Quản lý công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên trường mầm non hoa hồng quận cầu giấy thành phố hà nội

127 237 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2016, 10:24

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐỖ THỊ QUỲNH TRANG QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG NGHIỆP VỤ CHO GIÁO VIÊN TRƢỜNG MẦM NON HOA HỒNG QUẬN CẦU GIẤY THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐỖ THỊ QUỲNH TRANG QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG NGHIỆP VỤ CHO GIÁO VIÊN TRƢỜNG MẦM NON HOA HỒNG QUẬN CẦU GIẤY THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS TS ĐINH HỒNG THÁI HÀ NỘI - 2015 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập, nghiên cứu, đến luận văn: “Quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên trường mầm non Hoa Hồng Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội” hoàn thành Với tình cảm chân thành, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tập thể thầy cô giáo khoa Sau Đại học trường Đại học Giáo Dục giảng dạy, tư vấn, giúp đỡ thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục Đào tạo, cán quản lý, tổ trưởng chuyên môn giáo viên trường Mầm non địa bàn quận Cầu Giấy, Ban giám hiệu Trường Mầm non Hoa Hồng toàn thể giáo viên nhà trường tạo điều kiện thời gian, cung cấp số liệu, đóng góp ý kiến Chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ, động viên để hoàn thành luận văn Đặc biệt xin chân thành cảm ơn PGS.TS Đinh Hồng Thái người trực tiếp hướng dẫn khoa học suốt trình nghiên cứu, thực đề tài Mặc dù cố gắng, chắn luận văn tránh khỏi thiếu sót Kính mong dẫn, góp ý quý thầy cô, nhà khoa học hội đồng khoa học bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2015 Tác giả Đỗ Thị Quỳnh Trang i DANH MỤC VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ BCHTW Ban chấp hành trung ương BD Bồi dưỡng BDNV Bồi dưỡng nghiệp vụ CTSP Chương trình sư phạm CBQL Cán quản lý CBQLGD Cán quản lý giáo dục CNTT Công nghệ thông tin CNH-HĐH Công nghiệp hóa - Hiện đại hoá CTGDMN Chương trình giáo dục mầm non CSVC Cơ sở vật chất ĐCSVN Đảng cộng sản Việt Nam ĐHSP Đại học sư phạm GD-ĐT Giáo dục Đào tạo GDMN Giáo dục mầm non GDQD Giáo dục quố dân GV Giáo viên GVMN Giáo viên mầm non HS Học sinh KT-XH Kinh tế - xã hội MN Mầm non NCKH Nghiên cứu khoa học NV Nghiệp vụ NVSP Nghiệp vụ sư phạm QL Quản lý QLGD Quản lý giáo dục XHHGD Xã hội hóa giáo dục ii MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Danh mục viết tắt ii Mục lục iii Danh mục bảng vii MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG NGHIỆP VỤ CHO GIÁO VIÊN MẦM NON 1.1 Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2 Vị trí, vai trò giáo dục mầm non 13 1.3 Các khái niệm đề tài .15 1.3.1 Quản lý 15 1.3.2 Quản lý giáo dục, quản lý nhà trường 18 1.3.3 Khái niệm nghiệp vụ .22 1.3.4 Bồi dưỡng 24 1.3.5 Bồi dưỡng nghiệp vụ 1.3.6 Quản lý công tác bồi dưỡng kỹ nghề nghiệp giáo viên 24 25 mầm non 1.4 Những yêu cầu giáo viên mầm non giai đoạn 26 1.4.1 Chuẩn nghề nghề nghiệp giáo viên mầm non 26 1.4.2 Yêu cầu giáo viên mầm non thời đại 27 1.5 Lý luận công tác bồi dƣỡng nghiệp vụ cho GVMN .28 1.5.1 Ý nghĩa công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho GVMN 28 1.5.2 Sự cần thiết công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho GVMN 29 1.5.3 Mục tiêu công tác bồi dưỡng nghiệp vụ GVMN 30 1.5.4 Nhiệm vụ công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho GVMN 30 1.5.5 Nội dung công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho GVMN 30 1.5.6 Hình thức, phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ cho GVMN 32 iii 1.6 Nội dung quản lý công tác bồi dƣỡng nghiệp vụ cho GVMN 33 1.6.1 Lập kế hoạch bồi dưỡng NV cho giáo viên mầm non 33 1.6.2 Thực nghiên cứu nghiệp vụ GVMN 34 1.6.3 Tổ chức triển khai hoạt động bồi dưỡng .34 1.6.4 Chỉ đạo công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho GVMN .36 1.6.5 Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết bồi dưỡng 36 1.6.6 Đảm bảo điều kiện cho công tác bồi dưỡng kỹ nghề nghiệp GVMN .37 1.7 Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý hoạt động bồi dƣỡng NV giáo viên mầm non .38 1.7.1 Yếu tố khách quan ảnh hưởng đến quản lý hoạt động bồi dưỡng NV cho giáo viên mầm non 38 1.7.2 Yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến quản lý hoạt động bồi dưỡng NV cho giáo viên mầm non 39 Tiểu kết chƣơng 40 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG NGHIỆP VỤ CHO GIÁO VIÊN TRƢỜNG MẦM NON HOA HỒNG QUẬN CẦU GIẤY THÀNH PHỐ HÀ NỘI 42 2.1 Vài nét trường mầm non Hoa Hồng Cầu Giấy Hà Nội .42 2.1.1 Vị trí, quy mô trường lớp 42 2.1.2 Chất lượng giáo viên, chất lượng giáo dục, nhiệm vụ trường 42 2.1.3 Tình hình định hướng phát triển nhà trường năm tới 44 2.2 Khái quát trình khảo sát 45 2.2.1 Mục đić h khảo sát 45 2.2.2 Nội dung khảo sát 45 2.2.3 Phương pháp khảo sát 46 2.2.4 Tổ chức khảo sát 47 2.3 Phân tích kết nghiên cứu .47 2.3.1 Thực trạng trin ̀ h đô ̣ nghiê ̣p vu ̣ của giáo viên mầm non trường mầm non Hoa Hồng Quận Cầu Giấy Thành phố 47 2.3.2 Nhận thức CBQL giáo viên vấn đề bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên 49 iv 2.3.3 Thực trạng biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên trường MN Hoa Hồng, Quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội 50 2.4 Đánh giá chung .60 2.4.1 Ưu điểm 60 2.4.2 Nhược điểm 60 Tiểu kết chƣơng 61 Chƣơng 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG NGHIỆP VỤ CHO GIÁO VIÊN CỦA TRƢỜNG MẦM NON HOA HỒNG QUẬN CẦU GIẤY THÀNH PHỐ HÀ NỘI HÀ NỘI 63 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 63 3.1.1 Đảm bảo tính hệ thống cấu trúc 63 3.1.2 Đảm bảo tính kế thừa thực tiễn 63 3.1.3 Đảm bảo tính hiệu 64 3.2 Đề xuất biện pháp quản lý nghiệp vụ cho giáo viên mầm non trƣờng mầm non Hoa Hồng Quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội 65 3.2.1 Tăng cường giáo dục tư tưởng nâng cao nhận thức cho cán giáo viên cấp quản lý công tác xây dựng đội ngũ hoạt động bồi dưỡng NV trường mầm non 65 3.2.2 Khảo sát phân loại lực sư phạm giáo viên mầm non, lên kế hoạch bồi dưỡng phù hợp .70 3.2.3 Xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng NV đáp ứng nhu cầu người học theo hướng chuẩn hóa, đại hóa hội nhập quốc tế 72 3.2.4 Kế hoạch hóa hoạt động bồi dưỡng NV cho GVMN phù hợp với nhu cầu phát triển GD&ĐT 76 3.2.5 Ứng dụng CNTT vào công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng NV cho giáo viên mầm non 80 3.2.6 Tăng cường kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ cho GV trường MH Hoa Hồng .84 3.3 Mối quan hệ biện pháp 88 3.4 Khảo nghiêm ̣ v ề tính cần thiết khả thi biện pháp đề xuất 89 v 3.4.1 Mục đích khảo nghiệm 89 3.4.2 Đối tượng khảo nghiê ̣m 90 3.4.3 Tiến hành khảo nghiệm 90 3.4.4 Kết khảo nghiệm tính cần thiết, tính khả thi biện pháp 90 Tiểu kết chƣơng 93 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 94 Kết luận 94 Khuyến nghị 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 PHỤ LỤC 102 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Thực trạng trình độ chuyên môn CBQL GVNM 42 Bảng 2.2: Kết đánh giá GVMN lĩnh vực kiến thức 48 Bảng 2.3: Kết đánh giá GV trường mầm non Hoa Hồng lĩnh vực kỹ sư phạm qua ý kiến đánh giá CBQLGD - GVMN 49 Bảng 2.4: Nhận thức CBQLGD, GV hoạt động bồi dưỡng 50 Bảng 2.5: Tổng hợp kết điều tra mức độ nhận thức 51 Bảng 2.6: Thực trạng việc triển khai kế hoạch hoạt động bồi dưỡng NV cho giáo viên mầm non 52 Bảng 2.7: Thực trạng xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng NV cho GVMN 53 Bảng 2.8: Thực trạng việc kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng hoạt động NV cho giáo viên 57 Bảng 2.9: Thực trạng việc ứng dụng CNTT vào quản lý hoạt động bồi dưỡng NV cho giáo viên mầm non 58 Bảng 3.1 Đối tượng khảo nghiê ̣m 90 Bảng 3.2: Kết khảo nghiệm tính cần thiết, tính khả thi biện pháp 90 Biểu đồ 3.1 Mối tương quan tính cần thiết tính khả thi 92 vii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập, nghiên cứu, đến luận văn: “Quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên trường mầm non Hoa Hồng Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội” hoàn thành Với tình cảm chân thành, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tập thể thầy cô giáo khoa Sau Đại học trường Đại học Giáo Dục giảng dạy, tư vấn, giúp đỡ thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục Đào tạo, cán quản lý, tổ trưởng chuyên môn giáo viên trường Mầm non địa bàn quận Cầu Giấy, Ban giám hiệu Trường Mầm non Hoa Hồng toàn thể giáo viên nhà trường tạo điều kiện thời gian, cung cấp số liệu, đóng góp ý kiến Chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ, động viên để hoàn thành luận văn Đặc biệt xin chân thành cảm ơn PGS.TS Đinh Hồng Thái người trực tiếp hướng dẫn khoa học suốt trình nghiên cứu, thực đề tài Mặc dù cố gắng, chắn luận văn tránh khỏi thiếu sót Kính mong dẫn, góp ý quý thầy cô, nhà khoa học hội đồng khoa học bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2015 Tác giả Đỗ Thị Quỳnh Trang Có sách khuyến khích cán giáo viên tham gia cac lớp bồi đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Giáo viên, CBQL có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ cần có ngạch, bậc lương cao giáo viên giảng dạy bậc học Tiếp tục mở rộng hình thức bồi dưỡng CBQLGD, GVMN Chuẩn hoá nhằm đổi nhận thức nâng cao nhận thức QLGD đảm bảo chất lượng, quản lý thay đổi giáo dục Cần quan tâm đến hoạt động tự bồi dưỡng sở giáo dục hoạt động tự học giáo viên Dành phần kinh phí thoả đáng dự án phát triển giáo dục để biên soạn hệ thống tài liệu thích hợp, thiết thực để gia tăng phương tiện tổ chức tốt hình thức học từ xa 2.2 Đối với Sở, Phòng Giáo dục Đào tạo Căn vào chương trình giáo dục mầm non Bộ GD&ĐT ban hành, phòng sở chủ động hướng dẫn trường mầm non xây dựng kế hoạch năm học kế hoạch bồi dưỡng giáo viên mầm non Chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phẩm chất trị lực cho CBQL giáo viên Tổ chức đạo tốt hoạt động chuyên môn theo cụm địa bàn thành phố Quan tâm xem xét dành kinh phí thích đáng cho giáo dục mầm non nói chung công tác bồi dưỡng giáo viên nói chung đảm báo 10% tổng kinh phí chi cho giáo dục trở lên Quy hoạch chi tiết đội ngũ giáo viên để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng hợp lý đội ngũ giáo viên, đảm bảo nhân lực thực chương trình GDMN Tăng cường đạo công tác bồi dưỡng giáo viên, triển khai kế hoạch bồi dưỡng cấp, cần có sách động viên, hỗ trợ để hoạt động bồi dưỡng giáo viên mầm non tiến hành thuận lợi, quán Chủ động lập kế hoạch bồi dưỡng kỹ quản lý cho đội ngũ cán quản lý cấp Tăng cường đạo, giám sát việc thực kế hoạch công tác bồi dưỡng giáo viên cấp 97 2.3 Đối với CBQL trường mầm non Hoa Hồng Hiệu trưởng trường mầm non cần tham gia tích cực vào lớp bồi dưỡng, tự bồi dưỡng quản lý, Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cho giáo viên công tác bồi dưỡng tự bồi dưỡng Cán quản lý trường mầm non phải gương mẫu việc tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trau dồi lực sư phạm, lực quản lý Quy hoạch đội ngũ, chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên hàng năm tổ chức tuyển giáo viên có chuyên môn nghiệp vụ mầm non vào trường Gắn tình hình thực tế trường vào nhu cầu bồi dưỡng giáo viên Đổi công tác bồi dưỡng giáo viên cách toàn diện, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí đáp ứng nhu cầu giáo viên nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ nhà trường Có chế độ khuyến khích giáo viên học tập nâng cao trình độ tích cực bồi dưỡng Sắp xếp công việc hợp lý, tạo điều kiện để giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng Sử dụng hợp lý trình độ giáo viên, đánh giá rút kinh nghiệm công tác bồi dưỡng NV cho giáo viên Cần phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn lực trình độ quản lý Cần phải nhận thức đầy đủ, đứng đắn yêu cầu đổi đầu tư nghiên cứu để có biện pháp quản lý phù hợp hơn, hiệu 2.4 Đối với GV Nhận thức vai trò nhiệm vụ có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lực sư phạm, rèn luyện phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục trẻ Chủ động xây dựng giáo dục tự học, tự bồi dưỡng hàng năm Tham gia đầy đủ chương trình bồi dưỡng nhà trường Phát huy vai trò chủ thể tích cực trình tham gia bồi dưỡng biết vận dụng kiến thức bồi dưỡng vào thực tiễn chăm sóc giáo dục trẻ đổi giáo dục mầm non cách hiệu thiết thực 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO A.V.Krucheuki (1997), Con người quản lý xã hội, tập 2, NXB Khoa học xã hội Đặng Quốc Bảo (1995), Một số khái niệm luận đề Trường cán quản lý giáo dục – đào tạo Hà Nội Đặng Quốc Bảo (1999), Phương pháp nghiên cứu chuyên ngành quản lý giáo dục, Hà Nội Đặng Quốc Bảo (2006), Phát triển giáo dục quản lý nhà trường: Một góc nhìn Khoa sư phạm đại học quốc gia Hà Nội Bài giảng Khoa học quản lý đại cương ĐHQGHN Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2012), Đại Cương Khoa Học Quản Lý NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội Nguyễn Quốc Chí – Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2001), Những quan điểm giáo dục đại Khoa sư phạm đại học quốc gia Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung Ương khóa VIII, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần XI, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 10 Nguyễn Minh Đạo (1997), Cơ sở khoa học quản lý, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 11 Đỗ Ngọc Đạt (1997), Tiếp cận đại Hoạt động dạy học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 12 Điều lệ trường mầm non Ban hành theo định số14/2008/QĐBGDĐT ngày 7/4/2008 Bộ Trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo 13 Đề án “Phát triển GDMN giai đoạn 2006 - 2015” Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg ngày 23 tháng năm 2006 Thủ tướng Chính phủ 14 Trần Ngọc Giao (2004), Giáo trình khoa học quản lý, NXB trị quốc gia 99 15 Phạm Minh Hạc (1996), Chương trình KHCN cấp nhà nước KX- 07, “Nghiên cứu người giáo dục, phát triển kỷ XXI”, Nhà xuất Hà Nội 16 Harold Koontz (1998), Những vấn đề cốt yếu quản lý, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 17 Nguyễn Công Hoàn (1999), Tâm lý học quản lý dành cho người lãnh đạo NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 18 Đặng Vũ Hoạt, Hà Thị Đức (2005), Lý luận dạy học Đại học Nhà xuất đại học Sư phạm Hà Nội 19 Đặng Vũ Hoạt - Hà Thế Ngữ (1998) Giáo dục học tập NXB giáo dục Hà Nội 20 Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thắng (2006), Giáo dục mầm non, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 21 Bùi Hiền, Nguyễn Văn Giao, Nguyễn Hữu Quỳnh, Vũ Văn Tảo (2001), Từ điển giáo dục học, Nhà xuất từ điển bách khoa, Hà Nội 99 22 Mai Hữu Khuê (1998), Những vấn đề khoa học quản lý giáo dục, Nhà xuất Đại học Sư phạm, Hà Nội 23 Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia- Phương hướng giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên mầm non góp phần thực Quyết đinh 161 Thủ tường phủ - Trường Cao đẳng nhà trẻ- mẫu giáo TW I Hà Nội, 2003 24 Nguyến Đức Lợi (2003), Chuyên đề giảng khoa học quản lý đại cương, Đại học Sư phạm Hà Nội 25 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2012), Quản lý giáo dục, số vấn đề lý luận thực tiễn NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 26 Frederick Winslow Taylor (1979), Quản lý gì, NXB Lao động xã hội, Hà Nội 27 Hồ Chí Minh toàn tập (1995) Tập V NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội 100 28 M.I.Kônđacốp (1984), Cơ sở lý luận quản lý giáo dục, Viện khoa học xã hội 29 N.D.Levitov (1998), Kỹ giao tiếp sư phạm, Nhà xuất Khoa học xã hội 30 O.Abdoullina (1971), Tâm lí học cá nhân tập 2, NXB giáo dục, Hà Nội 31 Nguyễn Ngọc Quang (1989), “Những khái niệm quản lý giáo dục”, tập Trường Cán quản lý giáo dục TW1, Hà Nội 32 Trần Quốc Thành (2010), Khoa học quản lý đại cương, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 33 Đinh Hồng Thái (2003), Xây dựng đội ngũ giáo viên trường đào tạo giáo viên mầm non Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia Hà Nội 34 Thông tư 36/2011/TT- BGDĐT ngày 17/8/2011của Bộ trưởng BGD& ĐT 35 Hà Nhật Thăng, Vấn đề cấp thiết chiến lược giáo dục thời kì công nghiệp hóa, đại hóa, NXB Hà Nội 36 Trung tâm từ điển ngôn ngữ - Viện khoa học giáo dục Việt Nam (1998), Từ điển tiếng Việt, Nhà xuất Hà Nội 37 Từ điển Giáo dục học (2001) NXB từ điển Bách khoa, Hà Nội 38 Nguyễn Quang Uẩn (2003), Quản lý tổ chức nhân sự, NXB Đại học sư phạm Hà Nội 39 Hồ Văn Vĩnh (2003), Một số vấn đề tư tưởng quản lý NXB CTQG, Hà Nội 40 V.A.Xukhômlinxki (1990), Một số kinh nghiệm lãnh đạo hiệu trưởng NXB Hà Nội 41 Website “mamnon.com” (http://www.mamnon.edu.vn), 12/3/2007 101 PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN Để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ (NV) cho đội ngũ giáo viên trường mầm non Hoa Hồng đề nghị anh (chị) vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau: Theo anh (chị) viên Mầm non có vai trò chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ? (Đánh dấu + vào ô phù hợp) - Quyết định chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ - Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ - Không định chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ 2 Theo anh (chị) hoạt động bồi dưỡng NV cho đội ngũ giáo viên Mầm non có tầm quan trọng nào? (Đánh dấu + vào ô phù hợp) - Rất quan trọng - Bình thường - Quan trọng - Không quan trọng Đề nghị anh (chị) cho biết ý kiến lực lượng tham gia bồi dưỡng NV cho giáo viên Mầm non (Đánh dấu + vào ô phù hợp) - Giảng viên trường Đại học, cao đẳng sư phạm Mầm non - Giảng viên trường cán quản lý trung ương địa phương - Cán Sở GD – ĐT cán phòng GD – ĐT Cán Trung tâm nghiên cứu trẻ em trước tuổi học Cán Vụ giáo dục Mầm non Các giáo viên trường sư phạm địa phương Cán quản lý trường Mầm non Giáo viên Mầm non (giỏi nòng cốt) Các lực lượng khác: ………………………………………………… 102 Lý do? Anh (chị) nhà trường cấp bồi dưỡng NV nội dung nội dung sau (Đánh dấu + vào ô phù hợp) - Bồi dưỡng trị tư tưởng Bồi dưỡng văn hoá, ngoại ngữ Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Bồi dưỡng cập nhật kiến thức đổi Bồi dưỡng công tác quản lý Bồi dưỡng giáo dục trẻ hoà nhập khuyến tật Các nội dung khác: Theo anh (chị) nội dung bồi dưỡng NV đáp ứng nhu cầu mang tính thiết thực hay chưa? (Đánh dấu + vào ô phù hợp) - Đáp ứng nhu cầu giáo viên - Nội dung bồi dưỡng mang tính thiết thực - Chưa đáp ứng nhu cầu đông đảo giáo viên Đã cập nhật vấn đề đổi Nội dung bồi dưỡng chưa thiết thực Chưa cập nhật kịp thời đổi ngành Theo anh (chị) hình thức bồi dưỡng NV hợp lý hay chưa? (Đánh dấu + vào ô phù hợp) 103 Các hình thức bồi dƣỡng Hợp lý Bình thƣờng Chƣa hợp lý NV Tổ chức lớp bồi dưỡng tập chung đợt Học viên tự nghiên cứu có hướng dẫn giảng viên Bồi dưỡng thường xuyên thông qua hoạt động chuyên môn trường Mầm non Bồi dưỡng thông qua tham quan, học tập điển hình tiên tiến Bồi dưỡng thông qua phương tiện thông tin đại chúng Theo anh (chị) việc sử dụng phương pháp bồi dưỡng NV cho GVMN là: (Đánh dấu + vào ô phù hợp) - Phương pháp thuyết trình - Phương pháp đàm thoại - Phương pháp trực quan - Phương pháp thực hành - Phương pháp nêu vấn đề - Phương pháp kiểm tra đánh giá - Kết hợp phương pháp 104 Sau lần tham gia bồi dưỡng NV, đồng chí đánh giá kết bồi dưỡng theo cách sau đây: (Đánh dấu + vào ô phù hợp) - Học viên tự đánh giá - Cán quản lý đánh giá - Ban tổ chức lớp học đánh giá - Giảng viên đánh giá - Phối hợp bốn hình thức - Không kiểm tra đánh giá Đề nghị anh (chị) cho biết nhu cầu thân vấn đề bồi dưỡng NV thời gian tới (Đánh dấu + vào ô phù hợp) Nội dung Rất cần Bồi dưỡng trị tư tưởng Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Bồi dưỡng nghệ thuật sư phạm Bồi dưỡng cập nhật thông tin đổi Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Bồi dưỡng chuẩn hoá Bồi dưỡng chuẩn Bồi dưỡng văn hoá, ngoại ngữ, vi tính Bồi dưỡng viết sáng kiến kinh nghiệm 105 Cần Bình Không thƣờng cần 10 Bồi dưỡng công tác tuyên truyền, phối hợp với gia đình lực lượng xã hội 11 Bồi dưỡng cách sơ cứu tai nạn thường xảy trường Mầm non 10 Anh (chị) vui lòng cho biết đôi nét thân Tuổi: Đơn vị công tác: Số năm tham gia giảng dạy: Họ tên: Xin cảm ơn anh (chị) cộng tác! 106 PHỤ LỤC CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG MẦM NON Để gióp phần nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ GVMN trường mầm non Hoa Hồng, đề nghị anh (chị) vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau: Theo anh (chị) giáo viên Mầm non có vai trò chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ? (Đánh dấu + vào ô phù hợp) - Quyết định chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ - Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ - Không định chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ Theo anh (chị) công tác bồi dưỡng NV cho đội ngũ GVMN có tầm quan trọng nào? (Đánh dấu + vào ô phù hợp) - Rất quan trọng - Bình thường - Quan trọng - Không quan trọng Đề nghị anh (chị) cho biết ý kiến lực lượng tham gia bồi dưỡng NV cho giáo viên Mầm non (Đánh dấu + vào ô phù hợp) - Giảng viên trường Đại học, Cao đẳng sư phạm Mầm non - Giảng viên trường cán quản lý trung ương địa phương - Cán Sở GD – ĐT cán phòng GD – ĐT - Cán Trung tâm nghiên cứu trẻ em trước tuổi học - Cán Vụ giáo dục Mầm non - Các giáo viên trường sư phạm địa phương - Cán quản lý trường Mầm non - Giáo viên Mầm non (giỏi nòng cốt) - Các lực lượng khác Lý do? 107 Giáo viên trường anh (chị) tham gia bồi dưỡng NV vấn đề vấn đề sau (Đánh dấu + vào ô phù hợp) - Bồi dưỡng trị tư tưởng - Bồi dưỡng văn hoá, ngoại ngữ - Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ - Bồi dưỡng cập nhật kiến thức đổi - Bồi dưỡng công tác quản lý - Bồi dưỡng giáo trẻ hoà nhập khuyết tật - Các nội dung khác Theo anh (chị) nội dung bồi dưỡng NV Phòng GD – ĐT trường đồng chí tổ chức thực đáp ứng nhu cầu mang tính thiết thực hay chưa? (Đánh dấu + vào ô phù hợp) - Đáp ứng nhu cầu giáo viên - Nội dung bồi dưỡng mang tính thiết thực - Chưa đáp ứng nhu cầu đông đảo giáo viên - Đã cập nhật vấn đề đổi - Nội dung bồi dưỡng chưa thiết thực - Chưa cập nhật kịp thời đổi ngành Theo anh (chị) hình thức bồi dưỡng NV cấp trường tổ chức hợp lý hay chưa? (Đánh dấu + vào ô phù hợp) 108 Các hình thức bồi dƣỡng NV Hợp lý Bình Chƣa hợp thƣờng lý Tổ chức lớp bồi dưỡng tập chung đợt Học viên tự nghiên cứu có hướng dẫn giảng viên Bồi dưỡng thường xuyên thông qua hoạt động chuyên môn trường Mầm non Bồi dưỡng thông qua tham quan, học tập điển hình tiên tiến Bồi dưỡng thông qua phương tiện thông tin đại chúng Trường anh (chị) sử dụng phương pháp bồi dưỡng NV cho GVMN gồm phương pháp (Đánh dấu + vào ô phù hợp) - Phương pháp thuyết trình - Phương pháp đàm thoại - Phương pháp trực quan - Phương pháp thực hành - Phương pháp nêu vấn đề - Phương pháp kiểm tra đánh giá - Kết hợp phương pháp 109 PHỤ LỤC Khảo sát tính cần thiết tính khả thi Anh chị cho biết ý kiến mức độ cấp thiết khả thi số biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng NV cho giáo viên theo cấp độ tăng dần Biện pháp Tính cần thiết Tăng cường giáo dục tư tưởng nâng cao nhận thức cho cán giáo viên cấp quản lý công tác xây dựng đội ngũ hoạt động bồi dưỡng NV trường mầm non Khảo sát phân loại lực sư phạm giáo viên mầm non, lên kế hoạch bồi dưỡng phù hợp Xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng NV đáp ứng nhu cầu người học theo hướng chuẩn hóa, đại hóa hội nhập quốc tế Kế hoạch hóa hoạt động bồi dưỡng GVMN phù hợp với nhu cầu phát triển GD&ĐT Ứng dụng CNTT vào công 110 Tính khả thi 5 tác quản lý hoạt động bồi dưỡng NV cho giáo viên mầm non Tăng cường kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ cho GVMN trường mầm non Ngoài biện pháp nêu anh (chị) có thêm biện pháp khác để góp phần nâng cao công tác Quản lý hoạt động bồi dưỡng NV cho giáo viên trường mầm non Hoa Hồng xin anh (chị) viết vào ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….……… …… …………………………………………………………………………… ………………………… ………………………….………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………… ………………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn ! 111 [...]... Nghiờn cu c s lý lun v qun lý bi dng nghip v cho giỏo viờn mm no 2.2 Kho sỏt v ỏnh giỏ thc trng v qun lý cụng tac bi dng nghip v cho giỏo viờn trng mm non Hoa Hng Cu Giy H Ni 2 2.3 xut mt s bin phỏp qun lý cụng tac bi dng nghip v cho giỏo viờn trng mm non Hoa Hng Cu Giy H Ni hin nay 3 Khỏch th v i tng nghiờn cu 3.1 Khỏch th nghiờn cu Quỏ trỡnh qun lý bi dng giỏo viờn trng mm non Hoa Hng qun Cu... chng: Chng 1: C s lý lun v bin phỏp qun lý cụng tac bi dng nghip v cho giỏo viờn trng mm non Chng 2: Thc trng qun lý cụng tỏc bi dng nghip v cho giỏo viờn trng mm non Hoa Hng Cu Giy H Ni Chng 3: Mụ t sụ bin phỏp qun lý cụng tỏc bi dng nghip v cho giỏo viờn trng mm non Hoa Hng Cu Giy H Ni trong giai on hin nay 5 CHNG 1 C S L LUN V QUN Lí CễNG TC BI DNG NGHIP V CHO GIO VIấN MM NON 1.1 Tng quan v... nay 8 í ngha khoa hc v thc tin ca ti 8.1 í ngha lý lun Tng kt lý lun v qun lý cụng tỏc bi dng nghip v cho giỏo viờn trng mm non, ch ra nhng thnh cụng v mt hn ch, cung cp c s khoa hc xõy dng mt s phng phỏp qun lý hiu qa cho hot ng ny 8.2 í ngha thc tin Kt qu nghiờn cu cú th c ỏp dng cho cụng tỏc qun lý hot ng bi dng nghip v cho giỏo viờn cỏc trng mm non a bn thnh ph H Ni 4 9 Cu trỳc ca lun vn Ngoi... giỏo viờn trng mm non Hoa Hng Cu Giy H Ni 6 Cõu hi nghiờn cu Cõu hi c t ra cho nghiờn cu ca chỳng tụi l: 6.1 C s ly luõn vờ biờ n phap qun lý cụng tac bi dng nghip v cho giỏo viờn trng mm non Hoa Hng Qun Cu Giy Thnh ph H Ni hin nay l gỡ? 6.2 Thc trng qun lý bi dng nghip v cho giỏo viờn trng mm non Hoa Hng Qun Cu Giy Thnh ph H Ni hin nay nh thờ nao? 6.2 Cú th s dng n hng biờ n phap qun lý cụng tac bi... lao ng, khoa hc k thut, ti nguyờn v qun lý Trong ú qun lý cú vai trũ mang tớnh quyt nh thnh cụng 1.3.1.2 Chc nng qun lý Chc nng qun lý l mt dng hot ng qun lý c bit thụng qua ú ch th qun lý tỏc ng n khỏch th qun lý nhm thc hin mt mc tiờu nht nh Chc nng qun lý chớnh l nhng ni dung, nhng phng thc hot ng c bn m nh ú trong quỏ trỡnh qun lý ch th s dng nú tỏc dng ti i tng qun lý thc hin mc tiờu qun lý Theo... ng hc tp v giỏo dc ú s l nhng n tng hỡnh nh u tiờn i vi tr, bc u to cho tr thúi quen hc tp v s hỡnh thnh nhõn cỏch sau ny Chớnh vỡ vy ngi giáo viên có vai trò vô cùng quan trọng trong vic giỏo dc u i i vi tr Bởi suy cho cùng giáo viên mới là ng-ời trực tiếp thực hiện ch-ơng trình, biến các t- t-ởng trên sách vở của các nhà giáo dục thành thực tiễn sinh động lm c iu ú ũi hi ngi giỏo viờn phi cú tõm,... cỏc iu kin cho cụng tỏc bi dng k nng ngh nghip GVMN .37 1.7 Cỏc yu t nh hng n qun lý hot ng bi dng NV giỏo viờn mm non .38 1.7.1 Yu t khỏch quan nh hng n qun lý hot ng bi dng NV cho giỏo viờn mm non 38 1.7.2 Yu t ch quan nh hng n qun lý hot ng bi dng NV cho giỏo viờn mm non 39 Tiu kt chng 1 40 Chng 2: THC TRNG QUN Lí CễNG TC BI DNG NGHIP V CHO GIO VIấN... Cỏn b qun lý CBQLGD Cỏn b qun lý giỏo dc CNTT Cụng ngh thụng tin CNH-HH Cụng nghip húa - Hin i hoỏ CTGDMN Chng trỡnh giỏo dc mm non CSVC C s vt cht CSVN ng cng sn Vit Nam HSP i hc s phm GD-T Giỏo dc v o to GDMN Giỏo dc mm non GDQD Giỏo dc qu dõn GV Giỏo viờn GVMN Giỏo viờn mm non HS Hc sinh KT-XH Kinh t - xó hi MN Mm non NCKH Nghiờn cu khoa hc NV Nghip v NVSP Nghip v s phm QL Qun lý QLGD Qun lý giỏo... cao NV cho giỏo viờn mm non Trng mm non Hoa Hng Ngha Tõn Cu Giy - H Ni nhm gúp phn nõng cao cht lng i ng CBQL v giỏo viờn cỏc trng Mm non ỏp ng mc tiờu phỏt trin GDMN ca cỏc trng Mm non trong qun Cu Giy, thnh ph H Ni 1.2 V trớ, vai trũ ca giỏo dc mm non Giỏo dc mm non l mt b phn cu thnh ca h thng giỏo dc quc dõn, cú v trớ rt quan trng trong s nghip phỏt trin ngun nhõn lc ca t nc Giỏo dc mm non thc... qun lý) - Phng phỏp quan sỏt ỏnh giỏ - Phng phỏp chuyờn gia 4.3 Nhúm cỏc phng phỏp x lý s liu Phng phỏp x lý s liu bng thng kờ toỏn hc 5 Phm vi nghiờn cu Nghiờn cu cụng tỏc qun lý bi dng nghip v cho giỏo viờn trng mm non Hoa Hng - Cu Giy - H Ni t nm 2010 n nm 2015 Tuy nhiờn cú c cỏc gii phỏp qun lớ hiu qu, ti s dnh mt phn quan 3 trng nghiờn cu thc trng hot ng qun lý cụng tỏc bi dng k nng ngh nghip cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên trường mầm non hoa hồng quận cầu giấy thành phố hà nội , Quản lý công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên trường mầm non hoa hồng quận cầu giấy thành phố hà nội , Quản lý công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên trường mầm non hoa hồng quận cầu giấy thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay