Một số giải pháp phát triển các doanh nghiệp nh ỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.pdf

114 581 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2012, 12:00

Một số giải pháp phát triển các doanh nghiệp nh ỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.Lrc-tnu.edu.vn đại học thái nguyên tr-ờng đại học kinh tế quản trị kinh doanh ------------------------------------------------- DNG THU PHNG Mt s gii phỏp phỏt trin cỏc doanh nghip nh v va hot ng trong lnh vc nụng nghip trờn a bn tnh Thỏi Nguyờn Luận văn Thạc sĩ kinh tế (Chuyờn ngnh: Kinh t nụng nghip) Thỏi Nguyờn, nm 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH ------------------------------------------------- DƢƠNG THU PHƢƠNG Một số giải pháp phát triển các doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 60 - 31 - 10 Luận văn Thạc sĩ kinh tế (Kinh tế nông nghiệp) Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS: Đỗ Quang Quý Thái Nguyên, năm 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn này do chính tôi thực hiện, dƣới sự hƣớng dẫn khoa học của TS ĐỖ QUANG QUÝ, số liệu kết quả nghiên cứu trong luận văn này hoàn toàn trung thực chƣa sử dụng để bảo vệ một công trình khoa học nào, các thông tin, tài liệu trích dẫn trong luận văn đã đƣợc chỉ rõ nguồn gốc. Mọi sự giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn đều đã đƣợc cảm ơn. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thái Nguyên, ngày 1 tháng 10 năm 2009 Tác giả DƢƠNG THU PHƢƠNG Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập, nghiên cứu hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học này tôi đã nhận đƣợc sự quan tâm giúp đỡ của nhiều cá nhân tập thể. Nhân dịp đây tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến: Tập thể các thầy, cô giáo trong khoa Kinh tế trƣờng Đại học KT & QTKD – ĐH Thái Nguyên đã tận tình chỉ bảo, truyền đạt cho chúng tôi những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập tại trƣờng. Các cán bộ Sở thống kê tỉnh Thái Nguyên cũng nhƣ các cán bộ trong phòng ĐKKD Sở kế hoạch các doanh nghiệp nơi tôi liên hệ xin số liệu đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tôi các đồng nghiệp thu thập số liệu để hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học. Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc chân thành nhất của mình tới thầy giáo TS. Đỗ Quang Quý đã trực tiếp hƣớng dẫn, chỉ bảo tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của mình. cuối cùng tôi xin cảm ơn gia đình, bạn các đồng nghiệp đã ủng hộ động viên tôi để hoàn thành khóa học này đề tài. Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 1 tháng 10 năm 2009 HỌC VIÊN DƢƠNG THU PHƢƠNG Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn MỤC LỤC BẢNG BIỂU BẢNG TÊN BẢNG TRANG 2.1 Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu năm 2008 của Thái Nguyên 42 2.2 Phân bổ các doanh nghiệp nhỏ vừa năm 2008 51 2.3 Tỷ trọng ngành sản xuất nông nghiệp trong cơ cấu các ngành nghề của tỉnh 53 2.4 Đặc điểm chung của các doanh nghiệp 54 2.5 Vốn đầu tư doanh thu của các doanh nghiệp 56 2.6 Trình độ lao động quản lý của các doanh nghiệp 58 2.7 Độ tuổi trình độ chuyên môn của lao động trong các doanh nghiệp 59 2.8 Trình độ lao động phân theo lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp Nông lâm nghiệp 61 2.9 Áp dụng CNTT trong hoạt động sxkd của các doanh nghiệp 62 2.10 Khó khăn khi áp dụng CNTT vào SXKD 63 2.11 Cơ cấu tổ chức quản lý của các doanh nghiệp 64 2.12 Giá trị sản lượng tiêu thụ của các doanh nghiệp 67 2.13 Thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp 68 2.14 Kết quả hoạt động SXKD của các doanh nghiệp 70 2.15 Các chỉ tiêu phân tích tài chính của các doanh nghiệp 71 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Thứ tự Chữ viết tắt Nghĩa 1 DN Doanh nghiệp 2 NVV Nhỏ vừa 3 TS Tài sản 4 CSH Chủ sở hữu 5 SXKD Sản xuất kinh doanh 6 NLN Nông lâm nghiệp 7 NLS Nông lâm sản 8 TMDV Thƣơng mại dịch vụ 9 TSCĐ Tài sản cố định 10 CNTT Công nghệ thông tin 11 CT HĐQT Chủ tịch hội đồng quản trị 12 GĐ Giám đốc 13 P.GĐ Phó giám đốc 14 Tr.đồng Triệu đồng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn Mục lục LỜI MỞ ĐẦU . 1 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài . 9 2. Mục tiêu nghiên cứu 10 3. Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 10 4. Ý nghĩa khoa học của Luận văn hoặc đóng góp mới của đề tài 11 5. Bố cục luận văn . 11 CHƢƠNG 1 12 TỔNG QUAN TÀI LIỆU PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 12 1.1. Lý luận chung về doanh nghiệp nhỏ vừa 12 1.1.1. Doanh nghiệp phân loại doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường . 12 1.1.2. Doanh nghiệp nhỏ vừa, tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ vừa . 13 1.1.2.1. Khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa 13 1.1.2.2. Khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp 15 1.1.2.3. Yếu tố tác động đến phân loại doanh nghiệp nhỏ vừa . 16 1.1.2.4. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ vừa . 16 1.1.3. Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa của các nước . 17 1.1.4. Đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam . 19 1.1.4.1. Đặc trƣng cơ bản của doanh nghiệp nhỏ vừa . 19 1.1.4.2. Xu hƣớng phát triển của doanh nghiệp nhỏ vừa 22 1.1.4.3. Quan hệ với doanh nghiệp lớn . 23 1.1.4.4. Ƣu thế phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa . 24 1.1.4.5. Những tồn tại của doanh nghiệp nhỏ vừa 25 1.1.5. Vai trò của doanh nghiệp nhỏ vừa trong quá trình phát triển kinh tế 27 1.1.5.1. Vai trò kinh tế . 27 1.1.5.2. Vai trò xã hội 28 1.1.6. Đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp . 31 1.1.7. Vai trò của doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp . 33 1.1.7.1. Vai trò kinh tế . 33 1.2. Phƣơng pháp nghiên cứu . 37 1.2.1. Các câu hỏi đặt ra 37 1.2.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể . 37 CHƢƠNG 2 . 41 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN . 41 2.1. Đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên 41 2.1.1. Điều kiện tự nhiên 41 2.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội 45 2.2. Một số nét cơ bản về tình hình phát triển các doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam trong thời gian qua . 52 2.2.1. Tác động của hội nhập . 53 2.2.2. Khả năng mở rộng thị trường 54 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 2.3. Một số nét cơ bản về hệ thống các doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 55 2.3.1. Sự ra đời của các doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên . 55 2.3.2. Một số kết quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp . 58 2.3.3. Số lượng cơ cấu ngành nghề 59 2.4. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tại các doanh nghiệp điều tra . 63 2.4.1. Quy mô doanh nghiệp . 63 2.4.2. Công nghệ áp dụng công nghệ trong sản xuất 71 2.4.3. Tổ chức quản lý 72 2.4.4. Tiêu thụ sản phẩm 75 2.4.5. Thu nhập của người lao động . 77 2.4.6. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 78 2.5. Kết luận rút ra thực trạng phát triển các doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Thái Nguyên . 81 2.5.1. Tiềm lực . 81 2.5.2. Hiệu quả . 83 CHƢƠNG 3 . 87 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 87 3.1. Định hƣớng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp . 87 3.1.1. Quan điểm phát triển 87 3.1.2. Định hướng chiến lược phát triển . 89 3.1.3. Các chỉ tiêu dự kiến 93 3.2. Một số giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới 95 3.2.1. Đơn giản hoá các quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký kinh doanh, gia nhập thị trường các hoạt động của doanh nghiệp 95 3.2.2. Tạo điều kiện tiếp cận chính sách đất đai, mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp . 96 3.2.3. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn, ưu tiên các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, hàng có giá trị gia tăng cao . 97 3.2.4. Các chương trình hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực cải thiện khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp . 99 3.2.5. Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp 101 3.2.6. Giải pháp đẩy mạnh công tác chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học, kĩ thuật, công nghệ vào sản xuất . 102 3.2.7. Quản lý thực hiện Kế hoạch phát triển doanh nghiệp . 103 KẾT LUẬN . 105 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài Trong lịch sử phát triển của các nƣớc, các doanh nghiệp nhỏ vừa luôn có vai trò, tác dụng rất lớn ngày càng đƣợc coi trọng. Việt Nam trong những năm gần đây, các doanh nghiệp nhỏ vừa đƣợc thành lập gia tăng với tốc độ khá nhanh. Các doanh nghiệp này đang ngày càng khẳng định vị trí quan trọng của mình trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, làm năng động một nền kinh tế nhiều thành phần, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nƣớc. Tuy nhiên, cùng với xu thế chung của tiến trình hội nhập, các doanh nghiệp nhỏ vừa của Việt Nam đang đứng trƣớc rất nhiều những khó khăn thách thức, các doanh nghiệp nhỏ vừa cần tìm ra những hƣớng đi đúng đắn để có thể vững vàng trong cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trên thế giới. Điều này đòi hỏi cần phải có cả sự hỗ trợ từ phía Nhà nƣớc với những chính sách ƣu đãi chiến lƣợc thích hợp. Thái Nguyên, một tỉnh miền núi trung du phía Bắc, đang có những bƣớc chuyển mình trong chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội. Những năm gần đây, số lƣợng các doanh nghiệp tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Các doanh nghiệp nhỏ vừa này là một trong những nhấn tố đảm bảo sự ổn định bền vững của nền kinh tế, tạo việc làm cho ngƣời lao động, khai thác sử dụng có hiệu quả tiềm năng về vốn, tay nghề những nguồn lực còn tiềm ẩn trong dân cƣ, phát triển các ngành nghề truyền thống, đảm bảo những công bằng lớn về kinh tế – xã hội, môi trƣờng. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp nhỏ vừa này là các hộ gia đình, còn quá nhỏ bé yếu ớt để có thể cạnh tranh trên thị trƣờng quốc tế. Trình độ công nghệ của các doanh nghiệp này còn thấp, tốc độ đổi mới công nghệ chậm, khả năng cạnh tranh của hàng hoá dịch vụ do tiềm lực tài chính nhỏ, trong nhiều trƣờng hợp còn phụ thuộc vào hƣớng phát triển của các doanh nghiệp lớn. Muốn vậy, bên cạnh những chiến lƣợc hệ thống chính sách hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ vừa của nhà nƣớc, tỉnh Thái Nguyên cũng cần có những giải pháp thiết thực Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn để tạo môi trƣờng thuận lợi cho các doanh nghiệp này phát triển. Với ý nghĩa lý luận mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên nói chung phát triển các doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh nói riêng, tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Một số giải pháp phát triển các doanh nghiệp nh vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Trênsở tìm hiểu đánh giá thực trạng tình hình phát triển của các doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhằm đƣa ra một số kiến nghị để các doanh nghiệp nhỏ vừa này hoạt động có hiệu quả hơn nữa, góp phần tăng thu nhập cho ngƣời lao động trên địa bàn Tỉnh. 2.2. Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận chung về doanh nghiệp nhỏ vừa. - Đánh giá thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; đánh giá hiệu quả tiềm năng phát triển của các doanh nghiệp này trong những năm tới. - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển các doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 3. Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Các doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 3.2. Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Đặc điểm của các doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vai trò, hiệu quả của các doanh nghiệp này đối với phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh. [...]... nghiệp nhvừa hoạt động trong l nh vực nông nghiệp trên địa bàn t nh Thái Nguyên. 3. Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Các doanh nghiệp nh vừa hoạt động trong l nh vực nông nghiệp trên địa bàn t nh Thái Nguyên. 3.2. Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Đặc điểm của các doanh nghiệp nh vừa hoạt động trong l nh vực nông nghiệp trên địa bàn t nh Thái Nguyên và. .. lao động trên địa bàn T nh. 2.2. Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận chung về doanh nghiệp nh vừa. - Đ nh giá thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp nh vừa hoạt động trong l nh vực nông nghiệp trên địa bàn t nh Thái Nguyên; đ nh giá hiệu quả tiềm năng phát triển của các doanh nghiệp này trong nh ng năm tới. - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nh m phát triển các doanh. .. vừa hoạt động trong l nh vực nông nghiệp trên địa bàn t nh Thái Nguyên”. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở tìm hiểu đ nh giá thực trạng t nh h nh phát triển của các doanh nghiệp nh vừa hoạt động trong l nh vực nông nghiệp trên địa bàn t nh Thái Nguyên nh m đƣa ra một số kiến nghị để các doanh nghiệp nh vừa này hoạt động có hiệu quả hơn nữa, góp phần tăng thu nh p... t nh Thái Nguyên có bao nhiêu doanh nghiệp nh vừa, trong đó có bao nhiều doanh nghiệp hoạt động trong l nh vực nông nghiệp? Mật độ tập trung nh thế nào? - Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp này nh thế nào? - Vai trò của các doanh nghiệp nh vừa này với sự phát triển kinh tế xã hội của t nh Thái Nguyên nh thế nào? - T nh Thái Ngun đã có nh ng chiến lƣợc gì và. .. của doanh nghiệp nh vừa + Về t nh h nh sản xuất kinh doanh Do việc th nh lập các doanh nghiệp nh vừa tƣơng đối dễ dàng cho nên trong trong nh ng năm gần đây đã ra đời rất nhiều các loại h nh doanh nghiệp này, các doanh nghiệp nh vừa với nh ng ƣu thế về việc kinh doanh khơng địi hỏi q nhiều vốn, lại thu hút đƣợc lƣợng lao động rất lớn. Hơn nữa các doanh nghiệp này kinh doanh chủ yếu nh ng... tiêu thụ các sản phẩm hàng hoá từ các doanh nghiệp này. - Các doanh nghiệp nh vừa thiết lập các mối quan hệ với các doanh nghiệp lớn nh m nâng cao tr nh độ tay nghề của ngƣời lao động. - Các doanh nghiệp lớn hỗ trợ các doanh nghiệp nh vừa về vốn, công nghệ kỹ thuật. - Các doanh nghiệp nh vừa làm cơ sở sản xuất, chi nh nh, đại lý cho các doanh nghiệp lớn nh ng nơi doanh nghiệp. .. học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn để tạo môi trƣờng thuận lợi cho các doanh nghiệp này phát triển. Với ý nghĩa lý luận mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của t nh Thái Nguyên nói chung và phát triển các doanh nghiệp nh vừa hoạt động trong l nh vực nơng nghiệp trên địa bàn T nh nói riêng, tơi đã tiến h nh nghiên cứu đề tài: Một số giải pháp phát triển các doanh nghiệp nh vừa. .. chiến lƣợc gì ch nh sách nh thế nào để tạo điều kiện cho sự phát triển của các doanh nghiệp nh vừa này trên địa bàn T nh? - Để các doanh nghiệp nh vừa hoạt động trong l nh vực nông nghiệp của t nh Thái Nguyên phát triển tốt có khả năng c nh tranh trong tiến tr nh hội nh p thì cần có nh ng điều kiện nào? Giải pháp cụ thể? 1.2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể Số hóa bởi Trung tâm... với các loại h nh khác nhau nh xí nghiệp quốc doanh nh vừa chiếm 85,7% tổng sốnghiệp quốc doanh, 30% xí nghiệp liên doanh với nƣớc ngồi, 80-90% các hợp tác xã, xí nghiệpnh n công ty TNHH công ty cổ phần. Thứ nh t: các doanh nghiệp nh vừa năng động linh hoạt trƣớc nh ng thay đổi của thị trƣờng đặc biệt là khả năng đáp ứng nhu cầu nh lẻ có t nh địa phƣơng do doanh nghiệp nh vừa. .. đƣợc nh ng mặt m nh, mặt yếu, mặt đƣợc chƣa đƣợc của chiến lƣợc phát triểncác doanh nghiệp này đang áp dụng từ đó đƣa ra nh ng đ nh giá chung nh t, nh ng kiến nghị giải pháp hiệu quả nh t nh m phát triển m nh hơn nữa nh ng doanh nghiệp nh vừa hoạt động trong l nh vực nông nghiệp trên địa bàn t nh Thái Nguyên. + Phƣơng pháp thống kê mô tả: thống kê các số liệu trong phịng kế tốn . doanh nghiệp nh và vừa hoạt động trong l nh vực nông nghiệp, đ nh giá thực trạng phát triển các doanh nghiệp nh và vừa hoạt động trong l nh vực nông nghiệp. trạng và t nh h nh phát triển của các doanh nghiệp nh và vừa hoạt động trong l nh vực nông nghiệp trên địa bàn t nh Thái Nguyên nh m đƣa ra một số kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp phát triển các doanh nghiệp nh ỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.pdf, Một số giải pháp phát triển các doanh nghiệp nh ỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.pdf, Một số giải pháp phát triển các doanh nghiệp nh ỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.pdf, Doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của các nước, Đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong q trình phát triển kinh tế, Mục tiêu chung Mục tiêu cụ thể Phƣơng pháp nghiên cứu 1. Các câu hỏi đặt ra, Đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên 1. Điều kiện tự nhiên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay