bài thu hoạch bdtx thpt modul 3, 12,18,19,

34 3,182 6
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2016, 16:32

Môđun 3GIÁO DỤC HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÁ BIỆT Học sinh cá biệt: học sinh có những thái độ, hành vi không phù hợp với giá trị, nội quy, truyền thống của tập thể, không thực hiện tròn bổn phận và trách nhiệm của ngưởi học sinh, hoặc thiếu văn hóa, đạo đức trong quan hệ ứng xử với mọi người, đồng thời không có động cơ học nên kết quả học tập yếu, kém… được lặp lại thường xuyên và trở thành hệ thống được coi là cá biệt. PHẦN I KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN I NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH - Căn Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Bộ trưởng GD& ĐT; - Các thông tư số 30, 31, 32, 33/2011/TT-BGDĐT ngày 8/8/2011; - Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; - Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 ngành; Bản thân xin đăng kí với Tổ Lý-CN BGH trường THPT Chuyên Bạc Liêu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2014-2015 II NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA KẾ HOẠCH Mục đích yêu cầu - Bồi dưỡng thường xuyên nhằm giúp đội ngũ giáo viên cập nhật kiến thức trị, kinh tế- xã hội, bồi dưỡng phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển lực dạy học - Công tác bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển lực tự học, tự bồi dưỡng, lực tự đánh giá hiệu học tập cá nhân - Bồi dưỡng xuyên hỗ trợ giáo viên thực nhiệm vụ năm học nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương, bước nâng cao mức độ đáp ứng giáo viên THPT với yêu cầu phát triển giáo dục THPT yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT Nội dung - Căn thông tư 31/2011/TT-BGDĐT chương trình BDTX Bộ GD& ĐT - Căn hướng dẫn đạo Sở GD&ĐT - Căn vào khả thân, tự lựa chọn nội dung sau để tự bồi dưỡng năm 2014-2015 STT Tên nội dung Thời gian thực Môđun 3: Giáo dục học sinh THPT cá biệt Tìm hiểu về học sinh cá biệt ở lứa tuổi Trung học phổ thông Phương pháp thu thập thông tin về học sinh cá biệt Hướng phối hợp xử lý, lưu trữ, 01/12/2014 khai thác thông tin về từng học sinh cá biệt Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hiện tượng học sinh cá biệt Tìm hiểu cách thức giáo dục học sinh cá biệt Môđun 12: Khắc phục trạng 01/01/2015 Thời gian hoàn thành Số tiết 31/12/2015 15 31/01/2015 15 Ghi thái tâm lí căng thẳng học tập học sinh THPT Tìm hiểu khái niệm Stress Tìm hiểu số biểu mức độ Stress học sinh THPT Tìm hiểu số phương pháp kĩ ứng phó với Stress Môđun 18: Phương pháp dạy học tích cực Dạy học tích cực Các phương pháp, kỹ thuật dạy 01/02/2015 học tich cực Sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực Môđun 19: Dạy học với công nghệ thông tin Vai trò công nghệ thông tin dạy học 01/03/2015 Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học 28/02/2015 15 31/03/2015 15 Hình thức bồi dưỡng - Bồi dưỡng thông qua lớp tập trung - Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt: Tổ, nhóm chuyên môn, cụm trường - Bồi dưỡng thông qua dự giờ, rút kinh nghiệm - Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu - Bồi dưỡng thông qua internet PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Môđun GIÁO DỤC HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÁ BIỆT Học sinh cá biệt: học sinh có những thái độ, hành vi không phù hợp với giá trị, nội quy, truyền thống của tập thể, không thực hiện tròn bổn phận và trách nhiệm của ngưởi học sinh, hoặc thiếu văn hóa, đạo đức quan hệ ứng xử với mọi người, đồng thời không có động học nên kết quả học tập yếu, kém… được lặp lại thường xuyên và trở thành hệ thống được coi là cá biệt I MỤC TIÊU Về kiến thức và kỹ năng: - Liệt kê được các phương pháp thu thập thông tin về học sinh cá biệt; các phương pháp giáo dục và các phương pháp đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh cá biệt - Sử dụng và phối hợp được các phương pháp thu thập thông tin về học sinh cá biệt; các phương pháp giáo dục và các phương pháp đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh cá biệt có tính đến đặc điểm lứa tuổi học sinh THPT và đặc điểm cá nhân Về thái độ - Tin rằng mọi học sinh đều có thể thay đổi theo hướng tích cực và tôn trọng học sinh cá biệt những nhân cách có giá trị - Cam kết, giúp đỡ, hỗ trợ học sinh cá biệt thay đổi niềm tin và hành vi không mong đợi II NỘI DUNG Tìm hiểu về học sinh cá biệt ở lứa tuổi Trung học phổ thông a Những tác động tích cực và tiêu cực đến học sinh Từ gia đình, bạn bè và môi trường sống: ảnh hưởng của gia đình; ảnh hưởng của nhóm bạn; ảnh hưởng của môi trường sống b Những khó khăn về từng phương diện của học sinh Học tập; sức khỏe; hoàn cảnh gia đình; tâm lý cá nhân; không tự nhận thức, không định hướng được những giá trị đích thực; thiếu hoặc mất niềm tin vào khả và giá trị của bản thân; bị lôi kéo, áp lực của nhóm bạn tự phát, những thói quen tiêu cực  Giáo viên tìm hiểu để kịp thời hỗ trợ, khích lệ các em hành động đúng, tránh những hành vi không mong đợi c Những nhu cầu, sở thích, mong muốn, điểm mạnh của từng học sinh cá biệt Theo quan điểm Gardner, người có dạng lực/ trí thông minh và theo nhà tâm lý học Maslow, người tầng nhu cầu (tài liệu trang 112,113) Học sinh nói chung và học sinh cá biệt nói riêng đều có thể có đầy đủ hoặc một số các lực, các nhu cầu ở những mức độ đã nêu  Giáo viên tìm hiểu để tạo điều kiện và hỗ trợ các em phát triển lực, đồng thời đáp ứng được những nhu cầu chính đáng, khích lệ các em d Niềm tin, quan niệm của học sinh về các giá trị cuộc sống Giáo viên tìm hiểu để tác động làm thay đổi những niềm tin và giá trị không hợp lý chi phối hành vi ứng xử của các em e Khả nhận thức, nhu cầu, động học tập Giáo viên tìm hiểu để có chiến lược tiếp cận phù hợp f Tính cách với những đặc điểm bản Giáo viên coi trọng khám phá những nét tích cực để phát huy nhằm triệt tiêu những nét tiêu cực g Hành vi, thói quen chưa tốt và những nguyên nhân Giáo viên hỗ trợ học sinh thay đổi thói quen, hành vi sở khắc phục những nguyên nhân gây chúng Phương pháp thu thập thông tin về học sinh cá biệt a Thực hành bài tập “Tự nhận thức bản thân” cho từng học sinh lớp, đó có học sinh cá biệt b Trò chuyện với học sinh cá biệt ngoài giờ học Giáo viên cần thể hiện sự quan tâm lắng nghe để hiểu là để đáp lại, giữ bình tĩnh và kiên nhẫn không cắt ngang, tránh tranh cãi hoặc phê phán, thể hiện thiện chí muốn lắng nghe Năm yếu tố chính của lắng nghe tích cực: - Tập trung chú ý - Thể hiện rằng bạn lắng nghe - Cung cấp thông tin phản hồi - Không vội đánh giá - Đối đáp hợp lý - Cùng với lắng nghe tích cực giáo viên cũng cần dạy cho học sinh biết cách phản hồi hay bày tỏ cảm xúc, chia sẻ cảm xúc của bản thân với những người khác Điều này sẽ giúp học sinh thoát khỏi tình trạng căng thẳng c Các phương pháp thu thập thông tin khác - Tổ chức cho học sinh viết về những điều có ý nghĩa đối với bản thân và cuộc sống theo quan niệm riêng - Quan sát các em quá trình cùng tham gia vào các hoạt động với học sinh - Tìm hiểu về học sinh cá biệt thông qua nhóm bạn thân - Tìm hiểu về học sinh thông qua gia đình, cán bộ lớp, các bạn ngồi xung quanh, các giáo viên bộ môn, những người hàng xóm… Hướng phối hợp xử lý, lưu trữ, khai thác thông tin về từng học sinh cá biệt a Xử lý phân tích thông tin thu được Kết hợp, đối chiếu, so sánh thông tin thu được từ các nguồn khác nhau, sở đó, phân tích, đánh giá để giữ lại những thông tin được kiểm chứng từ nhiều nguồn, sau đó tổng hợp, khái quát hóa để có những nhận định bản về học sinh  Đây là sở để đánh giá chẩn đoán về một học sinh cụ thể - Đánh giá chẩn đoán: là một thành phần quan trọng công tác giáo dục Chẩn đoán giáo dục không chỉ để nhận dạng các khó khăn và các thiếu hụt kiến thức, nhân cách của học sinh mà còn để nhận dạng các điểm mạnh, các lực đặc biệt của học sinh Giáo viên chẩn đoán nhằm giúp học sinh học tốt chứ không phải để “dán nhãn” học sinh - Các kết quả của chẩn đoán được sử dụng để lập nên một kế hoạch dạy học, giáo dục nhằm loại bỏ các trở ngại của việc học và phát triển nhân cách các em Kế hoạch giáo dục cá nhân là văn bản xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức và các điều kiện thực hiện theo tiến độ thời gian để tiến hành giáo dục b Lưu giữ kết quả đánh giá Để lập hồ sơ từng học sinh cá biệt Hồ sơ học sinh gồm có: Phiếu đặc điểm gia đình học sinh; Phiếu theo dõi sự phát triển cá nhân từng học sinh qua từng tuần, tháng, học kỳ, năm học; Các kết quả/thông tin sau thu thập được về học sinh thông qua các phương pháp /kỹ thuật tìm hiểu đặc thù; Học bạ; Sổ liên lạc => Các thông tin có thể lưu giữ dưới dạng các file mềm c Hướng khai thác thông tin về học sinh Thông tin về học sinh cá biệt được khai thác để xác định biện pháp tác động, dự báo chiều hướng phát triển dưới tác động của các ảnh hưởng; dự kiến kết quả đạt được cũng những nguy để từ đó có biện pháp phòng ngừa Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hiện tượng học sinh cá biệt a Chưa có mục đích học tập rõ ràng, chưa nhận thức được trách nhiệm, bổn phận của bản thân Học sinh chưa nhận thức được “Học để làm gì? Vì điều gì mà phải học?”, hoặc chưa hài hòa giữa quyền và bổn phận trách nhiệm của mỗi người cuộc sống Do chưa được giáo dục đầy đủ hoặc chưa đúng cách, bản thân thiếu tự giác chấp nhận những bổn phận, trách nhiệm của mình bên cạnh việc được hưởng thụ các quyền lợi từ gia đình, nhà trường, xã hội  các em đến trường , học là ý muốn của gia đình, cha mẹ, không nhận thức học là hội để thành công và hạnh phúc sau này  các em thiếu tự giác, thiếu trách nhiệm với việc học tập và tu dưỡng b Có niềm tin sai về giá trị của người và cuộc sống Không tin vào việc học, quan niệm tiền bạc và quyền uy mới là những thước đo làm nên giá trị người và cuộc sống c Chán nản Chán nản về lực, tự đánh giá thấp bản thân, kém tự tin, không vượt qua được khó khăn… không còn hứng thú hoạt động và động hoạt động - Chán nản vì cho rằng bản thân không thể nào đáp ứng được các mong mỏi của thầy cô, cha mẹ hoặc thầy cô, cha mẹ không đánh giá mình đúng mức  quyết định không đáp ứng lại các mong mỏi, các yêu cầu người lớn đề ra, từ đó mất dần hứng thú và cố gắng - Trong quá trình thích nghi với môi trường mới, nếu học sinh lỡ vi phạm, mắc lỗi, các em rơi vào cảm giác không an toàn  giảm hứng thú, động học tập thậm chí chán, bỏ học - Phương pháp học tập không hiệu quả cũng là nguyên nhân gây chán nản và mất động học tập Rối loạn hành vi xã hội của học sinh cá biệt a Các mức độ rối loạn hành vi xã hội - Dửng dưng trước tình cảm của những người xung quanh - Coi thường các chuẩn mực cũng các nghĩa vụ xã hội - Hung tợn, có thể dùng vũ lực - Không có khả cảm nhận tội lỗi và không thể rút những bài học có ích từ kinh nghiệm sống, cả sau những lần bị phạt phạm lỗi - Có khiếu việc kết tội những người xung quanh hoặc biện hộ cho những hảnh động ngược lại chuẩn mực của mình b Các biểu hiện của rối loạn hành vi xã hội - Côn đồ, rất thích đánh - Hung hãn, tàn bạo với mọi người và với súc vật - Phá hoại mọi tài sản sở hữu - Ăn cắp, ăn trộm, đốt phá - Bỏ học, Bỏ nhà bụi - Rất hay lên thịnh nộ, giận dữ - Hay khiêu khích, châm chọc mọi người xung quanh - Thường xuyên và công khai không chịu nghe lời c Phân loại rối loạn hành vi thành ba nhóm - Nhóm rối loạn hành vi được giới hạn bởi những điều kiện gia đình: thể hiện sự quậy phá gia đình, nguyên nhân cha mẹ đối xử với cái quá khắc nghiệt, thô bạo hoặc chiều chuộng cái quá mức; các thành viên gia đình quá thờ dửng dung với nhau; gia đình có quá nhiều các vấn đề xã hội - Nhóm rối loạn hành vi không được chấp nhận bởi nhóm xã hội: côn đồ, thích đánh nhau, tống tiền, tấn công bằng vũ lực, tàn bạo với động vật… Dạng rối loạn này là sự tổn hại về các mối quan hệ của trẻ với nhóm bạn, trẻ bị cô độc hắt hủi, không được đón nhận cộng đồng - Nhóm rối loạn hành vi được chấp nhận bởi nhóm xã hội: các rối loạn hành vi ngược lại chuẩn mực xã hội, các hành động quậy phá của những trẻ thường ngày vẫn hòa nhập tốt với các bạn cùng trang lứa  Nhóm rối loạn hành vi thứ nhất nguyên nhân chủ yếu nằm ở chính gia đình gia đình học sinh, nhóm thứ hai và ba, nguyên nhân gia đình chỉ mang tính trung gian d Đặc điểm của học sinh có nguy cao bị rối loạn hành vi xã hội - Các kiểu hành vi chống lại chuẩn mực xã hội thường gặp ở các em trai nhiều các em gái - Các học sinh có những rối loạn về thần kinh, đặc biệt là hội chứng tăng động - Các học sinh có trình độ phát triển trí tuệ thấp, thường bị cha mẹ quở trách vì kết quả học tập kém.Để tìm kiếm sự cảm thông, các em bên ngoài và dễ dàng gia nhập vào bất cứ bang nhóm nào - Các em có yếu tố di truyền từ gia đình( bố mẹ bị rối loạn hành vi, nghiện ma túy, tâm thần…) - Do chính tính cách của học sinh( thô bạo, vô cảm, ích kỷ, tự ti, tự cao…)  Rối loạn hành vi xã hội rất hiếm được giải quyết nhanh chóng Việc điều chỉnh, chỉnh trị phụ thuộc vào nguyên nhân của rối loạn, theo đó hoặc sẽ thực hiện liệu pháp gia đình nếu rối loạn thuộc nhóm 1, hoặc thực hiện liệu pháp với nhóm bạn, giúp học sinh thay đổi hình ảnh bản thân nếu rối loạn thuộc nhóm và Tìm hiểu cách thức giáo dục học sinh cá biệt a Giáo viên phải tiếp cận cá nhân và xây dựng quan hệ tin cậy, tôn trọng, thân thiện với học sinh cá biệt - Thể hiện sự hiểu biết, trân trọng, thông cảm và chấp nhận trẻ - Tập trung vào điểm mạnh của trẻ - Tìm điểm tích cực và nhìn nhận tình huống theo cách khác tích cực - Tập trung vào những điểm cố gắng , tiến bộ của trẻ - Thực hiện trước một hành động diễn ra, không chỉ thành công mà cả khó khăn hoặc thất bại  Giáo viên sẽ khơi dậy ở học sinh nhu cầu muốn khẳng định khả và giá trị của bản thân, muốn hoàn thiện nhân cách Từ đó các em được khích lệ để tự tin và có động hoạt động b Giúp học sinh biết nhận thức đúng về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân Để học sinh có những ứng xử phù hợp các mối quan hệ, các tình huống, cần giúp học sinh nhận thức đúng bản thân, đó phải xác định được “ Ta là ai? Ta có điểm mạnh, điểm yếu gì?” - Nhận thức được những giá trị đối với bản thân: nhận thức được điều gì có ý nghĩa và quan trọng đối với bản thân, và những điều đó có phải thực sự là chân giá trị của người và đời người không? Rất quan trọng nữa là cần nhận thấy bên cạnh những hạn chế nhất định, mình là người có giá trị thì học sinh mới có nhu cầu, động lực để hoàn thiện bản thân - Tự tin về giá trị và những điểm mạnh của mình để làm điểm tựa cho những hành vi và ứng xử một cách tích cực: Trên sở làm cho học sinh nhận thức được những điểm mạnh, giá trị của bản thân, giáo viên cần khích lệ để các em tự tin phát huy những điểm mạnh và giá trị đó, đồng thời cố gắng khắc phục những hạn chế, những niềm tin vào những cái phi giá trị hoặc phản giá trị để thay đổi hành vi, thói quen xấu, tiêu cực theo hướng lành mạnh và tích cực lên c Giúp học sinh nhận thức được hậu quả của những hành vi tiêu cực và tất yếu phải thay đổi thói quen, hành vi cũ Quá trình thay đổi hành vi là một quá trình khó khăn đòi hỏi sự kiên trì của học sinh cá biệt và sự khuyến khích, hỗ trợ của giáo viên, gia đình, bạn bè Có thể chia quá trình đó bước: - Nhận hành vi có hại; - Quan tâm đến hành vi mới; - Đặt mục đích thay đổi; -Thử nghiệm hành vi mới; - Đánh giá kết quả d Quan tâm, hỗ trợ các em vượt qua những khó khăn và đáp ứng nhu cầu chính đáng của học sinh cá biệt - Quan tâm giúp đỡ học sinh cá biệt gặp khó khăn; phụ đạo bồi dưỡng thêm để các em có thể nắm được những kiến thức, kỹ bản, vận dụng phương pháp tự học bộ môn Điều này rất quan trọng vì nó giúp học sinh dần thành công từng nấc thang chiếm lĩnh kiến thức Từ đó từng bước tạo cho học sinh niềm vui, niềm tin về khả học tập của bản thân Giáo viên cùng học sinh đặt những mục tiêu phù hợp với khả học tập của học sinh và giúp học sinh đạt được những mục tiêu đó, giúp các em củng cố niềm tin có thể vươn lên học tập Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu cho học sinh, giáo viên cần lưu ý: Thái độ, hành vi của giáo viên để học sinh thấy được an toàn, yêu thương, hiểu, thông cảm, tôn trọng, có giá trị e Động viên, khích lệ, tạo động lực cho học sinh cá biệt tạo động lực học tập và hoàn thiện nhân cách f Tránh sử dụng củng cố tiêu cực g Sử dụng hệ quả tự nhiên và hệ quả logic h Phương pháp ứng xử đối với một số loại hành vi có mục đích điển hình i Lập kế hoạch phát triển cá nhân, khơi dậy hoài bão và ý thức tự giáo dục của học sinh k Áp dụng mô hình thay đổi nhận thức – hành vi để cải thiện niềm tin, suy nghĩ chưa hợp lý của học sinh cá biệt l Áp dụng biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực đối với cả tập thể lớp và học sinh cá biệt m Thiết lập mối quan hệ thân thiện, gần gũi, chặt chẽ giữa giáo viên với cha mẹ học sinh Phương pháp đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh cá biệt a Đánh giá hành vi không đồng nhất với đánh giá nhân cách b Đánh giá theo quan điểm tích cực đối với học sinh cá biệt c Đánh giá sự tiến bộ của chính học sinh cá biệt theo quá trình d Đánh giá cuối cùng theo chuẩn quy định III KẾT LUẬN Người giáo viên chủ nhiệm thật thành công biết nắm bắt tâm lí học sinh, nắm hình tình tâm lí học sinh cách giáo dục học sinh, đặc biệt học sinh cá biệt Do phân công chủ nhiệm lớp 11A, lớp ngoan, học giỏi, học sinh cá biệt nên chưa vận dụng kiến thức mà nghiên cứu, học tập Hi vọng tài liệu quý giá giúp thành công công tác chủ nhiệm năm sau 10 Phương pháp tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không biện pháp nâng cao hiệu dạy học mà mục tiêu dạy học Trong xã hội đại biến đổi nhanh - với bùng nổ thông tin, khoa học, kĩ thuật, công nghệ phát triển vũ bão - nhồi nhét vào đầu óc học sinh khối lượng kiến thức ngày nhiều Phải quan tâm dạy cho học sinh phương pháp học từ bậc Tiểu học lên bậc học cao phải trọng Trong phương pháp học cốt lõi phương pháp tự học Nếu rèn luyện cho người học có phương pháp, kĩ năng, thói quen, ý chí tự học tạo cho họ lòng ham học, khơi dậy nội lực vốn có người, kết học tập nhân lên gấp bội Vì vậy, ngày người ta nhấn mạnh mặt hoạt động học qúa trình dạy học, nỗ lực tạo chuyển biến từ học tập thụ động sang tự học chủ động, đặt vấn đề phát triển tự học trường phổ thông, không tự học nhà sau lên lớp mà tự học tiết học có hướng dẫn giáo viên * Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác Trong lớp học mà trình độ kiến thức, tư học sinh đồng tuyệt đối áp dụng phương pháp tích cực buộc phải chấp nhận phân hóa cường độ, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ học tập, học thiết kế thành chuỗi công tác độc lập áp dụng phương pháp tích cực trình độ cao phân hóa lớn Việc sử dụng phương tiện công nghệ thông tin nhà trường đáp ứng yêu cầu cá thể hóa hoạt động học tập theo nhu cầu khả học sinh Tuy nhiên, học tập, tri thức, kĩ năng, thái độ hình thành hoạt động độc lập cá nhân Lớp học môi trường giao tiếp thầy - trò, trò - trò, tạo nên mối quan hệ hợp tác cá nhân đường chiếm lĩnh nội dung học tập Thông qua thảo luận, tranh luận tập thể, ý kiến cá nhân bộc lộ, khẳng định hay bác bỏ, qua người học nâng lên trình độ Bài học vận dụng vốn hiểu biết kinh nghiệm sống người thầy giáo Trong nhà trường, phương pháp học tập hợp tác tổ chức cấp nhóm, tổ, lớp trường Được sử dụng phổ biến dạy học hoạt động hợp tác nhóm nhỏ đến người Học tập hợp tác làm tăng hiệu học tập, lúc phải giải vấn đề gay cấn, lúc xuát thực nhu cầu phối hợp cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ chung 20 Trong hoạt động theo nhóm nhỏ có tượng ỷ lại; tính cách lực thành viên bộc lộ, uốn nắn, phát triển tình bạn, ý thức tổ chức, tinh thần tương trợ Mô hình hợp tác xã hội đưa vào đời sống học đường làm cho thành viên quen dần với phân công hợp tác lao động xã hội Trong kinh tế thị trường xuất nhu cầu hợp tác xuyên quốc gia, liên quốc gia; lực hợp tác phải trở thành mục tiêu giáo dục mà nhà trường phải chuẩn bị cho học sinh * Kết hợp đánh giá thầy với tự đánh giá trò Trong dạy học, việc đánh giá học sinh không nhằm mục đích nhận định thực trạng điều chỉnh hoạt động học trò mà đồng thời tạo điều kiện nhận định thực trạng điều chỉnh hoạt động dạy thầy Trước giáo viên giữ độc quyền đánh giá học sinh Trong phương pháp tích cực, giáo viên phải hướng dẫn học sinh phát triển kĩ tự đánh giá để tự điều chỉnh cách học Liên quan với điều này, giáo viên cần tạo điều kiện thuận lợi để học sinh tham gia đánh giá lẫn Tự đánh giá điều chỉnh hoạt động kịp thời lực cần cho thành đạt sống mà nhà trường phải trang bị cho học sinh Theo hướng phát triển phương pháp tích cực để đào tạo người động, sớm thích nghi với đời sống xã hội, việc kiểm tra, đánh giá dừng lại yêu cầu tái kiến thức, lặp lại kĩ học mà phải khuyến khích trí thông minh, óc sáng tạo việc giải tình thực tế Với trợ giúp thiết bị kĩ thuật, kiểm tra đánh giá không công việc nặng nhọc giáo viên, mà lại cho nhiều thông tin kịp thời để linh hoạt điều chỉnh hoạt động dạy, đạo hoạt động học Từ dạy học thụ động sang dạy học tích cực, giáo viên không đóng vai trò đơn người truyền đạt kiến thức, giáo viên trở thành người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn hoạt động độc lập theo nhóm nhỏ để học sinh tự lực chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ động đạt mục tiêu kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu chương trình Trên lớp, học sinh hoạt động chính, giáo viên nhàn nhã trước đó, soạn giáo án, giáo viên phải đầu tư công sức, thời gian nhiều so với kiểu dạy học thụ động thực lên lớp với vai trò người gợi mở, xúc tác, động viên, cố vấn, trọng tài hoạt động tìm tòi hào hứng, tranh luận sôi học sinh Giáo viên phải có trình độ chuyên môn sâu rộng, có trình độ sư phạm 21 lành nghề tổ chức, hướng dẫn hoạt động học sinh mà nhiều diễn biến tầm dự kiến giáo viên Các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực a Phương pháp vấn đáp Vấn đáp ( đàm thoại ) phương pháp giáo viên đặt câu hỏi để học sinh trả lời, học sinh tranh luận với với giáo viên; qua học sinh lĩnh hội nội dung học Căn vào tính chất hoạt động nhận thức, người ta phân biệt loại phương pháp vấn đáp: - Vấn đáp tái hiện: giáo viên đặt câu hỏi yêu cầu học sinh nhớ lại kiến thức biết trả lời dựa vào trí nhớ, không cần suy luận Vấn đáp tái không xem phương pháp có giá trị sư phạm Đó biện pháp dùng cần đặt mối liên hệ kiến thức vừa học - Vấn đáp giải thích – minh hoạ: Nhằm mục đích làm sáng tỏ đề tài đó, giáo viên nêu câu hỏi kèm theo ví dụ minh hoạ để học sinh dễ hiểu, dễ nhớ Phương pháp đặc biệt có hiệu có hỗ trợ phương tiện nghe – nhìn - Vấn đáp tìm tòi (đàm thoại Ơxrixtic): giáo viên dùng hệ thống câu hỏi xếp hợp lý để hướng học sinh bước phát chất vật, tính quy luật tượng tìm hiểu, kích thích ham muốn hiểu biết Giáo viên tổ chức trao đổi ý kiến – kể tranh luận – thầy với lớp, có trò với trò, nhằm giải vấn đề xác định Trong vấn đáp tìm tòi, giáo viên giống người tổ chức tìm tòi, học sinh giống người tự lực phát kiến thức Vì vậy, kết thúc đàm thoại, học sinh có niềm vui khám phá trưởng thành thêm bước trình độ tư b Phương pháp đặt giải vấn đề Trong xã hội phát triển nhanh theo chế thị trường, cạnh tranh gay gắt phát sớm giải hợp lý vấn đề nảy sinh thực tiễn lực đảm bảo thành công sống, đặc biệt kinh doanh Vì vậy, tập dượt cho học sinh biết phát hiện, đặt giải vấn đề gặp phải học tập, sống cá nhân, gia đình cộng đồng ý nghĩa tầm phương pháp dạy học mà phải đặt mục tiêu giáo dục đào tạo 22 Cấu trúc học (hoặc phần học) theo phương pháp đặt giải vấn đề thường sau - Đặt vấn đề, xây dựng toán nhận thức + Tạo tình có vấn đề; + Phát hiện, nhận dạng vấn đề nảy sinh; + Phát vấn đề cần giải - Giải vấn đề đặt + Đề xuất cách giải quyết; + Lập kế hoạch giải quyết; + Thực kế hoạch giải - Kết luận: + Thảo luận kết đánh giá; + Khẳng định hay bác bỏ giả thuyết nêu ra; + Phát biểu kết luận; + Đề xuất vấn đề Có thể phân biệt bốn mức trình độ đặt giải vấn đề: Mức 1: Giáo viên đặt vấn đề, nêu cách giải vấn đề Học sinh thực cách giải vấn đề theo hướng dẫn giáo viên Giáo viên đánh giá kết làm việc học sinh Mức 2: Giáo viên nêu vấn đề, gợi ý để học sinh tìm cách giải vấn đề Học sinh thực cách giải vấn đề với giúp đỡ giáo viên cần Giáo viên học sinh đánh giá Mức 3: Giáo viên cung cấp thông tin tạo tình có vấn đề Học sinh phát xác định vấn đề nảy sinh, tự đề xuất giả thuyết lựa chọn giải pháp Học sinh thực cách giải vấn đề Giáo viên học sinh đánh giá Mức : Học sinh tự lực phát vấn đề nảy sinh hoàn cảnh cộng đồng, lựa chọn vấn đề giải Học sinh giải vấn đề, tự đánh giá chất lượng, hiệu quả, có ý kiến bổ sung giáo viên kết thúc Các mức Đặt vấn đề Nêu giả thuyết Lập kế hoạch GV GV GV + HS GV GV HS GV HS HS Giải Kết luận, vấn đề HS HS HS đánh giá GV GV + HS GV + HS 23 HS HS HS HS GV + HS Trong dạy học theo phương pháp đặt giải vấn đề, học sinh vừa nắm tri thức mới, vừa nắm phương pháp lĩnh hội tri thức đó, phát triển tư tích cực, sáng tạo, chuẩn bị lực thích ứng với đời sống xã hội, phát kịp thời giải hợp lý vấn đề nảy sinh c Phương pháp hoạt động nhóm Lớp học chia thành nhóm nhỏ từ đến người Tuỳ mục đích, yêu cầu vấn đề học tập, nhóm phân chia ngẫu nhiên hay có chủ định, trì ổn định hay thay đổi phần tiết học, giao nhiệm vụ hay nhiệm vụ khác Nhóm tự bầu nhóm trưởng thấy cần Trong nhóm phân công người phần việc Trong nhóm nhỏ, thành viên phải làm việc tích cực, ỷ lại vào vài người hiểu biết động Các thành viên nhóm giúp đỡ tìm hiêu vấn đề nêu không khí thi đua với nhóm khác Kết làm việc nhóm đóng góp vào kết học tập chung lớp Để trình bày kết làm việc nhóm trước toàn lớp, nhóm cử đại diện phân công thành viên trình bày phần nhiệm vụ giao cho nhóm phức tạp Phương pháp hoạt động nhóm tiến hành : * Làm việc chung lớp : - Nêu vấn đề, xác định nhiệm vụ nhận thức - Tổ chức nhóm, giao nhiệm vụ - Hướng dẫn cách làm việc nhóm * Làm việc theo nhóm - Phân công nhóm - Cá nhân làm việc độc lập trao đổi tổ chức thảo luận nhóm - Cử đại diện phân công trình bày kết làm việc theo nhóm * Tổng kết trước lớp - Các nhóm báo cáo kết - Thảo luận chung - Giáo viên tổng kết, đặt vấn đề cho tiếp theo, vấn đề Phương pháp hoạt động nhóm giúp thành viên nhóm chia sẻ băn khoăn, kinh nghiệm thân, xây dựng nhận thức Bằng cách nói 24 điều nghĩ, người nhận rõ trình độ hiểu biết chủ đề nêu ra, thấy cần học hỏi thêm Bài học trở thành trình học hỏi lẫn tiếp nhận thụ động từ giáo viên Thành công học phụ thuộc vào nhiệt tình tham gia thành viên, phương pháp gọi phương pháp tham gia Tuy nhiên, phương pháp bị hạn chế không gian chật hẹp lớp học, thời gian hạn định tiết học, giáo viên phải biết tổ chức hợp lý học sinh quen với phương pháp có kết Cần nhớ rằng, hoạt động nhóm, tư tích cực học sinh phải phát huy ý nghĩa quan trọng phương pháp rèn luyện lực hợp tác thành viên tổ chức lao động.Cần tránh khuynh hướng hình thưc đề phòng lạm dụng, cho tổ chức hoạt động nhóm dấu hiệu tiêu biểu đổi PPDH hoạt động nhóm nhiều chứng tỏ phương pháp dạy học đổi d Phương pháp đóng vai Đóng vai phương pháp tổ chức cho học sinh thực hành số cách ứng xử tình giả định Phương pháp đóng vai có ưu điểm sau : - Học sinh rèn luyện thực hành kỹ ứng xử bày tỏ thái độ môi trường an toàn trước thực hành thực tiễn - Gây hứng thú ý cho học sinh - Tạo điều kiện làm nảy sinh óc sáng tạo học sinh - Khích lệ thay đổi thái độ, hành vi học sinh theo chuẩn mực hành vi đạo đức trị – xã hội - Có thể thấy tác động hiệu lời nói việc làm vai diễn * Cách tiến hành sau : - Giáo viên chia nhóm, giao tình đóng vai cho nhóm quy định rõ thời gian chuẩn mực, thời gian đóng vai - Các nhóm thảo luận chuẩn bị đóng vai - Các nhóm lên đóng vai - Giáo viên vấn học sinh đóng vai + Vì em lại ứng xử ? 25 + Cảm xúc, thái độ em thực cách ứng xử ? Khi nhận cách ứng xử ( sai) + Lớp thảo luận, nhận xét : Cách ứng xử vai diễn phù hợp hay chưa phù hợp ? Chưa phù hợp điểm ? Vì ? + Giáo viên kết luận cách ứng xử cần thiết tình * Những điều cần lưu ý sử dụng : - Tình nên để mở, không cho trước “ kịch bản”, lời thoại - Phải dành thời gian phù hợp cho nhóm chuẩn bị đóng vai - Người đóng vai phải hiểu rõ vai tập đóng vai để không lạc đề - Nên khích lệ học sinh nhút nhát tham gia - Nên hoá trang đạo cụ đơn giản để tăng tính hấp dẫn trò chơi đóng vai e Phương pháp động não Động não phương pháp giúp học sinh thời gian ngắn nảy sinh nhiều ý tưởng, nhiều giả định vấn đề Thực phương pháp này, giáo viên cần đưa hệ thống thông tin làm tiền đề cho buổi thảo luận * Cách tiến hành - Giáo viên nêu câu hỏi, vấn đề cần tìm hiểu trước lớp trước nhóm - Khích lệ học sinh phát biểu đóng góp ý kiến nhiều tốt - Liệt kê tất ý kiến phát biểu đưa lên bảng giấy khổ to, không loại trừ ý kiến nào, trừ trường hợp trùng lặp - Phân loại ý kiến - Làm sáng tỏ ý kiến chưa rõ ràng thảo luận sâu ý Điều kiện áp dụng phương pháp dạy học tích cực a Giáo viên Giáo viên phải đào tạo chu thích ứng với thay đổi chức năng, nhiệm vụ đa dạng phức tạp mình, nhiệt tình với công đổi giáo dục Giáo viên vừa phải có kiến thức chuyên môn sâu rộng, có trình độ sư phạm lành nghề, biết ứng sử tinh tế, biết sử dụng công nghệ tin vào dạy học, biết định hướng phát triển học sinh theo mục tiêu giáo dục đảm bảo tự học sinh hoạt động nhận thức b Học sinh 26 Dưới đạo giáo viên, học sinh phải có phẩm chất lực thích ứng với phương pháp dạy học tích cực như: giác ngộ mục đích học tập, tự giác học tập, có ý thức trách nhiệm kết học tập kết chung lớp, biết tự học tranh thủ học nơi, lúc, cách, phát triển loại hình tư biện chứng, lôgíc, hình tượng, tư kĩ thuật, tư kinh tế… c Chương trình sách giáo khoa Phải giảm bớt khối lượng kiến thức nhồi nhét, tạo điều kiện cho thầy trò tổ chức hoạt động học tập tích cực; giảm bớt thông tin buộc học sinh phải thừa nhận ghi nhớ máy móc, tăng cường toán nhận thức để học sinh tập giải; giảm bớt câu hỏi tái hiện, tăng cường loại câu hỏi phát triển trí thông minh; giảm bớt kết luận áp đặt, tăng cường gợi ý để học sinh tự nghiên cứu phát triển học d Thiết bị dạy học Thiết bị dạy học điều kiện thiếu cho việc triển khai chương trình, sách giáo khoa nói chung đặc biệt cho việc triển khai đổi phương pháp dạy học hướng vào hoạt động tích cực, chủ động học sinh Đáp ứng yêu cầu phương tiện thiết bị dạy học phải tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh thực hoạt động độc lập hoạt động nhóm Cơ sở vật chất nhà trường cần hỗ trợ đắc lực cho việc tổ chức dạy học thay đổi dễ dàng, linh hoạt, phù hợp với dạy học cá thể, dạy học hợp tác Trong qúa trình biên soạn sách giáo khoa, sách giáo viên, tác giả ý lựa chọn danh mục thiết bị chuẩn bị thiết bị dạy học theo số yêu cầu để phát huy vai trò thiết bị dạy học Những yêu cầu cần cán đạo quản lý quán triệt triển khai phạm vi phụ trách Cụ thể sau: - Đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống, thực tế đạt chất lượng cao, tạo điều kiện đẩy mạnh hoạt động học sinh sở tự giác, tự khám phá kiến thức thông qua hoạt động thực hành, thâm nhập thực tế qúa trình học tập - Đảm bảo để nhà trường đạt thiết bị dạy học mức tối thiểu, thiết bị thực cần thiết thiếu Các nhà thiết kế sản xuất thiết bị dạy học quan tâm để có giá thành hợp lí với chất lượng đảm bảo - Chú trọng thiết bị thực hành giúp học sinh tự tiến hành thực hành thí nghiệm Những thiết bị đơn giản giáo viên, học sinh tự làm góp phần làm phong phú 27 thêm thiết bị dạy học nhà trường Công việc cần quan tâm đạo lãnh đạo trường, Sở - Đối với thiết bị dạy học đắt tiền sử dụng chung Nhà trường cần lưu ý tới hướng dẫn sử dụng, bảo quản vào điều kiện cụ thể trường đề quy định để thiết bị giáo viên, học sinh sử dụng tối đa Cần tính tới việc thiết kế trường bổ sung trường cũ phòng học môn, phòng học đa kho chứa thiết bị bên cạnh phòng học môn e Đổi đánh giá kết học tập học sinh Đánh giá khâu quan trọng thiếu qúa trình giáo dục Đánh giá thường nằm giai đoạn cuối giai đoạn giáo dục trở thành khởi điểm giai đoạn giáo dục với yêu cầu cao hơn, chất lượng qúa trình giáo dục Đánh giá kết học tập qúa trình thu thập xử lý thông tin trình độ, khả thực mục tiêu học tập học sinh tác động nguyên nhân tình hình nhằm tạo sở cho định sư phạm giáo viên nhà trường cho thân học sinh để học sinh học tập ngày tiến Đổi phương pháp dạy học trọng để đáp ứng yêu cầu mục tiêu nên việc kiểm tra, đánh giá phải chuyển biến mạnh theo hướng phát triển trí thông minh sáng tạo học sinh, khuyến khích vận dụng linh hoạt kiến thức kĩ học vào tình thực tế, làm bộc lộ cảm xúc, thái độ học sinh trước vấn đề nóng hổi đời sống cá nhân, gia đình cộng đồng Chừng việc kiểm tra, đánh giá chưa thoát khỏi quỹ đạo học tập thụ động chưa thể phát triển dạy học tích cực Thống với quan điểm đổi đánh việc kiểm tra, đánh giá hướng vào việc bám sát mục tiêu bài, chương mục tiêu giáo dục môn học lớp cấp Các câu hỏi tập đo mức độ thực mục tiêu xác định - Hướng tới yêu cầu kiểm tra đánh giá công bằng, khách quan kết học tập học sinh, công cụ đánh giá bổ sung hình thức đánh giá khác đưa thêm dạng câu hỏi, tập trắc nghiệm; ý tới đánh giá qúa trình lĩnh hội tri thức học sinh, quan tâm tới mức độ hoạt động tích cực, chủ động học sinh tiết học, kể tiết tiếp thu tri thức lẫn tiết thực hành, thí nghiệm Điều đòi hỏi giáo 28 viên môn đầu tư nhiều công sức công tâm Lãnh đạo nhà trường cần quan tâm giám sát hoạt động - Hệ thống câu hỏi kiểm tra đánh giá cần thể phân hóa, đảm bảo 70% câu hỏi tập đo mức độ đạt trình độ chuẩn - mặt nội dung học vấn dành cho học sinh THPT 30% lại phản ánh mức độ nâng cao, dành cho học sinh có lực trí tuệ thực hành cao f Trách nhiệm quản lý Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp việc đổi phương pháp dạy học trường mình, đặt vấn đề tầm quan trọng mức phối hợp hoạt động toàn diện nhà trường Hiệu trưởng cần trân trọng, ủng hộ, khuyến khích sáng kiến, cải tiến dù nhỏ giáo viên, đồng thời cần biết hướng dẫn, giúp đỡ giáo viên vận dụng phương pháp dạy học tích cực thích hợp với môn học, đặc điểm học sinh, điều kiện dạy học địa phương, làm cho phong trào đổi phương pháp dạy học ngày rộng rãi, thường xuyên có hiệu Hãy phấn đấu để tiết học trường phổ thông, học sinh hoạt động nhiều hơn, thực hành nhiều hơn, thảo luận nhiều quan trọng suy nghĩ nhiều đường chiếm lĩnh nội dung học tập III KẾT LUẬN Như thế, dạy học theo phương pháp tích cực vấn đề quan trọng đổi phương pháp dạy học Phương pháp giúp đưa người học từ thụ động trở thành người chủ động, linh hoạt lĩnh hội vận dụng kiến thức Đây yêu cầu cần thiết nay, nhằm đào tạo nên nguồn nhân lực chủ động, tích cực, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu thời đại 29 Môđun 19 DẠY HỌC VỚI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I MỞ ĐẦU Đổi phương pháp dạy học yêu cầu cần thiết nay, công nghệ thông tin mở triển vọng to lớn việc đổi phương pháp hình thức dạy học Những phương pháp dạy học theo cách tiếp cận kiến tạo, phương pháp dạy học theo dự án, dạy học phát giải vấn đề có nhiều điều kiện để ứng dụng rộng rãi Các hình thức dạy học dạy theo lớp, dạy theo nhóm, dạy cá nhân có đổi môi trường công nghệ thông tin Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng hiệu ứng dụng CNTT dạy học; lựa chon chuyên đề bồi dưỡng dạy học với công nghệ thông tin II NỘI DUNG Các nguyên tắc ứng dụng CNTT dạy học a) Công nghệ thông tin gì? CNTT coi ngành khoa học phát triển với tốc độ nhanh tham nhập vào lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội.Như vậy, công nghệ thông tin tập hợp phương tiện công cụ kĩ thuật đại máy tính, máy chiếu Projector, mạng Internet… để cung cấp nguồn tài nguyên vô phong phú, đa dạng cho lĩnh vực đời sống người xã hội Đặc biệt, ngày Internet với kết nối băng tầng rộng tới tất trường học, giúp cho việc ứng dụng kiến thức, kĩ hiểu biết công nghệ thông tin vào dạy học b) Các nguyên tắc ứng dụng ứng dụng công nghệ thông tin dạy học - Phải vào mục tiêu, nội dung hình thức học để lựa chọn khả mức độ ứng dụng CNTT học - Có phương pháp thích hợp việc ứng dụng CNTT khâu trình dạy học - Đối với học cần xác định rõ: Sử dụng CNTT nhằm mục đích gì, giải vấn đề gì, nội dung học - Đảm bảo cho tất học sinh lớp có hội tiếp cận với CNTT trình học 30 - Đảm bảo kết hợp ứng dụng CNTT với PPDH, đặc biệt ý kết hợp với phương pháp tích cực Khả ứng dụng cộng nghệ thông tin dạy học - Ứng dụng CNTT tìm kiếm, khai thác tu liệu phục vụ cho dạy học - Ứng dụng CNTT soạn giáo án, thiết kế giảng giảng lớp - Ứng dụng CNTT quản lí lớp học - Ứng dụng CNTT kiểm tra, đánh giá Tác động tích cực ứng dụng công nghệ thông tin dạy học - Mở rộng rộng khả tìm kiếm khai thác thông tin cho người dạy người học - Nâng cao hiệu truyền đạt lĩnh hội chi thức - Tăng cường việc giao lưu, trao đổi thông tin người dạy người học - Nâng cao hiệu hoạt động kiểm tra đánh giá Một số hạn chế thường gặp việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trình dạy học Việt Nam - Coi CNTT phương tiện trình chiếu - Chưa biết cách kết hợp có hiệu ứng dụng CNTT vận dụng phương pháp dạy học tích cực - Lạm dụng CNTT, để HS chủ động khai thác kiến thức thông qua CNTT mà thiếu định hướng người dạy Khả ứng dung cộng nghệ thông tin trình dạy học - Soạn giáo án Microsoft office word - Xử lí liệu Microsoft office Excel - Thiết kế trình diễn giảng microsoft office PowerPoint - Khai thác thông tin internet III KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu thực nội dung module 19 – Dạy học với công nghệ thông tin thân rút học sau: - Giáo viên cần cố gắng tự thiết kế sử dụng giảng điện tử giúp cho giáo viên rèn luyện nhiều kỹ phối hợp tốt phương pháp dạy học tích cực khác; - Khi thiết kế Bài giảng điện tử cần chuẩn bị trước kịch bản, tư liệu (Vedeo, hình ảnh, bảng đồ, ….), chọn giải pháp cho sử dụng công nghệ, sau bắt tay vào soạn giảng 31 Nếu sử dụng MS PowerPiont làm công cụ cần lưu ý Font chữ, màu chữ (Xanh(đen)- trắng, vàng/đỏ) hiệu ứng thích hợp (hiệu ứng đơn giản, nhẹ nhàn tránh gây tập trung vào nội dung giảng); - Nội dung giảng điện tử cần cô động, xúc tích, hình ảnh, mô cần xác chủ đề (trong slide không nên có nhiều hình hay nhiều chữ), nội dung học sinh ghi cần có qui ước (có thể dùng khung hay màu nền) khắc phục việc ghi học sinh; Nội dung giảng chứa nhiều liên kết liên kết đến hệ thống câu hỏi để khắc phục tình sư phạm phát sinh (như nhắc lại kiến thức, dàn bài, hết giờ, … liên kết nầy đặt slide chủ), cần khai thác mạnh CNTT kiểm tra đánh giá kiểm chứng kết (Cũng cố cần hướng đến câu hỏi mang tính vận dụng hay hình thức trắc nghiệm); - Không lạm dụng công nghệ chúng không tác động tích cực đến trình dạy học phát triển học sinh, công nghệ mô không phản ánh nội dung, giá trị nghệ thuật thực tế không nên sử dụng, Chuẩn kiến thức mức độ vận dụng cần kết hợp bảng sử dụng phương pháp dạy học khác có hiệu quả; - Giáo viên cần học, tập huấn lớp soạn, giảng giảng điện tử, thường xuyên truy vào trang web thành viên diễn đàn: bachkim.vn, dayhocintel.org, giaovien.net, moet.edu.vn, … trường cần có câu lạc “Giáo án điện tử” để trao đổi rút kinh nghiệm, tiếp thu công nghệ trao đổi làm hay - Trang bị thêm Phòng đa đầu tư đồng như: máy chiếu, máy quay, máy chụp, nối mạng, …và hướng dẫn sử dụng, (vị trí đặt máy chiếu, đèn chiếu, độ sáng cần xem xét) , dự phòng kinh phí cho sửa chữa nâng cấp phần cứng, phần mềm giáo dục, có phụ cấp cho cán phụ trách phòng để khắc phục cố bảo quản sử dụng lâu dài; - Sở giáo dục cần có văn đạo, hướng dẫn trường triển khai Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học (triển khai từ đâu triển khai nào?), Mỗi năm cần tổ chức hội thi “Giáo viên sử dụng công nghệ Giỏi” hay giải “ Bàn phím vàng”, … để kích thích lòng đam mê sáng tạo phục vụ cho nghiệp giáo dục 32 PHẦN III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU I QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN VÀ NỘI DUNG BỒI DƯỠNG THPT Giáo dục học sinh THPT cá biệt a Nội dung - Tìm hiểu về học sinh cá biệt ở lứa tuổi Trung học phổ thông - Phương pháp thu thập thông tin về học sinh cá biệt - Hướng phối hợp xử lý, lưu trữ, khai thác thông tin về từng học sinh cá biệt - Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hiện tượng học sinh cá biệt - Tìm hiểu cách thức giáo dục học sinh cá biệt b Thực - Số tiết lý thuyết: - Số tiết thực hành: 10 THPT 12 Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng học tập học sinh a Nội dung - Tìm hiểu khái niệm Stress - Tìm hiểu số biểu mức độ Stress học sinh THPT - Tìm hiểu số phương pháp kĩ ứng phó với Stress b Thực - Số tiết lý thuyết: - Số tiết thực hành: 10 THPT 18 Phương pháp dạy học tích cực a Nội dung - Dạy học tích cực - Các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực - Sử dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực b Thực - Số tiết lý thuyết: - Số tiết thực hành: 10 THPT 19 Dạy học với công nghệ thông tin a Nội dung - Vai trò công nghệ thông tin dạy hoc - Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học b Thực - Số tiết lý thuyết: - Số tiết thực hành: 10 II KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Qua học tập bồi dưỡng, nhận thấy: THPT Giáo dục học sinh THPT cá biệt - Tìm hiểu về học sinh cá biệt ở lứa tuổi Trung học phổ thông - Nắm phương pháp thu thập thông tin về học sinh cá biệt - Nắm hướng phối hợp xử lý, lưu trữ, khai thác thông tin về từng học sinh cá biệt - Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hiện tượng học sinh cá biệt - Tìm hiểu cách thức giáo dục học sinh cá biệt THPT 12 Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng học tập học sinh - Tìm hiểu khái niệm Stress - Tìm hiểu số biểu mức độ Stress học sinh THPT 33 - Tìm hiểu số phương pháp kĩ ứng phó với Stress THPT 18 Phương pháp dạy học tích cực - Biết phương pháp dạy học tích cực điều kiện áp dụng - Biết số phương pháp dạy học tích cực áp đụng cho học sinh để nâng cao chất lượng giảng dạy THPT 19: Dạy học với công nghệ thông tin - Hiểu vai trò ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy - Áp dung soạn giảng công nghệ thông tin số phù hợp mang lại hiệu cao - Không khí lớp học tích cực sử dụng công nghệ thông tin giảng dạy Qua học tập, tự đánh giá kết sau: MODUN THPT 3: điểm MODUN THPT 12: điểm MODUN THPT 18: điểm MODUN THPT 19: điểm 34 [...]... dạy 4 THPT 19: Dạy học với công nghệ thông tin - Hiểu được vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy - Áp dung soạn giảng công nghệ thông tin một số bài phù hợp mang lại hiệu quả cao - Không khí lớp học tích cực hơn khi sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Qua học tập, tôi tự đánh giá kết quả như sau: MODUN THPT 3: 7 điểm MODUN THPT 12: 7 điểm MODUN THPT 18: 7 điểm MODUN THPT 19:... ghi bài cần có qui ước (có thể dùng khung hay màu nền) sẽ khắc phục được việc ghi bài của học sinh; Nội dung bài giảng chứa nhiều liên kết nhất là liên kết đến hệ thống câu hỏi để khắc phục những tình huống sư phạm phát sinh (như nhắc lại kiến thức, dàn bài, hết giờ, … các liên kết nầy có thể đặt trong slide chủ), cần khai thác thế mạnh của CNTT trong kiểm tra đánh giá và kiểm chứng kết quả (Cũng cố bài. .. biệt b Thực hiện - Số tiết lý thuyết: 5 - Số tiết thực hành: 10 2 THPT 12 Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của học sinh a Nội dung - Tìm hiểu các khái niệm về Stress - Tìm hiểu một số biểu hiện và mức độ Stress của học sinh THPT - Tìm hiểu một số phương pháp và kĩ năng ứng phó với Stress b Thực hiện - Số tiết lý thuyết: 5 - Số tiết thực hành: 10 3 THPT 18 Phương pháp dạy học tích... Nội dung - Dạy học tích cực - Các phương pháp, kỹ thu t dạy học tích cực - Sử dụng các phương pháp, kỹ thu t dạy học tích cực b Thực hiện - Số tiết lý thuyết: 5 - Số tiết thực hành: 10 4 THPT 19 Dạy học với công nghệ thông tin a Nội dung - Vai trò của công nghệ thông tin trong dạy hoc - Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học b Thực hiện - Số tiết lý thuyết: 5 - Số tiết thực hành: 10 II KẾT QUẢ ĐẠT... giáo dục và đào tạo 22 Cấu trúc một bài học (hoặc một phần bài học) theo phương pháp đặt và giải quyết vấn đề thường như sau - Đặt vấn đề, xây dựng bài toán nhận thức + Tạo tình huống có vấn đề; + Phát hiện, nhận dạng vấn đề nảy sinh; + Phát hiện vấn đề cần giải quyết - Giải quyết vấn đề đặt ra + Đề xuất cách giải quyết; + Lập kế hoạch giải quyết; + Thực hiện kế hoạch giải quyết - Kết luận: + Thảo... dạy học - Phải căn cứ vào mục tiêu, nội dung và hình thức của mỗi bài học để lựa chọn khả năng và mức độ ứng dụng CNTT trong bài học đó - Có phương pháp thích hợp đối với việc ứng dụng CNTT trong các khâu của quá trình dạy học - Đối với mỗi bài học cần xác định rõ: Sử dụng CNTT nhằm mục đích gì, giải quyết vấn đề gì, nội dung gì trong bài học - Đảm bảo cho tất cả các học sinh trong lớp cùng có cơ hội... lí dữ liệu bằng Microsoft office Excel - Thiết kế trình diễn bài giảng bằng microsoft office PowerPoint - Khai thác thông tin trên internet III KẾT LUẬN Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện nội dung module 19 – Dạy học với công nghệ thông tin bản thân tôi rút ra được những bài học như sau: - Giáo viên cần cố gắng tự thiết kế và sử dụng bài giảng điện tử của mình sẽ giúp cho giáo viên rèn luyện được... Khi thiết kế Bài giảng điện tử cần chuẩn bị trước kịch bản, tư liệu (Vedeo, hình ảnh, bảng đồ, ….), chọn giải pháp cho sử dụng công nghệ, sau đó mới bắt tay vào soạn giảng 31 Nếu sử dụng MS PowerPiont làm công cụ chính cần lưu ý về Font chữ, màu chữ (Xanh(đen)- trắng, vàng/đỏ) và hiệu ứng thích hợp (hiệu ứng đơn giản, nhẹ nhàn tránh gây mất tập trung vào nội dung bài giảng); - Nội dung bài giảng điện... hướng vào việc bám sát mục tiêu của từng bài, từng chương và mục tiêu giáo dục của môn học ở từng lớp cấp Các câu hỏi bài tập sẽ đo được mức độ thực hiện các mục tiêu được xác định - Hướng tới yêu cầu kiểm tra đánh giá công bằng, khách quan kết quả học tập của học sinh, bộ công cụ đánh giá sẽ được bổ sung các hình thức đánh giá khác như đưa thêm dạng câu hỏi, bài tập trắc nghiệm; chú ý hơn tới đánh... thích lòng đam mê sáng tạo phục vụ cho sự nghiệp giáo dục 32 PHẦN III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU I QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN VÀ NỘI DUNG BỒI DƯỠNG 1 THPT 3 Giáo dục học sinh THPT cá biệt a Nội dung - Tìm hiểu về học sinh cá biệt ở lứa tuổi Trung học phổ thông - Phương pháp thu thập thông tin về học sinh cá biệt - Hướng phối hợp xử lý, lưu trữ, khai thác thông tin về từng học sinh cá biệt
- Xem thêm -

Xem thêm: bài thu hoạch bdtx thpt modul 3, 12,18,19,, bài thu hoạch bdtx thpt modul 3, 12,18,19,, bài thu hoạch bdtx thpt modul 3, 12,18,19,

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay