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em su ốt thời gian học tập trường Và đặc biệt, học kỳ Nếu l ời h ướng d ẫn, d ạy b ảo thầy cô em nghĩ thu hoạch em khó hoàn thiện M ột l ần n ữa, em xin chân thành cảm ơn thầy Bài báo cáo thực tập thực khoảng thời gian gần tuần Bước đầu vào thực tế em hạn chế nhiều bỡ ngỡ Do vậy, không tránh khỏi thi ếu sót điều chắn, em mong nhận ý kiến đóng góp quý báu quý Thầy Cô b ạn học lớp để kiến thức em lĩnh vực hoàn thiện Em xin gởi lời cảm ơn chân thành tri ân sâu sắc thầy cô c tr ường cao đẳng Bách Việt, đặc biệt thầy cô khoa Kinh tế trường tạo điều kiện cho em để em hoàn thành tốt báo cáo thực tập Và em xin chân thành cám ơn cô D ương Di ễm Ki ều nhiệt tình hướng dẫn hướng dẫn em hoàn thành tốt khóa thực tập Trong trình thực tập, trình làm báo cáo th ực t ập, khó tránh kh ỏi sai sót, r ất mong Thầy, Cô bỏ qua Đồng thời trình độ lý luận nh kinh nghi ệm th ực tiễn h ạn ch ế nên báo cáo tránh khỏi thiếu sót, em mong nh ận ý kiến đóng góp Th ầy, Cô để em học thêm nhiều kinh nghiệm hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp tới Em xin chân thành cảm ơn!
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời cảm ơn xúc động trong bài luận văn, báo cáo thực tập tốt nghiệp, Lời cảm ơn xúc động trong bài luận văn, báo cáo thực tập tốt nghiệp, Lời cảm ơn xúc động trong bài luận văn, báo cáo thực tập tốt nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay